Thông tư 57/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
54
lượt xem
1
download

Thông tư 57/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 57/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế thanh toán hàng hoá và dịch vụ trả nợ cho Liên bang Nga thay thế cho Thông tư số 10/2001/TT-BTC ngày 30/1/2001 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 57/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a B é  t µi c h Ý n h  S è  57/2003/TT­B T C   g µ y  13 th¸ng 6 n¨ m  2003  í ng     n H d É n  c ¬  c h Õ  thanh  to¸n h µ n g  h o¸ v µ  d Þ c h  v ô  tr¶ n î c h o  Liªn ba n g  N g a   thay  Õ   h o  T h « n g  t s è  10/2001/TT­B T C  n g µ y 30/1/2001 c ñ a  é   µi th c BT  ch Ý n h C¨n  HiÖp  nh  ÷a  Ýnh  ñ  éng  µ  héi chñ  Üa  Öt  cø  ®Þ gi Ch ph C ho X∙    ngh Vi Nam   µ  Ýnh  ñ  v Ch ph Liªn bang    Nga   Ò   ö  ý nî  ña  éng  µ  héi chñ  v x l  c C ho X∙    nghÜa  Öt Nam   íiLiªnbang  Vi   v    Nga  µ  v NghÞ   nh    ÷a ChÝnh  ñ  éng   ®Þ th gi   ph C hoµ  héichñ  Üa  ÖtNam   µ  Ýnh  ñ    X∙    ngh Vi   v Ch ph Liªnbang  Nga  Ò   ¬  Õ     v c ch tr¶ nîký  µy    ng 13/9/2000 (d i y  äit¾tlµHiÖp  nh  µ    í ®© g       ®Þ v NghÞ   nh  ). ®Þ th C¨n  vµo  ×nh  ×nh  ùc tÕ  iÓn khaic¬  Õ   cø  t h th   tr     ch thanh    µng    µ   to¸nh ho¸ v dÞch  ô    î Liªn bang  v tr¶n     Nga  ∙  îc Thñ íng  Ýnh  ñ  ®®  t Ch ph phª  Öt  µ    duy v qui ®Þnh  ¹ Th«ng   è  ti  ts 10/2001/TT­ BTC   µy  ng 30/1/2001 cña  é  µichÝnh  íng    BT  h dÉn  ¬  Õ   c ch thanh    µng    µ  Þch  ô    îcho    to¸nh ho¸ v d v tr¶n   Liªnbang Nga. Bé   µi chÝnh  íng dÉn  ¹ c¬  Õ   T  h  l   ch thanh    µng    i to¸nh ho¸ (hoÆc  Þch  ô)  d v tr¶nîcho       Liªnbang Nga  theo HiÖp  nh  µ    ®Þ v NghÞ   nh      ®Þ thnh sau: I. ¬  c h Õ  tr¶ n î c h o  liªn a n g  n g a:  C  b 1. Hµng    n¨m,  µo    ú    î theo  Öp  nh  v hai k tr¶n   Hi ®Þ (15/1 vµ    15/7)Bé   µi   T  chÝnh  Ï chuyÓn  Òn  µo  µi kho¶n    î m ë   ¹  ©n   µng  s  ti v T   tr¶ n   t iNg h Ngo¹ith ng   ¬ ViÖt Nam  (Vietcombank) ®Ó   µm  ån    l ngu thanh  to¸n cho    c¸c doanh  nghiÖp  xuÊtkhÈu  µng      h ho¸ (hoÆc  Þch  ô)tr¶nîcho    d v      Liªnbang  Nga. Th Ó  thøc h¹ch to¸n Tµi kho¶n tr¶ î nãi trªn  n  do Bé  Tµi chÝnh vµ  Vietcombank  tho¶ thuËn.   2. C¨n  vµo  Þch    î qui®Þnh  ¹  Öp  nh,  µng    cø  l tr¶n     ti Hi ®Þ h n¨m  Ýa    ph Liªn bang  Nga  Ï tæ  s   chøc    t lùa chän  µ  c¸c ®î     v th«ng b¸o cho  Ýa  Öt Nam     ph Vi   tªn c¸c tæ    chøc  Nga  îcuû  Òn  Ëp  Èu  µng    ®   quy nh kh h ho¸ (hoÆc  Þch  ô) tõ ViÖt d v      Nam  trongn¨m  ,  tth«ng    èicïng kh«ng  Ë m   ¬n    ®ã ®î   b¸o cu     ch h 1/11 hµng    n¨m. 3. Trong    khu«n  khæ  kim  ¹ch    î ®∙  îcphÝa    ng tr¶n   ®   Liªnbang  Nga th«ng  b¸o,c¸c tæ      chøc  îc uû  Òn  ña    ®   quy c Liªn bang  Nga  îc tù do  ùa chän  Æt   ®    l  m hµng, dÞch  ô  µ  i    µ c¸c doanh    v v ®è t¸cl     nghiÖp  Öt Nam   Vi   (thuéc  äi  µnh  m th phÇn  kinh tÕ) ®Ó   ý  Õt    îp ®ång  Êt khÈu  µng       k k c¸c h   xu   h ho¸ (hoÆc  Þch  ô) d v  tr¶nî (d i®©y   äit¾t lµ hîp ®ång  ¹i) ï hîp víith«ng  Ö  ¬ng  ¹i quèc      í  g        ngo         ph l th m  tÕ, luËt ph¸p  Öt      Vi Nam   µ v Liªn bang    Nga.    ®èi  íihµng  Gi¸ c¶  v  ho¸ (hoÆc   dÞch  ô)® îcx¸c®Þnh  v     theo gi¸quèc  Õ  Ýnh     tt b»ng  laM ü   µ  §«    v theo c¸c®iÒu     kiÖn  ¬ng  ¹ith«ng  êng. th m  th C¸c  chøc  tæ  Nga  îcuû  Òn  ã  Ó    ÊthoÆc   û    ®   quy c th t¸ xu   i u th¸ccho    i c¸c®è   t¸cViÖtNam   i Êt hµng    ∙      t¸ xu     ho¸ ® mua  sang  ícthø    Öc  û    µy  n   ba.Vi u th¸cn ph¶i   ® îc x¸c lËp     b»ng  ô  ôc hîp  ng  ¹ihoÆc     ph l   ®å ngo   c¸c tho¶  Ën  û    îp thu u th¸c h   ph¸p gi÷a 2      bªn.
  2. 2 Trong    îp ®ång  ¹icÇn  ã  iÒu  c¸c h   ngo   c® kho¶n    nh  Öc  Êt khÈu  x¸c ®Þ vi xu   hµng ho¸ (hoÆc  Þch  ô) ®Ó     î cña  Öt Nam   d v  tr¶n   Vi   cho    Liªn bang Nga theo  HiÖp  nh  µ  ®Þ v NghÞ   nh  . ®Þ th 4.TÊt  c¸cdoanh    c¶    nghiÖp  ÖtNam   éc m äi  µnh  Çn  Vi   thu   th ph kinh tÕ  îc  ®  tham    µo  Öc  Êt khÈu  µng    gia v vi xu   h ho¸ (hoÆc cung  Êp  Þch  ô) ®Ó     î cd v  tr¶n   cho    Liªnbang Nga      nh c¸cgiao dÞch  ¬ng  ¹ith«ng  êng.   th m  th 5. ViÖc    thanh      µng    to¸nc¸c h ho¸ (hoÆc  Þch  ô) cña  Öt Nam   ∙  d v  Vi   ® cung  cÊp      î ® îc thùc  Ön    ¬  ë     tÝn  ông  ®Ó tr¶ n     hi trªnc s c¸c Th d kh«ng  û  hu ngang  (IrrevocableLetterof Credit­ L/C) do  ©n   µng            Ng h Kinh  Õ  i  ¹iLiªn X«   t ®è ngo     më  qua  ©n  µng  ¹ith ng  Öt Nam   Ng h Ngo   ¬ Vi   theo    îp ®ång  ¹ivµ  ïhîp c¸ch   ngo   ph     víic¸c qui ®Þnh  ña      c C¸c    ¾c  èng  Êt  Ò   qui t th nh v th«ng  Ö  µ  ùc hµnh  Ýn  l v th   t dông  chøng  õb¶n  è  t  s 500  ­UCP  500. Thêih¹n    giao hµng, cung  Êp  Þch  ô  éc nghÜa  ô    î hµng        cd v thu   v tr¶n   n¨m trong c¸c hîp ®ång  ¹ikh«ng  én  ¬n      ngo   mu h 30/6 cña    n¨m  Õ   Õp,kh«ng  ô  k ti   ph thuéc  µo  êi®iÓ m   ý  Õt  îp  ng  ¹i(trõtr ng  îp  îc phÝa  v th   k k h ®å ngo     ê h ®   Nga    x¸c nhËn    ¹n).Qu¸  êih¹n  gia h   th   trªn,    doanh  c¸c nghiÖp  Öt Nam   ∙  ý  îp ®ång  Vi   ®kh  ngo¹ivµ  ý  îp  ng    k H ®å thanh    µng    to¸n h ho¸ (hoÆc  Þch  ô) xuÊt khÈu    î d v    tr¶n   víiBé   µi chÝnh  ng    T  nh kh«ng  ùc hiÖn  îc viÖc  th   ®  giao  µng  h hoÆc  cung  Êp  c dÞch  ô  Ïph¶ichÞu  ¹ttheo qui®Þnh  ¹ m ôc  .3cña  v s    ph      t i II   Th«ng   µy. tn 6. C¸c    doanh nghiÖp  Öt Nam   Êt khÈu  µng    Vi   xu   h ho¸ (hoÆc  Þch  ô) tr¶ d v   nî cho      Liªn bang Nga  Ï ® îc hëng  äi    nh  Ò   Õ     s    m qui ®Þ v ch ®é khuyÕn  Ých  kh xuÊt khÈu    i  íihµng    nh ®è v   ho¸ (hoÆc  Þch  ô) xuÊt khÈu  d v    theo  ¬ng  ph thøc  th ng  ¹ith«ng  êng. ¬ m  th   II. C¸c q ui ® Þ n h  c ô  th Ó  v Ò  thanh to¸n h µ n g  h o¸  (ho Æ c  d Þ c h  v ô ) x u Ê t k h È u  tr¶ n î c h o  liªn a n g  n g a  b 1. Ký  Õt  îp  ng    k H ®å thanh    µng    to¸nh ho¸ (hoÆc  Þch  ô) xuÊt khÈu    d v    tr¶ nîvíi é  µichÝnh:    T  B Sau    Ýa  khi ph Nga  th«ng b¸o  Ýnh  ch thøc  chøc  tæ  Nga  îc uû  Òn, ®   quy   c¸c doanh    nghiÖp  Öt Nam   Çn  Êt tr×nh cho  é   µi chÝnh    îp  ng   Vi   c xu     BT  c¸c H ®å ngo¹ivµ  ô  ôc (nÕu  ã).C¨n  vµo    îp  ng  ¹ivµ    ô  ôc vµ    ph l   c  cø  c¸c H ®å ngo   c¸c ph l   Th«ng  b¸o    Ën  ña    x¸c nh c Tæ chøc  Nga  îc uû  Òn  Ò   îp  ng  ¹itr¶ ®   quy v H ®å ngo     nî Liªnbang     Nga  ∙  ý  íidoanh  ® k v  nghiÖp  Öt Nam,  é   µi chÝnh  Õn hµnh  Vi   BT  ti   ký  îp  ng  H ®å thanh    µng    to¸nh ho¸ (hoÆc  Þch  ô) xuÊt khÈu    î Liªnbang  d v    tr¶n     Nga  íidoanh  v  nghiÖp  Öt Nam   ∙  ý    îp  ng  ãi trªn(theo  É u   ¹  Vi   ® k c¸c H ®å n    m ti Phô  ôc®Ýnh  Ìm  l  k Th«ng   µy).C¸c  îp  ng  ¹ivµ    ô  ôc(nÕu  ã) tn   H ®å ngo   c¸c ph l   c  chØ  îccoilµhîp lÖ  Õu  îcký  µ  Êt tr×nh cho  é   µi chÝnh  ®        n ®   v xu     BT  trong vßng    30  µy  Ó   õngµy  ý. ng k t   k  Trêng  îp doanh  h  nghiÖp  Öt Nam   Vi   kh«ng  ùctiÕp xuÊt khÈu  Çn  Êt tr       c xu   tr×nh thªm    îp  ng  û    c¸c H ®å u th¸choÆc   ªnkÕt  Êt khÈu  li   xu   trong níc cho  é     B TµichÝnh    ý  îp  ng    khik H ®å thanh  to¸n. C¸c  îp  ng  H ®å thanh    µng    to¸nh ho¸ (hoÆc  Þch  ô) xuÊt khÈu    î ® îc d v    tr¶n     ký  Õt  k theo  thø  ù thêigian  ¨ng  ý  îp  ng  ¹icña    t    ® k H ®å ngo   c¸c doanh nghiÖp,  cho  n     ®Õ khitæng    Þ c¸c Hîp  ng  gi¸tr     ®å thanh    µng    to¸nh ho¸ (hoÆc  Þch  ô) d v 
  3. 3 xuÊt  Èu    î  kh tr¶ n trong n¨m b»ng nghÜa  ô    î níc ngoµi cña  Öt  v tr¶ n       Vi Nam   trongn¨m  .   ®ã 2.Thñ  ôcthanh    t  to¸n: Ngay  sau    khigiao  µng  h ho¸ (hoÆc  Þch  ô) tr¶nî,c¸c doanh  d v      nghiÖp  cÇn  Êt tr×nh bé  xu     chøng  õ thanh    t  to¸ntheo  ng    nh  ¹ L/C,Hîp  ng   ®ó qui®Þ ti    ®å ngo¹icho  ©n  µng  ¹ith ng  ÖtNam     Óm    µ  öichøng  õcho    Ng h Ngo   ¬ Vi   ®Ó ki trav g   t  Ng ©n   µng  h Kinh  Õ  i  ¹iLiªn X«  µm  ñ  ôc trõnî.§ Ó   ¶m   t ®è ngo     l th t       ® b¶o    î tr¶n   b»ng  µng  h ho¸  ña  Öt Nam,    c Vi   c¸c doanh nghiÖp ph¶i göi       cho  ©n   µng  Ng h Ngo¹ith ng  Öt Nam   b¶n  èc  Êy    ¬ Vi     g Gi chøng  Ën  Êt xø  nh xu   (C/O) cña  µng    h ho¸ do    ¬    c¸cc quan  ã  Èm  Òn  ña  ÖtNam   Êp. c th quy c Vi   c  Danh  ôc  Æt   µng  m m h hoÆc   ã m   µng, tªn doanh  nh h    nghiÖp  Êt khÈu  xu   tr¶ nî  ña  Öt   c Vi Nam   (doanh  nghiÖp  Êt  Èu  ùc tiÕp  µ/hoÆc   xu kh tr   v doanh  nghiÖp  Ën  û  nh u th¸c, ªnkÕt  ÊtkhÈu    î)ghitrªnGiÊy     li xu   tr¶n       chøng  Ën  Êt nh xu   xø (C/O)ph¶iphïhîp víi          danh  ôc  Æt   µng  m m h hoÆc   ã m   µng  µ    nh h v tªndoanh  nghiÖp  nªu trong L/C, Hîp  ng  ¹ihoÆc   îp  ng  û      ®å ngo   H ®å u th¸c/ i n Õt  Êt l ª k xu   khÈu  Õu  ã) vµ  îc ®¨ng  ý  (n c   ®   k trong Hîp  ng    ®å thanh to¸n víiBé   µi chÝnh.    T    GiÊy  chøng  Ën  Êt xø  nh xu   (C/O) chØ   îc coi lµ phï hîp  Õu   îc lËp  Ó   õ   ®        n ®  k t  ngµy  îp  ng  ¹i® îcký  Õt. H ®å ngo     k Sau    îc Ng ©n   µng  khi ®   h Kinh  Õ  i  ¹iLiªn X«    õ nî  µ  t ®è ngo     tr   v doanh  nghiÖp  Öt Nam   Êt tr×nh GiÊy  Vi   xu     chøng  Ën  Êt xø  nh xu   (C/O) ®Çy    µ  ï   ®ñ v ph   hîp,Ng ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam     h Ngo   ¬ Vi   th«ng  b¸o cho  é   µi chÝnh  ô  µi BT  (V T   chÝnh  i  ¹i)b»ng  ®è ngo   v¨n b¶n    ®Ó thanh  to¸n cho    doanh  nghiÖp. Bé   µi   T  chÝnh  Ï thanh  s  to¸n toµn  é  Þ gi¸hµng    b tr     ho¸ (hoÆc  Þch  ô) ®∙  ùc  Ön  d v   th hi b»ng  ng  Öt Nam.  û     ®å Vi   T gi¸thanh  to¸n lµ tû gi¸mua   µo        v VN§/USD   (b»ng  chuyÓn  kho¶n) do  ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam     Ng h Ngo   ¬ Vi   c«ng  è  µo  µy  é  b v ng B TµichÝnh  µm  ñ tôcthanh      l th     to¸ncho doanh  nghiÖp  ÖtNam.  Vi   3.Tr¸chnhiÖ m  ña      c doanh  nghiÖp: Doanh nghiÖp  ÖtNam   Vi   tham      îchÞu  giatr¶n   tr¸chnhiÖm  m     ®µ ph¸n,ký    kÕt  µ  ùc hiÖn    îp  ng  ¹ivíic¸c tæ  v th   c¸c h ®å ngo       chøc  îc uû  Òn  ña    ®   quy c Liªn bang Nga theo      nh  ô  Ó  ¹  ôc    c¸c qui ®Þ c th t i m I trªn,c¸c qui ®Þnh  Ön  µnh      hi h cña  Ëtph¸p ViÖtNam   µ  lu       v th«ng  Ö  ¬ng  ¹ith ng  ¹iquèc  Õ. l th m  ¬ m   t Doanh  nghiÖp  Öt Nam   ùc  Ön  Öc    î b»ng  µng  Vi   th hi vi tr¶ n   h ho¸ (hoÆc   dÞch  ô) theo      nh  Ò   ¬ng  ¹i th«ng  êng  Bé   ¬ng  ¹i híng v  c¸c qui®Þ v th m  th do  Th m    dÉn, b¶o  ¶m   Êt l ng vµ    ® ch  î   søc  ¹nh tranh cña  µng    µ  Þch  ô,t¹o®iÒu  c    h ho¸ v d v   kiÖn    ®Ó c¸c  doanh  nghiÖp  ë   éng  Êt  Èu  mr xu kh sang  Þ  êng  th tr Liªn bang    Nga. Doanh  nghiÖp  Öt Nam   Vi   tham    Êt hµng    î tù chÞu  gia xu   tr¶n     tr¸chnhiÖ m     vÒ   Ýnh  t ph¸p lýcña  îp ®ång  ¹iký  íi i t¸c® îcuû  Òn  ña       h  ngo   v         quy ®è c Liªnbang  Nga  (bao  å m   c¸c hîp  ng  i Êt sang  íc thø  n Õu    g c¶    ®å t¸ xu   n  3  hai bªn  ã  c tho¶   thuËn) bé    chøng  õ thanh    µ  é  t  to¸nv b chøng  õ xuÊt khÈu  t    (bao  å m   c¸c C/ g c¶    O) theo quy  nh  ña  Ëtph¸p ViÖtNam   µ    ®Þ c lu       v th«ng  Ö  ¬ng  ¹iquèc  Õ. l th m  t Trêng  îp doanh  h  nghiÖp  Öt Nam   Vi   kh«ng  ùctiÕp xuÊt hµng    î m µ   tr       tr¶n   uû    th¸choÆc   ªnkÕt  Êt khÈu  li   xu   cho  ét  m doanh  nghiÖp  kh¸c,th×    ph¶ixuÊt     tr×nh c¸chîp ®ång  û        u th¸choÆc   ªnkÕt  Êt khÈu  ïng víi é  li   xu   c     chøng  õ xuÊt b t    khÈu  cho  ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam    kiÓm    µ  Ng h ngo   ¬ Vi   ®Ó   trav ph¶ichÞu    tr¸ch   nhiÖ m  Ò   Ýnh  vt ph¸p lýcña  Öc  û     vi u th¸c/ i n Õt  µy. l ª  kn
  4. 4 Trong  îp  ng  ¹i® îcký  Õt,cÇn    nh  â tr¸chnhiÖm   ña    H ®å ngo     k   x¸c ®Þ r    c c¸c bªn tham    gia.C¸c doanh nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m     th«ng b¸o  Þp  êicho  é   k th   B Tµi chÝnh  ô  µi chÝnh  i  ¹i)m äi  Ên        (V T   ®è ngo   v ®Ò ph¸tsinh cã  Ó  Én  n     th d ®Õ viÖc kh«ng  ùc  Ön  îc hîp  ng  ¹icòng    äi    ¹m  Õu  ã) tõ th hi ®   ®å ngo   nh m viph (n c     phÝa  i t¸cNga  îcuû  Òn. ®è     ®   quy N Õ u   îp  ng  ¹i®∙  ý  ng  h ®å ngo   k nh kh«ng  ùc hiÖn  îc do  çicña  th   ®   l  doanh  nghiÖp  Öt Nam    giao  µng  Ë m,  Vi   (nh h ch kh«ng  ng    ®ó qui c¸ch,kÐ m   Êt ­   ch l îng.. )th×  .  ngoµi c¸c    nghÜa   ô  v ph¸t sinh    theo  îp  ng  ¹i hoÆc   h ®å ngo   ph¸n  quyÕt  ña  äng  µi  c tr t ,doanh  nghiÖp ph¶i nép  µo  é   µi chÝnh  ét    v BT  m kho¶n  ph¹t b»ng    Þ    îp  ng    2% tr gi¸H ®å thanh to¸n hµng    ho¸ (hoÆc   Þch  ô)  Êt d v xu   khÈu    î ®∙  ý  ng  tr¶n   k nh kh«ng  ùc hiÖn  îc®Ó   ï ®¾ p   Öc  Öt Nam   th   ®  b  vi Vi   ph¶i  tr¶l∙ph¹tcho         i Liªnbang Nga theo HiÖp  nh.   ®Þ   4.Tr¸chnhiÖ m  ña  ©n  µng  ¹ith ng  ÖtNam:     c Ng h Ngo   ¬ Vi   ­ TiÕp  Ën  µ  Óm     é    nh v ki trab chøng  õ thanh    ña  t  to¸nc doanh  nghiÖp  ï ph   hîp víithÓ     thøc  thanh      Ýn  ông  µ  to¸nTh t d v Tho¶  cNg ©n   µng  ∙  ý;G öi  é  í  h ®k  b chøng  õnµy  t  cho  ©n  µng  Ng h Kinh  Õ  i ngo¹iLiªnX«    µm  ñ tôcthanh  t ®è       ®Ó l th     to¸n theo    Þ   ña      ®Ò ngh c c¸c doanh  nghiÖp  ã  îp  ng  c H ®å thanh    µng    to¸n h ho¸ (hoÆc  Þch  ô)xuÊtkhÈu    îký  íi é  µichÝnh. d v    tr¶n   v   T   B ­ KiÓ m     Êy    tra gi chøng  Ën  Êt xø  nh xu   (C/O) do      c¸c doanh  nghiÖp  Êt xu   tr×nh theo quy  nh  ¹  iÒu  .2trªn.Thêi h¹n  Óm     ®Þ ti® II       ki tra kh«ng qu¸  ngµy  2  lµm  Öc  Ó   õngµy  vi k t   doanh  nghiÖp  Êttr×nh ®Çy    Êy chøng  Ën  Êt xu     ®ñ gi   nh xu   xø. ­  öi Th«ng    Ò   Öc  ∙    î  µikho¶n    îcña  ©n  µng   G   b¸o v vi ® ghiN T   tr¶n   Ng h Kinh  tÕ  i  ¹iLiªn X«   ®è ngo     cho  é   µi  Ýnh  ô  µi  Ýnh  i  ¹i)sau    B T ch (V T ch ®è ngo   khi doanh  nghiÖp  ∙  Êt tr×nh  Êy  ® xu   Gi chøng  Ën  Êt xø  y     µ  ï hîp nh xu   ®Ç ®ñ v ph     ®Ó   é  µichÝnh thanh    BT    to¸ncho  doanh  nghiÖp  ÖtNam. Vi   ­ ChuyÓn  Òn thanh    Þp  êicho    ti   to¸nk th   doanh  nghiÖp  õTµikho¶n    î t    tr¶n   Liªnbang    Nga theo Uû   Ö m    ña  é  µichÝnh  ô  µichÝnh  i ngo¹i)   nhi chic B T   (V T   ®è     vµ chØ  nh  ña  ®Þ c doanh  nghiÖp. ­ Trêng  îp  ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam     h Ng h Ngo   ¬ Vi   chuyÓn  Òn  Ë m   × ti ch th   ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖ m   n   ï  Öt h¹icho    ®Ò b thi     doanh nghiÖp theo  Ët ph¸p lu     hiÖn  µnh. h 5.Tr¸chnhiÖ m  ña  é  µichÝnh:     c BT  Trong  vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îcTh«ng  cña  ©n   3  l vi k t   nh ®   b¸o  Ng hµng  ¹ith ng  Öt Nam   Ò   Öc    î Tµi kho¶n    î cña  ©n   µng  Ngo   ¬ Vi   v vi ghin     tr¶n   Ng h Kinh  Õ  i  ¹iLiªn X«,  é   µi chÝnh  t ®è ngo     BT  thanh to¸n b»ng  ng  Öt    ®å Vi Nam   toµn  é   Þ    îc phÝa  b tr gi¸ ®   Nga   õ nî  tr   cho  doanh  nghiÖp  Öt  Vi Nam   µo  µi v t  kho¶n  doanh  do  nghiÖp  ÖtNam   Vi   chØ  nh. ®Þ Trêng  îp  é   µi chÝnh  h BT  chuyÓn  Òn    ti tr¶cho doanh  nghiÖp  Öt Nam   Vi   chË m   × ph¶i®Ò n   ïthiÖth¹icho  th     b     doanh  nghiÖp  theo luËtph¸p hiÖn  µnh.      h III.Hi Ö u  l ù c thi µ n h:    h
  5. 5 Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  t n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  15  k t  ® C«ng  b¸o vµ    thay thÕ    cho  Th«ng   è  ts 10/2001/TT­BTC   µy  ng 30/1/2001 híng dÉn  ¬      c chÕ  thanh    µng    µ  Þch  ô    îcho    to¸nh ho¸ v d v tr¶n   Liªnbang  Nga. Trong    ×nh thùc hiÖn  qu¸ tr     Th«ng   µy  Õu  ã  íng m ¾ c     Þ    tn n cv   ®Ò ngh c¸c c¬ quan  µ  v doanh  nghiÖp  ã  ªnquan  Çn  c li   c ph¶n ¸nh cho  é   µi chÝnh    BT  ®Ó kÞp  êigi¶i th     Õt. quy
  6. 6 P h ô  l ô c (MÉu  Ìm  k theo  Th«ng   è  ts 57/2003/TT­ BTC   µy  ng 13/6/2003) Cé NG   µ  héiChñ  Üa  Ötnam ho X∙    ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph H î P § å N G  T H A N H  T O¸ N  H µ N G  H O ¸ (H O Æ C  D Þ C H  V ô )  X U Ê T  K H È U  T R ¶  N î LI£ N B A N G  N G A Sè §K:… ….... .……/LBN/(n¨m) . Ngµy:… … … … … … … … … … … C¨n  vµo  Õ   ¹ch tr¶nînícngoµicho    cø  k ho           Liªnbang  Nga  n¨m  .… .. C¨n  ®Ò   Þ  ¨ng  ý  ña    cø  ngh ® k c (tªndoanh  nghiÖp  ¨ng  ý    î)t¹ C«ng  ® k tr¶n   i   v¨n sè  …  ngµy.. . ....... Ìm  theo Hîp ®ång  ngo¹i è.. . ........  . . ...... k.  s . . ......... . ngµy  . . ....ý  ÷a:(ghitªndoanh  .. . ...  gi       . k nghiÖp  ¨ng  ý    î vµ  chøc  ® k tr¶n   tæ  Nga   ® îcuû  Òn  Ën  î). .   quy nh n . KÌm  theo:(ghitªnc¸ctµiliÖu li               ªnquan  n   Öc    înh: ®Õ vi tr¶n   +  è   µ  µy  ë     Ýn  ông  ña  ©n   µng  S v ng m Th t d c Ng h Kinh  Õ  i  ¹iLiªn t ®è ngo     X«;   +  B¶n  sao  ô  ôchîp ®ång  ¹ihoÆc   ph l     ngo   b¶n  sao      c¸cv¨n b¶n  tho¶ thuËn    uû    th¸ckh¸c(®∙® îcThñ  ëng  n  Þ    Ën      tr ®¬ v x¸cnh Sao  b¶n  Ýnh) gi÷a doanh  y  ch     nghiÖp  ¨ng  ý    î vµ  chøc  ® k tr¶n   tæ  Nga  îcuû  Òn  Ën  î vÒ   Öc  û    ®   quy nh n   vi u th¸c xuÊtkhÈu    sang  ícthø  (nÕu  ã) n   3  c +  . . ..) .. . ... Bé  µichÝnh  ng    ý  îp  ng  T  ®å ý k H ®å thanh    µng    to¸nh ho¸ (hoÆc  Þch  ô) d v  xuÊt   khÈu   tr¶   nî   víi  (ghi  tªn   doanh   nghiÖp   ®¨ng   ký   tr¶   nî). . ................... . . ................... Theo    iÒu  c¸c® kho¶n  µ  iÒu  Ön  ô  Ó  íi y: v® ki c th d   ®© 1.   M Æt   hµng   (hoÆc   dÞch   vô)   xuÊt   khÈu   tr¶   nî:. . .......................... . . .......................... 2.   TrÞ   gi¸   Hîp  ®ång:.. . ............................................. . . ............................................ 3.Thêi   h¹n   giao   hµng   cuèi  cïng:. . .................................... . . ................................... +   Gia   h¹n   (LÇn  1) .. . ..............................................   . . .............................................. +   Gia   h¹n   (LÇn  2) .. . ..............................................   . . .............................................. 4.   Tµi   kho¶n   cña   doanh   nghiÖp  sè:.. . .................................   . . ................................. t¹ i   Ng ©n   hµng:.. . ................................................. . . ................................................. Hîp  ng  ®å thanh    µy  îcký  µnh  b¶n,m çi Bªn  ÷2  to¸nn ®   th 4     gi   b¶n.
  7. 7 Hai bªn    cam   Õt  ùc hiÖn  îp  ng  k th   H ®å thanh    µy  to¸nn theo  ng    íng ®ó nh h   dÉn  ¹ Th«ng   è  t  i ts 57/2003/TT­ BTC   µy  ng 13/6/2003 cña  é  µichÝnh.   BT  §¹idiÖn    doanh  nghiÖp ®¹idiÖn  é  µichÝnh   b t  (Gi¸m  c  ®è hoÆc   ã  Ph gi¸m  c) ®è (Vô  ëng  tr hoÆc   ã  ô  ëng Ph V tr Vô  µichÝnh  i ngo¹i) T  ®è     (kýtªnvµ  ng  Êu)     ®ã d (kýtªnvµ  ng  Êu)     ®ã d
Đồng bộ tài khoản