Thông tư 57/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:35

0
111
lượt xem
8
download

Thông tư 57/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 57/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 57/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA tH¤NG T ¦   c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   s è   5 7 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 7   t h ¸ n g   6   n ¨ m  2004 Híng dÉn vÒ viÖc C«ng bè th«ng tin  trªn thÞ trêng chøng kho¸n Thi hµnh NghÞ   ®Þnh sè  144/2003/N§­CP ngµy 28/11/2003   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   chøng   kho¸n   vµ   thÞ   trêng   chøng   kho¸n   (NghÞ   ®Þnh sè  144/2003/N§­CP), Bé  Tµi chÝnh h íng dÉn vÒ   viÖc C«ng bè th«ng tin trªn thÞ trêng chøng kho¸n nh sau:   I. QUY §ÞNH CHUNG 1. §èi tîng c«ng bè th«ng tin  §èi   tîng   c«ng   bè   th«ng   tin   bao   gåm:   Tæ   chøc   ph¸t   hµnh,   tæ   chøc   niªm   yÕt,   c«ng   ty   qu¶n   lý   quü,   c«ng   ty  chøng kho¸n vµ  Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n (TTGDCK)  hoÆc Së giao dÞch chøng kho¸n (SGDCK). 2. Yªu cÇu thùc hiÖn c«ng bè th«ng tin 2.1. ViÖc c«ng bè  th«ng tin ph¶i  ®Çy  ®ñ, kÞp thêi vµ  chÝnh x¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.2. ViÖc c«ng bè th«ng tin cña tæ chøc ph¸t hµnh, tæ   chøc niªm yÕt, c«ng ty qu¶n lý  quü, c«ng ty chøng kho¸n  ph¶i do Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) hoÆc nh©n viªn c«ng bè  th«ng   tin   ®îc   uû   quyÒn   thùc   hiÖn.   Tæng   Gi¸m   ®èc   (Gi¸m  ®èc) ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  néi dung th«ng tin do nh©n  viªn c«ng bè th«ng tin ®îc uû quyÒn c«ng bè. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty qu¶n lý  quü, c«ng ty chøng kho¸n ph¶i  ®¨ng ký  uû  quyÒn thùc hiÖn  c«ng bè  th«ng tin cho TTGDCK hoÆc SGDCK theo MÉu CBTT­01  kÌm theo Th«ng t nµy. Trêng hîp thay ®æi nh©n viªn c«ng bè  th«ng tin ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho TTGDCK hoÆc SGDCK   Ýt nhÊt 05 ngµy lµm viÖc tríc khi cã sù thay ®æi. 2.3.   Tæ   chøc   ph¸t   hµnh,   TTGDCK   hoÆc   SGDCK   khi   thùc   hiÖn   c«ng   bè   th«ng   tin   ph¶i   ®ång   thêi   b¸o   c¸o   Uû   ban  Chøng kho¸n Nhµ níc (UBCKNN). 
 2. 2 Tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty chøng kho¸n, c«ng ty qu¶n   lý quü khi thùc hiÖn c«ng bè th«ng tin ph¶i ®ång thêi b¸o  c¸o UBCKNN, TTGDCK hoÆc SGDCK.  3. Ph¬ng tiÖn c«ng bè th«ng tin ViÖc   c«ng   bè   th«ng   tin   ®îc   thùc   hiÖn   qua   c¸c   ph¬ng  tiÖn th«ng tin  ®¹i chóng, c¸c  Ên phÈm cña tæ chøc, c«ng  ty vµ  c¸c  ph¬ng tiÖn c«ng  bè  th«ng  tin cña TTGDCK  hoÆc  SGDCK. C¸c   tµi   liÖu,   b¸o   c¸o   göi   cho   UBCKNN,   TTGDCK   hoÆc   SGDCK ®îc thÓ hiÖn díi h×nh thøc v¨n b¶n. §èi víi b¸o c¸o  tµi   chÝnh  quý,   n¨m,   b¸o   c¸o   thêng   niªn   ngoµi   h×nh   thøc  v¨n   b¶n,   tæ   chøc   ph¸t   hµnh,   niªm   yÕt,   c«ng   ty   chøng  kho¸n, c«ng ty qu¶n lý  quü  göi kÌm theo  ®Üa lu gi÷  th«ng  tin   hoÆc   göi   file   theo   ®Þa   chØ   do   UBCKNN,   TTGDCK   hoÆc  SGDCK qui ®Þnh. 4. B¶o qu¶n, lu gi÷ th«ng tin C¸c ®èi tîng c«ng bè th«ng tin thùc hiÖn b¶o qu¶n, l u  gi÷  th«ng tin  ®∙ b¸o c¸o, c«ng bè  theo qui  ®Þnh cña ph¸p  luËt. II. C¤NG Bè TH¤NG TIN CñA Tæ CHøC  PH¸T HµNH, Tæ CHøC NI£M YÕT 1. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt c«ng bè  th«ng  tin ®Þnh kú 1.1.   Tæ   chøc   ph¸t   hµnh,   tæ   chøc   niªm   yÕt   c«ng   bè   th«ng tin  ®Þnh kú  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 52 NghÞ   ®Þnh sè  144/2003/N§­CP. 1.2. C«ng bè  th«ng tin vÒ  b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m  ® îc  qui ®Þnh cô  thÓ  nh sau: 1.2.1. Ngµy hoµn thµnh b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m ®îc tÝnh  tõ  ngµy tæ chøc kiÓm to¸n  ®îc chÊp thuËn ký  b¸o c¸o kiÓm  to¸n. Thêi h¹n hoµn thµnh b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m chËm nhÊt   lµ  90 ngµy kÓ  tõ  ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh. Thêi h¹n  b¸o c¸o vµ  c«ng bè  th«ng tin chËm nhÊt lµ  10 ngµy kÓ  tõ  ngµy hoµn thµnh b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m. 
 3. 3 1.2.2.   Néi   dung   c«ng   bè   th«ng   tin   vÒ   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh n¨m bao gåm: B¶ng c©n  ®èi kÕ  to¸n, B¸o c¸o kÕt qu¶  ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ,  ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt   vÒ kÕ to¸n. 1.2.3. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt ph¶i c«ng  bè  B¸o c¸o Thêng niªn  ®îc thùc hiÖn theo MÉu CBTT­02 kÌm   theo Th«ng t nµy  ®ång thêi víi c«ng bè  b¸o c¸o tµi chÝnh  n¨m. 1.2.4. B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m, B¸o c¸o Thêng niªn cña  tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt  ®îc c«ng bè  trªn c¸c  Ên phÈm cña tæ chøc  ®ã  vµ  lu tr÷   Ýt nhÊt 02 n¨m t¹i trô  së chÝnh cña tæ chøc ®Ó nhµ ®Çu t tham kh¶o. 1.2.5. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt c«ng bè b¸o  c¸o tµi chÝnh n¨m tãm t¾t theo MÉu CBTT­03 kÌm theo Th«ng  t  nµy trªn 03 sè  b¸o liªn tiÕp cña mét tê  b¸o Trung   ¬ng  hoÆc mét tê  b¸o  ®Þa ph¬ng n¬i tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc  niªm yÕt  ®ãng trô  së  chÝnh hoÆc th«ng qua ph ¬ng tiÖn c«ng  bè th«ng tin cña TTGDCK hoÆc SGDCK.  1.3. C«ng bè  th«ng tin vÒ  b¸o c¸o tµi chÝnh quý, 06  th¸ng: 1.3.1. Thêi h¹n hoµn thµnh b¸o c¸o tµi chÝnh quý chËm   nhÊt lµ  20 ngµy  ®Çu cña quý  tiÕp theo. Thêi h¹n b¸o c¸o  vµ c«ng bè th«ng tin chËm nhÊt lµ 05 ngµy kÓ tõ ngµy hoµn   thµnh b¸o c¸o tµi chÝnh quý, 06 th¸ng. B¸o c¸o tµi chÝnh  quý  kh«ng ph¶i kiÓm to¸n. B¸o c¸o tµi chÝnh 06 th¸ng  ®îc  gép trong b¸o c¸o quý II, kh«ng ph¶i lËp b¸o c¸o riªng. 1.3.2.   Néi   dung   c«ng   bè   th«ng   tin   vÒ   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh quý, 06 th¸ng cña tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm  yÕt bao gåm: B¶ng c©n  ®èi kÕ  to¸n, B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t  ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.  1.3.3.   B¸o   c¸o   tµi   chÝnh   quý,   06   th¸ng   cña   tæ   chøc  ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt  ®îc c«ng bè  trªn c¸c  Ên phÈm  cña   tæ   chøc   ®ã   vµ  lu   tr÷   Ýt   nhÊt   cho   ®Õn   cuèi   n¨m   tµi  chÝnh   t¹i   trô   së   chÝnh   cña   tæ   chøc   ®Ó   nhµ   ®Çu   t  tham  kh¶o. 1.3.4.   Tæ   chøc   ph¸t   hµnh,   tæ   chøc   niªm   yÕt   c«ng   bè  b¸o c¸o tµi chÝnh quý, 06 th¸ng tãm t¾t theo MÉu CBTT­03 
 4. 4 kÌm theo Th«ng t  nµy th«ng qua ph¬ng tiÖn c«ng bè  th«ng  tin cña TTGDCK hoÆc SGDCK. 1.4. C«ng bè th«ng tin vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh tr êng hîp  nhËn vèn gãp, gãp vèn vµo tæ chøc kh¸c: 1.4.1. Trêng hîp tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt  së   h÷u   tõ  50%  trë  lªn  vèn  cæ   phÇn,   vèn   gãp   cña   mét   tæ  chøc kh¸c hoÆc tæ chøc kh¸c n¾m gi÷  50% trë  lªn vèn cæ  phÇn, vèn gãp cña tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt th×  néi dung c«ng bè th«ng tin vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m,  06 th¸ng, quý  ph¶i cã  néi dung cña mét trong c¸c b¸o c¸o  sau: ­ B¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt; hoÆc ­ B¸o  c¸o tµi  chÝnh  cña tæ  chøc ph¸t  hµnh,  tæ chøc  niªm yÕt vµ  b¸o c¸o tµi chÝnh cña tæ chøc bÞ  së  h÷u hoÆc   nhËn vèn gãp; hoÆc ­ B¸o  c¸o tµi  chÝnh  cña tæ  chøc ph¸t  hµnh,  tæ chøc  niªm yÕt vµ b¸o c¸o tµi chÝnh cña tæ chøc n¾m gi÷. 1.4.2. Trêng hîp  ®Õn thêi h¹n c«ng bè  th«ng tin theo  qui  ®Þnh mµ  tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt cha cã  b¸o c¸o tµi chÝnh  ®Çy  ®ñ  cña tæ chøc bÞ  së  h÷u, nhËn vèn   gãp   hoÆc   n¾m   gi÷   th×   ph¶i   b¸o   c¸o   UBCKNN,   TTGDCK   hoÆc  SGDCK lý do chËm trÔ, thêi ®iÓm c«ng bè b¸o c¸o ®Çy ®ñ.  Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt c«ng bè  kÕt qu¶  s¶n xuÊt kinh doanh  ®∙ cã  cña tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc  niªm yÕt vµ ph¶i nªu râ:  “Néi dung c«ng bè  th«ng tin nµy cha bao gåm kÕt qu¶  ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña (nªu cô thÓ tªn tæ chøc  bÞ së h÷u, nhËn gãp vèn hoÆc  n¾m gi÷)”. 2. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt c«ng bè  th«ng  tin bÊt thêng 2.1.   Tæ   chøc   ph¸t   hµnh,   tæ   chøc   niªm   yÕt   c«ng   bè   th«ng tin bÊt thêng theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 53  NghÞ   ®Þnh  sè 144/2003/N§­CP. 2.2. Nh÷ng biÕn  ®éng lín liªn quan  ®Õn ho¹t  ®éng s¶n  xuÊt kinh  doanh  cña c«ng ty ph¶i c«ng  bè  theo  qui   ®Þnh  t¹i   §iÓm   a   Kho¶n   1   §iÒu   53   NghÞ   ®Þnh   sè   144/2003/N§­CP   bao gåm:
 5. 5 2.2.1. Tµi kho¶n t¹i ng©n hµng bÞ ®×nh chØ giao dÞch,   bÞ  phong to¶; hoÆc lÖnh phong to¶  ®∙  ®îc huû  bá  vµ  tµi  kho¶n ®∙ ®îc phÐp ho¹t ®éng trë l¹i; 2.2.2. GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc giÊy phÐp  ho¹t ®éng bÞ thu håi; 2.2.3. QuyÕt  ®Þnh cña Héi  ®ång qu¶n trÞ  thay  ®æi chÕ  ®é kÕ to¸n ¸p dông; 2.2.4. NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng vÒ viÖc chi  tr¶ cæ tøc; hoÆc NghÞ  quyÕt cña §¹i héi  ®ång cæ  ®«ng/Héi  ®ång thµnh viªn vÒ  viÖc söa  ®æi, bæ sung  ®iÒu lÖ, t¸i c¬   cÊu l¹i c«ng ty, c¸c chØ tiªu vµ  kÕ  ho¹ch ho¹t  ®éng s¶n  xuÊt kinh doanh hµng n¨m; 2.2.5. C¸c NghÞ quyÕt kh¸c cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng; 2.2.6. Kho¶n nî ®Õn h¹n cã gi¸ trÞ tõ 10% trë lªn vèn  cæ phÇn hoÆc vèn gãp kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n; 2.2.7.   QuyÕt  ®Þnh  ®Çu  t  vèn  cæ phÇn  tõ  10% trë  lªn  vµo mét tæ chøc kh¸c; 2.2.8. QuyÕt  ®Þnh cho vay hoÆc  ®Çu t  vµo tr¸i phiÕu  tõ  30% trë  lªn vèn cæ phÇn hoÆc vèn gãp cña mét tæ chøc  kh¸c; 2.2.9. Cã  b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ; b¶n quyÒn vÒ  c«ng  nghÖ  míi hay hîp t¸c kü  thuËt ¶nh hëng lín  ®Õn ho¹t  ®éng  s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty; 2.2.10. Ho¹t  ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty bÞ  ngõng  qu¸  01 th¸ng;  bÞ   ®×nh chØ hoÆc khi ho¹t   ®éng  trë  l¹i;  2.2.11. S¶n phÈm cña c«ng ty b¸n ra trªn thÞ tr êng cã  quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ tiªu thô; bÞ  thu håi cã  thêi h¹n víi  gi¸ trÞ tõ 10% trë lªn vèn cæ phÇn; 2.2.12.   QuyÕt   ®Þnh   më   hoÆc   ®ãng   cöa   c«ng   ty   trùc   thuéc,   chi   nh¸nh,  nhµ  m¸y,   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn  cña  c«ng   ty; 2.2.13. QuyÕt ®Þnh thay ®æi tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh   c«ng   ty,   c«ng   ty   trùc   thuéc,   chi   nh¸nh,   nhµ   m¸y,   v¨n   phßng ®¹i diÖn cña c«ng ty;
 6. 6 2.2.14. TriÖu tËp  ®¹i héi cæ  ®«ng (®Þa  ®iÓm tæ chøc,  thêi gian, ch¬ng tr×nh  ®¹i héi,  ®iÒu kiÖn vµ  thµnh phÇn  tham dù); 2.2.15. QuyÕt  ®Þnh thay  ®æi nh©n sù  cã  liªn quan  ®Õn  Héi   ®ång   qu¶n   trÞ/Héi   ®ång   thµnh   viªn,   Tæng   Gi¸m   ®èc  (Gi¸m ®èc), Phã Tæng Gi¸m ®èc (Phã Gi¸m ®èc), KÕ to¸n tr ­ ëng, Ban KiÓm so¸t. 2.3. Tæ chøc ph¸t hµnh ph¶i b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n cho  UBCKNN;  tæ chøc niªm yÕt ph¶i  b¸o  c¸o  b»ng  v¨n b¶n cho  UBCKNN,   TTGDCK   hoÆc   SGDCK   vÒ   c¸c   sù   kiÖn   qui   ®Þnh   t¹i  §iÓm 2.1, §iÓm 2.2 Kho¶n 2 Môc II nªu trªn trong vßng 24  giê  kÓ  tõ  khi x¶y ra sù  kiÖn vµ  ph¶i c«ng bè  c¸c sù  kiÖn   ®ã   trªn   ph¬ng   tiÖn   c«ng   bè   th«ng   tin   cña   TTGDCK   hoÆc   SGDCK.  2.4. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt khi c«ng bè  th«ng  tin  bÊt  thêng ph¶i nªu râ  sù  kiÖn x¶y ra, nguyªn  nh©n, kÕ ho¹ch vµ c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc (nÕu cã). 3. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt c«ng bè  th«ng  tin theo yªu cÇu  3.1. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt ph¶i c«ng bè   th«ng tin theo yªu cÇu cña UBCKNN, TTGDCK hoÆc SGDCK theo  qui ®Þnh t¹i §iÒu 54 NghÞ ®Þnh sè 144/2003/N§­CP.  3.2. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt ph¶i c«ng bè   th«ng tin theo yªu cÇu th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn c«ng bè  th«ng tin ®¹i chóng hoÆc ph¬ng tiÖn c«ng bè th«ng tin cña  TTGDCK hoÆc SGDCK. Néi dung c«ng bè th«ng tin ph¶i nªu râ   sù   kiÖn   ®îc   UBCKNN,   TTGDCK  hoÆc   SGDCK   yªu   cÇu   c«ng  bè;   nguyªn nh©n; møc ®é x¸c thùc cña sù kiÖn ®ã. III. C¤NG Bè TH¤NG TIN CñA C¤NG TY CHøNG KHO¸N 1. C«ng ty chøng kho¸n c«ng bè  th«ng tin cho nhµ   ®Çu  t 1.1.   C«ng   ty   chøng   kho¸n   cã   tr¸ch   nhiÖm   cung   cÊp   th«ng tin vÒ  tæ chøc niªm yÕt vµ  Quü   ®Çu t  chøng kho¸n  cho ngêi  ®Çu t theo néi dung qui  ®Þnh t¹i §iÓm 1.3, §iÓm  1.5 Kho¶n 1 Môc V Th«ng t nµy.
 7. 7 1.2. C«ng ty chøng kho¸n cã tr¸ch nhiÖm c«ng khai c¸c   th«ng   tin   theo   qui   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   3   §iÒu   56   NghÞ   ®Þnh  144/2003/N§­CP cho nhµ ®Çu t biÕt. 2. C«ng ty chøng kho¸n c«ng bè  th«ng tin vÒ  b¸o c¸o  tµi chÝnh n¨m C«ng ty chøng kho¸n c«ng bè  th«ng tin vÒ  b¸o c¸o tµi  chÝnh n¨m theo Kho¶n 2 §iÒu 56 NghÞ   ®Þnh sè  144/2003/N§­ CP, cô thÓ nh sau: 2.1. Ngµy hoµn thµnh b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m  ®îc tÝnh tõ  ngµy tæ chøc kiÓm to¸n ®îc chÊp thuËn ký b¸o c¸o kiÓm to¸n.  Thêi h¹n hoµn thµnh b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m chËm nhÊt lµ  90  ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh. Thêi h¹n b¸o c¸o vµ  c«ng   bè   th«ng   tin   chËm   nhÊt   lµ   10   ngµy   kÓ   tõ   ngµy   hoµn   thµnh b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m. 2.2. Néi dung c«ng bè  th«ng tin vÒ  b¸o c¸o tµi chÝnh  n¨m   cña   c«ng   ty   chøng   kho¸n   bao   gåm:   B¶ng   c©n   ®èi   kÕ  to¸n, B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t  ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, B¸o  c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ, ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh theo   qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n. 2.3.   C«ng   ty   chøng   kho¸n   ph¶i   c«ng   bè   th«ng   tin   vÒ  B¸o   c¸o   Thêng   niªn   ®îc   thùc   hiÖn   theo   MÉu   CBTT­02   kÌm  theo Th«ng t nµy  ®ång thêi víi c«ng bè  b¸o c¸o tµi chÝnh  n¨m. 2.4.   B¸o   c¸o   tµi   chÝnh   n¨m,   B¸o   c¸o   thêng   niªn   cña  c«ng ty chøng kho¸n ®îc c«ng bè trªn c¸c Ên phÈm cña c«ng  ty vµ  lu tr÷  t¹i trô  së  chÝnh cña c«ng ty  Ýt nhÊt 02 n¨m   ®Ó nhµ ®Çu t tham kh¶o. 2.5.   C«ng   ty   chøng   kho¸n   c«ng   bè   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh  n¨m tãm t¾t theo MÉu CBTT­03 (PhÇn  I vµ  PhÇn II­B) kÌm  theo Th«ng  t  nµy trªn  c¸c  ph¬ng  tiÖn  c«ng bè  th«ng tin  cña TTGDCK hoÆc SGDCK.  3. C«ng ty chøng kho¸n c«ng bè th«ng tin bÊt thêng 3.1. C«ng ty chøng kho¸n c«ng bè  th«ng tin bÊt thêng  theo   qui   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   4   §iÒu   56   NghÞ   ®Þnh   sè  144/2003/N§­CP. 3.2. Nh÷ng thay  ®æi quan träng trong ho¹t  ®éng kinh  doanh cña c«ng ty ph¶i c«ng bè  theo qui  ®Þnh t¹i §iÓm e  Kho¶n 4 §iÒu 56 NghÞ ®Þnh sè 144/2003/N§­CP bao gåm:
 8. 8 3.2.1.   L©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n; cã  quyÕt  ®Þnh gi¶i   thÓ cña c¬ quan cã thÈm quyÒn; 3.2.2. QuyÕt  ®Þnh cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn thu håi   giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh, giÊy phÐp kinh doanh  chøng kho¸n; 3.2.3. QuyÕt ®Þnh hîp nhÊt, s¸p nhËp, chia, t¸ch, gãp  vèn liªn doanh, chuyÓn ®æi c«ng ty; 3.2.4. QuyÕt  ®Þnh söa  ®æi, bæ sung  ®iÒu lÖ  c«ng ty;   thay ®æi tªn c«ng ty; 3.2.5. QuyÕt ®Þnh t¨ng hoÆc gi¶m vèn ®iÒu lÖ; 3.2.6. QuyÕt  ®Þnh t¨ng thªm, ngõng hoÆc rót bít mét  hoÆc mét sè  lo¹i h×nh kinh doanh vµ  dÞch vô  chøng kho¸n  ®îc cÊp giÊy phÐp; 3.2.7.   QuyÕt   ®Þnh   më   hay   ®ãng   cöa   chi   nh¸nh,   phßng   giao dÞch hoÆc ®¹i lý nhËn lÖnh; thay ®æi ®Þa ®iÓm trô së  chÝnh, chi nh¸nh, phßng giao dÞch hoÆc ®¹i lý nhËn lÖnh; 3.2.8.   Tæng   Gi¸m   ®èc   (Gi¸m   ®èc),   Phã   Tæng   Gi¸m   ®èc  (Phã   Gi¸m   ®èc)   c«ng   ty   bÞ   thu   håi   chøng   chØ   hµnh   nghÒ  kinh doanh chøng kho¸n; 3.3.   C«ng   ty   chøng   kho¸n   ph¶i   b¸o   c¸o   b»ng   v¨n   b¶n  cho UBCKNN, TTGDCK hoÆc SGDCK vÒ c¸c sù kiÖn qui ®Þnh t¹i   §iÓm 3.1, §iÓm 3.2 Kho¶n 3 Môc III nªu trªn trong vßng 24  giê  kÓ  tõ  khi x¶y ra sù  kiÖn vµ  ph¶i c«ng bè  th«ng tin  trong vßng 03 ngµy trªn  ph¬ng tiÖn c«ng bè  th«ng tin cña  TTGDCK hoÆc SGDCK kÓ tõ ngµy x¶y ra c¸c sù kiÖn ®ã. 3.4.   C«ng   ty   chøng   kho¸n   khi   c«ng   bè   th«ng   tin   bÊt  thêng ph¶i nªu râ  sù  kiÖn x¶y ra, nguyªn nh©n, kÕ  ho¹ch  vµ c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc (nÕu cã). IV. C¤NG Bè TH¤NG TIN CñA C¤NG TY QU¶N Lý QUü 1. C«ng ty qu¶n lý quü c«ng bè th«ng tin bÊt thêng 1.1. C«ng ty qu¶n lý  quü  c«ng bè  th«ng tin bÊt th êng  theo   qui   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   1   §iÒu   57   NghÞ   ®Þnh   sè  144/2003/N§­CP. 
 9. 9 1.2. Nh÷ng thay  ®æi quan träng trong ho¹t  ®éng kinh  doanh cña c«ng ty cã  thÓ  ¶nh hëng tíi viÖc qu¶n lý  quü  ph¶i   c«ng   bè   theo   qui   ®Þnh   t¹i   §iÓm   g   Kho¶n   1   §iÒu   57  NghÞ ®Þnh sè 144/2003/N§­CP bao gåm: 1.2.1. QuyÕt  ®Þnh cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn  ®×nh chØ  hoÆc thu håi giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh hay giÊy  phÐp qu¶n lý quü ®Çu t chøng kho¸n; 1.2.2. QuyÕt ®Þnh hîp nhÊt, s¸p nhËp, chia, t¸ch, gãp  vèn liªn doanh, chuyÓn ®æi c«ng ty; 1.2.3.   QuyÕt   ®Þnh   më   hay   ®ãng   cöa   chi   nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn;   thay   ®æi   ®Þa   ®iÓm   trô   së   chÝnh,   chi  nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn; 1.2.4.   QuyÕt   ®Þnh   thay   ®æi   tªn   c«ng   ty,   t¨ng   hoÆc   gi¶m vèn  ®iÒu lÖ, söa  ®æi hoÆc bæ sung  ®iÒu lÖ  c«ng ty  qu¶n lý quü; 1.2.5.   Tæng   Gi¸m   ®èc   (Gi¸m   ®èc),   Phã   Tæng   Gi¸m   ®èc  (Phã  Gi¸m  ®èc) hoÆc ngêi  ®iÒu hµnh quü  bÞ  thu håi chøng  chØ qu¶n lý quü ®Çu t chøng kho¸n; 1.2.6. C«ng ty bÞ tæn thÊt tõ 30% trë lªn gi¸ trÞ tµi  s¶n do ph¶i ®Òn bï thiÖt h¹i  cho ngêi ®Çu t, hoÆc do bÊt  kú nguyªn nh©n kh¸ch quan nµo g©y ra. 1.3. Nh÷ng sù  kiÖn cã  thÓ  ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh ho¹t  ®éng ®Çu t cña quü ®Çu t chøng kho¸n cã chøng chØ quü niªm  yÕt t¹i TTGDCK hoÆc SGDCK ph¶i c«ng bè  theo qui  ®Þnh t¹i  §iÓm   i   Kho¶n   1   §iÒu   57   NghÞ   ®Þnh   sè   144/2003/N§­CP   bao  gåm: 1.3.1.  QuyÕt   ®Þnh  thay   ®æi  chiÕn   lîc,  môc  tiªu   ho¹t  ®éng vµ ®Çu t cña quü; 1.3.2. QuyÕt ®Þnh thanh lý hoÆc gi¶i thÓ quü; 1.3.3. QuyÕt ®Þnh söa ®æi, bæ sung ®iÒu lÖ quü; 1.3.4. QuyÕt  ®Þnh thay  ®æi c«ng ty qu¶n lý  quü, ng©n  hµng gi¸m s¸t quü; 1.3.5. QuyÕt ®Þnh t¨ng vèn ®Çu t cña quü; 1.3.6. QuyÕt ®Þnh häp §¹i héi ®ång ngêi ®Çu t; 1.3.7. QuyÕt  ®Þnh ph¸t hµnh chøng chØ quü   ®Çu t  chøng  kho¸n ra c«ng chóng  ®Ó  huy  ®éng vèn;  ®¨ng ký  hoÆc huû  bá   niªm yÕt chøng chØ quü ®Çu t chøng kho¸n;
 10. 10 1.3.8. QuyÕt  ®Þnh cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn thu håi   giÊy phÐp ph¸t hµnh chøng chØ quü; 1.3.9.   QuyÕt   ®Þnh   ®×nh   chØ,   huû   bá   ®ît   ph¸t   hµnh,   ph©n phèi chøng chØ quü ®Çu t chøng kho¸n; 1.4.  C«ng  ty qu¶n  lý  quü   ph¶i b¸o  c¸o b»ng  v¨n  b¶n  cho UBCKNN, TTGDCK hoÆc SGDCK vÒ c¸c sù kiÖn qui ®Þnh t¹i   §iÓm 1.1, §iÓm 1.2, §iÓm 1.3 Kho¶n 1 Môc IV nªu trªn vµ  ph¶i c«ng bè  th«ng tin trªn ph¬ng tiÖn c«ng bè  th«ng tin  cña TTGDCK hoÆc SGDCK trong vßng 24 giê  kÓ  tõ  khi x¶y ra  c¸c sù kiÖn ®ã. 1.5.  C«ng  ty qu¶n  lý  quü   khi c«ng  bè  th«ng  tin  bÊt  thêng ph¶i nªu râ  sù  kiÖn x¶y ra, nguyªn nh©n, kÕ  ho¹ch  vµ c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc (nÕu cã). 2. C«ng ty qu¶n lý quü c«ng bè th«ng tin theo yªu cÇu 2.1.   C«ng   ty   qu¶n   lý   quü   ph¶i   b¸o   c¸o   vµ   c«ng   bè  th«ng tin theo yªu cÇu cña UBCKNN, TTGDCK hoÆc SGDCK khi: 2.1.1. Cã tin ®ån cã thÓ ¶nh hëng ®Õn viÖc ph¸t hµnh,  gi¸ chøng chØ quü ®Çu t vµ cÇn x¸c nhËn tin ®ån ®ã; 2.1.2. Gi¸ vµ  khèi lîng giao dÞch chøng chØ quü   ®Çu  t thay ®æi bÊt thêng; 2.1.3. Cã th«ng tin liªn quan ®Õn c«ng ty qu¶n lý quü   ¶nh hëng nghiªm träng ®Õn quyÒn lîi cña ngêi ®Çu t; 2.1.4.   Nh÷ng   trêng   hîp   kh¸c   mµ   UBCKNN,   TTGDCK   hoÆc  SGDCK thÊy cÇn thiÕt. 2.2. C«ng ty qu¶n lý  quü  ph¶i c«ng bè  th«ng tin theo  yªu cÇu th«ng  qua  c¸c  ph¬ng  tiÖn  c«ng bè  th«ng tin  ®¹i  chóng hoÆc ph¬ng tiÖn c«ng bè  th«ng tin cña TTGDCK hoÆc  SGDCK. Néi dung c«ng bè th«ng tin ph¶i nªu râ sù kiÖn ®îc  UBCKNN, TTGDCK hoÆc SGDCK yªu cÇu c«ng bè; nguyªn nh©n;  møc ®é x¸c thùc cña sù kiÖn ®ã. V. C¤NG Bè TH¤NG TIN CñA TTGDCK HOÆC SGDCK 1. Néi dung c«ng bè th«ng tin cña TTGDCK hoÆc SGDCK 1.1. Néi dung c«ng bè th«ng tin cña TTGDCK hoÆc SGDCK   theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 55 NghÞ ®Þnh sè 144/2003/N§­CP.
 11. 11 1.2.   Th«ng   tin   vÒ   giao   dÞch   chøng   kho¸n   t¹i   TTGDCK   hoÆc SGDCK 1.2.1. Th«ng tin trong giê giao dÞch: ­ Tæng sè lo¹i chøng kho¸n ®îc phÐp giao dÞch; ­ Gi¸  ®ãng cöa ngµy h«m tríc, gi¸ thùc hiÖn, gi¸ dù  kiÕn,  møc  vµ  ký  hiÖu biÕn   ®éng  gi¸ cña tõng lo¹i chøng  kho¸n; ­   Ba   møc   gi¸   chµo   mua,   chµo   b¸n   tèt   nhÊt   cña   cæ  phiÕu,  chøng chØ quü   ®Çu t  kÌm theo  khèi  lîng   ®Æt  mua,  b¸n t¬ng øng víi c¸c møc gi¸ ®ã. 1.2.2. Th«ng tin ®Þnh kú trong ngµy giao dÞch: ­ Tæng sè  lo¹i chøng kho¸n  ®îc phÐp giao dÞch trong  ngµy; ­ ChØ sè gi¸ chøng kho¸n; ­ Møc ®é dao ®éng gi¸ cæ phiÕu trong ngµy giao dÞch; ­ Sè lîng lÖnh, sè lîng ®Æt mua/b¸n, gi¸ trÞ t¬ng øng víi  mçi lo¹i chøng kho¸n; ­ Tæng khèi lîng giao dÞch toµn thÞ trêng (theo ®ît khíp  lÖnh; ngµy giao dÞch); ­ Gi¸, khèi lîng vµ  gi¸ trÞ  giao dÞch thùc hiÖn cña  tõng lo¹i chøng kho¸n: +   Khíp   lÖnh   (theo   tõng   ®ît   khíp   lÖnh   vµ   ngµy   giao  dÞch);  + Tho¶ thuËn (nÕu cã); + Giao dÞch chøng kho¸n cña nhµ   ®Çu t  níc ngoµi (nÕu  cã); + Giao  dÞch  mua,  b¸n l¹i  cæ phiÕu  cña tæ  chøc niªm  yÕt (nÕu cã); ­   Tû   lÖ   n¾m   gi÷   chøng   kho¸n   cña   ngêi   níc   ngoµi   vµ  giíi h¹n cßn ®îc mua ®èi víi tõng lo¹i chøng kho¸n; ­ Giao dÞch cña 05 cæ phiÕu cã  gi¸ trÞ  niªm yÕt lín  nhÊt vµ 05 cæ phiÕu cã gi¸ thÞ trêng lín nhÊt. ­   L∙i   suÊt   tr¸i   phiÕu   ®îc   giao   dÞch,   l∙i   suÊt   ®Æt  mua,   ®Æt   b¸n   tèt   nhÊt,   l∙i   suÊt   tr¸i   phiÕu   ph¸t   hµnh,  thêi gian ®¸o h¹n.
 12. 12 ­  C¸c th«ng tin kh¸c ph¶i c«ng bè  theo quy  ®Þnh cña  UBCKNN. 1.3. Th«ng tin vÒ tæ chøc niªm yÕt 1.3.1. Th«ng tin chung vÒ ho¹t ®éng niªm yÕt: ­ Tªn chøng kho¸n, sè lîng, mÖnh gi¸, gi¸ ph¸t hµnh; ­ Th«ng tin vÒ niªm yÕt lÇn ®Çu;   ­ Th«ng tin vÒ niªm yÕt bæ sung;  ­ Th«ng tin vÒ huû niªm yÕt; ­ Th«ng tin vÒ thay ®æi niªm yÕt;  ­ Th«ng tin vÒ niªm yÕt l¹i; ­ Th«ng tin vÒ xö ph¹t ®èi víi tæ chøc niªm yÕt; ­ C¸c th«ng tin kh¸c. 1.3.2. C¸c th«ng tin  ®Þnh kú, bÊt thêng vµ  theo yªu  cÇu vÒ  tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt theo qui  ®Þnh  t¹i §iÒu 52, §iÒu 53, §iÒu 54 NghÞ ®Þnh sè 144/2003/N§­CP  vµ Kho¶n 1, Kho¶n 2, Kho¶n 3 Môc II Th«ng t nµy. 1.4. Th«ng tin vÒ  c«ng ty chøng kho¸n lµ  thµnh viªn  TTGDCK hoÆc SGDCK 1.4.1. Th«ng tin chung vÒ thµnh viªn: ­ Th«ng tin vÒ kÕt n¹p thµnh viªn; ­   Th«ng   tin   vÒ   xö   ph¹t   thµnh   viªn,   ®¹i   diÖn   giao   dÞch; ­ Th«ng tin vÒ chÊm døt t c¸ch thµnh viªn; ­ C¸c th«ng tin kh¸c. 1.4.2.   C¸c   th«ng   tin   ®Þnh   kú,   bÊt   thêng   vÒ   c«ng   ty  chøng kho¸n, thµnh viªn TTGDCK hoÆc SGDCK theo qui  ®Þnh  t¹i §iÒu 56 NghÞ ®Þnh sè 144/2003/N§­CP vµ Kho¶n 2, Kho¶n   3 Môc III Th«ng t nµy. 1.5. Th«ng tin vÒ  c«ng ty qu¶n lý  quü  vµ  Quü   ®Çu t  chøng kho¸n 1.5.1. C¸c th«ng tin vÒ  t×nh h×nh  ®Çu t  cña Quü   ®Çu  t chøng kho¸n cã  chøng chØ niªm yÕt t¹i TTGDCK, SGDCK do   C«ng ty qu¶n lý  quü  b¸o c¸o UBCKNN, TTGDCK hoÆc SGDCK  ®Ó  c«ng bè bao gåm:
 13. 13 ­ B¸o c¸o t×nh h×nh thay ®æi gi¸ trÞ tµi s¶n rßng cña  quü   ®Çu t  chøng kho¸n hµng tuÇn, th¸ng, quý  vµ  n¨m theo  MÉu CBTT­04 kÌm theo Th«ng t nµy. ­ B¸o c¸o t×nh h×nh tµi s¶n cña quü ®Çu t chøng kho¸n  hµng th¸ng, quý  vµ  n¨m theo MÉu CBTT­05 kÌm theo Th«ng t nµy. ­ B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng ®Çu t cña quü ®Çu t chøng  kho¸n  hµng   th¸ng,  quý  vµ   n¨m   theo  MÉu  CBTT­06  kÌm  theo   Th«ng t nµy. ­ B¸o c¸o mét sè  chØ tiªu c¬  b¶n cña quü   ®Çu t  chøng  kho¸n  hµng   th¸ng,  quý  vµ   n¨m   theo  MÉu  CBTT­07  kÌm  theo   Th«ng t nµy. ­ B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t  ®éng hµng n¨m cña Quü   ®Çu t chøng kho¸n theo MÉu CBTT­08 kÌm theo Th«ng t nµy. 1.5.2.   C¸c   th«ng   tin   bÊt   thêng   vµ   theo   yªu   cÇu   vÒ  c«ng ty qu¶n lý  quü  theo qui  ®Þnh t¹i §iÒu 57 NghÞ   ®Þnh  sè 144/2003/N§­CP vµ Kho¶n 1, Kho¶n 2 Môc IV Th«ng t nµy. 1.6. Th«ng tin qu¶n lý thÞ trêng ­ Th«ng tin vÒ t¹m ngõng giao dÞch hoÆc cho phÐp giao   dÞch trë l¹i ®èi víi chøng kho¸n niªm yÕt; ­   Th«ng   tin   vÒ   chøng   kho¸n   bÞ   kiÓm   so¸t   hoÆc   kh«ng  cßn bÞ kiÓm so¸t; ­ Th«ng tin vÒ giao dÞch cña tæ chøc, c¸ nh©n hoÆc ng êi  cã  liªn quan lµm thay  ®æi viÖc n¾m gi÷  5%, 10%, 15%, 20%   vèn cæ phÇn cña tæ chøc niªm yÕt; Th«ng tin vÒ  giao dÞch   cña tæ chøc, c¸ nh©n hoÆc ngêi cã  liªn quan cã   ý  ®Þnh n¾m  gi÷  tíi 25% vèn cæ phÇn hoÆc  ®ang n¾m gi÷  tõ  25% trë  lªn   vèn cæ phÇn cña mét tæ chøc niªm yÕt; Th«ng tin vÒ  giao  dÞch chµo mua c«ng khai cña tæ chøc, c¸ nh©n hoÆc ng êi cã  liªn quan.  ­ Th«ng tin vÒ  giao dÞch cæ phiÕu cña thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr ëng, Ban kiÓm so¸t  vµ nh÷ng ngêi cã liªn quan; ­ Th«ng tin vÒ giao dÞch th©u tãm tæ chøc niªm yÕt; ­ Th«ng tin vÒ xö lý vi ph¹m c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt  vÒ ho¹t ®éng thÞ trêng;
 14. 14 ­   C¸c   híng   dÉn,   th«ng   b¸o   cña   UBCKNN,   TTGDCK   hoÆc  SGDCK vÒ qu¶n lý thÞ trêng; 1.7. Th«ng tin vÒ  ho¹t  ®éng  ®¨ng ký, lu ký  vµ  thanh  to¸n bï trõ chøng kho¸n  ­ Th«ng tin vÒ kÕt n¹p, ®×nh chØ hoÆc cho ho¹t ®éng trë  l¹i c¸c thµnh viªn lu ký; ­ Th«ng tin vÒ chøng kho¸n bÞ  mÊt c¾p, gi¶ m¹o, kh«ng  ®îc phÐp lu hµnh; ­ Th«ng tin vÒ  viÖc nhËn lu ký  vµ  t¹m ngõng nhËn lu  ký chøng kho¸n t¹i TTGDCK hoÆc SGDCK; ­ Th«ng tin vÒ   ®¨ng ký, lu ký  chøng kho¸n vµ  huû  bá  ®¨ng ký lu ký chøng kho¸n. 1.8. TTGDCK hoÆc SGDCK ph¶i c«ng bè  th«ng tin vÒ  sù  kiÖn t¹i §iÓm 1.3, §iÓm 1.4, §iÓm 1.5, §iÓm 1.6, §iÓm 1.7  Kho¶n 1 Môc V nªu trªn ngay khi x¶y ra sù  kiÖn hoÆc ngay  sau khi nhËn  ®îc b¸o c¸o hoÆc th«ng b¸o c«ng bè th«ng tin  cña   tæ   chøc   ph¸t   hµnh,   tæ   chøc   niªm   yÕt,   c«ng   ty   chøng   kho¸n, c«ng ty qu¶n lý quü. 2. Ph¬ng tiÖn c«ng bè th«ng tin cña TTGDCK hoÆc SGDCK 2.1. TTGDCK hoÆc SGDCK híng dÉn cô  thÓ  viÖc göi file  kÌm theo tµi liÖu, b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n  ®Ó  c«ng bè  th«ng  tin   cña   tæ   chøc   ph¸t   hµnh,   tæ   chøc   niªm   yÕt,   c«ng   ty  chøng kho¸n, c«ng ty qu¶n lý quü. 2.2. TTGDCK hoÆc SGDCK thùc hiÖn viÖc c«ng bè  th«ng   tin   thÞ   trêng   th«ng  qua  c¸c  ph¬ng  tiÖn   cña   TTGDCK  hoÆc  SGDCK gåm: b¶n tin thÞ  trêng chøng kho¸n, website, b¶ng  hiÓn   thÞ   ®iÖn  tö   t¹i   TTGDCK   hoÆc   SGDCK,   tr¹m   ®Çu   cuèi,   c¸c Ên phÈm cña TTGDCK hoÆc SGDCK vµ c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c. 2.3. TTGDCK hoÆc SGDCK cã  thÓ  sö  dông c¸c ph¬ng tiÖn  th«ng tin ®¹i chóng ®Ó c«ng bè th«ng tin. 2.4. TTGDCK hoÆc SGDCK cung cÊp th«ng tin vÒ  tæ chøc  niªm yÕt, c«ng ty qu¶n lý  quü, quü   ®Çu t chøng kho¸n cho  c¸c   c«ng   ty   chøng   kho¸n   thµnh   viªn.   C¸c   c«ng   ty   chøng  kho¸n  thµnh   viªn   cã   tr¸ch  nhiÖm   cung   cÊp   l¹i   c¸c   th«ng   tin vÒ  tæ chøc niªm yÕt vµ  quü   ®Çu t  chøng kho¸n cho nhµ  ®Çu t.
 15. 15 VI. T¹M HO∙N C¤NG Bè TH¤NG TIN 1. Th«ng tin ®îc b¶o lu cha c«ng bè  1.1.   §Ó   ®îc   b¶o   lu   cha   c«ng   bè   th«ng   tin,   tæ   chøc  ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty chøng kho¸n, c«ng ty   qu¶n lý  quü  ph¶i cã  v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  göi UBCKNN xem xÐt  chÊp thuËn. 1.2. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty chøng  kho¸n, c«ng ty qu¶n lý quü ®îc UBCKNN chÊp thuËn cho b¶o lu  cha c«ng bè th«ng tin trong trêng hîp: ­ Th«ng tin cã  thÓ  ¶nh hëng  ®Õn an ninh quèc phßng vµ  lîi Ých quèc gia; ­ Th«ng tin cã  thÓ  lµm lé  bÝ  mËt kinh doanh, lµm tæn  h¹i ®Õn c¸c tæ chøc, c«ng ty; ­ Th«ng  tin  g©y hiÓu  lÇm,  ¶nh hëng   ®Õn lîi   Ých cña  ngêi ®Çu t. 2. T¹m ho∙n c«ng bè th«ng tin  2.1. Trêng hîp viÖc c«ng bè  th«ng tin kh«ng thÓ  thùc  hiÖn  ®óng thêi h¹n v×  nh÷ng lý  do bÊt kh¶ kh¸ng, tæ chøc  ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty qu¶n lý quü, c«ng ty  chøng   kho¸n   ph¶i   b¸o   c¸o   UBCKNN,   TTGDCK   hoÆc   SGDCK   vµ  ph¶i   thùc   hiÖn   viÖc   c«ng   bè   th«ng   tin   ngay   sau   khi   sù  kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng ®∙ ®îc kh¾c phôc. 2.2.  Sau  khi nhËn   ®îc  ®Ò  nghÞ   cña c¸c  tæ chøc  ph¸t  hµnh, tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty chøng kho¸n, c«ng ty qu¶n   lý  quü, UBCKNN cã  v¨n b¶n th«ng b¸o chÊp thuËn viÖc t¹m  ho∙n c«ng  bè  th«ng  tin,  ®ång thêi  nªu  râ  thêi   ®iÓm  yªu  cÇu c¸c tæ chøc, c«ng ty ph¶i c«ng bè  th«ng tin  ®∙  ®îc  t¹m ho∙n. ViÖc t¹m ho∙n c«ng bè th«ng tin ph¶i ® îc TTGDCK  hoÆc SGDCK c«ng bè  trªn c¸c ph¬ng tiÖn c«ng bè  th«ng tin  cña TTGDCK hoÆc SGDCK. VII. Tæ CHøC THùC HIÖN
 16. 16 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o.   UBCKNN,   TTGDCK   hoÆc   SGDCK,   c¸c   tæ  chøc   ph¸t  hµnh,   tæ   chøc   niªm   yÕt,  c«ng   ty  chøng   kho¸n,   c«ng ty qu¶n lý  quü   ®Çu t chøng kho¸n vµ  c¸c tæ chøc, c¸  nh©n cã liªn quan cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn Th«ng t nµy. 2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ  c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   liªn   quan   ph¶n   ¸nh   vÒ   Bé   Tµi   chÝnh ®Ó nghiªn cøu, híng dÉn, gi¶i quyÕt.
 17. 17 MÉU CBTT­01 (Ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè   57/2004/TT­BTC   ngµy  17/6/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh híng dÉn vÒ viÖc C«ng  bè th«ng tin trªn thÞ trêng chøng kho¸n) Tªn ®¬n vÞ: CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc GIÊY Uû QUYÒN THùC HIÖN C¤NG Bè TH¤NG TIN KÝnh göi: Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n Tªn   giao   dÞch   cña   tæ   chøc,   c«ng  ty:...................................................... ......... §Þa   chØ     liªn  l¹c:..................................................... ........................................ §iÖn  tho¹i   :............................................  Fax:................................................                                                     (T ªn nh©n viªn) Sau   ®©y   chøng   nhËn:   ¤ng  (Bµ)..................................................... ................. Sè   CMTND   (hoÆc   sè   hé  chiÕu):.................................................. .................. §Þa   chØ   thêng  tró:..................................................... ................................... Chøc   vô   t¹i   tæ   chøc,   c«ng  ty:...................................................... ................... (Tªn tæ chøc, c«ng ty)
 18. 18 Lµ   ngêi   ®­ îc:.......................................   uû   quyÒn   lµm  “Nh©n viªn c«ng bè th«ng               (Tªn tæ chøc, c«ng ty) tin” cña........................................... GiÊy  uû  quyÒn  nµy  cã  hiÖu  lùc cho   ®Õn khi  cã  th«ng  b¸o huû bá b»ng v¨n   (Tªn tæ chøc, c«ng ty) b¶n  cña............................................ Ngµy... th¸ng... n¨m... Tæng Gi¸m ®èc/Gi¸m ®èc (Ký, ghi râ hä tªn, ®ãng  dÊu)
 19. 19 MÉU CBTT­02 (Ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè   57/2004/TT­BTC   ngµy  17/6/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh híng dÉn vÒ viÖc C«ng  bè th«ng tin trªn thÞ trêng chøng kho¸n) B¸O C¸O TH¦êNG NI£N Tªn tæ chøc ph¸t hµnh/niªm yÕt.... N¨m b¸o c¸o..... I. LÞch sö ho¹t ®éng cña C«ng ty ­ Nh÷ng sù kiÖn quan träng: + ViÖc thµnh lËp + ChuyÓn ®æi së h÷u thµnh c«ng ty cæ phÇn (nÕu cã) + Niªm yÕt + C¸c sù kiÖn kh¸c ­ Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn + Ngµnh nghÒ kinh doanh + T×nh h×nh ho¹t ®éng ­ §Þnh híng ph¸t triÓn + C¸c môc tiªu chñ yÕu cña C«ng ty + ChiÕn lîc ph¸t triÓn trung vµ dµi h¹n II.  B¸o c¸o cña Héi ®ång qu¶n trÞ ­ Nh÷ng nÐt næi bËt cña kÕt qu¶ ho¹t  ®éng trong n¨m  (lîi nhuËn,t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty t¹i thêi  ®iÓm  cuèi n¨m….) ­ T×nh h×nh thùc hiÖn so víi kÕ  ho¹ch (t×nh h×nh tµi  chÝnh vµ lîi nhuËn so víi kÕ ho¹ch) ­ Nh÷ng thay  ®æi chñ  yÕu trong n¨m (nh÷ng kho¶n  ®Çu   t lín, thay ®æi chiÕn lîc kinh doanh, s¶n phÈm vµ thÞ tr­ êng míi…)  ­ TriÓn väng vµ kÕ ho¹ch trong t¬ng lai (thÞ trêng dù  tÝnh, môc tiªu…) III. B¸o c¸o cña Ban gi¸m ®èc 1. B¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh ­ Kh¶ n¨ng sinh lêi, kh¶ n¨ng thanh to¸n
 20. 20 ­   Ph©n   tÝch   c¸c   hÖ   sè   phï   hîp   trong   khu   vùc   kinh  doanh ­ Ph©n tÝch nh÷ng biÕn  ®éng ­ nh÷ng thay  ®æi lín so  víi dù kiÕn vµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn biÕn ®éng) ­ Gi¸ trÞ sæ s¸ch t¹i thêi ®iÓm 31/12 cña n¨m b¸o c¸o ­ Nh÷ng thay ®æi vÒ vèn cæ ®«ng ­ Tæng sè cæ phiÕu theo tõng lo¹i (cæ phiÕu th êng, cæ  phiÕu u ®∙i...) ­   Tæng   sè   tr¸i   phiÕu   ®ang   lu   hµnh   theo   tõng   lo¹i  (tr¸i   phiÕu   cã   thÓ   chuyÓn   ®æi,   tr¸i   phiÕu   kh«ng   thÓ  chuyÓn ®æi...) ­ Sè lîng cæ phiÕu ®ang lu hµnh theo tõng lo¹i ­   Sè   lîng   cæ   phiÕu   dù   tr÷,   cæ   phiÕu   quü   theo   tõng  lo¹i (nÕu cã) ­ Cæ tøc 2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Ph©n tÝch tæng quan vÒ  ho¹t  ®éng cña c«ng ty so víi  kÕ  ho¹ch/dù  tÝnh vµ  c¸c kÕt qu¶ ho¹t  ®éng s¶n xuÊt kinh  doanh tríc ®©y Trêng   hîp   kÕt   qu¶   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   kh«ng   ®¹t   kÕ  ho¹ch th×  nªu râ  nguyªn nh©n vµ  tr¸ch nhiÖm cña Ban gi¸m  ®èc  ®èi víi viÖc kh«ng hoµn thµnh kÕ  ho¹ch s¶n xuÊt kinh  doanh (nÕu cã) 3. Nh÷ng tiÕn bé c«ng ty ®∙ ®¹t ®îc   ­ Nh÷ng c¶i tiÕn vÒ  c¬  cÊu tæ chøc, chÝnh s¸ch, qu¶n  lý ­ C¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t….. 4. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn trong t¬ng lai. IV. B¸o c¸o tµi chÝnh C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh  ®∙  ®îc kiÓm to¸n theo qui  ®Þnh  cña ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n. V. B¶n gi¶i tr×nh b¸o c¸o tµi chÝnh vµ  b¸o c¸o kiÓm  to¸n 1. KiÓm to¸n ®éc lËp ­ §¬n vÞ kiÓm to¸n ®éc lËp ­ ý kiÕn kiÓm to¸n ®éc lËp ­ C¸c nhËn xÐt ®Æc biÖt (th qu¶n lý) 2. KiÓm to¸n néi bé
Đồng bộ tài khoản