Thông tư 57/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
70
lượt xem
2
download

Thông tư 57/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 57/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các tổ chức cung ứng lao động được chỉ định thực hiện nhiệm vụ quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 57/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. T H¤NG T¦ cña Bé TµI CHÝNH Sè 57/2005/TT-BTC ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2005 Híng dÉn qu¶n lý, sö dông vµ quyÕt to¸n kinh phÝ do ng©n s¸ch nhµ níc hç trî ®èi víi c¸c tæ chøc cung øng lao ®éng ®îc chØ ®Þnh thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý ngêi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi t¹i ViÖt Nam C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 85/1998/N§-CP ngµy 20/10/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ tuyÓn chän, sö dông vµ qu¶n lý ng êi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; NghÞ ®Þnh sè 46/1999/N§-CP ngµy 01/7/1999 cña ChÝnh phñ söa ®æi mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 85/1998/N§-CP ngµy 20/10/1998 cña ChÝnh phñ; NghÞ ®Þnh sè 75/2001/N§-CP ngµy 19/10/2001 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 46/1999/N§-CP ngµy 01/7/1999 cña ChÝnh phñ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 60/N§-CP ngµy 06/6/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc; Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc qu¶n lý, sö dông vµ quyÕt to¸n kho¶n kinh phÝ do ng©n s¸ch nhµ níc hç trî ®èi víi c¸c tæ chøc cung øng lao ®éng ® îc chØ ®Þnh thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý ngêi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi t¹i ViÖt Nam nh sau: I. QUY §ÞNH CHUNG 1. Th«ng t nµy híng dÉn viÖc qu¶n lý, sö dông vµ quyÕt to¸n kho¶n kinh phÝ do ng©n s¸ch nhµ níc hç trî hµng n¨m cho c¸c tæ chøc cung øng lao ®éng ®îc Bé Ngo¹i giao vµ UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chØ ®Þnh thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý ngêi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh t¹i c¸c NghÞ ®Þnh: sè 85/1998/N§-CP ngµy 20/10/1998, sè 46/1999/N§-CP ngµy 01/7/1999, sè 75/2001/N§-CP ngµy 19/10/2001 cña ChÝnh phñ. 2. Nguån kinh phÝ hç trî nhiÖm vô qu¶n lý ngêi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi t¹i ViÖt Nam thuéc cÊp nµo chØ ®Þnh thùc hiÖn do ng©n s¸ch cÊp ®ã b¶o ®¶m. 3. Kinh phÝ hç trî cho c«ng t¸c qu¶n lý ng êi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ph¶i ®îc sö dông ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é vµ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. II. QUY §ÞNH Cô THÓ 1. Néi dung chi vµ møc chi:
  2. 2 Kinh phÝ hç trî tõ ng©n s¸ch nhµ níc cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý ngêi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®îc chi theo c¸c néi dung vµ møc chi cô thÓ nh sau: a) §èi víi c¸c kho¶n chi trùc tiÕp phôc vô nhiÖm vô qu¶n lý ng êi lao ®éng: - Chi tiÒn l¬ng, phô cÊp cho nh÷ng ngêi trùc tiÕp chuyªn tr¸ch thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý ngêi lao ®éng ®îc thùc hiÖn theo chÕ ®é hiÖn hµnh quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang. C¸c kho¶n ®ãng gãp theo l¬ng (b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn) thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - TiÒn c«ng thuª mín lao ®éng ®îc thùc hiÖn theo hîp ®ång lao ®éng ký kÕt víi tõng ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé LuËt lao ®éng vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn LuËt. Gi¸ tiÒn c«ng lao ®éng theo lo¹i c«ng viÖc thùc tÕ t¹i ®Þa ph¬ng ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. - Chi tæ chøc héi nghÞ s¬ kÕt, tæng kÕt c«ng t¸c qu¶n lý ng êi lao ®éng; chi tæ chøc héi nghÞ häp mÆt ngêi lao ®éng hµng n¨m ®Ó tuyªn truyÒn ®- êng lèi, chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc; chi c«ng t¸c phÝ: thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh trªn c¬ së quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 118/2004/TT-BTC ngµy 8/12/2004 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é c«ng t¸c phÝ, chÕ ®é chi héi nghÞ ®èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp trong c¶ níc. - §èi víi c¸c kho¶n chi ®µo t¹o, båi dìng n©ng cao nghiÖp vô cho ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc lµm c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vÒ chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông kinh phÝ ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc nhµ níc. - Chi khen thëng cho c¸n bé, c«ng chøc trùc tiÕp lµm c«ng t¸c qu¶n lý ngêi lao ®éng theo chÕ ®é hiÖn hµnh. - Chi hç trî may s¾m trang phôc cho bé phËn c¸n bé th êng xuyªn ph¶i tiÕp vµ lµm viÖc víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ngêi níc ngoµi theo møc: 500.000 ®ång/ngêi/n¨m. - Chi tiÕp kh¸ch c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ngêi níc ngoµi ®Õn lµm viÖc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 100/2000/TT/BTC ngµy 16/10/2000 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é chi tiªu tiÕp kh¸ch níc ngoµi vµo lµm viÖc t¹i ViÖt Nam vµ chi tiªu tæ chøc c¸c héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ t¹i ViÖt Nam. - Chi thanh to¸n dÞch vô c«ng céng; Chi mua vËt t v¨n phßng; Chi th«ng tin, tuyªn truyÒn, liªn l¹c; chi thuª mín, c¸c kho¶n chi kh¸c nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña ngêi lao ®éng ViÖt Nam (nÕu cã) v.v: C¨n cø ho¸ ®¬n, chøng tõ chi tiªu hîp ph¸p, hîp lÖ, theo chÕ ®é quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ trong ph¹m vi nguån kinh phÝ qu¶n lý lao ®éng ®îc ng©n s¸ch nhµ níc hç trî hµng n¨m. - Chi mua s¾m, söa ch÷a thêng xuyªn trang thiÕt bÞ, tµi s¶n phôc vô trùc tiÕp nhiÖm vô qu¶n lý lao ®éng: Theo dù to¸n hµng n¨m ® îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt. Ngoµi c¸c møc chi theo quy ®Þnh nªu trªn, ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu ®· ®îc giao quyÒn tù chñ tµi chÝnh ®îc chØ ®Þnh thùc hiÖn nhiÖm vô
  3. 3 qu¶n lý ngêi lao ®éng, c¨n cø quy chÕ chi tiªu néi bé cña ®¬n vÞ ®îc vËn dông chi víi møc cao h¬n tõ nguån kinh phÝ tù ®¶m b¶o cña ®¬n vÞ. C¸c doanh nghiÖp nhµ níc ®îc chØ ®Þnh thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý ngêi lao ®éng, c¨n cø ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, kinh doanh cña ®¬n vÞ ®îc vËn dông chi víi møc cao h¬n, møc chi chªnh lÖch cao h¬n ® îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh chung cña ®¬n vÞ. b) Trong trêng hîp mét sè kho¶n chi phôc vô nhiÖm vô qu¶n lý lao ®éng nhng kh«ng t¸ch ®îc chøng tõ chi riªng nh: ho¸ ®¬n chi tiÒn ®iÖn, tiÒn níc, tiÒn ®iÖn tho¹i, vÖ sinh m«i trêng..., ®îc chi theo nguyªn t¾c ph©n bæ chi phÝ phï hîp víi tÝnh chÊt sö dông c¸c kho¶n chi cña tõng bé phËn nghiÖp vô trong ®¬n vÞ. 2. LËp dù to¸n, ph©n bæ, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n kinh phÝ: ViÖc lËp dù to¸n, ph©n bæ, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n kho¶n kinh phÝ hç trî tõ NSNN cho c«ng t¸c qu¶n lý ngêi lao ®éng thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 59/2003/TT-BTC ngµy 23/6/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§-CP ngµy 6/6/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc; Th«ng t sè 79/2003/TT-BTC ngµy 13/8/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý, cÊp ph¸t, thanh to¸n c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch nhµ níc qua Kho b¹c Nhµ níc. Th«ng t nµy híng dÉn thªm mét sè ®iÓm cho phï hîp víi ho¹t ®éng ®Æc thï cña c¸c ®¬n vÞ ®îc chØ ®Þnh thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý ngêi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, cô thÓ nh sau: a) Hµng n¨m (vµo thêi ®iÓm quy ®Þnh lËp dù to¸n) c¸c ®¬n vÞ ®îc Bé Ngo¹i giao chØ ®Þnh thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý ng êi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2, kho¶n 3 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 85/1998/N§-CP ngµy 20/10/1998 cña ChÝnh phñ; c¸c ®¬n vÞ ®îc UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chØ ®Þnh thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý ngêi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 75/2001/N§-CP ngµy 19/10/2001 cña ChÝnh phñ; C¨n cø nhiÖm vô ®îc giao vµ chÕ ®é chi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy lËp dù to¸n kinh phÝ göi Bé Ngo¹i giao (®èi víi c¸c ®¬n vÞ ® îc Bé Ngo¹i giao chØ ®Þnh), göi Së Tµi chÝnh (®èi c¸c ®¬n vÞ ® îc UBND chØ ®Þnh) ®Ó tæng hîp tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. b) Sau khi ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao dù to¸n, viÖc ph©n bæ, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n kinh phÝ thùc hiÖn nh sau: - §èi víi nhiÖm vô ë trung ¬ng: Bé Ngo¹i giao cã tr¸ch nhiÖm ph©n bæ kinh phÝ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®Ó thùc hiÖn, ®¶m b¶o khíp ®óng víi dù to¸n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao. ViÖc chÊp hµnh, quyÕt to¸n kinh phÝ thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Riªng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ ®îc Bé Ngo¹i giao chØ ®Þnh thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý ngêi lao ®éng nhng kh«ng thuéc tæ chøc, bé m¸y cña Bé Ngo¹i giao, Bé Ngo¹i giao cã tr¸ch nhiÖm ký hîp ®ång uû quyÒn thùc hiÖn nhiÖm vô víi c¸c ®¬n vÞ ®îc uû quyÒn trong ph¹m vi dù to¸n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao. Trªn c¬ së hîp ®ång ®· ký kÕt vµ tiÕn ®é thùc hiÖn nhiÖm vô, Bé Ngo¹i giao lµm thñ tôc rót dù to¸n göi Kho b¹c Nhµ n íc ®Ó thanh to¸n trùc tiÕp cho
  4. 4 c¸c ®¬n vÞ ®îc uû quyÒn. ViÖc quyÕt to¸n ®îc thùc hiÖn th«ng qua biªn b¶n thanh lý hîp ®ång (kÌm theo b¸o c¸o quyÕt to¸n tæng hîp t×nh h×nh sö dông kinh phÝ hç trî cïng b¶ng kª c¸c chøng tõ chi) vµ tæng hîp trong quyÕt to¸n chi NSNN cña Bé Ngo¹i giao. - §èi víi nhiÖm vô ë ®Þa ph¬ng: ViÖc ph©n bæ, chÊp hµnh, quyÕt to¸n kho¶n kinh phÝ hç trî cho nhiÖm vô qu¶n lý ng êi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi t¹i ViÖt Nam thùc hiÖn t¬ng tù nh c¸c kho¶n chi kh¸c cña ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng vµ híng dÉn ®èi víi nhiÖm vô ë trung ¬ng nªu trªn ®èi víi c¸c ®¬n vÞ ® îc Bé Ngo¹i giao chØ ®Þnh thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý ngêi lao ®éng. III. Tæ CHøC THùC HIÖN Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, söa ®æi, bæ sung cho phï hîp.
Đồng bộ tài khoản