Thông tư 57/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
89
lượt xem
7
download

Thông tư 57/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 57/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 57/2009/TT-BNNPTNT

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 57/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 08 tháng 9 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH “DANH M C B SUNG S N PH M X LÝ, C I T O MÔI TRƯ NG NUÔI TR NG THU S N ĐƯ C PHÉP LƯU HÀNH T I VI T NAM” Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh Thú y năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 33/2005 NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Thú y; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành Danh m c b sung s n ph m x lý, c i t o môi trư ng nuôi tr ng thu s n đư c phép lưu hành t i Vi t Nam: Đi u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này "Danh m c b sung s n ph m x lý, c i t o môi trư ng nuôi tr ng thu s n đư c phép lưu hành t i Vi t Nam" (ph l c kèm theo) bao g m 89 s n ph m s n xu t trong nư c và 13 s n ph m nh p kh u. Đi u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Nuôi tr ng thu s n, Th trư ng các V , C c thu c B , S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, t ch c, cá nhân có liên quan đ n s n xu t, kinh doanh, s d ng s n ph m x lý, c i t o môi trư ng nuôi tr ng thu s n ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như đi u 3; - Văn phòng Chính ph ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Lãnh đ o B NN&PTNT; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Nông nghi p và PTNT các t nh, thành ph tr c thu c TW; Vũ Văn Tám - T ng c c H i quan; - B Khoa h c công ngh ; - B Công Thương; - Các V , C c có liên quan thu c B Nông nghi p và PTNT; - Công báo Chính ph ,Website Chính ph ; - Lưu: VT, NTTS. PH L C DANH M C B SUNG S N PH M X LÝ, C I T O MÔI TRƯ NG NUÔI TR NG THU S N ĐƯ C PHÉP LƯU HÀNH T I VI T NAM (Ban hành kèm theo Thông tư s 57/2009/TT – BNNPTNT ngày 8 / 9 /2009 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn) I. S N PH M S N XU T TRONG NƯ C Tên S n TT Thành Ph n Hàm lư ng Công D ng ph m Công Ty C ph n Công ngh Sinh h c Thú Y, Biên Giang, Thành ph Hà Đông, Hà N i. ĐT: 04.33 718654 1 TP- 05- Super Lactobacillus acidophilus 8 9 x 10 CFU/g Phân hu mùn bã h u cơ, ch t th i c a tôm, cá.Gi m
 2. 8 khí NH3 trong môi trư ng Lactobacillus prorogenes 9 x 10 CFU/g nư c ao nuôi. 8 Bacillus Subtilis 9 x 10 CFU/g 8 Nitrobacter spp. 9 x 10 CFU/g 8 Nitrosomonas spp. 9 x 10 CFU/g 8 Saccharomy cescerevisiea 9 x 10 CFU/g Protease, Amylase, cellulosa, Lipase. Công ty Liên Doanh TNHH ANOVA, 36 Đ i l Đ c l p, KCN Vi t Nam-Singapore, Thu n An, Bình Dương. ĐT : 0650.3782770 Copper as Elemental 5% Di t t o trong nư c ao nuôi 2 Sea Weed (CuSO4.5H2O) tr ng thu s n. Nư c c t 95% Trifluoro 2,6-dinitro-N,N Di t n m Lagenidium sp. dipropyl -2-toluidine 48% và m t s nguyên sinh 3 Novalan (Trifluralin) đ ng v t trong b nuôi (Lưu ý: ch s d ng t i cơ s s n Nư c c t v a đ 100% xu t, ương tôm gi ng) 9 Saccharomyces cerevisiae 3 x 10 CFU/g 9 Bacillus subtilis 3 x 10 CFU/g Phân hu mùn bã h u cơ, Aspergillus oryzae 9 ch t th i c a tôm, cá. H p 3 x 10 CFU/g Lactobacillus th ion NH4 (NH3) trong 4 ZeoBac môi trư ng nư c ng t. Amylase, Protease, 9 L ng t các ch t lơ l ng Pectinase, Glucanase, 3 x 10 CFU/g trong nư c ao nuôi. Cellulase SiO2, Al2O3, Cao, Na2O, MgO, Fe2O3, K2O, 9 Bacillus subtilis 1,5 x 10 CFU/g SiO2 67,08 %, Làm s ch nư c ao, x lý 5 ZeoFish ch t c n bã, ch t th i và Al2O3 11,32 %, nh ng ch t l ng t lơ l ng tá dư c (b t đá) v a đ 1kg Công ty Liên doanh Bio- Pharmachemie, 2/3 Tăng Nhơn Phú, Qu n 9, Tp H Chí Minh, ĐT: 08.7313489. Cu (CuSO4) 40g Di t t o trong nư c ao nuôi 6 Bio-Green Cut tr ng thu s n. Tá dư c (nư c) v a đ 1lít Dimethyl-n- Alkylbenzylammonium 80% Di t các lo i vi khu n, Bio- BKC For 7 Chloride n m, nguyên sinh đ ng v t Fish trong nư c ao nuôi. Tá dư c (nư c) 20% 8 BIO- Saccharomyces cereviae 9 1,5 x 10 CFU/g C i thi n ch t lư ng nư c, ZEOGREEN n đ nh hàm lư ng oxy hoà 9 Lactobacillus acidophillus 1,5 x 10 CFU/g tan trong ao nuôi. Phân h y
 3. 9 Bacillus subtilis 1,5 x 10 CFU/g các ch t h u cơ dư th a n n đáy và ngu n nư c ao 9 Aspergillus oryzae 1,5 x 10 CFU/g nuôi. H p th các lo i khí đ c và n đ nh màu nư c SiO2, Al2O3, CaO, Na2O, trong quá trình nuôi. v a đ 1kg MgO, Fe2O3, K2O, Zeolit Công ty c ph n vi sinh ng D ng, P111-D6, phư ng Trung T , qu n Đ ng Đa, Hà N i. ĐT : 04.5736159. 10 Bacillus subtilis 4,5 x 10 CFU/g 10 Lactobacillus acidophilus 3,2 x 10 CFU/g Phân h y mùn bã h u cơ, 9 EMUNIV.S Lactobacillus plantarum 10 7,6 x 10 CFU/g ch t th i c a tôm, cá. 10 Saccharomyces boulardi 2,8 x 10 CFU/g Công ty TNHH Gi i Pháp chăn Nuôi Xanh, 18/6A p M i 1, xã Tân Xuân, huy n Hóc Môn, Tp H Chí Minh, ĐT: 08.62531237. Yucca Schidigera 750g H p th khí đ c NH3 có 10 Yucca Winner trong ao nuôi, c i thi n môi Nư c c t v a đ 1000ml trư ng nư c. Yucca Schidigera 300g Cung c p vi sinh v t có l i cho ao nuôi, Gi m khí đ c Bacillus subtilis 5 x 10 CFU/g NH3, H2S có trong ao nuôi, 11 Yucca Oxy Saccharomyces cerevisiae 5 x 10 CFU/g Phân hu các ch t th i, th c ăn th a, c i thi n môi Tá dư c 1000g trư ng nư c. Bacillus licheniformis 3 x 10 CFU/g Phân h y mùn bã h u cơ, Nitrobacter sp. 3 x 10 CFU/g ch t th i, th c ăn th a tích 12 Tidy Pro Nitrosomonas sp. 3 x 10 CFU/g t đáy ao. Gi m khí NH3, H2S có trong nư c ao nuôi; Tá dư c (Dextrose) 1000g Yucca Schidigera 50% H p th khí đ c NH3 có Quillaja Yucca 13 trong ao nuôi, c i thi n môi 50/50 Aquatic Nư c c t 1000ml trư ng nư c. Alkyl aryl polyoxyethylene Di t các lo i vi khu n, n m, 10% 14 Isodine A iodine nguyên sinh đ ng v t trong nư c ao nuôi. Nư c c t 1000ml Lactobacillus acidophilus 5 x 10 CFU/g Bacillus subtilis 5 x 10 CFU/g Phân h y mùn bã h u cơ, ch t th i c a tôm, cá có 15 Biosure Saccharomyces cerevisiae 5 x 10 CFU/g trong nư c ao nuôi th y s n. Amylase, Protease, Cellulase, dextrose. Poly vinyl pyrolidone Iodine 20% Di t các lo i vi khu n, n m Biocide 16 và nguyên sinh đ ng v t Aquatic Nư c c t 1000ml gây h i trong nư c.
 4. Sát trùng, di t khu n ngu n 17 Ajikon Sodium dichloroisocyanurate 1000g nư c trong nuôi tr ng thu s n. Di t n m Lagenidium sp và Trifluralin 48% đ ng v t nguyên sinh trong 18 Aqua Zoo b nuôi. Lưu ý khi s d ng: Dung môi (Isopropyl alcohol) ch s d ng t i cơ s s n xu t, ương tôm gi ng. Yucca Schidigera 2% 9 Saccharomyces cerevisiae 5x 10 CFU/g SiO2 71% Gi m khí NH3; B sung khoáng ch t kích thích t o CaO 2,51% YuccaZeo phát tri n trong nư c ao 19 Plus Al2O3 11,02% nuôi th y s n; L ng t các ch t lơ l ng trong nư c ao Fe2O3 1,61% nuôi MgO 1,01% K2O 2,28% Glutaraldehyde 20%, Di t các lo i vi khu n, n m, 20 Hyper Clean Alkyldimethyl benzyl nguyên inh đ ng v t trong 24%. nư c ao nuôi. ammonium chloride Alkyl Dimethyl Di t các lo i vi khu n, n m 80%, BenzylAmmonium Chloride và nguyênsinh đ ng v t gây 21 Green BCK80 h i trong nư c; Đi u ch nh Dung môi nư c v a đ . 1000ml m t đ t o trong ao. 1,5-Pentanedial 500g Di t các lo i vi khu n, n m và nguyên sinh đ ng v t 22 Aqua Protectol gây h i, x lý ôi trư ng dung môi v a đ 1000ml nư c ao nuôi. 9 Lactobacillus acidophilus 5 x 10 CFU/g 9 Bacillus subtilis 5 x 10 CFU/g Phân hu các ch t h u cơ 9 lơ l ng, phân tôm và xác Saccharomyces cerevisiae 5 x 10 CFU/g 23 Dream t o trong ao nuôi. C i thi n ch t lư ng môi trư ng ao Amylase, Protease, nuôi. Cellulase, Dextrose v a đ 1kg 10 Bacillus licheniformis 3 x 10 CFU/g 10 Phân h y mùn bã h u cơ, Bio 100 Nitrosomonas sp. 3 x 10 CFU/g ch t th i và th c ăn dư 24 Treatment 10 th a c a tôm cá, h p thu Nitrobacter sp. 3 x 10 CFU/g khí NH3, làm s ch đáy ao. Dextrose v a đ 1kg 8 25 Clean Forte Bacillus megaterium 10 CFU/g Phân h y các ch t th i h u cơ t th c ăn dư th a, 8 B. mesentericus 10 CFU/g phân tôm cá và rong t o 8 ch t ; Gi m COD, BOD và B.licheniformic 10 CFU/g các ch t đ c h i cho tôm cá
 5. 8 Nitrosomonas sp. 10 CFU/g như NH3, NO3, H2S. 8 Nitrobaster sp. 10 CFU/g Dextrose v a đ 1kg EDTA (Ethylene Diamine X lý phèn s t, kim lo i 20% 26 EDTA One Tetra Acetic acid): n ng, l ng t bùn và ch t lơ l ng trong nư c. Dextrose v a đ 100% CuSO4.nH2O 80% Di t t o trong nư c ao 27 Decox nuôi. Nư c c t v a đ 100% Công ty TNHH Công ngh sinh h c BECKA; 2/181 p Tân L p, Tân Th i Nhì, HócMôn, Tp H Chí Minh; ĐT : 08.5895015 Niclosamide 50% Di t tri t đ các lo i c trong ao nuôi tôm. Tiêu di t 28 BK-BOT nhanh và hi u qu , ti n l i Tá dư c (b t talc) v a đ 1kg khi s d ng, an toàn v i môi trư ng. Công ty TNHH s n xu t thương m i TOBA; 63 Nguy n Văn Lư ng, phư ng 10, qu n Gò V p, thành ph H Chí Minh; ĐT: 08.8942497. Niclosamide 50% Di t tri t đ các lo i c trong ao nuôi thu s n (ch 29 ST.COM Tá dư c (b t talc) v a đ 1kg s d ng trong quá trình c i t o). Công ty c ph n chăn nuôi C.P Vi t Nam- Xư ng Công ngh Sinh h c; Khu công nghi p Bàu Xéo- xã Sông Tr u- huy n Tr ng Bom- t nh Đ ng Nai. ĐT : 0613.921502 L ng t ch t h u cơ lơ l ng, n đ nh pH, tăng CaSO4 65% khoáng ch t c n thi t đ 30 Cal Mag tôm l t xác và t o v m i, t o ngu n th c ăn t nhiên MgSO4 3% cho tôm. Có tác d ng l ng các v t ch t lơ l ng, gi m và n 31 Hardness CaSO4 70% đ nh pH khi môi trư ng có đ ki m cao, Tăng đ c ng kích thích tôm l t v CaSO4 50% B sung khoáng ch t, n đ nh pH trong nư c ao 32 Soda Mix nuôi, t o ngu n th c ăn t MgSO4 10% nhiên cho tôm cá. Methyl red, Bromothymol blue, indicator 1- pH Test kit là b kit dùng 33 pH Test kit naptholphthalein, ki m tra pH c a nư c theo Phenolphthalein indicator, phương pháp so màu. Ethanol. Sufuric Acid, Phenolphthalein Aqua Base dùng ki m tra indicator, Ethanol, Methyl 34 Aqua Base đ ki m c a nư c b ng red, Bromocresol green, phương pháp chu n đ . indicator.
 6. Phenol (Crystal grad), Ethanol, Sodium Aqua Amon ki m tra n ng Nitropusside, Hydrochloric 35 Aqua AM đ Ammonia c a nư c Acid, Sodium hypochloride, b ng phương pháp so màu. Tri sodium citrate, Sodium hydroxide, pellets.PA.. Magnesium sulphate, Sodium hydroxide, pellets.PA., Aqua D.O dùng ki m tra Sodium Iodide, Sodium azide 36 Aqua D.O hàm lư ng Oxy hoà tan for syn, Sulfuric Acid, Starch, trong nư c. Sodium thiosulphate pentahydrate. Sulfanilamide, PA, Aqua Nite dùng ki m tra Hydrochloric Acid, N-1- hàm lư ng nitrite trong 37 Aqua Nite Nephthyl-Ethylene, nư c b ng phương pháp Diaminedlhydrochloride. so màu. Chlorine test dùng ki m tra 38 Chlorine test O- tolidine. n ng đ chlorine trong nư c. Sodium hydroxide, pellets.PA., Eriochrome Black R, Sodium Chloride, Ammonium Chloride, Aqua CalMag dùng ki m tra Ethylene diaminettaacetic Di- 39 Aqua CalMag hàm lư ng Canxi và Magiê Sodium salt dehydrate, trong nư c. Ammonium hydroxide, Magnesium sulphate, Eriochrome black T, Ethanol, Hydroxylamine hydrochloride 9 Bacillus subtilis 10 CFU/g Phân hu xác th c v t, 9 đ ng v t, th c ăn dư th a 40 C.P Bio Plus Bacillus licheniformis 10 CFU/g và các ch t h u cơ trong Bacillus megaterium 9 10 CFU/g môi trư ng nư c. 9 Bacillus subtilis 10 CFU/g 10 Lactobacillus acidophilus 10 CFU/g 10 10 CFU/g Phân hu mùn bã h u cơ, 41 C.P. Zymetin Saccharomyces cerevisiae ch t th i c a tôm, cá. 8 Aspergillus oryzae 10 CFU/g Ch t mang (đư ng, tinh b t) đ 1kg. Công ty TNHH Long Hi p, Lô B1, KCN Su i D u, Cam Lâm, Khánh Hoà, ĐT: 058.3743345 Tiêu di t các lo i vi khu n, nguyên sinh đ ng v t, n m 42 BKC-LH Benzalkonium chloride 80% trong nư c ao nuôi. Sát trùng d ng c nuôi, b ương. Iodine 80% Sát trùng ngu n nư c trong 43 Iody 95 Bromine 20% nuôi tr ng thu s n.
 7. 8 Lactobacillus acidophilus 5 x 10 CFU/g Phân hu các ch t h u cơ 8 lơ l ng, phân tôm ch t c n Bacillus subtilis 5 x 10 CFU/g bã dư i đáy ao nuôi và xác 44 C.Zyme Bacillus licheniformis 8 5 x 10 CFU/g t o trong ao nuôi. C i thi n ch t lư ng môi trư ng ao Nitrosomonas sp, Protease, nuôi. Amylase 8 Lactobacillus acidophilus 5 x10 CFU/g Phân hu các ch t h u cơ lơ l ng, phân tôm ch t c n Bacillus subtilis 8 5 x10 CFU/g bã dư i đáy ao nuôi và xác 45 M.Zyme t o trong ao nuôi. C i thi n 8 Bacillus licheniformis 5 x10 CFU/g ch t lư ng môi trư ng ao 8 nuôi. Nitrosomonas sp 5 x10 CFU/g Acid amin (Lysine, Cung c p khoáng và acid > 20% Methionine) amin, và khoáng ch t, t o đi u ki n cho h sinh v t 46 Keto phù du phát tri n giúp ao Hàm lư ng khoáng vi lư ng > 10% nuôi nuôi đ y đ dinh (ZnO, CuSO4, FeSO4, MnO) dư ng. Công ty TNHH công ngh sinh h c Khánh Toàn, 280/129/19 p 2, xã Đông Th nh, huy n Hóc Môn, Tp H Chí Minh, ĐT: 08.62518451. Sodium thiosulphate 30% Làm n ng các ch t h u cơ 47 Kato-MaxTM EDTA 10%. và k t t a kim lo i n ng. Lo i tr n m Lagenidium và 48 Kato-99 Trifluralin 100% m t s nguyên sinh đ ng v t trong b nuôi. Killin Cypermethrin 150g/l Di t các v t ch trung gian mang m m b nh có trong nư c như tép, tôm t p, cua, 49 Dung môi (Isopropyl alcohol) còng. Dùng x lý nư c v ađ . trư c khi th nuôi tôm 15 ngày 8 Bacillus licheniformis 7 x 10 CFU/g 8 Lactobacillus plantaru 7 x 10 CFU/g Phân hu các ch t h u cơ 8 lơ l ng, xác t o, th c v t Bacillus mensentericus 8 x 10 CFU/g ch t trong nư c. Cung c p 50 Bio-Kato 8 nhi u lo i vi sinh v t có l i, Nitrosomonas 1,4 x 10 CFU/g nhi u lo i men h u ích cho Nitrobacter 8 1,2 x 10 CFU/g môi trư ng. Ph gia v a đ 1kg 8 51 Bio-Aqua Bacillus subtilis 10 x 10 CFU/g Phân hu các ch t h u cơ lơ l ng, xác t o, th c v t 8 Bacillus licheniformis 9 x 10 CFU/g ch t trong nư c. Cung c p 8 nhi u lo i vi sinh v t có l i, Bacillus mensentericus 8 x 10 CFU/g nhi u lo i men h u ích cho 8 môi trư ng. Nitrosomonas 1,4 x 10 CFU/g
 8. 8 Nitrobacter 1,2 x 10 CFU/g Ph gia v a đ 1kg C i thi n ch t lư ng nư c Yucca schidigera 8% ao, nh t là nh ng ao tù nư c đ ng; h p th các lo i 52 Yucca-Fresh khí đ c trong ao nuôi như Tá dư c v a đ 1000ml NH3, giúp cho môi trư ng ao nuôi luôn trong s ch. C i thi n ch t lư ng nư c Yucca schidigera 3% ao, nh t là nh ng ao tù nư c đ ng; h p th các lo i 53 Yucca- Effect khí đ c trong ao nuôi như Tá dư c v a đ 1000ml NH3, giúp cho môi trư ng ao nuôi luôn trong s ch Công ty TNHH Sinh h c Mai Vi t, 649/28/25 Đi n Biên Ph , phư ng 25, qu n Bình Th nh, Tp H Chí Minh, ĐT: 08.5126107. 9 Bacillus subtilis 10 CFU/g 9 Bacillus amyloliquefaciens 10 CFU/g 9 Phân h y th c ăn dư th a, Bacillus licheniformis 10 CFU/g ch t th i và c n bã h u cơ, BIOnAQUA1- 54 9 ch t th i c a tôm cá; làm MV Bacillus pumilus 10 CFU/g gi m khí Amoniac trong ao 9 nuôi tôm cá.. Bacillus megaterium 10 CFU/g 8 Nitrobacter sp. 10 CFU/g 8 Nitrosomonas sp. 10 CFU/g Công ty TNHH thương m i và dinh dư ng thú y Nam Long, 27/27 Qu c l 13, phư ng hi p Bình Phư c, qu n Th Đ c, Tp H Chí Minh, ĐT: 08.7271405. 9 Bacillus subtilis 9 x 10 CFU/g Giúp phân h y ch t th i, Saccharomyces cerevisiae 9 5 x 10 CFU/g mùn bã h u cơ đáy ao, làm 55 Cozyme - S gi m các ch t dư th a tích t đáy ao, gi m phát sinh Cellulase, Protease, khí đ c, mùi hôi đáy ao.. Amylase, Lipase Alkyl trimethyl amino bromide 350g/l Có tính sát trùng m nh, di t virus, vi khu n, n m, ký Tetradecyl trimethyl amino sinh trùng trong ngu n 56 Cetrimide 80% bromide nư c, gi m mùi hôi c a bùn ao và đ nh t c a ao nuôi Dodecyl trimethyl amino tôm cá 20% bromide NL 9 57 Amer Bacillus subtilis 1,5 x 10 CFU/g Thúc đ y nhanh s phát tri n c a t o, t o ngu n 9 Bacilluslicheniformis 1,5 x 10 CFU/g th c ăn t nhiên cho tôm, 9 cá. Bacillus polymyxa 1,5 x 10 CFU/g
 9. 7 Lactobacillus acidophilus 1 x 10 CFU/g Amylase, Protease, Sodium Ch ng stress, t o s n 58 Anti-stress-L Citrate, Dipotassium đ nh pH, c i thi n môi phosphate, Citric acid,. trư ng nư c ao nuôi. Lauryl trimethyl ammonium 70% Sát trùng nư c, gi m m t bromide đ t o, gi m mùi hôi c a 59 LTAB bùn ao làm s ch ngu n Dodecyl trimethyl ammonium 30% nư c. bromide Công ty TNHH VIBO, 70/1 đư ng 11, Bình Trưng Tây, qu n 2, Tp H Chí Minh, ĐT: 08.2699700 Chloramin T 10% Tác d ng sát trùng, tiêu đ c ngu n nư c nuôi tr ng thu 60 Comax dung môi v a đ 1lít s n; kh trùng d ng c , b ương. Trifluralin 48% Di t n m Lagenidium sp và đ ng v t nguyên sinh trong 61 VB-800 b nuôi. Lưu ý khi s d ng: dung môi v a đ 1lít. ch s d ng t i cơ s s n xu t, ương tôm gi ng. Công ty TNHH Bayer Vi t Nam, L u 3, toà nhà CentrePoint, s 106 Nguy n Văn Tr i, qu n Phú Nhu n, Tp H Chí Minh, ĐT: 838450828. MgSO4.H2O 350g Al2O3 74g K2O 34g Làm giàu khoáng ch t cho 62 Stomi CaO 23,8g nư c và đáy ao. Na2O 13,5g Fe2O3 8,9g Công ty C ph n Công ngh Sinh h c. 814/3 Đư ng Láng, Đ ng Đa, Hà N i, ĐT: 04.7754346 9 Bacillus subtilis 1,65x10 CFU/g 9 Bacillus polyfermenticus 1,65x10 CFU/g Phân hu mùn bã h u cơ và ch t th i c a tôm. Gi m Biotech- 9 63 Bacillus polymixa 1,65x10 CFU/g khí NH3 trong ao nuôi. Cung Shrimp (BTS) c p h vi sinh v t có l i 9 trong ao nuôi Lactobacillus acidophilus 1,65x10 CFU/g Ch t mang v a đ 500g 9 64 Biotech- Bacillus subtilis 1,65x10 CFU/g Phân hu các ch t h u cơ Fertilizer đáy ao. Giúp t o phát tri n (BIOF) 9 t t, n đ nh màu nư c ao Bacillus polyfermenticus 1,65x10 CFU/g nuôi. Cung c p h vi sinh v t có l i trong ao nuôi 9 Bacillus polymixa 1,65x10 CFU/g
 10. 9 Lactobacillus acidophilus 1,65x10 CFU/g Hàm lư ng h u cơ 15% H n h p vi lư ng 0,02% Hàm lư ng t ng s 10% Ngu n h u cơ lên men sinh 10kg h cv ađ Công ty C Ph n Thu S n Bình Minh, 86/28/1 Ph Quang, Phư ng 2, Qu n Tân Bình, Tp H Chí Minh, ĐT: 08 7542881. Sát trùng d ng c , ngu n N-Sodium-N-Chloro- 65 T- Clo 100% nư c dùng trong nuôi tr ng Paratoluen Sulphonamid thu s n Công ty C ph n Công ngh Sinh h c Ti n Phong, 23 đư ng Tân T o, KCN Tân T o, Tp H Chí Minh, ĐT: 08. 7542464 11 Lactobacillus acidophilus 5 x 10 CFU/g 11 Bacillus subtilis 5 x 10 CFU/g Phân hu các ch t h u cơ trong ao nuôi ; C i thi n 66 TF-men 2 Saccharomyces cerevisiae 11 5 x 10 CFU/g ch t lư ng môi trư ng ao nuôi. Protease, Amylase, Cellulose, Lipase, Pectinase, 1lít ch t đ m v a đ . Công ty TNHH MTV B c Băng Dương, 790/58/7 Hương L 2, khu ph 10, phư ng Bình Tr Đông, qu n Tân Bình, Tp H Chí Minh 6 Bacillus subtilis 10 CFU/g Thúc đ y quá trình phân 67 Environ Bio Ch t đ m đư ng lactose v a hu các ch t h u cơ trong 1kg ao nuôi. đ Di t nhanh vi khu n trong 68 TCCA 90 TCCA 90% ngu n nư c và ao l ng trư c khi th tôm Công ty TNHH thương m i và d ch v Lân Long, 304/36/17/1D Tân Kỳ, Tân Quý, phư ng Sơn Kỳ, qu n Tân Phú, Tp H Chí Minh SiO2 450g H p th ion NH4 (NH3) trong môi trư ng nư c Al2O3 40g ng t. B sung khoáng ch t 69 Lap-Vip kích thích t o phát tri n trong nư c ao nuôi th y CaCO3 510g s n. L ng t các ch t lơ l ng trong nư c ao nuôi. 70 Iodine 90 PVP Iodine 90% Dùng sát trùng, x lý nư c
 11. ao h nuôi tr ng thu s n. Sát trùng d ng c trong tr i gi ng; Sát trùng di t các Tá dư c v a đ 100% loài vi khu n, n m dùng x lý nư c trư c khi th tôm cá, d n t y ao. PVP Iodine 90% Dùng sát trùng, x lý nư c ao h nuôi tr ng thu s n. Sát trùng d ng c trong tr i 71 Hidine 9000 gi ng; Sát trùng di t các Tá dư c v a đ 100% loài vi khu n, n m dùng x lý nư c trư c khi th tôm cá, d n t y ao. Công ty TNHH Thanh Xuân, 110 Nguy n B nh Khiêm, Tp R ch Giá, t nh Kiên Giang, ĐT: 077.3863048 8 Pseudomonas balearica 1,45 x 10 CFU/g 7 Trichoderma reesei 7,5 x 10 CFU/g Phân hu mùn bã h u cơ, 7 ch t th i c a tôm cá; H p Beta-Glucanase 5 x 10 CFU/g th ion NH4 (NH3) trong 72 Premix Bio B K2O 1,5 % môi trư ng nư c; c ch s phát tri n c a m t s P2O5 8% loài t o không có l i trong nư c ao nuôi. CaO 18,5% MgO 8% CaO 65% Tăng đ ki m, n đ nh pH, 73 Super canxi kích thích t o, c i t o màu MgCO3 15% nư c ao nuôi Công ty TNHH thu s n Minh Thu n, 166/6 Lê L i, phư ng 2, Tp Cà Mau, t nh Cà Mau, ĐT: 0780.3834456. 8 Bacillus mensentrericus 9 x 10 CFU/g 8 Bacillus subtilis 9 x10 CFU/g Bacillus liceniformis 8 9 x 10 CFU/g Phân hu mùn bã h u cơ do t o ch t, th c ăn dư Lactobacillus acidophilus 8 9 x 10 CFU/g th a và xác đ ng th c v t 74 EP-01 ch t trong nư c. Cung c p 8 Nitrosomonas sp. 9 x 10 CFU/g nhi u vi sinh v t có l i, nhi u men h u ích cho môi 8 Nitrobacter sp. 9 x 10 CFU/g trư ng 8 Aspergilus oryzae 9 x 10 CFU/g 8 Saccharomyces cerevisiae 9 x 10 CFU/g Mono potassium Phosphate Gây màu nư c ao nuôi, 75 Mac 5% cung c p ch t dinh dư ng (KH2PO4) giúp th c v t phù du phát tri n t o ngu n th c ăn t Mono ammonium nhiên cho tôm cá 7% phosphate(NH4H2PO4) Potassium nitrate (KNO3) 10% Sodium Silicate (Na2SiO3) 1.500mg
 12. MgSO4, ZnSO4, FeSO4, MnSO4, CuSO4, Vitamin B1, B2, Boric acid, Folic acid NaHCO3 80% Tăng đ ki m, n đ nh pH trong ao nuôi, cân b ng đ 76 MT-Alkaline CaCO3 10% ki m và đ c ng trong ao nuôi. Công ty c ph n Phương H i, xã Tri H i, huy n Ninh H i, t nh Ninh Thu n, ĐT: 068.2213260 6 Rodopseudomonas sp 1,72 x 10 CFU/g 6 Phân hu ch t h u cơ, ch t Lactobacillus acidophilus 5,6 x 10 CFU/g c n bã, mùn bã h u cơ trong ao nuôi tôm, cá; Kh 77 Bio-War 6 mùi hôi th i, gi m khí đ c Saccharomyces cerevisiae 2,5 x 10 CFU/g trong ao nuôi; cung c p các vi sinh v t có l i cho môi 4 Streptomyces 5,23 x 10 CFU/g trư ng ao nuôi. 6 Aspergillus oryzae 1,4 x 10 CFU/g Xí nghi p Bình Minh- Quân khu 3, phư ng Lê H ng Phong, Thành ph Ph Lý, t nh Hà Nam ĐT: 0351.3851.222 Làm n đ nh pH c a nư c Canxi đ tăng h đ m, tăng tính 78 CaCO3 98,5% cacbonnate ki m, tăng hàm lư ng canxi giúp tôm d l t xác. CaCO3 56% MgCO3 39% Al2O3 0,35% n đ nh pH và tăng đ ki m (alkanility). H p th các 79 Dolomite Fe2O3 0,16% ch t đ c h i trong ao. C i thi n môi trư ng ao, giúp K2O 0,052% tôm phát tri n t t. Na2O 0,07% SiO2 0,97% SiO2 77% CaO 0,79% Gi m khí đ c trong ao nuôi MgO 0,28% th y s n. L ng đ ng ch t h u cơ lơ l ng trong nư c, 80 Zeolite Al2O3 12,94% gi m mùi hôi th i làm s ch nư c, c i thi n và n đ nh Fe2O3 0,73% ch t lư ng nư c ao nuôi K2O 2,18% th y s n Na2O 4,67% Công ty Công ngh Hoá sinh Vi t Nam, -s 9 Nghĩa Tân, phư ng Nghĩa Tân, Q.C u Gi y 8 Phân hu các ch t h u cơ 81 EMC Lactobacillus acidophillus 3 x 10 CFU/g dư th a, gi m bùn đáy ao
 13. 8 Bacillus subtilis 3 x10 CFU/g 7 Aspergillus oryzae 1 x 10 CFU/g 7 Streptomyces murinus 1 x 10 CFU/g 7 Saccharomyces cerevisae 1 X 10 CFU/g Amylase 200UI/ml Protease 200UI/ml Cellulase 200UI/ml 8 Lactobacillus acidophillus 3 x 10 CFU/g 8 Bacillus subtilis 3.10 CFU/g 7 Aspergillus oryzae 1.10 CFU/g Phân hu các ch t h u cơ 82 BIO-DW Saccharomyces cerevisiae 7 1.10 CFU/g dư th a, gi m bùn đáy ao Amylase 200UI/ml Protease 200UI/ml Cellulase 200UI/ml Công ty TNHH SX TM DV H i Bình. Đ a ch : 30 Võ Hoành, P. Phú Th Hoà, Q. Tân Phú, TP. H Chí Minh. Đi n tho i: 08.22400609 SUPER Ca- 98% Tăng đ ki m; n đ nh pH 83 MAX CaCO3 trong ao nuôi SUPER Ca- 98% Tăng đ ki m; n đ nh pH 84 100 CaCO3 trong ao nuôi CaCO3 53,77% DOLOMITE Tăng đ ki m; n đ nh pH 85 Siêu m n MgCO3 43,96% trong ao nuôi Công ty TNHH Th c ăn thu s n Vi t Thăng; đ a ch : 19A9-1, KCN Trà Nóc, Q. Bình Thu , Tp. C n Thơ. Tel: 0710 2462787, Fax 07103880578 Saponin 15% Sơ 24,4% Đ m thô 1,91% Di t cá t p trong ao nuôi 86 Saponin tôm. Kích thích quá trình l t D u thô 6,65% v c a tôm Tro 3,44% Đ m 9,35% Công ty C Ph n khoáng s n H i Phòng. Đ a ch : KCN An Tràng, th tr n Trư ng Sơn, huy n An Lão, thành ph H i Phòng. S đi n tho i : 0313. 891268, S Fax : 0313 891263 Canxi Tăng đ ki m; n đ nh pH 87 carbonat CaCO3 95% trong ao nuôi (CaCO3)
 14. MgCO3 40% Dolomite Tăng đ ki m; n đ nh pH 88 CaCO3 53,5% (MgO) trong ao nuôi Fe2O3 0,5% SiO2 73% H p th ion NH4 (NH3) trong môi trư ng nư c ao Al2O3 14% nuôi th y s n. B sung khoáng ch t kích thích t o 89 Zeolite phát tri n trong nư c ao Fe2O3 1% nuôi th y s n. L ng t các ch t lơ l ng trong nư c ao nuôi II. S N PH M NH P KH U Tên S n TT Thành Ph n Thành ph n Công d ng Nhà s n xu t ph m Công ty Guilin Jiqi Bio-tec, 55 Yucai Guilin Guangxi, China 8 Bacillus subtilis 8 x10 CFU/g Lactobacillus 8 Đ y m nh quá trình 8 x10 CFU/g phân hu ch t th i h u plantarum cơ, th c ăn dư th a, Rhodopseudomonas xác sinh v t th i r a 8 8 x 10 CFU/g Guilin Jiqi Bio-tec 1 Vigreen palustris trong ao nuôi. Ngăn Co., Ltd ch n quá trình sinh khí Actinoplanetes 8 8 x 10 CFU/g đ c. C i thi n ch t lư ng môi trư ng ao nuôi. Saccharomyces 8 8 x 10 CFU/g cerevisiae Công ty TNHH thương m i và dinh dư ng thú y Nam Long, 27/27 Qu c l 13, phư ng Hi p Bình Phư c, qu n Th Đ c, Tp H Chí Minh, ĐT: 08.7271405. 9 Bacillus subtilis 1,5 x 10 CFU/g 9 Bacilluslicheniformis 1,5 x 10 CFU/g Phân h y mùn bã h u BioClean Organica Biotech, 2 Bacillus polymyxa 9 1,5 x 10 CFU/g cơ, ch t th i c a tôm, aqua nĐ . cá. Saccharomyces 9 1,5 x 10 CFU/g cerevisia Gromix Phân h y các ch t h u 3 Yucca extract 15% Pak cơ gây ô nhi m ngu n Ameco-Bio, Hoa nư c nư c ao và đáy Kỳ. Amylase, Protease, ao. C i t o ch t lư ng Lipase, Cellulase. nư c ao nuôi tôm. Công ty TNHH RUBY, 268 Huỳnh Văn Bánh, phư ng 11, qu n Phú Nhu n, Tp H Chí Minh, ĐT: 08.7123456
 15. Nanning Sát trùng, di t khu n Chemistry 4 TCCA R90 Chlorine 90% ngu n nư c trong nuôi Industry Co.,Ltd- tr ng thu s n Trung Qu c Văn phòng đ i di n công ty Bochemie a.s; P703, 24T2 (P406. toà nhà 18T2), Trung Hoà Nhân Chính, C u Gi y, Hà N i; ĐT: 04.22149197 P- toluenesulfochloramid e sodium salt, trihydrate - Sát trùng ao nuôi và Công ty Chloramin 5 (tosylchloramide 81% di t khu n r t an toàn Bochemie a.s T sodium, trihydrate cho tôm, cá. (C ng hoà Séc) (Hàm lư ng Chlo ho t tính t i thi u: 25% ). Công ty TNHH công ngh thu s n Á Đông, 577/32/1 Qu c l 13, Hi p Bình Phư c, Th Đ c, Tp H Chí Minh, Lujie Environmental and protective Sát trùng di t khu n chemical 6 CLO2 Chlorine dioxide 10% trong môi trư ng nư c industrial ao nuôi thu s n. technical development company Công ty TNHH O.P.S, S 2, đư ng 3B, phư ng An L c A, qu n Tân Bình, Tp H Chí Minh ĐT : 08.36670017 9 Bacillus Subtilis 1 x 10 CFU/g 9 Bacillus licheniformis 1 x 10 CFU/g 9 Bacillus megaterium 1 x 10 CFU/g 9 Bacillus polymyxa 1 x 10 CFU/g Lactobacillus 8 1 x 10 CFU/g Phân hu nhanh các ch t c n bã, th c ăn Epicore EPICIN- 7 Saccharomyces 9 dư th a và bùn dư i BioNetworks Inc - Pond 1 x 10 CFU/g cerevisiae đáy ao nuôi ; C i thi n USA 7 ch t lư ng nư c. Nitrosomonas spp 1 x 10 CFU/g Amylase, Protease, Lipase, Cellulase. ch t đ m (b t ngũ 1g c cv ađ ) Công ty c ph n s n xu t kinh doanh B o Tín, 35/1/14 đư ng TMT 19, t 2, khu ph 1, phư ng Trung M Tây, qu n 12, Tp H Chí Minh, ĐT: 08.22055434. 11 8 Aqua Ron Bacillus subtilis 9 x 10 CFU/g Phân h y mùn bã h u International cơ trong môi trư ng Biologicals, n Alcaligenes 10 nư c và đáy ao nuôi. Đ 5 x 10 CFU/g denitrificans Ngăn ng a hình thành
 16. Lactobacillus 11 khí đ c như NH3, H2S, 8 x 10 CFU/g helvetius NO2,...trong môi trư ng 11 ao nuôi. C i thi n ch t Lactobacillus lactic 7 x 10 CFU/g lư ng nư c môi trư ng Saccaromyces 10 ao nuôi. 4 x 10 CFU/g cerevisiae 10 Nitromonas spp. 6 x 10 CFU/g 10 Nitrobacter spp. 5 x 10 CFU/g Pseudomonas 10 6 x 10 CFU/g denitrificans Protease 10.000.000 UI Amylase 8.800.000 UI Cellulase 2.500.000 UI Lipase 1.000.000 UI SiO2 330g MgO 100g P2O5 100g FeSO4 1000 mg CuSO4 800 mg MnSO4 600 mg CaO 450 mg V2O3 400 mg CoSO4 200 mg CaCO3 v a đ 1 kg. Công ty c ph n công ngh tiêu chu n sinh h c Vĩnh Th nh, Lô 23 đư ng Tân T o, KCN Tân T o, qu n Bình Tân, Tp H Chí Minh, ĐT: 083.7542464 Di t ngo i ký sinh trùng trong nư c ao nuôi gây BioSadt India 9 Biomethrin Deltamethrin b nh cho cá như r n, Limited, n Đ cá, ve. Công ty Trách nhi m H u h n Ki n Vương, lô 22, đư ng s 7, KCN Tân T o, phư ng Tân T o A, qu n Bình Tân- Tp H Chí Minh, ĐT : 08.37543624 Peracetic acid 12% Ch t kh trùng và lo i tr các vi sinh v t gây Peroxythai 10 Aquasan Hydrogen Peroxide 20% h i trong môi trư ng company limited Acetic Acid 2% nuôi tr ng th y s n Công ty TNHH Công ngh Sinh h c A.T.C, 91/9 Đinh Tiên Hoàng, phư ng 3, Qu n Bình Th nh, TP. H Chí Minh ĐT : (08) 35178207 BZT ® Lactobacillus 8 Phân h y các ch t h u Bio- 11 6 x 10 CFU/g cơ, gi m thi u các khí Form,L.L.C.,Tulsa AQUA plantarum đ c NH3, H2S, c i ,Oklahoma,USA Bacillus subtilis 8 6 x 10 CFU/g thi n ch t lư ng nư c
 17. 8 Bacillus licheniformis 6 x 10 CFU/g trong ao nuôi. Cung c p h vi sinh v t và Saccharomyces 8 enzym có l i trong ao 2 x 10 CFU/g cerevisiae nuôi Aspergillus niger 1% Sucrose 5% Molasses 10% Whey 80% Silicon Dioxide 2% Lactobacillus 8 4 x 10 CFU/g acidophilus 8 Bacillus subtilis 6 x 10 CFU/g 8 Bacillus licheniformis 6 x 10 CFU/g Phân h y các ch t th i h u cơ, làm s ch môi ® Saccharomyces BZT 8 4 x 10 CFU/g trư ng nư c và đáy ao, Bio- 12 DIGESTE cerevisiae gi m thi u các khí đ c Form,L.L.C.,Tulsa R NH3, H2S. Cung c p h ,Oklahoma,USA Aspergillus niger 1% vi sinh v t và enzym có Sucrose 5% l i trong ao nuôi Molasses 10% Whey 80% Silicon Dioxide 2% Lactobacillus 8 2 x 10 CFU/g acidophilus Lactobacillus 8 2 x 10 CFU/g plantarum Bacillus subtilis 8 4 x 10 CFU/g Phân h y các ch t th i h u cơ đáy ao, gi m 8 Bacillus licheniformis 4 x 10 CFU/g thi u các lo i khí đ c Bio- ® H2S, NH3, N02 c i thi n 13 BZT BIO Saccharomyces Form,L.L.C.,Tulsa 8 2 x 10 CFU/g ch t lư ng nư c. Cung cerevisiae ,Oklahoma,USA c p h vi sinh v t và Aspergillus niger 1% enzym có l i trong ao nuôi Sucrose 5% Molasses 10% Whey 80% Silicon Dioxide 2%
Đồng bộ tài khoản