Thông tư 57-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
139
lượt xem
5
download

Thông tư 57-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 57-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/CP ngày 3/8/1996 bổ sung Điều 10 của Ngfhị định số 60/CP ngày 5/7/1994 về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 57-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA TH«NG   T Cñ A   é   µI CH Ý NH   è  TC/TCT  µ Y   TH¸NG   N¨M   BT  S 57  NG 23  9  1996  íNG  É N     H D THI Hµ NH   NGH Þ   NH   è  ®Þ S 45/CP  µ Y   NG 3/8/1996 C ñ A   Ý NH   ñ   Ò   ÖC       CH PH V VI Bæ SUNG   §IÒU  C ñ A   10  NGH Þ   NH   è  ®Þ S 60/CP  µ Y   NG 5/7/1994 Cñ A   Ý NH   ñ   Ò     CH PH V QUY Ò N   ë  S H÷ U   µ   ,QUY Ò N   ö   ô NG   T     ¹I®«  Þ NH ë   SD ®Ê ë T   TH Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 45/CP  µy  ng 3/8/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi bæ  sung  Òu  cña  §i 10  NghÞ   nh  è  ®Þ s 60/CP  µy  ng 5/7/1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Òn  ë  ÷u  µ  , quyÒn  ö  ông  t    ¹ ®«  Þ;Bé  µichÝnh  íng  quy s h nh ë   sd ®Ê ë t i th   T     h dÉn  ùc hiÖn    Òn sö  ông  t    Ðt cÊp  Êy  th   thu ti   d ®Ê khix   gi chøng  Ën  Òn  ë  nh quy s h÷u  µ  ,quyÒn  ö  ông  t      nh ë   sd ®Ê ë nh sau: 1.  Òu  NghÞ   nh   è  §i 1,  ®Þ s 45/CP  µy  ng 3/8/1996  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh: "­Trêng  îp ®Êt  ∙  îcsö  ông  µm  t      nh  ícngµy  th¸ng   h  ®®  d l ®Ê ë æn ®Þ tr   18    12 n¨m  1980  µy  (ng ban  µnh  Õn  h Hi ph¸p  n¨m 1980),kh«ng  ã    Êy  ê hîp    c ®ñ gi t   lÖ,nay  Ðt phïhîp quy  ¹ch,kh«ng  ã    x    ho   c tranh chÊp  µ  îcUû     v ®   ban  ©n  ©n   nh d phêng  chøng  Ën  ×  îc xÐt  Êp  Êy  nh th ®   c gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ  , nh quy s h nh ë   quyÒn  ö  ông  t    µ  sd ®Ê ë v kh«ng  ph¶inép  Òn sö  ông  t.   ti   d ®Ê ­ Trêng  îp  t  ∙  îc sö  ông  µm  t      nh    h ®Ê ® ®   d l ®Ê ë æn ®Þ trong thêigian  õ    t  ngµy 18/12/1980  n   µy  ®Õ ng 15/10/1993  µy  Ët ®Êt  ai cã  Öu  ùc)nh­ (ng Lu   ®   hi l   ng kh«ng  ã    Êy  ê hîp lÖ,nay  Ðt phï hîp víiquy  ¹ch,kh«ng  ã  c ®ñ gi t       x       ho   c tranh   chÊp  × ® îcxÐt cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ  , quyÒn  ö  ông  th       gi   nh quy s h nh ë   sd ®Êt    µ  ë v ph¶inép    20%   Òn sö  ông  t. ti   d ®Ê ­ Trêng  îp  ö  ông  µm  t      h sd l ®Ê ë sau  µy  th¸ng 10  ng 15    n¨m  1993, kh«ng    cã    Êy  ê hîp lÖ,nay  Ðt phï hîp víiquy  ¹ch,kh«ng  ã  ®ñ gi t       x       ho   c tranh chÊp  ×    th ® îcxÐt cÊp  Êy     gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    nh quy s h nh ë v quy sd ®Ê ë vµ ph¶inép    100%   Òn sö  ông  t." ti   d ®Ê Nh   Ëy  v theo quy  nh    ×:   ®Þ trªnth a) TÊt  c¸ctr ng  îp sö  ông  t      c¶    ê h   d ®Ê ë kh«ng      chøng  ®ñ c¨n cø  minh theo  c¸c ®iÒu  Ön  ∙    ki ® quy  nh  ¹  êng  îp    êng  îp  (g¹ch ®Ç u   ®Þ titr h 1, tr h 2    dßng    thø nhÊt, thø    hai)nªu    trªn,nay  Ðt  îp    x h thøc  ho¸  ×  u   ùc  Ön  th ®Ò th hi theo    quy ®Þnh  ¹ tr ng  îp 3  ña  iÒu  t ê h   c ® i kho¶n  Ých dÉn    y. tr   trªn®© b) ViÖc    xem   Ðt cÊp  Êy  x  gi chøng  Ën  Ò   Òn  ë  ÷u  µ  , quyÒn   nh v quy s h nh ë   sö  ông  t    Ðt theo  Ön  ¹ng®Êt  ng    ña  Ýnh  ñ  µ,kh«ng  åi d ®Ê ë x   hi tr   ®¹ ë c ch ch nh   h  tè  i  íic¸c  êng  îp  t    ∙  ©n  ®è v   tr h ®Ê ë ® lu chuyÓn  qua  Òu  ñ, do    êi nhi ch   ®ã th   ®iÓ m   ©n  Öt ®Ó   dông    ph bi   ¸p  c¸c møc   tiÒn  ö  ông  t  µ thêi®iÓ m   ë  thu  sd ®Ê l     s h÷u,sö  ông  ña  ñ  µ  øng      îp thøc ho¸ nhµ  ,®Êt  .  d c ch nh ® ra xinh      ë  ë V Ý   ô: ¤ng    d  A mua   ét  m m¶nh  t  a  ã  Êy  ê hîp  Ö  ña  ®Ê ch c gi t   l c «ng    ã  Bc giÊy mua  thÞ  ùc cña    b¸n  th   UBND   êng  µo  ph v n¨m  1992.¤ng  ®∙      B  ë m¶nh  t ®Ê ®ã   õ n¨m  t  1979. Nay    «ng  xin cÊp  Êy  A    gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ  , nh quy s h nh ë   quyÒn  ö  ông  t    sd ®Ê ë cho  × nh  × thêi®iÓ m     Çn  Ötmøc    µn¨m  m th     ®Ó ph bi   thu l   1992. 2. Thñ  ôc vµ  cø      t   c¨n  kª khai®Ó   ép  Òn  ö  ông  t    îp thøc      n ti s d ®Ê khih   ho¸ quyÒn  ë  ÷u  µ  ,quyÒn  ö  ông  t  : s h nh ë   sd ®Ê ë
  2. 2 a)  íc khinép  å  ¬    îp  Tr     h s xin h thøc  ho¸  Òn  ë  ÷u  µ  , quyÒn  ö  quy s h nh ë   s dông  t    ®Ê ë cho  ¬  c quan  ã  Èm  Òn,  ñ  µ  c th quy ch nh ph¶itiÕn  µnh  ñ tôc kª   h th       khaivµ  ép  Òn sö  ông  t    n ti   d ®Ê theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t i tn Ngoµi c¸c lo¹  Êy  ê do    i gi t   Tæng   ôc  a   Ýnh  c ®Þ ch quy  nh  ®Þ cho  Öc  îp vi h   thøc    Òn  ë  ÷u  µ  , quyÒn  ö  ông  t  , khi®Õ n   ¬  ho¸ quy s h nh ë   sd ®Ê ë     c quan  Õ  thu lµm  ñ  ôc nép  Òn  ö  ông  t, chñ  µ  th t   ti s d ®Ê   nh ph¶i kª    khai®óng    theo  É u   ê m t  khaiquy  nh  Ìm    ®Þ k theo  Th«ng   µy.Tê  tn   khai® îclËp  µnh  b¶n,1      th 2    b¶n    tr¶ l¹ cho  ñ  µ  i   ch nh sau    ∙  Ýnh  µ  Öt  khi® t v duy thu  (thay th«ng    b¸o),1    b¶n  c¬  do  quan  Õ u  ÷.C¸c  êng  îp  thu l gi   tr h kh«ng  ph¶i nép  Òn  ö  ông  t, c¬    ti s d ®Ê   quan  thuÕ  òng  c ph¶ix¸c®Þnh  â trong têkhaicña  ñ  µ.Ngoµitêkhainép  Òn     r       ch nh        ti sö  ông  t,c¸cc¨n cø  d ®Ê       kh¸ckÌm    theo cho  õng tr ng  îp cô  Ó      t   ê h   th nh sau: ­§èivíi êng  îp 1:      tr h  + Biªn lainép  Õ  µ  t     thu nh ®Ê theo  quy  nh  ¹ Ph¸p  Önh  Õ  µ  t  ®Þ ti  l thu nh ®Ê (b¶n sao  ã  c c«ng  chøng) cña  ng    êi xin hîp    ®ó tªn ng     thøc ho¸  Òn  ë  ÷u  quy sh nhµ  ,quyÒn  ö  ông  t    µ  ïhîp víi êigian ®∙  ö  ông  µ  ,®Êt  . ë  sd ®Ê ë v ph         th   sd nh ë   ë +  B¶n  sao  é  Èu  Õu  ã). h kh (n c +  Chøng  Ën  ña  nh c UBND   êng    nh  ng  ñ  ë  ÷u  µ  , chñ  ph x¸c®Þ ®ó ch s h nh ë   sö  ông  t  ;thêi®iÓ m   ë  ÷u,sö  ông. d ®Ê ë     sh   d +  C¸c  Êy têkh¸cli   gi       ªnquan  n   µ  ,®Êt    ®Õ nh ë   ë chøng  minh  êi®iÓ m   ë  th   s h÷u  µ  ,sö  ông  t    ña  ñ  µ  Õu  ã). nh ë   d ®Ê ë c ch nh (n c ­§èivíi êng  îp 2:      tr h  + Biªn lainép  Õ  µ  t     thu nh ®Ê theo  quy  nh  ¹ Ph¸p  Önh  Õ  µ  t  ®Þ ti  l thu nh ®Ê (b¶n sao  ã  c c«ng  chøng) cña  ng    êi xin hîp    ®ó tªn ng     thøc ho¸  Òn  ë  ÷u  quy sh nhµ  ,quyÒn  ö  ông  t    µ  ïhîp víi êigian ®∙  ö  ông  µ    t  . ë  sd ®Ê ë v ph         th   sd nh ë ®Ê ë +  B¶n  sao  é  Èu  Õu  ã). h kh (n c +  C¸c  Êy têkh¸cli   gi       ªnquan  n   µ  ,®Êt    Õu  ã). ®Õ nh ë   ë (n c ­§èivíi êng  îp 3:      tr h  + Biªn lainép  Õ  µ  t     thu nh ®Ê theo  quy  nh  ¹ Ph¸p  Önh  Õ  µ  t  ®Þ ti  l thu nh ®Ê (b¶n sao  ã  c c«ng  chøng) cña  ng    êi xin hîp    ®ó tªn ng     thøc ho¸  Òn  ë  ÷u  quy sh nhµ  ,quyÒn  ö  ông  t    µ  ïhîp víi êigian ®∙  ö  ông  µ    t  . ë  sd ®Ê ë v ph         th   sd nh ë ®Ê ë +  B¶n  sao  é  Èu  Õu  ã). h kh (n c M äi  êng  îp  a  ép  Õ  µ  t  u   tr h ch n thu nh ®Ê ®Ò ph¶i truy thu    Òn  Õ     ®ñ ti thu ph¶i nép, ngoµi ra  ú        tu theo  møc       ¹m  ®é vi ph cßn  ö  ý ph¹ttheo  ng    x l    ®ó quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h b)  Ë m   Êt  Ch nh trong thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc hå  ¬  ña     10  k t  nh ®  sc chñ  µ, c¬  nh   quan  Õ  thu ph¶i tÝnh,duyÖt      trong tê khaisè  Òn  ö  ông  t       ti s d ®Ê ph¶inép  µ    v th«ng  (b»ng  ê khai)cho  i t ng nép.C¨n  vµo  è  Òn sö  b¸o  t    ®è  î     cø  s ti   dông  t  ®Ê ph¶i nép  ∙  îc duyÖt    ®®  trong  ê khai,chñ  µ  ùc tiÕp  ép  Òn  t    nh tr   n ti (t Òn m Æt   i  hoÆc  chuyÓn kho¶n) vµo    kho  ¹c Nhµ   íc,n Õu  b  n  Kho  ¹c cha    b  tæ chøc    Òn th× nép  ùctiÕp cho  ¬  thu ti     tr     c quan  Õ. thu c) Trong  êng  îp  ∙  ép  Òn  ö  ông  t,nhng  ×  ýdo  µo    µ     tr h ® n ti s d ®Ê   v l   n ®ã m chñ  µ  nh kh«ng  îc cÊp  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    ã    ®  quy s h nh ë v quy sd ®Ê ë (c ý kiÕn  ña  ¬  c c quan  ã  Èm  Òn  Êp  Òn  ë  ÷u  µ  , quyÒn  ö  ông  c th quy c quy s h nh ë   sd ®Êt  ) th× chñ  µ  µm  n    Þ  ã  Ìm  ë    nh l ®¬ ®Ò ngh c k theo  chøng  õ nép  Òn göicho  t  ti    
  3. 3 c¬ quan  Õ    îc hoµn    ¹ sè  Òn  ∙  ép. Ch Ë m   Êt trong 15  µy  thu ®Ó ®   tr¶l   ti ® n   i nh     ng sau    Ën  n, c¬  khinh ®¬   quan  Õ  thu ph¶ihoµn      tr¶xong  è  Òn cña  êinép. s ti   ng   Trong  êng  îp chñ  µ    tr h  nh kª khaihoÆc   Êt tr×nh cho  ¬    xu     c quan  Õ  µi thu t   liÖu kh«ng  ng  ù  Ët th×  ®ó s th   kh«ng  îc hoµn    Òn  ö  ông  t  ∙  ép  ®  tr¶ ti s d ®Ê ® n Ng ©n s¸ch Nhµ   íc;n Õu    n  kho¶n  ∙  ép  íccßn  Õu  víi Ön  Ých,vÞ  Ý ® n tr   thi so    di t   tr   nhµ  t  ùc  Õ  îc phÐp  îp  ®Ê th t ®   h thøc  ho¸ theo  Óm     µ    Ën  ña  ¬  ki tra v x¸c nh cc quan  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  c th quy c gi chøng  Ën  ×  ñ  µ  nh th ch nh ph¶inép      bæ sung  cho    è  ®ñ s ph¶inép  íi® îccÊp  Êy chøng  Ën.   m    gi   nh Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  th¸ng 8  t n c hi l     t  3    n¨m  1996  µ  v thay  thÕ  íng  Én  tiÒn  ö  ông  t  h d thu  sd ®Ê quy  nh  ¹  ôc  , Çn  Th«ng    è  ®Þ tiM II ph A  ts 70 TC/TCT   µy  ng 18/8/1994  ña  é   µi chÝnh. Trong  c BT    qu¸  ×nh  ùc  Ön  tr th hi n Õu    ph¸tsinh víng m ¾ c,    Þ    a   ¬ng  c¸o ®Ó   é   µi chÝnh      ®Ò ngh c¸c ®Þ ph b¸o    BT  xem   Ðt vµ    Õt kÞp  êi x   gi¶i quy   th .   Cô C   THU Õ   TØNH,             Cé NG   µ   HéI  ñ                 HO X∙  CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM Thµnh  è...  ph ..    §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc     l    do   ph Tê  KHAI NéP   ÒN  ö   ô NG   T TI SD ®Ê (Sö  ông  d trong tr ng  îp xinhîp thøc ho¸ nhµ  ,®Êt     ê h          ë  ë theo c¸cNghÞ   nh  è     ®Þ s 60/CP  µy  ng 5/7/1994 vµ    NghÞ   nh  è  ®Þ s 45/CP  µy  ng 3/8/1996   cña  Ýnh  ñ) Ch ph   K Ý nh   öi:C ôc  Õ   g  thu tØnh, thµnh  è... . ..   ph . .. I­PH Ç N   ù  KHAI   T Kª  ­Hä   µ  . . ............   v tªn: . ............. CMND   è:. . ..... s . . ..... ngµy.. . .....  ¬  . . .....c quan  Êp. . . c ­Thêng  ót¹ : ......................   tr   i . ......................   . . ............................ .. . ............................. Kª  khainép  Òn sö  ông  t  µo    ti   d ®Ê v NSNN   theo chÝnh    s¸ch quy  nh      ®Þ ®Ó ®Ò   Þ  Êp  Êy  ngh c gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ  , quyÒn  ö  ông  t    nh quy s h nh ë   sd ®Ê ë nh  sau: 1.VÞ   Ý®Êt.. . .........   tr   . . ......... ­Sè  tù.. . .......   thø  . . .....  . §êng  phè.. . ......... . . ......... ­Phêng... . ........   . . ......  . ­Qu Ën... . .........   . . .......  .
  4. 4 2.DiÖn  Ých  t.. . ....   t ®Ê . . .... 3.Chñ  ë  ÷u  µ  ,sö  ông  t    õngµy..     s h nh ë   d ®Ê ë t   .th¸ng.. .n¨m... . . . 4. Nguån  èc  t    ×nh bµy  ãm  ¾t tõng  êi®iÓ m     g ®Ê ë (tr   t t  th   thay ® æi    hoÆc   cã  Õn  ng  Ò   t  ai) bi ®é v ®Ê ®        B¶n sao    Êy  ê hiÖn  ã  öikÌm  c¸c gi t   cg  theo    Êy  ê cã  ý,®ãng  Êu   (c¸cgi t   k   d cña  ¬  c quan  µ   íc,UBND     Êp,b¶n  Nh n   c¸cc   sao ph¶icã    c«ng chøng) ­Hé   Èu   kh ­Biªnlai ép  Õ  µ  t  è.. . ngµy. . ..      n thu nh ®Ê s . . . .. ­GiÊy  Ðp  ©y  ùng  µ,sè.. . . µy. . .. c a   ph x d nh   . . ng . . .. ñ ­Kª    khai, ¨ng  ý  µ  õx©y  ùng,sè.. .ngµy.. . . cña. . .  ® k nh t   d   . . . .. . .. ­ . . ...... .. . .....  . ­ . . ...... .. . .....  . ­ . . ...... .. . ...... T«i xin cam   oan  µ    µ  t      y     ë  ÷u, sö  ông  ng     ® nh ë v ®Ê ë trªn®© t«is h   d ®ó thêi®iÓ m   ∙      ® kª khai;phu  îp víiquy  ¹ch  µ    h   ho v kh«ng  éc  Ön  Ên  Õm;  thu di l chi hiÖn  ¹  tikh«ng  ã  c tranh chÊp  Ò   Òn  ë  ÷u,quyÒn  ö  ông  µ  ÷ng  êi   v quy sh   sd v nh l  khaitrªn®©y   òng      Êy  ê göi kÌm     c nh c¸c gi t     theo  µ ®óng  ù  Ët.N Õ u       l  s th   sait«i xinchÞu  µn  µn    ho to tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËt.   tr       Ngµy... . h . . . ¨m19.. . t ¸ng. . . n   .   êikhai Ng         (Ghirâ hä    µ  ý)     tªnv k     Ç N   Ý NH   ÒN  ö   ô NG   T   ñ A   ¬   II­PH T TI SD ®Ê C C QUAN   THU Õ (THAY  TH«NG   B¸O  THU Õ) 1.Hå   ¬  Ìm    s k theo gå m:   ­ ­­­ ­­         2.TÝnh  Òn sö  ông  t    ti   d ®Ê ph¶inép:   ­Tæng  Ön  Ých.. .    di t ... vÞ  Ý.. . ........... m2,  tr . ............   . . ........................... .. . ............................ ­Gi¸: . . . /m2   . . .®   . ­Tæng  è  Òn sö  ông  t    s ti   d ®Ê ph¶inép... . ...... ®ång   . . ...... ­§Þa  iÓ m   ép... . ....................   ® n . ..................... ­Thêih¹n  ép  ícngµy.. . t ¸ng. . . ¨m19...     n tr   ..h ..n  
  5. 5 Ngµy...th¸ng.. .n       . . ¨m19.. Ngµy... . h . . ¨m19... . t ¸ng. . n   C¸n  é  Õ  Óm      nh  b thu ki tra, ®Þ x¸c Thñ  ëng  ¬  tr c quan  Õ thu (Ghirâ hä    µ  ý)     tªnv k   (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
Đồng bộ tài khoản