Thông tư 58/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
72
lượt xem
3
download

Thông tư 58/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 58/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư số 190/1998/TT-BTC ngày 31/12/1998 hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 58/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  cña  é   µi C h Ý n h  S è   B T 58/1999/TT­B T C  n g µ y 19  th¸ng 5 n¨ m  1999 H íng  d É n  söa ® æ i  b æ  s u n g  m ét sè ®i Ó m  T h « n g  t  sè 190/1998/TT­B T C  n g µy  31/12/1998 h íng d É n    h µ n h   thi m ét sè ®i Ó m  v Ò  c h ñ  tr n g, bi Ö n  p h¸p  Ò u  h µ n h   ¬ ®i d ù  to¸n n g © n  s¸ch n h µ   íc n¨ m  1999 n C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  248/1998/Q§­ sè  TTg ngµy 24/12/1998 cña Thñ  ­ t íng ChÝnh    phñ  mét  chñ  ¬ng  biÖn  vÒ  sè  tr vµ  ph¸p ®iÒu hµnh  ho¹ch  kÕ  ph¸t  tr   iÓnkinhtÕ       dù      ­x∙héivµ  to¸nng©n s¸ch nhµ      nícn¨m  1999.   Bé    TµichÝnh  híng dÉn    söa ®æi,bæ     sung  mét  ®iÓm   sè  cña  Th«ng   tsè  190/1998/TT­ BTC   ngµy  31/12/1998 nh    sau:  1­ §iÓm   môc    thu ng©n    6  IIvÒ    s¸ch ® îcsöa      ®æi,bæ     sung  sau: nh    "6­Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn        thu thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng,nÕu  thu thuÕ    sè    gi¸trÞ gia t¨ng vµ  thuÕ          sè  doanh  n¨m  thu  1998  chuyÓn  sang n¨m 1999    t¨ng hoÆc  gi¶m  víidù    so    to¸nthuÕ          giao th×  Tµi chÝnh  gi¸trÞ gia t¨ng ®∙    Bé    thùc   hiÖn ®iÒu  chØnh  theo nguyªn t¾c       : ­ ThuÕ         gi¸trÞ gia t¨ng gi¶m  víidù    so    to¸n,®iÒu    chØnh t¨ng møc       bæ sung  ®¶m  b¶o  nguån cho  ®Þa  ph¬ng  thùc hiÖn    nhiÖm  chitheo dù  vô      to¸n.   ­ThuÕ             víi to¸n:   gi¸trÞgiat¨ngt¨ngso    dù    + T¨ng trong ph¹m      víi to¸n,ng©n    vi5% so    dù    s¸ch ®Þa    ph¬ng  îchëng  ®   toµn  phÇn    bé  t¨ngthªm theo    ®iÒu    Trung  tû lÖ  tiÕtvµ  ¬ng kh«ng gi¶m    trõsè  bæ   sung  theo dù    to¸n.   +  T¨ng      víi to¸n;thùc hiÖn  trªn5% so    dù      ®iÒu    tiÕtgi÷a ng©n    s¸ch Trung    ¬ng  ng©n  vµ  s¸ch ®Þa  ph¬ng theo    qui ®Þnh,  nhng  phÇn t¨ng thªm        trªn5% (phÇn ng©n  s¸ch ®Þa  ph¬ng  îc hëng)  ®   ph¶i gi¶m   ¬ng    trõ t øng  vµo  bæ   sè  sung hoÆc     c¸c kho¶n ng©n  s¸ch Trung  ¬ng ph¶i chuyÓn      vÒ cho  ®Þa  ph­ ¬ng."   2­ C¸c    ®iÓm  kh¸cvÉn    thùc hiÖn    theo    qui®Þnh  i t¹ Th«ng   190/1998/   tsè  TT­BTC  ngµy 31/12/1998 cña  TµichÝnh.   Bé      3­ Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy 01/01/1999.C¸c      Bé, ngµnh,  Uû  ban  nh©n d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc T­rung ¬ng  chøc  tæ  híng  dÉn    quan,®¬n  vµ    c¸cc¬    vÞ  c¸ccÊp  chÝnh  quyÒn  ®Þa  ph¬ng thùc hiÖn.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản