Thông tư 58/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
33
lượt xem
1
download

Thông tư 58/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2000/TT-NHNN5 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định 01/2000/NĐ-CP ngày 13/1/2000 của Chính phủ về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 58/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  58/2000/TT­B T C   g µ y  16 th¸ng 6 n¨ m  2000  í ng  c n H d É n  th ù c hi Ö n  m é t s è  ® i Ó m  c ñ a N g h Þ  ® Þ n h   s è  01/2000/N§­C P  n g µ y   13/01/2000c ñ a C h Ý n h   h ñ   Ò   p v ba n  h µ n h  Q u y  ch Õ   h¸t h µ n h  tr¸i hi Õ u  C h Ý n h  p h ñ p  p Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 01/2000/N§­   µy  CP ng 13/01/2000  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öc  v vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch ph¸t hµnh  i Õu  Ýnh  ñ, Bé   µi    tr¸ phi Ch   ph   T chÝnh  íng  Én  ét  è  iÓ m   Ò   i Õu  Ýnh  ñ  µ  h d m s® v tr¸ phi Ch   ph v ph¸t hµnh  i   tr¸  phiÕu  Ýnh  ñ  Ch ph qua  Ö   èng  h th Kho  ¹c Nhµ   ícnh  b  n   sau:   I­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  v Ò  tr¸i hi Õ u  C h Ý n h  p h ñ    N  p 1.H×nh    thøc tr¸phiÕu  Ýnh  ñ:    i Ch ph 1.1.Tr¸iphiÕu  Ýnh  ñ  îcph¸thµnh  íid¹ng     Ch ph ®     d  chøng chØ hoÆc   ót b  to¸nghisæ.    a) Chøng  chØ     Õu  ã  phÇn:  Çn  ©n  tr¸ phi c 2  i ph th giao cho  chøc, c¸ tæ     nh©n  mua   i Õu  äit¾t lµ ngêi mua   i Õu);phÇn  èng u  ¹  ¬  tr¸ phi (g           tr¸ phi     cu l t ic quan Kho  ¹c Nhµ   íc.Chøng  b  n  chØ    Õu  Bé  µichÝnh  tr¸phi do  T   i quy  nh  É u   ®Þ m vµ  ã    éidung  Ýnh  c c¸cn   ch sau:   ­Tªn  ¬    c quan    µnh; ph¸th ­M Ö nh     è    ;   gi¸, sª ri s ­Thêih¹n,l∙suÊttr¸phiÕu;        i    i ­ Tªn  chøc    tæ  hoÆc     ©n  ë  ÷u    Õu  êng  îp    Õu  ã  c¸ nh s h tr¸ phi (tr i h tr¸ phi c i ghitªn);   ­Ngµy    µnh,ngµy  n   ¹n thanh    ph¸th   ®Õ h   to¸n; ­Ch÷  ý  ña    k c Tæng gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n C¨n  vµo  Õ   ¹ch ph¸thµnh    Õu  Ýnh  ñ  ∙  îcphª  Öt, cø  k ho     tr¸phi Ch i ph ® ®   duy   Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng  ã  b  n  ¬ c tr¸chnhiÖ m   chøc    µ    tæ  inv qu¶n  ýthèng  Êt l  nh   chøng chØ    Õu  tr¸phi trong ph¹m    níc. i   vic¶  b) Bót to¸nghisæ   µh×nh          l  thøc ph¸thµnh     kh«ng  ö  ông  sd chøng  chØ    tr¸i phiÕu. Kho  ¹c  µ   íc hoÆc   n  Þ   îc uû  Ö m   ë       b Nh n   ®¬ v ®   nhi m sæ theo  âi viÖc  d  mua    Õu  ña  õng c¸nh©n, tæ  tr¸phi c t     i   chøc. Tr¸i Õu  Ýnh  ñ    µnh   phi Ch ph ph¸th qua  Ö   èng  h th Kho  ¹c Nhµ   ícdíi ×nh  b  n   h thøc  ót to¸nghisæ     ông  i víic¸c ®èi t ng mua     Õu  ã  è  Òn tõ b       ¸p d ®è        î   tr¸ phi c s ti     i 500.000.000 ®ång    (n¨m tr¨m  iÖu ®ång)  ëlªnhoÆc   tr   tr     theo  cÇu  ña  êi yªu  c ng   mua     Õu. Sæ   tr¸ phi   i theo  âi mua   i Õu  îc lËp  µnh  li   d  tr¸ phi ®     th 2  ªntheo  É u   m ®Ýnh  Ìm:li   l t¹ Kho  ¹c Nhµ   ícn¬iph¸thµnh    Õu,li   giao cho  k   ªn1 u    i b  n      tr¸phi   ªn2  i   c¸nh©n, ®¬n  Þ      v mua    Õu. tr¸phi i 1.2.Tr¸iphiÕu  Ýnh  ñ  îc ph¸thµnh  íih×nh     Ch ph ®     d  thøc  ã      µ  c ghi tªn v kh«ng    ghitªn. a) Tr¸i Õu  ã      µlo¹    Õu      chøc,c¸ nh©n  ë  ÷u     phi c ghitªnl   i i tr¸phi ghitªntæ     sh tr¸phiÕu      i trªnchøng  chØ    Õu  tr¸phi hoÆc       i trªnsæ theo dâimua    Õu.    tr¸phi i
 2. 2 b)    Õu  Tr¸iphi kh«ng      µ lo¹    Õu  ghi tªn l   i i tr¸ phi kh«ng      chøc, c¸ ghi tªn tæ     nh©n  ë  ÷u    Õu    s h tr¸phi trªnchøng  i chØ    Õu. tr¸phi i 2.L∙i Êttr¸phiÕu  Ýnh  ñ:    su    i Ch ph 2.1.L∙isuÊt tr¸ phiÕu  Ýnh  ñ  Bé   µi chÝnh        i Ch ph do  T   c«ng  è  b cho  õng  t ®îtph¸thµnh     theo m ét    trongc¸cph¬ng     thøc sau:   ­L∙i Êtcè  nh    ông     su   ®Þ ¸p d cho  kú  ¹n tr¸phiÕu; c¶  h     i ­ L∙isuÊt linhho¹t, ô  éc vµo  ù  Õn  ng  ña  Þ  êng  èn.Møc          ph thu   s bi ®é c th tr v  l∙ suÊt  Ýnh    i ch thøc  îc c«ng  è  íc theo  õng  êigian  ®  b tr   t th   hoÆc   µo    êi v c¸c th   ®iÓ m   n   ¹n thanh        Õu. ®Õ h   to¸nl∙tr¸phi ii ­    Êt chØ   o    chøc  u   Çu  än    Êt ph¸thµnh: Lµ  L∙isu   ®¹ ®Ó tæ  ®Ê th ch l∙ su   i     møc     Êt tèi®a   µ   n  Þ   l∙ su     m ®¬ v tham    u   Çu  ã  Ó  óng  Çu. Tuú  i gia ®Ê th c th tr th   t×nh  ×nh  Þ  êng, Bé   µi chÝnh  ã  Ó  h th tr   T  c th quy  nh  ®Þ hoÆc   kh«ng  quy  nh   ®Þ møc    ÊtchØ  o  än    Êtph¸thµnh. l∙su   i ®¹ ch l∙su     i 2.2.C¨n  x¸c®Þnh    Êttr¸phiÕu  Ýnh  ñ:   cø    l∙su     i i Ch ph ­ ChØ   è  Õn  ng    ×nh  ©n    Þ  êng  Tæng   ôc  èng    s bi ®é gi¸b qu trªnth tr do  c Th kª c«ng  è.   b ­L∙i Êthuy  ng  èn  ña    chøc  Ýn  ông.    su   ®é v c c¸ctæ  td ­Thêih¹n    Õu.     tr¸phi i ­Nhu  Çu    c huy  ng  èn  ®é v cho  ©n  ng s¸ch nhµ  ícvµ    n   cho  u  . ®Ç t ­Kh¶    n¨ng  cung  øng  èn  ña  Þ  êng  v c th tr trong tõng thêikú.      3.Ph¬ng    thøc thanh    èc,l∙tr¸phiÕu  Ýnh  ñ:   to¸ng       ii Ch ph 3.1.TiÒn  èc    Õu  îcthanh    ét  Çn    n   ¹n   g tr¸phi ®   i to¸nm l khi®Õ h 3.2.TiÒn      Õu  îcthanh        l∙tr¸phi ®   ii to¸nnh sau:   ­Thanh    ét  Çn    n   ¹n cïng víi Òn gèc    Õu.   to¸nm l khi®Õ h      ti   tr¸phi i ­Thanh      to¸ntheo ®Þnh  ú    th¸ng.   k 6,12  ­Thanh      to¸nngay  sau      µnh. khiph¸th Bé  µichÝnh  T  quy  nh  ô  Ó ph¬ng  ®Þ c th   thøc thanh    èc,l∙tr¸phiÕu    to¸ng       ii cña  õng ®îtph¸thµnh. t      4.Tr¸i Õu     phi kh«ng  ã    Þthanh  c gi¸tr   to¸n: 4.1.Tr¸i Õu  µm     phi l gi¶; 4.2.Tê    Õu  Þ  Èy,xo¸,söa  ÷a  ÷  µ  è;   tr¸phi b t     i ch ch v s 4.3.Tê    Õu  Þ    Êt  ét  Çn    tr¸phi b r¸chm m ph i hoÆc   Þ  Õn  ¹ng  b bi d kh«ng    cßn gi÷® îch×nh  ¹ng,néidung     d    ban  u. ®Ç II­  Tr¸i hi Õ u  K h o  b ¹ c p h¸t µ n h  q u a  p  h h Ö  th è ng K h o  b ¹ c N h µ  n í c  1.Ph¸thµnh    Õu:     tr¸phi i 1.1.Tæ     chøc    µnh    Õu: ph¸th tr¸phi i
 3. 3 Tr¸iphiÕu  Ýnh  ñ    Ch ph ph¸thµnh    qua  Ö   èng  h th Kho  ¹c  µ   íc lµ lo¹ b Nh n       i tr¸phiÕu    i kho  ¹c cã  êih¹n tõ1  b   th       n¨m  ëlªn. tr   C¸c  n  Þ  ®¬ v Kho  ¹c Nhµ   íctrùctiÕp tæ  b  n      chøc    µnh    Õu    ph¸th tr¸ phi kho i b¹c cho    i  îng  c¸c ®è t mua     Õu  tr¸ phi theo  Õt  nh  ña  é   ëng  é   µi i quy ®Þ c B tr BT  chÝnh  µ  íng dÉn  ña  vh   c Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng. b  n  ¬ 1.2.H×nh    thøc b¸n tr¸phiÕu:      i Tõng  tph¸thµnh,Kho  ¹c Nhµ   ícb¸n    Õu  ®î       b  n   tr¸phi cho    i t ng theo i c¸c ®è  î     m ét  trong haih×nh     thøc sau:   a) H×nh    thøc ngang  Ö nh     m gi¸: ¸ dông  p  trong tr ng  îp tr¸phiÕu    µnh  ªntôctrong n¨m   ê h     i ph¸th li       hoÆc   õng  t ®îtkÐo  µi,kh«ng    nh  ícthêi®iÓ m   õng    µnh.   d  x¸c®Þ tr     d ph¸th Theo  ×nh  h thøc  µy  êi mua     Õu  n ng   tr¸ phi ph¶inép  i   cho  Kho  ¹c Nhµ   íc b  n  sè  Òn ®óng  ti   b»ng  Ö nh       Õu.Ngµy    µnh    Õu  îctÝnh  µ m gi¸tr¸phi   i ph¸th tr¸phi ®   i l  ngµy Kho  ¹c  µ   íc nhËn  Òn  ña  êi mua     Õu  b Nh n   ti c ng   tr¸ phi hoÆc   Ën  Êy i nh gi   b¸o Cã   ña  ©n  µng  êng  îp mua    Õu    c Ng h (Tr h  tr¸phi b»ng  i chuyÓn  kho¶n). b) H×nh    thøc chiÕtkhÊu:     ­    Õu  îc ph¸thµnh  µnh  õng  t,thêigian  Tr¸iphi ®     th t ®î     ph¸thµnh  çi  t   m ®î   kh«ng      qu¸ haith¸ng,cã    nh  íc thêi®iÓ m     µnh  µ  êi®iÓ m   Õt    x¸c ®Þ tr     ph¸th v th   k thóc. ­ C¸c    Õu    µnh    tr¸phi ph¸th i trong m ét  tcã  ïng ngµy    µnh  µ  µy    ®î   c   ph¸th v ng ®Õ n   ¹n thanh  h  to¸n. ­ Gi¸b¸n    Õu  µsè  Òn ngêimua      tr¸phi l   ti   i   ph¶inép    cho  Kho  ¹c Nhµ   ícvµ  b  n  ® îcx¸c®Þnh     theo m ét    trong haiph¬ng     ph¸p sau:   ph¸p    µy    µnh  îcx¸c ®Þnh  µngµy  u     ña  t +  ¬ng  Ph 1: Ng ph¸th ®   l  ®Ç tiªnc ®î   ph¸thµnh    Õu.C«ng    tr¸phi   i thøc tÝnh        Õu      gi¸b¸n tr¸phi nh sau: i                                                MG  x Ls x n       G  =   G     M   +       365       Trong  : ®ã G: Gi¸b¸n tr¸phiÕu      i M G:  M Ö nh       Õu gi¸tr¸phi i Ls:    L∙i Êttr¸phiÕu       su    i (%/n¨m) n: Sè  µy  Ýnh  õngµy    µnh  n   µy  ng t t  ph¸th ®Õ ng mua  ùc tÕ. th      +  ¬ng  Ph ph¸p 2: Ngµy    µnh  îcx¸c®Þnh  µngµy  èicïng cña  t ph¸th ®   l  cu     ®î   ph¸thµnh    Õu.C«ng    tr¸phi   i thøc tÝnh        Õu      gi¸b¸n tr¸phi nh sau: i MG     Ls  x n  x        G  =  MG    ­      365
 4. 4 Trong  :  ®ã G: Gi¸b¸n tr¸phiÕu      i M G: M Ö nh       Õu gi¸tr¸phi i Ls:      Êttr¸phiÕu     L∙isu     i (%/n¨m) n:     è  µy  Ýnh  õngµy      S ng t t  mua  ùc tÕ  n   µy    µnh. th   ®Õ ng ph¸th Bé   µi  Ýnh  Ï quy  nh   ô  Ó   ¬ng  T ch s  ®Þ c th ph ph¸p x¸c  nh     ®Þ gi¸ b¸n    tr¸i phiÕu  cho  õng ®îtph¸thµnh. t      1.3.Kho  ¹c  µ   íc cã  Ó    b Nh n   th b¸n    Õu  tr¸ phi cho    i îng  i c¸c ®è t b»ng  Ònti   m Æt  hoÆc  chuyÓn kho¶n.§èit ng lµ ngêi ViÖt Nam     ícngoµimuèn     î         ën     mua   tr¸ phiÕu  ã  Ó  i   c th th«ng  qua  chøc, c¸  ©n  i diÖn  tæ    nh ®¹   cho  ×nh   ¹  Öt m t iVi   Nam. 2.Thanh      Õu    to¸ntr¸phi kho  ¹c: i b 2.1.Tæ     chøc  thanh      Õu: to¸ntr¸phi i Kho  ¹c Nhµ   íc trùc tiÕp  b  n    thanh to¸n gèc, l∙ tr¸ phiÕu         ii cho  ñ  ë  ÷u  ch s h khi®Õ n   ¹n.   h Trêng  îp ®Õ n   ¹n thanh      h  h  to¸nl∙hoÆc   èc  µ   ñ  ë  ÷u    Õu  a  i g m ch s h tr¸phi ch i ®Õ n  thanh    ×  è  Òn    to¸nth s ti l∙ hoÆc   èc    îc b¶o u    µn      ñ  i g ®ã ®   l ®Ó ho tr¶khich së  ÷u    Õu  ã  h tr¸ phi c nhu  Çu  i c thanh  to¸n,kh«ng  Ýnh    Ëp  èc  µ    t l∙ nh i g v kh«ng  tÝnh    l∙trongthêigian qu¸ h¹n thanh  i        to¸n. 2.2.H×nh    thøc thanh      Õu:   to¸ntr¸phi i Khi thanh    to¸n tr¸ phiÕu, chñ  ë  ÷u    Õu  ã  Ó  Ën  Òn  Æt      i   s h tr¸ phi c th nh i ti m hoÆc     Þ   ®Ò ngh Kho  ¹c  µ   íc chuyÓn  µn  é  è  Òn  èc, l∙ tr¸ phiÕu  b Nh n   to b s ti g       ii ®Õ n   ¹n  h thanh    µo  µikho¶n  to¸nv t   theo    Çu  ña  ñ  ë  ÷u    Õu.L Ö   yªu c c ch s h tr¸phi   i phÝ  chuyÓn  Òn sÏtÝnh  õvµo  è  Òn chñ  ë  ÷u    Õu  îcnhËn. ti     tr   s ti   s h tr¸phi ®   i 2.3.Uû   Ö m    nhi thanh      Õu: to¸ntr¸phi i Trêng  îp chñ  ë  ÷u    Õu  ×  ÷ng  ýdo  Êt kh¶  h  s h tr¸phi v nh i l  b   kh¸ng  kh«ng  Ó  th ®Õ n  thanh      Õu    n   ¹n,cã  Ó  û  Ö m   to¸ntr¸ phi khi®Õ h   th u nhi i cho  êikh¸c ®Õ n   ng     lÜnh  thay.Ng êi ®Õ n       thanh to¸n tr¸ phiÕu     i ph¶imang    theo  Êy  gi chøng minh  nh©n  ©n  µ  Êy  û  Öm   ña  ñ  ë  ÷u    Õu  ã    Ën  ña  ¬  d v gi u nhi c ch s h tr¸ phi c x¸c nh i cc quan  c«ng chøng  µ   íc hoÆc   ña  û   Nh n   c U ban  ©n  ©n  ¬i chñ  ë  ÷u    nh d n  s h tr¸ i phiÕu  ¨ng  ý  é  Èu  êng  ó. ® k h kh th tr 3.ChuyÓn  èn    µnh  µ    v ph¸th v thanh  to¸n: 3.1.Toµn  é    b kho¶n    õph¸thµnh    Õu  thu t     tr¸phi kho  ¹c ® îctËp  i b     trung vµo   ng©n  s¸ch Trung  ng    ö  ông  ¬ ®Ó s d cho    c¸c nhu  Çu    c chi theo  ù  d to¸n ng©n    s¸ch nhµ  íc®∙  îcQuèc  éiphª duyÖt.   n  ®  h    3.2.§ Õn  ¹n    h thanh  to¸n,Vô  ©n    Ng s¸ch Nhµ   íclµm  ñ tôc chuyÓn  èn    n  th     v cho  Kho  ¹c Nhµ   íc®Ó       b  n   chitr¶cho  ñ  ë  ÷u    Õu. ch s h tr¸phii 3.3.Trêng  îp ®Õ n   ¹n    h  h thanh      Õu  ng  ©n  to¸ntr¸phi nh ng i s¸ch Trung  ng    ¬ cha  è  Ý ®ñ   ån, Vô   ©n   b tr   ngu   Ng s¸ch Nhµ   íc lµm  ñ  ôc t¹m    n  th t   øng  ån  ©n   t ng Kho  ¹c Nhµ   íc®Ó   b  n   thanh    to¸ntheo chÕ       ®é quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h 4.ChuyÓn    giao tr¸phiÕu:    i
 5. 5 4.1.Tr¸i Õu     phi kh«ng      îctùdo  ghitªn:     chuyÓn  ® giao,kh«ng    ph¶ilµm  ñ   th   tôct¹ Kho  ¹c Nhµ   ícn¬iph¸thµnh    Õu.   i b  n      tr¸phi i 4.2.ViÖc    chuyÓn giao    Õu  ã      tr¸ phi c ghitªnph¶ilµm  ñ tôc t¹  i   th     i Kho  ¹c  b Nhµ   ícn¬iph¸thµnh    Õu. n      tr¸phi i a) Trêng  îp mua,  l¹tr¸phiÕu:   h  b¸n      ii ­ Ng êi chuyÓn      giao    Õu  êi b¸n)vµ  êi ® îc chuyÓn  tr¸ phi (ng   i   ng     giao  êi (ng   mua) ph¶icïng ®Õ n       Kho  ¹c Nhµ   íc®Ó   µm  ñ tôc chuyÓn  b  n  l th     giao quyÒn  ë    s h÷u. ­ §èivíitr¸ phiÕu    µnh  íih×nh        i ph¸th d  thøc chøng  chØ: Sau    Óm     khiki tra c¸c yÕu  è trªntê tr¸ phiÕu  ngêi chuyÓn    t        i do    giao  mang  n,  Õu  ®Õ n b¶o  ¶m   ® khíp ®óng  íihå  ¬  èc,c¸n bé    v   s g     Kho  ¹c Nhµ   ícviÕttªn,®Þa   b  n     chØ  ña  êi c ng   ® îc chuyÓn    giao,yªu  Çu  êi chuyÓn    c ng   giao  ý    ×nh thñ  ëng  ¬  k tªn,tr   tr c quan  ký  µ  ng  Êu  µo  Çn  v ®ã d v ph quy  nh    ê tr¸ phiÕu. §ång  êi,ngêi ® îc ®Þ trªnt     i   th      chuyÓn  giao ph¶iký  ch÷  É u   µo  èng    Õu u  ¹    2  m v cu tr¸ phi l t i i Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n  Trêng  îp tr¸phiÕu  îcchuyÓn  h   i ®  giao lÇn  ba,Kho  ¹c Nhµ   íclµm  ñ tôc   thø    b  n  th     cÊp  íitêtr¸phiÕu  µ u  êtr¸phiÕu  ò  ïng víi å  ¬  èc. m      i v l t    i cc    sg h ­§èivíi   Õu    µnh  íi ×nh       itr¸phi ph¸th d  h thøc ghisæ:    Ng êi ®¹i diÖn  ña  n  Þ      c ®¬ v chuyÓn  giao  µ  îc chuyÓn  v®  giao    n   khi ®Õ lµm  ñ  ôc chuyÓn  th t   giao ph¶i mang     theo  Êy  û  gi u quyÒn  ña  ñ  ëng  ¬  c th tr c quan.Trêng  îp ngêichuyÓn    h    giao vµ  îcchuyÓn   ®  giao lµc¸ nh©n      ph¶imang     theo giÊy chøng      minh  ©n  ©n. Sau    Óm      Õu  ètrªnsæ   nh d   khiki trac¸cy t     mua    tr¸i phiÕu  ngêichuyÓn  do    giao mang  n,  Õu    ®Õ n b¶o  ¶m   íp ®óng  íi  u  ¹ ® kh   v   l t  sæ i Kho  ¹c  µ   íc,c¸n  é  b Nh n   b Kho  ¹c  µ   íc yªu  Çu  êi chuyÓn  b Nh n   c ng   giao  ý    k x¸c nhËn  chuyÓn  giao      trªnsæ mua     Õu; lµm  ñ  ôc cÊp  íi sæ   tr¸ phi   i th t   m  mua     tr¸i phiÕu  cho  êi ® îc chuyÓn  ng     giao.C¸c  Êy  û  Òn  µ      gi u quy v sæ mua     Õu  tr¸ phi i cña  êichuyÓn  ng   giao ® îcl t¹ Kho  ¹c Nhµ   íc.    u    i b  n b) Trêng  îp tÆng,cho:   h    Ng êitÆng, cho  µ  êi® îctÆng, ® îccho      v ng        ph¶icïng ®Õ n       Kho  ¹c Nhµ   b  níc ®Ó   µm  ñ tôc chuyÓn    l th     giao  Òn  ë  ÷u    i  íitr ng  îp mua     quy s h nh ®è v   ê h   b¸n l¹ . i Trêng  îp  êi tÆng,  h ng   cho    Õu  ×  ý do  µo    tr¸ phi v l   n i ®ã kh«ng  Ó  n   th ®Õ Kho  ¹c Nhµ   íc,ngêi ® îc tÆng, ® îc cho    n   µm  ñ  ôc chuyÓn  b  n        khi®Õ l th t   giao  ph¶i mang    theo  Êy  gi chøng  minh  ©n  ©n  µ  Êy  ng    nh d v gi ®å ý tÆng, cho  ã    (c ch÷  ý  ña  êitÆng, cho).Trêng  îp kh«ng  ã  Êy  k c ng       h  c gi chøng  minh  ©n  ©n   nh d ph¶icã    chøng  ùc cña  Ýnh  Òn  a  ¬ng  ¬i®¨ng  ý  é  Èu  êng  th   ch quy ®Þ ph n  k h kh th tró.  C¸c  Êy têtÆng,cho  îcl t¹ Kho  ¹c Nhµ   íccïng víi å  ¬  èc. gi       ®  u    i b  n     sg h c)Trêng  îp thõa kÕ:   h    ­ Ng êi thõa  Õ     Õu    n   µm  ñ  ôc chuyÓn      k tr¸ phi khi®Õ l th t   i giao ph¶imang     theo giÊy têsau:      +  Êy  Gi chøng  ö vµ    óc  ña  êi së  ÷u    Õu  t   di ch c ng   h tr¸ phi (trong tr ng  îp i  ê h   thõa  Õ   k theo    óc)hoÆc   Êy x¸c nhËn  Òn  õa  Õ   îp ph¸p  dich   gi     quy th k h   theo  Ët lu   ®Þnh  (trongtr ng  îp thõa kÕ    ê h     theo ph¸p luËt)     . +  Chøng  minh  ©n  ©n  nh d hoÆc     Ën  ña  Ýnh  Òn  a  ¬ng  x¸c nh c ch quy ®Þ ph n¬ingêithõa kÕ   ¨ng  ý  é  Èu.      ® k h kh
 6. 6 ­ Trêng  îp ngêithõa  Õ   µngêicha  µnh      h    k l    th niªnhoÆc   kh«ng  ã  c n¨ng  ùc l  hµnh    ©n  ù  ×  vi d s th ph¶i cã  êi gi¸m  é    ng   h hoÆc   êi ®¹i diÖn  îp  ng     h ph¸p  µm  l thay thñ tôc thõa  Õ.    n   µm      k Khi ®Õ l thay thñ tôc thõa  Õ,  µigiÊy chøng  ö     k ngo     t  vµ    óc  dich hoÆc   Êy    Ën  Òn  õa  Õ   îp ph¸p,ngêigi¸m  é  gi x¸c nh quy th k h       h hoÆc   ngêi®¹idiÖn  îp ph¸p ph¶imang     h      theo: +  Êy  Gi chøng  minh  ©n  ©n; nh d +  Quy Õt  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  ã  Èm  Òn  c th quy hoÆc     Ën  ña  Ýnh  x¸c nh c ch quyÒn  a  ¬ng  Ò   êigi¸m  é  ®Þ ph v ng   h hoÆc   êi®¹idiÖn  îp ph¸p. ng     h  ­ Thñ  ôc chuyÓn    t  giao tr¸phiÕu    õa  Õ   îcthùc hiÖn    i víi ­    i khith k ®     nh ®è    tr êng  îp  h mua,  b¸n  ¹   l i B¶n    óc  . di ch hoÆc   Êy    Ën  Òn  õa  Õ   îp gi x¸c nh quy th k h   ph¸p ® îcl t¹ Kho  ¹c Nhµ   íccïng víi å  ¬  èc.    u    i b  n     sg h 5.X¸c  Ën    Õu    µm  ñ tôccÇ m   è:   nh tr¸phi khil th     i c 5.1.§èivíi   Õu       i tr¸phi kh«ng      ghitªn:Kho  ¹c Nhµ   íckh«ng  îcx¸cnhËn  b  n  ®   chñ  ë  ÷u    Õu  s h tr¸phi trongm äi  êng  îp. i   tr h 5.2.§èivíi   Õu  ã        chøc  Ýn  ông  ã  cÇu       i tr¸phi c ghitªn:Khi tæ  td c yªu  (b»ng  v¨n b¶n) x¸c nhËn  Ýnh  îp ph¸p,hîp lÖ  ña  ê tr¸ phiÕu  îccÇ m   è,thñ tr      t h      c t    i ®  c    ­ ëng Kho  ¹c Nhµ   íc(kh«ng  û  Òn  b  n  u quy cho  êikh¸c)ký    Ën    êisë  ng     x¸cnh tªnng   h÷u  µ  è  Òn  v s ti mua     Õu  tr¸ phi sau    ∙  Óm     i  Õu  ¶m   i khi® ki tra,®è chi ® b¶o  íp kh   ®óng    Õu  èghitrªntêtr¸phiÕu  c¸cy t          i (hoÆc    sæ mua    Õu)víi å  ¬ u. tr¸phi     s l i h 6.Chi phÝ  ªnquan  n     Õu:    li   ®Õ tr¸phi i 6.1.Chi phÝ    µnh,thanh      Õu:    ph¸th   to¸ntr¸phi i M äi    Ý  Ò     µnh  µ  chiph v ph¸th v thanh      Õu  to¸ntr¸phi kho  ¹c do  ©n  i b   ng s¸ch  Trung  ng  ¬ b¶o  ¶m,  ® bao  å m: g ­Chi phÝ  Ò        v inchøng  chØ    Õu. tr¸phi i ­ Chi phÝ  Ò      v c«ng      µnh,thanh      Õu  ña  Ö   èng    t¸cph¸th   to¸ntr¸phi c h th i Kho b¹c Nhµ   íc® îctÝnh    n    b»ng 0,5%    trªndoanh  è    µnh. s ph¸th 6.2.PhÝ     b¶o  qu¶n,l gi÷tr¸phiÕu:  u      i PhÝ  b¶o qu¶n, l gi÷ hé    Õu  Ýnh  ñ  ¹   u    tr¸ phi Ch i ph t iKho  ¹c  µ   íc ¸p b Nh n     dông  theo quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   è  t s 80/1999/TT­BTC   µy  ng 29/6/1999  ña  é  cB Tµi chÝnh  íng  Én  Öc    h d vi qu¶n  ý®èi  íic¸c lo¹  µis¶n  ý  Õ m   µ  l  v    i   t qu hi v chøng  chØ  ã    Kho  ¹c Nhµ   ícnhËn  öivµ  c gi¸do  b  n  g   b¶o  qu¶n. 6.3.PhÝ     chuyÓn  Òn thanh      Õu: ti   to¸ntr¸phi i Chi phÝ     chuyÓn  Òn  èc, l∙ tr¸ phiÕu  µo  µikho¶n  ti g       ii v t  theo yªu  Çu  ña  c c chñ  ë  ÷u    Õu  chñ  ë  ÷u    s h tr¸ phi do  i s h tr¶b»ng  møc  Ý  ph thanh    to¸nqua  ©n   ng hµng. III­Tr¸i hi Õ u  ® Ç u  t     p 1.Ph¬ng    thøc ph¸thµnh    Õu  u  :    tr¸phi ®Ç t i Tr¸i Õu  u    îcph¸thµnh   phi ®Ç t®     theo ph¬ng    thøc ®Êu  Çu    th qua  Þ  êng  th tr giao dÞch    chøng  kho¸n tËp    trung,b¶o      l∙nhhoÆc   ilýph¸thµnh. ®¹       2.Hå   ¬    µnh    Õu  u  :   s ph¸th tr¸phi ®Ç t i
 7. 7 2.1.Tr¸i Õu  u       phi ®Ç thuy  ng  èn  ®é v cho  c«ng  ×nh: tr Khi cã    nhu  Çu  c huy  ng  èn    u    cho    ®é v ®Ó ®Ç t c¸c c«ng  ×nh,c¸c Bé  tr    ngµnh, Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Ëp  å  ¬  ¬ l hs ph¸thµnh    Õu  u    öivÒ   é  µichÝnh,gå m   ã:   tr¸phi ®Ç tg   B T   i   c ­V¨n    b¶n    Þ  é  µichÝnh    µnh    Õu  u  ; ®Ò ngh B T   ph¸th tr¸phi ®Ç t i ­Quy Õt  nh  u    ña  Êp  ã  Èm  Òn;   ®Þ ®Ç tc c c th quy ­Ph¬ng      µnh    Õu  u  .Néi dung  å m   ã:Tªn    ¸n ph¸th tr¸phi ®Ç t    i g c  c«ng  ×nh; tr   Tã m   ¾t hiÖu  t  qu¶  kinh tÕ      éi cña    ­ x∙ h   c«ng  ×nh;Tæng   è  èn  u       tr   s v ®Ç t cho c«ng  ×nh,trong ®ã   è  èn  ù  Õn  tr     s v d ki huy  ng  ®é th«ng  qua    µnh    Õu  ph¸th tr¸phi i ®Ç u  ;H×nh  t  thøc huy  ng, møc  èn  ®é   v huy  ng  ®é (chiara tõng     n¨m),thêih¹n,     l∙suÊt,thêigian huy  ng; Nguån    i      ®é   thanh    èc,l∙tr¸phiÕu    n   ¹n. to¸ng       ii khi®Õ h ­  Õ   ¹ch  u    x©y  ùng  ¬  K ho ®Ç t d c b¶n  ña  c c«ng  ×nh  îc cÊp  ã  Èm   tr ®  c th quyÒn    Öt; phª duy ­ X¸c  Ën  ña  é   µi chÝnh  ®èi víic«ng  ×nh  nh c BT  (    tr Trung  ng  ¬ qu¶n  ý) l  hoÆc   û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ®èivíic«ng    ph tr     ¬ (    tr×nh thuéc ®Þa  ¬ng      ph qu¶n  ý)vÒ   Öc  è  Ýnguån    îgèc,l∙tr¸phiÕu  l   vi b tr   tr¶n        ii khi®Õ n   ¹n trong kÕ   ¹ch ng©n    h    ho   s¸ch nhµ  íc;   n Hå   ¬    µnh    Õu  s ph¸th tr¸ phi ph¶igöicho  é   µi chÝnh  íc60  µy  Ýnh  i    BT  tr   ng t tõ ngµy  ù  Õn    d ki ph¸thµnh. Sau    Ën    å  ¬, trong thêih¹n  ngµy,     khinh ®ñ h s      15    Bé  µichÝnh  Óm    Ýnh  îp ph¸p,hîp lÖ  ña  å  ¬  ×nh Thñ íng ChÝnh  T  ki trat h      c h s tr   t  phñ  xem   Ðt,phª  Öt  ¬ng      µnh.Trêng  îp thiÕu  å  ¬  x  duy ph ¸n ph¸th   h  h s hoÆc   å  h s¬  Ëp    l sai quy  nh,  é   µi chÝnh  ã  ®Þ BT  c v¨n b¶n  íng  Én    h d bæ sung  å  ¬  hs hoÆc   râ lýdo  nªu      kh«ng  îcph¸thµnh. ®    Trong vßng  ngµy  Ó   õ khiThñ íng  Ýnh  ñ  5  k t    t Ch ph phª  Öt  ¬ng    duy ph ¸n ph¸thµnh,Bé  µichÝnh    Õt  nh    µnh    Õu  u        T  ra quy ®Þ ph¸th tr¸phi ®Ç thuy  ng  i ®é vèn cho c«ng  ×nh. tr 2.2.Tr¸i Õu  u       phi ®Ç thuy  ng  èn  ®é v cho  ü   ç  î   iÓn: Qu h tr ph¸ttr a)  µng  H n¨m, c¨n  vµo  Õ   ¹ch  Ýn  ông  u    ph¸ttr Ón  ∙  îc cø  k ho td ®Ç t  i ® ®   ChÝnh  ñ    Öt,Quü   ç  î   iÓn x©y  ùng  Õ   ¹ch ph¸thµnh    ph phª duy   h tr ph¸ttr   d k ho     tr¸i phiÕu  u    öiBé  µichÝnh,bao  å m: ®Ç tg   T     g ­Tæng    møc  èn  Çn  v c huy  ng  ®é trongn¨m;   ­Khèil ng cÇn     î   huy  ng  õng quý,chitiÕttheo lo¹ kú  ¹n. ®é t        ih   ­ B¶n    sao  Õ   ¹ch tÝn  ông  u    ña  µ   íc®∙  îcCh Ýnh  ñ    k ho   d ®Ç tc Nh n   ®   ph phª duyÖt. b)  õng  tph¸thµnh, Quü   ç  î T ®î       h tr    iÓn lËp  ¬ng  ph¸thµnh    ph¸ttr   ph ¸n    tr¸i phiÕu  u    öiBé   µi chÝnh  ícngµy    µnh  ù  Õn  t  Êt 45  µy. ®Ç tg   T   tr   ph¸th d ki Ý nh   ng   Hå   ¬  s bao  å m: g ­ V¨n    b¶n    Þ  é   µi chÝnh    µnh    Õu  u    ®Ò ngh B T   ph¸th tr¸ phi ®Ç t huy  ng  i ®é vèn  cho  ü   ç  î   iÓn; Qu h tr  ph¸ttr ­ Ph¬ng      µnh    Õu  u  .Néi dung  å m   ã:Thêigian ph¸t   ¸n ph¸th tr¸ phi ®Ç t    i g c       hµnh;Ph¬ng    thøc ph¸thµnh;Khèil ng ph¸thµnh;Thêih¹n;L∙isuÊt;Ph¬ng          î              ¸n tr¶nîkhi®Õ n   ¹n.      h
 8. 8 Sau    Óm     Ýnh  îp  khi ki tra t h ph¸p, hîp  Ö  ña  å   ¬, Bé   µi  Ýnh      l c h s   T ch ra quyÕt  nh   ®Þ ph¸t hµnh  i Õu    tr¸ phi cho  ü   ç  îph¸t tr Ón    Qu h tr    i theo  ng  Õ   ®ó k ho¹ch vµ  ¬ng    ña  ü.   ph ¸n c Qu 3. Ph¸thµnh, thanh        to¸n,chuyÓn    giao,chiphÝ  ªnquan  n     Õu     li   ®Õ tr¸phi i ®Ç u  : t ViÖc ph¸thµnh, thanh      to¸n,chuyÓn    giao  µ      Ý   ªnquan  n   v c¸c chiph li   ®Õ tr¸ phiÕu  u    ® îc thùc  Ön  i   ®Ç t   hi theo  quy  nh   ¹  ®Þ t ic¸c v¨n b¶n  ña  é   µi c BT  chÝnh  íng  Én  Öc  u   Çu  i Õu  Ýnh  ñ  h d vi ®Ê th tr¸ phi Ch   ph qua  Þ  êng  th tr giao   dÞch  chøng  kho¸n tËp    trung,b¶o    l∙nh, ilýph¸thµnh.        ®¹ IV­ Ë p  k Õ  h o ¹ ch p h¸t µ n h  tr¸i hi Õ u, h ¹ ch to¸n   L  h  p k Õ  to¸n, b¸o c¸o v µ  q u y Õ t to¸n tr¸i hi Õ u  C h Ý n h  p h ñ    p 1.LËp  Õ   ¹ch ph¸thµnh    Õu:   k ho     tr¸phi i 1.1.K Õ   ¹ch ph¸thµnh    Õu    ho     tr¸phi huy  ng  èn  ©n  i ®é v ng s¸ch nhµ  íc:   n ­  é   µi chÝnh  ©y  ùng  Õ   ¹ch  BT  x d k ho ph¸thµnh  thanh    ­  to¸n c¸c lo¹        itr¸ i phiÕu  Ýnh  ñ  Ch ph n¨m   ®Ó tæng  îp  h trong dù    to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc tr×nh nh n     ChÝnh  ñ,Quèc  éiphª duyÖt. ph   h    ­ C¨n  vµo    cø  chØ     tiªuhuy  ng  èn    ï ®¾ p   Õu  ôt ng©n  ®é v ®Ó b   thi h   s¸ch  nhµ  íchµng  n  n¨m  ∙  îcQuèc  éiphª duyÖt,Vô  ©n  ®®   h      Ng s¸ch Nhµ   ícphèihîp   n     víiKho  ¹c  µ   íc x©y  ùng  Õ   ¹ch    ÕtviÖc    b Nh n   d k ho chi ti   ph¸thµnh    ¹  Ýn    c¸c lo it phiÕu, tr¸ phiÕu     i kho  ¹c  µng  ý  bh qu theo  ¹  ú  ¹n,ph¬ng  lo ik h   thøc ph¸thµnh,     th«ng  cho    i t ng ®Ç u      b¸o  c¸c ®è  î   t®Ó tham    Þ  êng  Ýn  Õu,tr¸phiÕu  gia th tr t phi     i kho  ¹c. b ­ Trong    n¨m  µichÝnh, n Õu  t    thu    ©n  ching s¸ch  µ  íc cã  ÷ng  Õn  nh n   nh bi ® æi  ínkh«ng  ù  Õn  íc dÉn  n   l  d ki tr   ®Õ ph¶i ®iÒu    chØnh  Õ   ¹ch  k ho huy  ng  ®é vèn n¨m, Bé  ëng  é  µichÝnh  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.   tr BT  tr   t  ph quy   1.2 K Õ   ¹ch ph¸thµnh    Õu  u      ho     tr¸phi ®Ç thuy  ng  èn  i ®é v cho  c«ng  ×nh: tr Hµng  n¨m,  íc ngµy  th¸ng  tr   10  11,  c¸c  é,  µnh, Uû   B ng   ban  ©n   ©n   nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c nhu  Çu    µnh    Õu  u  , c ph¸th tr¸phi ®Ç t  i cã tr¸chnhiÖ m   öi kÕ   ¹ch    g   ho n¨m  Ò   v ph¸thµnh    Õu  u      tr¸ phi ®Ç t cho  é   µi i BT  chÝnh. Trong  Õ   ¹ch    µnh    k ho ph¸th ph¶ithuyÕt minh    ÕtvÒ       chiti   nhu  Çu  èn  c v ph¸thµnh, m ôc   ch  ö  ông  èn      ®Ý sd v huy  ng,  ù  Õn  êigian  ®é d ki th   ph¸thµnh    trongn¨m  Õ   ¹ch.   k ho 1.3.K Õ   ¹ch    ho ph¸thµnh    Õu    tr¸ phi huy  ng  èn  i ®é v cho  ü   ç  îph¸t Qu h tr    tr Ón. i Hµng n¨m, Quü   ç  î   h tr    iÓn x©y  ùng  Õ   ¹ch ph¸thµnh    Õu  ph¸ttr   d k ho     tr¸phi i ®Ç u    öicho  é  µichÝnh  tg   BT  theo quy  nh  ¹ tiÕta  iÓ m     ôc  phÇn  I   ®Þ t    ® i 2.2 m 2  II  Th«ng   µy. tn 2.H¹ch    Õ     to¸nk to¸n: Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng  Þu  b  n  ¬ ch tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  ùc hiÖn    h  th   c«ng  t¸c kÕ     to¸n c¸c    kho¶n thu, thanh    to¸n tÝn  Õu, tr¸ phiÕu    phi   i   kho  ¹c  µ    b v tr¸ i phiÕu  u    ®Ç ttheo  quy  nh  ña  Ët Ng ©n  ®Þ c Lu   s¸ch Nhµ   íc,Ph¸p  Önh  Õ       n  l K to¸n thèng    µ  Õ     Õ     kª v ch ®é k to¸nKho  ¹c Nhµ   íc. b  n
 9. 9 3.Ch Õ         µ  Õt to¸n:   ®é b¸o c¸o v quy   ­  Þnh  ú  µng  § kh th¸ng,quý  µ    v sau    Õt  óc  çi  t ph¸thµnh    khi k th m ®î     tr¸i phiÕu,Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng  Ëp  c¸o viÖc    µnh, thanh        b  n  ¬ l b¸o    ph¸th   to¸ntr¸i phiÕu kho  ¹c víiBé   µi chÝnh. Néi  b   T    dung b¸o  gå m   ã: sè  tr¸ phiÕu  c¸o  c   thu    i thùc nép  ©n    ng s¸ch nhµ  íc,sè  Òn    n   ti thanh    èc,l∙ tr¸ phiÕu  to¸ng      ii cho  ñ  ë  ch s h÷u,sè  Òn ng©n    ti   s¸ch nhµ  íc®∙  Êp,sè  Òn cßn  ¹m    n   c   ti   t øng  ña  c Kho  ¹c Nhµ   b  níc. ­ K Õt  óc n¨m  µichÝnh,Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng    th   t    b  n  ¬ ph¶iquyÕt    íi   to¸nv   Bé   µi chÝnh  ×nh  ×nh  ö  ông    T  t h sd c¸c kho¶n    Ý   ªnquan  n   chiph li   ®Õ c«ng    t¸c ph¸thµnh    Õu    tr¸phi kho  ¹c. i b V­ T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   1. Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ  µy  t c hi l     t ng 28/01/2000  µ  v thay  Õ  th Th«ng   sè  t 75/TC/KBNN   µy  ng 14/9/1994  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  c BT  h d Quy  chÕ     µnh  µ  ph¸th v thanh      ¹ tr¸phiÕu  Ýnh  ñ. to¸nc¸clo i    i Ch ph  2. Bé   ëng    é,  ñ  ëng    ¬    tr c¸c B Th tr c¸c c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖ m  èihîp víi é  µichÝnh    µnh    ph       T   B thih Th«ng   µy. tn 3. Tæng     gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   íc,Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  b  n  tr c¸c ®¬ v c li   trùcthuéc Bé  µichÝnh  ã  Ö m   ô  íng dÉn  µ  chøc  ùc hiÖn          T  c nhi vh   v tæ  th   c¸cquy ®Þnh  ¹ Th«ng   µy. t i tn   Kho b¹c Nhµ   íc. . ......    n . . ...... M∙  è: s .. . ..................... . . ..................... S æ  m u a  tr¸i hi Õ u    p (Liªn1   u  ¹ Kho  ¹c Nhµ   íc)   ­L t   i b  n Kú  ¹n:.. . .... ¨m;   Êt:.. . .. /n¨m h   . . ... n   su   . . ..% L∙i Ngµy    µnh:.. . ................... ph¸th . .................... Ngµy  n   ¹n thanh  ®Õ h   to¸n: . . ...........   . ..........  .. . Ng êimua:.. . ..........................................   . . ......................................... Sè   CMN D/hé  Õu  . . .................................. chi .. . ................................... §Þa  chØ:.. . ............................................. . . ............................................ Sè  Öu  µi hi t   kho¶n:.. . .............t¹ .. . .................   . . ............    . . ................. .i . Sè  Òn mua    Õu:.. . ................................ ti   tr¸phi   . . ................................ i B»ng  ÷:.. . .......................................... ch   . . .......................................... .. . ................................................... . . .................................................. Ngµy... . . h   . . n   . . . .t ¸ng.. . . ¨m.. . .
 10. 10 Ng êimua   KÕ   to¸n Thñ  ü qu Gi¸m  c  ®è KBNN (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    ng    tªn, ®ã dÊu) T h a n h  to¸n tr¸i hi Õ u    p Ngµ TT  TT K Õ     Thñ  to¸n   Thanh       to¸nb»ng  Òn m Æt ti   ChuyÓn  kho¶n  y gèc l∙ (ký) i quü  (sè chøng  õ)   t (ký)     Hä     êi tªnng   Sè   Ch÷  ý  êi k ng   nhËn CMND nhËn C h u y Ó n  giao tr¸i hi Õ u    p Ng êi® îcchuyÓn     giao:. . ................................ . . ............................... Ngµy  .  .. .th¸ng.. . . ¨m. . .... .   . . n . . ... Ng êichuyÓn    giao (Ký,hä    tªn) Kho b¹c Nhµ   íc. . ......    n . . ...... M∙  è: s .. . ..................... . . ..................... S æ  m u a  tr¸i hi Õ u    p (Liªn2     ­Giao  cho  êimua) ng   Kú  ¹n:.. . .... ¨m;   Êt:.. . .. /n¨m h   . . ... n   su   . . ..% L∙i Ngµy    µnh:.. . ................... ph¸th . .................... Ngµy  n   ¹n thanh  ®Õ h   to¸n: . . ...........   . ..........  .. . Ng êimua:.. . ..........................................   . . ......................................... Sè   CMN D/hé  Õu  . . .................................. chi .. . ................................... §Þa  chØ:.. . ............................................. . . ............................................ Sè  Öu  µi hi t   kho¶n:.. . .............t¹ .. . .................   . . ............    . . ................. .i . Sè  Òn mua    Õu:.. . ................................ ti   tr¸phi   . . ................................ i B»ng  ÷:.. . .......................................... ch   . . .......................................... .. . ................................................... . . ..................................................
 11. 11 Ngµy... . . h   . . n   . . . .t ¸ng.. . . ¨m.. . . Ng êimua   KÕ   to¸n Thñ  ü qu Gi¸m  c  ®è KBNN (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    ng    tªn, ®ã dÊu) T h a n h  to¸n tr¸i hi Õ u    p Ngµ TT  TT K Õ     Thñ  to¸n   Thanh       to¸nb»ng  Òn m Æt ti   ChuyÓn  kho¶n  y gèc l∙ (ký) i quü  (sè chøng  õ)   t (ký)     Hä   tªn Sè   Ch÷  ý k ngêinhËn   CMND ngêinhËn   C h u y Ó n  giao tr¸i hi Õ u    p Ng êi® îcchuyÓn     giao:. . ................................ . . ............................... Ngµy  .  .. .th¸ng.. . . ¨m. . .... .   . . n . . ... Ng êichuyÓn    giao (Ký,hä    tªn)
Đồng bộ tài khoản