Thông tư 58/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
39
lượt xem
4
download

Thông tư 58/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 58/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quy chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 58/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  58/2002/TT­B T C   g µ y  28 th¸ng 6 n¨ m  2002  í ng  c n H d É n  q u y  ch Õ   µi h Ý n h    ñ a c«n g  ty  t  c c tr¸ch n hi Ö m  h ÷ u   ¹ n m é t th µ nh viªn thu é c  h s ë  h ÷ u  n h µ  n íc, æ  c h ø c c h Ý n h   Þ, h Ý n h  tr Þ x∙  éi   t tr  c h Thùc  Ön  hi NghÞ   nh  è  ®Þ s 63/2001/N§­   µy  CP ng 14/9/2001  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öc  v vi chuyÓn  æi ® doanh nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp  ña      c c¸c tæ chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­   éithµnh  ch tr  x∙h   c«ng    tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n    hh m ét  µnh  th viªn,Bé  µichÝnh  íng dÉn    T  h  quy  Õ   µichÝnh  i víi   ch t   ®è     c«ng    c¸c ty tr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n  ét  µnh   nh    h h m th viªn  sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g:  q 1. Th«ng  nµy    t quy  nh  ®Þ quy  Õ   µichÝnh  dông  i  íi  ch t   ¸p  ®è v   c«ng    ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh    thuéc  ë  ÷u  µ  íc , tæ    h h m th viªn   s h nh n     chøc  Ýnh ch trÞ,tæ    chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi(sau  y   äit¾t lµ C«ng    ch tr         ®© g       ty tr¸chnhiÖ m   ÷u    h h¹n m ét  µnh    th viªn). 2.C«ng      tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n m ét  µnh    ¹t®éng    h h  th viªnho   theo quy  nh     ®Þ t¹  Ët  iLu Doanh  nghiÖp, c¸c    v¨n b¶n  íng  Én  Ët  h d Lu Doanh nghiÖp, NghÞ     ®Þnh  è  s 63/2001/N§­   µy  CP ng 14/9/2001,Th«ng   µy  µ  Òu  Ö  ña    t n v §i l c c«ng  tykh«ng    íi   tr¸v   i quy  nh  ña  µ  íc. ®Þ c nh n   II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  q A. Q u ¶ n  lý v è n v µ  t µi s¶n: 1.Vèn  iÒu  Ö:   ® l  Vèn  iÒu  Ö  ña  ® l c c«ng   tytr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n  ét  µnh    chñ  ë    h h m th viªndo  s h÷u  hoÆc   idiÖn  ñ  ë  ÷u  ®¹   ch s h (sau  y  äichung  µchñ  ë  ÷u)   u    µ  ®© g   l  s h  ®Ç tv ® îcquy  nh    ®Þ trong ®iÒu  Ö    l C«ng   ty. 1.1 ­Vèn  Òu  Ö  ña     §i l c c«ng    tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n m ét  µnh    å m:   h h  th viªng +  èn  ña  ñ  ë  ÷u  ùc  ã  trªnsæ   Õ   V c ch s h th c     k to¸n t¹  êi®iÓ m    i  th chuyÓn   ® æi  õ  t doanh  nghiÖp  µ   íc,doanh  nh n   nghiÖp  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ  c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ  x∙  éi sang  ch tr ­  h   c«ng  theo  ty  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 63//2001/N§­   µy  CP ng 14/9/2001  ña  Ýnh  ñ hoÆc   èn  ñ  ë  ÷u  u   c Ch ph   v ch s h ®Ç tt¹ thêi®iÓ m   µnh  Ëp C«ng       i th l  ty; +  îi L   Ën  nhu sau  Õ    ¹bæ   thu ®Ó l   sung  èn  i v cho C«ng  ty; +  èn  chñ  ë  ÷u  V do  s h c«ng      tybæ sung  cho  c«ng    Õu  ã); ty(n c §èivíi    c«ng    tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh    éc së  ÷u  µ   íc   h h m th viªnthu   h Nh n   cßn  îcbæ   ®   sung  èn  õc¸cnguån  v t    sau  y: ®©
 2. 2 + Kho¶n ph¶inép  ©n    ng s¸ch nhµ  íc nhng  îcnhµ  íc ®Ó   ¹ bæ     n  ®  n  l   sung  i vèn  Õu  ã)theo quy  nh  ña  µ  íc; (n c     ®Þ c nh n + C¸c  ¹  èn  lo iv kh¸c cã  ån  èc  õ ng©n    ngu g t   s¸ch vµ      ña  ©n    coinh c ng s¸ch  theo quy  nh  ña  é  µichÝnh.   ®Þ c BT  1.2.ViÖc  iÒu    ® chØnh t¨ng,gi¶m  èn  iÒu  Ö  ña    v® l c c«ng    chñ  ë  ty do  s h÷u  Õt ®Þnh. quy     Chñ   ë  ÷u  s h chØ  îcrótvèn  ∙  u    µo  ®   ® ®Ç tv c«ng    tytrong tr ng  îp ®iÒu   ê h   chØnh  èn  iÒu  Ö.Trêng  îp  v® l  h kh«ng  iÒu  ® chØnh  èn  iÒu  Ö  v® l c«ng    ×  ty th chñ  ë  ÷u   sh chØ   îc rót vèn  ∙  u    vµo  ®   ® ®Ç t c«ng    ty th«ng qua  ×nh  h thøc  chuyÓn  îng  µn  é  nh to b hoÆc   ét  Çn  è  èn  m ph s v cho  c¸c  chøc, c¸  ©n   tæ    nh kh¸c. §èivíi è  èn chñ  ë  ÷u  ∙     v   s s h ® cam   Õt    k bæ sung cho  c«ng    tytr¸chnhiÖ m     h÷u  ¹n  ét  µnh    ×  ñ  ë  ÷u  ã  h m th viªn th ch s h c tr¸ch nhiÖm   u    ®ñ   èn    ®Ç t v theo   ®óng  êih¹n  ∙  th   ® cam   Õt.Trêng  îp sau  n¨m  ñ  ë  ÷u  k  h  2  ch s h kh«ng  u    y   ®Ç t®Ç ®ñ   µ  ng  ¹n  è  èn  ∙  v ®ó h s v ® cam   Õt  ×  ñ  ë  ÷u  k th ch s h ph¶i ®iÒu    chØnh  gi¶m  vèn  iÒu  Ö  ña  ® l c c«ng   ty. 2.Huy  ng  èn:    ®é v   Ngoµi sè  èn    ñ  ë  ÷u  u   , c«ng    îc quyÒn    v do  ch s h ®Ç t   ty ®   huy  ng  èn  ®é v cña  chøc, c¸ nh©n  tæ     trong  µ  µi níc theo  v ngo     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët®Ó   lu   phôc  ô  v kinh doanh.ViÖc      huy  ng  èn  ña  ®é v c c«ng    tykh«ng  îclµm  ®  thay ® æi    h×nh thøc së  ÷u  ña    h c c«ng  ty. C«ng    ã  ty c tr¸chnhiÖ m   µn    èn  ∙    ho tr¶v ® huy  ng  µ    ®é v l∙ vay  Õu  ã) i (n c  cho  ñ  îtheo cam   Õt. ch n     k Chñ   ë  ÷u  s h c«ng    Õt  nh vµ  Þu  tyquy ®Þ   ch tr¸chnhiÖ m   Ò     îp ®ång    v c¸c h   vay  èn  cã    Þ b»ng  v   gi¸tr   hoÆc   ính¬n  l  50%  tæng    Þ tµis¶n        gi¸tr     ghi trªnb¸o c¸o  µichÝnh  ña  t  c c«ng    ¹  êi®iÓ m   Çn  Êt    ¬  ë  ¶m   ty t i   th g nh trªnc s ® b¶o  Öu  hi qu¶ kinh tÕ  ña  èn    c v vay. Trong  êng  îp  Æc   Öt,chñ  ë  ÷u  ã  Ó  û    tr h® bi   s h c th u quyÒn  cho  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ hoÆc   ñ   Þch  tr   Ch t c«ng    Õt  nh    îp ty quy ®Þ c¸c h   ®ång  vay  èn  µy.ViÖc  û  Òn  vn  u quy ph¶i® îcghitrong§iÒu  Ö        l c«ng ty. Trêng  îp  ñ  ë  ÷u  Õt  nh  û lÖ  á  ¬n  h ch s h quy ®Þ t   nh h 50%   tæng    Þ tµi gi¸tr     s¶n          µichÝnh  × tûlÖ  ô  Ó  ghitrªnb¸o c¸o t   th     c th ph¶i® îcghitrong §iÒu  Ö        l c«ng  ty.C¸c  ù  vay  èn    d ¸n  v cßn  ¹ do  éi  ng  l i H ®å   qu¶n  Þ hoÆc   ñ   Þch  tr   Ch t c«ng    ty quyÕt ®Þnh.   3.Tµis¶n  è  nh:    c ®Þ 3.1.Tµis¶n  è  nh  ña     c ®Þ c c«ng    tybao  å m   µi g t  s¶n  è  nh  ÷u  ×nh  µ  c ®Þ hh v tµis¶n  è  nh  h×nh.   c ®Þ v«    Tiªu chuÈn  Ò  êigian  µ    Þ)vµ    (v th   v gi¸tr   nguyªn    tµis¶n  è  nh    gi¸    c ®Þ x¸c ®Þnh theo quy  nh  ña  é  µichÝnh     ®Þ c BT  . L∙ivay  èn    v ph¶itr¶,chªnh  Öch  û gi¸cña       l t    c¸c kho¶n vay b»ng  ¹itÖ  ngo   ®Ó   u      ®Ç tph¸tsinh tr ckhi® a  µis¶n  è  nh  µo    í    t   c ®Þ v khaith¸csö  ông,c«ng       d   ty h¹ch to¸nvµo     nguyªn gi¸tµis¶n  è  nh.     c ®Þ 3.2.C«ng    îc chñ  ng  ùa chän    ¬ng  ®Ç u      ty ®   ®é l  c¸c ph ¸n  t mua   ¾ m   µi s t  s¶n  è  nh,   æi  íithiÕtbÞ  c ®Þ  ® m    c«ng  Ö   ngh hoÆc   thay ® æi  ¬  Êu  µis¶n  è    c c t  c ®Þnh  ï hîp víim ôc    ph       tiªukinh doanh    nh»m   ©ng  n cao  Öu  Êt sö  ông  µi hi su   d t  s¶n  µ  Öu  v hi qu¶  ö  ông  èn.  sd v 
 3. 3 ­ C«ng    ùc hiÖn  ®Ç u    ©y  ùng,mua  ¾ m   µis¶n    tyth     tx d   s t  theo quy  nh   ®Þ t¹  iQuy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u    x©y  ùng  Ön  µnh. Riªng  Èm   Òn  Õt  l  t d hi h   th quy quy ®Þnh  ù    u    ×   ñ  ë  ÷u  d ¸n ®Ç tth  ch s h c«ng   quyÕt  nh    ù    u    ty  ®Þ c¸c d ¸n ®Ç t mua   s ¾ m   µis¶n  è  nh  ã    Þ b»ng  t  c ®Þ c gi¸tr   hoÆc   ính¬n  l  50%  tæng    Þ tµis¶n  gi¸tr     cña  c«ng        c¸o tµichÝnh  ¹  êi®iÓ m   tyghitrªnb¸o      ti   th c«ng  è  Çn  Êt.Trêng  bg nh   hîp chñ  ë  ÷u  Õt ®Þnh  ûlÖ  á  ¬n    s h quy   t   nh h 50%   × tûlÖ  ô  Ó  th     c th ph¶i® îc       quy ®Þnh  ¹ §iÒu  Ö  t i l c«ng    ty. C¸c  ù  ®Ç u    d ¸n  tcßn  ¹   Héi ®ång  l   do    i qu¶n  Þ hoÆc   ñ   Þch  tr   Ch t c«ng    ty quyÕt ®Þnh.   ­ Gi¸m  c  ®è c«ng    ã  ty c tr¸ch nhiÖm   chøc  ùc  Ön  µ  Þu    tæ  th hi v ch tr¸ch  nhiÖ m   ícHéi ®ång  tr     qu¶n  Þ,§¹idiÖn  ñ  ë  ÷u  Ò   Õn ®é,  Êt l ng c¸c tr     ch s h v ti   ch  î     dù    ∙  Õt ®Þnh  u  . ¸n ® quy   ®Ç t ­ §èivíi µis¶n  è  nh  µc«ng  ×nh,h¹ng  ôc        t c ®Þ l  tr   m c«ng  ×nh hoµn  µnh  tr   th ®∙  a  µo  ö  ông  ng  a  Õt  ®v sd nh ch quy to¸n gi¸trÞ c«ng  ×nh,h¹ng  ôc      tr   m c«ng  tr×nh  ×  ¹m    th t ghi t¨ng nguyªn    µis¶n  è  nh    gi¸t   c ®Þ theo    Þ t¹m  Ýnh    gi¸tr   t ®Ó trÝch  Êu  kh hao. Sau    Õt    khiquy to¸n,n Õu  ã    c chªnh  Öch  l t¨ng hoÆc     gi¶m    so víi   Þt¹m  Ýnh,th× h¹ch to¸n®iÒu    tr   t gi¸       chØnh  ¹ nguyªn gi¸theo    Þ  Õt  l  i    gi¸tr  quy to¸n® îccÊp  ã  Èm  Òn  Öt.    c th quy duy 3.3.Qu¶n  ý, ö  ông  µis¶n  è  nh: Tµis¶n  è  nh  îcqu¶n  ý, ö    l  d s T  c ®Þ    c ®Þ ®  l  s dông  theo quy  nh   ña  µ  íc vµ  Òu  Ö  ®Þ c nh n   §i l C«ng    éi  ng ty:H ®å qu¶n  Þ tr   hoÆc   ñ   Þch  Ch t c«ng    Õt  nh  ty quy ®Þ møc   Ých  Êu  tr kh hao  µis¶n  è  nh   t  c ®Þ theo khung  quy  nh  ña  é   µi chÝnh    håi vèn  u     µ  ®Þ c BT  ®Ó thu    ®Ç t v b¶o  µn  to vèn.Chñ   ë  ÷u  Õt  nh    s h quy ®Þ møc   Êu  kh hao  µikhung  ngo   quy  nh  ña  é  ®Þ cB TµichÝnh.     3.4.Thanh  ý,nhîng    l  b¸n  µis¶n  è  nh:  t  c ®Þ C«ng    ñ  ng  ©y  ùng  ty ch ®é xd ph¬ng  vµ  ×nh  éi  ng  ¸n  tr H ®å qu¶n  Þ hoÆc   ñ  Þch  tr   ch t c«ng    Õt  nh   ty quy ®Þ viÖc  îng  nh b¸n, thanh  ý tµis¶n  è  nh   µ    l    c ®Þ v c¸c  kho¶n  u    dµi h¹n    ®Ç t   khi kh«ng  ã  c nhu  Çu  ö  ông  c sd hoÆc   µis¶n  ∙    áng  t  ® hh kh«ng  ö  ông  îc ®Ó   sd ®  thu håivèn.ViÖc  îng b¸n,thanh  ýtµis¶n       nh     l    ph¶ithùc hiÖn      th«ng qua  ¬ng  ph thøc ®Êu    Òn    îctõnhîng b¸n,thanh  ýtµis¶n  îch¹ch to¸nvµo      gi¸.Ti thu ®        l    ®     thu nhËp      nh  Õt  ®Ó x¸c®Þ k qu¶  kinh doanh  ña    c c«ng  ty. §èivíi   ¬ng        ph c¸c ¸n thanh  ý, îng b¸n  µis¶n  è  nh  ã    Þcßn  ¹ l  nh   t   c ®Þ c gi¸tr   l i b»ng hoÆc   ính¬n  l  50%  tæng    Þ tµis¶n    gi¸tr     ghitrong b¸o  tµichÝnh  ña    c¸o    c c«ng    ¹  êi®iÓ m   ty t ith   c«ng  è  Çn  Êt  ×  chñ  ë  ÷u  bg nh th do  s h quyÕt  nh     ®Þ . Trong  êng  îp  Æc   Öt chñ  ë  ÷u  ã  Ó  û  Òn  tr h® bi   s h c th u quy cho  éi ®ång  H  qu¶n  trÞhoÆc   ñ  Þch    ch t c«ng    Õt  nh  µ  Þu  tyquy ®Þ v ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt    v k qu¶  ña c ph¬ng    ¸n thanh  ý,nhîng b¸n  µis¶n   Öc  û  Òn  l    t  .Vi u quy ph¶i® îcghitrong §iÒu        lÖ c«ng    êng  îp  ñ  ë  ÷u  Õt  nh  û lÖ  Êp  ¬n  ty.Tr h ch s h quy ®Þ t   th h 50%   ×  û lÖ  th t   cô  Ó  th ph¶i® îcghitrong §iÒu  Ö        l c«ng  ty. 4.Qu¶n  ýhµng  ån kho:   l  t  ­ Tµi s¶n u  ng  µ hµng     l ®é l  ho¸  ån  t kho  bao  å m   µng  g h ho¸ mua   Ò     v ®Ó b¸n cßn  ån kho,hµng      t    ho¸ mua  ang  i    êng,hµng  öib¸n,nguyªn liÖu, ® ® trªn®   g        vËt  Öu,c«ng  ô, dông  ô  ån  li   c  c t kho  hoÆc   ∙  ® mua   ang  i    êng, s¶n  ® ® trªn ®   phÈ m   ë  d dang  ang  ® trong qu¸  ×nh s¶n  Êt hoÆc     tr   xu   s¶n  È m   µn  µnh  ph ho th nhng  a  Ëp  ch nh kho,thµnh  È m   ån kho    ph t  hoÆc   µnh  È m   ∙  öib¸n.. th ph ®g  . Gi¸ hµng    ån kho  îc x¸c ®Þnh    ho¸ t   ®   theo    èc  gi¸g bao  å m      g :gi¸mua,    chi phÝ   Õ   Õn  µ      Ý  ch bi v c¸c chiph kh¸c cã  ªnquan      Ý   Ën    li   nh chiph v chuyÓn, phÝ   
 4. 4 bèc  Õp, chiphÝ  x    b¶o qu¶n,phÝ    b¶o  Ó m,  Õ  Ëp  Èu  Õu  ã)®Ó   a  hi thu nh kh (n c   ® hµng    ån kho  Ò   a  iÓ m   µ  ¹ngth¸  Ön  ¹   Õ u     èc        ho¸ t   v ®Þ ® v tr   i hi t iN. gi¸g ghitrªnsæ kÕ     to¸ncao  ¬n    Þ thuÇn  cã  Ó  ùc hiÖn  îc th×  h gi¸tr     th th   ®   doanh  nghiÖp ph¶i   trÝch lËp dù      phßng  gi¶m    µng  ån kho  gi¸h t  theo quy  nh.   ®Þ ­ Tµis¶n u  ng  µc«ng  ô,dông  ô    ng  îcph©n      Þvµo     l ®é l   c  c lao®é ®   bæ gi¸tr   chiphÝ     s¶n  Êt   xu   kinh doanh  ña    c c«ng    tytrong 1    n¨m hoÆc   n¨m  ú tÝnh  2  tu   chÊt  µ    Þ cña  µis¶n. Khi ®∙   ©n    Õt    Þ nhng  Én  v gi¸tr   t     ph bæ h gi¸tr   v cßn  ö  s dông  × c«ng    th   typh¶im ë       sæ theo dâichitiÕt®Ó           qu¶n  ý. l 5.C¸c    kho¶n  îph¶ithu,ph¶itr¶: n       C«ng    typh¶im ë       sæ theo  âic¸ckho¶n  d    c«ng  îtheo  õng  i t ng:tæng  n  t ®è  î   sè  î ph¶ithu,sè  ∙    îcvµ  è  n      ® thu ®   s cßn  ph¶ithu,tæng  è  î ph¶itr¶, è  ∙       s n      ® tr¶ s vµ  è  s cßn  ph¶itr¶. êng     Th xuyªn ph©n  Ých  «n  c    åinî vµ thanh      t ® ®è thu h       to¸n nîph¶itr¶.      Tríc khikho¸ sæ   Õ        k to¸n ®Ó   Ëp    l b¸o  tµichÝnh  c¸o    n¨m,  doanh  nghiÖp  ph¶i kiÓm     i  Õu   õng     kª,®è chi t kho¶n   î víichñ  î hoÆc   n    n  kh¸ch  î.§èi víi n     kho¶n  î ph¶ithu x¸c ®Þnh  µ khã  ßi  n      l  ® hoÆc   ∙    ¹n  õ   n¨m  ëlªnth×  ® qu¸ h t   2  tr     ph¶itrÝch lËp dù        phßng  theo    nh  Ön  µnh.Nî  qui®Þ hi h   ph¶ithu kh«ng  ßi  îc    ® ®  ph¶ixö  ýxo¸ sæ     l     theo  quy  nh  ña  µ  ícvµ  îcbï ®¾ p   ®Þ c nh n   ®     b»ng  kho¶n  ù  d phßng  î ph¶ithu khã  ßi  n     ® sau    õtiÒn båith ng  ña    ©n, tËp  Ó  ã  khitr       ê c c¸ nh   th c li   ªnquan, n Õu     cßn  Õu  ×  ¹ch  thi th h to¸n vµo    Ý     chi ph kinh doanh  ña  c doanh  nghiÖp. 6.Qu¶n  ý, ö  ông  èn:   l  ds v  6.1.C«ng    ã  Òn    tyc quy qu¶n  ývµ  ö  ông    ¹ttoµn  é  è  èn  ñ  l  s d linhho   b s v ch së  ÷u  ∙  u    vµ    ån  èn  îp  h ® ®Ç t   c¸c ngu v h ph¸p  kh¸c vµo  ¹t®éng    ho   kinh doanh    víi ôc      înhuËn, ®ång  êichÞu   m tiªuthu l   i   th   tr¸chnhiÖ m   ícchñ  ë  ÷u  Ò       tr   s h v b¶o toµn  èn,vÒ   Öu  v   hi qu¶  ö  ông  èn  µ  ¶m   sd v v® b¶o  Òn  îcña  ÷ng  êicã  quy l  i nh ng   li   ªnquan  n   ®Õ c«ng        ñ  î,kh¸ch hµng..  tynh c¸cch n     . theo cam  Õt.   k 6.2.C«ng    îcsö  ông  èn  µ  µis¶n  ña    ty®   d v v t  c c«ng    u      µic«ng  ty®Ç tra ngo   tytheo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt. Öc  ö  ông    ÞquyÒn  ö  ông  t       Vi s d gi¸tr   sd ®Ê ®Ó gãp  èn  u      µic«ng    v ®Ç tra ngo   typh¶itheo    quy  nh  ña  Ët §Êt ®ai vµ    ®Þ c Lu       c¸c quy  nh  ña  µ  íccã  ªnquan. ®Þ c nh n   li   ­ViÖc  u      µiC«ng      ®Ç tra ngo   ty(bao  å m   ®Ç u      ícngoµi), îcthùc g c¶  tra n      ®   hiÖn theo    ×nh  c¸c h thøc:gãp  èn  ªndoanh,gãp  èn  µnh  Ëp    v li     v th l c«ng    tytr¸ch   nhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng      Çn; nhËn  hh  ty cæ ph   chuyÓn  îng  Çn  èn  u    ña  nh ph v ®Ç t c c¸c nhµ  u      ®Ç tkh¸c hoÆc     ×nh    c¸c h thøc ®Ç u   kh¸c theo    t    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt. ­  ñ   ë  ÷u   Ch s h quyÕt  nh   ®Þ c¸c  ù   ®Ç u    ra  d ¸n  t ngoµi c«ng      ty hoÆc   chuyÓn  îng vèn  u      µic«ng    ã    Þ b»ng  nh   ®Ç tra ngo   tyc gi¸tr   hoÆc   ính¬n  l  50%   tæng    Þ tµis¶n  îcghitrong b¸o    µichÝnh  ña  gi¸tr     ®     c¸o t   c c«ng    ¹  êi®iÓ m   tyt i   th c«ng  è  Çn  Êt.Trêng  îp  ñ  ë  ÷u  Õt  nh   û lÖ  á  ¬n  bg nh   h ch s h quy ®Þ t   nh h 50%   tæng    Þtµi s¶n  ×   ûlÖ  ô  Ó  gi¸tr      th  t   c th ph¶i® îcquy  nh t¹ §iÒu  Ö     ®Þ   i l c«ng    ty. C¸c  ù  ®Ç u    ra  µic«ng    d ¸n  t   ngo   ty cßn  ¹   Héi ®ång  l i do      qu¶n  Þ hoÆc   tr   Chñ  Þch  t c«ng    Õt ®Þnh. tyquy   ­ ViÖc  ¸nh    ¹ tµis¶n   gãp  èn  ªndoanh,thµnh  Ëp    ® gi¸l     i ®Ó   v li     l c«ng      tycæ phÇn, c«ng      tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n..   ùc hiÖn    hh .th   . theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt    hiÖn  µnh. h
 5. 5 6.3.Hµng    n¨m,  íc khikho¸ sæ   Õ       Ëp  tr       k to¸n®Ó l b¸o  tµichÝnh  c¸o    n¨m,   c«ng    ty ph¶i tæ    chøc  Óm   thùc  Õ  µis¶n  è  nh,  µng  ån  ki kª  t t  c ®Þ h t kho, tiÒn    vèn,c«ng  î ®Ó     nh  è  ùc tÕ    êi®iÓ m   Ëp    n  x¸c ®Þ s th   ë th   l B¸o    µichÝnh     c¸o t   ;x¸c ®Þnh     Þ tµis¶n  õa  Õu  gi¸tr     th thi hoÆc   µis¶n  Þ   t  b tæn  Êt;lµm  â  th   r nguyªn   nh©n  µ  v tr¸chnhiÖ m   ña    ©n, tËp  Ó  ã  ªnquan  µ    nh    c c¸ nh   th c li   v x¸c ®Þ møc  åi b  th ng  Ët chÊt theo  ê v    quy  nh  ®Þ ph¸p  Ëtvµ  iÒu  Ö  lu   ® l C«ng   ty.Møc   åith ng  b  ê do Tæng  gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c  ®è c«ng    Õt  nh.    Þ tµis¶n  õa tyquy ®Þ Gi¸tr     th   h¹ch to¸nvµo    Ëp     thu nh kh¸c.Gi¸trÞ tµis¶n  Õu        thi hoÆc  tæn  Êtthùc tÕ    th     sau khi trõ tiÒn  åi th ng  ña    ©n,  Ëp  Ó     b   ê c c¸ nh t th hoÆc   chøc  tæ  b¶o  Ó m   ¹ch hi h  to¸nvµo    Ý    chiph kinhdoanh.   B. Q u ¶ n  lý d o a n h  thu, c hi  h Ý  v µ  gi¸ th µ nh. p   C«ng    îc   Òn  Õt  nh    s¶n  È m   µng    ña  ×nh   ty®   quy quy ®Þ gi¸b¸n  ph h ho¸ c m vµ  Õt  nh  c¸c kho¶n    Ý   quy ®Þ    chiph ph¸tsinh trong qu¸  ×nh  ¹t®éng          tr ho   s¶n xuÊt kinh doanh.Doanh      Ý  ¹t®éng        thu,chiph ho   kinh doanh  îcx¸c ®Þnh      ®   nh sau: 1.Doanh      Ëp  ña    thu,thu nh c C«ng  ty: 1.1­Doanh    ¹t®éng    thu ho   kinh doanh  µtoµn  é  è  Òn ®∙      l  b s ti   thu hoÆc   Ï s  thu ® îcph¸tsinh tõ viÖc  hµng           b¸n  ho¸,cung øng  Þch  ô  d v trong kú  ña    c doanh  nghiÖp,bao  å m       g c¸ckho¶n  ô    µ  Ý    ph thu v ph thu thªm   Õu  ã). (n c  1.2­Doanh  ho¹t®éng  µichÝnh  µ sè  Òn  ∙      thu    t  l   ti ® thu hoÆc   Ï thu  îc s  ®   ph¸tsinh tõ viÖc       cho    c¸c bªn kh¸c sö  ông  µis¶n  ña   d t  c c«ng      Ëp    ty,thu nh ph¸t sinh tõ viÖc     cho vay  èn,l∙tiÒn göi,l∙tr¸ phiÕu,tÝn  Õu  v    i        ii   phi hoÆc     Ëp  thu nh ® îc chia tõ sè  èn  u    ngoµi doanh        v ®Ç t ra    nghiÖp    èn  ãp    Çn,  èn  nh v g cæ ph v gãp  ªndoanh..  li   .Kho¶n  nhËp  õ ®Ç u    ngoµi doanh  thu  t  t ra    nghiÖp  Õu  a  n ch nép  Õ    Ëp  thu thu nh doanh  nghiÖp  × c«ng    th   typh¶ih¹ch to¸nvµo    Ëp  íc      thu nh tr   thuÕ. 1.3­Thu  Ëp    nh kh¸c lµ sè  Òn  ∙      ti ® thu  hoÆc   Ï thu  îc tõ viÖc  s  ®     thanh  ý l  nhîng b¸n  µis¶n  è  nh,  tiÒn    t  c ®Þ thu  b¶o  Ó m   åith ng, thu  Òn  ¹tkh¸ch hi b   ê   ti ph     hµng  viph¹m  îp ®ång, c¸ckho¶n  îph¶itr¶nhng  do    h     n     nay  kh«ng  ph¶itr¶. .  . 1.4­ C¸c    kho¶n  doanh thu, thu  Ëp   ãi trªn ® îc x¸c  nh     nh n      ®Þ theo    qui ®Þnh  ¹  ti ChuÈn  ùc  è  Doanh  vµ  nhËp  m s 14  thu  thu  kh¸c ban  µnh  Ìm    h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 149/2001/Q§­ BTC   µy  ng 31/12/2001  ña  é   ëng  é   µi c B tr B T  chÝnh  Ò   v ban  µnh  µ  h v c«ng  è  Èn  ùc  Õ     Öt nam   ®ît1)  µ    b chu m k to¸nVi   (   v c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  ùc hiÖn  Èn  ùc  Õ     h  th   chu m k to¸n.   2.Chi phÝ  ña     c C«ng    tybao  å m: g 2.1.Chi phÝ ho¹t®éng        kinh doanh:   a.Chi phÝ s¶n  Êtkinh doanh         xu     ph¸tsinhtrong kú  å m:     g ­ Chi phÝ      nguyªn  Ët liÖu,nhiªnliÖu,®éng  ùc,b¸n  µnh  È m,  Þch  v        l  th ph d vô mua   µi (tÝnh  ngo   theo møc     tiªuhao  ùc  Õ  µ    èn  ùc  Õ),chiphÝ   th t v gi¸v th t     ph©n    bæ c«ng  ô,dông  ô    ng, chiphÝ  öa  ÷a  µi c  c lao®é     s ch t   s¶n  è  nh; c ®Þ   ­ Chi phÝ  Êu     kh hao  µis¶n  è  nh    nh  t  c ®Þ x¸c®Þ theo  quy  nh  ¹ §iÓ m     ®Þ t  i 3 Kho¶n    Çn    ña  A Ph IIc Th«ng   µy; tn
 6. 6 ­ Chi phÝ   Òn ¬ng, tiÒn     ti l   c«ng ph¶itr¶cho  êi lao ®éng  Héi ®ång     ng     do    qu¶n  ÞquyÕt ®Þnh  tr     theo híng dÉn  ña  é    ng Th¬ng      c B lao®é ­ binh vµ  héi;   X∙  ­ Kinh  Ý     ph b¶o  Ó m     éi,kinh phÝ   hi x∙ h     c«ng  oµn, b¶o  Ó m   tÕ  cña  ®   hi y    ngêilao®éng     trongdoanh    nghiÖp ph¶inép    theo quy  nh;   ®Þ ­ Chi  Ý     ph giao  Þch, m«i  í   Õp  d   gi i ti kh¸ch,tiÕp  Þ, qu¶ng  ,   th   c¸o  éi häp  h  tÝnh theo    Ý  ùc tÕ    chiph th   ph¸tsinh.Héi ®ång     qu¶n  ÞhoÆc   ñ   Þch  tr   Ch t c«ng  ty phª  Öt  nh    duy ®Þ møc     Ý   µ  chiph v ph¶i c«ng  è    b c«ng  khailµm    c¨n  ®Ó   cø  qu¶n  ý,®iÒu  µnh  vµ  l  h   gi¸m   s¸t.Tæng   gi¸m  c,  ®è Gi¸m  c ®è c«ng    Õt  ty quy ®Þnh  møc     µ  Þu  chiv ch tr¸chnhiÖm   íc Héi ®ång    tr     qu¶n  Þ hoÆc   ñ   tÞch  tr   Ch   C«ng    µ  ñ  ë  ÷u  Ò   Õt ®Þnh  ña  ×nh. tyv Ch s h v quy   cm ­ Chi  Ý   ph b»ng  Òn  ti kh¸c       Ý   îcÊp    Öc  nh chi ph tr  th«ivi cho  êi lao ng     ®éng,    Ý   o   ¹o n©ng  chi ph ®µ t   cao  n¨ng  ùc qu¶n  ý,tay nghÒ   ña  êi lao l  l    c ng     ®éng,    tÕ, nghiªn cøu  chi y      khoa  äc, c¸c kho¶n  Õ    thuÕ   µinguyªn, h   thu nh t    thuÕ   t, tiÒn  ®Ê   thuª ®Êt, chi phÝ        cho lao  ng  ÷, chi phÝ   Ých  íc b¶o  ®é n    tr tr   hµnh s¶n  È m   ph hoÆc   öa  ÷a  µis¶n,chiphÝ  s ch t      mua  b¶o  Ó m   µis¶n.. . hi t    . ­ Gi¸trÞ tµis¶n        tæn  Êtthùc tÕ    nh  th     (x¸c®Þ b»ng    Þ tµis¶n   trªn gi¸tr     ghi    sæ   Õ   k to¸n trõc¸c kho¶n  åi th ng  ña    ©n,  Ëp  Ó  ã  ªnquan, tiÒn     b   ê c c¸ nh t th c li       båi th ng  ña  ¬    ê c c quan  b¶o  Ó m,    Þ phÕ   Öu  hi gi¸tr   li thu  åi vµ  è  ∙  îc bï h   s ® ®    ®¾ p   b»ng    ü  ù  c¸cqu d phßng  µichÝnh) ,c«ng  îkh«ng    åi® îc. t     n  thu h   ­ Gi¸ trÞ c¸c kho¶n  ù       d phßng  gi¶m    µng  gi¸h ho¸  ån  t kho, chøng    kho¸n   ®Ç u  ,dù  t  phßng  î ph¶ithu khã  ßi,chªnh  Öch  û gi¸cña    n     ®  l t    c¸c kho¶n  î vay  n  dµih¹n    b»ng  ¹itÖ.Møc  Ých c¸ckho¶n  ù  ngo     tr     d phßng  µo    Ý    vµo  v chiph c¨n cø  t×nh  ×nh  ùc tÕ  ña  h th   c doanh  nghiÖp  µ  v quy  nh  ña  µ  íc. ®Þ c nh n b.ChiphÝ s¶n  Êtkinhdoanh      xu     chiatheo kho¶n  ôc        m nh sau: ­Chi phÝ     s¶n  Êtkinhdoanh  ùctiÕp bao  å m:  xu     tr     g   Chi phÝ  +    nguyªn liÖu,vËt liÖu,nhiªnliÖu,®éng  ùcsö  ông trùctiÕp             l  d    cho  s¶n  Êt  xu s¶n  È m   ña  ph c doanh  nghiÖp; chi phÝ      ph¶i tr¶ cho  êi lao    ng     ®éng  ùc tiÕp  tr   s¶n  Êt nh: tiÒn ¬ng, phô  Êp ¬ng, b¶o  Ó m     éi,b¶o  xu     l   c l   hi x∙ h   hiÓ m   tÕ,kinh phÝ  y      c«ng  oµn. ®   +    Ý  Chi ph s¶n  Êt chung    xu   ph¸tsinh ë  ©n  ëng  :chiphÝ  Êu      ph x nh     kh hao TSC§,    Ý   chiph nguyªn  Ët liÖu gi¸ntiÕp,tiÒn ¬ng, phô  Êp ¬ng, b¶o  Ó m   v       l   cl   hi x∙héi,    b¶o  Ó m   tÕ,kinh phÝ  hi y      c«ng  oµn cña  ©n    ©n  ëng. ®   nh viªnph x ­Chi phÝ     qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  bao  å m     Ý  g chiph cho  é  b m¸y qu¶n  ývµ  l  ®iÒu  µnh  ªnquan  n   ¹t®éng  h li   ®Õ ho   kinh doanh  ña    c c«ng    : tynh   + Chi  Ý   Êu  ph kh hao  µis¶n  è  nh,  t  c ®Þ c«ng  ô    ng  á, phôc  ô  c lao ®é nh   v cho  é  b m¸y  qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  l  ® h c«ng  ty. +  Òn ¬ng,phô  Êp ¬ng  µ    Ti l   cl v c¸ckho¶n  b¶o  Ó m     éi, hi x∙h   b¶o  Ó m   tÕ, hi y    kinhphÝ    c«ng  oµn  ña  é  ® c b m¸y  qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  l  ® h c«ng ty. +    Ý   Þch  ô  Chi ph d v mua   µi,chiphÝ   ngo     kh¸c b»ng  Òn      Ý   Õp   ti nh chiph ti   t©n, kh¸nh  Õtgiao  Þch, kho¶n  îcÊp    Öc    ti   d   tr  th«ivi cho  êi lao  ng,    ng   ®é c¸c kho¶n    chi nghiªn cøu    khoa  äc, nghiªn cøu  æi  íi c«ng  h    ® m  nghÖ,    ëng  chi th s¸ng  Õn,c¶itiÕn,chiphÝ  o  ¹o,   ôc,chiy  Õ  ki        ®µ t   gi¸od     t cho  êilao ®éng  ña  ng     c doanh  nghiÖp,chiphÝ      b¶o  Ö   v m«i  êng, chiphÝ   tr    cho    ng  ÷, chiphÝ  lao ®é n   mua b¶o  Ó m   µis¶n.. hi t    .
 7. 7 ­ Chi phÝ     b¸n  µng  µ toµn  é      Ý   ªnquan  í viÖc    ô s¶n  h l  b c¸c chiph li   t i tiªuth   phÈ m,  Þch  ô,bao  å m   chiphÝ  d v  g c¶    b¶o  µnh  h s¶n  È m   :tiÒn ¬ng  ph nh   l ph¶i  tr¶cho  ©n      nh viªnb¸n  µng, kinh phÝ   h     b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ, kinh hi x∙ h   hi y      phÝ  c«ng  oµn   ña  ©n   ® c nh viªn b¸n  µng,    Ý     h chi ph bao  ×,  ng  ãi s¶n  b ®ã g  phÈ m... ­ Chi phÝ  ù     d phßng  gi¶m    µng    ån kho,dù  gi¸h ho¸ t     phßng  îph¶ithu khã  n     ® ßi,chªnh  Öch  ûgi¸cña      l t    c¸ckho¶n  îvay  µih¹n b»ng  ¹itÖ. n  d    ngo   ­    Þtµis¶n   Gi¸tr     tæn  Êtthùc tÕ,c«ng  îkh«ng    åi® îc. th      n  thu h   2.2.Chi phÝ ho¹t®éng  µi Ýnh,bao  å m:    Ý  ªnquan  n   u         t  ch   g chiph li   ®Õ ®Ç t ngoµi doanh   ra    nghiÖp  ãp  èn  ªndoanh, li   Õt, gãp  èn  µnh  Ëp  (g v li     ªnk   v th l c«ng  . )chiphÝ    ty. .    , l∙vay  èn  i v kinh doanh,chiphÝ  ÕtkhÊu       chi   thanh  to¸n,chi    phÝ  cho    µis¶n,dù  thuªt     phßng  gi¶m    gi¸chøng kho¸n ®Ç u  ,chiphÝ    t    mua    b¸n tr¸phiÕu,cæ   Õu,kÓ   kho¶n    i   phi   c¶  tæn  Êttrong®Ç u    Õu  ã. th     tn c 2.3.Chi phÝ     kh¸c:   ­ Chi phÝ  îng b¸n,thanh  ýtµis¶n  è  nh     nh     l    c ®Þ (bao  å m   gi¸trÞcßn  ¹ g c¶      l  i cña  µis¶n  è  nh    t  c ®Þ khithanh  ývµ  îng b¸n); l   nh   ­ Chi phÝ     cho  Öc    åic¸c kho¶n  î ph¶ithu khã  ßi  ∙      Õ   vi thu h     n     ® ® xo¸ sæ k to¸n; ­Chi phÝ  Ò   Òn ph¹tdo    ¹m  îp ®ång     v ti     viph h   kinhtÕ;   ­Chi phÝ      Òn ph¹t;    ®Ó thu ti   ­C¸c    kho¶n    Ý  Êt th ng  chiph b   ê kh¸c.  2.4.Kh«ng  Ýnh  µo    Ý     t v chi ph kinh doanh    c¸c kho¶n  ∙  ã  ån  ® c ngu kh¸c  ®¶m   b¶o hoÆc   kh«ng  ªnquan  n   li   ®Õ s¶n  Êtkinhdoanh  xu     sau  y: ®© ­ Chi phÝ     mua   ¾ m   ©y  ùng, l¾p  Æt  µis¶n  è  nh  ÷u  ×nh, v«  s xd   ® t  c ®Þ hh   h×nh. ­ L∙ivay  èn     v ph¶itr¶,chªnh  Öch  û gi¸ngo¹itÖ       l t      ph¸tsinh tr cthêi®iÓ m     í    ® a  c«ng  ×nh vµo  ö  ông. tr   sd ­ C¸c kho¶n    Ý   chi ph kh«ng  ªnquan  n   ¹t®éng  li   ®Õ ho   kinh doanh  ña  c c«ng  ty. 3. Gi¸ thµnh     s¶n  È m,  Þch  ô  tiªuthô  ph d v     trong kú    (hoÆc    èn  µng  gi¸v h ho¸ b¸n ra,dÞch  ô       v cung  Êp  c trongkú)bao  å m:     g ­Gi¸thµnh s¶n  Êts¶n  È m,  Þch  ô    ô        xu   ph d v tiªuth  trong kú  îctÝnh   ®  theo  ph¬ng ph¸p b×nh  ©n    Òn cña    µnh    qu giaquy   gi¸th s¶n  Êts¶n  È m   xu   ph trong kú    vµ    µnh  gi¸th s¶n  È m   ån kho  u   ú;hoÆc     µnh  ph t  ®Ç k   gi¸th s¶n  Êt s¶n  È m   xu   ph nhËp  ícxuÊttr c;hoÆc     µnh  tr    í   gi¸th s¶n  Êts¶n  È m   Ëp  xu   ph nh sau  Êttr c. xu   í Gi¸ thµnh    s¶n  Êt s¶n  È m   xu   ph trong kú  îc x¸c ®Þnh   ®   b»ng    Ý     chiph s¶n phÈ m   ë  d dang  u   ú,céng    Ý  ®Ç k   chiph s¶n  ÊttrùctiÕp ph¸tsinh trongkú,trõ xu              chiphÝ    s¶n  È m   ë  ph d dang  èikú. cu   ­ Chi phÝ     qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp    ph¸tsinh trong kú.Trêng  îp do       h   chu  ú  k s¶n  Êt s¶n  È m   µi hoÆc   xu   ph d  s¶n  Êt mang  Ýnh  Æc   ï,tuú  xu   t ® th   theo  ×nh  t h×nh  ô  Ó  ña  õng  c th c t doanh  nghiÖp, Héi  ng    ®å qu¶n  Þ hoÆc   ñ   Þch  tr    Ch t C«ng    Õt  nh  ©n      Ý  tyquy ®Þ ph bæ chiph qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  µo  v s¶n  È m   ph tiªuthô trong kú,s¶n  È m   ån kho  µ        ph t  v s¶n  È m   ë  ph d dang  èikú    cu   trªnnguyªn 
 8. 8 t¾c  ¶m   ® b¶o    Þ s¶n  È m   ån kho  µ  gi¸tr   ph t  v s¶n  È m   ë  ph d dang  èikú  cu   kh«ng  cao  ¬n    Þcã  Ó    åi® îc. h gi¸tr   th thu h   ­Chi phÝ  hµng       b¸n  ph¸tsinh trongkú.     ­ Chi phÝ  ù     d phßng  gi¶m    µng    ån kho,dù  gi¸h ho¸ t     phßng  îph¶ithu khã  n     ® ßi,chªnh  Öch  ûgi¸cña      l t    c¸ckho¶n  îvay  µih¹n b»ng  ¹itÖ. n  d    ngo   ­    Þtµis¶n   Gi¸tr     tæn  Êtthùc tÕ,c«ng  îkh«ng    åi® îc. th      n  thu h   4. §èivíic¸c ho¹t®éng  îp ®ång  îp t¸cli            h  h     ªndoanh,    theo  ×nh  h thøc  îp  h ®ång  chias¶n  È m   ×  C«ng      ph th   typh¶itæ    chøc  ¹ch    h to¸nriªngdoanh    µ    thu v chi phÝ     s¶n  Êt  ¬ng  xu t øng  íisè îng  v   l s¶n  È m   îc chia.Trêng  îp,theo ph ®    h    h×nh  thøc  îp ®ång  h  chialînhuËn  ×  înhuËn  îchëng  õ hîp ®ång  îp t¸c   i th l   i ®  t    h   li   ªndoanh  îch¹ch to¸nvµo    Ëp  µi Ýnh  ña  ®     thu nh t   ch c doanh nghiÖp.    5. LîinhuËn  ùc hiÖn  ña     th   c c«ng    îcx¸c®Þnh  ty®     theo    Ý  µichÝnh  chiph t   ® îc     quy  nh  t¹  ®Þ  i th«ng   µy.Thu  Ëp  tn   nh doanh  nghiÖp  µm    ®Ó   Ýnh  l c¨n cø  t thuÕ    Ëp  thu nh doanh  nghiÖp  îcc¨n cø  µo    Ý  ®     v chiph quy  nh  ¹  Ët thuÕ  ®Þ tiLu   thu  Ëp  nh doanh nghiÖp  µ    b¶n  íng  Én  íiLuËt cña  é   µi chÝnh  v c¸c v¨n  h d d    BT  vµ    é  µnh  c¸cB ng chøc n¨ng kh¸ccã  ªnquan.   li     C. L îi h u Ë n  v µ  s ö  d ô n g  lîi h u Ë n   ñ a c«n g  ty:  n  n c 1. Tæng  înhuËn  ña    l i c c«ng    tybao  å m   înhuËn  ¹t®éng  g l  i ho   kinh doanh,     lînhuËn  ¹t®éng  µichÝnh  µ  înhuËn    i ho   t  v l  i kh¸c.  Tæng  înhuËn  ùc hiÖn  ña  l i th   c c«ng    µchªnh  Öch  ÷a doanh    ¹t tyl   l gi   thu ho   ®éng  kinh doanh, doanh    thu  ¹t®éng  µichÝnh  µ  ho   t  v thu  Ëp  nh kh¸c víigi¸     thµnh s¶n  È m     ô,chiphÝ  ¹t®éng  µi Ýnh  µ    Ý  ph tiªuth     ho   t  ch v chiph kh¸c. 2. LîinhuËn  ùc hiÖn  ña     th   c c«ng    ty,sau    ép  Õ  nhËp  khin thu thu  doanh  nghiÖp theo quy  nh  ña  ËtthuÕ    Ëp  ®Þ c lu   thu nh doanh  nghiÖp  µ  ï ®¾ p     v b  c¸c kho¶n  ç n¨m  íc kh«ng  îc trõ vµo  î nhuËn  íc thuÕ,  ñ  ë  ÷u  Õt l  tr   ®   l i tr   ch s h quy   ®Þnh  ö  ông  sd theo híng sau  y:     ®© a. TrÝch    10%   Ëp  ü  ù  l qu d phßng  µichÝnh. Khi sè    ü  µy  t      d qu n b»ng  25%   vèn  iÒu  Ö  × kh«ng  ® l th   ph¶itrÝch n÷a.     b.TrÝch      Ëp quÜ   î Êp  Êt  Öc  µm,khisè    Ü   µy    5% ®Ó l   tr  c m vi l     d qu n b»ng    6 th¸ngl ng  ùc hiÖn  × kh«ng   ¬ th   th   ph¶itrÝch n÷a.     c.Sau    õ®i    khitr   kho¶n    Çn  înhuËn  a,b ph l   i cßn  ¹® îcdïng ®Ó: l    i   + TrÝch  èi a    t   10%   Ëp quü  ® l  khen  ëng; th + TrÝch  èi a    t   10%   Ëp quü  óc  î . ® l  ph l i +  Ých  èi®a    Ëp  ü  ëng  Tr t   5% l qu th Ban  qu¶n  ý,®iÒu  µnh  l  h c«ng    ty.Møc   trÝch    kh«ng  îtqu¸ 100  iÖu ®ång  íi iÒu  Ön  û suÊt lînhuËn  ùc hiÖn  v    tr   v ® ki t     i th   tr cthuÕ trªnvèn  ñ  ë  ÷u cña  í     ch s h   c«ng    typh¶ib»ng    hoÆc   ính¬n  û suÊt lî l  t     i nhuËn  Õ   ¹ch;tr ng  îp tûsuÊt lînhuËn  ùc hiÖn  ícthuÕ  Êp  ¬n kÕ   k ho  ê h        i th   tr   th h   ho¹ch th× ph¶igi¶m  õ ¬ng       tr  t øng.  + TrÝch  èi Óu 30%  bæ     t  thi     sung  èn  v cho c«ng  ty.
 9. 9 Ph Çn cßn  ¹ chñ  ë  ÷u  Õt  nh    ¹ tiÕp  ôc bæ   l  i s h quy ®Þ ®Ó l i   t  sung  èn    v cho c«ng    ty hoÆc   iÒu  ng  u    cho  ® ®é ®Ç t doanh nghiÖp kh¸c hoÆc   ép  ©n     n Ng s¸ch. 3.Quü   ù    d phßng  µi Ýnh  ïng ®Ó: t  ch d  ­ Bï  p     ®¾ tæn  Êt, Öth¹ivÒ   µis¶n  th  thi     t   x¶y    ra trong qu¸ tr×nh kinh doanh         sau    õtiÒn  åi th ng  ña    chøc, c¸ nh©n  ã  ªnquan  µ  ña    khitr   b   ê c c¸c tæ     c li   v c tæ chøc b¶o  Ó m.  hi ­ Bï  p     ®¾ kho¶n  çcña  l  c«ng    ty theo  Õt  nh  ña  ñ  ë  ÷u  quy ®Þ c ch s h c«ng  ty. 4. Quü   î Êp  Êt  Öc  µm  ïng    î Êp    tr cm vi l d ®Ó tr c cho  êilao ®éng  ∙  µm  ng     ®l viÖc  ¹  tidoanh  nghiÖp  Þ   Êt  Öc  µm  ¹m  êitheo  b m vi l t th   quy  nh  ña  µ   íc; ®Þ c Nh n   chi ®µo   ¹o l¹    t i chuyªn m«n,  ü  Ët cho  êi lao  ng  thay  æi  k thu   ng   ®é do  ® c«ng  nghÖ  hoÆc   chuyÓn sang  c«ng  Öc  íi;  o  ¹o nghÒ   ù  vi m   ®µ t   d phßng cho    lao ®éng  ÷  ña  n c doanh  nghiÖp. 5.Quü     khen  ëng  ña  th c c«ng    îcdïng ®Ó: ty®     Thëng  èi n¨m  cu   hoÆc   êng  ú  th k cho  êi lao ®éng  ng     trong c«ng      ty bao gå m   Héi ®ång  c¶    qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c  ®è c«ng    µ  êi tyv ng   bªn  µic«ng    ã  ngo   tyc quan  Ö   ng  ãp  óp ®ì  h ®ã g gi   c«ng    tytrong ho¹t®éng     kinh  doanh. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ hoÆc   ñ   Þch  tr   Ch t c«ng    ty phª  Öt  ¬ng  sö  duy ph ¸n  dông  ü  qu khen  ëng  Tæng   th do  gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c  ®è c«ng    ×nh. ty tr   Tæng  gi¸m  c, Gi¸m  c  ®è   ®è c«ng    Õt ®Þnh  tyquy   møc    ëng  ô  Ó  chith c th cho  ­ng êi lao  ng   µ  Þu    ®é v ch tr¸ch nhiÖ m   íc Héi  ng    tr   ®å qu¶n  Þ hoÆc   ñ   Þch  tr   Ch t c«ng    Ò     Õt ®Þnh  ña  × nh. tyv c¸cquy   cm 6.Quü   óc  î® îcdïng ®Ó:   ph l     i   ­  Çu , söa  ÷a  § t  ch c«ng  ×nh  óc  î cña  tr ph l   i c«ng    ty hoÆc   ãp  èn  ©y  gvx dùng    c¸c c«ng  ×nh  óc  î chung  íic¸c ®¬n  Þ  tr ph l  i v    v trong  Tæng  c«ng    é,  ty,B ngµnh, Uû     ban  ©n  ©n  nh d hoÆc     n   Þ   c¸c ®¬ v kh¸c theo    tho¶  Ën  ña  îp thu c h   ®ång. ­ Chi    cho    ¹t®éng  Ó  c¸c ho   th thao,v¨n    ho¸,phóc  î c«ng  éng  ña  Ëp    l i c ct thÓ  êilao®éng  ng     trongc«ng    ty. ­ §ãng  ãp  ü    g qu hoÆc     ïng  chid cho    ¹t®éng  óc  îc«ng  éng  ña  c¸cho   ph l  i c c chÝnh  Òn  a   ¬ng  ¬idoanh  quy ®Þ ph n  nghiÖp  ng  ôsë    ®ã tr   ( bao  å m   c«ng  g c¶  t¸ctõthiÖn,x©y  ùng  µ  ×nh  Üa).      d nh t ngh ­ TrîcÊp  ã     kh kh¨n th ng    ê xuyªn,®ét  Êt cho  êilao ®éng    xu   ng     trong c«ng    tykÓ   ngêilao®éng  ∙    c¶     ® nghØ  u,m Êt  h  søc,th«iviÖc.    7.Qu Ü  th ng      ë ban qu¶n  ý, iÒu  µnh  ïng ®Ó: l  ® h d  Thëng cho  éi  ng  H ®å Qu¶n  Þ  tr hoÆc   ñ   Þch  Ch t C«ng    ty,Tæng  Gi¸m  ®èc, Gi¸m  c  ®è c«ng    ñ   ë  ÷u  Õt  nh  ty.Ch s h quy ®Þ møc   ëng  th cho  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ hoÆc   ñ   Þch  tr   Ch t C«ng    éi ®ång  ty;H   qu¶n  Þ   Õt  nh  tr   quy ®Þ møc   ­ th ëng cho Tæng gi¸m  c  ®è hoÆc   gi¸m  c  ®è c«ng    tytheo  Õt  k qu¶ ho¹t®éng  ña     c c«ng    ty.  8. ViÖc  ö  ông    ü  ãitrªnph¶ithùc hiÖn    sd c¸c qu n         c«ng  khaitheo    quy  Õ   ch d©n  ñ    ¬  ë  µ  ch ë c s v quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n   Khi     c«ng    a  ty ch thanh to¸n ®ñ   c¸c kho¶n  î vµ    Üa  ô  µis¶n       n   c¸c ngh v t  kh¸c®Õ n   ¹n    h ph¶itr¶c«ng    a  îctrÝch lËp quü     tych ®      khen  ëng,quü  óc  î  th   ph l i,
 10. 10 quü  ëng  th ban qu¶n  ý,®iÒu  µnh  l  h c«ng    µ  ñ  ë  ÷u  ty v ch s h kh«ng  îc rótlî ®      i nhuËn  ña  c c«ng   ty.Trong  êng  îp nµy,ngêinµo  Õt  nh  Ých lËp    tr h      quy ®Þ tr   c¸c quü kh¸c hoÆc   ©n  èilî nhuËn  êi ®ã   Þu    ph ph     i ng   ch tr¸chnhiÖm   håi,n Õu     thu    kh«ng    åi® îcph¶ibåith ng. thu h        ê D. K Õ  h o ¹ ch t µi c h Ý n h, k Õ  to¸n, ki Ó m  to¸n      1. C«ng    ùc hiÖn  ©y  ùng  ¬ng    Õ   ¹ch  u  ;kÕ   ¹ch  µi   tyth   xd ph ¸n,k ho ®Ç t  ho t  chÝnh  µih¹n  µ hµng  d  v  n¨m  ïhîp víi Õ   ¹ch kinh doanh  ña  ph       ho   k   c c«ng    tytheo  biÓu  É u   ¹ phô  ôckÌm  m t  i l  theo Th«ng   µy.   tn 2. Ph¬ng  vµ  Õ   ¹ch  u     ©y  ùng  µng    ¸n  K ho ®Ç t x d h n¨m  îc lËp  ®  theo    quy ®Þnh  ¹ Quy  Õ   t i ch qu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng  Ön  µnh. l  tx d hi h   3. Héi ®ång     qu¶n  ÞhoÆc   ñ  Þch  tr   Ch t c«ng    Õt ®Þnh  Õ   ¹ch tµi tyquy   k ho     chÝnh  ña  c C«ng    µ  c¸o chñ  ë  ÷u lµm    ®Ó   tyv b¸o    sh   c¨n cø  gi¸m    µ  ¸nh    s¸tv ® gi¸ kÕt qu¶      qu¶n  ý,®iÒu  µnh  ¹t®éng  l  h ho   kinh doanh  ña  éi ®ång    c H  qu¶n  Þ tr   (hoÆc  ñ  Þch  Ch t c«ng    ty)Tæng gi¸m  c  ®è (hoÆc  gi¸m  c). ®è   ChØ     û  Êt  î nhuËn  íc thuÕ     èn  ñ  ë  ÷u  ïng      tiªut su l  i tr   trªn v ch s h d ®Ó x¸c ®Þnh  møc   Ých  Ëp  ü  tr l qu Tæng  gi¸m  c  õ  î nhuËn  ®è t l i   sau  Õ   thu theo    quy ®Þnh  ¹ kho¶n  phÇn    ña  t i 2  IIc Th«ng   µy. tn 4.C«ng      typh¶itæ    chøc  µ  ùc hiÖn  v th   c«ng    Óm    éibé  t¸cki to¸nn   theo quy    ®Þnh  ña  é   µi chÝnh  c BT  nh»m   ôc  ô  ph v cho  c«ng    iÒu  µnh  ña  t¸c® h c Tæng   gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c  ®è c«ng    µ  tyv c«ng    t¸cgi¸m    Óm    ña  éi ®ång  s¸t,ki trac H   qu¶n  Þ. tr 5. Cuèi kú  Õ       k to¸n (quý,n¨m)      c«ng    ty ph¶i lËp    B¸o c¸o  µichÝnh  t  theo  quy  nh  Õ     Ò   µichÝnh  îcquy  nh  ®Þ ch ®é v t   ®  ®Þ trong th«ng   µy,c¸c th«ng     tn     t híng dÉn    kh¸cvÒ   µichÝnh  Õ     ã  ªnquan  µ  Òu  Ö  ña    t  k to¸nc li   v §i l c c«ng  ty. Héi  ng  ®å qu¶n  Þ hoÆc   ñ  Þch  tr   ch t c«ng    ã  Ö m   ô  Èm       ty c nhi v th tra B¸o c¸o  µichÝnh  ña  t  c c«ng    µ  Þu  ty v ch tr¸ch nhiÖm   Ò   Ýnh    vt trung  ùc  ña  è  th c s liÖu    B¸o    µichÝnh  ∙  îcthÈm    c¸o t   ®®   tra.Sau    Èm    khith tra,c«ng    öib¸o    tyg   c¸o tµichÝnh  n     ¬    ®Õ c¸c c quan  chøc n¨ng theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  é   µi ®Þ hi h c BT  chÝnh  µ  ×nh chñ  ë  ÷u    Öt. v tr   s h phª duy Chñ   ë  ÷u  s h ph¶iphª  Öt    duy B¸o    µichÝnh  ña  c¸o t   c c«ng   ty sau  ngµy  15  kÓ   õ ngµy  Ën  îc B¸o  tµichÝnh  ña  t  nh ®  c¸o    c c«ng   ty.V¨n b¶n phª  Öt    duy B¸o c¸o  µichÝnh  t  ph¶i göi cho     doanh nghiÖp  µ  ¬  v c quan  îc nhËn  ®  B¸o c¸o  µi t  chÝnh  theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 6. C«ng      typh¶ithùc hiÖn      c«ng  khaitµichÝnh     theo  quy  Õ   ©n  ñ    ch d ch ë c¬  ë  µ  s v quy  nh  ña  µ  íc. ®Þ c nh n III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h 1. C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ, Uû   thu   ph   ban  ©n  nh d©n  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, Së   µichÝnh    Ët    ôc  Õ    ph tr     ¬   t  ­ V gi¸,C thu c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, C¸c      ph tr     ¬  Tæng   c«ng    µ   ícvµ    tyNh n   c¸c
 11. 11 c«ng    ty tr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n  ét  µnh    ã    h h m th viªn c tr¸ch nhiÖ m   ùc  Ön    th hi theo  ®óng  íng dÉn  ña  h  c Th«ng   µy. tn 2. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh    t n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.Trong  15  k t  k  qu¸ tr×nh thùc hiÖn, n Õu  ã  ×  íng m ¾ c     Þ    é,  µnh, c¸c ®Þa           cgv   ®Ò ngh c¸c B ng    ph¬ng  µ  v doanh  nghiÖp ph¶n  kÞp  êivÒ   é   µiChÝnh      ¸nh  th   B T   ®Ó nghiªncøu    híng dÉn    Õt.   gi¶iquy
 12. 12 P h ô  l ô c 1 k Õ  h o ¹ ch t µi h Ý n h  c n¨m...     STT ChØ   tiªu §¬n  ¦ícthùc     K Õ   ¹ch n¨m... ho   vÞ  hiÖn n¨m  tÝnh ... Doanh  Chñ  Þch  t nghiÖp  H§QT ®Ò   Þ ngh (Chñ  Þch  t C«ng      ty)phª duyÖt 1 Tæng  doanh  thu 1000 ® 2 Lîi  nhuËn   thùc 1000   hiÖn  íc thuÕ     ® tr   thu nhËp   doanh  nghiÖp 3 Tû  suÊt lî nhuËn  % i thùc hiÖn  ícthuÕ    tr   trªnvèn  µ  íc   nh n 4 Møc  trÝch  khÊu  1000 hao  TSC§ ® 5 Kh¶   n¨ng   thanh  % to¸nnî®Õ n   ¹n (a)    h  6 Thu  nhËp  b×nh  1000 qu©n  ® (l ng  th ng) ¬ +  ë   ®/ngêi/n¨m 7 Tæng  sè thuÕ  vµ  1000 c¸c   kho¶n   kh¸c ® ph¶inép    NSNN (a)Kh¶    n¨ng  thanh    î ®Õ n   ¹n cña  to¸nn   h  doanh  nghiÖp  µkh¶  l  n¨ng  thanh    Ön  êi to¸nhi th   ® îc x¸c ®Þnh     b»ng tæng    Þ tµis¶n u  ng  µ  u    ¾n   ¹n  víinî ng ¾n   ¹n  gi¸tr     l ®é v ®Ç t ng h so      h ph¶i   tr¶, Ó   nîdµih¹n ®∙  n   ¹n   c¶        ®Õ h   k
Đồng bộ tài khoản