Thông tư 58/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
121
lượt xem
11
download

Thông tư 58/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 58/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 58/2009/TT-BNNPTNT

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 58/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 09 tháng 9 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C TR NG CAO SU TRÊN T LÂM NGHI P Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 23/2006/N -CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph v thi hành Lu t B o v và phát tri n r ng; Căn c Quy t nh s 186/2006/Q -TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v ban hành Quy ch qu n lý r ng; Căn c Qyy t nh s 750/Q -TTg ngày 03/6/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c Phê duy t Quy ho ch phát tri n cao su n năm 2015 và t m nhìn n năm 2020; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, hư ng d n vi c tr ng cao su trên t lâm nghi p như sau: Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh: Thông tư này quy nh i u ki n, trình t , thNm quy n quy t nh tr ng cao su trên t lâm nghi p ư c quy ho ch là r ng s n xu t trong ph m vi c nư c. 2. i tư ng áp d ng: các t ch c, các công ty, doanh nghi p, các nông trư ng, lâm trư ng, ban qu n lý r ng (sau ây g i t t là t ch c), h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư thôn và các cơ quan Nhà nư c có liên quan n vi c qu n lý nhà nư c v r ng và t lâm nghi p. i u 2. Nguyên t c và i u ki n tr ng cao su trên t lâm nghi p 1. Tr ng cao su trên t lâm nghi p ph i trên cơ s quy ho ch phát tri n cao su ư c U ban nhân dân c p t nh phê duy t. 2. Có ánh giá tác ng môi trư ng theo quy nh t i Ngh nh s 21/2008/N -CP ngày 28 tháng 2 năm 2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a
  2. Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng. 3. i tư ng r ng và t lâm nghi p chuy n sang tr ng cao su ph i m b o các quy nh t i i u 3 và i u 4 Chương II c a Thông tư này Chương II QUY NNH C TH i u 3. Tiêu chuNn k thu t iv i t tr ng cao su t thích h p tr ng cao su ph i n m trong vùng khí h u phù h p i v i cây cao su và m b o các tiêu chí dư i ây: 1. Nhi t trung bình năm t 25-30oC; không có sương mu i v mùa ông; lư ng mưa trung bình hàng năm trên 1.500 milimet (sau ây vi t t t là mm); ít có bão m nh trên c p 8; 2. cao dư i 700 mét (riêng mi n núi phía b c dư i 600 mét) so v i m c nư c bi n (sau ây vi t t t là m); 3. d c dư i 30 ; 4. T ng t dày t i thi u 0,7 m; 5. sâu m c nư c ng m l n hơn 1,2 m và không b ng p úng khi có mưa; 6. Thành ph n cơ gi i t t th t nh n th t n ng, thoát nư c t t; 7. M c k t von, á l n trong t ng t canh tác < 50% ; 8. Hoá tính t: hàm lư ng mùn t ng t m t > 1,0 %, pHkcl: 4 - 6; 9. Vùng t tr ng cao su ph i ư c thi t k theo úng quy trình k thu t, mb o i u ki n thâm canh và ch ng xói mòn. i u 4. i tư ng t lâm nghi p ư c tr ng cao su Các lo i t lâm nghi p khi ư c quy ho ch chuy n sang tr ng cao su ph i m b o các tiêu chuNn k thu t quy nh t i i u 3 Chương II c a Thông tư này, bao g m: 1. t chưa có r ng nhưng ư c quy ho ch tr ng r ng s n xu t. 2. t có r ng tr ng là r ng s n xu t. 3. t có r ng tre n a t nhiên là r ng s n xu t. 4. t có r ng g t nhiên là r ng s n xu t; bao g m: r ng g nghèo, r ng chưa có tr lư ng, r ng g nghèo h n giao v i tre n a, c th :
  3. a) R ng g nghèo: có tr lư ng cây ng bình quân theo lô t 10 – 100 mét kh i trên hécta (sau ây vi t t t là m3/ha). b) R ng g chưa có tr lư ng: r ng g ư ng kính bình quân < 8 centimet (sau ây g i t t là cm), tr lư ng cây ng bình quân dưói 10 m3/ha. c) R ng g nghèo h n giao v i tre n a: có tr lư ng g cây ng bình quân theo lô dư i 65 m3/ha. Trư ng h p, nh ng ám r ng dư i 3 héc ta (sau ây g i t t là ha) có tr lư ng l n hơn tr lư ng quy nh t i kho n 4 i u 4 Chương II c a Thông tư này, n m xen k trong nh ng lô r ng ư c chuy n sang tr ng cao su, thì ư c phép chuy n cùng di n tích r ng ó m b o li n vùng li n kho nh. i u 5. Phương pháp i u tra, xác nh tr lư ng và s n lư ng khai thác. 1. Xác nh ranh gi i, di n tích vùng d án: Phát ranh gi i, tính toán di n tích và l p b n hi n tr ng r ng t l 1/5.000 c a vùng d án. 2. L p ô tiêu chuNn o m tr lư ng g (t ng di n tích các ô tiêu chuNn t i thi u b ng 2 % di n tích r ng chuy n sang tr ng cao su) thu th p s li u và tính toán m t s ch tiêu, c th như sau: a) Thu th p s li u: Xác nh tên, phNm ch t cây theo 3 c p (t t, trung bình, x u) và o ư ng kính t i v trí 1,3 m c a nh ng cây trong ô tiêu chuNn theo quy nh: i v i r ng t nhiên b t u cây có ư ng kính t 10 cm tr lên, theo c p kính 4 cm; i v i r ng tr ng b t u cây có ư ng kính t 7 cm tr lên, theo c p kính 2 cm. o chi u cao vút ng n 3 cây có các c p kính khác nhau g n tâm ô, trên cơ s ó tính toán chi u cao bình quân c a lô r ng. S li u o m trong ô tiêu chuNn ư c ghi chép vào phi u i u tra. b) Tính toán tr lư ng cây ng bình quân theo lô, ư c t ng h p t vi c xác nh th tích cây ng theo công th c: V = GHF, trong ó: - G là ti t di n ngang c a cây t i D1.3m. - H là chi u cao vút ng n trung bình c a cây trong lô. - F là hình s thon ( i v i r ng t nhiên F = 0,45; r ng tr ng F = 0,5). c) Tính toán s n lư ng lâm s n khai thác t n d ng: Tuỳ theo i u ki n c th S Nông nghi p và phát tri n nông thôn có th l a ch n m t trong hai phương pháp áp d ng t i a phương, c th như sau: Căn c vào s li u thu th p trong phi u i u tra c a các ô tiêu chuNn t i i m 2.1 kho n 2 i u 5 Chương II Thông tư này tính toán s n lư ng g l n c a nh ng cây
  4. có D1,3 m > 25 cm theo t ng c p kính, ch ng lo i g , d ki n s n phNm g nh , c i theo t ng lô và trên toàn b di n tích r ng chuy n sang tr ng cao su. o m và tính toán s n lư ng g l n toàn b s cây trong lô có D1,3 m > 25 cm theo c p kính, ch ng lo i g , d ki n s n phNm g nh , c i theo t ng lô và trên toàn b di n tích r ng chuy n sang tr ng cao su. i u 6. Trình t , thNm quy n cho phép tr ng cao su trên t lâm nghi p. 1. Ch u tư tr ng cao su là các t ch c. a) i v i di n tích r ng t nhiên. Căn c qu t r ng ư c giao ( i v i ch u tư là ch r ng) ho c ư c U ban nhân dân c p t nh giao ho c cho phép i u tra, kh o sát chuy n r ng sang tr ng cao su ( i v i ch u tư không ph i là ch r ng), ch u tư thuê ơn v tư v n chuyên ngành th c hi n vi c i u tra xác nh lo i t, lo i r ng, g i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thNm nh. N u phù h p v i quy ho ch c a t nh và lo i t, lo i r ng m b o quy nh t i i u 3 và i u 4 Chương II Thông tư này, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình U ban nhân dân t nh quy t nh cho phép chuy n r ng sang tr ng cao su. b) i v i di n tích r ng tr ng b ng v n ngân sách ho c v n vi n tr : Căn c qu t ư c giao ho c ư c U ban nhân dân c p t nh cho phép i u tra, kh o sát chuy n r ng sang tr ng cao su, ch u tư thuê ơn v tư v n chuyên ngành th c hi n vi c i u tra xác nh lo i t. N u phù h p v i quy ho ch c a t nh và lo i t m b o quy nh t i i u 3 Chương II Thông tư này, ch u tư g i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thNm nh và U ban nhân dân t nh cho phép chuy n sang tr ng cao su. Trư ng h p, di n tích r ng tr ng c a các d án vi n tr , n u chưa chuy n cho U ban nhân dân t nh qu n lý thì ph i ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cho phép. c) i v i di n tích t chưa có r ng và di n tích r ng tr ng do ch r ng t b v n: N u phù h p v i quy ho ch và lo i t phù h p tr ng cao su, do ch u tư t quy t nh ( i v i ch u tư là ch r ng), trư c khi th c hi n ch c n g i báo cáo v y ban nhân dân huy n t ng h p, báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và U ban nhân dân t nh. Trư ng h p, U ban nhân dân t nh thu h i t c a ch r ng giao cho ch u tư khác thì trư c khi xây d ng d án tr ng cao su, ch u tư ó ph i n bù tài s n mà ch r ng ã u tư trên di n tích t b thu h i theo quy nh c a pháp lu t. d) Sau khi ư c U ban nhân dân t nh cho phép chuy n r ng sang tr ng cao su, ch u tư xây d ng d án tr ng cao su trình c p có thNm quy n phê duy t.
  5. 2. Ch u tư tr ng cao su là h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư thôn. a) i v i di n tích r ng t nhiên và r ng tr ng b ng v n ngân sách ho c v n vi n tr . H gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư thôn ã ư c giao r ng và t lâm nghi p có nhu c u chuy n r ng sang tr ng cao su, n u m b o i u ki n v lo i t, lo i r ng và phù h p v i quy ho ch c a t nh, h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư thôn làm ơn nêu rõ a danh, di n tích, lo i r ng và sơ v trí lô r ng, có xác nh n c a U ban nhân dân xã, g i U ban nhân dân c p huy n xem xét, quy t nh cho phép chuy n r ng sang tr ng cao su. b) i v i r ng tr ng c a h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư thôn t b v n trư c khi th c hi n h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư thôn ch c n thông báo v i U ban nhân dân c p xã t ng h p, theo dõi. c) Trư ng h p, U ban nhân dân huy n thu h i t c a h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư thôn giao cho t ch c làm ch u tư tr ng cao su trư c khi xây d ng d án ch u tư ó ph i n bù tài s n mà h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư thôn ã u tư trên di n tích t b thu h i theo quy nh. i u 7. Trình t khai thác t n d ng lâm s n trên t r ng chuy n r ng sang tr ng cao su. 1. Khai thác t n d ng lâm s n c a các t ch c. a) Trên t r ng t nhiên, r ng tr ng b ng v n ngân sách ho c v n vi n tr . Ch r ng ho c ch u tư xây d ng h sơ khai thác t n d ng lâm s n, trình S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t. H sơ khai thác t n d ng g m m t s n i dung sau: Xác nh ranh gi i, phân chia a danh theo lô, kho nh, ti u khu và l p b n khu v c khai thác t l 1: 5.000; tính toán di n tích, s n lư ng lâm s n khai thác theo c p kính, ch ng lo i g c a t ng lô, kho nh, ti u khu và t ng h p cho c khu v c khai thác; xác nh các công trình s n xu t và d ki n chi phí khai thác. U ban nhân dân t nh căn c vào tình hình th c t t i a phương l a ch n ơn v có ch c năng ho c giao cho ch r ng, ch u tư tr ng cao su khai thác t n d ng lâm s n, nhưng ph i th c hi n úng quy nh và m b o ti n tr ng cao su theo k ho ch. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p phép khai thác t n d ng lâm s n cho ch r ng ho c ch u tư và ơn v có ch c năng khai thác ư c U ban nhân dân t nh giao. b) i v i r ng tr ng do ch r ng t b v n: Ch r ng ho c ch u tư (sau khi ã n bù tài s n trên t cho ch r ng) quy t nh, khi khai thác ch c n báo cáo U ban nhân xã trư c 10 ngày có bi n pháp theo dõi và t o i u ki n giúp .
  6. c) Vi c t ch c khai thác t n d ng (trư c ho c ng th i v i khai hoang), xác nh giá lâm s n, cơ ch tiêu th g , c i t n d ng trên di n tích r ng chuy n sang tr ng cao su do y ban nhân dân t nh xem xét quy t nh c th . 2. Khai thác t n d ng lâm s n c a h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư thôn. a) iv i t r ng t nhiên. Trư ng h p chuy n r ng sang tr ng cao su, h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư thôn th ng kê s cây và tính toán s n lư ng lâm s n khai thác t n d ng (n u có) trình U ban nhân dân c p huy n phê duy t và c p phép khai thác t n d ng. b) i v i r ng tr ng: Khi khai thác ch c n báo cáo U ban nhân xã trư c 10 ngày có bi n pháp theo dõi và giúp c) i v i di n tích t r ng thu h i c a h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư thôn giao cho t ch c làm ch u tư tr ng cao su là r ng t nhiên, r ng tr ng b ng v n ngân sách ho c v n vi n tr : Sau khi ã n bù tài s n mà h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư thôn ã u tư trên t theo quy nh; ch u tư xây d ng h sơ khai thác t n d ng trình c p thNm quy n phê duy t, c p phép khai thác t n d ng cho ch u tư khai thác t n d ng. Trư ng h p, t r ng thu h i c a h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư thôn giao cho t ch c làm ch u tư tr ng cao su là r ng tr ng do h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư thôn u tư v n thì th c hi n như quy nh t i i m b kho n 1 i u 7 Chương II Thông tư này. 3. Sau khi hoàn thành vi c khai thác t n d ng lâm s n, trong th i h n 01 năm ch u tư ph i tr ng m i cao su, n u không th c hi n s ph i tr ng l i r ng thay th trên di n tích r ng ã khai thác t n d ng lâm s n. i u 8. Trách nhi m c a các cơ quan, ơn v trong vi c tri n khai th c hi n vi c tr ng cao su trên t lâm nghi p 1. ơn v tư v n ph i th c hi n vi c kh o sát, i u tra theo úng các quy nh hi n hành và ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân c p t nh, trư c pháp lu t v tính chính xác c a k t qu i u tra, hi n tr ng t và r ng c a nh ng d án tr ng cao su trên t lâm nghi p. 2. ơn v khai thác t n d ng lâm s n ph i ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân t nh, huy n, xã và trư c pháp lu t v th c hi n nh ng quy nh trong khai thác t n d ng lâm s n, m b o th i gian, ng th i ch u s ki m tra, giám sát c a các ngành ch c năng trên a bàn. 3. Ch r ng có trách nhi m ki m tra, giám sát ơn v khai thác t n d ng lâm s n theo úng quy nh và bàn giao qu t cho ch u tư m b o ti n và th i v tr ng cao su. 4. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m thNm nh lo i t, lo i r ng, phê duy t h sơ, c p phép khai thác t n d ng lâm s n và hư ng d n, ch o,
  7. ki m tra quá trình th c hi n c a ch u tư và các ơn v liên quan; ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân c p t nh và B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v k t qu thNm nh, phê duy t h sơ, c p phép khai thác t n d ng lâm s n trên di n tích r ng chuy n sang tr ng cao su. 5. C c Lâm nghi p ch trì ph i h p v i C c Ki m lâm và các ơn v có liên quan ki m tra các d án chuy n r ng sang tr ng cao su. Báo cáo và xu t lãnh o B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn x lý k p th i nh ng phát sinh trong quá trình th c hi n. 6. C c Tr ng tr t ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan theo dõi, t ng h p k ho ch tr ng m i cao su trong ph m vi c nư c, nh kỳ t ng h p k t qu th c hi n báo cáo lãnh o B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Chương III I U KHO N THI HÀNH i u 9: Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. 2. Thông tư này thay th Thông tư s 127/2008/TT-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c hư ng d n tr ng cao su trên t lâm nghi p và Thông tư s 10/2009/TT- BNN ngày 04 tháng 3 năm 2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, v vi c b sung m t s i m c a Thông tư s 127/2008/TT-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c hư ng d n tr ng cao su trên t lâm nghi p. 3. Nh ng d án ã tri n khai th c hi n trư c th i i m Thông tư này có hi u l c, ư c x lý như sau: a) i v i nh ng d án ã có k t qu i u tra xác nh lo i t, lo i r ng ã trình S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, U ban nhân dân t nh xem xét quy t nh chuy n r ng sang tr ng cao su theo tinh th n Thông tư s 127/2008/TT-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Thông tư s 10/2009/TT- BNN ngày 04 tháng 3 năm 2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, thì th c hi n theo tinh th n Thông tư s 127/2008/TT-BNN và Thông tư s 10/2009/TT- BNN nêu trên ho c theo quy nh c a Thông tư này (n u phù h p) và nh ng d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t nhưng chưa khai hoang t i th c a thì ti p t c th c hi n theo d án ã ư c duy t. b) i v i các d án ang i u tra kh o sát ho c ã có k t qu i u tra v i tư ng t, i tư ng r ng nhưng chưa trình S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, U ban nhân dân t nh thì ph i th c hi n theo quy nh c a Thông tư này. 4. Trong năm 2009, i v i nh ng t nh chưa l p xong quy ho ch tr ng cao su thì y ban nhân dân t nh căn c vào quy ho ch 3 lo i r ng, ti n k ho ch tr ng cao su xem xét, quy t nh v v trí, di n tích cho các t ch c, h gia ình ư c i u tra kh o
  8. sát chuy n sang tr ng cao su, n u m b o các quy nh t i i u 3 và i u 4 Chương II Thông tư này, sau ó b sung vào quy ho ch phát tri n cao su chung c a t nh. 5. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét, s a i, b sung./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Th tư ng, các Phó th tư ng - Văn phòng Trung ương ng; TH TRƯ NG - Văn Phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Ban ch o Tây Nguyên; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; H a c Nh - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Công báo Chính ph , Website Chính ph ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - H ND, UBND, S NN & PTNT các t nh, thành ph tr c thu c TW; - B trư ng, các Th trư ng B NN & PTNT; - Các ơn v thu c B NN&PTNT; - Lưu VT.
Đồng bộ tài khoản