Thông tư 58-TC/TCĐN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
42
lượt xem
2
download

Thông tư 58-TC/TCĐN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư Số 58-TC/TCĐN về việc hướng dẫn thủ tục giải ngân và quản lý nguồn vốn đầu tư cho Đại học Quốc gia Hà Nội bước I tại Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 58-TC/TCĐN

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 58-TC/TC N Hà N i, ngày 25 tháng 9 năm 1996 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 58 TC/TC N NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 1996 HƯ NG D N TH T C GI I QUY T VÀ QU N LÝ NGU N V N U TƯ CHO I H C QU C GIA HÀ N I BƯ C I T I HÀ N I Căn c Hi p nh vay v n gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Qu phát tri n qu c t OPEC ký ngày 23/10/1995; Căn c Ngh nh s 58/CP ngày 30/8/1993 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý vay và tr n nư c ngoài và các thông tư hư ng d n th c hi n Ngh nh; Căn c Ngh nh 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph v vi c ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng và các thông tư hư ng d n th c hi n Ngh nh; Căn c Quy t nh s 654 TC/Q -TCCB ngày 23/6/1995 c a B trư ng B Tài chính quy nh trách nhi m c th c a các ơn v thu c B Tài chính trong vi c qu n lý các d án s d ng v n vay n và vi n tr nư c ngoài c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 362/TTg ngày 20/6/1995 c a Th tư ng Chính ph v vi c u tư i h c qu c gia Hà N i bư c I t i Hà N i; Sau khi th ng nh t v i B k ho ch - u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, i h c qu c gia Hà N i và Ngân hàng công thương Vi t Nam. B tài chính hư ng d n th t c gi i ngân và qu n lý ngu n v n u tư cho i h c qu c gia t i Hà N i bư c I như sau: I- QUY NNH CHUNG: 1- Gi i thích t ng : Trong thông tư này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1.1- "Hi p nh" là Hi p nh vay gi a Chính ph Vi t Nam và Qu phát tri n qu c t OPEC ký ngày 23/10/1995. 1.2- "D án" là d án u tư bư c I i h c qu c gia Hà N i có s d ng ngu n v n vay Qu OPEC. 1.3- "Ch d án" là i h c qu c gia Hà N i. 1.4- Ban qu n lý d án u tư bư c I i h c qu c gia Hà N i thành l p theo Quy t nh s 34/TCCB ngày 17/1/1996 c a Giám c i h c qu c gia Hà N i có trách nhi m tr c ti p tri n khai th c hi n d án, sau ây g i t t là Ban QLDA.
  2. 1.5- "Kho n vay" là kho n vay c a Chính ph Vi t Nam t Qu phát tri n qu c t OPEC. 1.6- "Ngân hàng ph c v " d án là Ngân hàng công thương Vi t Nam theo Quy t nh s 97/Q -NH8 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 2- Nguyên t c chung: 2.1- Kho n vay th c hi n d án u tư bư c I i h c qu c gia t i Hà N i là ngu n thu c a Chính ph Vi t Nam, vì v y B tài chính có trách nhi m h ch toán vào ngân sách Nhà nư c và qu n lý vi c c p phát cho i h c qu c gia Hà N i th c hi n d án ã ư c phê duy t. B Tài chính theo dõi qu n lý kho n vay và cân i ngân sách tr n khi n h n. 2.2- Vi c c p v n cho d án bao g m v n trong nư c và v n ngoài nư c th c hi n theo Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996, Ngh nh 58/ CP ngày 30/8/1993 c a Chính ph và các Thông tư hư ng d n th c hi n cũng như các quy nh c a Qu phát tri n qu c t OPEC. 2.3- Ch d án có trách nhi m s d ng v n úng m c ích và n i dung d án ư c duy t phù h p v i các quy nh trong nư c cũng như i u ki n ã cam k t trong Hi p nh vay v i qu OPEC. 2.4- B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c u quy n cho Ngân hàng công thương Vi t Nam làm ngân hàng thương m i ph c v cho d án, th c hi n các th t c rút v n t kho n vay (g m các phương th c thanh toán tr c ti p, hoàn v n và thư cam k t) cho d án khi có ý ki n c a B tài chính i v i t ng l n rút v n. 2.5- Trong quá trình th c hi n rút v n vay Ngân hàng công thương ư c hư ng phí d ch v theo t ng ngh p v phát sinh (bao g m phí m L/C, phí g i ch ng t , i n tín, FAX ...) theo bi u phí cùa Ngân hàng công thương Vi t Nam phù h p v i các quy nh trong Quy t nh s 162 Q /NH2 ngày 19/8/1993 c a Th ng c ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v thu phí d ch v thanh toán qua ngân hàng. Kho n phí d ch v nói trên ư c tính vào t ng m c u tư c a d án. 2.6- V n thu i v i các thi t b nh p khNu c a d án th c hi n theo quy nh t i i u 4.03 c a Hi p nh và theo các quy nh hi n hành. II- QUY NNH C TH 1- Xây d ng và thông qua k ho ch tài chính cho d án: Hàng năm theo úng ch l p trình và xét duy t k ho ch ngân sách Nhà nư c, ch d án chuNn b k ho ch tài chính c a d án trình cho cơ quan ch qu n t ng h p g i và b o v k ho ch v i B K ho ch - u tư, B Tài chính trình Chính ph và Qu c h i phê duy t. Khi k ho ch ư c phê duy t, B Tài chính s thông báo k ho ch c p phát v n u tư i v i d án cho ch d án. Ch d án có trách nhi m thông báo k ho ch ư c duy t cho Ban qu n lý d án.
  3. N i dung k ho ch tài chính c n th hi n y kh i lư ng công vi c s ư c th c hi n, ngu n v n vay, ti n rút v n t Qu OPEC và v n trong nư c có phân chia chi ti t theo tháng, quý, năm và theo t ng h ng m c công vi c cho xây d ng, thi t b ... 2- T ng kinh phí và cơ c u s d ng v n: ư c quy nh c th t i Quy t nh s 362/TTg ngày 20/6/1995 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t u tư bư c I cho i h c qu c gia Hà N i và Hi p nh vay v i qu OPEC. 3- M tài kho n: Ban qu n lý d án m tài kho n t i C c u tư và phát tri n Hà N i ti p nh n v n trong nư c. Ch d án m tài kho n t i Ngân hàng công thương Vi t Nam ti p nh n v n vay Qu OPEC thanh toán cho các nhà th u trong nư c. 4- C p phát và s d ng v n trong nư c c a Chính ph : V n i ng: B Tài chính (T ng c c u tư và Phát tri n) th c hi n qu n lý và c p phát theo ch hi n hành. Hàng quý, trên cơ s k ho ch năm phân theo quý, T ng C c u tư và phát tri n s chuy n cho C c u tư và phát tri n Hà N i v n i ng, ngu n v n này ư c thanh toán tr c ti p (theo t tr ng thanh toán) cho các nhà cung c p, nhà th u theo ngh thanh toán c a Ban qu n lý d án. C c u tư có trách nhi m ki m tra các ch ng t c n thi t xác nh n giá tr công vi c i u ki n c p v n. Sơ luân chuy n v n xem ph l c 1. 5- Rút v n c p phát và qu n lý v n vay Qu OPEC: B Tài chính (T ng c c u tư phát tri n) có trách nhi m th c hi n c p phát v n u tư cho ch d án t ngu n vay Qu OPEC theo úng ch Nhà nư c quy nh và phù h p v i các quy nh trong Hi p nh vay. Rút v n t tài kho n vay u tư cho d án theo 3 hình th c: thanh toán tr c ti p, th t c thư cam k t và hoàn v n. a) Hình th c thanh toán tr c ti p và th t c thư cam k t cho ph n thi t b u tư chi u sâu và xây l p: Trên cơ s yêu c u thanh toán c a ngư i cung c p hàng hoá, ch d án chuNn b ơn xin rút v n t kho n vay và các tài li u c n thi t g i hai b h sơ cho B Tài chính (T ng c c u tư phát tri n, V tài chính i ngo i) và m t b h sơ cho ngân hàng ph c v . H sơ thanh toán g m: . ơn xin rút v n theo m u. . Công văn ngh rút v n.
  4. . B n sao h p ng mua s m hàng hoá, thi t b , xây l p, thuê chuyên gia. . B n sao h p ng kinh t có liên quan khác (n u có). . Các tài li u xác nh n h p ng h p l (như ý ki n c a Qu OPEC, k t qu xét th u i v i h p ng xây d ng và mua s m hàng hoá trên 150.000 USD và h p ng thuê chuyên gia có giá tr trên 100.000 USD i v i công ty và trên 50.000 USD i v i cá nhân). . B n sao v n ơn (trư ng h p thanh toán tr c ti p giá tr hàng hoá). . B n sao d th o thư tín d ng mà Ngân hàng công thương phát hành (trư ng h p th t c thư cam k t). Trong th i gian 3 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ rút v n, T ng c c u tư phát tri n nghiên c u và có ý ki n g i V tài chính i ngo i. Trong th i gian 5 ngày làm vi c, n u T ng c c u tư và phát tri n không có ý ki n khác, V TC N xem xét ki m tra và có văn b n ch p thu n rút v n. Ch d án và ngân hàng thương m i ph c v ng ký vào ơn xin rút v n thanh toán cho ngư i th hư ng (nhà th u, nhà cung c p). Sau khi nh n ư c thông báo c a Qu OPEC v vi c ã thanh toán cho ngư i cung c p hàng hoá, d ch v và các nhà th u, ch d án có trách nhi m thông báo hai b n cho B tài chính (V TC N, TC T) làm th t c ghi thu ghi chi ngân sách. Các bư c th c hi n xem ph l c 2, 3. b) Rút v n theo th t c hoàn v n: Nguyên t c hoàn v n là nguyên t c th c chi, có nghĩa là d án ch ư c rút v n bù p cho nh ng kho n ã th c thanh toán. Trên cơ s yêu c u thanh toán các chi phí cho thi t k , thanh tra, thuê chuyên gia và th c thi d án theo th t c hoàn v n, ch d án chuNn b tài li u rút v n c n thi t g i B tài chính (V TC N) bao g m: . ơn xin rút v n theo m u c a Qu OPEC; . Công văn ngh rút v n; . B ng kê chi ti t c a Ban qu n lý d án; . Phi u giá, b n xác nh n nghi m thu kh i lư ng công vi c ã hoàn thành kèm theo k t qu thNm nh c a C c u tư và phát tri n Hà N i. - B n ch ng nh n ã chi tr . Trong th i gian 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ rút v n trên, B tài chính (V TC N) xem xét, ki m tra và có văn b n ch p thu n rút v n. N u ư c ch p thu n, ch d án và Ngân hàng thương m i ph c v ng ký vào ơn rút v n g i Qu OPEC. Sau khi nh n ư c thông báo gi i ngân c a Qu OPEC v m t tài kho n có ý
  5. ki n xác nh n c a B tài chính, ch d án có trách nhi m thông g i hai b n thông báo cho B Tài chính (V TC N, TC T) làm th t c ghi thu ghi chi ngân sách. Các bư c th c hi n ư c th hi n t i ph l c 4. III- CÔNG TÁC BÁO CÁO, KI M TRA, QUY T TOÁN: 1- Hàng quý, năm ch d án có trách nhi m báo cáo B Tài chính (TC T, V TC N), Ngân hàng Nhà nư c, B K ho ch u tư tình hình th c hi n d án, trong ó c n th hi n rõ tình hình rút v n và s d ng v n vay. 2- Ngân hàng công thương Vi t Nam có trách nhi m thông báo cho ch d án, B Tài chính (V tài chính i ngo i, T ng c c u tư phát tri n) sao kê tài kho n hàng tháng. 3- Ch d án ph i th c hi n quy t toán v i B Tài chính (T ng c c u tư phát tri n) hàng năm và khi công trình, h ng m c công trình hoàn thành. 4- nh kỳ và t xu t, B Tài chính , B K ho ch u tư, Ngân hàng Nhà nư c, i h c qu c gia Hà N i s ki m tra tình hình th c hi n d án, vi c s d ng v n (trong và ngoài nư c) c a d án. N u Ch d án s d ng v n sai quy nh, không có hi u qu , B Tài chính s ình ch chuy n v n x lý vi ph m. IV- I U KHO N THI HÀNH Thông tư này ư c th c hi n k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, Ch d án, Ban qu n lý d án, Ngân hàng công thương Vi t Nam c n ph n ánh k p th i B tài chính nghiên c u s a i. Ph m Văn Tr ng ( ã Ký) PH L C 1 THANH TOÁN B NG V N I NG B Tài chính T ng c c u tư Phát tri n (1) (7) Chi c c u tư Phát tri n
  6. (6) (5) Nhà th u Ch d án Ban QLDA (2) (3) (4) (1) Chuy n v n theo quý Chuy n ti n: (2) Ký k t h p ng kinh t Quan h khác: (3) Th c hi n h p ng (4) ngh thanh toán (5) Xác nh n công vi c hoàn thành (6) Chuy n ti n thanh toán (7) Báo cáo T ng c c u tư Phát tri n PH L C 2 THANH TOÁN TR C TI P OPEC B Tài chính V Tài chính i ngo i Ngân hàng ph c v (6) (7) (5)
  7. (5) (8) Ch d án Ban QLDA (1) (3) (4) Nhà th u, ngư i cung c p hàng hóa, d ch v (2) (1) H p ng (2) Th c hi n h p ng (3) Yêu c u thanh toán (4) Nghi m thu, ki m tra ch t lư ng hàng hoá, d ch v (5) ngh rút v n thanh toán (6) Ch p nh n rút v n thanh toán (7) G i ơn rút v n (8) Chuy n ti n thanh toán PH L C 3 THANH TOÁN THEO TH T C THƯ CAM K T OPEC Ngân hàng ph c v (8) (1) Vi t Nam B Tài chính
  8. V Tài chính i ngo i (7) (6) Ch d án Ban QLDA (9) (12) (11) (2) (4) (5) Nhà th u, ngư i cung c p hàng hóa d ch v Ngân hàng ngư i bán (10) (1) Hi p nh (2) H p ng (3) Th c hi n h p ng (4) Yêu c u thanh toán (5) Nghi m thu, ki m tra ch t lư ng hàng hoá (6) ngh rút v n thanh toán (7) Ch p nh n rút v n thanh toán (8) ơn ngh rút v n thanh toán theo hình th c thư cam k t (9) G i thư cam k t cho ngân hàng ngư i bán (10) Ngân hàng ngư i bán tr ti n cho ngư i cung ng, nhà th u (11) G i yêu c u hoàn tr
  9. (12) OPEC thanh toán cho ngân hàng ngư i bán PH L C 4 THANH TOÁN THEO TH T C HOÀN V N OPEC B Tài chính V Tài chính i ngo i (2) (5) (4) (3) Ngân hàng ph c v (1) (5) (1) Ch d án Ban QLDA (1) ChuNn b ơn xin rút v n và văn b n ngh (2) Ch p thu n ơn rút v n (3) Ký ơn rút v n và g i OPEC (4) Chuy n ti n v tài kho n d án t i Ngân hàng ph c v hay tài kho n có ý ki n xác nh n c a B Tài chính (5) Báo cáo tài kho n cho Ch d án và B Tài chính
Đồng bộ tài khoản