intTypePromotion=1

Thông tư 59/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
119
lượt xem
25
download

Thông tư 59/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 59/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Thông tư số 95/1997/TT/BTC ngày 29/12/1997 của Bộ Tài Chính hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữ Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 59/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 59/1998/TT-BTC ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 1998 bæ sung Th«ng t sè 95/1997/TT-BTC ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1997 cña Bé Tµi chÝnh h íng dÉn vµ gi¶i thÝch néi dung c¸c ®iÒu kho¶n cña HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c níc ®· ký kÕt vµ cã hiÖu lùc thi hµnh t¹i ViÖt Nam C¨n cø HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn gi÷a ViÖt Nam víi Bª-la-rót cã hiÖu lùc thi hµnh tõ nµy 26 th¸ng 12 n¨m 1997 vµ HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn gi÷a ViÖt Nam víi SÐc cã hiÖu lùc thi hµnh tõ nµy 3 th¸ng 2 n¨m 1998; C¨n cø Th«ng t sè 95/1997/TT-BTC ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1997 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn vµ gi¶i thÝch néi dung c¸c ®iÒu kho¶n cña HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c níc ®· ký kÕt vµ cã hiÖu lùc thi hµnh t¹i ViÖt Nam; §Ó thùc hiÖn hai HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn nªu trªn, Bé Tµi chÝnh híng dÉn bæ sung Th«ng t sè 95/1997/TT-BTC ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1997 cña Bé Tµi chÝnh nh sau: 1. C¸c quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn gi÷a ViÖt Nam vµ Bª-la-rót ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 95/1997/TT-BTC cña Bé Tµi chÝnh. Trêng hîp HiÖp ®Þnh gi÷a ChÝnh phñ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ níc Céng hoµ Bª-la-rót vÒ tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn vµ ng¨n ngõa viÖc trèn lËu thuÕ ®èi víi c¸c lo¹i thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp vµ vµo tµi s¶n cã quy ®Þnh cha ®îc híng dÉn t¹i Th«ng t sè 95/1997/TT-BTC hoÆc cã nh÷ng quy ®Þnh kh¸c víi quy ®Þnh t¹i Th«ng t trªn th× sÏ c¨n cø vµo quy ®Þnh cô thÓ ®èi víi HiÖp ®Þnh gi÷a ViÖt Nam vµ Bª- la-rót t¹i Phô lôc sè XXIV kÌm theo Th«ng t nµy ®Ó thùc hiÖn. 2. C¸c quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn gi÷a ViÖt Nam vµ SÐc ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 95/1997/TT-BTC cña Bé Tµi chÝnh. Trêng hîp HiÖp ®Þnh gi÷a ChÝnh phñ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ níc Céng hoµ SÐc vÒ tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn vµ ng¨n ngõa viÖc trèn lËu thuÕ ®èi víi c¸c lo¹i thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp vµ vµo tµi s¶n cã quy ®Þnh cha ®îc híng dÉn t¹i Th«ng t sè 95/1997/TT-BTC hoÆc cã nh÷ng quy ®Þnh kh¸c víi quy ®Þnh t¹i Th«ng t trªn th× sÏ c¨n cø vµo quy ®Þnh cô thÓ ®èi víi HiÖp ®Þnh gi÷a ViÖt Nam vµ SÐc t¹i Phô lôc sè XXV kÌm theo Th«ng t nµy ®Ó thùc hiÖn. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy ký.
  2. 2 Phô lôc sè XXIV HiÖp ®Þnh gi÷a ViÖt Nam vµ Bª-la-rót (KÌm theo Th«ng t sè 59/1998/TT-BTC ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh bæ sung Th«ng t sè 95/1997/TT-BTC ngµy 29/12/1997 cña Bé Tµi chÝnh) MÆc dï ®· cã nh÷ng quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 95/1997/TT-BTC ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1997 cña Bé Tµi chÝnh, c¸c quy ®Þnh híng dÉn sau ®©y sÏ ®îc ¸p dông trong trêng hîp thùc hiÖn HiÖp ®Þnh gi÷a ChÝnh phñ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ níc Céng hoµ Bª-la-rót vÒ tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn vµ ng¨n ngõa viÖc trèn lËu thuÕ ®èi víi c¸c lo¹i thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp vµ vµo tµi s¶n cã hiÖu lùc tõ ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 1997 vµ ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c lo¹i thuÕ t¹i ViÖt Nam tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1998; 1. C¬ së thêng tró: (i) Theo HiÖp ®Þnh nµy, ®o¹n a ®iÓm 3.2 kho¶n 3 môc I Th«ng t ®îc thay thÕ b»ng quy ®Þnh nh sau: a. Doanh nghiÖp ®ã cã t¹i ViÖt Nam: trô së ®iÒu hµnh, chi nh¸nh, v¨n phßng (kÓ c¶ v¨n phßng ®¹i diÖn th¬ng m¹i cña th¬ng nh©n níc ngoµi ®Æt t¹i ViÖt Nam trong trêng hîp ®îc uû quyÒn ký kÕt hîp ®ång th¬ng m¹i), nhµ m¸y, xëng s¶n xuÊt, má, giÕng dÇu hoÆc khÝ, ®Þa ®iÓm khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn, ®Þa ®iÓm dïng ®Ó b¸n hµng ho¸ hay tµi s¶n cho xÝ nghiÖp, hay c¸c thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn phôc vô cho viÖc th¨m dß tµi nguyªn thiªn nhiªn. (ii) Theo HiÖp ®Þnh nµy, ®o¹n d ®iÓm 2.3 kho¶n 2 môc I Th«ng t ®îc thay thÕ b»ng quy ®Þnh nh sau: d. Doanh nghiÖp ®ã cã t¹i ViÖt Nam mét ®¹i lý m«i giíi, ®¹i lý hoa hång hoÆc bÊt kú mét ®¹i lý nµo kh¸c, nÕu c¸c ®¹i lý ®ã dµnh toµn bé ho¹t ®éng ®¹i lý cña m×nh cho doanh nghiÖp ®ã (®¹i lý phô thuéc). (iii) Theo HiÖp ®Þnh nµy, mét tæ chøc b¶o hiÓm lµ ®èi tîng c tró cña Bª-la-rót nÕu thùc hiÖn thu phÝ b¶o hiÓm t¹i ViÖt Nam hay thùc hiÖn b¶o hiÓm rñi ro t¹i ViÖt Nam th«ng qua mét ®èi tîng kh«ng cã t c¸ch ®éc lËp, trõ trêng hîp t¸i b¶o hiÓm, sÏ ®îc coi lµ thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam th«ng qua mét c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam. (iv) Theo HiÖp ®Þnh nµy, ®o¹n a ®iÓm 3.3 kho¶n 3 môc I Th«ng t ®îc thay thÕ b»ng quy ®Þnh nh sau: a. Doanh nghiÖp ®ã sö dông c¸c ph¬ng tiÖn chØ nh»m môc ®Ých lu kho, trng bµy hoÆc giao hµng ho¸ hay tµi s¶n cho xÝ nghiÖp. 2. Thu nhËp tõ ho¹t déng kinh doanh: Theo HiÖp ®Þnh nµy, kh«ng cã kho¶n lîi tøc nµo ®îc ph©n bæ cho mét c¬ së thêng tró cña mét xÝ nghiÖp cña Bª-la-rót t¹i ViÖt Nam nÕu c¬ së th- êng tró ®ã chØ ®¬n thuÇn mua hµng ho¸ hay tµi s¶n cho xÝ nghiÖp. 3. Thu nhËp tõ tiÒn l·i cæ phÇn: Theo kho¶n 2 §iÒu 10 cña HiÖp ®Þnh nµy, thuÕ suÊt giíi h¹n nªu t¹i ®iÓm 5.2 kho¶n 5 môc II Th«ng t lµ 15% cña tæng sè tiÒn l·i cæ phÇn.
  3. 3 4. Thu nhËp tõ l·i tõ tiÒn vay: 4.1. Theo kho¶n 2 §iÒu 11 cña HiÖp ®Þnh nµy, thuÕ suÊt giíi h¹n nªu t¹i ®iÓm 5.2 kho¶n 5 môc II Th«ng t lµ 10% cña tæng sè kho¶n l·i tõ tiÒn cho vay. 4.2. Trêng hîp ViÖt Nam ®¸nh thuÕ thu nhËp ®èi víi c¸c kho¶n l·i tõ tiÒn cho vay do c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam tr¶ cho c¸c ®èi tîng c tró cña níc ngoµi, l·i tõ tiÒn cho vay tr¶ cho Ng©n hµng quèc gia Bª-la-rót sÏ ®îc miÔn thuÕ t¹i ViÖt Nam. 5. Thu nhËp tõ tiÒn b¶n quyÒn: Theo kho¶n 2 §iÒu 12 cña HiÖp ®Þnh nµy, thuÕ suÊt giíi h¹n nªu t¹i ®iÓm 7.2 kho¶n 7 môc II Th«ng t lµ 15% tæng sè tiÒn b¶n quyÒn. 6. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng ngµnh nghÒ ®éc lËp: Theo kho¶n 3 §iÒu 14 cña HiÖp ®Þnh nµy, thuËt ng÷ "c¬ së cè ®Þnh" cã nghÜa lµ mét ®Þa ®iÓm cè ®Þnh nh mét v¨n phßng hay mét c¨n phßng, hoÆc bÊt kú mét ®Þa ®iÓm nµo mµ qua ®ã mét c¸ nh©n cã thÓ thêng xuyªn thùc hiÖn mét phÇn hoÆc toµn bé c¸c ho¹t ®éng dÞch vô c¸ nh©n ®éc lËp. 7. Thu nhËp tõ tiÒn l¬ng hu: Theo kho¶n 2 §iÒu 18 cña HiÖp ®Þnh nµy, nh÷ng kho¶n tiÒn do mét c¸ nh©n lµ mét ®èi tîng c tró cña Bª-la-rót nhËn ®îc tõ c¸c h×nh thøc b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh cña luËt ph¸p cña ViÖt Nam sÏ chØ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i ViÖt Nam. 8. Thu nhËp cña sinh viªn, häc sinh häc nghÒ: Theo HiÖp ®Þnh nµy, ®o¹n b kho¶n 15.2 môc II Th«ng t ®îc thay thÕ b»ng quy ®Þnh nh sau: §èi víi c¸c kho¶n tiÒn trî cÊp, häc bæng, tiÒn c«ng lao ®éng kh«ng ®îc ®Ò cËp t¹i ®o¹n a kho¶n 15.2 môc II Th«ng t, th× sinh viªn hay häc sinh häc nghÒ nh ®îc ®Ò cËp t¹i kho¶n 15.2 môc II Th«ng t trong suèt thêi gian häc tËp hay ®µo t¹o cña m×nh t¹i ViÖt Nam sÏ ®îc hëng c¸c quy ®Þnh vÒ miÔn thuÕ hoÆc gi¶m thuÕ nh c¸c quy ®Þnh ¸p dông cho c¸c ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam. 9. Thu nhËp kh¸c: Theo HiÖp ®Þnh nµy, kho¶n 17 môc II Th«ng t ®îc thay thÕ b»ng quy ®Þnh nh sau: 17.1. §iÒu 22 quy ®Þnh viÖc thu thuÕ ®èi víi c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c cha ®îc ®Ò cËp t¹i c¸c ®iÒu kho¶n kh¸c cña HiÖp ®Þnh. 17.2. Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 22, trêng hîp mét ®èi tîng c tró cña Bª-la- rót cã c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c tõ ViÖt Nam nh ®Ò cËp t¹i ®iÓm 17.1 sÏ ph¶i nép thuÕ t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ cña ViÖt Nam.
  4. 4 Phô lôc sè XXV HiÖp ®Þnh gi÷a ViÖt Nam vµ SÐc (KÌm theo Th«ng t sè 59/1998/TT-BTC ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh bæ sung Th«ng t sè 95/1997/TT-BTC ngµy 29/12/1997 cña Bé Tµi chÝnh) MÆc dï ®· cã nh÷ng quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 95/1997/TT-BTC ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1997 cña Bé Tµi chÝnh, c¸c quy ®Þnh híng dÉn sau ®©y sÏ ®îc ¸p dông trong trêng hîp thùc hiÖn HiÖp ®Þnh gi÷a ChÝnh phñ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ níc Céng hoµ SÐc vÒ tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn vµ ng¨n ngõa viÖc trèn lËu thuÕ ®èi víi thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp vµ tµi s¶n cã hiÖu lùc tõ ngµy 3 th¸ng 2 n¨m 1998 vµ ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c lo¹i thuÕ t¹i ViÖt Nam tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1999: 1. C¬ së thêng tró: (i) Theo HiÖp ®Þnh nµy, ®o¹n a ®iÓm 3.2 kho¶n 3 môc I Th«ng t ®îc thay thÕ b»ng quy ®Þnh nh sau: a. Doanh nghiÖp ®ã cã t¹i ViÖt Nam: trô së ®iÒu hµnh, chi nh¸nh, v¨n phßng (kÓ c¶ v¨n phßng ®¹i diÖn th¬ng m¹i cña th¬ng nh©n níc ngoµi ®Æt t¹i ViÖt Nam trong trêng hîp ®îc uû quyÒn ký kÕt hîp ®ång th¬ng m¹i), nhµ m¸y, xëng s¶n xuÊt, má, giÕng dÇu hoÆc khÝ, má ®¸ hoÆc ®Þa ®iÓm khai th¸c hoÆc th¨m dß tµi nguyªn thiªn nhiªn. (ii) Theo HiÖp ®Þnh nµy, mét tæ chøc b¶o hiÓm lµ ®èi tîng c tró cña SÐc nÕu thùc hiÖn thu phÝ b¶o hiÓm t¹i ViÖt Nam hay thùc hiÖn b¶o hiÓm rñi ro t¹i ViÖt Nam th«ng qua mét ®èi tîng kh«ng cã t c¸ch ®éc lËp, trõ trêng hîp t¸i b¶o hiÓm, sÏ ®îc coi lµ thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam th«ng qua mét c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam. 2. Thu nhËp tõ ho¹t déng kinh doanh: Theo HiÖp ®Þnh nµy, kh«ng cã kho¶n lîi tøc nµo ®îc ph©n bæ cho mét c¬ së thêng tró cña mét xÝ nghiÖp cña SÐc t¹i ViÖt Nam nÕu c¬ së thêng tró ®ã chØ ®¬n thuÇn mua hµng ho¸ hay tµi s¶n cho xÝ nghiÖp. 3. Lîi tøc tõ ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ: (i) Theo HiÖp ®Þnh nµy, ®o¹n d kho¶n 1 môc I Th«ng t ®îc thay thÕ b»ng quy ®Þnh nh sau: d. ThuËt ng÷ "vËn t¶i quèc tÕ": ThuËt ng÷ "vËn t¶i quèc tÕ" ®îc dïng trong HiÖp ®Þnh ®Ó chØ viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch cña c¸c h·ng hµng kh«ng, h·ng vËn t¶i hµng h¶i, cã trô së ®iÒu hµnh thùc tÕ t¹i ViÖt Nam hoÆc SÐc, gi÷a mét ®Þa ®iÓm t¹i mét níc ký kÕt vµ mét ®Þa ®iÓm t¹i níc ký kÕt kia. VÝ dô h·ng vËn t¶i cã trô së ®iÒu hµnh thùc tÕ t¹i SÐc vËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch gi÷a c¶ng H¶i Phßng vµ c¶ng t¹i Hång K«ng hay c¶ng t¹i SÐc th× ho¹t ®éng ®ã ®îc gäi lµ vËn t¶i quèc tÕ. ThuËt ng÷ kh«ng ¸p dông trong trêng hîp h·ng vËn t¶i SÐc nãi trªn vËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch
  5. 5 gi÷a c¶ng H¶i Phßng vµ c¶ng thµnh phè Hå ChÝ Minh (hai c¶ng ®Òu t¹i ViÖt Nam). NÕu trô së ®iÒu hµnh thùc tÕ cña doanh nghiÖp lµ trªn mét con tµu hay con thuyÒn, khi ®ã doanh nghiÖp sÏ ®îc coi lµ cã trô së ®iÒu hµnh thùc tÕ t¹i ViÖt Nam nÕu c¶ng chÝnh cña con tµu hay con thuyÒn ®ã n»m t¹i ViÖt Nam, hoÆc nÕu doanh nghiÖp ®ã kh«ng cã mét c¶ng chÝnh th× trô së ®iÒu hµnh thùc tÕ cña doanh nghiÖp ®ã sÏ lµ t¹i ViÖt Nam nÕu ngêi ®iÒu hµnh con tµu hay con thuyÒn ®ã lµ ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam. (ii) Theo HiÖp ®Þnh nµy, ®o¹n a ®iÓm 3.1 kho¶n 3 môc II Th«ng t ®îc thay thÕ b»ng quy ®Þnh nh sau: a. Doanh nghiÖp vËn t¶i cã trô së ®iÒu hµnh thùc tÕ t¹i SÐc (lµ n¬i doanh nghiÖp ®ã ®Æt c¬ quan ®iÒu hµnh ®Ó tæ chøc, ®iÒu hµnh vµ ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ s¶n xuÊt kinh doanh) cã lîi tøc tõ ho¹t ®éng vËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch gi÷a mét ®Þa ®iÓm t¹i ViÖt Nam vµ mét ®Þa ®iÓm ë SÐc hay gi÷a hai ®Þa ®iÓm t¹i níc ngoµi sÏ ®îc miÔn thuÕ lîi tøc t¹i ViÖt Nam. 4. Thu nhËp tõ tiÒn l·i cæ phÇn: Theo kho¶n 2 §iÒu 10 cña HiÖp ®Þnh nµy, thuÕ suÊt giíi h¹n nªu t¹i ®iÓm 5.2 kho¶n 5 môc II Th«ng t lµ 10% cña tæng sè tiÒn l·i cæ phÇn. 5. Thu nhËp tõ l·i tõ tiÒn vay: 5.1. Theo kho¶n 2 §iÒu 11 cña HiÖp ®Þnh nµy, thuÕ suÊt giíi h¹n nªu t¹i ®iÓm 6.2 kho¶n 6 môc II Th«ng t lµ 10% cña tæng sè kho¶n l·i tõ tiÒn cho vay. 5.2. a. Trêng hîp ViÖt Nam ®¸nh thuÕ thu nhËp ®èi víi c¸c kho¶n l·i tõ tiÒn cho vay do c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam tr¶ cho c¸c ®èi tîng c tró cña níc ngoµi, l·i tõ tiÒn cho vay sÏ ®îc miÔn thuÕ t¹i ViÖt Nam nÕu: (i) TiÒn l·i ®ã do ChÝnh phñ SÐc, mét c¬ quan hay chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng cña SÐc nhËn vµ thùc hëng; hoÆc (ii) TiÒn l·i ®ã do Ng©n hµng Trung ¬ng cña SÐc nhËn vµ thùc hëng; b. Trêng hîp ViÖt Nam ®¸nh thuÕ thu nhËp ®èi víi c¸c kho¶n l·i tõ tiÒn cho vay do c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam tr¶ cho c¸c ®èi tîng c tró cña níc ngoµi, ChÝnh phñ ViÖt Nam còng cã thÓ xem xÐt miÔn thuÕ ®èi víi tiÒn l·i do bÊt kú ®èi tîng nµo (trõ c¸c ®èi tîng nªu t¹i ®iÓm (i) vµ (ii) nªu trªn) lµ ®èi t- îng c tró cña SÐc nhËn ®îc vµ thùc hëng víi ®iÒu kiÖn nghiÖp vô kinh doanh cã kho¶n nî ph¸t sinh ®îc ChÝnh phñ ViÖt Nam cho phÐp. 6. Thu nhËp tõ tiÒn b¶n quyÒn: Theo kho¶n 2 §iÒu 12 cña HiÖp ®Þnh nµy, thuÕ suÊt giíi h¹n nªu t¹i ®iÓm 7.2 kho¶n 7 môc II Th«ng t lµ 10% cña tæng sè tiÒn b¶n quyÒn. 7. Thu nhËp cña nghÖ sÜ vµ vËn ®éng viªn: Theo HiÖp ®Þnh nµy, ®iÓm 12.4 kho¶n 12 môc II Th«ng t ®îc thay thÕ b»ng quy ®Þnh nh sau: 12.4. Trêng hîp ho¹t ®éng tr×nh diÔn nghÖ thuËt, thÓ thao cña c¸ nh©n, c«ng ty lµ ®èi tîng c tró t¹i SÐc chñ yÕu do quü c«ng cña SÐc tµi trî hoÆc nÕu c¸c ho¹t ®éng nµy ®îc tiÕn hµnh theo mét HiÖp ®Þnh hay mét
  6. 6 tho¶ thuËn vÒ v¨n ho¸ gi÷a ViÖt Nam vµ SÐc th× thu nhËp tõ ho¹t ®éng tr×nh diÔn t¹i ViÖt Nam cña c¸ nh©n, c«ng ty c tró cña SÐc sÏ ®îc miÔn thuÕ t¹i ViÖt Nam. 8. Thu nhËp cña sinh viªn, häc sinh häc nghÒ: Theo HiÖp ®Þnh nµy, ®o¹n b kho¶n 15.2 môc II Th«ng t ®îc thay thÕ b»ng quy ®Þnh nh sau: §èi víi c¸c kho¶n tiÒn trî cÊp, häc bæng, tiÒn c«ng lao ®éng kh«ng ®îc ®Ò cËp t¹i ®o¹n a kho¶n 15.2 môc II Th«ng t, th× sinh viªn hay häc sinh häc nghÒ nh ®îc ®Ò cËp t¹i kho¶n 15.2 môc II Th«ng t trong suèt thêi gian häc tËp hay ®µo t¹o cña m×nh t¹i ViÖt Nam sÏ ®îc hëng c¸c quy ®Þnh vÒ miÔn thuÕ hoÆc gi¶m thuÕ nh c¸c quy ®Þnh ¸p dông cho c¸c ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam. 9. Thu nhËp cña gi¸o viªn, gi¸o s vµ ngêi nghiªn cøu: Quy ®Þnh t¹i kho¶n 16 môc I cña Th«ng t vÒ thu nhËp cña gi¸o viªn, gi¸o s vµ ngêi nghiªn cøu kh«ng ®îc ¸p dông t¹i HiÖp ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2