Thông tư 59/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
114
lượt xem
12
download

Thông tư 59/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 59/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành chính sách tài chính áp dụng cho các khu kinh tế cửa khẩu biên giới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 59/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é    c h Ý n h  S è  59/2001/TT­B T C  n g µy  17 th¸ng 7 n¨ m  2001 H íng  B tµi d É n  thi µ n h  ch Ý n h  s¸ch   c h Ý n h  ¸p  ô n g    h tµi d c h o  c¸c kh u  kinh tÕ cöa  h È u   k biªn giíi C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  53/2001/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng 4  19    n¨m  2001 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  chÝnh  vÒ  s¸ch ®èi víi       khu kinh tÕ    cöa  khÈu    iBé   biªngií   , Tµi chÝnh    híng dÉn      thihµnh chÝnh s¸ch tµichÝnh        ¸p dông cho    c¸c khu  kinh  tÕ  cöa  khÈu      sau: biªngiính  i P h Ç n  I: h¹ m  vi, èi tîng ¸p d ô n g  P  ® 1.Ph¹m        vi¸p dông:   Theo quy ®Þnh   i§iÒu  QuyÕt  t¹  5,  ®Þnh   53/2001/Q§­ sè  TTg ngµy  19  th¸ng 4    n¨m 2001 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  ph¹m    dông  th×  vi¸p  Th«ng   t nµy  lµ: ­ C¸c khu kinh  cöa  tÕ  khÈu  ® îc thµnh  ®∙    lËp theo tõng QuyÕt ®Þnh  riªng cña    Thñ  íng  t ChÝnh phñ  íc khi QuyÕt  tr     ®Þnh   53/2001/Q§­ sè  TTg cã  hiÖu      lùcthihµnh. ­ C¸c    khu kinh tÕ    cöa  khÈu  îc thµnh  ®   lËp theo tõng QuyÕt ®Þnh riªng   cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ sau    khi QuyÕt ®Þnh  53/2001/Q§­ sè  TTg  hiÖu  cã  lùcthi    hµnh. C¸c quy ®Þnh trong Th«ng     tnµy kh«ng    ¸p dông cho  Khu  ¬ng    th m¹i Lao  B¶o (thµnh  theo  lËp  QuyÕt  ®Þnh  219/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng11  12    n¨m  1998 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ). 2.§èit        îng ¸p dông:   Th«ng   tnµy    ¸p dông  cho     îng sau: c¸c®èi t   2.1.C¸c    tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ¬ng (sau ®©y     gäi chung    lµ tØnh)cã    khu kinhtÕ    cöa  khÈu          biªngiíghit¹ Môc    i i 1,PhÇn   trªn; Inªu  2.2.C¸c    nhµ ®Çu    t trong níc thuéc      mäi thµnh phÇn kinh tÕ  c¸c nhµ    vµ    ®Çu      tnícngoµiho¹t®éng      kinh doanh    (bao gåm     ho¹t®éng x©y dùng  së    c¬  h¹ tÇng,s¶n    xuÊt,kinh doanh  ¬ng    cung      th m¹i vµ  cÊp dÞch    i   vô) t¹  khu  c¸c kinh  tÕ  cöa  khÈu; 2.3.ChØ       c¸c ho¹t®éng    kinh doanh thùc hiÖn  ic¸c khu  t¹    kinh  cöa  tÕ  khÈu    îchëng    míi®   c¸cchÝnh s¸ch u      ®∙iquy ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. 2.4.Trêng        hîp c¸cnhµ ®Çu    ttrong nícvµ      nhµ  ®Çu      tnícngoµithùc hiÖn      c¸cho¹t®éng      kinhdoanh      t¹ khu  i kinhtÕ    cöa  khÈu nhng  kh«ng  thµnh    lËp ph¸p  nh©n kinh  t¹  tÕ  ikhu  kinh  cöa  tÕ  khÈu  th× ph¶i h¹ch    to¸n riªng phÇn      kinh  doanh    t¹ khu  i kinhtÕ    cöa  khÈu    c¨n cø    ®Ó cã    x¸c®Þnh  chÕ  u  ®é  ®∙i.
  2. 2 P h Ç n  II:  ¦u ®∙i Ò  tµi h Ý n h  v  c I.  ¦u ®∙i  Ç u  t x © y  d ù n g  c¬ së h¹ tÇng  kh u  kinh tÕ  ® c öa kh È u  tõ n g u å n  thu  o  n g © n   d s¸ch  trung ¬ n g  ® Ç u   t trë l¹i: C¨n  sè  cø  thùc  thu ng©n  s¸ch  nhµ    níc hµng n¨m  i t¹ khu kinh  cöa  tÕ  khÈu ng©n  s¸ch Trung ¬ng    sÏ ®Çu      i   t trël¹ ®Ó x©y    dùng  së  tÇng  c¬  h¹  khu  kinhtÕ    cöa  khÈu theo c¸cmøc      sau ®©y: 1. §èi víic¸c khu          kinh tÕ    cöa  khÈu  îc thµnh  ®   lËp sau    khiQuyÕt  ®Þnh  sè 53/2001/Q§­ TTg  hiÖu      cã  lùc,c¸c khu kinh tÕ    cöa  khÈu  ® îc thµnh    ®∙    lËp theo tõng QuyÕt  ®Þnh  riªngcña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  íckhiQuyÕt  tr     ®Þnh  sè  53/2001/Q§­ TTg  hiÖu    cã  lùcnhng  thêigian thùc hiÖn    cã        c¸cchÝnh s¸ch u      ®∙i nªu trong c¸cQuyÕt      ®Þnh cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  thµnh    vÒ  lËp khu  kinh tÕ    cöa khÈu  tõ 5  ®ã    n¨m    trëxuèng  tõ ngµy  kÓ    QuyÕt  ®Þnh  cã  ®ã  hiÖu      lùcthi hµnh: ­ NÕu   thùc thu ng©n    sè      s¸ch nhµ    i   níc t¹ khu kinh tÕ    cöa khÈu    tû díi50    ®ång    mçi n¨m    th× ng©n  s¸ch Trung    ¬ng    sÏ®Çu        ttrël¹100%; i ­ NÕu   thùc thu ng©n    sè      s¸ch nhµ    i   níct¹ khu    kinh tÕ    cöa  khÈu    tû trªn50    ®ång mçi n¨m th× ng©n  s¸ch Trung ¬ng    sÏ ®Çu      i tû ®ång  50%   t trël¹ 50      vµ  cña  thùc thu cßn  i sè      l¹ . 2.§èivíi         khu  c¸c kinh tÕ    cöa  khÈu  îcthµnh    íckhiQuyÕt  ®   lËp tr     ®Þnh  sè  53/2001/Q§­TTg  hiÖu    cã    cã  lùc vµ  thêigian thùc hiÖn    thÝ ®iÓm     c¸c chÝnh  s¸ch u    t¹ QuyÕt    ®∙inªu   i ®Þnh  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  thµnh    vÒ  lËp khu  kinh  tÕ cöa khÈu  trªn5  ®ã    n¨m  tõngµy  kÓ    QuyÕt ®Þnh  thµnh    vÒ  lËp khu kinh tÕ    cöa khÈu  cã  ®ã  hiÖu      lùcthihµnh: ­NÕu   thùc thu ng©n    sè      s¸ch nhµ        níct¹ khu  i kinhtÕ    cöa  khÈu    trªn100    tû ®ång  mçi n¨m th× ng©n s¸ch Trung ¬ng    sÏ ®Çu       i t trë l¹ kh«ng qu¸ 50%  sè  thùc thu.   Bé    TµichÝnh      sÏx¸c®Þnh  vèn  sè  ng©n s¸ch trung ¬ng      ®Çu        ttrël¹ tõng  i n¨m  cho    c¸c khu kinh tÕ    cöa  khÈu nµy    së    trªnc¬  ®Ò nghÞ  cña  ban  Uû  nh©n  d©n (UBND)  tØnh  khu  cã  kinh tÕ    cöa  khÈu  ý  vµ  kiÕn  cña  KÕ   Bé  ho¹ch  vµ  §Çu . t ­ NÕu   thùc thu ng©n    sè      s¸ch nhµ    i   níct¹ khu    kinh tÕ    cöa  khÈu    díi100    tû ®ång mçi n¨m th× ng©n  s¸ch Trung ¬ng    sÏ ®Çu    trë l¹  t   i theo møc   îc quy  ®   ®Þnh  sau: nh  + NÕu   thùc thu ng©n  sè      s¸ch nhµ    i   níct¹ khu  kinh tÕ    cöa khÈu    tû díi50    ®ång    mçi n¨m    th× ng©n  s¸ch Trung    ¬ng    sÏ®Çu        ttrël¹100%; i +  NÕu   thùc thu ng©n  sè      s¸ch nhµ    i   níct¹ khu    kinh tÕ    cöa  khÈu      tõ trªn50  tû ®ång    ®Õn  100    tû ®ång mçi n¨m  ng©n  th×  s¸ch Trung    ¬ng    sÏ ®Çu        t trël¹i 50    tû®ång  50%   vµ  cña  thu cßn  i sè    l¹ . ­NÕu       c¸ckhu kinh tÕ    cöa  khÈu nµy  hoµn  ®∙  thµnh  c¬  vÒ  b¶n viÖc  ®Çu   t x©y    dùng  së  tÇng  c¬  h¹  theo quy ho¹ch  ng©n  th×  s¸ch Trung  ¬ng    sÏ chÊm   døt viÖc    ®Çu      i ttrël¹ .
  3. 3 3. Sè    thùc  thu ng©n  s¸ch  nhµ    níc hµng  n¨m    trªn®Þa  bµn khu  kinh tÕ    cöa khÈu  lµm c¨n  ®Ó     cø  x¸c ®Þnh  møc  ng©n  s¸ch Trung  ¬ng  ®Çu        t trë l¹i theo quy  ®Þnh  i t¹ §iÓm       1, §iÓm   trªn®©y    thùc thu ng©n  2    lµsè      s¸ch nhµ      níc ph¸tsinh trªn®Þa        bµn  khu kinh tÕ    cöa  khÈu  kh«ng bao gåm: thuÕ        gi¸trÞgia t¨nghµng    nhËp khÈu,thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖthµng    nhËp khÈu;c¸ckho¶n      thu  kh«ng  tÝnh trong c©n      ®èi ng©n  s¸ch ®Þa    ph¬ng  huy  nh  ®éng ®ãng  gãp  cña  d©n; thu do      tÞch    thu hµng  bu«n      lËu;thu häc  phÝ; viÖn    phÝ  c¸ckho¶n    vµ    thu kh¸c. II.  ¦u ®∙i ch o  c¸c  ù  ¸n kinh  o a n h  t¹i d d   k h u  kinh tÕ c öa kh È u: 1.¦u®∙icho    ¸n du        c¸cdù    lÞch: Theo  quy ®Þnh  i t¹ §iÓm     d, Kho¶n    2, §iÒu    2, QuyÕt  ®Þnh  53/2001/Q§­ TTg  c¸c dù    th×    ¸n ®Çu    tkinh doanh  lÞch  i   du  t¹ khu  kinh tÕ    cöa  khÈu  îcx¸c ®     ®Þnh    ¸n  lµ dù  thuéc  danh  môc  khuyÕn  khÝch  ®Çu     t quy ®Þnh  i t¹  §iÒu  15  cña LuËt  KhuyÕn  khÝch  ®Çu    t trong    níc (söa  æi)  03/1998/QH10  ® sè  ngµy  20 th¸ng 5    n¨m  1998  cña  Quèc      héi.Do ®ã,  chñ ®Çu    cña    ¸n  t c¸c dù  kinh   doanh  lÞch  îc hëng  u    du  ®   c¸c  ®∙i®Çu    dông  t ¸p  cho    ¸n  c¸c dù  thuéc  danh  môc  khuyÕn  khÝch  ®Çu    quy  t ®Þnh   iDanh  t¹  môc   A cña  b¶n  Phô   lôc ban  hµnh  kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  51/1999/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 7  8    n¨m  1999  cña  ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt  KhuyÕn  khÝch  ®Çu     t trong níc     (söa ®æi) sè      03/1998/QH10. Quy  ®Þnh nµy chØ  dông  ¸p  cho    c¸c chñ ®Çu    t thuéc ®èi îng  dông  t ¸p  cña  LuËt khuyÕn    khÝch ®Çu    ttrongníc.   2.¦u®∙ivÒ        tiÒn thuª®Êt,m Æt         níc: Theo quy ®Þnh  i t¹ Kho¶n    3, §iÒu  cña  2  QuyÕt ®Þnh  53/2001/Q§­TTg  th× c¸cchñ      ®Çu    ttrong nícvµ        c¸c chñ  ®Çu      tnícngoµinÕu  dù      cã  ¸n ®Çu      tt¹i khu kinhtÕ    cöa khÈu    îchëng  ®∙ivÒ  th× ®   u    tiÒn thuª®Êt,m Æt     sau:       nícnh  2.1.VÒ         gi¸thuª®Êt,m Æt       níc: Gi¸ thuª ®Êt, m Æt     dông        níc ¸p  cho    c¸c chñ ®Çu    îc tÝnh  t®   b»ng 50%   cña møc    gi¸cho thuª®Êt,m Æt           nícmµ Nhµ    níc®ang    ¸p dông  i t¹ khu  kinh tÕ    cöa  khÈu. 2.2.VÒ     chÕ     ®é miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt, m Æt     dông      níc:¸p  theo    c¸c quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh. 3.¦u®∙ivÒ        thuÕ: Theo  quy ®Þnh  i t¹ Kho¶n    4, §iÒu  cña  2  QuyÕt  ®Þnh 53/2001/Q§­TTg  th×    c¸c chñ ®Çu    t nÕu  dù  ®Çu    i cã  ¸n  t t¹ khu kinh tÕ    cöa  khÈu    îc hëng  sÏ ®   c¸cu    thuÕ    ®∙ivÒ  theo c¸cquy      ®Þnh  hiÖn hµnh. P h Ç n  III:Q u ¶ n  lý, ö  d ô n g  v è n d o  n g © n  s¸ch     s trung ¬ n g  ® Ç u  t trë l¹i h o  k h u  kinh tÕ c ö a k h È u  c
  4. 4 I. Ë p  k Õ  h o¹ch vèn d o  n g © n  s¸ch   L trung ¬ n g  ® Ç u  t trë l¹i: 1. Trªn c¬  quy      së  ho¹ch ph¸ttr       iÓn kinh tÕ          ­ x∙héikhu  kinh tÕ    cöa  khÈu,   UBND   tØnh  khu  cã  kinh tÕ    cöa  khÈu    x¸c ®Þnh  nhu  râ  cÇu  vèn ®Çu     t x©y  dùng  së    c¬  h¹ tÇng  khu  kinh tÕ    cöa  khÈu,trong ®ã  râ danh      nªu    môc    c¸cc«ng  tr×nh cÇn    ®Çu    møc    tiªn®Çu    tvµ  ®é u    tcho  tõng c«ng  tr×nh,nhu    cÇu tæng  vèn ®Çu    vèn  tvµ  ®Çu   ttõng c«ng  tr×nh (nªu râ nguån        vèn  ®Çu  :tõ nguån  t    ng©n  s¸ch ®Þa     ph¬ng, nguån    ng©n  s¸ch trung ¬ng  ®Çu      ihay  t trël¹   , nguån  vèn vay  .   ho¹ch  iÓn khaivµ    .. )kÕ  , tr     thêigian dù    kiÕn  hoµn  thµnh      ®Ó göiBé  TµichÝnh,Bé        KÕ ho¹ch vµ   §Çu   ttheo dâi,   ho¹ch vèn      kÕ  lËp   ®Çu      i ttrël¹ . 2. Hµng    n¨m, UBND     tØnh  khu  cã  kinh tÕ    cöa  khÈu      to¸nng©n  khilËp dù    s¸ch cña  ®Þa   ph¬ng  tr¸ch nhiÖm   cã    lËp  to¸n sè  dù    thu  ng©n  s¸ch nhµ    níc ph¸tsinh trªn®Þa        bµn  khu kinhtÕ    cöa  khÈu  theo quy    ®Þnh    t¹ §iÓm     i 3,Môc  1  cña PhÇn  , dù    vèn  II  lËp  to¸nsè  ng©n  s¸ch Trung    ¬ng    sÏ®Çu        ttrël¹ theo    i c¸c møc  quy ®Þnh   t¹ §iÓm     i 1,§iÓm   thuéc Môc  PhÇn        TµichÝnh, 2    1  II®Ó göiBé      Bé    KÕ ho¹ch vµ    §Çu . t 3. Trªn c¬  dù          së  to¸nthu ng©n  s¸ch nhµ      níchµng  n¨m    trªn®Þa  bµn khu  kinh tÕ    cöa  khÈu, Bé      TµichÝnh    x¸c ®Þnh  th«ng  cho  vµ  b¸o  UBND  tØnh biÕt  dù    vèn  to¸nsè  ng©n s¸ch trung ¬ng        sÏ®Çu        ttrël¹ cho  i khu  kinh tÕ    cöa  khÈu  theo c¸cmøc      quy  ®Þnh    t¹ §iÓm     i 1,§iÓm   thuéc Môc  PhÇn  . 2    1  II  C¨n  vµo  to¸n møc   cø  dù    vèn ®Çu    ® îc giao  t   hµng n¨m  ng©n  tõ  s¸ch  trung ¬ng cho khu kinh tÕ    cöa khÈu, UBND     tØnh  kÕ  lËp  ho¹ch  dông  sö  vèn  ®Çu    thµng quý    TµichÝnh. göiBé    II.S ö  d ô n g  n g u å n  vèn  o  n g © n     d s¸ch  trung ¬ n g  ® Ç u   t trë l¹i: 1. VÒ     nguyªn t¾c  vèn  ng©n    sè  do  s¸ch Trung    ¬ng ®Çu        ttrël¹ chØ  îc i ®   sö dông    ®Ó x©y  dùng  së    c¬  h¹ tÇng    trªn®Þa  bµn khu kinh tÕ    cöa  khÈu. Sè    vèn ®Çu    triªngtõng©n      s¸ch trung ¬ng      cho khu kinh tÕ    cöa  khÈu    lµkho¶n    trî cÊp  môc     cã  tiªucña ng©n  s¸ch  Trung  ¬ng cho  tØnh. UBND     tØnh  tr¸ch cã    nhiÖm  dông  sö  ®óng môc  ®Ých  vèn  sè  ®Çu    triªngcña    ng©n  s¸ch Trung    ¬ng  cho khu kinh tÕ    cöa  khÈu.ViÖc    qu¶n    sö  lývµ  dông  vèn  ph¶itu©n        thñ c¸cquy  ®Þnh  cña Nhµ    qu¶n    nícvÒ  lývèn  ®Çu    tx©y  dùng  b¶n. c¬  2. UBND     tØnh  thÓ  cã  vay vèn  ®∙inhµ      u    níctõ Quü  trî Hç      iÓn ®Ó   ph¸ttr   x©y dùng  së  tÇng  c¬  h¹  trong khu    kinh tÕ    cöa  khÈu  ® îc sö  vµ    dông  nguån  vèn  ng©n  do  s¸ch trung  ¬ng  ®Çu      i       t trël¹ ®Ó tr¶nî gèc  l∙ cho      vµ    i c¸c kho¶n  vay  trªn. 3. Trong  êng    vèn  ng©n    tr hîp sè  do  s¸ch trung    ¬ng ®Çu        ttrël¹ cho  i khu  kinh tÕ    cöa  khÈu thÊp,kh«ng    ®¸p øng  îcnhu  ®   cÇu ®Çu    tx©y dùng  së    c¬  h¹ tÇng  trong khu      th× UBND   tØnh  thÓ  cã  chñ ®éng  trÝtrong kÕ  bè      ho¹ch ng©n    s¸ch tØnh    hµng  n¨m mét îng vèn  l   nhÊt ®Þnh      ®Ó x©y  dùng  së    c¬  h¹ tÇng  khu  kinhtÕ    cöa  khÈu.  4.Trong  êng    së      tr hîp c¬  h¹ tÇng  trong khu    kinh tÕ    cöa  khÈu  ® îc®Çu   ®∙    tt  ¬ng    ®èi ®ång  th× UBND   bé    tØnh  îcdïng  vèn  ng©n  ®   sè  do  s¸ch Trung    ¬ng  ®Çu          ttrël¹ ®Ó ®Çu    i tcho    c¸c c«ng tr×nh c¬  h¹    së  tÇng  ngoµi®Þa     bµn khu 
  5. 5 kinh tÕ    cöa  khÈu nÕu    c¸c c«ng tr×nh nµy  li     cã  ªnquan mËt thiÕtvµ    phôc vô  trùctiÕp sù    iÓncña      ph¸ttr   khu kinhtÕ    cöa  khÈu.  Chñ tÞch UBND  tØnh chñ ®éng  quyÕt ®Þnh  viÖc ®Çu    chÞu  tvµ  tr¸ch   nhiÖm   quyÕt  vÒ  ®Þnh  cña  m×nh  ph¶ith«ng  ®Ó   Tµi chÝnh  Bé  vµ    b¸o  Bé    vµ  KÕ   ho¹ch ­§Çu      tbiÕt. 5. §Þnh  vµo    kú  thêi®iÓm  lËp  to¸n ng©n   dù    s¸ch hµng  n¨m,      Bé Tµi chÝnh    sÏchñ    tr×,phèihîp víi KÕ         Bé  ho¹ch ­ §Çu   UBND      tvµ  tØnh  khu  cã  kinh  tÕ cöa khÈu    ®Ó xem   xÐt,x¸c ®Þnh        l¹ tiÕn ®é  dông  i   sö  vèn  nhu  vµ  cÇu  vèn  ®Çu          ttrël¹ tõ ng©n  i s¸ch Trung    ¬ng.Ng©n    s¸ch Trung    ¬ng    sÏchÊm     døt viÖc  ®Çu   trë l¹    t   i khu  khi kinh  cöa  tÕ  khÈu  hoµn  ®∙  thµnh    b¶n  vÒ c¬  viÖc x©y  dùng  së    c¬  h¹ tÇng  theo quy    ho¹ch. III.Tr×nh  tù,    thñ tôc, h ¬ n g    p thøc c Ê p   h¸t, h Õ  ® é  b¸o c¸o vµ q u y Õt  p  c to¸n vèn d o  n g © n  s¸ch trung  n g  ® Ç u   ¬ t trë l¹i: 1. Sè    vèn  ng©n  do  s¸ch Trung    ¬ng ®Çu        ttrël¹ hµng  i n¨m cho khu kinh  tÕ  cöa khÈu  îccÊp    ®   ph¸ttheo tõng quý    së:     trªnc¬  ­ Dù      to¸nhµng  n¨m vèn ®Çu          ttrël¹ tõ ng©n  i s¸ch Trung    ¬ng  ® îcphª ®∙      duyÖt vµ    th«ng    b¸o cho tØnh; ­ KÕ     ho¹ch  dông  sö  vèn ®Çu    t hµng quý  UBND   do  tØnh lËp  göiBé  vµ    TµichÝnh;   ­ Sè    thùc thu ng©n      s¸ch nhµ        níctrªn®Þa  bµn  khu  kinh tÕ    cöa  khÈu  cña  quý  íc. tr §Þnh  hµng  kú  quý  trong n¨m  ng©n  s¸ch  (vµo  ngµy  cña  20  th¸ng cuèi     quý),c¨n cø      vµo  to¸nhµng  dù    n¨m  ® îcphª duyÖt  sè  ®∙      vÒ  vèn  ®Çu          ttrël¹ tõ i ng©n  s¸ch trung ¬ng  sè      vµ  thùc thu ng©n      s¸ch nhµ        níctrªn®Þa  bµn khu kinh  tÕ cöa khÈu  cña quý  íc,UBND   tr   tØnh    Tµi chÝnh    göi Bé    ®Ò nghÞ    vÒ møc  vèn ®Çu    tcña  quý  tiÕp theo    cho  khu kinh tÕ    cöa  khÈu. Trªn c¬  ®Ò       së  nghÞ  cña tØnh, Bé      Tµi chÝnh    sÏ xem  xÐt  cÊp  vµ  vèn  qua  Tµi chÝnh    Së    ­ VËt    gi¸ tØnh    ®Ó tØnh  chuyÓn  vèn  cho    c¸c c«ng  tr×nh x©y    dùng  së  tÇng  c¬  h¹  khu  kinhtÕ    cöa  khÈu.   2. Sè    vèn  ng©n  s¸ch Trung ¬ng  ®Çu      i t trël¹ cho    tØnh  îc xem   ®   xÐt vµ  ®iÒu chØnh   l¹hµng  i n¨m  vµo  Quý  mét ®Çu  n¨m  tiÕp theo.Trªn c¬  sè        së  thùc   thu ng©n    s¸ch nhµ        nícph¸tsinh trªn®Þa       bµn  khu kinh tÕ    cöa  khÈu  cña n¨m  tr       íc ®Ó x¸c ®Þnh   vèn  sè  ng©n s¸ch Trung  ¬ng  ®Çu    trë l¹  t   i theo møc   quy  ®Þnh  i t¹ §iÓm       1, §iÓm   cña  2  Môc    I,PhÇn      IItrªn®©y.  PhÇn  chªnh lÖch  gi÷a  sè ph¶icÊp    sè    ph¸tvµ  vèn  ng©n s¸ch trung ¬ng  cÊp        ®∙  ph¸tcho  tØnh  theo dù    to¸n® îc®iÒu      chØnh  sau: nh  ­ NÕu   vèn    sè  ng©n s¸ch trung ¬ng      ph¶i®Çu          ttrël¹ cao  i h¬n  ®∙  sè  cÊp  ph¸ttheo  to¸n® îcduyÖt      dù      th× phÇn  chªnh lÖch    îcng©n  sÏ®   s¸ch Trung    ¬ng  cÊp    bæ sung  cho    ®ñ møc  theo quy  ®Þnh   i§iÓm   §iÓm   cña  t¹  1,  2  Môc     I, PhÇn      IItrªn®©y.  ­ NÕu   vèn    sè  ng©n  s¸ch trung ¬ng      ph¶i®Çu          ttrël¹ thÊp  i h¬n  ®∙  sè  cÊp  ph¸ttheo  to¸n® îcduyÖt  phÇn    dù      th×  chªnh lÖch    îcgi¶m    sÏ®   trõvµo  cÊp  sè  ph¸tcho    n¨m  tiÕp theo    ®Ó ®¶m   b¶o  vèn  sè  ®Çu     îc cÊp  t®   theo ®óng møc  quy ®Þnh   t¹ §iÓm     i 1,§iÓm   cña  2  Môc    I,PhÇn      IItrªn®©y. 
  6. 6 3. §èivíi         khu  c¸c kinh tÕ    cöa  khÈu  îcthµnh  tr   ®   lËp  ícngµy  QuyÕt  ®Þnh  53/2001/Q§­ TTg  hiÖu    ®∙  dù    cã  lùcvµ  cã  to¸nn¨m  2001  sè  vÒ  vèn  ng©n  s¸ch  Trung  ¬ng  ®Çu      i   t trël¹ x¸c ®Þnh    theo    c¸c quy  ®Þnh  trong QuyÕt    ®Þnh  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  thµnh    vÒ  lËp khu  kinh tÕ  khÈu    c¶  ®ã, viÖc  cÊp    ph¸tvèn  ®Çu   t vÉn thùc hiÖn    theo  to¸n ® îc duyÖt.PhÇn  dù        chªnh lÖch  gi÷a  cÊp  sè  ph¸ttheo  to¸n® îcduyÖt    vèn    dù      víisè  ng©n  s¸ch trung    ¬ng ph¶i®Çu          ttrël¹i cho n¨m  2001    x¸c ®Þnh  theo    c¸c møc quy ®Þnh  it¹ §iÓm     1, §iÓm   cña  2  Môc  I,PhÇn        IItrªn®©y    îc®iÒu  sÏ®   chØnh vµo Quý  mét  cña n¨m  tiÕp theo.   Sè  vèn ng©n  s¸ch Trung ¬ng  ®Çu      i t trël¹ cho    n¨m  2001  îc x¸c ®Þnh  ®     theo quy  ®Þnh  i t¹ §iÓm       1, §iÓm   cña  2  Môc    I,PhÇn      IItrªn®©y    vµo  c¨n cø  sè  thùc thu ng©n      s¸ch nhµ        nícph¸tsinh trªn®Þa      bµn  khu kinh tÕ    cöa  khÈu tÝnh  tõ ngµy    QuyÕt  ®Þnh  53/2001/Q§­ TTg  ngµy  th¸ng 4  19    n¨m  2001  cña Thñ ­ t íng ChÝnh    phñ  chÝnh  vÒ  s¸ch ®èi víikhu        kinh tÕ    cöa  khÈu      hiÖu  biªngií cã  i lùcthi    hµnh. 4.      §èi víic¸c khu  kinh  cöa  tÕ  khÈu thµnh lËp sau    khi QuyÕt ®Þnh  53/2001/Q§­ TTg  hiÖu    cã  lùc,UBND   tØnh lµm viÖc  thÓ    Tµi chÝnh, cô  víiBé      Bé    KÕ ho¹ch  §Çu   vÒ   vµ  t nhu  cÇu  vèn  môc   vµ  ®Ých  dông  vèn  sö  sè  do  ng©n  s¸ch Trung ¬ng ®Çu      i t trë l¹ cho    n¨m  îc thµnh  ®   lËp.Bé      Tµi chÝnh    sÏ quyÕt ®Þnh  møc ®Çu          së  ttrël¹ trªnc¬  tho¶ thuËn  i   cña  KÕ   Bé  ho¹ch vµ    §Çu  tvµ    UBND   tØnh  khu  cã  kinhtÕ    cöa  khÈu.  5. Sè    vèn  ®Çu    riªng cña  t   ng©n s¸ch  Trung ¬ng  cho khu  kinh  cöa  tÕ  khÈu  îctËp    quyÕt    ®   hîp vµ  to¸nchung  vµo quyÕt    to¸nng©n  s¸ch ®Þa     ph¬ng  nhng    ghimét phÇn  riªngcho      c¸cc«ng tr×nh ®Çu        tt¹ khu  i kinh tÕ    cöa  khÈu. 6. Tr×nh          tù,thñ tôc,ph¬ng thøc cÊp    ph¸t,  chÕ  b¸o    quyÕt    ®é  c¸o vµ  to¸n vèn  ®Çu   tthùc hiÖn    theo c¸cquy      ®Þnh  hiÖn hµnh. P h Ç n  IV: æ  c h ø c thùc hi Ö n  T 1. Th«ng  t nµy cã hiÖu  lùc thi hµnh  kÓ  tõ ngµy QuyÕt ®Þnh  53/2001/Q§­TTg  hiÖu    cã  lùc(ngµy 4    th¸ng5    n¨m 2001). 2. Th«ng     tnµy  thay thÕ    cho    c¸c Th«ng   tcña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn      thi hµnh    c¸c vÊn      ®Ò tµichÝnh  trong c¸c QuyÕt      ®Þnh cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  vÒ thµnh    lËp khu kinhtÕ    cöa  khÈu. 3. §èivíi         khu  c¸c kinh tÕ    cöa  khÈu  îcthµnh  tr   ®   lËp  ícngµy  QuyÕt  ®Þnh  53/2001/Q§­ TTg  hiÖu    cã  vèn  cã  lùc vµ  sè  ®Çu          ttrël¹ tõ ng©n  i s¸ch Trung    ­ ¬ng cÊp  ph¸t®Õn     hÕt n¨m 2000  cßn thÊp h¬n  vèn  îc ®Çu      i   sè  ®   t trë l¹ x¸c   ®Þnh   theo  c¸c quy ®Þnh  trong QuyÕt ®Þnh   cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  vÒ  thµnh  lËp khu  cöa khÈu ®ã,  Tµi chÝnh    Bé    sÏ cÊp ph¸ttiÕp    phÇn cßn  thiÕu   trongn¨m    tiÕp theo.   4. Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu  víng m ¾c           cã    ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ  Bé    TµichÝnh    îcxem       ®Ó ®   xÐt,gi¶iquyÕt.
  7. 7
  8. 8 P h ô  lôc 1:  D a n h  s¸ch c¸c K h u  kinh tÕ ®∙ ® îc thµnh lËp v µ  thêi  gian ¸p d ô n g  c h Ý n h  s¸ch thÝ ®i Ó m  tÝn h  tíi g µ y  Q u y Õ t ® Þ n h  5 3/2001/Q§­T T g    n c ã hi Ö u  lùc thi µ n h  h (Ban  hµnh kÌm  theo Th«ng       tsè 59/2001/TT­ BTC   ngµy  th¸ng7  17    n¨m  2001 cña  TµichÝnh) Bé    STT Tªn khu  QuyÕt  ®Þnh  cña  Th«ng   tcña  Bé  Thêigian ¸p       Thêigian ¸p       kinh tÕ  Thñ íng ChÝnh    t   phñ  TµichÝnh    híng dông    chÝnh  dông  chÝnh  cöa  thµnh  khu  lËp  kinh dÉn  chÕ    s¸ch thÝ    c¬  tµi   ®iÓm   s¸ch thÝ    ®iÓm   khÈu tÕ cöa khÈu chÝnh  cho  khu  tõ5    n¨m    trªn5  trë   n¨m  tÝnh  kinh tÕ    cöa  xuèng  tÝnh    tíi tíngµy    i khÈu  Nay  hÕt  ngµy  Q§53/2001/Q§­ hiÖu      Q§53/2001/Q§­ TTg  hiÖu    lùcthi cã  lùc hµnh TTg  hiÖu  cã  lùc (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Mãng  ­   Q§ 675/1996/Q§­TT  ++ C¸i, TTg   ngµy  18/1997/TT­ 18/9/1996 BTC   ngµy  Qu¶ng  9/4/1997  Ninh ­    Q§ 103/1998/Q§­ TTg  ngµy  4/6/1998  bæ   xung   chÝnh  s¸ch cho      Q§ 675 2 L¹ng  Q§  748/98/Q§/CP­TT  ++ S¬n TTg   ngµy  08/1998/TT­ 11/9/1997   BTC   ngµy  15/1/1998   3 Lµo  CaiQ§  100/98/Q§/CP­TT  125/98/TT­ ++ TTg   ngµy  BTC   ngµy  26/5/1998   9/9/1998  4 Hµ  Q§  158/98/Q§/CP­TT  Tiªn, TTg  ngµy  3/9/1998 13/1999/TT­   Kiªn  BTC   ngµy  ++ Giang 3/2/1999  5 CÇu   Q§  177/98/Q§/CP­TT  ++ treo, TTg   ngµy  162/1998/TT­ 15/9/1998   BTC   Hµ  ngµy 17/12/98 TÜnh 6 Méc  Q§  210/98/Q§/CP­TT  ++ Bµi, TTg   ngµy  02/1998/TT­ T©y  27/10/1998   BTC Ninh ngµy 5/1/1999   7 Bê  y, Q§   06/99/Q§/CP­TT  TTg ngµy  5/1/1999 130/1999/TT­   ++ Kon  BTC tum   ngµy  10/11/1999  
  9. 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản