Thông tư 59/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
798
lượt xem
92
download

Thông tư 59/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 59/2003/TT-BTC về Luật Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 59/2003/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 59/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 23 tháng 6 năm 2003 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N NGH Đ NH S 60/2003/NĐ-CP NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 2003 C A CHÍNH PH QUY Đ NH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH LU T NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph ban hành Quy ch xem xét, quy t đ nh d toán và phân b ngân sách đ a phương, phê chu n quy t toán ngân sách đ a phương; B Tài chính hư ng d n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c như sau: I. NH NG QUY Đ NH CHUNG 1. Ngân sách nhà nư c là m t h th ng th ng nh t, bao g m: ngân sách trung ương và ngân sách các c p chính quy n đ a phương (dư i đây g i là ngân sách đ a phương) theo quy đ nh t i Kho n 1 Đi u 5 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph . 2. Ngu n thu, nhi m v chi c a ngân sách trung ương và ngân sách đ a phương đư c quy đ nh theo Lu t Ngân sách nhà nư c và Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph . 3. Ngu n thu, nhi m v chi c a ngân sách các c p chính quy n đ a phương do H i đ ng nhân dân c p t nh quy t đ nh phù h p v i phân c p qu n lý kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh c a Nhà nư c, trình đ qu n lý c a m i c p trên đ a bàn. 4. T l ph n trăm (%) phân chia các ngu n thu và s b sung cân đ i t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i đư c n đ nh trong th i gian t 3 đ n 5 năm (g i chung là th i kỳ n đ nh ngân sách). Chính ph trình Qu c h i quy t đ nh th i kỳ n đ nh ngân sách gi a ngân sách trung ương và ngân sách đ a phương. U ban nhân dân c p t nh trình H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh th i kỳ n đ nh ngân sách gi a các c p ngân sách đ a phương. 5. Vi c đi u ch nh d toán ngân sách đã đư c giao th c hi n theo th m quy n và quy trình quy đ nh t i các Đi u 43 và Đi u 44 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph . 6. Các t ch c, cá nhân, k c các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t đ ng trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam có nghĩa v n p đ y đ , đúng h n các kho n thu , phí, l phí và các kho n ph i n p khác vào ngân sách theo quy đ nh c a pháp lu t; qu n lý, s d ng các kho n v n, kinh phí do nhà nư c c p theo đúng m c đích, đúng ch đ , ti t ki m và có hi u qu . 7. Cơ quan thu (bao g m Thu nhà nư c, H i quan, Tài chính và các cơ quan khác đư c Chính ph cho phép ho c đư c B Tài chính u quy n) ph i h p v i Kho b c Nhà nư c t ch c qu n lý, t p trung ngu n thu ngân sách nhà nư c, thư ng xuyên ki m tra, đôn đ c, b o đ m m i kho n thu ngân sách ph i đư c t p trung đ y đ , k p th i vào ngân sách nhà nư c. 8. T t c các kho n chi ngân sách nhà nư c ph i đư c ki m tra, ki m soát trư c, trong và sau quá trình c p phát thanh toán. Các kho n chi ph i có trong d toán ngân sách nhà nư c đư c giao, đúng ch đ , tiêu chu n, đ nh m c chi tiêu do cơ quan nhà nư c có th m quy n quy đ nh
 2. và đư c th trư ng đơn v s d ng ngân sách ho c ngư i đư c u quy n quy t đ nh chi. Ngư i ra quy t đ nh chi ph i ch u trách nhi m v quy t đ nh c a mình, n u chi sai ph i b i hoàn cho công qu và tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m còn b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . 9. M i kho n thu, chi ngân sách nhà nư c đ u đư c h ch toán b ng đ ng Vi t Nam. Các kho n thu ngân sách nhà nư c b ng ngo i t , b ng hi n v t, b ng ngày công lao đ ng đư c quy đ i ra đ ng Vi t Nam theo t giá h ch toán ho c giá hi n v t, giá ngày công lao đ ng do cơ quan có th m quy n quy đ nh đ h ch toán thu ngân sách nhà nư c t i th i đi m phát sinh. 10. Các t ch c, cá nhân có nhi m v thu n p ngân sách nhà nư c, s d ng ngân sách nhà nư c ph i t ch c h ch toán k toán, báo cáo và quy t toán thu, chi ngân sách theo đúng niên đ ngân sách, c p ngân sách, M c l c ngân sách nhà nư c, ch đ k toán nhà nư c và nh ng quy đ nh t i Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph , cũng như các quy đ nh t i Thông tư này. 11. Đ i v i m t s ho t đ ng đ c bi t thu c lĩnh v c qu c phòng - an ninh; c p phát, thanh toán v n đ u tư xây d ng cơ b n; cơ ch qu n lý v n vay n , vi n tr ; các kho n thu, chi c a cơ quan đ i di n Vi t Nam nư c ngoài; qu n lý ngân sách c p xã, B Tài chính ph i h p v i các cơ quan liên quan có văn b n hư ng d n riêng. II. PHÂN C P QU N LÝ NGÂN SÁCH 1. Phân c p ngu n thu và nhi m v chi gi a ngân sách trung ương và ngân sách đ a phương: 1.1. Ngu n thu c a ngân sách trung ương g m: 1.1.1. Các kho n thu ngân sách trung ương hư ng 100%: a) Thu giá tr gia tăng hàng hoá nh p kh u; b) Thu xu t kh u, thu nh p kh u; c) Thu tiêu th đ c bi t hàng hoá nh p kh u; d) Thu thu nh p doanh nghi p c a các đơn v h ch toán toàn ngành. Thu thu nh p c a các đơn v h ch toán toàn ngành là ph n thu nh p n p ngân sách t các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh th c hi n h ch toán t p trung c a các đơn v sau đây: - Các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh đi n c a T ng công ty Đi n l c Vi t Nam, các Công ty đi n l c I, II, III, Công ty đi n l c thành ph Hà N i, Công ty đi n l c thành ph H Chí Minh, công ty đi n l c H i Phòng, Công ty đi n l c Đ ng Nai; - Các ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng Công thương Vi t Nam, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam, Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam, Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng chính sách xã h i; Ngân hàng phát tri n nhà đ ng b ng đ ng b ng Sông C u long; - Các ho t đ ng kinh doanh c a Hãng hàng không Qu c gia Vi t Nam; - Các d ch v bưu chính vi n thông c a T ng công ty Bưu chính vi n thông Vi t Nam; - Ho t đ ng kinh doanh b o hi m c a T ng công ty B o hi m Vi t Nam; - Ho t đ ng v n doanh c a T ng công ty đư ng s t Vi t Nam; đ) Các kho n thu và thu khác t các ho t đ ng thăm dò, khai thác d u, khí, k c thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài, ti n thuê m t đ t, m t nư c; e) Ti n thu h i v n c a ngân sách trung ương t i các cơ s kinh t , thu h i ti n cho vay c a ngân sách trung ương (c g c và lãi), thu t Qu d tr tài chính c a trung ương; thu nh p t v n góp c a ngân sách trung ương; g) Các kho n phí và l phí, ph n n p ngân sách nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t do các cơ quan, đơn v thu c trung ương t ch c thu, không k phí xăng, d u và l phí trư c b ;
 3. h) Thu s nghi p, ph n n p ngân sách theo quy đ nh c a pháp lu t c a các đơn v do các cơ quan trung ương tr c ti p qu n lý; i) Chênh l ch thu l n hơn chi c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; k) Các kho n thu hoàn v n, thanh lý tài s n, các kho n thu khác c a doanh nghi p nhà nư c do trung ương qu n lý, ph n n p ngân sách theo quy đ nh c a pháp lu t; l) Thu t các kho n ti n ph t, t ch thu theo quy đ nh c a pháp lu t; m) Thu k t dư ngân sách trung ương; n) Thu chuy n ngu n t ngân sách trung ương năm trư c sang ngân sách trung ương năm sau; o) Vi n tr không hoàn l i c a Chính ph các nư c, các t ch c khác, các cá nhân nư c ngoài cho Chính ph Vi t Nam; p) Các kho n thu khác c a ngân sách trung ương theo quy đ nh c a pháp lu t. 1.1.2. Các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm (%) gi a ngân sách Trung ương và ngân sách đ a phương: a) Thu giá tr gia tăng, không k thu giá tr gia tăng hàng hoá nh p kh u quy đ nh t i m c a Đi m 1.1.1 ph n II c a Thông tư này và thu giá tr gia tăng thu t ho t đ ng x s ki n thi t; b) Thu thu nh p doanh nghi p, không k thu thu nh p doanh nghi p c a các đơn v h ch toán toàn ngành quy đ nh t i M c d Đi m 1.1.1 ph n II c a Thông tư này và thu thu nh p doanh nghi p thu t ho t đ ng x s ki n thi t; c) Thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao; d) Thu tiêu th đ c bi t thu t d ch v , hàng hoá s n xu t trong nư c, không k thu tiêu th đ c bi t thu t ho t đ ng x s ki n thi t; đ) Phí xăng, d u. 1.2. Nhi m v chi c a ngân sách trung ương g m: 1.2.1. Chi đ u tư phát tri n v : a) Đ u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i không có kh năng thu h i v n do Trung ương qu n lý; b) Đ u tư và h tr cho các doanh nghi p, các t ch c kinh t , góp v n c ph n, liên doanh vào các doanh nghi p thu c các lĩnh v c c n thi t có s tham gia c a Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t; c) Chi h tr tài chính, b sung v n, h tr và thư ng xu t kh u cho các doanh nghi p, t ch c kinh t theo quy đ nh c a pháp lu t; d) Ph n chi đ u tư phát tri n trong các chương trình m c tiêu qu c gia, d án nhà nư c do các cơ quan trung ương th c hi n; đ) Chi h tr các t ch c tài chính c a Nhà nư c do Trung ương qu n lý; e) Chi b sung d tr nhà nư c; g) Các kho n chi đ u tư phát tri n khác theo quy đ nh c a pháp lu t; 1.2.2. Chi thư ng xuyên v : a) Các ho t đ ng s nghi p giáo d c, đào t o, d y ngh , y t , xã h i, văn hóa thông tin văn h c ngh thu t, th d c th thao, khoa h c và công ngh , môi trư ng, các s nghi p khác do các cơ quan trung ương qu n lý: - Các trư ng ph thông dân t c n i trú;
 4. - Đào t o sau đ i h c, đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p, đào t o ngh và các hình th c đào t o, b i dư ng khác; - Phòng b nh, ch a b nh và các ho t đ ng s nghi p y t khác; - Các cơ s thương binh, ngư i có công v i cách m ng, tr i xã h i, phòng ch ng các t n n xã h i và các ho t đ ng xã h i khác; - B o t n, b o tàng, thư vi n, trùng tu di tích l ch s đã đư c x p h ng, các ho t đ ng sáng t o văn h c, ngh thu t và các ho t đ ng văn hóa khác; - Phát thanh, truy n hình và các ho t đ ng thông tin khác; - B i dư ng, hu n luy n hu n luy n viên, v n đ ng viên các đ i tuy n qu c gia; các gi i thi đ u qu c gia và qu c t ; qu n lý các cơ s thi đ u th thao và các ho t đ ng th d c, th thao khác; - Nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ; - Các s nghi p khác; b) Các ho t đ ng s nghi p kinh t do các cơ quan trung ương qu n lý: - S nghi p giao thông: duy tu, b o dư ng, s a ch a c u đư ng, các công trình giao thông khác, l p bi n báo và các bi n pháp b o đ m an toàn giao thông trên các tuy n đư ng; - S nghi p nông nghi p, th y l i, ngư nghi p và lâm nghi p: b o dư ng, s a ch a các tuy n đê, các công trình th y l i, các tr m tr i nông nghi p, ngư nghi p, lâm nghi p; công tác khuy n lâm, khuy n nông, khuy n ngư; công tác khoanh nuôi, b o v , phòng ch ng cháy r ng, b o v ngu n l i th y s n; - Đi u tra cơ b n; - Đo đ c đ a gi i hành chính; - Đo v b n đ ; - Đo đ c biên gi i, c m m c biên gi i; - Đo đ c, l p b n đ và lưu tr h sơ đ a chính; - Đ nh canh, đ nh cư và kinh t m i; - Các ho t đ ng s nghi p môi trư ng; - Các s nghi p kinh t khác; c) Các nhi m v v qu c phòng, an ninh, tr t t an toàn xã h i do ngân sách trung ương b o đ m theo quy đ nh riêng c a Chính ph và các văn b n hư ng d n th c hi n; d) Ho t đ ng c a Qu c h i, Ch t ch nư c, các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , h th ng Tòa án nhân dân, Vi n Ki m sát nhân dân; đ) Ho t đ ng c a cơ quan trung ương c a Đ ng C ng s n Vi t Nam; e) Ho t đ ng c a các cơ quan trung ương c a U ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam; H i C u chi n binh Vi t Nam; H i Liên hi p Ph n Vi t Nam; H i Nông dân Vi t Nam; Đoàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh; g) Tr giá theo chính sách c a Nhà nư c; h) Ph n chi thư ng xuyên trong các chương trình m c tiêu qu c gia, d án nhà nư c do các cơ quan trung ương th c hi n; i) Th c hi n ch đ đ i v i ngư i v hưu, m t s c theo quy đ nh c a B Lu t lao đ ng cho các đ i tư ng thu c ngân sách trung ương b o đ m; h tr Qu B o hi m xã h i theo quy đ nh c a Chính ph ;
 5. k) Th c hi n các chính sách đ i v i thương binh, b nh binh, li t s , thân nhân li t s , gia đình có công v i cách m ng và các đ i tư ng chính sách xã h i khác; l) H tr cho các t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p thu c Trung ương theo quy đ nh t i Đi u 17 và Đi u 18 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph ; m) Các kho n chi thư ng xuyên khác theo quy đ nh c a pháp lu t; 1.2.3. Tr n g c và lãi các kho n ti n do Chính ph vay; 1.2.4. Chi vi n tr cho các Chính ph và t ch c nư c ngoài; 1.2.5. Chi cho vay theo quy đ nh c a pháp lu t; 1.2.6. B sung Qu d tr tài chính c a trung ương; 1.2.7. B sung cho ngân sách đ a phương; 1.2.8. Chi chuy n ngu n t ngân sách Trung ương năm trư c sang ngân sách Trung ương năm sau. 1.3. Ngu n thu c a ngân sách đ a phương g m: 1.3.1. Các kho n thu ngân sách đ a phương hư ng 100%: a) Thu nhà, đ t; b) Thu tài nguyên; không k thu tài nguyên thu t ho t đ ng d u, khí; c) Thu môn bài; d) Thu chuy n quy n s d ng đ t; đ) Thu s d ng đ t nông nghi p; e) Ti n s d ng đ t; f) Ti n cho thuê đ t, thuê m t nư c, không k ti n thuê m t nư c thu t ho t đ ng d u, khí; g) Ti n đ n bù thi t h i đ t; h) Ti n cho thuê và bán nhà thu c s h u nhà nư c; i) L phí trư c b ; k) Thu t ho t đ ng x s ki n thi t; l) Thu nh p t v n góp c a ngân sách đ a phương, ti n thu h i v n c a ngân sách đ a phương t i các cơ s kinh t , thu thanh lý tài s n và các kho n thu khác c a doanh nghi p nhà nư c do đ a phương qu n lý, ph n n p ngân sách theo quy đ nh c a pháp lu t; thu t qu d tr tài chính c a c p t nh theo quy đ nh t i Đi u 58 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph ; m) Các kho n phí, l phí, ph n n p ngân sách theo quy đ nh c a pháp lu t do các cơ quan, đơn v thu c đ a phương t ch c thu, không k phí xăng, d u và l phí trư c b ; n) Thu t qu đ t công ích và thu hoa l i công s n khác; o) Thu s nghi p, ph n n p ngân sách theo quy đ nh c a pháp lu t c a các đơn v do đ a phương qu n lý; p) Huy đ ng t các t ch c, cá nhân đ đ u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng theo quy đ nh c a pháp lu t; q) Đóng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; r) Thu t huy đ ng đ u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng theo quy đ nh t i Kho n 3 Đi u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c;
 6. s) Thu t các kho n ti n ph t, t ch thu theo quy đ nh c a pháp lu t; t) Thu k t dư ngân sách đ a phương; u) Các kho n thu khác c a ngân sách đ a phương theo quy đ nh c a pháp lu t; v) Thu b sung t ngân sách c p trên; x) Thu chuy n ngu n ngân sách t ngân sách đ a phương năm trư c sang ngân sách đ a phương năm sau. y) Vi n tr không hoàn l i c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài tr c ti p cho đ a phương theo quy đ nh c a pháp lu t; 1.3.2. Các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm (%) gi a ngân sách Trung ương và ngân sách đ a phương theo quy đ nh t i Đi m 1.1.2 ph n II c a Thông tư này. 1.3.3. Vi c phân c p các ngu n thu quy đ nh t i Đi m 1.3.1 và Đi m 1.3.2 ph n II c a Thông tư này cho ngân sách các c p chính quy n đ a phương do H i đ ng nhân dân c p t nh quy t đ nh trong ph m vi đư c phân c p và b o đ m nguyên t c quy đ nh t i Đi u 6 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph , đ ng th i ph i b o đ m các yêu c u sau: a) G n v i nhi m v và kh năng qu n lý c a t ng c p, h n ch vi c b sung t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i; khuy n khích các c p tăng cư ng qu n lý thu, ch ng th t thu; h n ch phân chia các ngu n thu có quy mô nh cho nhi u c p. b) Ngân sách xã, th tr n đư c hư ng t i thi u 70% đ i v i các kho n thu sau: - Thu chuy n quy n s d ng đ t; - Thu nhà, đ t; - Thu môn bài thu t cá nhân, h kinh doanh; - Thu s d ng đ t nông nghi p thu t h gia đình; - L phí trư c b nhà, đ t; c) Ngân sách th xã, thành ph thu c t nh đư c hư ng t i thi u 50% kho n thu l phí trư c b , không k l phí trư c b nhà, đ t. 1.3.4. Vi c huy đ ng v n đ u tư xây d ng công trình k t c u h t ng theo quy đ nh t i Kho n 3 Đi u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c đư c th c hi n như sau: a) Khi có nhu c u huy đ ng v n đ u tư, U ban nhân dân c p t nh l p phương án trình H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh; n i dung phương án ph i nêu rõ: - K ho ch đ u tư 5 năm thu c ngu n ngân sách c p t nh b o đ m đã đư c H i đ ng nhân dân c p t nh phê duy t; - D án đ u tư đ ngh huy đ ng v n thu c danh m c đ u tư trong k ho ch đ u tư 5 năm đã đư c H i đ ng nhân dân quy t đ nh; - Quy t đ nh đ u tư c a c p có th m quy n v d án đ u tư đ ngh huy đ ng v n. - Hi u qu kinh t - xã h i c a d án; - T ng s v n đ u tư c n huy đ ng và d ki n ngu n b o đ m tr n c a ngân sách c p t nh; - Hình th c huy đ ng v n; kh i lư ng huy đ ng; lãi su t huy đ ng và phương án tr n khi đ n h n; - Dư n v n huy đ ng t i th i đi m trình phương án và dư n sau khi phương án huy đ ng đư c duy t b o đ m không vư t quá 30% v n đ u tư xây d ng cơ b n trong nư c hàng năm c a ngân sách c p t nh, không k v n đ u tư b sung theo m c tiêu không có tính ch t n đ nh thư ng xuyên t ngân sách trung ương cho ngân sách c p t nh;
 7. - Cân đ i ngân sách c p t nh năm hi n hành và kh năng tr n c a ngân sách các năm ti p theo; - Các tài li u khác nh m thuy t minh rõ phương án huy đ ng v n. b) Sau khi phương án huy đ ng v n đư c H i đ ng nhân dân c p t nh quy t đ nh, U ban nhân dân báo cáo B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính đ theo dõi, giám sát vi c th c hi n và t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph ; c) Vi c huy đ ng v n c a đ a phương đư c th c hi n theo quy đ nh c a Chính ph v phát hành trái phi u Chính ph và huy đ ng t các ngu n tài chính h p pháp khác theo quy đ nh c a pháp lu t. d) Ngu n v n huy đ ng đư c h ch toán thu ngân sách c p t nh đ chi cho m c tiêu đã đ nh và ph i b trí trong cân đ i c a ngân sách c p t nh đ ch đ ng tr n khi đ n h n. 1.4. Nhi m v chi c a ngân sách đ a phương g m: 1.4.1. Chi đ u tư phát tri n v : a) Đ u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i không có kh năng thu h i v n do đ a phương qu n lý; b) Đ u tư và h tr v n cho các doanh nghi p, các t ch c kinh t , các t ch c tài chính c a Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t; c) Ph n chi đ u tư phát tri n trong các chương trình m c tiêu qu c gia do các cơ quan đ a phương th c hi n; d) Các kho n chi đ u tư phát tri n khác theo quy đ nh c a pháp lu t; 1.4.2. Chi thư ng xuyên v : a) Các ho t đ ng s nghi p giáo d c, đào t o, d y ngh , y t , xã h i, văn hóa thông tin văn h c ngh thu t, th d c th thao, khoa h c và công ngh , môi trư ng, các s nghi p khác do các cơ quan đ a phương qu n lý: - Giáo d c ph thông, b túc văn hóa, nhà tr , m u giáo, ph thông dân t c n i trú và các ho t đ ng giáo d c khác; - Đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p, đào t o ngh , đào t o ng n h n và các hình th c đào t o b i dư ng khác; - Phòng b nh, ch a b nh và các ho t đ ng y t khác; - Các tr i xã h i, c u t xã h i, c u đói, phòng ch ng các t n n xã h i và các ho t đ ng xã h i khác; - B o t n, b o tàng, thư vi n, bi u di n ngh thu t và ho t đ ng văn hóa khác; - Phát thanh, truy n hình và các ho t đ ng thông tin khác; - B i dư ng, hu n luy n hu n luy n viên, v n đ ng viên các đ i tuy n c p t nh; các gi i thi đ u c p t nh; qu n lý các cơ s thi đ u th d c, th thao và các ho t đ ng th d c, th thao khác; - Nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b k thu t, các ho t đ ng s nghi p khoa h c, công ngh khác; - Các s nghi p khác do đ a phương qu n lý; b) Các ho t đ ng s nghi p kinh t do đ a phương qu n lý: - S nghi p giao thông: duy tu, b o dư ng và s a ch a c u đư ng và các công trình giao thông khác; l p bi n báo và các bi n pháp đ m b o an toàn giao thông trên các tuy n đư ng; - S nghi p nông nghi p, th y l i, ngư nghi p, diêm nghi p và lâm nghi p: duy tu, b o dư ng các tuy n đê, các công trình th y l i, các tr m tr i nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p; công
 8. tác khuy n lâm, khuy n nông, khuy n ngư; chi khoanh nuôi, b o v , phòng ch ng cháy r ng, b o v ngu n l i th y s n; - S nghi p th chính: duy tu, b o dư ng h th ng đèn chi u sáng, v a hè, h th ng c p thoát nư c, giao thông n i th , công viên và các s nghi p th chính khác; - Đo đ c, l p b n đ và lưu tr h sơ đ a chính và các ho t đ ng s nghi p đ a chính khác; - Đi u tra cơ b n; - Các ho t đ ng s nghi p v môi trư ng; - Các s nghi p kinh t khác; c) Các nhi m v v qu c phòng, an ninh, tr t t an toàn xã h i do ngân sách đ a phương b o đ m theo quy đ nh c a Chính ph và các văn b n hư ng d n th c hi n; d) Ho t đ ng c a các cơ quan nhà nư c, cơ quan Đ ng C ng s n Vi t Nam đ a phương; đ) Ho t đ ng c a các t ch c chính tr - xã h i đ a phương: U ban M t tr n T qu c Vi t Nam, H i C u chi n binh Vi t Nam, H i Liên hi p ph n Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam, Đoàn thanh niên c ng s n H Chí Minh; e) H tr cho các t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p đ a phương theo quy đ nh t i Đi u 17 và Đi u 18 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph ; g) Th c hi n các chính sách xã h i đ i v i các đ i tư ng do đ a phương qu n lý; h) Ph n chi thư ng xuyên trong các chương trình m c tiêu qu c gia do các cơ quan đ a phương th c hi n; i) Tr giá theo chính sách c a Nhà nư c; k) Các kho n chi thư ng xuyên khác theo quy đ nh c a pháp lu t; 1.4.3. Chi tr g c, lãi ti n huy đ ng cho đ u tư theo quy đ nh t i Kho n 3 Đi u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c; 1.4.4. Chi b sung Qu d tr tài chính c a c p t nh; 1.4.5. Chi b sung cho ngân sách c p dư i; 1.4.6. Chi chuy n ngu n t ngân sách đ a phương năm trư c sang ngân sách đ a phương năm sau; 1.4.7. Các nhi m v chi quy đ nh t i m c b Đi m 1.4.1 và các Đi m 1.4.3 và Đi m 1.4.4 ph n II c a Thông tư này, ch quy đ nh cho ngân sách c p t nh, không áp d ng cho ngân sách c p huy n và ngân sách c p xã; 2. T l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách các c p trong năm đ u c a th i kỳ n đ nh: 2.1. T l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách trung ương và ngân sách t ng t nh, thành ph tr c thu c trung ương theo quy đ nh t i Đi m 1.1.2 ph n II c a Thông tư này do U ban Thư ng v Qu c h i quy t đ nh. - T l này đư c áp d ng chung đ i v i t t c các kho n thu phân chia và đư c xác đ nh riêng cho t ng t nh. - Vi c xác đ nh t l ph n trăm (%) phân chia ph n ngân sách đ a phương đư c hư ng th c hi n theo công th c sau: G i: + T ng s chi ngân sách đ a phương (sau khi tr đi các kho n sau: chi b sung cho ngân sách c p dư i, chi t ngu n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương, chi đ u tư t ngu n huy
 9. đ ng theo Kho n 3 Đi u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c, chi t ngu n đóng góp t nguy n, chi t ngu n vi n tr , chi t ngu n Chính ph vay ngoài nư c, chi chuy n ngu n sang ngân sách năm sau) là A. + T ng s các kho n thu ngân sách đ a phương hư ng 100% (sau khi tr đi các kho n thu sau: thu b sung t ngân sách c p trên, thu k t dư, thu huy đ ng theo Kho n 3 Đi u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c, thu t đóng góp t nguy n, thu vi n tr , thu chuy n ngu n t ngân sách năm trư c) là B. + T ng s các kho n thu đư c phân chia gi a ngân sách Trung ương và ngân sách đ a phương là C. N u A - B < C thì t l ph n trăm (%) phân chia đư c tính theo công th c: A-B T l ph n trăm (%) = x 100% C N u A - B = C thì t l ph n trăm (%) xác đ nh b ng 100% và ph n chênh l ch s đư c ngân sách trung ương b sung đ cân đ i ngân sách đ a phương. 2.2. T l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách các c p chính quy n đ a phương do H i đ ng nhân dân c p t nh quy t đ nh. 2.2.1. Các kho n thu phân chia gi a ngân sách các c p chính quy n đ a phương g m: - Các kho n thu v thu , phí, l phí và các kho n thu khác ngân sách đ a phương hư ng 100% theo quy đ nh t i Đi m 1.3.1 ph n II c a Thông tư này; - Các kho n thu phân chia gi a ngân sách Trung ương và ngân sách đ a phương ph n ngân sách đ a phương đư c hư ng theo quy đ nh t i Đi m 1.1.2 ph n II c a Thông tư này; 2.2.2. H i đ ng nhân dân c p t nh quy t đ nh t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách c p t nh v i ngân sách t ng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh và ngân sách t ng xã, phư ng, th tr n. 3. Khi phân c p ngu n thu, nhi m v chi và xác đ nh t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách các c p chính quy n đ a phương ph i b o đ m: 3.1. V phân c p ngu n thu: - Vi c phân c p các ngu n thu gi a ngân sách các c p chính quy n đ a phương th c hi n theo qui đ nh t i Đi u 6 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph và Đi m 1.3.3 ph n II c a Thông tư này. - Chú tr ng kh năng đáp ng nhu c u chi t i ch , khuy n khích khai thác thu và ph i phù h p v i đi u ki n, đ c đi m c a t ng vùng. Ngu n thu g n li n v i vai trò qu n lý c a c p chính quy n nào thì phân c p cho ngân sách c p chính quy n đó. - Phân c p t i đa ngu n thu trên đ a bàn đ b o đ m nhi m v chi đư c giao; h n ch b sung t ngân sách c p trên. - H n ch phân c p cho nhi u c p ngân sách đ i v i các ngu n thu có quy mô nh . - B o đ m t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu cho ngân sách c p mình và ngân sách các c p dư i không đư c vư t quá t l ph n trăm (%) phân chia quy đ nh c a c p trên v t ng kho n thu đư c phân chia. 3.2. V phân c p nhi m v chi: 3.2.1. Phân c p chi đ u tư xây d ng cơ b n: - Vi c phân c p chi đ u tư xây d ng cơ b n các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i cho c p huy n, xã, th tr n theo qui đ nh t i Đi u 6 và Đi u 25 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph , căn c trình đ , năng l c qu n lý và kh i lư ng v n đ u tư, U ban nhân dân c p t nh trình H i đ ng nhân dân quy t đ nh phân c p chi đ u tư xây d ng cơ
 10. b n cho c p dư i. Đ i v i th xã, thành ph thu c t nh ph i đư c phân c p nhi m v chi đ u tư xây d ng các trư ng ph thông qu c l p các c p và các công trình phúc l i công c ng, đi n chi u sáng, c p thoát nư c, giao thông n i th , an toàn giao thông, v sinh đô th ; trên cơ s phân c p, xác đ nh nhi m v chi xây d ng cơ b n c th cho c p dư i. 3.2.2. Phân c p chi thư ng xuyên: Vi c phân c p chi thư ng xuyên gi a ngân sách các c p chính quy n đ a phương ph i b o đ m các nguyên t c quy đ nh t i Đi u 6 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph , đ ng th i ph i: a) Phù h p v i phân c p qu n lý kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh đ a phương theo quy đ nh c a pháp lu t và phù h p v i đ c đi m kinh t , đ a lý, dân cư c a t ng vùng và trình đ , năng l c c a đ i ngũ cán b , b o đ m tính hi u qu ; b) Đ i v i ngân sách xã, th tr n, n u ngu n thu 100% và ngu n thu phân chia theo t l ph n trăm (%) l n hơn nhi m v chi thư ng xuyên thì c p t nh phân c p thêm nhi m v chi đ u tư các công trình tr s , tr m y t , nhà tr , m u giáo và các cơ s h t ng khác do xã, th tr n qu n lý. 4. S b sung t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i bao g m: 4.1. B sung cân đ i thu, chi ngân sách nh m b o đ m cho chính quy n c p dư i cân đ i ngu n ngân sách đ th c hi n nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh đư c giao. S b sung cân đ i t ngân sách trung ương cho ngân sách t ng đ a phương đ i v i năm đ u th i kỳ n đ nh đư c xác đ nh như sau: T ng s các kho n thu T ng s chi c a T ng s các kho n thu phân chia gi a ngân ngân sách đ a ngân sách đ a phương sách trung ương và ngân M cb phương (theo n i đư c hư ng 100% = - + sách đ a phương (ph n sung dung A nêu t i Đi m (theo n i dung B nêu ngân sách đ a phương 2.1 Ph n II, Thông t i Đi m 2.1 Ph n II, đư c hư ng đã m r ng tư này) Thông tư này) đ n 100%) S b sung cân đ i t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i đ a phương đư c xác đ nh theo nguyên t c xác đ nh s chênh l ch gi a s chi và ngu n thu ngân sách các c p dư i (thu 100% và ph n đư c hư ng theo t l ph n trăm (%) t các kho n thu phân chia gi a các c p ngân sách chính quy n đ a phương). 4.2. B sung có m c tiêu: 4.2.1. B sung có m c tiêu nh m h tr ngân sách c p dư i th c hi n các nhi m v sau: a) H tr th c hi n các chính sách, ch đ m i do c p trên ban hành chưa đư c b trí trong d toán ngân sách c a năm đ u th i kỳ n đ nh ngân sách, m c h tr c th đư c xác đ nh trên cơ s kh năng cân đ i c a ngân sách các c p có liên quan; b) H tr th c hi n các chương trình, d án qu c gia giao các cơ quan đ a phương th c hi n, m c h tr c th th c hi n theo d toán chi đư c c p có th m quy n giao; c) H tr th c hi n các m c tiêu, công trình, d án có ý nghĩa l n đ i v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a đ a phương, n m trong quy ho ch và đã đư c c p có th m quy n phê duy t theo đúng quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý đ u tư và xây d ng, ngân sách c p dư i đã b trí chi nhưng chưa đ ngu n, m c h tr theo phương án đư c c p th m quy n phê duy t. d) H tr m t ph n đ x lý khó khăn đ t xu t: kh c ph c thiên tai, ho ho n, tai n n trên di n r ng v i m c đ nghiêm tr ng, sau khi ngân sách c p dư i đã s d ng d phòng, m t ph n qu d tr tài chính c a đ a phương nhưng chưa đáp ng đư c nhu c u. đ) H tr th c hi n m t s nhi m v c n thi t, c p bách khác, m c b sung theo quy t đ nh c a c p có th m quy n.
 11. 4.2.2. S b sung theo m c tiêu t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i đư c xác đ nh hàng năm. M c b sung c th đư c căn c kh năng cân đ i ngân sách c p trên và yêu c u v m c tiêu c th c a c p dư i. Vi c s d ng v n, kinh phí b sung theo m c tiêu ph i theo đúng m c tiêu quy đ nh. 5. T l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách các c p chính quy n và s b sung cân đ i t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i đư c n đ nh t 3 đ n 5 năm nên đ i v i các năm trong kỳ n đ nh, U ban nhân dân các c p căn c vào ngu n thu và nhi m v chi đư c phân c p, t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu và m c b sung t ngân sách c p trên, ch đ thu, ch đ , tiêu chu n, đ nh m c chi ngân sách và các yêu c u v phát tri n kinh t xã h i c th c a đ a phương, trình H i đ ng nhân dân cùng c p d toán thu, chi ngân sách và ch đ ng qu n lý, đi u hành d toán thu chi ngân sách đã đư c H i đ ng nhân dân quy t đ nh. III. L P D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C HÀNG NĂM 1. Công tác hư ng d n l p d toán ngân sách nhà nư c và thông báo s ki m tra d toán ngân sách nhà nư c: 1.1. Căn c vào Ch th c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm sau, B Tài chính ban hành Thông tư hư ng d n v yêu c u, n i dung, th i h n l p d toán ngân sách nhà nư c và thông báo s ki m tra v d toán ngân sách nhà nư c cho các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 1.2. Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương căn c vào Ch th c a Th tư ng Chính ph , Thông tư hư ng d n, s ki m tra v d toán ngân sách c a B Tài chính và căn c yêu c u nhi m v c th c a b , cơ quan, thông báo s ki m tra v d toán ngân sách cho các đơn v tr c thu c. 1.3. U ban nhân dân c p t nh căn c vào Ch th c a Th tư ng Chính ph , Thông tư hư ng d n, s ki m tra v d toán ngân sách c a B Tài chính, căn c vào đ nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i, yêu c u và nhi m v c th c a đ a phương, căn c kh năng cân đ i ngân sách đ a phương, hư ng d n và thông báo s ki m tra v d toán ngân sách cho các đơn v tr c thu c và U ban nhân dân c p dư i. 1.4. Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương, U ban nhân dân các c p, khi thông báo s ki m tra v d toán ngân sách nhà nư c cho các đơn v tr c thu c và U ban nhân dân c p dư i b o đ m s thu không th p hơn s ki m tra v thu, s chi ph i phù h p v i s ki m tra v t ng m c và cơ c u. 1.5. Trư c ngày 10 tháng 6 năm trư c, B Tài chính thông báo s ki m tra d toán ngân sách cho các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, n i dung s ki m tra g m: - T ng m c và t ng lĩnh v c thu, chi ngân sách đ i v i các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và cơ quan khác trung ương. - T ng s thu, chi và m t s lĩnh v c chi quan tr ng đ i v i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 2. Yêu c u đ i v i l p d toán ngân sách: 2.1. D toán ngân sách nhà nư c và d toán ngân sách các c p chính quy n ph i t ng h p theo t ng lĩnh v c thu, chi và theo cơ c u gi a chi thư ng xuyên, chi đ u tư phát tri n, chi tr n . 2.2. D toán ngân sách c a các c p chính quy n, c a đơn v d toán các c p ph i l p theo đúng yêu c u, n i dung, bi u m u và th i h n quy đ nh t i Thông tư này và Thông tư hư ng d n v yêu c u n i dung và th i h n l p d toán ngân sách nhà nư c hàng năm c a B Tài chính. 2.3. D toán ngân sách ph i kèm theo báo cáo thuy t minh rõ cơ s , căn c tính toán. 2.4. D toán ngân sách các c p ph i b o đ m cân đ i theo nguyên t c sau:
 12. 2.4.1. Đ i v i d toán ngân sách nhà nư c: t ng s thu thu , phí và l phí ph i l n hơn t ng s chi thư ng xuyên và các kho n chi tr n ; b i chi ph i nh hơn chi đ u tư phát tri n. 2.4.2. Đ i v i d toán ngân sách c p t nh: ph i cân b ng gi a thu và chi trên cơ s s thu c a ngân sách c p t nh g m: các kho n thu ngân sách c p t nh đư c hư ng 100%, các kho n thu phân chia cho ngân sách c p t nh theo t l ph n trăm (%) đã đư c quy đ nh và s b sung cân đ i t ngân sách trung ương (n u có); s d ki n huy đ ng v n trong nư c đ đ u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng quy đ nh t i Kho n 3 Đi u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c và Đi u 26 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ- CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph . 2.4.3. Đ i v i d toán ngân sách c p huy n, và c p xã ph i cân b ng thu, chi. 3. Căn c l p d toán ngân sách: 3.1. Nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và b o đ m qu c phòng - an ninh; ch tiêu, nhi m v c th c a năm k ho ch và nh ng ch tiêu ph n ánh quy mô nhi m v , đ c đi m ho t đ ng, đi u ki n kinh t - xã h i và t nhiên c a t ng vùng như: dân s theo vùng lãnh th , các ch tiêu v kinh t - xã h i do cơ quan có th m quy n thông báo đ i v i t ng b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương, t ng đ a phương và đơn v ; 3.2. Các lu t, pháp l nh thu , ch đ thu; đ nh m c phân b ngân sách; ch đ , tiêu chu n, đ nh m c chi ngân sách do c p có th m quy n quy đ nh; trư ng h p c n s a đ i, b sung các văn b n này thì ph i đư c nghiên c u s a đ i, b sung và ban hành trư c th i đi m l p d toán ngân sách nhà nư c hàng năm. Trong đó: 3.2.1. Đ i v i thu ngân sách nhà nư c, vi c l p d toán ph i căn c vào m c tăng trư ng kinh t , các ch tiêu liên quan và các quy đ nh c a pháp lu t v thu ngân sách; 3.2.2. Đ i v i chi đ u tư phát tri n, vi c l p d toán ph i căn c vào nh ng d án đ u tư có đ các đi u ki n b trí v n theo quy đ nh t i Quy ch qu n lý v n đ u tư và xây d ng và phù h p v i kh năng ngân sách hàng năm, k ho ch tài chính 5 năm; đ ng th i ưu tiên b trí đ v n phù h p v i ti n đ tri n khai c a các chương trình, d án đã đư c c p có th m quy n quy t đ nh đang th c hi n; 3.2.3. Đ i v i chi thư ng xuyên, vi c l p d toán ph i tuân theo các chính sách, ch đ , tiêu chu n, đ nh m c do các cơ quan nhà nư c có th m quy n quy đ nh; trong đó: - Đ i v i các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương: căn c đ nh m c phân b chi ngân sách trung ương do Th tư ng Chính ph quy t đ nh, ban hành đ nh m c phân b chi ngân sách cho các đơn v tr c thu c, b o đ m đúng v t ng m c và chi ti t theo t ng lĩnh v c. - Đ i v i các đ a phương: H i đ ng nhân dân c p t nh căn c đ nh m c phân b chi ngân sách đ a phương do Th tư ng Chính ph quy t đ nh, ban hành đ nh m c phân b chi ngân sách cho các cơ quan, đơn v tr c thu c t nh và c p dư i. - Đ i v i các đơn v s d ng ngân sách, vi c l p d toán căn c vào các chính sách, ch đ , tiêu chu n, đ nh m c chi do cơ quan có th m quy n ban hành. - Đ i v i các cơ quan hành chính th c hi n ch đ khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính và các đơn v s nghi p có thu, vi c l p d toán th c hi n theo quy đ nh riêng c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; 3.2.4. Đ i v i chi tr n , b o đ m b trí chi tr đ các kho n n đ n h n (k c n g c và tr lãi) theo đúng nghĩa v tr n ; 3.2.5. Đ i v i vay bù đ p thi u h t ngân sách nhà nư c, vi c l p d toán ph i căn c vào cân đ i ngân sách, kh năng t ng ngu n vay, kh năng tr n và m c b i chi ngân sách theo quy đ nh c a c p có th m quy n. 3.3. Nh ng quy đ nh v phân c p qu n lý kinh t - xã h i, phân c p qu n lý ngân sách. 3.4. Đ i v i d toán ngân sách chính quy n đ a phương các c p, vi c l p d toán trong kỳ n đ nh ngân sách căn c vào t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu và m c b sung cân đ i
 13. t ngân sách c p trên đã đư c giao; đ i v i năm đ u th i kỳ n đ nh ngân sách, căn c vào ch đ phân c p ngân sách và d toán thu, chi ngân sách c a t ng đ a phương. 3.5. Ch th c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm sau; Thông tư hư ng d n c a B Tài chính v vi c l p d toán ngân sách; hư ng d n c a U ban nhân dân c p t nh v l p d toán ngân sách các c p đ a phương. 3.6. S ki m tra v d toán ngân sách do cơ quan có th m quy n thông báo. 3.7. Tình hình th c hi n d toán ngân sách m t s năm trư c và m t s năm g n k . 4. Nhi m v , quy n h n v l p d toán ngân sách. 4.1. Các doanh nghi p căn c vào k ho ch s n xu t - kinh doanh c a đơn v , các lu t, pháp l nh v thu và các ch đ thu ngân sách, d ki n s thu và các kho n ph i n p ngân sách, d ki n s thu giá tr gia tăng đư c hoàn theo ch đ ; g i cơ quan thu , cơ quan h i quan và cơ quan đư c Nhà nư c giao nhi m v thu ngân sách; 4.2. Cơ quan thu đ a phương l p d toán thu ngân sách nhà nư c (thu n i đ a) trên đ a bàn và cơ s tính toán t ng ngu n thu, d ki n s thu giá tr gia tăng ph i hoàn theo ch đ cho các doanh nghi p trên đ a bàn thu c ph m vi qu n lý g i cơ quan thu c p trên, U ban nhân dân, cơ quan tài chính, cơ quan k ho ch và đ u tư cùng c p. 4.3. T ng c c Thu xem xét d toán thu, d ki n s thu giá tr gia tăng ph i hoàn theo ch đ do cơ quan thu tr c thu c l p, t ng h p d toán thu ngân sách nhà nư c và cơ s tính toán t ng ngu n thu, t ng h p d ki n s thu giá tr gia tăng ph i hoàn cho các doanh nghi p trong c nư c báo cáo B Tài chính trư c ngày 20 tháng 7 năm trư c. 4.4. C c H i quan các t nh l p d toán thu thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t hàng nh p kh u, thu giá tr gia tăng hàng nh p kh u, các kho n thu khác liên quan đ n ho t đ ng xu t, nh p kh u thu c ph m vi qu n lý g i T ng c c H i quan, U ban nhân dân t nh, đ ng g i S Tài chính - V t giá, S K ho ch và đ u tư. 4.5. T ng c c H i quan xem xét d toán thu do các cơ quan h i quan tr c thu c l p, t ng h p d toán thu thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t hàng nh p kh u, thu giá tr gia tăng hàng nh p kh u và các kho n thu đư c phân công qu n lý báo cáo B Tài chính trư c ngày 20 tháng 7 năm trư c. 4.6. Các đơn v s d ng ngân sách l p d toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi nhi m v đư c giao, g i cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p. Cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p (trư ng h p không ph i là đơn v d toán c p I) xem xét, t ng h p d toán c a các đơn v c p dư i tr c thu c l p, g i đơn v d toán c p I. 4.7. Các t ch c đư c ngân sách h tr l p d toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi nhi m v đư c giao, g i cơ quan tài chính và cơ quan k ho ch và đ u tư cùng c p. 4.8. Các cơ quan nhà nư c trung ương và đ a phương (đơn v d toán c p I) l p d toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi tr c ti p qu n lý, xem xét d toán do các đơn v tr c thu c l p; t ng h p và l p d toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi qu n lý g i cơ quan tài chính, cơ quan k ho ch và đ u tư cùng c p, cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia cùng c p (ph n d toán chi chương trình m c tiêu qu c gia); ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p l p d toán và phương án phân b ngân sách theo lĩnh v c c a ngân sách c p mình. Các đơn v d toán c p I trung ương g i báo cáo trư c ngày 20 tháng 07 năm trư c. Th i gian g i báo cáo c a các đơn v d toán c p I đ a phương do U ban nhân dân c p t nh quy đ nh. Căn c vào đ c đi m c a đơn v và quy đ nh v th i gian g i d toán ngân sách nêu trên, đơn v d toán c p I quy đ nh th i gian l p và g i báo cáo đ i v i các đơn v d toán tr c thu c cho phù h p. D toán thu, chi ngân sách ph i kèm theo b n thuy t minh chi ti t căn c tính toán t ng kho n thu, chi. Các đơn v d toán c p trên khi xem xét báo cáo d toán ngân sách c a các đơn v d toán tr c thu c đ t ng h p, l p d toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi qu n lý c n yêu c u các đơn v
 14. tr c thu c s a đ i l i d toán trong các trư ng h p: l p d toán không đúng căn c v đ nh m c, ch đ , quy mô và kh i lư ng nhi m v đư c giao, vư t quá kh năng cân đ i ngân sách, l p d toán ngân sách không đúng bi u m u quy đ nh, không đúng M c l c ngân sách nhà nư c,... 4.9. L p d toán ngân sách ngành, lĩnh v c. Các cơ quan qu n lý ngành, lĩnh v c trung ương và đ a phương ph i h p v i cơ quan tài chính và cơ quan k ho ch và đ u tư cùng c p l p d toán thu, chi ngân sách theo ngành, lĩnh v c ph trách c a ngân sách c p mình. Cơ quan qu n lý nhà nư c v lĩnh v c giáo d c và đào t o, v khoa h c công ngh trung uơng và đ a phương ph i h p v i cơ quan tài chính và cơ quan k ho ch và đ u tư cùng c p l p d toán thu, chi ngân sách theo lĩnh v c ph trách trong ph m vi c nư c và t ng đ a phương. Các cơ quan nhà nư c trung ương g i báo cáo cho B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư trư c ngày 20 tháng 07 năm trư c. 4.10. T ch c làm vi c v d toán ngân sách nhà nư c: Sau khi thông báo s ki m tra d toán ngân sách, cơ quan tài chính các c p t ch c làm vi c đ th o lu n v d toán ngân sách v i cơ quan, đơn v cùng c p và U ban nhân dân, cơ quan tài chính c p dư i (đ i v i năm đ u c a th i kỳ n đ nh ngân sách); cơ quan, đơn v c p trên ph i t ch c làm vi c đ th o lu n v d toán v i các đơn v d toán ngân sách tr c thu c. 4.11. U ban nhân dân các c p: a) Hư ng d n, t ch c và ch đ o các đơn v tr c thu c, chính quy n c p dư i l p d toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi qu n lý; ph i h p và ch đ o cơ quan thu , h i quan (n u có) đ a phương l p d toán thu ngân sách nhà nư c, d ki n s ph i hoàn thu giá tr gia tăng theo ch đ cho các doanh nghi p trên đ a bàn; b) L p d toán thu ngân sách nhà nư c trên đ a bàn, d toán thu, chi ngân sách đ a phương; báo cáo Thư ng tr c H i đ ng nhân dân ho c Ch t ch, Phó Ch t ch H i đ ng nhân dân (đ i v i c p xã) xem xét trư c khi báo cáo cơ quan hành chính nhà nư c c p trên. 4.12. Cơ quan tài chính các c p: a) Đ i v i năm đ u c a th i kỳ n đ nh ngân sách, ch trì ph i h p v i cơ quan k ho ch và đ u tư t ch c làm vi c v i U ban nhân dân c p dư i tr c ti p, các cơ quan, đơn v cùng c p v d toán ngân sách; có quy n yêu c u b trí l i nh ng kho n thu, chi trong d toán chưa đúng ch đ , tiêu chu n, chưa h p lý, chưa ti t ki m, chưa phù h p v i kh năng ngân sách và đ nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i. Đ i v i các năm ti p theo c a th i kỳ n đ nh, ch làm vi c khi U ban nhân dân c p dư i có đ ngh ; Trong quá trình làm vi c, l p d toán ngân sách và xây d ng phương án phân b ngân sách, n u còn có ý ki n khác nhau gi a cơ quan tài chính v i các cơ quan cùng c p và chính quy n c p dư i, cơ quan tài chính đ a phương ph i báo cáo U ban nhân dân cùng c p quy t đ nh; B Tài chính ph i báo cáo Th tư ng Chính ph quy t đ nh; b) Ch trì ph i h p v i cơ quan k ho ch và đ u tư và các cơ quan liên quan cùng c p trong vi c t ng h p, l p d toán ngân sách theo lĩnh v c c p mình. Đ i v i lĩnh v c giáo d c - đào t o và khoa h c công ngh , t ng h p, l p d toán theo lĩnh v c đ a phương và trong ph m vi c nư c; c) Ch trì ph i h p v i các cơ quan, đơn v có liên quan trong vi c t ng h p, l p d toán ngân sách nhà nư c, ngân sách đ a phương và phương án phân b d toán ngân sách c a c p mình; d) Ph i h p v i cơ quan k ho ch và đ u tư cùng c p trong vi c l p d toán chi đ u tư phát tri n và phương án phân b ngân sách đ i v i m t s lĩnh v c chi đ u tư phát tri n c a ngân sách c p mình theo quy đ nh t i M c b Đi m 4.13 ph n III c a Thông tư này; đ) T ng h p d toán và phương án phân b d toán chi chương trình m c tiêu qu c gia (ph n chi thư ng xuyên) do cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia l p;
 15. e) Đ xu t các phương án cân đ i ngân sách và các bi n pháp nh m th c hi n chính sách tăng thu, ti t ki m chi ngân sách. 4.13. Cơ quan k ho ch và đ u tư các c p: a) B K ho ch và Đ u tư trình Chính ph d án k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c và các cân đ i ch y u c a n n kinh t qu c dân, trong đó có cân đ i tài chính, ti n t , v n đ u tư xây d ng cơ b n, làm cơ s cho vi c xây d ng k ho ch tài chính, ngân sách; b) Cơ quan k ho ch và đ u tư ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p trong vi c t ng h p, l p d toán ngân sách c p mình; ch trì ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p l p d toán chi đ u tư phát tri n, l p phương án phân b chi đ u tư xây d ng cơ b n, chi b sung d tr nhà nư c, chi h tr tín d ng nhà nư c và chi góp v n c ph n, liên doanh theo ch đ quy đ nh; trung ương, g i B Tài chính trư c ngày 10 tháng 9 năm trư c đ t ng h p l p d toán ngân sách nhà nư c và phương án phân b ngân sách trung ương trình Chính ph theo quy đ nh t i Kho n 3 Đi u 21 c a Lu t Ngân sách nhà nư c; c) B K ho ch và Đ u tư t ng h p d toán và phương án phân b chi chương trình m c tiêu qu c gia (ph n chi đ u tư xây d ng cơ b n) do cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia l p và t ng h p chung d toán, phương án phân b chi chương trình m c tiêu qu c gia g i B Tài chính trư c ngày 10 tháng 9 năm trư c. 4.14. Các cơ quan nhà nư c trung ương và đ a phương: a) Các b qu n lý ngành, lĩnh v c ph i h p v i B Tài chính trong vi c xây d ng ch đ , tiêu chu n, đ nh m c chi ngân sách nhà nư c thu c ngành, lĩnh v c ph trách theo quy đ nh t i Kho n 5 Đi u 10 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph ; b) Các cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia ch trì ph i h p v i cơ quan tài chính, cơ quan k ho ch và đ u tư l p d toán chi chương trình m c tiêu qu c gia; xây d ng phương án phân b chi chương trình m c tiêu qu c gia cho các đơn v , đ a phương g i cơ quan tài chính, cơ quan k ho ch và đ u tư cùng c p đ t ng h p vào d toán ngân sách và phương án phân b d toán ngân sách trình c p có th m quy n quy t đ nh; trung ương g i B Tài chính, B K ho ch và đ u tư trư c ngày 30 tháng 7 năm trư c đ t ng h p l p d toán ngân sách nhà nư c và phương án phân b ngân sách trung ương trình Chính ph . Trư ng h p ý ki n c a cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia chưa th ng nh t v i ý ki n c a B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư thì báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. 5. L p, quy t đ nh, phân b , giao d toán ngân sách nhà nư c. 5.1. L p d toán ngân sách các c p chính quy n đ a phương, l p d toán ngân sách trung ương và l p d toán ngân sách nhà nư c: 5.1.1. L p d toán ngân sách đ a phương: S Tài chính - V t giá ch trì ph i h p v i S K ho ch và Đ u tư xem xét d toán ngân sách c a các đơn v thu c t nh, d toán thu do cơ quan thu , cơ quan h i quan l p (n u có), d toán thu, chi ngân sách c a các huy n; l p d toán thu ngân sách nhà nư c trên đ a bàn, d toán thu, chi ngân sách t nh (g m d toán ngân sách huy n, xã và d toán ngân sách c p t nh), d toán chi chương trình m c tiêu qu c gia, báo cáo U ban nhân dân t nh đ trình Thư ng tr c H i đ ng nhân dân t nh xem xét trư c khi báo cáo B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư, b qu n lý lĩnh v c giáo d c - đào t o, khoa h c công ngh (đ i v i d toán chi giáo d c - đào t o, khoa h c công ngh ), các cơ quan Trung ương qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia (ph n d toán chi chương trình m c tiêu qu c gia) ch m nh t vào ngày 25 tháng 7 năm trư c. U ban nhân dân c p t nh hư ng d n c th vi c l p d toán ngân sách các c p đ a phương phù h p v i yêu c u, n i dung và th i gian l p d toán ngân sách t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 5.1.2. L p d toán ngân sách nhà nư c và ngân sách trung ương. B Tài chính ch trì ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư và các b , cơ quan liên quan, xem xét d toán thu, chi ngân sách do các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan
 16. khác trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c trung ương báo cáo, d toán chi ngân sách nhà nư c theo lĩnh v c (đ i v i lĩnh v c giáo d c - đào t o, khoa h c công ngh ), chi chương trình m c tiêu qu c gia do các cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia báo cáo, nhu c u tr n và kh năng vay; t ng h p và l p d toán thu, chi ngân sách nhà nư c, l p phương án phân b ngân sách trung ương trình Chính ph . Theo phân công c a Chính ph và th a u quy n Th tư ng Chính ph , báo cáo và gi i trình v i Qu c h i và các cơ quan c a Qu c h i theo quy đ nh t i Quy ch l p th m tra trình Qu c h i quy t đ nh d toán ngân sách nhà nư c, phương án phân b ngân sách trung ương và phê chu n quy t toán ngân sách nhà nư c do U ban thư ng v Qu c h i ban hành. 5.2. Quy t đ nh d toán ngân sách nhà nư c, phân b ngân sách trung ương, giao d toán ngân sách nhà nư c. 5.2.1. Sau khi d toán ngân sách nhà nư c, phương án phân b ngân sách trung ương đã đư c Qu c h i quy t đ nh, B Tài chính có trách nhi m: a) Căn c vào ngh quy t c a Qu c h i v d toán ngân sách nhà nư c, phân b ngân sách trung ương, đ i v i năm đ u th i kỳ n đ nh ngân sách, trình Chính ph trình U ban thư ng v Qu c h i quy t đ nh t l ph n trăm (%) phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách t ng đ a phương đ i v i các kho n thu quy đ nh t i Kho n 2 Đi u 30 c a Lu t Ngân sách nhà nư c; b) Căn c vào ngh quy t c a Qu c h i v d toán ngân sách nhà nư c, phân b ngân sách trung ương, ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i v t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách trung ương và ngân sách đ a phương, trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh giao nhi m v thu, chi ngân sách cho t ng b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương theo t ng lĩnh v c; nhi m v thu, chi, t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách trung ương và ngân sách đ a phương, m c b sung cân đ i (n u có), m c b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương, d toán chi t ngu n kinh phí u quy n c a ngân sách trung ương cho t ng t nh, thành ph tr c thu c trung ương trư c ngày 20 tháng 11 năm trư c; c) Hư ng d n nhi m v thu, chi ngân sách cho các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương trư c ngày 25 tháng 11 năm trư c. 5.2.2. Trên cơ s quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph giao nhi m v thu, chi ngân sách cho t ng t nh, thành ph tr c thu c trung ương; S Tài chính - V t giá có trách nhi m giúp U ban nhân dân c p t nh trình H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh d toán thu, chi ngân sách t nh, phương án phân b ngân sách c p t nh và m c b sung t ngân sách c p t nh cho ngân sách c p dư i trư c ngày 10 tháng 12 năm trư c; U ban nhân dân t nh có trách nhi m báo cáo B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư d toán ngân sách t nh và k t qu phân b d toán ngân sách c p t nh đã đư c H i đ ng nhân dân t nh quy t đ nh. Căn c vào ngh quy t c a H i đ ng nhân dân c p t nh, S Tài chính - V t giá trình U ban nhân dân cùng c p quy t đ nh giao nhi m v thu, chi ngân sách cho t ng cơ quan, đơn v tr c thu c t nh; nhi m v thu, chi, t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách trung ương và ngân sách đ a phương (ph n ngân sách đ a phương hư ng) và gi a các c p chính quy n đ a phương, m c b sung t ngân sách c p t nh cho t ng huy n, d toán chi t ngu n kinh phí u quy n c a ngân sách trung ương, d toán chi t ngu n kinh phí u quy n c a ngân sách c p t nh (n u có) cho t ng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh. 5.2.3. Sau khi nh n đư c quy t đ nh giao nhi m v thu, chi ngân sách c a U ban nhân dân c p trên; U ban nhân dân trình H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh d toán thu, chi ngân sách đ a phương và phương án phân b d toán ngân sách c p mình ch m nh t là 10 ngày k t ngày H i đ ng nhân dân c p trên tr c ti p quy t đ nh d toán và phân b ngân sách. 5.2.4. Sau khi nh n đư c d toán thu, chi ngân sách đư c c p có th m quy n giao; các đơn v d toán ph i t ch c phân b và giao d toán thu, chi ngân sách cho t ng đơn v tr c thu c, k c d toán chi t ngu n kinh phí u quy n (n u có) trư c ngày 31 tháng 12 năm trư c.
 17. 5.3. Ch m nh t 5 ngày sau khi H i đ ng nhân dân quy t đ nh d toán ngân sách ho c d toán ngân sách đi u ch nh, U ban nhân dân có trách nhi m báo cáo U ban nhân dân và cơ quan tài chính c p trên (U ban nhân dân c p t nh báo cáo B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư d toán ngân sách t nh); 5.4. B Tài chính ki m tra ngh quy t v d toán ngân sách c a H i đ ng nhân dân c p t nh, trong trư ng h p c n thi t báo cáo Th tư ng Chính ph yêu c u U ban nhân dân c p t nh trình H i đ ng nhân dân đi u ch nh l i d toán ngân sách đ a phương. Cơ quan tài chính các c p đ a phương ki m tra ngh quy t v d toán ngân sách c a H i đ ng nhân dân c p dư i, trong trư ng h p c n thi t báo cáo U ban nhân dân cùng c p yêu c u H i đ ng nhân dân c p dư i đi u ch nh l i d toán ngân sách. 6. Tài li u trình d toán và phân b ngân sách. 6.1. D toán ngân sách nhà nư c, phương án phân b ngân sách trung ương, t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách đ a phương và m c b sung t ngân sách trung ương cho ngân sách các t nh, thành ph tr c thu c trung ương khi trình Qu c h i ph i kèm theo các tài li u c n thi t theo quy đ nh t i Đi u 42 c a Lu t Ngân sách nhà nư c và Quy ch l p, th m tra, trình Qu c h i quy t đ nh d toán ngân sách nhà nư c, phương án phân b ngân sách trung ương và phê chu n quy t toán ngân sách nhà nư c do U ban thư ng v Qu c h i ban hành. 6.2. D toán ngân sách và phương án phân b ngân sách các c p chính quy n đ a phương khi trình H i đ ng nhân dân ph i kèm theo các tài li u c n thi t theo quy đ nh t i Đi u 41 Ngh đ nh s 60/2003/NĐ - CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 và Quy ch xem xét, quy t đ nh d toán và phân b ngân sách đ a phương, phê chu n quy t toán ngân sách đ a phương do Chính ph ban hành. 7. L p l i d toán, phương án phân b ngân sách. 7.1. Trư ng h p d toán ngân sách nhà nư c, phương án phân b ngân sách trung ương chưa đư c Qu c h i quy t đ nh, Chính ph l p l i d toán ngân sách nhà nư c, phương án phân b ngân sách trung ương trình Qu c h i vào th i gian do Qu c h i quy t đ nh. 7.2. Trư ng h p d toán ngân sách đ a phương chưa đư c H i đ ng nhân dân quy t đ nh, U ban nhân dân l p l i d toán ngân sách trình H i đ ng nhân dân vào th i gian do H i đ ng nhân dân quy t đ nh, nhưng không đư c ch m hơn ngày 10 tháng 01 năm sau đ i v i ngân sách c p t nh, ngày 20 tháng 01 năm sau đ i v i ngân sách c p huy n, ngày 30 tháng 01 năm sau đ i v i ngân sách c p xã. 8. Đi u ch nh d toán ngân sách năm. 8.1. Đi u ch nh d toán ngân sách c a chính quy n đ a phương c p dư i trong trư ng h p d toán ngân sách c a các c p chính quy n đ a phương chưa phù h p v i d toán ngân sách nhà nư c, ho c chưa phù h p v i d toán ngân sách c p trên, th c hi n như sau: B Tài chính báo cáo Th tư ng Chính ph , cơ quan tài chính báo cáo U ban nhân dân yêu c u H i đ ng nhân dân c p dư i đi u ch nh d toán ngân sách sau khi nh n đư c báo cáo quy t đ nh d toán ngân sách c a H i đ ng nhân dân c p dư i. U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m báo cáo Chính ph , B Tài chính và B K ho ch và Đ u tư d toán ngân sách đi u ch nh đã đư c H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh. U ban nhân dân c p dư i có trách nhi m báo cáo U ban nhân dân, cơ quan tài chính c p trên d toán ngân sách đi u ch nh đã đư c H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh. 8.2. Trư ng h p có bi n đ ng l n v ngân sách nhà nư c c n ph i đi u ch nh t ng th , Chính ph l p d toán đi u ch nh ngân sách ngân sách nhà nư c, phương án phân b ngân sách trung ương trình Qu c h i quy t đ nh t i kỳ h p g n nh t. 8.3. Trư ng h p có yêu c u c p bách v qu c phòng, an ninh ho c vì lý do khách quan c n ph i đi u ch nh nhi m v thu, chi c a m t s cơ quan, đơn v , đ a phương, song không làm bi n đ ng đ n t ng th và cơ c u ngân sách, Chính ph trình U ban thư ng v Qu c h i quy t đ nh và báo cáo Qu c h i t i kỳ h p g n nh t.
 18. 8.4. Trư ng h p có bi n đ ng l n v ngân sách đ a phương c n ph i đi u ch nh t ng th , U ban nhân dân l p d toán đi u ch nh ngân sách đ a phương, phương án phân b ngân sách c p mình trình H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh. 8.5. Trư ng h p có yêu c u c p bách v qu c phòng, an ninh ho c do lý do khách quan c n đi u ch nh nhi m v thu, chi c a m t vài cơ quan tr c thu c ho c c a ngân sách c p dư i, nhưng không làm bi n đ ng đ n t ng th ngân sách đ a phương, U ban nhân dân trình H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh. Vi c đi u ch nh t ng th d toán ngân sách nhà nư c, d toán ngân sách đ a phương theo quy đ nh t i Đi m 8.2 và Đi m 8.4 ph n III c a Thông tư này, th c hi n theo quy trình l p, quy t đ nh, phân b d toán ngân sách hàng năm. 8.6. Các cơ quan nhà nư c đi u ch nh d toán ngân sách c a các đơn v tr c thu c trong các trư ng h p sau: 8.6.1. Khi Th tư ng Chính ph , U ban nhân dân quy t đ nh đi u ch nh d toán ngân sách c a cơ quan đó; 8.6.2. C n phân b l i ngân sách cho các đơn v tr c thu c. 9. Bi u m u l p d toán ngân sách nhà nư c năm. 9.1. Các doanh nghi p đăng ký n p thu v i cơ quan thu và cơ quan đư c giao nhi m v thu ngân sách nhà nư c; các doanh nghi p nhà nư c l p k ho ch thu, chi tài chính c a đơn v theo bi u m u quy đ nh c a cơ quan thu, cơ quan tài chính. 9.2. Các cơ quan thu l p d toán thu theo h th ng bi u m u quy đ nh t i ph l c s 1 kèm theo Thông tư này. 9.3. Các cơ quan qu n lý nhà nư c, các đơn v d toán, đơn v s d ng ngân sách l p d toán thu, chi ngân sách theo h th ng bi u m u quy đ nh t i ph l c s 2 kèm theo Thông tư này. 9.4. Cơ quan B o hi m xã h i l p d toán thu, chi b o bi m xã h i theo h th ng bi u m u quy đ nh t i ph l c s 3 kèm theo Thông tư này. 9.5. Cơ quan Lao đ ng - Thương binh và xã h i l p d toán chi tr c p xã h i theo h th ng bi u m u quy đ nh t i ph l c s 4 kèm theo Thông tư này. 9.6. Cơ quan K ho ch và đ u tư l p d toán chi xây d ng cơ b n theo h th ng bi u m u quy đ nh t i ph l c s 5 kèm theo Thông tư này. 9.7. U ban nhân dân và cơ quan Tài chính đ a phương l p d toán thu, chi ngân sách theo h th ng bi u m u quy đ nh t i ph l c s 6 kèm theo Thông tư này. 9.8. B Tài chính l p d toán thu, chi ngân sách nhà nư c theo h th ng bi u m u quy đ nh t i ph l c s 7 kèm theo Thông tư này. IV. CH P HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 1. Phân b và giao d toán chi ngân sách:. 1.1. Sau khi đư c Th tư ng Chính ph , U ban nhân dân giao d toán ngân sách, các cơ quan nhà nư c trung ương và đ a phương, các đơn v d toán c p I ti n hành phân b và giao d toán chi ngân sách cho các đơn v s d ng ngân sách tr c thu c theo các nguyên t c đư c quy đ nh t i Đi m a Kho n 1 Đi u 44 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ - CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph . Đ i v i các B , T ng c c đư c t ch c theo ngành d c, chưa có đi u ki n phân b và giao d toán tr c ti p đ n các đơn v s d ng ngân sách, thì có th phân b đ n đơn v d toán c p II và u quy n cho đơn v này phân b , giao d toán cho đơn v s d ng ngân sách tr c thu c, song B , T ng c c ph i t ng h p và ch u trách nhi m v toàn b d toán ngân sách đã phân b và giao cho đơn v s d ng ngân sách. 1.2. D toán chi thư ng xuyên giao cho đơn v s d ng ngân sách đư c phân b theo t ng lo i c a M c l c ngân sách nhà nư c, theo các nhóm m c:
 19. - Chi thanh toán cá nhân. - Chi nghi p v chuyên môn. - Chi mua s m, s a ch a. - Các kho n chi khác. Đ i v i các nhi m v chi v chương trình m c tiêu qu c gia; chi mua s m, s a ch a l n; chi s nghi p kinh t , d toán năm giao cho đơn v s d ng còn đư c phân theo ti n đ th c hi n t ng quý. 1.3. D toán chi đ u tư xây d ng cơ b n đư c phân b chi ti t theo t ng lo i và các m c c a M c l c ngân sách nhà nư c và phân theo ti n đ th c hi n t ng quý. 1.4. Khi phân b d toán ngân sách đư c giao, cơ quan, đơn v phân b d toán ph i b o đ m b trí v n, kinh phí cho các d án, nhi m v đã đư c chi ng trư c d toán; đ ng th i, ph i phân b h t d toán ngân sách đư c giao, trư ng h p có các nhi m v chi chưa xác đ nh đư c rõ đơn v th c hi n trong d toán đ u năm thì đư c gi l i đ phân b sau nhưng khi phân b ph i g i cơ quan tài chính cùng c p đ th m tra theo quy trình quy đ nh t i Đi m 1.5 và Đi m 1.6 ph n IV c a Thông tư này. 1.5. Phương án phân b d toán ngân sách c a cơ quan nhà nư c và đơn v d toán c p I cho các đơn v s d ng ngân sách tr c thu c ph i g i cơ quan tài chính cùng c p đ th m tra. N i dung th m tra g m: - Th m tra tính chính xác gi a phân b c a cơ quan, đơn v đ n đơn v s d ng ngân sách v i n i dung d toán do cơ quan có th m quy n giao. - B o đ m đúng chính sách, ch đ , đ nh m c, tiêu chu n chi ngân sách. Qua th m tra, n u phát hi n phương án phân b không đ m b o các yêu c u trên thì cơ quan tài chính yêu c u cơ quan phân b đi u ch nh l i. Trư ng h p cơ quan, đơn v phân b ngân sách không th ng nh t v i yêu c u đi u ch nh c a cơ quan tài chính thì báo cáo Th tư ng Chính ph (đ i v i các cơ quan, đơn v trung ương), U ban nhân dân (đ i v i các cơ quan, đơn v đ a phương) đ xem xét, quy t đ nh. 1.6. Trong vòng 7 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c phương án phân b d toán ngân sách, cơ quan tài chính ph i th m tra và có thông báo b ng văn b n v k t qu th m tra đ n cơ quan, đơn v phân b ngân sách. Trư ng h p các B , T ng c c đư c t ch c theo ngành d c, ch phân b và giao d toán đ n đơn v d toán c p II thì v n ph i t ng h p toàn b phương án phân b đ n đơn v s d ng ngân sách g i B Tài chính, B Tài chính th c hi n th m tra và thông báo b ng văn b n đ n cơ quan, đơn v phân b ngân sách. 1.7. Sau khi phương án phân b ngân sách đư c cơ quan tài chính th ng nh t, th trư ng cơ quan, đơn v phân b ngân sách quy t đ nh giao d toán ngân sách cho các đơn v tr c thu c; đ ng g i cơ quan tài chính, Kho b c Nhà nư c cùng c p và Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch đ ph i h p th c hi n. 1.8. Trư ng h p ch m phân b ho c k t qu phân b chưa đư c cơ quan tài chính th ng nh t thì cơ quan tài chính, Kho b c Nhà nư c t m c p kinh phí theo quy đ nh t i Đi u 45 c a Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph . 1.9. Khi c n đi u ch nh d toán ngân sách gi a các đơn v tr c thu c mà không làm thay đ i t ng m c và chi ti t d toán đư c giao, th trư ng cơ quan, đơn v phân b ngân sách l p gi y đ ngh đi u ch nh phân b d toán, g i cơ quan tài chính và Kho b c Nhà nư c cùng c p. Cơ quan tài chính cùng c p th m tra đ ngh đi u ch nh d toán theo quy đ nh t i Đi m 1.5 ph n IV c a Thông tư này. Trong vòng 7 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c đ ngh đi u ch nh c a đơn v d toán, cơ quan tài chính ph i tr l i b ng văn b n g i cơ quan, đơn v phân b và Kho b c Nhà nư c cùng c p.
 20. Trên cơ s th ng nh t ý ki n v i cơ quan tài chính cùng c p, th trư ng cơ quan, đơn v phân b ngân sách quy t đ nh đi u ch nh d toán ngân sách đã giao cho các đơn v tr c thu c; đ ng g i cơ quan tài chính, Kho b c Nhà nư c cùng c p và Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch. 1.10. Trư ng h p đơn v d toán c p I c n ph i đi u ch nh d toán đã giao cho các đơn v tr c thu c song không làm thay đ i t ng m c d toán Th tư ng Chính ph ho c U ban nhân dân đã giao cho đơn v thì ph i có s th ng nh t c a cơ quan tài chính cùng c p. 1.11. Trư ng h p cơ quan tài chính phát hi n vi c ch p hành d toán ngân sách c a đơn v s d ng ngân sách ch m, có kh năng không hoàn thành đư c m c tiêu ho c chi không h t d toán đư c giao thì có quy n yêu c u cơ quan, đơn v phân b ngân sách, ho c đ ngh Th tư ng Chính ph , U ban nhân dân có gi i pháp k p th i ho c đi u ch nh nhi m v , d toán đ b o đ m s d ng ngân sách đúng theo m c tiêu, ch đ quy đ nh, ti t ki m, có hi u qu ngân sách nhà nư c. 1.12. Trư ng h p đư c b sung d toán t ngu n d phòng ngân sách ho c tăng thu ngân sách theo quy t đ nh c a c p có th m quy n, đơn v d toán c p I ph i phân b cho đơn v s d ng theo đúng m c tiêu đư c giao g i cơ quan tài chính, Kho b c Nhà nư c cùng c p và Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch. 2. T ch c đi u hành ngân sách quý. 2.1. Trên cơ s nhi m v thu c năm đư c giao và ngu n thu d ki n phát sinh trong quý, cơ quan thu l p d toán thu ngân sách quý chi ti t theo khu v c kinh t , đ a bàn và đ i tư ng thu ch y u, g i cơ quan tài chính cùng c p trư c ngày 20 tháng cu i quý trư c: - Cơ quan Thu l p d toán thu thu , phí, l phí và các kho n thu khác thu c ph m vi qu n lý. - Cơ quan H i quan l p d toán thu thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t hàng nh p kh u và các kho n thu khác thu c ph m vi qu n lý. - Cơ quan Tài chính và các cơ quan thu khác đư c u quy n l p d toán thu các kho n thu còn l i c a ngân sách nhà nư c. 2.2. Trên cơ s d toán chi c năm đư c giao và yêu c u nhi m v ph i chi trong quý, các đơn v s d ng ngân sách l p nhu c u chi ngân sách quý (có chia ra tháng), chi ti t theo các nhóm m c chi quy đ nh t i Đi m 1.2 ph n IV c a Thông tư này, g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch và cơ quan qu n lý c p trên trư c ngày 20 c a tháng cu i c a quý trư c. Các kho n chi thanh toán cá nhân và các kho n chi có tính ch t thư ng xuyên ph i b trí đ u t ng tháng trong năm đ chi theo ch đ quy đ nh. Nh ng kho n chi có tính ch t th i v ho c ch phát sinh vào m t s th i đi m như đ u tư xây d ng cơ b n, mua s m, s a ch a l n và các kho n có tính ch t không thư ng xuyên khác ph i th c hi n theo ti n đ th c hi n t ng quý đã ghi trong d toán đư c giao. Cơ quan qu n lý c p trên t ng h p, nhu c u chi ngân sách quý (có chia ra tháng), g i cơ quan tài chính cùng c p trư c ngày 25 tháng cu i c a quý trư c. 2.3. Cơ quan tài chính căn c vào kh năng ngu n thu và nhu c u chi trong quý, l p phương án đi u hành ngân sách quý c a ngân sách c p mình, b o đ m ngu n đ đáp ng nhu c u chi trong d toán, đúng ch đ c a các đơn v s d ng ngân sách. Trư ng h p kh năng ngu n thu, k c các kho n vay (đ i v i ngân sách trung ương) không đáp ng đư c nhu c u chi, cơ quan tài chính ch đ ng th c hi n các gi i pháp t m ng ngu n theo quy đ nh t i Đi m 16 ph n IV c a Thông tư này. Trư ng h p đ c bi t, n u đã th c hi n các gi i pháp trên mà v n không đáp ng đ nhu c u chi, cơ quan tài chính ph i b o đ m đ ngu n chi tr , thanh toán cho các kho n v ti n lương và có tính ch t lương, chi đ u tư xây d ng cơ b n các công trình quan tr ng, chi chương trình m c tiêu qu c gia và các kho n chi mang tính thư ng xuyên ph i chi k p th i đ b o đ m ho t đ ng bình thư ng c a cơ quan, đơn v ; đ i v i các kho n chi khác, s p x p theo th t ưu tiên. Đ ng th i, có th yêu c u Kho b c Nhà nư c t m d ng thanh toán đ i v i m t s kho n chi v mua s m, s a ch a theo t ng nhi m v c th đ b o đ m cân đ i qu ngân sách nhưng không đư c nh hư ng đ n vi c t ch c th c hi n nhi m v chính đư c giao c a đơn v .
Đồng bộ tài khoản