intTypePromotion=1

Thông tư 60/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
135
lượt xem
7
download

Thông tư 60/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 60/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu lệ phí cấp, gia hạn giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 60/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 60/1998/TT/BTC ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 1998 híng dÉn chÕ ®é thu lÖ phÝ cÊp, gia h¹n giÊy chøng nhËn ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng - C¨n cø §iÒu 7, §iÒu 37 LuËt B¶o vÖ m«i trêng ngµy 27/12/1993; - C¨n cø NghÞ ®Þnh 175/CP ngµy 18/10/1994 cña ChÝnh phñ híng dÉn thi hµnh LuËt B¶o vÖ m«i trêng; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh 276/CT ngµy 28/7/1992 cña Chñ tÞch Héi ®ång Bé trëng vÒ viÖc thèng nhÊt qu¶n lý c¸c lo¹i phÝ vµ lÖ phÝ vµ C«ng v¨n sè 4624/KTTH ngµy 16/9/1997 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ viÖc thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp vÒ m«i trêng; Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu lÖ phÝ cÊp, gia h¹n giÊy chøng nhËn ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng nh sau: I. §èi tîng nép: Tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô (díi ®©y gäi chung lµ c¬ së kinh doanh) ®Ò nghÞ c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ m«i trêng cÊp, gia h¹n giÊy chøng nhËn ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng (díi ®©y gäi chung lµ giÊy chøng nhËn m«i trêng) ®Òu ph¶i nép lÖ phÝ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. II. Møc thu: 1. Møc thu lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn m«i trêng nh sau: a. C¬ së kinh doanh ph¶i thÈm ®Þnh, lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng: 300.000 ®ång/giÊy (ba tr¨m ngµn ®ång/giÊy chøng nhËn). b. C¬ së kinh doanh ph¶i lËp b¶ng kª khai c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ¶nh hëng ®Õn m«i trêng: 150.000 ®ång/giÊy (mét tr¨m n¨m m¬i ngµn ®ång/giÊy chøng nhËn). 2. Møc thu lÖ phÝ gia h¹n giÊy chøng nhËn m«i trêng nh sau: a. Gia h¹n lo¹i giÊy chøng nhËn m«i trêng nªu t¹i tiÕt a, ®iÓm 1, môc nµy: 150.000 ®/giÊy/lÇn (mét tr¨m n¨m m¬i ngµn ®ång/giÊy/lÇn). b. Gia h¹n lo¹i giÊy chøng nhËn m«i trêng nªu t¹i tiÕt b, ®iÓm 1, môc nµy: 80.000 ®/giÊy/lÇn (t¸m m¬i ngµn ®ång/giÊy/lÇn). III. Tæ chøc thu, nép: 1. C¬ quan tæ chøc thu lÖ phÝ: C¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ m«i trêng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 175/CP ngµy 18/10/1994 cña ChÝnh phñ, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh, cã tr¸ch nhiÖm:
  2. 2 a. Kª khai thu, nép lÖ phÝ víi Côc thuÕ tØnh, thµnh phè n¬i c¬ quan thu ®ãng trô së theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. b. Tæ chøc thu lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn m«i trêng theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy; th«ng b¸o c«ng khai møc thu, thñ tôc thu lÖ phÝ t¹i n¬i tæ chøc thu lÖ phÝ theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. c. Nép ®Çy ®ñ, ®óng h¹n sè tiÒn ph¶i nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc theo th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ. d. Thùc hiÖn chÕ ®é sæ s¸ch, chøng tõ, b¸o c¸o kÕ to¸n theo dâi viÖc thu, nép tiÒn lÖ phÝ vµ sö dông chøng tõ thu theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n, thèng kª hiÖn hµnh cña Nhµ níc quy ®Þnh. 2. LÖ phÝ cÊp, gia h¹n giÊy chøng nhËn m«i trêng thu b»ng ®ång ViÖt Nam vµ thu ngay khi tæ chøc, c¸ nh©n nép ®¬n, hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp hoÆc gia h¹n giÊy chøng nhËn m«i trêng. C¬ quan thu lÖ phÝ khi thu tiÒn ph¶i cÊp biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ, ghi ®óng sè tiÒn ®· thu cho ngêi nép tiÒn, lo¹i biªn lai do Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) ph¸t hµnh. 3. Sè tiÒn lÖ phÝ cÊp, gia h¹n giÊy chøng nhËn m«i trêng lµ kho¶n thu cña ng©n s¸ch nhµ níc, ph¶i nép toµn bé vµo ng©n s¸ch nhµ níc vµ ®iÒu tiÕt cho c¸c cÊp ng©n s¸ch theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. Thñ tôc kª khai, nép tiÒn phÝ, lÖ phÝ vµo ng©n s¸ch nhµ níc thùc hiÖn nh sau: Hµng th¸ng, trong mêi ngµy ®Çu th¸ng, c¬ quan thu lÖ phÝ cÊp, gia h¹n giÊy chøng nhËn m«i trêng thùc hiÖn kª khai sè tiÒn lÖ phÝ ®· thu, sè biªn lai thu tiÒn ®· sö dông cña th¸ng tríc víi c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý. C¬ quan thuÕ ®èi chiÕu, kiÓm tra tê khai vµ th«ng b¸o cho c¬ quan thu sè tiÒn ph¶i nép, thêi h¹n nép tiÒn lÖ phÝ ®· thu ®îc cña th¸ng tríc vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng vµ môc 50 Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc quy ®Þnh. Thêi h¹n nép tiÒn lÖ phÝ vµo ng©n s¸ch nhµ níc cña th¸ng ghi trong th«ng b¸o chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 15 cña th¸ng tiÕp theo. C¨n cø vµo th«ng b¸o cña c¬ quan ThuÕ, c¬ quan thu thùc hiÖn nép tiÒn vµo ng©n s¸ch Nhµ níc t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i c¬ quan thu ®ãng trô së. 4. ViÖc lËp dù to¸n vµ quyÕt to¸n kho¶n thu lÖ phÝ cÊp, gia h¹n giÊy chøng nhËn m«i trêng thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch Nhµ níc vµ chÕ ®é tµi chÝnh, kÕ to¸n hiÖn hµnh. Toµn bé kinh phÝ cho ho¹t ®éng thÈm ®Þnh, cÊp, gia h¹n giÊy chøng nhËn m«i trêng ®îc ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp theo dù to¸n ®îc duyÖt hµng n¨m. - §èi víi c¬ quan thu trùc thuéc Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng hµng n¨m ph¶i lËp dù to¸n thu - chi vÒ giÊy chøng nhËn m«i trêng göi Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng tæng hîp vµo kÕ ho¹ch thu chi ng©n s¸ch cña Bé vµ göi Bé Tµi chÝnh ®Ó tæng hîp vµo dù to¸n thu chi ng©n s¸ch Nhµ níc (dù to¸n n¨m göi tríc ngµy 15 th¸ng 8 n¨m tríc). - §èi víi dù to¸n tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ thu phÝ thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý, göi cho Së Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng vµ Së Tµi chÝnh vËt gi¸ (dù to¸n n¨m sau göi tríc ngµy 10 th¸ng 8 n¨m tríc) ®Ó Së Tµi chÝnh vËt gi¸ lËp dù to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh.
  3. 3 IV. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã nhiÖm vô híng dÉn, kiÓm tra, ®«n ®èc c¬ quan thu lÖ phÝ cÊp, gia h¹n giÊy chøng nhËn m«i trêng thùc hiÖn viÖc tæ chøc thu, kª khai thu, nép tiÒn lÖ phÝ vµo ng©n s¸ch nhµ níc, thùc hiÖn më sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh vµ cÊp ®ñ biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ cho c¬ quan thu theo yªu cÇu cña viÖc tæ chøc thu lÖ phÝ. 2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký, b·i bá c¸c quy ®Þnh tríc ®©y vÒ lÖ phÝ cÊp, gia h¹n giÊy chøng nhËn m«i trêng tr¸i víi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2