intTypePromotion=1

Thông tư 61/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
75
lượt xem
1
download

Thông tư 61/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 61/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 61/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T h«ng t c ñ a b é  t µi h Ý n h   è  61/2002/TT­B T C  n g µ y    c S 11 th¸ng 7 n¨ m   2002 h í ng  d É n  x © y  d ù n g  d ù  to¸n n g © n  s¸ch n h µ  n íc n¨ m  2003 Thùc  Ön  hi ChØ   Þ  è  th s 14/2002/CT­ TTg  µy  th¸ng6  ng 28    n¨m 2002  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  ©y  ùng  Õ   ¹ch ph¸ttr Ónkinh tÕ     éivµ   t  ph v vi x d k ho     i     ­x∙h   dù    ©n  to¸nng s¸ch  µ  íc n¨m  nh n   2003; Bé   µi chÝnh  íng  Én    T  h d c«ng    ¸nh  t¸c® gi¸t×nh  ×nh  ùc  Ön  ©n    h th hi ng s¸ch  µ  íc n¨m  nh n   2002  µ  ©y  ùng  ù  vx d d to¸n  ng©n  s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2003    nh sau:   A­ ® ¸n h gi¸ × nh h × n h  th ù c hi Ö n    t n g © n  s¸ch n h µ  n í c n¨ m  2 0 02: § Ó   ¶m   ® b¶o  µn  µnh  Öm   ô  ho th nhi v NSNN   ∙  îc Quèc  éi quyÕt  ® ®    h  ®Þnh,    é,  ¬  c¸c B c quan  trung  ng  µ    a   ¬ng  ¬ v c¸c ®Þ ph c¨n  vµo  ôc     cø  m tiªu, nhiÖ m  ô    iÓnkinh tÕ     éivµ  ù        ©n  v ph¸ttr     ­x∙h   d to¸nthu,ching s¸ch n¨m    2002  ∙  ® ® îc Thñ   íng  Ýnh  ñ    t Ch ph giao, trong  th¸ng cuèi n¨m    6      2002  Ëp  t trung  ùcth   hiÖn      c¸c gi¶iph¸p  ∙      õ ®Ç u   ® ®Ò ra t   n¨m, thùc hiÖn      ChØ   Þ  è  th s 06/2002/CT­ TTg  µy  ng 20/2/2002 cña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   Ön    Th t   ph v bi ph¸p t¨ngcêng     qu¶n  ý l  vµ  èng  Êtthu ng©n  ch th     s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2002  µ  v NghÞ   Õt  quy 05/2002/NQ­ CP   µy  ng 24/4/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   ét  è    c Ch ph v m s gi¶iph¸p    iÓn khaithùc ®Ó tr       hiÖn  Õ   ¹ch kinhtÕ     éin¨m  k ho     ­x∙h   2002. I.  §¸nh gi¸ × nh  × n h   ù c hi Ö n    t h th thu N S N N  n¨ m  2002  lµ m  c ¬  s ë   © y  d ù n g   ù  to¸n thu N S N N  n¨ m  2003: x d 1.Tæ     chøc  ùc hiÖn  Öm  ô    th   nhi v thu NSNN   th¸ngcuèin¨m  6      2002: ­ Trªn c¬  ë  Õt      s k qu¶  chøc  ¸nh    ×nh  ×nh    tæ  ® gi¸t h thu NSNN   th¸ng®Ç u   6    n¨m, ph©n  Ých  â nh÷ng    t r  nguyªn nh©n    kh¸ch quan,chñ      quan t¨ng,gi¶m      thu, møc     µ  ®é v nguyªn  ©n  Êtthu  ña  õng  ¾c  Õ, tõng  nh th   ct s thu   khu  ùc  v kinh tÕ    trªn®Þa   µn. Tõ   ,    c¸c biÖn    b   ®ã ®Ò ra    ph¸p chØ   o  µ  ®¹ v qu¶n  ýkÞp  êi  ã  l  th , c hiÖu qu¶  èng  Êt thu  ©n   ch th   ng s¸ch  µ  íc,khai th¸c ®Çy   ,  ng    nh n       ®ñ ®ó c¸c nguån    Ên  u  µn  µnh  îtmøc  ù    µ   ícgiao. thu,ph ®Ê ho th v  d to¸nNh n   ­ §Èy  ¹nh    m c«ng    t¸cthanh    Óm     µ  ö  ýnghiªm,kÞp  êic¸c tr tra,ki trav x l     th     ­ êng  îp kh«ng    h  kª khainép  Õ, khaikh«ng  ng, trènlËu  Õ, chiÕm  o¹t   thu     ®ó     thu   ®  tiÒn  Õ  ña  µ   íc.TËp  thu c Nh n   trung vµo    thanh    Óm     c¸o quyÕt    tra,ki trab¸o    to¸n thuÕ  i víi   n  Þ  ã  Êu  Öu    ¹m. ®è     ®¬ v c d hi viph c¸c ­  Ëp  T trung  nghiªn cøu, xö  ý c¸c  ã      l  kh kh¨n  íng  ¾ c   Ò   Ýnh  v m v ch s¸ch  thuÕ  nh»m  kh«ng  õng  µn  Ön    Ët  Õ    óc  y  ng ho thi c¸c Lu thu ®Ó th ®È s¶n  Êt xu   kinh doanh  ph¸t tr Ón,®éng   i   viªn hîp  ý,kÞp  êic¸c    l  th   kho¶n  thu  Ëp  ña  nh c doanh  nghiÖp  µ  ©n    vd c theo LuËt ®Þnh  µo      v NSNN. ­ TriÓn    khaic¸c biÖn     ph¸p t¨ng cêng    qu¶n  ývµ  èng  Êt thu  l   ch th   NSNN   ®èi  íikhu  ùc  v  v c«ng  ¬ng  th nghiÖp, dÞch  ô  µi quèc    v ngo   doanh; thu  õ ®Êt    t  ®ai,ho¹t®éng  ÊtnhËp  Èu,.. .    xu   kh .
 2. 2. §¸nh    ×nh  ×nh  ùc  Ön  gi¸t h th hi thu NSNN  n¨m 2002  µm  ¬  ë  ©y  l csx dùng  ù      d to¸nthu NSNN  n¨m  2003: C¨n  vµo  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  th¸ng ®Ç u   cø  t h th   6    n¨m, ®¸nh    Õt    gi¸k qu¶   thu n¨m 2002    ¬  ë  ùc hiÖn    Ön  trªnc s th   c¸c bi ph¸p  Ên  u   µn  µnh  µ  µn  ph ®Ê ho th v ho thµnh  îtmøc   ù  v  d to¸n ® îc giao  ¹     t iQuy Õt  nh  è  ®Þ s 145/2001/Q§­ BTC   µy  ng 27/12/2001 cña  é  ëng  é  µichÝnh;trong ®ã   Ëp    B tr BT      t trung ph©n  Ých  ét  è    t ms vÊn    ®Ò sau: ­ X¸c  nh  â sè  Òn thuÕ  ån ®äng    ®Þ r   ti   t  n¨m 2001 chuyÓn  sang,sè  ∙      ® thu ® îc trong    n¨m 2002; xö  ý døt  iÓ m       l  ® c¸c kho¶n  ¹m  t thu  ê  ép  ch n NSNN,    c¸c kho¶n  ¹m  ÷ chê  ö  ý;ph©n  Ých  t gi   x l  t nguyªn nh©n  µ  Ön    v bi ph¸p  ö  ý.Trªn c¬  x l    së  ,    nh  è    ®ã x¸c ®Þ s ph¸tsinh trong n¨m      2002  µ  è  v s ph¶inép  ©n    ng s¸ch n¨m     2002.   ­  è   Õ     Þ gia  S thu gi¸tr   t¨ng ph¶i hoµn      ph¸tsinh    trong n¨m 2002; sè  ∙   ® hoµn cho    c¸c doanh nghiÖp trong n¨m    2002; dù  Õn  è    ki s ph¶ihoµn  ña      c n¨m 2002  chuyÓn  sang  n¨m 2003. ­ Ph ©n  Ých      t c¸c nguyªn nh©n    ng  n   Õt    t¸c®é ®Õ k qu¶  ùc hiÖn      th   thu n¨m 2002: T×nh  ×nh  ùc hiÖn  víikÕ   ¹ch  i  íic¸c chØ     Ò     h th   so    ho ®è v     tiªuv s¶n îng l  s¶n  È m   ñ  Õu, s¶n  Êtvµ    ô,gi¸thµnh,gi¸b¸n… ph ch y   xu   tiªuth        ­ Ph ©n  Ých    t ¶nh  ëng  ña  Õ   ,  Ýnh  h c ch ®é ch s¸ch bæ     sung,söa  æi  i    ® ®è víi ån      a  µn.  ngu thu trªn®Þ b 2.1.Khu  ùc    v Doanh  nghiÖp  µ   íc: Nh n N ¾ m   ¾c  ×nh  ×nh  ch t h s¶n  Êt kinh doanh  ña    xu     c c¸cdoanh  nghiÖp.TiÕn    hµnh  ¸nh    ×nh  ×nh  èn  tµis¶n, c«ng  î,biÕn  ng  ® gi¸t h v ­      n  ®é t¨ng gi¶m  Ò     v nguyªn    µis¶n  è  nh,    gi¸t   c ®Þ c¸c n¨ng  ùc s¶n  Êt míit¨ng thªm    è  îng    l  xu       ­ S l lao ®éng    Òn ¬ng    ­ Ti l ­ Doanh        Ý  thu ­ Chi ph s¶n  Êt ­ C¸c  nh  xu     ®Þ møc  kinh tÕ  ü   k thuËt ­ T×nh  ×nh     h s¶n  Êt vµ    ô  xu   tiªuth s¶n  È m   ñ  Õu­  îinhuËn  ùc ph ch y L  th   hiÖn  µ    v c¸c kho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch.Nh÷ng  ã    kh kh¨n  µ  Ën  î trong  v thu l i   n¨m   2002,kh¶    n¨ng    iÓntrong n¨m  ph¸ttr     2003  µ    v c¸cn¨m  Õp theo. ti   2.2.Khu  ùc    v c«ng  ¬ng  th nghiÖp  µ  Þch  ô  µiquèc  vd v ngo   doanh: Thùc  Ön  ©y  ùng  µ  hi x d v b¸o c¸o  ù  d to¸n thu  i  íikhu  ùc  µy  Çn    ®è v   vnc ph©n  â  r theo    ¹  i îng:Dù   hai lo i®è t   to¸n thu  õ c¸c doanh    t    nghiÖp  µi quèc  ngo   doanh, dù    to¸n thu  õ c¸c hé    Ó    t     c¸ th s¶n  Êt  xu kinh  doanh theo  íng  Én  ¹ h d t i BiÓu sè 1 phô  lôc sè 1 ­ (kÌm theo Th«ng t è 103/1998/TT­  s BTC  ngµy  18/7/1998 híng dÉn  Öc  ©n  Êp,lËp,chÊp  µnh  µ  Õt    ©n      vi ph c   h v quy to¸nng s¸ch  Nhµ   íc). n ­§èivíi   i t ng nép  Õ        ®è  î   c¸c thu GTGT   theo ph¬ng    ph¸p khÊu  õ:   tr +  èi hîp  íic¸c  ¬  Ph   v  c quan  Êp  ¨ng  ý  µnh  Ëp  c ® k th l doanh  nghiÖp    ®Ó n ¾ m   ¾c   è îng, ngµnh  ch sl   nghÒ   kinh doanh, quy    èn, s¶n  Êt    m« v   xu kinh   doanh,…   ña  c doanh nghiÖp    a  bµn;  ×nh  ×nh  trªn ®Þ t h t¨ng, gi¶m sè  îng   l  doanh  nghiÖp, sè    doanh  nghiÖp  ∙  ® qu¶n  ý thu  Õ,  l  thu quy    ¹t ®éng, m« ho     doanh  è,tµis¶n,lao®éng,…   s      n¨m  2002  µ  v kh¶  n¨ng    iÓnn¨m  ph¸ttr   2003.  + §¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ     Õ   gi¸t h th   ch ®é k to¸n,thùc hiÖn  Õ     Ýnh      ch ®é t thuÕ  µ    v kª khai, ép  Õ  ña    n  Þ.  n thu c c¸c®¬ v ­§èivíi   i t ng nép  Õ        ®è  î   c¸c thu GTGT   theo ph¬ng    ph¸p trùctiÕp:     
 3. + Th«ng  qua c«ng    ¨ng  ý  Êp  sè  Õ,®¸nh    t¸c® k c m∙  thu   gi¸møc    ®é qu¶n  ý l  thu vÒ   é:sè  é  ∙  ùc hiÖn      h   h ® th   kª khai®¨ng  ý  Õ  µ  îccÊp  sè  Õ      k thu v ®   m∙  thu so víi è  é  ùc tÕ    h th   kinhdoanh;sè  é  ∙  îccÊp  ¨ng  ý  s     h®®   ® k kinh doanh.   +  Møc     ®é qu¶n  ý vÒ   l   doanh  è  víidoanh  è  ùc  Õ  s so    s th t kinh  doanh:  T×nh  ×nh  khai,®iÒu  h kª    chØnh doanh  è, gi¸trÞ gia t¨ng,thu  Ëp  Þu  s         nh ch thuÕ  µ  Õ  ña    i îng;møc     iÒu  v thu c c¸c ®è t   ®é ® chØnh  doanh  è, thuÕ  s  GTGT   vµ  Õ  i víi õng nhã m   Æt   µng. thu ®è     t  m h   2.3.Khu  ùc    v doanh  nghiÖp  ã  èn  u   nícngoµi: c v ®Ç t    ­ Tæng   îp  y       h ®Ç ®ñ tæng  è  s doanh nghiÖp  ∙  îc cÊp  Êy  Ðp,  è  ®®  gi ph s giÊy  Ðp  Õt  Öu  ùc,sè    Ó, sè  ph h hi l   gi¶ith   cßn  Öu  ùc;trong ®ã:  è  ∙  i  µo  hi l     s®®v s¶n  Êt kinh doanh,sè  xu       doanh  nghiÖp  ang  ©y  ùng,sè  ® xd   doanh nghiÖp  ­ ch a  iÓnkhai®Õ n   tr     n¨m 2002  µ  v kh¶  n¨ng    iÓnn¨m  ph¸ttr   2003.  ­ Tæng   è    ng,    s lao ®é tæng  ü  Òn ¬ng, doanh      Ý   µ  Öu  qu ti l   thu,chiph v hi qu¶  s¶n  Êtkinhdoanh. xu     2.4.Thu Õ   ö  ông  t    sd ®Ê n«ng  nghiÖp: ­ Trªn  ¬  ë    é  Õ   ö  ông  t  c s sæ b thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp  ¸nh    Õt    ® gi¸k qu¶ thùc hiÖn    n¨m 2002; kÕt    qu¶    î thuÕ, gi¸thãc tÝnh  Õ... víidù    thu n        thu  so    to¸n Nhµ   ícgiao. n  ­ §¸nh    Öc  ùc  Ön  Ôn,  gi¸vi th hi mi gi¶m  Õ  ö  ông  t  thu s d ®Ê n«ng nghiÖp  n¨m 2002 cho    i  îng  c¸c ®è t quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 199/2001/Q§­TTg  ngµy 28/12/2001 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   Th t   ph 2.5.Thu Õ   µ  t,tiÒn cho    t:   nh ®Ê     thuª®Ê ­Tæng  îp diÖn  Ých  t  ∙  Ëp bé      h  t ®Ê ® l   ®Ó qu¶n  ýthu so  íi ü  t      l    v   qu ®Ê ë trªn ®Þa  µn  b qu¶n  ý. l ­Ph ©n  Ých  â theo c¸cchØ    t r     tiªu: +  è  S doanh  nghiÖp,diÖn  Ých  t  ang  ö  ông.   t ®Ê ® sd +  è   S doanh nghiÖp, diÖn  Ých  t  µ  Òn    t ®Ê v ti thuª ®Êt  ∙  a  µo    é    ® ® v sæ b thuÕ. +  è   S doanh  nghiÖp,diÖn  Ých  t  µ  Òn thuª®Êt    t ®Ê v ti     kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  thu;yªu  Çu  ©n  Ých  â    c ph t r nguyªn  ©n  nh (do  a  ý  îp  ng  ch k h ®å thuª ®Êt, do      ®¬n  Þ  v kh«ng  ö  ông  Õt  Ön  Ých  µ    sd h di t v c¸cnguyªn nh©n    kh¸c). 2.6.Thu  Ý   Ö  Ý:   ph ­l ph T×nh  ×nh    ép  Ý    Ö  Ý  ña    chøc  ña  h thu n ph ­ l ph c c¸c tæ  c Trung  ng,tØnh, ¬    huyÖn,    êng  ã    Ý     Ö  Ý   x∙,ph c thu ph ­ l ph theo Ph¸p  Önh  Ý   µ  Ö  Ý, NghÞ   l ph v l ph   ®Þnh  è  s 57/2002/N§­   µy  CP ng 3/6/2002  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthi ®Þ chiti     hµnh  Ph¸p  Önh  Ý   µ  Ö  Ý:  è    è  îc phÐp    ¹   è  ép  ©n  l ph v l ph s thu,s ®   ®Ó l i s n ng , s¸ch.
 4. II.§¸nh gi¸ t × nh h × n h  th ù c hi Ö n  chi n g © n  s¸ch  m  2002      n¨ lµ m  c ¬  s ë   © y  d ù n g   ù  to¸n chi N S N N  n¨ m  2003: x d 1. V Ò     ©y  ùng  ¬    chi x d c b¶n: TËp    trung  Õn  µnh  ¸nh    ti h ® gi¸kh¶ n¨ng  thùc hiÖn  èil ng  µ    kh  î v thanh  to¸n cña  µn  é    ù      to b c¸c d ¸n,c«ng  ×nh  ña  Õ   tr ck ho¹ch n¨m    2002.Nh÷ng  Õt    k qu¶  t® îcvµ  ån t¹ cÇn  ö  ý. ®¹     t     i xl §èivíic¸c kho¶n    ©y  ùng         chix d c¸c c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  kinh tÕ     ­ x∙héi:c¸cc«ng  ×nh phóc  îx∙héi,ph¸ttr Ón quü  µ,®Ç u      iÓnn«ng      tr   l        i   i nh   tph¸ttr   nghiÖp  µ  v n«ng  th«n,chi t¸  ¹o quü  õng  ña  ©n     i   t r c ng s¸ch  a   ¬ng  õ c¸c ®Þ ph t    nguån thu giao  Òn  ö  ông  t, tiÒn  quy sd ®Ê   thuª ®Êt, tiÒn      b¸n  µ    éc  ë  nh ë thu s h÷u  µ   íc,thu  õ  ¹t ®éng    è  Õn  Õt,thuÕ   ö  ông  t  Nh n   t ho   xæ s ki thi   sd ®Ê n«ng  nghiÖp,thuÕ  µinguyªn rõng;trªnc¬  ë  ¸nh    ô  Ó    t        s® gi¸c th kh¶  n¨ng  ùc hiÖn  th   tõng kho¶n  thu, ®Ó   ¸nh      ® gi¸ kh¶ n¨ng  ùc  Ön  Ö m   ô    th hi nhi v chi XDCB   õt  nguån  èn  µy  v n cho  ïhîp. ph   §èivíi   ¬ng  ×nh m ôc    èc    ¬ng  ×nh 135  µ  ù    ång     ch c¸c tr   tiªuqu gia,ch tr   v d ¸n tr   míi5  iÖu ha  õng:Trªn c¬  ë  ù      tr   r     s d to¸nkinh phÝ  ∙  îcgiao vµ  Õn ®é   ùc   ®®    ti   th   hiÖn, c¬    quan  ñ  ch qu¶n  ¬ng  ×nh,dù  vµ    a   ¬ng  Çn  ¸nh    ch tr   ¸n  c¸c ®Þ ph c ® gi¸ khèil ng c«ng  Öc  ùc hiÖn  n¨m   î   vi th   c¶  2002;t×nh  ×nh    h qu¶n  ý, iÒu  µnh  µ  l  ® h v kÕt qu¶  thùc hiÖn  c¸c ch¬ng  tr×nh m ôc  tiªu  theo Quy Õt  ®Þnh  sè  42/2002/Q§­ TTg  µy  ng 19/3/2002  ña  ñ íng  Ýnh  ñ; Quy Õt  nh  è  c Th t Ch ph   ®Þ s 135/1998/Q§­ TTg  µy  ng 31/7/1998 vµ    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 138/2000/Q§­ TTg  µy  ng 29/11/2000  ña  Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   ¬ng  ×nh  c  t Ch ph v ch tr 135; Quy Õt  nh  è    ®Þ s 661/Q§­ TTg  µy  ng 29/7/1998  Ò   ôc    Ö m   ô,chÝnh  vm tiªu,nhi v  s¸ch vµ  chøc    tæ  thùc hiÖn  ù    ång míi5  iÖuha  õng.   d ¸n tr     tr   r §èivíi       kho¶n    êng  c¸c chith xuyªn:C¨n  vµo  ù    ©n    cø  d to¸nng s¸ch ® îcgiao      ®Ç u   n¨m  µ  Õn ®é   ùc hiÖn    Ö m   ô    ¸nh    v ti   th   c¸cnhi v ®Ó ® gi¸kh¶ n¨ng  ùc hiÖn  th   c¶ n¨m    íi ×nh  ×nh  ùc tÕ  ña  é, c¬  s¸tv   t h th   c B   quan  trung ¬ng,®Þa  ¬ng,®¬n       ph   vÞ, trong ®ã   Ëp      t trung ®¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn    ¬ng  ×nh,dù      gi¸t h th   c¸c ch tr   ¸n línnh:ch¬ng  ×nh gièng,xóc  Õn th ng  ¹i,c¸c ch¬ng  ×nh kü  Ët,kinh    tr     ti   ¬ m     tr   thu     tÕ,…  §¸nh      n¨m  Çn  ©n  Ých  â chitõ nguån  ©n  gi¸chic¶  c ph t r      ng s¸ch cÊp      ph¸t vµ    õ c¸c nguån  chi t     thu  îc ®Ó   ¹  ®  li theo  Õ     ch ®é quy  nh,  ®Þ trong    ©n   ®ã ph tÝch  â c¬  Êu    Ò   Òn l ng,c¸ckho¶n  ã  Ýnh  Êtl ng  µ    r   c chiv ti  ¬     ct ch  ¬ v c¸ckho¶n    chi trÝch theo l ng     ¬ (b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ,kinh phÝ  hi x∙h   hi y      c«ng  oµn,.. )c¸c ® .    , kho¶n   chinghiÖp  ô  êng  v th xuyªn vµ      c¸c kho¶n    t  Êt hoÆc   chi®é xu   kh«ng  ã  c tÝnh  Êt th ng  ch   ê xuyªn (mua  ¾ m,  öa  ÷a,. .®Ó   µm  cø  Ýnh    è    s s ch .  ) l c¨n  t to¸nb trÝng©n    s¸ch n¨m    2003. 2. C¸c    tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng: ph¶ic¨n cø  µo  ¬      v kh¶  n¨ng  thu    chøc  iÒu  µnh    Ên  u   ®Ó tæ  ® h chi;ph ®Ê t¨ng thu  µnh  èithiÓu    d t  50%   èi g  ®Ç u  cho  ©n  ng s¸ch n¨m    2003.Chñ   ng  ö  ông    ®é sd trong ph¹m      vi50%   è    s t¨ng thu ®Ó   è  Ý t¨ngchi,   b tr       trong ®ã   Çn  Ëp    c t trung cho  ÷ng  Ö m   ô      nh nhi v chiquan  träng;chñ  ng  ö  ýc¸cnhiÖm  ô  t  Êtph¸tsinh nh  ¾c  ôc  Ëu      ®é x l     v ®é xu       kh ph h qu¶ lò lôt    ,thiªntai    ;kh«ng    bæ sung   chi qu¶n  ý hµnh  Ýnh, h¹n  Õ     l  ch   ch chi mua   s ¾ m,  öa  ÷a  ÷ng  s ch nh trangthiÕtbÞ  a  ùc sù  Çn  Õt.     ch th   c thi   B  ­ X © y  d ù n g  d ù  to¸n thu, hi n g © n  s¸ch n h µ  n í c n¨ m  2 00 3:  c
 5. I. ô c  tiªu, yªu c Ç u  ® è i víi c« n g    x © y  d ù n g  d ù  to¸n thu, c hi n g © n    M     t¸c s¸ch n h µ  n íc n¨ m  2003: ­X ©y  ùng  ù        ©n    d d to¸nthu,ching s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2003 ph¶ic¨n cø  µo    v nhiÖ m  ô  Õ   ¹ch ph¸ttr Ónkinh tÕ     éi5  v k ho     i     ­x∙h   n¨m  2001   ­2005  ∙  îc§¹ihéi ®®      §¶ng  µn  èc  Çn  IX  to qu l thø  th«ng  qua  µ  Õ   ¹ch 5  v k ho   n¨m  2001    ­ 2005  µ    v n¨m 2003  ña  õng Bé, ngµnh,®Þa  ¬ng  µ  ct     ph v Tæng  c«ng    ty91. ­ Dù     ©n    to¸nng s¸ch nhµ  íc n¨m    n  2003 ph¶igãp  Çn  Ých  ùc  ¹om«i    ph t c t  tr ng    nh, thuËn  îcho  ê æn ®Þ   l  i s¶n  Êt ­ kinh doanh  xu       nh»m   óc ®Èy  th   s¶n  Êt xu   kinh doanh    iÓn,phÊn  u  tnhÞp      ëng    ph¸ttr   ®Ê ®¹   ®é t¨ngtr kinh tÕ    cao  ¬n    h n¨m 2001  µ  v n¨m  2002. T¹o  íc chuyÓn  Õn, t¨ng søc  ¹nh    b  bi     c tranh  µ  Öu    v hi qu¶ n Òn kinh tÕ,n©ng     cao  Öu  hi qu¶  u      éi,æn   nh  ®Ç tx∙h   ®Þ kinh tÕ  Ü     v m«;  Õpti   tôc chuyÓn  Þch  ¬  Êu    d c c kinh tÕ, s ¾p  Õp,  æi  íi ph¸ttr Ón vµ  ©ng       x ® m    i   n cao hiÖu  qu¶ doanh  nghiÖp  µ  íc;t¹o nguån  nh n     thu    nh,  ÷ng  ¾c,    æn ®Þ v ch t¨ng tÝch  ü gãp  Çn  lu   ph quan  äng t¨ngtiÒm  ùctµichÝnh  ña  t  íct¹o®µ     tr     l   c ®Ê n     cho bícph¸ttr Óncña       i   c¸cn¨m  Õp theo. ti   ­  Ëp  T trung  è  Ý ng©n  b tr   s¸ch  ùc  Ön  ÷ng  Öm   ô  th hi nh nhi v quan  äng, tr   ph¸ttr Ón sù    i   nghiÖp    ôc    o  ¹o,khoa  äc  µ  gi¸o d ­ ®µ t   h v c«ng  nghÖ,  tÕ, v¨n  y    ho¸..     êng  .t¨ng c ; c«ng      i gi¶m  Ìo,gi¶iquyÕt    Ên    t¸cxo¸ ®ã   ngh     c¸c v ®Ò bøc  óc  x cña    éi;cñng  è  èc  x∙h   c qu phßng, an    ninh,gi÷ v÷ng  Ëttù an  µn    éi,®Èy      tr     to x∙h   m¹nh    éi ho¸ c¸c lÜnh  ùc    ôc, y  Õ, v¨n    Ó  ôc  Ó  x∙ h       v gi¸od   t   ho¸,th d th thao;thùc    hiÖn  iÖt®Ó   ÕtkiÖm   èng    Ý.  ùc  Ön  y     ¬  Õ   íi vÒ   tr   ti   ch l∙ngph Th hi ®Ç ®ñ c ch m   qu¶n  ýtµichÝnh, qu¶n  ýbiªnchÕ,    iÓn nhiÖ m   ô  l      l    ph¸ttr   v chuyªn m«n   i  íi   ®è v   ®¬n  Þ  ù  v s nghiÖp  theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/01/2002  ña  c ChÝnh  ñ  µ  Õp  ôc m ë   éng  Ý  iÓ m   ph v ti t   r th ® kho¸n kinh  Ý,  ph kho¸n  biªn chÕ     ®èi  íic¬  v   quan  µnh  Ýnh  µ  íc theo  h ch nh n   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 192/2001/Q§­ TTg  ngµy 17/12/2001 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   Th t   ph ­ UBND   c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ñ  ng  è   Ý ¬ ch ®é b tr   ng©n s¸ch ®Þa  ¬ng    ¶m     ph ®Ó ® b¶o  ÷ng  Ö m  ô,chÕ     Ýnh  nh nhi v  ®é ch s¸ch ®∙,    sÏban  µnh  éc nhiÖ m  ô    ña  ©n    h thu   v chic ng s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph ­ X ©y  ùng  ù      d d to¸nNSNN   ph¶ithùc hiÖn  ng        ®ó c¸c quy  nh  ña  Ët ®Þ c Lu   NSNN   µ      v c¸c v¨n b¶n  íng dÉn    µnh  Ët,thùc hiÖn  ng    h  thih lu     ®ó c¸c quy  nh, ®Þ   néi dung    b¸o c¸o  ù  d to¸n ng©n    s¸ch,®¶m     b¶o    c¸c c¨n    ¬  ë  Ýnh  cø, c s t to¸n  ®óng    Çu  É u   Óu  µ  êigian göib¸o  yªu c m bi v th       c¸o. a.V Ò   ù      ©n    d to¸nthu ng s¸ch nhµ  íc:   n  Dù       to¸nthu NSNN  ph¶i® îcx©y  ùng    ¬  ë  Ýnh  ng, tÝnh         d trªnc s t ®ó   ®ñ c¸c kho¶n  theo  thu  quy  nh  ña  ËtthuÕ  µ    Õ     hiÖn  µnh. §¶m   ®Þ c lu   v c¸c ch ®é thu  h   b¶o  ùc hiÖn  Ýnh  th   ch s¸ch ®éng    îp lý, ¶m     viªnh     ® b¶o  ån  ùcthùc hiÖn    ngu l     c¸c nhiÖ m   ô  v quan  äng cña  t  íc;t¨ng cêng    tr   ®Ê n     ph¸thuy  éilùc cña    µnh, n    c¸c ng   c¸c ®Þa   ¬ng, tËp    ph   trung nguån  ùc thùc  Ön  ÷ng  Öm   ô    l  hi nh nhi v quan  äng tr   míiph¸tsinh;      Dù     NSNN   to¸n thu  ph¶i® îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  ©n  Ých,dù      trªnc s ph t   b¸o    c¸c yÕu  èvÒ     ëng  t   t¨ngtr kinh tÕ,thÞ  êng,gi¸c¶,…  ã  Ýnh  íkÕt      tr    ct t  i qu¶    êng  t¨ngc c¸c biÖn    ph¸p  qu¶n  ýthu,chèng  Êtthu,qu¶n  ýhoµn  Õ    Þ gia t¨ng l    th     l  thu gi¸tr       nhÊt lµ®èi víi µng         h n«ng  ©m  l s¶n  ÊtkhÈu. xu     Dù       to¸nthu NSNN   ph¶i® îcx©y  ùng  Ých  ùc,v÷ng  ¾c, cã  Ýnh       d t c  ch  t kh¶ thicao  íimøc   ng    Ên  u   t 20­   v  ®é viªnph ®Ê ®¹   21%   GDP,  so  trong ®ã     Õ    thu thu
 6. vµ  Ý   19%   GDP.  ù   ph 18­ so  D to¸n thu  ña    é,  ¬    c c¸c B c quan trung  ng  µ    ¬ v c¸c ®Þa  ¬ng      ph t¨ngtrªn12%   møc  ùc hiÖn  so  th   n¨m  2002;  b.V Ò   ù      ©n    d to¸nching s¸ch nhµ  íc:   n TËp trung thùc hiÖn  Ö m   ô      nhi v ph¸ttr Ón kinh tÕ      éi,®¶m    i     ­ x∙ h   b¶o    an ninh,quèc    phßng  µ    i  v xo¸ ®ã gi¶m  Ìo,®¶m   ngh   b¶o    èn  ®ñ v cho  i  íic¸c ®è v     c«ng  ×nh  äng  iÓ m   èc    tiªn®Ç u    c¸c dù  thuéc  ¬ng  ×nh tr tr ® qu gia,u    t   ¸n  ch tr   135,dù    ång míi5  iÖuha  õng;   ¸n tr     tr   r §¶m  b¶o  ån  ùcthùc hiÖn    ngu l     c¸cNghÞ   Õt  quy Trung  ng  (kho¸IX)vÒ   ¬ 3     s ¾p  Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón vµ  ©ng  x ® m    i   n cao  Öu  hi qu¶  doanh nghiÖp  µ  íc; nh n   NghÞ   Õt  quy Trung  ng  (kho¸IX)vÒ   æi  íi,ph¸ttr Ón vµ  ©ng  ¬ 5     ® m    i   n cao  Öu  hi qu¶ kinh tÕ  Ëp  Ó, ® æi  íic¬  Õ   Ýnh    t th   m   ch ch s¸ch khuyÕn  Ých  µ  ¹o®iÒu    kh v t  kiÖn    iÓnkinh tÕ   ©n, ®Èy  ¹nh  ph¸ttr     tnh   m c«ng nghiÖp    Ön  iho¸ n«ng  ho¸,hi ®¹     nghiÖp,n«ng    th«n.   Thùc  Ön    hi c¶i c¸ch  Òn ¬ng  ti l nh»m   ¹o ®éng  ùc thóc  y   t  l  ®È ph¸ttr Ón,  i   thóc ®Èy      c¶ic¸ch hµnh  Ýnh    y  µnhiÖm   ô  äng t©m    ch ­ ®© l   v tr   trong vµin¨m  í      ti. Ph¬ng  thøc  Ýnh    ån  ùc hiÖn    t to¸nngu th   c¶ic¸ch tiÒn l ng  õ n¨m     ¬ t   2003  kh«ng  theo ph¬ng    thøc bæ     sung  õng©n  t  s¸ch Trung  ng    ¬ cho    é, c¬  c¸cB   quan  Trung  ¬ng,c¸c®Þa  ¬ng     ph theo biªnchÕ   µ  Õ     Òn l ng  íinh  íc®©y.  ùc     v ch ®é ti  ¬ m   tr   Th hiÖn  ChØ   Þ  è  th s 14/2002/CT­ TTg  µy  th¸ng 6  ng 28    n¨m  2002  ña  ñ  íng c Th t   ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ©y  ùng  Õ   ¹ch    iÓn kinh tÕ      éivµ  ù    ph v vi x d k ho ph¸ttr     ­ x∙h   d to¸n ng©n  s¸ch nhµ  íc n¨m    n  2003, thùc hiÖn      theo nguyªn  ¾c  íc h Õt    é,  ¬  t tr   c¸c B c quan  trung  ng, c¸c ®Þa   ¬ng  ñ  ng  è  Ý tõ nguån    cña    ¬   ph ch ®é b tr     t¨ng thu  n¨m 2002, n¨m     2003; thùc  Ön  Õt kiÖm     êng    hi ti   chi th xuyªn  møc   èithiÓu  t  10%   (kh«ng  Ó   Òn ¬ng  µ    k ti l v c¸c kho¶n  ã  Ýnh  Êt l ng),chèng    Ý   ct ch  ¬   l∙ngph trong   chiXDCB     møc    µ  ñ  ng  ¾p  Õp  è  Ýsö  ông  ©n  5% v ch ®é s x b tr   d ng s¸ch ® îcgiao      ®Ó   ùc hiÖn.C¸c  n  Þ  ù  th     ®¬ v s nghiÖp  ¶m  ® b¶o kinh phÝ    cho  Çn  Òn l ng  ph ti  ¬ míi t¨ng thªm theo quy ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh  sè  10/2002/N§­  ngµy  i CP 16/01/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ     µichÝnh  dông  c Ch ph v ch ®é t   ¸p  cho  n   Þ   ù  ®¬ v s nghiÖp  õ nguån  t  thu theo  Õ     ch ®é quy  nh  µ  ån  ÕtkiÖm     ©n   ®Þ v ngu ti   chi ng s¸ch.  c.C © n   i ng©n    ®è   s¸ch nhµ  íc:   n ­ Thu  Õ   µ  Ý   thu v ph ph¶i ®¶m     b¶o    êng  chi th xuyªn    ë møc   îp  ý,tiÕt h l    kiÖm   µ  ¶m   v® b¶o      tr¶c¸c kho¶n  î ®Õ n   ¹n,bè  Ý kinh phÝ   ùc  Ön    n  h   tr     th hi c¶i c¸ch tiÒn l ng  µ  µnh  ûlÖ  îp lýtÝch  ücho  u      iÓn.    ¬ v d t  h     lu   ®Ç tph¸ttr ­ Béi chiNSNN         ë møc kh«ng  ính¬n    l  5% GDP,  ïhîp víi ph       kh¶  n¨ng    vay ch ¾c  ¾n  ch trong nícvµ      vay  ®∙ingoµiníc.Kh«ng  u       vay  ¬ng  ¹i ngoµiníc; th m     h¹n  Õ   ch vay  ¾n  ¹n  ng h trong nícvíi   Êt cao    ï ®¾ p   éiching©n       i l∙su   ®Ó b   b    s¸ch  nhµ  íc. n  II. h ÷ n g  n éi  u n g  ch ñ  y Õ u  c ñ a c«n g  t¸c Ë p d ù  to¸n thu, chi n g © n    N d  l s¸ch  h µ  n íc  n¨ m   n 2003: 1.V Ò     ©n    thu ng s¸ch nhµ  íc:   n X ©y   ùng  ù   d d to¸n thu    theo  Õ     Ön  µnh, trong    Çn  ó    ch ®é hi h   ®ã c ch ý nh÷ng  Õ       ch ®é nh sau:
 7. 1.1.Thu Õ     Ëp    thu nh doanh  nghiÖp:TÝnh  µ  Ëp  ù      v l d to¸ntheo  íng dÉn  h  t¹  iTh«ng   è  t s 18/2002/TT­ BTC   µy  ng 20/2/2002  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  c BT  h d thihµnh    NghÞ   nh   è  ®Þ s 26/2001/N§­   µy  CP ng 4/6/2001  µ  v NghÞ   nh   è  ®Þ s 30/1998/N§­   µy  CP ng 13/5/1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  ®Þ chi ti     LuËt thuÕ    Ëp    thu nh doanh  nghiÖp. 1.2.Thu Õ     Þ gia t¨ng:Thùc  Ön    gi¸tr       hi theo  Ët thuÕ  Lu   GTGT   µ      v c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  ña  Ýnh  ñ  µ  é   µi chÝnh: NghÞ   nh  è  h  c Ch ph v B T     ®Þ s 79/2000/N§­ CP   µy  ng 29/12/2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët  Õ  ®Þ chi ti     Lu thu GTGT   µ  v Th«ng   è  t s 122/2000/TT­BTC   µy  ng 29/12/2000  ña  é   µi chÝnh  c BT  híng dÉn    µnh    thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 79/2000/N§­ CP. 1.3.Thu Õ   µinguyªn:   t  ­ C¨n  tÝnh  Ëp  ù      cø  l d to¸n theo Ph¸p  ËtthuÕ  µinguyªn  öa  æi)  µ  lu   t  (s ® v c¸c v¨n b¶n  íng  Én  ña  Ýnh   ñ   µ   é   µi  Ýnh:  h d c Ch ph v B T ch NghÞ   nh   è  ®Þ s 68/1998/N§­   µy  CP ng 03/9/1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  ®Þ chi ti     Ph¸p  ËtthuÕ  µinguyªn  µ  lu   t  v Th«ng   è  t s 153/1998/TT­BTC   µy  ng 26/11/1998   cña  é  µichÝnh  íng dÉn    µnh  BT  h  thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 68/1998/N§­CP. ­ ViÖc  Ýnh  µ    Õ  µinguyªn  i  íim ét  è  ã m,  ¹  µinguyªn    t v thu thu t   ®è v   s nh lo i   t nh  sau:  +  Òu  §i chØnh  møc  Õ  Êt thuÕ  µinguyªn quÆng  thu su   t    ApatÝtvµ    quÆng   S Ðc­p¨ng­   tinkhai th¸c tõ      møc     èng  4% xu møc     2% theo  íng  Én  ¹  h d t iQuy Õt  ®Þnh  è  s 121/2001/Q§/BTC  µy  ng 30/11/2001 cña  é  ëng  é  µichÝnh.   B tr BT  +  Ôn  Õ  µinguyªn  i  íivËt liÖu khaith¸csö  ông  ©y  ùng  ­ Mi thu t   ®è v         d xd ® êng  å   Ý   H Ch Minh  (giai o¹n     ® 1) theo  íng dÉn  ¹ Th«ng   è  h  ti  ts 21/2002/TT­ BTC   ngµy 1/3/2002 cña  é  µichÝnh.   BT  1.4.Thu Õ     Ëp  i víi êicã    Ëp    thu nh ®è    ng   thu nh cao: Thùc  Ön  hi theo Th«ng   è  ts 05/2002/TT­ BTC   µy  ng 17/01/2002  íng dÉn  h  NghÞ   nh   è  ®Þ s 78/2001/N§­   µy  CP ng 23/10/2001  ña  Ýnh  ñ    µnh  c Ch ph thih Ph¸p  Önh  Õ    Ëp  i víi êicã    Ëp  l thu thu nh ®è     ng   thu nh cao. 1.5.Thu  õho¹t®éng    t    kinhdoanh    è  Õn  Õt:   xæ s ki thi Dù  to¸n ® îc tÝnh     theo  íng  Én  ¹  h d t ic«ng v¨n  è  s 10479/TC­TCT   µy  ng 1/11/2001 cña  é  µichÝnh  Ò   Öc  Õ    BT  v vi thu TNDN   kinhdoanh    XSKT. 1.6.Thu Õ   ö  ông  t    sd ®Ê n«ng  nghiÖp: Tõ  1/1/2003  ùc  Ön  Ôn   Õ   ö  ông  t  th hi mi thu s d ®Ê n«ng nghiÖp  i  íi ®è v   diÖn  Ých  t trong h¹n  iÒn    ® cho  é  h n«ng  ©n  d theo    Çn  tinhth NghÞ   Õt  éi quy H   nghÞ  Çn  5  l thø  Ban  Êp  µnh  ch h Trung  ng  ¬ §¶ng kho¸IX.   1.7.PhÝ     x¨ng dÇu:   ViÖc lËp dù  to¸n ® îc thùc hiÖn theo híng dÉn  t¹ NghÞ  ®Þnh  sè  i 78/2000/N§­   µy  CP ng 26/12/2000 cña  Ýnh  ñ  Ò   Ý    Ch ph v ph x¨ng  Çu  µ  d v Th«ng  tsè    06/2001/TT­ BTC   µy  ng 17/1/2001  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  ùc hiÖn  c BT  h d th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 78/2000/N§­ CP. 1.8.PhÝ   µ  Ö  Ý:   v l ph ­ Thùc  Ön    hi theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 57/2002/N§­   µy  CP ng 03/06/2002  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthihµnh  ®Þ chiti     Ph¸p  Önh  Ý   µ  Ö  Ý   µ      l ph v l ph v c¸c v¨n b¶n  íng dÉn. h 
 8. 1.9.§èivíi Õ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu, thuÕ    Þ gia t¨ng hµng       thu xu     nh kh   gi¸tr       nhËp  Èu,thuÕ    ô ® Æc   Öt: kh   tiªuth   bi C¨n  vµo    cø  c¸c quy  nh  ña  Ët  Õ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu  ®Þ c Lu thu xu     nh kh (söa  æi,    ® bæ sung), LuËt  Õ     ô  Æc   Öt,LuËt  Õ     Þ      thu tiªu th ® bi   thu gi¸ tr gia t¨ng,.  µ  ×nh  ×nh  .v t . h kinh doanh  Êt nhËp  Èu, c¬    xu   kh   quan    H¶i quan  ã  c tr¸ch  nhiÖ m   èihîp víic¸c Bé,  µnh  ã  ªnquan  µ    a   ¬ng  Ëp  ù    ph         ng c li   v c¸c ®Þ ph l d to¸n thu  Õ  Ëp  Èu, thuÕ  Êt khÈu, thuÕ    ô  Æc   Öt,thuÕ    Þ thu nh kh   xu     tiªuth ® bi   gi¸tr   gia t¨ng hµng  Ëp  Èu  µ    nh kh v c¸c kho¶n thu  ªnquan  n   ¹t®éng  Êt li   ®Õ ho   xu   nhËp  Èu  chØ      Õ  Êt nhËp  Èu  kh ( tiªuthu thu xu   kh theo  a  µn    ®Þ b c¸ctØnh,thµnh    phè  ùcthuéc trung ¬ng  ã    tr       c ph¸tsinhsè    thu). 2.V Ò     ©n    ching s¸ch nhµ  íc:   n C¸c  é,  ¬  B c quan  trung  ng, c¸c ®¬n  Þ  ù  ¬   v d to¸n ng©n    s¸ch c¸c cÊp  Ëp     l dù  to¸n ching©n     s¸ch nhµ  íc n¨m    n  2003  ph¶itrong ph¹m    è  Óm     îc     vis ki tra®   th«ng      ¬  ë  Õ   ,  nh  b¸o;trªnc s ch ®é ®Þ møc      chitiªutheo qui®Þnh, c¨n cø  èil        kh  ­ îng nhiÖ m   ô  îcgiao,tËp    v®    trung kinh phÝ  è  Ý cho  ÷ng  Ö m   ô      b tr   nh nhi v quan  träng chñ  Õu,  iÖt®Ó     y tr   qu¸n  iÖtchñ  ¬ng  ÕtkiÖm   èng    Ý.  ©y   tr   tr ti   ch l∙ngph X dùng  ù      ©n  d to¸nching s¸ch n¨m    2003,tõng  Ünh  ùc,tõng  é, c¬    l v  B   quan  trung  ¬ng, ®Þa   ¬ng  ph¶itiÕp tôc qu¸n  iÖtchñ  ¬ng    éiho¸.Cô   Ó  i víi   ph        tr   tr x∙h     th ®è     m ét  è  Ünh  ùc  ñ  Õu    sl v ch y nh sau: 2.1.§èivíi   u      iÓn:       ®Ç tph¸ttr   chi 2.1.1.   u      ®Ç tXDCB: Chi X ©y  ùng  ù  d d to¸n chi®Ç u    ©y  ùng  ¬     tx d c b¶n  Ëp  t trung ph¶i®¶m         b¶o tr×nh tù sau: ¦u tiªncho            c¸c c«ng  ×nh träng ®iÓ m   ña  µ  íc cã    Üa  tr     c nh n   ý ngh quan  äng ®èi víi ù    iÓn kinh tÕ      éigiai®o¹n  tr       ph¸ttr   s   ­ x∙h     2001­2005,u    è    tiªnb trÝ vèn    cho    ù    éc ch¬ng  ×nh 135,dù    ång míi5  iÖu ha  õng, c¸c d ¸n thu   tr     ¸n tr     tr   r   vèn  u    ®Ç t cho    iÓn kinh tÕ      éic¸c tØnh  Òn  ói phÝa  ¾ c,  ©y   ph¸ttr     ­ x∙ h     mi n  B T nguyªn,®ång    b»ng  s«ng  öu  C long;c¸c c«ng  ×nh chuyÓn  Õp  ã  Öu       tr   ti c hi qu¶ tõn¨m    2002  chuyÓn  qua,c¸cc«ng  ×nh sÏhoµn  µnh  a  µo  ö  ông     tr     th ® v sd trong  n¨m, bè  Ý®ñ   èn  i øng    tr   v ®è   cho    ù    c¸cd ¸n ODA   theo c¸ccam   Õt;x¸c®Þnh  â     k   r nhu  Çu  èn  Èn  Þ   u    ®èi  íinh÷ng  ù    c v chu b ®Ç t v  d ¸n,c«ng  ×nh  tr quan  äng tr   chuÈn  Þ  ëic«ng  b kh   trong n¨m  µ  ÷ng    v nh n¨m  í  è  èn  ∙  îcNSNN   ¹m    t is v ® ®   ; t øng tõ c¸c  n¨m  íc ph¶i chñ  ng  è  Ý  ù  tr     ®é b tr d to¸n ng©n     s¸ch    µn      ®Ó ho tr¶;x¸c ®Þnh  ô  Ó  èil ng  u    ©y  ùng  ¬  c th kh  î ®Ç t x d c b¶n  ∙  ùc hiÖn  ® th   trong n¨m    2002  cha  ã  ån  c ngu thanh      ñ  ng  è  Ý trong dù    to¸n®Ó ch ®é b tr     to¸nn¨m  2003.§èivíi      c«ng  ×nh  ã m     tr nh C ph¶i x©y  ùng  ù    d d to¸n theo    nguyªn  ¾c  ¶m   t® b¶o  µnh  d trªn70%     cho    c¸c c«ng  ×nh chuyÓn  Õp;nh÷ng  tr   ti   c«ng  ×nh khëic«ng  íibè  tr     m  trÝvèn    µn  µnh    ®Ó ho th trong thêih¹n kh«ng    n¨m.     qu¸ 2  C¸c c«ng  ×nh ® îc® a  µo  ù      ©n  tr     v d to¸nching s¸ch n¨m    2003 ph¶icã      ®ñ thñ tôc®Ç u       tXDCB   µ  îcduyÖt tr cth¸ng10/2002. v®    í      §èi víic¸c dù  ®Ç u    õ nguån        ¸n  tt   vay  Ò   v cho  vay  ¹ th×  ñ  ù  ph¶i li  ch d ¸n    chñ  ng  ù thu  Õp  èn  i  ®é t  x v ®è øng  cho  ï hîp víinéidung  Öp  nh  ∙  ý  ph         hi ®Þ ®k kÕt  µ    v c¸c quy  Õ   µichÝnh  ch t   trong  íc ®Ó   n  kh«ng ¶nh  ëng  n   Õn    h ®Õ ti ®é thùc hiÖn  ù    d ¸n. ­  ©y  ùng  ù  X d d to¸n ®Ç u    trë l¹ cho  µnh  Çu  Ý   õ lî nhuËn      t  i   ng d kh t     i sau thuÕ  Çn  Öt Nam   îc hëng  õ Liªn doanh  Çu  Ý   Öt ­  theo    ph Vi   ®  t    d kh Vi   X«  quy ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. c Th t   ph
 9. ­ Trªn c¬  ë  ¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ¬  Õ   u    ël¹ c¸c n¨m      s® gi¸t h th   c ch ®Ç t tr   i     qua  õ c¸c nguån  (t     thu giao  Òn  ö  ông  t, tiÒn  quy sd ®Ê   thuª ®Êt, thu  Òn        ti b¸n nhµ    éc  ë  ÷u  µ   íc,thu  Õ  ö  ông  t  ë thu s h Nh n   thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp, thuÕ  µi   t  nguyªn  õng,m ét  Çn  tõ xæ   è  Õn  Õt, . )x¸c ®Þnh  r   ph thu    s ki thi . .    , møc     bæ sung  cã  ôc    õ ng©n  m tiªut   s¸ch trung  ng    ¬ cho  ©n  ng s¸ch ®Þa   ¬ng  µ  ùc hiÖn    ph v th   æn   nh  ®Þ trong m ét  è    s n¨m, ®Ó     a  ¬ng  ©y  ùng      c¸c®Þ ph xd c¸c c«ng  ×nh kÕt  tr   cÊu  ¹ tÇng  h  kinh tÕ      éi,c¸c c«ng  ×nh phóc  îx∙héi,ph¸ttr Ón quü  µ    ­ x∙h     tr   l        i   i nh ë,quy  ¹ch d©n  ,®Ç u      ho   c  tcho n«ng  nghiÖp  µ  v n«ng  th«n,trong ®ã   ó  äng     ch tr   c¶it¹ gièng vËtnu«i, ©y  ång,t¸ t¹oquü  õng,. .    i     c tr      i r . ­ TiÕp  ôc thùc hiÖn  ¬  Õ   è  Ý dù      ùc hiÖn    ù  vÒ     t    c ch b tr   to¸n chith   c¸c d ¸n  ph¸ttr Ónh¹ tÇng   i    kinh tÕ     éitõnguån    Õ  µinguyªn nícthuû  iÖn;   ­ x∙h     thu thu t      ®   chi ®Ç u    trë l¹    t   icho  c¸c khu  ùc  v kinh  Õ  öa  Èu  t c kh theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 53/2001/Q§­ TTg  µy  ng 19/04/2001 cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Th t   ph 2.1.2. èivíi   ç  î       h tr  § chi s¶n  Êtkinhdoanh: xu       ­ TiÕp  ôc tËp    t  trung hç  î   tr  cho s¶n  Êt m ét  è  xu   s s¶n  È m   äng ®iÓ m,  ph tr   ngµnh  äng ®iÓ m;  ç  î èn  tr   h tr  v cho   c¸c doanh nghiÖp  µ  íc lµm  cã  Öu  nh n   ¨n  hi qu¶, lµm  µng  Êt khÈu; hç  îviÖc  ×m  Õm   ë   éng  Þ  êng, tiªuthô   h xu     tr  t ki mr th tr     s¶n  È m   µng    Êt lµn«ng  ph h ho¸ nh     s¶n. ­ Hç   î   ¹o,ph¸ttr Ón vµ    tr  t     i   s¶n  Êt gièng  ©y, gièng  c¶i xu   c  con,hç  î ¬  ë    tr  s c h¹ tÇng    s¶n  Êtmuèi,h¹ tÇng  û s¶n,h¹ tÇng  µng nghÒ. xu      thu      l  ­ Chi hç  î i  íiho¹t®éng      tr  ®è v     c«ng  ch, doanh  Ý  nghiÖp c«ng  ch  µ   è  Ýms thu kh«ng  ﮾ p       Ý, ® îchç  î   b  ®ñ chiph     tr  theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph ­ §èivíi         tØnh  ã  Òn  ói,h¶i®¶o  µ  ïng ®ång  µo  ©n  écbè  Ý c¸c c mi n   vv   bd t   tr   kinh  Ý     ph bæ sung  èn  v cho  doanh nghiÖp  µ  íc ho¹t ®éng  ¬ng  ¹i ë  nh n     th m  miÒn  nói,  h¶i ®¶o  vµ  vïng ®ång  bµo  d©n  téc theo NghÞ  ®Þnh  sè  02/2002/N§­   µy  CP ng 03/01/2002  ña  Ýnh  ñ  öa  æi, bæ   c Ch ph s ®   sung  ét  è  ms ®iÒu  ña  c NghÞ   nh  è  ®Þ s 20/1998/N§­   µy  CP ng 31/3/1998 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v ph¸ttr Ónth ng  ¹imiÒn  ói,   ¶o  µ  ïng ®ång  µo  ©n  éc.    i  ¬ m   n ® h¶i vv   bd t     2.1.3.Chi bï chªnh  Öch    Êt cho       l l∙ su   i vay  Ýn  ông  u     td ®Ç t ph¸ttr Ón cña   i   Nhµ   íc thùc hiÖn  n    theo    c¸c Th«ng   è  ts 43/2000/TT­ BTC   µy  ng 23/5/2000    cho Quü   ç   îph¸ttr Ón,Th«ng   è  H tr   i   t s 53/2000/TT­ BTC   µy  ng 06/6/2000,Th«ng    t sè  02/2001/TT­ BTC  ngµy 05/01/2001,  Th«ng t è  80/2001/TT­  s BTC  ngµy  01/10/2001 cña  é  µichÝnh.Thùc  Ön  ç  î   Êt sau  u      BT    hi h tr  il∙su   ®Ç ttheo Quy Õt  ®Þnh  58/2001/Q§­ TTg  µy  ng 24/4/2001 cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Th t   ph 2.1.4.§èivíi   ù  ÷nhµ  íc:c¨n cø  µo  Ö m   ô  ù  ÷nhµ  íc® îc       d tr   chi n     v nhi v d tr   n    giao,c¸cngµnh,c¸c®¬n  Þ  ã        v c tr¸chnhiÖm  ¸nh      nh    ® gi¸x¸c®Þ møc  ù  ÷cña  d tr   ngµnh,®¬n  Þ  n     v ®Õ 31/12/2002;dù  Õn    ki møc    bæ sung  ù  ÷tõng  ¹  µng  d tr   lo ih ho¸,vËt tvµ  ©y  ùng  ù      ù  ÷nhµ  ícchib¶o       x d d to¸nchid tr   n   qu¶n  µng    ù  ÷ h ho¸ d tr   cña  µnh,cña  n  Þ  ng   ®¬ v n¨m  2003. 2.2.§èivíi   î     Æt   µng  Ýnh        tr  c¸cm chi gi¸ h ch s¸ch:   ­ C¸c    kho¶n    î   î ícc¸c m Æt   µng  Ýnh  chitr  tr      gi¸, c h ch s¸ch ®èi víi Òn  ói      mi n  quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 20/1998/N§­   µy  th¸ng 3  CP ng 31    n¨m  1998  ña  c ChÝnh  ñ  Ò     iÓn th ng  ¹imiÒn  ói,h¶i®¶o  µ  ïng ®ång  µo  ©n   ph v ph¸ttr   ¬ m   n   vv   bd téc;NghÞ   nh  è    ®Þ s 02/2002/N§­   µy  03  CP ng   th¸ng   n¨m    01  2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  öa  æi, bæ   s®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 20/1998/N§­   µ  CP v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn    Õt.    h  chiti
 10. ­ Thùc  Ön  Ýnh    hi ch s¸ch cÊp    kh«ng    Òn m ét  è  ¹    ¹ochÝ    thu ti   s lo ib¸o,t   cho vïng d©n  éc thiÓu  è  µ  Òn  óithùc hiÖn    t  s v mi n    theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1637/Q§­ TTg  µy  ng 31/12/2001 cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Th t   ph ­ Tõ    n¨m  2003    î     ¹pchÝ    chitr  b¸o,t   gi¸ ë trung  ng  Ýnh  ¬t trong dù        to¸nchi th ng  ê xuyªn hµng    n¨m  ña    é, c¬  c c¸cB   quan trung ¬ng.     ­ C¸c    kho¶n    î   ÷ gièng  èc,trî   Êt b¶n, trî   iÖn  chitr  gi   gi¸ g     xu   gi¸    ® gi¸ ¶nh,..  . thùc  Ön  hi theo  Õ     Ön  µnh. C¸c  é,  a   ¬ng, ®¬n   Þ   Çn  Ýnh  ch ®é hi h   B ®Þ ph   vc t to¸n kü    îgi¸ trªn c¬  ë    chi tr      s x¸c  nh   â  è îng, gi¸ thµnh, chi phÝ   Ën  ®Þ rsl       v chuyÓn, møc  î   ô  Ó    tr  c th cho  õng m Æt   µng  gi¸ t  h theo ®óng  Õ       ch ®é quy  nh. ®Þ 2.3.§èi víichisù          nghiÖp  µ  v qu¶n  ýhµnh  Ýnh  µ  íc,§¶ng, ®oµn  l  ch nh n     thÓ:  ­§èivíi      NSNN     ¹m    níc,bè  Ýdù      ù  trªnph vic¶    tr   to¸nchis nghiÖp    ôc   gi¸od ­ ®µo  ¹o (bao  å m   chi®Ç u   , chith ng  t  g c¶    t     ê xuyªn,chitiÒn ¬ng     l t¨ng thªm,. .   . ) ®¹tmøc      trªn16%  tæng    chiNSNN.  è  Ýdù      Ünh  ùc  B tr   to¸nchil v khoa  äc,c«ng  h  nghÖ   µ  v m«i  êng  tr (bao  å m   chi®Ç u  ,chith ng  g c¶    t    ê xuyªn,chitiÒn l ng        ¬ t¨ng thªm,. . ®¹t 2%   .)     tæng   chi NSNN,  i  «i  íiviÖc  iÒu  ® ® v  ® chØnh  ¬  Êu  µ  cc v chÝnh  s¸ch qu¶n  ýchikhoa  äc  ¶m     l    h® b¶o  cÇu  Öu  yªu  hi qu¶, thiÕtthùc.§èi        víilÜnh  ùc        v v¨n ho¸ th«ng    è  Ý chitheo  tinb tr     NghÞ   Õt  quy Trung  ng  (Kho¸ ¬ 5    VIII . ) ­ Chi sù      nghiÖp  kinh tÕ  Çn  Ëp   c t trung vµo  ét  è  Ünh  ùc  äng t©m,    m sl v tr   then  èt;tõng  µnh, tõng  a   ¬ng  Çn  ã  ù  ch   ng   ®Þ ph c c s nghiªncøu, ®iÒu      chØnh  c¬  Êu    c chi b¶o  ¶m   ® yªu  Çu  Öu  c hi qu¶  cao  ãp  Çn  óc  y  ù  g ph th ®È s nghiÖp  kinhtÕ    iÓn.   ph¸ttr ­ §èivíi   n  Þ  ù        ®¬ v s nghiÖp  îcgiao quyÒn  ùchñ  µichÝnh,® îcchñ  c¸c ®    t  t     ®éng  è  Ý kinh phÝ     ùc  Ön  Öm   ô, ® îc chñ  ng  ö  ông    b tr     ®Ó th hi nhi v    ®é sd biªn chÕ   îc cÊp  ã  Èm  Òn  ®  c th quy giao theo    NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/01/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ     µichÝnh  dông  c Ch ph v ch ®é t   ¸p  cho  n   Þ   ù  ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu  µ  v Th«ng   sè  t 25/2002/TT­ BTC   µy  ng 21/3/2002  ña  é   µi c BT  chÝnh.Trªn c¬  ë  ù    ©n      s d to¸nng s¸ch n¨m    2002  ∙  îcgiao,n¨m  ®®     2003  ¬    c b¶n æn   nh  ®Þ møc  kinh phÝ  µy,® îct¨ngthªm    n    theo  ét  ûlÖ  Çn    m t   ph tr¨m (%)  theo  tõng  µnh, lÜnh  ùc  ng   v theo  Õt  nh  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  quy ®Þ c Th t Ch ph (kh«ng  Ó   k nh÷ng  kho¶n    t  Êt  chi ®é xu ph¸t sinh    n¨m  2002, nhng    kh«ng ph¸t sinh    n¨m  2003);®èi víi   Ö m   ô    ùc hiÖn    ¬ng  ×nh,®Ò   µinghiªncøu        nhi c¸c v chith   c¸c ch tr   t    khoa  äc  Êp  µ  íc,cÊp  é,  µnh, ch¬ng  ×nh  ôc     èc      hc nh n   B ng   tr m tiªuqu gia,chi thùc hiÖn  Ö m   ô  µ  íc ® Æt  µng, vèn  i    nhi v nh n   h   ®è øng  ùc hiÖn    ù  cã  th   c¸c d ¸n  vèn  ícngoµi,chi®Ç u  ,®¬n  Þ  Ëp  ù      n     t  v l d to¸nchiNSNN   theo quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  µ  íng dÉn  ¹ th«ng   µy.  vh   t i tn    ­  è   Ý dù  B tr   to¸n chi hµnh  Ýnh     ch (qu¶n  ý Nhµ   íc,§¶ng, ®oµn  Ó): l  n    th   TÝnh  to¸n ®óng  nh     ®Þ møc   Õ         ch ®é chi tiªutheo  quy  nh,  iÖt®Ó   Õt ®Þ tr   ti   kiÖm  ®èi víi ÷ng kho¶n chi  tiÕp kh¸ch, éi nghÞ, ®oµn  ra, ®oµn   nh  nh  h   vµo,. .ThùchiÖn  ë   éng  Ý  iÓ m   Öc  .   mr th ® vi kho¸n biªnchÕ   µ     v kinh phÝ    qu¶n  ýl  hµnh  Ýnh  i  íic¸c c¬  ch ®è v     quan  µnh  Ýnh  µ  íc theo  h ch nh n   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 192/2001/Q§­ TTg  µy  ng 17/12/2001  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  µ  c Th t Ch ph v Th«ng   ªn t li   tÞch sè  17/2002/TTLT­ BTC­BTCCBCP  ngµy 8/02/2002 cña  li  bé  Tµi ªn   chÝnh, Ban      Tæ chøc    é  Ýnh  ñ  íng dÉn  ùc hiÖn  c¸n b Ch ph h   th   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 192/2001/Q§­ TTg.
 11. ­§èivíi ÷ng  Ö m  ô    ö  ông  õnguån  èn       nh nhi v chis d t  v vay,viÖn  î Çn    tr c ph¶i   lËp  ù      Õttheo  õng  ù    µ  Ýnh      è  èn  i øng  ña  Ýa  d to¸nchiti   t d ¸n v t to¸n®ñ s v ®è   c ph ViÖtNam     theo cam   Õt  µ  Õ       k v ch ®é quy  nh.®Þ ­ Bè   Ý dù    tr   to¸n chi c¸c sù        nghiÖp  kh¸c,c¬    b¶n  ÷ b»ng  gi   møc   ù    d to¸n n¨m  2002    µnh  ån  ùc hiÖn    Ö m  ô      trªn. ®Ó d ngu th   c¸cnhi v t¨ngchinªu  ­ Trong    ×nh tÝnh    ù      ña    n  Þ  µnh  Ýnh, sù    qu¸ tr   to¸nd to¸nchic c¸c ®¬ v h ch   nghiÖp  ùc hiÖn  c¸o ®Çy      Ö m   ô   tõ c¸cnguån    Ý, lÖ  th   b¸o    ®ñ c¸cnhi v chi      thu ph   phÝ  µ    v thu kh¸c® îc®Ó   ¹chitheo chÕ       nh.     l    i   ®é qui®Þ 2.4.§èivíichithùc hiÖn    ¬ng  ×nh m ôc    èc    ù             c¸c ch tr   tiªuqu gia,d ¸n quan  träng: ­ §èi víic¸c ch¬ng  ×nh  ôc    èc    è   Ý kinh phÝ,  iÓn khai        tr m tiªuqu gia:B tr     tr     néidung  Ö m   ô  µ  ùc hiÖn    nhi v v th   theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 42/2002/Q§­TTg  µy  ng 19/3/2002 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò     Th t   ph v qu¶n  ývµ  iÒu  µnh    ¬ng  ×nh l  ® h c¸cch tr   m ôc    èc  tiªuqu gia. ­ Ch ¬ng  ×nh    tr 135: Thùc  Ön    hi theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 135/1998/Q§­ TTg  ngµy 31/7/1998  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 138/2000/Q§­ TTg  µy  ng 29/11/2000  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ;Th«ng   ªntÞch  è  t  ph   tli   s 666/2001  TTLT/BKH­UBNTMN­TC­ XD   µy  ng 23/8/2001  íng dÉn  h  qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d c«ng  ×nh h¹ tÇng  tr     thuéc ch¬ng  ×nh 135.    tr     ­ Dù     ång míi5  iÖu ha  õng:Thùc  Ön    ¸n tr     tr   r   hi theo Quy Õt  nh  è 661/ ®Þ s  Q§­TTg  µy  ng 29/7/1998  Ò   ôc    Ö m   ô,chÝnh  vm tiªu,nhi v  s¸ch vµ  chøc  ùc   tæ  th   hiÖn  ù   trång  íi 5  iÖu  rõng, Th«ng   sè  d ¸n  m   tr ha    t 43/2002/TT­ BTC   µy  ng 7/5/2002 cña  é  µichÝnh.   BT  2.5.ChuÈn  Þ  è  Ýnguån  ©n    b b tr   ng s¸ch thùc hiÖn        c¶ic¸ch tiÒn l ng:    ¬ ­ §èivíic¸c ®¬n  Þ  éc  é, c¬         v thu B   quan trung  ng  ùc hiÖn  ¬ th   theo  ¬ng  ph thøc: +  ö   ông  ån  ÕtkiÖm   Sd ngu ti   10%     êng  chith xuyªn cña    n  Þ  µnh    c¸c ®¬ v h chÝnh, sù    nghiÖp  õtiÒn ¬ng  µ    (tr   l v c¸c kho¶n  ã  Ýnh  Êt l ng);thùc hiÖn  ct ch  ¬     chèng    Ý  l∙ngph trong XDCB     kho¶ng    ù      ©n  5% d to¸nching s¸ch lÜnh  ùc  µy.   vn +  ång  êi®èi  íitÊt c¶  n   Þ   ù  § th   v     ®¬ v s nghiÖp  ùc thuéc  tr   ph¶i sö  ông   d nguån    îc ®Ó   ¹ cña    n  Þ    thu ®   li   c¸c ®¬ v ®Ó trang tr¶i Òn ¬ng     ti l theo quy  nh   ®Þ t¹  iNghÞ   nh   è  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/01/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ   c Ch ph v ch ®é  tµi Ýnh  ¸p dông cho ®¬n  vÞ  sù  nghiÖp cã  thu vµ  Th«ng t è   ch  s 25/2002/TT­ BTC   µy  ng 21/3/2002 cña  é  µichÝnh.   BT  ­ §èivíic¸c ®Þa   ¬ng, thùc hiÖn           ph     c¶ic¸ch tiÒn l ng     ¬ theo  ¬ng      ph ¸n nªu t¹ phÇn  I íi y.   i II    d ®© III.V Ò  d ù  to¸n  g © n  s¸ch ® Þ a  p h ¬ n g:   n C¸c  a  ¬ng  ©y  ùng  ù    ®Þ ph xd d to¸nNSNN   n¨m  2003  theo nguyªn t¾c:     ­ Ng ©n    s¸ch n¨m    2003  Õp tôc æn   nh  ån    µ  Ö m   ô      ti     ®Þ ngu thu v nhi v chinh n¨m 2002, c¸c ®Þa   ¬ng     ph c¨n  tû lÖ  ©n  cø    ph chia c¸c nguån     thu  ÷a  ©n   gi ng s¸ch trung ¬ng  µ  ©n      v ng s¸ch ®Þa  ¬ng  îcæn   nh    ¬  ë  û lÖ  ©n     ph ®   ®Þ trªnc s t   ph chiac¸cnguån    ∙  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  ∙     thu ® ®   t  ph ® giao n¨m    2002.
 12. ­ Sè       bæ sung  ©n  i  õ ng©n  c ®è t   s¸ch trung  ng    ¬ cho  ©n  ng s¸ch ®Þa   ­   ph ¬ng  Õu  ã)dù  Õn      víi è    (n c   ki t¨ng2% so    bæ sung  ©n  i n¨m  s c ®è   2002. ­ Trong  ¹m    ån  ® îc x¸c ®Þnh      ph vingu thu      nh trªn,thùc hiÖn  Ëp  ù        l d to¸n ching©n    s¸ch ®Þa  ¬ng  ¶m     ph ® b¶o nguyªn t¾c:tæng        chikh«ng  îtqu¸ tæng  v    thu ng©n    s¸ch ®Þa  ¬ng  îchëng,trong ®ã   tiªn   ph ®      u  : +  è   Ý kinh phÝ   ùc hiÖn    B tr     th   c¸c NghÞ   Õt  quy Trung  ng    (kho¸ IX) ¬ 3, 5     thuéc  Öm   ô    ©n  nhi v ching s¸ch ®Þa   ¬ng; trong ®ã         ph     t¨ng chicho  ©n  ng s¸ch  cÊp      ùc hiÖn  æi  íivµ  ©ng  x∙®Ó th   ® m  n cao  Êt l ng h Ö   èng  Ýnh  Þë    ch  î   th ch tr   x∙, phêng, thÞ  Ên:X ©y  ùng  ôsë    µ  µ    tr   d tr   x∙v nh sinh ho¹tcña     th«n,nhµ  u  iÖn    b® v¨n ho¸    Õp  Ën  ®Ó ti nh th«ng    µ  ©n  ©n  éi häp; trang bÞ   ¬ng  Ön tinv nh d h      ph ti   lµm  Öc  Ö  èng  vi (h th truyÒn  thanh,…) cho  Ö   èng    êng,thÞ  Ên. h th x∙,ph   tr +  Ëp  T trung kinh phÝ  ùc hiÖn  Ö m   ô  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng,®Ç u       th   nhi vx d c s h    t kiªncè        ho¸ kªnh  ¬ng  µ  êng  m v® giao th«ng n«ng th«n;h¹  Çng  µng  Ò,   t l ngh du  Þch;thùc hiÖn    iÓn gièng  ©y  ång,vËt nu«i;chuyÓn  æi  ¬  Êu  l     ph¸ttr   c tr      ® cc kinh tÕ    n«ng  nghiÖp;c«ng    óc  Õn  ¬ng  ¹i,m ë   éng  µ  ×m  Õm   Þ    t¸cx ti th m  r v t ki th tr ng  Êt khÈu; chó  äng thùc hiÖn  Ö m   ô    i,gi¶m  Ìo,t¹oviÖc  ê xu     tr     nhi v xo¸ ®ã   ngh     lµm,gi¶i     Õt tÖ  ¹n x∙héi; . quy   n     .. ­ Trªn c¬  ë  ¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ¬  Õ   u    ël¹ c¸c n¨m      s® gi¸t h th   c ch ®Ç t tr   i     qua  õ c¸c nguån  (t     thu  giao  Òn  ö  ông  t, tiÒn  quy sd ®Ê   thuª ®Êt, thu  Òn        ti b¸n nhµ    éc  ë  ÷u  µ   íc,thu  Õ  ö  ông  t  ë thu s h Nh n   thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp, thuÕ  µi   t  nguyªn rõng,m ét  Çn    õxæ   è  Õn  Õt, . ) ©y  ùng  ù        ph thu t   s ki thi . .  ,d x d to¸nmøc   bæ sung  ã  ôc    õ ng©n  cm tiªut   s¸ch trung  ng    ¬ cho  ©n  ng s¸ch ®Þa   ¬ng  µ  ùc   ph v th   hiÖn    nh  æn ®Þ trong m ét  è    s n¨m. ­ C¨n  sè  ù  Õn    cø  d ki giao  ù  d to¸n vÒ   Ö m   ô  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh   nhi v th   ch tr   m ôc    èc    ¬ng  ×nh 135,dù    ång míi5  iÖuha  õng,x©y  ùng  tiªuqu gia,ch tr     ¸n tr     tr   r   d dù to¸n kinh  Ý   ùc  Ön    Öm   ô, dù  Õn  ©n      ím  ùc   ph th hi c¸c nhi v   ki ph bæ ®Ó s th   hiÖn. ­ ViÖc  ùc  Ön  ¬  Õ   ëng  îtthu    th hi c ch th v  theo quy  nh  ña  Ët  ©n   ®Þ c Lu ng s¸ch Nhµ   ícn¨m    n  2003  Ïcã  Õt ®Þnh  ô  Ó  ña  ñ íng ChÝnh  ñ. s   quy   c th c Th t   ph ­ X ©y  ùng  ù    d d to¸n ching©n     s¸ch n¨m 2003  ña  a   ¬ng  c ®Þ ph ph¶i chñ    ®éng  Èn  Þ   è  Ý c¸c nguån  éc ng©n  chu b b tr     thu   s¸ch ®Þa  ¬ng    ùc hiÖn    ph ®Ó th   chic¶ic¸ch tiÒn l ng        ¬ theo ph¬ng    thøc: +  ö   ông  Sd 50%   è  s t¨ng thu  ©n    ng s¸ch  a   ¬ng  ®Þ ph n¨m  2002  víidù  so    to¸n ®∙  îc Ch Ýnh  ñ   ®  ph giao  õnguån  (tr   thu  õ nhµ, ®Êt, xæ   è  Õn  Õt, t      s ki thi   thuÕ  ö  ông  t  sd ®Ê n«ng  nghiÖp,.   ∙  ©n  i cho    u    .® c ®è   . chi®Ç ttheo chÕ   );   ®é +  ö  ông  Sd 50%   è      ña  ©n  s t¨ngthu c ng s¸ch ®Þa  ¬ng  ù      ph d to¸nn¨m  2003  so  íi ù    v   to¸nn¨m  d 2002  ∙  îcChÝnh  ñ  ®®   ph giao;   +  ån  ÕtkiÖm  Ngu ti   10%     êng  chith xuyªn cña    n  Þ  µnh  Ýnh,sù    c¸c®¬ v h ch   nghiÖp  õtiÒn ¬ng  µ    (tr   l v c¸c kho¶n  ã  Ýnh  Êt l ng);thùc  Ön  ÕtkiÖm   ct ch  ¬   hi ti   chèng    Ý  l∙ngph trong XDCB     kho¶ng    ù      ©n  5% d to¸nching s¸ch lÜnh  ùc  µy.   vn +  ång  êi®èi víi Êtc¶    n  Þ  ù  § th         c¸c ®¬ v s nghiÖp  ùcthuéc ph¶isö  ông  t tr      d nguån    îc ®Ó   ¹ cña    n  Þ    thu ®   li   c¸c ®¬ v ®Ó trang tr¶i Òn ¬ng     ti l theo quy  nh   ®Þ t¹  iNghÞ   nh   è  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/01/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ   c Ch ph v ch ®é  tµi Ýnh  ¸p dông cho ®¬n  vÞ  sù  nghiÖp cã  thu vµ  Th«ng t è   ch  s 25/2002/TT­ BTC   µy  ng 21/3/2002 cña  é  µichÝnh.   BT 
 13. I V. æ  ch øc  th ù c hi Ö n:  T 1.C¸c  é, c¬    B   quan  µ  íctheo  nh n   chøc n¨ng  îcph©n  ®  c«ng  ©y  ùng    xd c¸c chØ     tiªukinh tÕ      éi thuéc  Ünh  ùc  ô    ­ x∙ h   l v ph tr¸chvµ    th«ng  b¸o  Þp  êicho  k th   Bé  Tµi chÝnh, c¸c Bé, c¬  quan trung  ng vµ  c¸c ®Þa  ph¬ng tr c ngµy  ¬ í 30/7/2002 ®Ó   µm  ¬  ë    l c s cho  Öc  Ëp dù    ©n  vi l   to¸nng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2003. 2. C¸c  é,  ¬    B c quan  Trung  ng  ¬ qu¶n  ý c¸c ch¬ng  ×nh  m ôc    èc  l    tr   tiªuqu gia,ch¬ng  ×nh    tr 135  µ  ù  trång míi 5  iÖu ha  õng  èi hîp  íiBé   Õ   v d ¸n      tr   r ph   v  K ho¹ch  µ  Çu , Bé   µi chÝnh  µm  Öc  íic¸c Bé,  ¬  v§ t  T   l vi v     c quan  Trung  ng, ®Þa   ¬  ph¬ng  ªnquan  Ò   Ö m  ô  µ  ù    li   v nhi v v d to¸nkinh phÝ    n¨m 2003  i víi   ¬ng  ®è     ch c¸c tr×nh m ôc    èc    ¬ng  ×nh 135  µ  ù  trång míi 5  iÖu ha  õng    tiªuqu gia,ch tr   v d ¸n      tr   r thuéc lÜnh  ùc  ô    v ph tr¸ch. 3.C¸c  é, c¬    B   quan  trung ¬ng  µ  û     v U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc trung  ng    Th«ng   µy  µ  è  Óm     Ò   ù        ©n    ¬ c¨n cø  tn v s ki trav d to¸nthu,ching s¸ch  µ   íc n¨m   nh n   2003  Bé   µi  Ýnh  do  T ch th«ng  b¸o, thùc  Ön: híng  Én,   hi   d  th«ng  sè  Óm    chøc  b¸o  ki tra,tæ  th¶o luËn  µ    v tæng  îp dù    ©n  h   to¸nng s¸ch nhµ    nícn¨m    2003 theo ®óng  éidung    n  quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy. tn 4.  é   µi chÝnh  Ï tæ  BT  s   chøc  µm  Öc  íic¸c  é,  ¬  l vi v   B c quan  trung  ng, ¬  Tæng  c«ng      ét  è  ty 91, m s Tæng   c«ng    vµ    a   ¬ng    ty 90  c¸c ®Þ ph ®Ó th¶o  Ën  lu vÒ   ù    ©n  d to¸nng s¸ch n¨m    2003  õgi÷a th¸ng8/2002  Þchlµm  Öc  ô  Ó  Ï t      (l   vi c th s   th«ng    b¸o sau). 5. Tæng   ôc      c H¶i quan, Tæng   ôc    c Thu Õ   ã  Öm   ô  íng  Én    Õt c nhi vh d chiti   Th«ng   µy  tn cho    n  Þ  ùcthuéc ®Ó   ùc hiÖn  µ  ©y  ùng,tæng  îp c¸c ®¬ v tr     th   vx d   h  dù        ©n  to¸nthu,ching s¸ch nhµ  ícthuéc lÜnh  ùc  îcgiao.   n    v ®    6.V Ò   Óu  É u   Ëp vµ  c¸o dù        ©n    bi m l   b¸o    to¸nthu,ching s¸ch n¨m    2003:   ­ §èivíi   é, c¬        B   quan  c¸c trung ¬ng  chøc  íng dÉn  i víi   n  Þ    tæ  h  ®è     ®¬ v c¸c trùcthuéc lËp vµ  c¸o dù          b¸o    to¸nNSNN;    ¬  ë    trªnc s ®ã tæng  îp vµ  c¸o Bé   h   b¸o    Tµi chÝnh  ù      d to¸nNSNN   n¨m 2003  ña  é, c¬  c B   quan  trung ¬ng    theo  ng  ­ ®ó h íng  Én  Óu  É u   µ  êigian  d bi m v th   quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   sè  t 103/1998/TT­ BTC   ngµy  18/7/1998 cña  é  µichÝnh  µ    Óu  É u       BT  v c¸cbi m bæ sung  nh  Ìm. ®Ý k ­ §èi víic¸c ®Þa   ¬ng: § Ò   Þ   û          ph   ngh U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph chØ   o  µ  íng  Én  Ýnh  Òn  a   ¬ng  Êp  íilËp  ù  ®¹ v h d ch quy ®Þ ph c d  d to¸n thu,chi      ng©n  s¸ch ®Çy  ®ñ  theo c¸c biÓu m É u  ®∙ quy ®Þnh  t¹ Th«ng  t è  i  s 103/1998/TT­ BTC   µy  ng 18/7/1998 cña  é  µichÝnh  µ    BT  v tæng  îp dù      h   to¸nthu, ching©n    s¸ch 2003    theo  É u   Óu  íng dÉn  ¹  m bi h   ti Th«ng   è  ts 54/2001/TT­ BTC   ngµy  5/7/2001  ña  é   µi chÝnh  íng dÉn  ©y  ùng  ù    ©n  c BT  h  xd d to¸nng s¸ch nhµ    nícn¨m    2002  µ    Óu  É u     v c¸cbi m bæ sung  nh  Ìm. ®Ý k 7.Trong    ×nh x©y  ùng  ù    ©n    qu¸ tr   d d to¸nng s¸ch n¨m    2003  Õu  ã  ÷ng  n c nh chÝnh s¸ch chÕ     íiban  µnh,Bé  µichÝnh  Ïcã  íng dÉn    ®é m   h   T  s  h   th«ng      b¸o bæ sung    iÓnkhaithùc hiÖn,n Õu  ã  ÷ng  íng m ¾ c     Þ    é, ®Þa   khitr         c nh v  ®Ò ngh c¸cB   ph¬ng  ph¶n    Ò   é  µichÝnh    ö  ýkÞp  êi. ¸nh v B T   ®Ó x l   th Phô   ôc  ­BiÓu  è  l 2   s 01 Tªn  n  Þ  é,Së):.. . ®¬ v (B    . Thuéc  ¬ng:.. . .... ch   . . ...
 14. T æ n g  h î p d ù  to¸n c hi n g © n  s¸ch n h µ  n í c n¨ m  2 00 3 (Dïng  cho    n  Þ  Êp    c¸c ®¬ v c trªntæng  îp  ù   h d to¸n   cña    n  Þ  éc  cÊp  © n   c¸c ®¬ v thu c¸c  ng s¸ch)   §¬n  Þ:TriÖu  ng v  ®å STT C¸c  kho¶n  chi Quy Õt  N¨m   Dù     to¸n to¸n2001   2002 2003 Dù   to¸n ícTH   I Ph Ç n  thu: 1 Tæng   è    õ phÝ, lÖ  Ý; thu s thu t     ph     kh¸c (chitiÕttheo tõng lo¹ thu)       i   2 Sè    îc®Ó   ¹chi thu ®   l   i (chitiÕttheo tõng lo¹ thu)       i   3 Sè    ép  thu n NSNN (chitiÕttheo tõng lo¹ thu)       i   II Ph Ç n  chi: 1 Chi ®Ç u      tXDCB 2 Chi bæ     sung  èn  v DNNN 3 Chi dù  ÷   tr 4 Chi  îgi¸ c¸c  Æt   µng  Ýnh  tr    m h ch s¸ch 5 Chi sù    nghiÖp  kinhtÕ   Trong      Òn l ng  ®ã chiti  ¬ (1) 6 Chi SN  khoa häc, c«ng nghÖ,  m«i  êng tr Trong      Òn l ng  ®ã chiti  ¬ (1) 7 Chi sù    nghiÖp    ôc   o  ¹o gi¸od ­®µ t Trong      Òn l ng  ®ã chiti  ¬ (1) 8 Chi sù    nghiÖp  tÕy  Trong      Òn l ng  ®ã chiti  ¬ (1) 9 Chi sù    nghiÖp    ph¸tthanh  truyÒn  h×nh Trong      Òn l ng  ®ã chiti  ¬ (1) 10 Chi sù    nghiÖp      v¨n ho¸ th«ng tin Trong      Òn l ng  ®ã chiti  ¬ (1) 11 Chi qu¶n  ýhµnh  Ýnh   l  ch Trong      Òn l ng  ®ã chiti  ¬ (1) 12 Chi kh¸c   13 Chi ch¬ng tr×nh m ôc  tiªu èc   qu gia,ch¬ng  ×nh 135,dù    ång   tr     ¸n tr   míi5  iÖuha  õng   tr   r Ghi  ó: ch ­ §èivíi õng lÜnh  ùc         t  v chitrªn,   Çu    c ph¶ithuyÕtminh  ô  Ó  yªu     c th theo    c¸c biÓu  É u   Ìm  m k theo c¸cc¬  ë  Ýnh    ù        st to¸nd to¸nchi.
 15. ­(1)Chi tiÒn l ng  ña  ÷ng  i t ng NSNN   ùctiÕp ®¶m        ¬ c nh ®è  î   tr     b¶o. Ngµy...  .th¸ng.. . . . . . . 2002  n¨m  Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d
 16. Phô   ôc  ­BiÓu  è  l 2   s 02 Tªn  n  Þ  é,Së):. . .. ®¬ v (B   . .. Thuéc  ¬ng:. . . ..... ch . . .... . D ù  to¸n thu, hi n g © n  s¸ch n h µ  n í c n¨ m  2 0 03  c (Dïng  cho    n  Þ  Êp    c¸c ®¬ v c trªntæng  îp  ù   h d to¸n cña  õng  n  Þ  éc  cÊp  © n     t ®¬ v thu c¸c  ng s¸ch) I.¦ícthùc  Ön     hi n¨m  2002: §¬n  Þ:TriÖu  ng v  ®å STT Tªn  n  Þ  ùc ®¬ v tr   ¦íc   thuéc I. bao    II  Çn   bao  . Ph Ph Çn   gå m chi thu T.sè Sè     Sè     ®Ó Chi B/sung Chi dù    î Chi Tr.®ã  ­ Chi SN   Tr.®ã  ­ .. CTMT     Chi tr    T.l   T.l . thu l¹i nép  XDCB vèn  DN tr÷ gi¸ SNKT ¬ng  (1) GD­§T ¬ng  (1) NS Tæng  éng c 1 §¬n  Þ  vA 2 §¬n  Þ  vB .. . ... . . ...
 17. II  ù   . to¸n n¨m  D   2003: STT Tªn  n  Þ  ùc ®¬ v tr   dù  thuéc I. Bao    II . bao  Ph Çn   gå m Ph Çn   thu chi T.sè Sè     Sè     ®Ó Chi B/sun Chi dù Chi trî Chi Tr.®ã  ­ Chi SN   Tr.®ã  ­ .. CTMT          T.l   T.l . thu l¹i nép  XDCB g  èn  tr÷ v gi¸ SNKT ¬ng (1) GD­§T ¬ng  (1) NS dn Tæng  éng c 1 §¬n  Þ  vA 2 §¬n  Þ  vB .. . .. . . .. Ghi chó:(1)Chi tiÒn l ng  ña  ÷ng  i t ng NSNN   ùctiÕp ®¶m          ¬ c nh ®è  î   tr     b¶o. Ngµy...th¸ng..     .   .n¨m  . 2002 Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d
 18. Phô   ôc  ­BiÓu  è  l 2   s 03 Tªn  n  Þ  é,Së):. . .... ®¬ v (B   . . .... Thuéc  ¬ng:. . . ....... ch . . ........ t æ n g  h î p d ù  to¸n c hi n g © n  s¸ch n h µ  n í c n¨ m  2 0 03 (Dïng  cho    n  Þ  Êp    c¸c ®¬ v c trªntæng  îp  ù   h d to¸n cña    n  Þ  µ  n  Þ  ùc tiÕp  ö  ông  © n     c¸c ®¬ v v ®¬ v tr   sd ng s¸ch  éc    Êp   thu c¸c c ng © n   s¸ch)  LËp    Õttheo  ô c   ôc NSNN chi ti   m l  §¬n  Þ:TriÖu  ng v  ®å Lo¹i Kho¶n M ôc Néi dung   Quy Õt    to¸n N¨m   2002 Dù     to¸n2003 2001 Dù   to¸n ícth   Chi th ng    ê xuyªn Thanh   to¸ncho    ©n c¸nh 100 TiÒn ¬ng l 101 TiÒn  c«ng .. . . Chi vÒ   µng    Þch  ô  h ho¸,d v 109 Thanh    Þch  ô  to¸nd v c«ng  éng c 110 V Ët     tv¨n phßng .. . . Chi ®Ç u      iÓn   tph¸ttr Chi mua  µng    Ëttdù  ÷   h ho¸,v    tr 138 Hµng    Ëttdù  ÷nhµ  íc ho¸,v    tr   n
 19. 139 Hµng  ho¸,vËt t dù  ÷nhµ  íc chuyªn      tr   n    ngµnh .. . . Chi ®Ç u      tXDCB 147 Chi x©y  ¾p   l 148 Chi thiÕtbÞ     .. . . Ngµy...th¸ng..     .   .n¨m  . 2002  Thñ  ëng  n  Þ  tr ®¬ v (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d
 20. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Phô   ôc  ­BiÓu  è  l 2   s4 Tªn  n  Þ:.. . ...... ®¬ v . . ..... Thuéc  ¬ng:.. . ... ch . ... Lo¹i . .. : . .Kho¶n.. . ..   . . .. D ù  to¸n thu, hi N S N N  n¨ m  2 00 3  c (Dïng  cho  n  Þ  µnh  Ýnh  ã  ®¬ v h ch c thu,k Ó   c¸c ®¬n  Þ    c¶    v §¶ng, ® oµn     thÓ, héi    ® îcng © n     s¸ch  cÊp  ç  î c¸c  h tr  kinh  Ý) ph §¬n   vÞ:   TriÖu  ®ång STT Néi dung   Quy Õt  N¨m   2002 Dù     to¸n to¸n2001   2003 Dù   to¸n ¦ícTH   1 2 3 4 5 A.  Ç n   Ph thu I Tæng   è s thu  õ  Ý,  Ö  Ý,    t ph l ph thu kh¸c (ChitiÕttõng kho¶n       thu) II Sè  thu  ép  © n   n ng s¸ch  µ   íc Nh n (ChitiÕttõng kho¶n       thu) II Sè  I thu  îc®Ó   ¹i ®  l (ChitiÕttõng kho¶n       thu) B.  Ç n     Ph chi (1) I Tæng   è  s chi 1 Chi  êng  th xuyªn a Thanh    to¸ncho    ©n c¸nh M ôc  100   Òn ¬ng ­Ti l M ôc  101   Òn  ­Ti c«ng .. . . .. b Chi vÒ   µng    Þch  ô  h ho¸ d v M ôc  109    ­ Thanh    Þch  ô  to¸nd v c«ng  céng M ôc  110   Ët     ­V tv¨n phßng .. . . 2 Chi  u    ®Ç tph¸ttriÓn   a Chi mua  µng    Ëttdù  ÷   h ho¸,v    tr M ôc  138    µng    Ëttdù  ÷Nhµ   ­H ho¸ v    tr   níc M ôc  139    µng    Ët tdù  ÷NN   ­H ho¸ v    tr   chuyªn ngµnh   .. . .. b Chi ®Ç u      tXDCB M ôc  147     ©y  ¾p ­Chi x l
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2