Thông tư 61/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
94
lượt xem
3
download

Thông tư 61/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 61/2009/TT-BNNPTNT về việc ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 61/2009/TT-BNNPTNT

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 61/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 25 tháng 9 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH “DANH M C B SUNG GI NG CÂY TR NG ĐƯ C PHÉP S N XU T KINH DOANH VI T NAM” Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP, ngày 03 tháng 1 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh gi ng cây tr ng; B Nông nghi p và PTNT ban hành Danh m c b sung gi ng cây tr ng đư c phép s n xu t kinh doanh Vi t Nam, Đi u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh m c b sung gi ng cây tr ng đư c phép s n xu t kinh doanh Vi t Nam” (Ph l c kèm theo) bao g m: 03 gi ng lúa; 04 gi ng ngô và 01 gi ng hoa. Đi u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau b n mươi lăm ngày k t ngày ký ban hành. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Tr ng tr t, V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Như Đi u 3; TH TRƯ NG - VP Chính ph ; - Công báo Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - T ng c c H i quan; B Tài chính; - Website Chính ph ; - Website B NN & PTNT; Bùi Bá B ng - UBND t nh, Tp tr c thu c TW; - C c BVTV, V PC - B NN & PTNT; - S NN và PTNT các t nh, Tp. tr c thu c TW; - Lưu: VT, TT.
  2. DANH M C B SUNG GI NG CÂY TR NG ĐƯ C PHÉP S N XU T, KINH DOANH VI T NAM (Ban hành kèm theo Thông tư s : 61 /2009/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2009 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Đơn v đăng ký kh o nghi m và đ TT Tên gi ng Mã hàng Tác gi và đơn v tác gi ngh công nh n gi ng t i Vi t Nam 1 Gi ng lúa KS. Tr n Qu c Đ t, KS. Lê Th B y và Trung tâm Kh o nghi m Gi ng cây 1 Lúa n p ĐN20 1006-10-10-00 c ng tác viên - Trung tâm Kh o nghi m tr ng t nh H i Dương Gi ng cây tr ng t nh H i Dương Công ty TNHH Ngành gi ng Qu c Hào - Công ty TNHH Ngành gi ng Qu c 2 Lúa lai Kim ưu 725 1006-10-10-00 T Xuyên - Trung Qu c Hào - T Xuyên - Trung Qu c Công ty Pioneer Hi - Bred International Công ty TNHH Pioneer Hi - Bred Vi t 3 Lúa lai PHB71 1006-10-10-00 (Chi nhánh t i n Đ ) Nam II Gi ng ngô Công ty TNHH Hoa Á Kim Ki u - Qu ng Công ty CP V t tư K thu t Nông 1 Ngô lai HK4 1005-10-00-00 Tây - Trung Qu c nghi p B c Giang 2 Ngô lai NK6654 1005-10-00-00 Công ty TNHH Syngenta Vi t Nam Công ty TNHH Syngenta Vi t Nam Văn phòng Đ i di n Công ty Monsanto Văn phòng Đ i di n Công ty 3 Ngô n p King 80 1005-10-00-00 Thái Lan Monsanto Thái Lan Văn phòng Đ i di n Công ty Monsanto Văn phòng Đ i di n Công ty 4 Ngô đư ng Golden Sweeter 93 0710-40-00-00 Thái Lan Monsanto Thái Lan III Hoa Lan Ph m Th Liên, Nguy n Xuân Linh và Vi n Di truy n Nông nghi p và Vi n 1 Lan H đi p HL.3 0603-10-00-00 c ng tác viên Vi n Di truy n Nông Nghiên c u rau qu nghi p), Vi n Nghiên c u rau qu
Đồng bộ tài khoản