intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 62/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

49
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 62/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản trong doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 62/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é   µi h Ý n h  s è  62/1999 T T­B T C  n g µ y  07 th¸ng 6 n¨ m  1999 B t  c H í ng d É n   Ö c q u ¶ n  lý, s ö  d ô n g  v è n v µ   µi vi   t  s¶ n trong d o a n h   g hi Ö p  n N h µ  n íc ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 59/CP  µy  ng 3/10/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  hµnh Quy   Õ   ch qu¶n  ý tµichÝnh  µ  ¹ch  l    vh to¸n kinh    doanh  i  íidoanh   ®è v   nghiÖp  µ   íc; Nh n   ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 27/1999/N§­   µy  CP ng 20/4/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   v vi s ®   sung  Quy  Õ   ch qu¶n  ýtµichÝnh  µ  ¹ch    l    vh to¸nkinh  doanh  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  µ   íc ban  µnh  Ìm  Nh n   h k theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 59/CP  µy  ng 3/10/1996 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph Bé  µichÝnh  íng dÉn  Öc  T  h  vi qu¶n  ýsö  ông  èn  µ  µi l  d v v t  s¶n  trongdoanh     nghiÖp  µ   ícnh  Nh n   sau: I­  C¸c q u y  ® Þ n h  c h u n g 1­ §èit ng ¸p dông     î     Th«ng   µy  µdoanh  tn l   nghiÖp  µ   íc® îcquy  nh   Nh n     ®Þ t¹  Òu  cña  i§i 1  Quy  Õ   ch qu¶n  ý  µichÝnh  µ  ¹ch    l  t   vh to¸nkinh doanh    ban  µnh  h kÌm theo NghÞ   nh    ®Þ 59/CP  µy  ng 3/10/1996 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 2­ Tµis¶n  ña     c doanh  nghiÖp  µ   ícbao  å m:  µis¶n  è  nh  µ  u   Nh n   g t  c ®Þ v ®Ç tdµi h¹n,tµis¶n u  ng  µ  u    ¾n   ¹n  îch×nh  µnh  õ vèn  µ  íc        l ®é v ®Ç tng h®  th t  nh n   vµ    ån  èn  c¸cngu v kh¸c. M äi  µis¶n  doanh  t  do  nghiÖp  i  ® thuª ho¹t®éng,  i  în,nhËn  ÷ hé,     ®m   gi     nhËn gia c«ng, nhËn    b¸n  i lý,ký  öi kh«ng  ®¹     g   ph¶i lµ  µi s¶n  ña    t  c doanh  nghiÖp.  3­ Vèn    ph¸p ®Þnh  ña    c doanh nghiÖp  µ   íclµsè  èn  èi Óu ph¶icã  Nh n     v t   thi     ®Ó   µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp  µ   íc do  Ýnh   ñ   nh n   Ch ph quy  nh   ®Þ cho  õng  t ngµnh  Ò. ngh 4. Vèn  iÒu  Ö  ña    ® l c doanh  nghiÖp  µ  íclµvèn  éc së  ÷u  µ   íc nh n     thu   h Nh n   ghitrong ®iÒu  Ö      l doanh  nghiÖp  µ   íc.Doanh  Nh n   nghiÖp ph¶ic«ng  è    b c«ng  khaivèn  iÒu  Ö  µ    êng  îp thay ® æi  èn  iÒu  Ö.   ® l v c¸ctr h    v® l 5­  èn  éc  ë  ÷u  µ   íc t¹  V thu s h Nh n   i doanh nghiÖp  µ tæng    Þ tµis¶n  l  gi¸tr     doanh  nghiÖp  ang  ® qu¶n  ývµ  ö  ông  õ®i  ) c¸c kho¶n  î ph¶itr¶ë  êi l  s d tr   (­    n      th   ®iÓ m     b¸o c¸o. 6­ Vèn  éc quyÒn    thu   qu¶n  ývµ  ö  ông  ña  l  s d c doanh  nghiÖp  µ   ícbao  Nh n   gå m:    c¸ckho¶n  îph¶itr¶vµ  èn  éc   ë  ÷u  µ   íc; n      v thu  s h Nh n   C¸c  kho¶n  îph¶itr¶bao  å m:  îng ¾n  ¹n,nîdµih¹n vµ  îkh¸c. n     g n  h         n  7­ Chñ  Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ(®èivíi tr      doanh  nghiÖp  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  trÞ).  Gi¸m  c  ®èivíidoanh  ®è (     nghiÖp  kh«ng  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  Þ)ph¶ix©y  tr     dùng  quy  Õ   ch qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n    ô  Ó  l  v t  ®Ó c th ho¸  c¸c  quy  nh   ®Þ trong  Th«ng   µy  i  íidoanh  tn ®è v   nghiÖp  × nh  m nh»m   ö  ông    ¹  èn  µo  ¹t sd c¸c lo iv v ho  
  2. 2 ®éng kinh doanh  ã  Öu    c hi qu¶,b¶o  µn  µ    iÓn vèn  µ   íc,thùc hiÖn    to v ph¸ttr   Nh n     nghÜa  ô  v thanh      to¸nc¸ckho¶n  î. n 8­ Doanh  nghiÖp  µ   íc chÞu  Nh n   tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n  i  íic¸c  ¹t   h h ®è v   ho   ®éng kinh doanh  íc ph¸p  Ëtvµ  íc c¸c chñ  î trong ph¹m    èn  éc  ë    tr   lu   tr     n    viv thu s h÷u  µ   íct¹ doanh  Nh n     i nghiÖp.   II­® Ç u  t v è n v µ  giao v è n c h o  d o a n h  n g hi Ö p     1­ §Çu   èn:   tv 1.1.Nhµ   íc ®Ç u    èn    n  t v cho    c¸c doanh nghiÖp  µ   íc míi thµnh  Ëp    Nh n     lë nh÷ng  µnh,nh÷ng  Ünh  ùc  ng   l v quan  äng: tr ­ Doanh    nghiÖp  µ   ícthµnh  Ëp míiph¶ithùc hiÖn  ng    ×nh tù, Nh n   l       ®ó c¸ctr     thñ  ôc hiÖn  µnh  t  h quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 50/CP  µy  ng 28/08/1996  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   µnh  Ëp,tæ  ph v th l   chøc  ¹     Ó  µ    l igi¶ith v ph¸ s¶n  , doanh  nghiÖp  µ   Nh níc.   ­ C¸c  ¬    c quan  ã  Èm  Òn    Õt  nh  µnh  Ëp  c th quy khiquy ®Þ th l doanh nghiÖp  míi ph¶i b¶o  ¶m     èn  ùc  ã  ¹  êi®iÓ m   µnh  Ëp      ® ®ñ v th c t ith   th l kh«ng  Êp  ¬n  th h møc  èn  v ph¸p ®Þnh    cho  çi  µnh  Ò   ∙  m ng ngh ® quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti   ®Þ s 50/ CP   µy  ng 28/08/1996 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 1.2­ Trong    qu¸  ×nh  tr kinh doanh, c¨n  vµo  Öu    cø  hi qu¶  s¶n  Êt  xu kinh   doanh, nhiÖ m   ô    v ph¸t tr Ón    i kinh  Õ  x∙ héi m µ   µ   íc giao  t ­      Nh n   cho doanh  nghiÖp  µ  v kh¶  n¨ng  ©n  ng s¸ch Nhµ   íc,Nhµ   ícxem   Ðt ®Ç u        n  n  x  tbæ sung    cho doanh nghiÖp  trongnh÷ng  êng  îp cÇn  Õt.   tr h  thi 2­ Giao  èn    v cho doanh  nghiÖp:   Doanh  nghiÖp  µ   íc® îcNhµ   ícgiao vèn  éc së  ÷u  µ   íchiÖn  Nh n     n    thu   h Nh n   cã  ¹ doanh  t  i nghiÖp sau    ∙  îckiÓm    Èm  nh  khi® ®   tra,th ®Þ theo quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  ña  µ   íc. c Nh n   2.1.Sè  èn    v giao cho    doanh  nghiÖp  îcx¸c®Þnh    ®   nh sau: a­ §èivíi      doanh  nghiÖp  µnh  Ëp  íilµsè  èn  µ   ícghitrong quyÕt th l m     v Nh n         to¸n vèn  u    x©y  ùng  ¬    ®Ç t d c b¶n  µn  b giao sang s¶n  Êt  xu kinh doanh, vèn    ®iÒu  Ö  îcNhµ   ícbæ   l®   n   sung  µ  èn  v v kh¸cthuéc së  ÷u  µ   íc(nÕu  ã).     h Nh n   c b­  èivíic¸c doanh  §     nghiÖp  ang  ¹t®éng  µ  µnh  Ëp  ¹ (s¸pnhËp, ® ho   v th l l    i   chiat¸ch)lµsè  èn  éc së  ÷u  µ   íchiÖn  ã  ¹ doanh        v thu   h Nh n   c ti   nghiÖp  hoÆc     c¸c doanh  nghiÖp  µnh  th viªn,sau    ∙  îc kiÓm     Èm   nh     khi ® ®   tra,th ®Þ theo    quy ®Þnh  Ön  µnh  ña  µ   íc. hi h c Nh n   Tríckhigiao vèn,doanh         nghiÖp ph¶ix¸c ®Þnh  â nh÷ng  ån t¹ vÒ   Æt      r  t  i m   tµichÝnh  µi   (t  s¶n  õa,thiÕu,m Êt      áng,kÐ m   Êt  È m   Êt,tµis¶n  th     m¸t,h h   m ph ch     ø  ng  Ë m   ©n  ®ä ch lu chuyÓn, kh«ng  Çn  ïng,chê    c d   thanh  ý,c«ng  î khã  ßi, l  n  ®  c¸c kho¶n  çluü kÕ,      l    c¸c kho¶n    Ý  a  ã  ån  ï ®¾ p   µ    chiph ch c ngu b   v c¸c tæn  Êt th   tµis¶n    kh¸c),  nguyªn nh©n  µ    v tr¸chnhiÖm   ña  ÷ng  êili     c nh ng   ªnquan  n     ®Õ c¸c tån t¹ ®Ó   ö  ýtheo  Õ     Ön  µnh.Nh÷ng  ån t¹ tµichÝnh  thùc hiÖn   i   x l  ch ®é hi h   t  i     do    chñ  ¬ng  ña  µ   ícth× doanh  tr c Nh n     nghiÖp  ph¶ikiÕn  Þ  íi ¬    ngh v   quan  µ   íc c Nh n   cã  Èm  Òn    ö  ý.Nh÷ng  ån t¹ cha  Ó  ö  ý® îcth×    â trong hå  th quy ®Ó x l   t  i   th x l     ghir     s¬ giao  èn. Doanh  v  nghiÖp  µnh  Ëp  ¹ vµ  th l l i doanh    nghiÖp  Õp  Ën  ti nh doanh 
  3. 3 nghiÖp kh¸c s¸p nhËp  µo  îckÕ   õa    Òn  îvµ  ùc hiÖn  äi  Üa     v ®   th c¸c quy l   th   i m ngh vô  ña  c doanh  nghiÖp  µ   íctr ckhis¸p nhËp,hîp nhÊt,chiat¸ch. Nh n   í              C¸c kho¶n vèn t¨ng thªm  ® îc  Ôn, gi¶m  Õ  thu  Ëp doanh  do  mi thu nh nghiÖp    ùc hiÖn  Ët  khith   Lu khuyÕn  Ých  u    kh ®Ç t trong níc hoÆc   îc cÊp  ¹    ®  l i c¸c kho¶n    ph¶i nép  ©n    ng s¸ch theo Quy Õt  nh   ña  ¬  ®Þ c c quan  µ   íc cã  Nh n   thÈm  Òn  îccoilµvèn  ã  ån  èc  õng©n  quy ®       c ngu g t   s¸ch:   C¸c kho¶n  èn    v t¨ng thªm  ãitrªnvµ  èn  îc Nhµ   íc cÊp    n    v ®  n  bæ sung    sau khi®∙    giao vèn  u   îctÝnh  µo  è  èn  µ   ícgiao cho    ®Ò ®   v s v Nh n     doanh nghiÖp. 2.2.ViÖc    giao vèn  Õn hµnh  Ë m   Êt 60  µy    ti   ch nh   ng sau    khidoanh  nghiÖp  ® îccÊp  Êy    gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh. §èivíic¸c Tæng           c«ng    µ   tyNh níc,sau    Ën  èn  Ë m   Êt 30  µy    khinh v ch nh   ng Tæng   c«ng    ty ph¶itæ    chøc  giao  vèn  cho  c¸c doanh  nghiÖp  µnh  th viªn.Tæng   è  èn    sv giao  cho c¸c doanh  nghiÖp  µnh    th viªn(doanh  nghiÖp  c  Ëp  µ  ô  éc)kh«ng  îcthÊp  ¬n  ®é l v ph thu   ®  h sè  èn  µ   ícgiao cho  v Nh n     Tæng  c«ng    ty.Trong  êigian 15  µy  th     ng sau    khigiao   vèn  xong cho    c¸cdoanh  nghiÖp  µnh  th viªn,  Tæng  c«ng    µ   ícgöib¸o    tyNh n     c¸o tæng  îp vµ    h   biªnb¶n  giao vèn    cho  ¬  c quan  qu¶n  ýtµichÝnh  µ  ñ  ëng  ¬  l    v Th tr c quan  Õt ®Þnh  µnh  Ëp doanh  quy   th l  nghiÖp.   2.3.Bé   ëng  é   µi chÝnh    tr BT  hoÆc   êi ® îc uû  Òn  µ ngêi giao  èn  ng     quy l    v cho    c¸cdoanh  nghiÖp  µ   íc.Chñ  Þch  éi ®ång  Nh n   t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è hoÆc  Gi¸m  c  ®èivíi ®è (     doanh nghiÖp  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  Þ), tr   Gi¸m  c  ®èi ®è (   víidoanh    nghiÖp kh«ng  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ)lµ ngêi ký  Ën  èn. §èi víi tr       nh v      c¸c doanh    nghiÖp  µ thµnh    ña  l  viªnc Tæng   c«ng    µ   íc,ngêi giao  èn  µ ty Nh n     v l  Tæng  gi¸m  c  ®è Tæng   c«ng    êi nhËn  èn  µ Gi¸m  c  ty,ng   v l  ®è doanh  nghiÖp  thµnh viªn. §èivíi       Tæng  c¸c c«ng    µ   íc® îcthµnh  Ëp  tyNh n     l theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 90/ TTg  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  µy  ng 7/3/1994  ña  ñ íng  Ýnh  ñ    c Th t Ch ph khi giao vèn    ph¶icã  ù    s chøng  Õn  ña  idiÖn  ¬  ki c ®¹   c quan  Quy Õt  nh  µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp.  III­h u y  ® é n g  v è n   Ngoµi sè  èn  µ   íc ®Ç u  , doanh    v Nh n   t  nghiÖp  µ   íc ph¶itù huy  ng  Nh n      ®é vèn  íi   ×nh  d  hc¸c thøc:ph¸thµnh    Õu,cæ   Õu,vay  èn,nhËn  èn  ãp     tr¸phi   phi   i v  vg li   Õt  µ  ªnk v c¸c  ×nh  h thøc kh¸c    ®Ó ph¸t tr Ón    i kinh  doanh  µ  ù  Þu  v t ch tr¸ch   nhiÖ m   Ò   Öc  v vi huy  ng  èn.ViÖc  ®é v  huy  ng  èn  ®é v kh«ng  îcthay ® æi  ×nh  ®    h thøc së  ÷u  ña    h c doanh  nghiÖp  µ  v ph¶itu©n    theo c¸cquy  nh  ña     ®Þ c Ph¸p  Ët lu   hiÖn  µnh. h C¸c doanh  nghiÖp  µ   íc lµ Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i hoÆc     chøc  Nh n     h th m  c¸c tæ  tÝn  ông  d kh¸c  ×  Öc  th vi huy  ng  èn  ®é v ph¶i theo    c¸c quy  nh   ña  Ët ®Þ c "Lu   Ng ©n  µng  µ   íc"vµ  Ëtc¸ctæ  h Nh n   "Lu     chøc  Ýn  ông" vµ      td   c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  h  thùc hiÖn.   1­ Huy  ng  èn    ®é v trong níc:   ­ Doanh    nghiÖp  µ   íc® îcph¸thµnh    Õu    Nh n       tr¸phi ®Ó huy  ng  èn    i ®é v ph¸t tr Ón kinh  i  doanh theo quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 120/CP  µy  ng 17/9/1994  cña  Ýnh  ñ  Ò     µnh    Õu  Ch ph v ph¸th tr¸phi doanh  i nghiÖp  µ   ícvµ  Nh n   Th«ng   è  ts
  4. 4 91/TC/KBNN   µy  ng 5/11/1994  ña  é   µi chÝnh  µ    c BT  v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ph¸p luËthiÖn  µnh.    h ­ Doanh    nghiÖp  îc ký  îp  ng, hîp    ®   h ®å   t¸ckinh doanh    hoÆc   ªnkÕt  íi li   v  c¸c tæ    chøc, c¸ nh©n     trong  íc nh»m     n  bæ sung  èn  v kinh  doanh  ña  c doanh  nghiÖp.   ­ Doanh    nghiÖp  îcvay  èn  ña    chøc  Ýn  ông    ©n   µng  ®  v c c¸c tæ  td (c¸cNg h th ng  ¹i,c¸c C«ng    µichÝnh...     ¬ m   tyt   )c¸c doanh  , nghiÖp kh¸c,c¸c c¸ nh©n  Ó       (k c¶    é  c¸n b c«ng  ©n    nh viªntrongdoanh    nghiÖp)®Ó   u      iÓn.   ®Ç tph¸ttr VÒ  nguyªn t¾c    Êthuy  ng  èn    l∙su   i ®é v theo  ×nh h thøc vay  èn,ph¸thµnh    v   tr¸phiÕu  ña    i c doanh  nghiÖp  theo    Êt thùc tÕ  ng  èi®a  l∙su   i   nh t   kh«ng    û lÖ  qu¸ t   l∙suÊt trÇn do  ©n  µng  µ   ícViÖt Nam     i     Ng h Nh n     quy  nh  ®Þ cho    chøc  Ýn  c¸ctæ  t dông. C¨n  vµo    cø  nguyªn  ¾c  µy, l∙ suÊt huy  ng  èn  t n    i   ®é v ph¶i® îc ghi trong       khÕ   c hoÆc   îp  ng  í  h ®å vay  èn  µ  îc h¹ch  v v®  to¸n vµo    Ý   ¹t®éng  µi   chiph ho   t  chÝnh  ña  c doanh  nghiÖp.   2.Huy  ng  èn  ícngoµi:   ®é v n   Doanh  nghiÖp  µ   íc® îcvay  ¾n  ¹n,trung h¹n,dµih¹n  ña      Nh n     ng h        c c¸c tæ chøc  µ  nh©n   íc ngoµi ®Ó   v c¸  n    ph¸t tr Ón    i kinh  doanh, theo  ng    ®ó c¸c    quy ®Þnh  ¹  ti Quy  Õ   ch qu¶n  ývay  µ    î níc ngoµi ban  µnh  Ìm  l  v tr¶n       h k theo  NghÞ   ®Þnh  è  s 90/1998/N§­   µy  CP ng 07/11/1998  ña  Ýnh  ñ. Trêng  îp  Æc   c Ch ph   h® biÖt ® îc Nhµ   íc b¶o       n  l∙nh vay  èn  íc ngoµi ph¶i do  ñ   íng  Ýnh  ñ  v n      Th t Ch ph quyÕt  nh.  êng  îp  ®Þ Tr h kh«ng  îc Thñ   íng  Ýnh  ñ  ®  t Ch ph cho  Ðp  ×    ph th tæ chøc  µo  n b¶o  l∙nh, chøc    Þu    tæ  ®ã ch tr¸chnhiÖm  Ò     v kho¶n  vay  ícngoµicña  n    doanh  nghiÖp  theo quy  nh  ña  îp ®ång  ∙  ý.   ®Þ c h  ®k 3.Tr¸chnhiÖ m  ö  ông  µ  µn    èn      sd v ho tr¶v huy  ng: ®é ViÖc huy  ng  èn  ®é v ph¶i® îctÝnh     to¸n,c©n  ¾c  ü  Ò   Öu    nh k v hi qu¶  kinh  tÕ. Vèn    huy  ng  ®é chØ   ö  ông  µo  ôc  ch  sd vm ®Ý kinh doanh    kh«ng  ïng  µo  d v m ôc   ch  ®Ý kh¸c.Vèn    huy  ng  ®é ph¶i ® îc qu¶n  ý chÆt  Ï,kinh     l  ch   doanh  ã  c hiÖu  qu¶. Doanh    nghiÖp  ph¶i tr¶ nî  èc  µ  i     g v l∙ theo  ng    ®ó cam   Õt      k khi huy ®éng  èn. v Héi ®ång    qu¶n  Þ (®èivíidoanh  tr      nghiÖp  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  Þ),Gi¸m  tr   ®èc  ®èi víidoanh  (    nghiÖp  kh«ng  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ)chÞu  tr   tr¸chnhiÖm     phª  Öt  ¬ng  huy  ng  èn. N Õ u   ¬ng  huy  ng  èn  duy ph ¸n  ®é v  ph ¸n  ®é v kh«ng  ã  c hiÖu qu¶  Én  n   d ®Õ tæn  Êttµis¶n  ×  éi ®ång  th     th H   qu¶n  Þ,Gi¸m  c  Þu  tr   ®è ch tr¸chnhiÖ m     theo quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti§i 40  ®Þ s 27/1999/N§­   µy  CP ng 20/4/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph Tæng  gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c  ã  ®è c tr¸chnhiÖm   Ëp vµ  ùc hiÖn  ¬ng    l   th   ph ¸n huy  ng  èn,sö  ông  èn  ng  ôc  ch  ã  Öu    ®é v d v ®ó m ®Ý c hi qu¶. N Õ u   ×nh ph­   tr   ¬ng    ¸n huy  ng  èn  ®é v kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶  hoÆc   ùc hiÖn  ¬ng    th   ph ¸n huy  ng  ®é vèn    ö  ông  èn  sai,s d v kh«ng  ng  ôc  ch  Én  n   ®ó m ®Ý d ®Õ tæn  Êttµis¶n  ×  th     th Tæng  gi¸m  c  ®è hoÆc  Gi¸m  c  Þu  ®è ch tr¸chnhiÖm     theo  quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti  40 NghÞ   nh  è  ®Þ s 27/1999/N§­   µy  CP ng 20/4/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph IV­ u ¶ n  l ý s ö  d ô n g  v è n v µ  t µi ¶ n  q  s
  5. 5 A .  u ¶ n   ý s ö  d ô n g  v è n v µ  t µi Q l  s¶n trong p h ¹ m  vi  d o a n h   g hi Ö p:  n 1­ Doanh  nghiÖp  ã  c tr¸ch nhiÖ m   ë     µ      Õ     m sæ v ghi sæ k to¸n theo  âi   d  chÝnh    µn  é  µis¶n  µ  èn  Ön  ã  x¸c to b t   v v hi c theo  ng  Õ     ¹ch  ®ó ch ®é h to¸n kÕ     to¸n,thèng  hiÖn  µnh; ph¶n    kª  h   ¸nh trung thùc,kÞp  êit×nh  ×nh  ö  ông,     th   h sd   biÕn  ng  ña  µis¶n  µ  èn  ®é c t   v v trongqu¸ tr×nh kinh doanh  ña         c doanh nghiÖp.   2­ Doanh nghiÖp  îc quyÒn  ö  ông  èn  µ  ü    ®  sd v v qu ®Ó kinh doanh    theo   nguyªn  ¾c  ã  Öu  t c hi qu¶, b¶o  µn  µ    tr Ón vèn. Trêng  îp sö  ông      to v ph¸t  i     h  d c¸c lo¹  èn  µ  ü  iv v qu kh¸c víim ôc  ch  ö  ông  ∙     ®Ý sd ® quy  nh  ®Þ cho    ¹  èn  µ  c¸c lo ivv quü    × ph¶itheo nguyªn t¾c  ã  µn    :dïng c¸cquü  ù  ®ã th         c ho tr¶,   nh    d phßng,quü    khen  ëng, quü  óc  î .    th   ph l i .®Ó kinh  . doanh  ×  th ph¶i hoµn    ü      ã    tr¶ qu ®ã khi c nhu  Çu  ö  ông. c sd Doanh nghiÖp  îc quyÒn  ®  thay  æi  ¬  Êu  µis¶n  µ    ¹  èn    ® c c t  v c¸c lo iv cho viÖc    iÓnkinhdoanh  ã  Öu  ph¸ttr     c hi qu¶,b¶o  µn  µ    iÓnvèn.   to v ph¸ttr   C¸c Tæng  c«ng    µ   íc ® îc quyÒn  iÒu  ng  µis¶n  éc  èn  ë  ty Nh n     ® ®é t  thu v s h÷u  µ   íccña    Nh n   c¸cdoanh nghiÖp  µnh    th viªntheo nguyªn t¾c      sau: ­  Ó   ö  ông  îp  ý,cã  Öu  § sd h l   hi qu¶    ¹  µis¶n  c¸c lo it   trong  ¹m    ph vi Tæng   c«ng  ty; ­Kh«ng    ra tæn  Êt;   ®Ó x¶y    th ­  ¬ng  ®iÒu  ng  Ph ¸n  ®é ph¶i ® îc Héi  ng     ®å qu¶n  Þ phª  Öt, Tæng   tr   duy   gi¸m  c  ®è quyÕt  nh;  Öc  iÒu  ng  ùc  Ön  ®Þ Vi ® ®é th hi theo nguyªn  ¾c  t t¨ng,   gi¶m  èn. v Doanh nghiÖp  ùc  Ön  Õ     Êu  th hi ch ®é kh hao  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ theo    qui ®Þnh  Ön  µnh. hi h 3­ Doanh    nghiÖp  µ   ícph¶ix©y  ùng  Nh n     d quy  Õ   ch qu¶n  ý, l  b¶o qu¶n,sö    dông  µis¶n  ña  t  c doanh  nghiÖp;quy  nh  â tr¸chnhiÖm   ña  õng  é  Ën,   ®Þ r    ct b ph   c¸nh©n  i víi   êng  îp lµm    áng,m Êt    µis¶n.   ®è     tr c¸c h  hh   m¸t t   4­ §Þnh  ú  µ    Õt  óc n¨m  µichÝnh    k v khik th   t  doanh  nghiÖp  ph¶itiÕn hµnh      kiÓm    µn  é  µis¶n  µ  èn  Ön  ã.X¸c  nh  Ýnh    è  µis¶n  õa, kª to b t   v v hi c   ®Þ ch x¸c s t   th   thiÕu,tµis¶n  ®äng,  Êt  È m   Êt,nguyªn  ©n  µ  ö  ý tr¸chnhiÖ m;     ø  m ph ch   nh v x l    ®ång  êi®Ó     lËp b¸o c¸o tµi Ýnh  ña  th   c¨n cø          ch c doanh  nghiÖp.  5­ Qu¶n  ýc«ng  î:   l  n Doanh  nghiÖp ph¶i m ë       sæ theo  âi chi tiÕttÊt c¶    d         c¸c kho¶n  c«ng  î n  ph¶ithu trongvµ  µidoanh       ngo   nghiÖp.  §Þnh  ú  k (th¸ng,quý)    doanh  nghiÖp  ph¶i ®èi  Õu, tæng  îp, ph©n     chi   h  tÝch  ×nh  ×nh  t h c«ng  î ph¶ithu;® Æc   Ötlµ c¸c kho¶n  î ®Õ n   ¹n,qu¸ h¹n  n     bi       n  h   vµ    c¸c kho¶n  î khã  ßi.C¸c  n  ®  kho¶n  î kh«ng  n  thu  åi ® îc,cÇn    nh  â h    x¸c ®Þ r  møc   ,  ®é nguyªn  ©n,  nh tr¸ch nhiÖ m   µ  Ön    v bi ph¸p  ö  ý.N Õ u   chñ  x l  do  quan  g©y  th×  êi ph¹m  çi ra  ng   l  ph¶ibåith ng. Héi ®ång     ê     qu¶n  Þ Tæng   tr   gi¸m  c, ®è   Gi¸m  c  ®èi víidoanh  ®è (     nghiÖp  kh«ng  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ)quyÕt  nh   tr   ®Þ møc   åi th ng. Kho¶n  b  ê   chªnh  Öch  ÷a  Öth¹ivµ  åi th ng  ña  ¬ng  ù  l gi thi     b   ê c ® s n Õu  Õu  îcbï ®¾ p   thi ®     b»ng  ü  ù  qu d phßng  µichÝnh  ña  t  c doanh  nghiÖp.Tr­   êng  îp n Õu  ü  ù  h  qu d phßng  µichÝnh  t  kh«ng    ï ®¾ p   ×  Çn  Õu  îc ®ñ b   th ph thi ®   h¹ch to¸nvµo    Ý  Êt th ng     chiph b   ê trong kú.  
  6. 6 C¸c kho¶n  î thùc sù  n    kh«ng  ßi  îc (theo quy  nh  ¹  ® ®    ®Þ ti Th«ng   è    t s 64 TC/TCDN   µy  ng 15/9/1998  ña  é   µi chÝnh  Ò   Öc  íng  Én  Ëp  µ  ö  c BT  v vi h d l vs dông  ù  d phßng  gi¶m    µng  ån kho,dù  gi¸h t    phßng  c«ng  î khã  ßi,dù  n  ®   phßng  gi¶m    gi¸chøng kho¸n t¹ doanh   i  nghiÖp  µ   íc), Nh n   doanh nghiÖp  ¹ch to¸nvµo  h   chiphÝ   ¹t®éng    ho   kinh doanh, ®ång  êiph¶i tiÕp  ôc theo  âi trªnsæ   Õ       th     t  d    k to¸n(tµi    kho¶n  µib¶ng  ©n  i kÕ   ngo   c ®è   to¸n)vµ  «n  c  êng   ® ®è th xuyªn ®Ó       thu håi.Sè  Òn thu ® îcsau    õchiphÝ    î,h¹ch to¸nvµo    Ëp  Êt th   ti       khitr     thu n      thu nh b   ­ êng  ña  c doanh  nghiÖp.   Héi  ng  ®å qu¶n  Þ, Tæng   tr   gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c  ®èi víidoanh  ®è (     nghiÖp  kh«ng  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  Þ)ph¶ichÞu  tr     tr¸chnhiÖ m   ícNhµ   ícvÒ     tr   n  c¸c kho¶n  î ph¶ithu cña    n     doanh nghiÖp.Tuú    theo møc      ¹m  Õu    ®é viph n con nî kh«ng    Õt  î hoÆc     tr¶h n   kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    î n Õu  khuyÕt ®iÓ m   ñ  tr¶n   do    ch quan  ×  ñ  î cã  Ó  Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh, båith ng  Ët chÊt;n Õu  Êu  th ch n   th b x ph   ch    ê v     c thµnh  éi ¹m  × bÞ    t  ph th   truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 6­ Cho    thuª, Õ  Êp,nhîng b¸n,thanh  ýtµi  th ch      l    s¶n: 6.1.Cho    thuª, Õ  Êp  µis¶n:  th ch t   Doanh  nghiÖp  îc quyÒn  ®  cho    chøc,c¸ nh©n  c¸c tæ     trong níc thuªho¹t       ®éng    µis¶n  éc  Òn  c¸c t   thu quy qu¶n  ývµ  ö  ông  ña  × nh,    ©ng    l  s d cm ®Ó n cao hiÖu  Êt sö  ông, t¨ng thu nhËp  ng  su   d     nh ph¶itheo  âi,thu håitµis¶n    Õt    d       khih h¹n cho    thuª. §èi víi        t¶is¶n cho thuª ho¹t®éng, doanh        nghiÖp  Én  v ph¶itrÝch  Êu    kh hao  theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ Doanh nghiÖp  îc ®em   µis¶n  éc  Òn  ®  t  thu quy qu¶n  ý vµ  ö  ông  ña  l  s d c m × nh    Ç m   è,thÕ  Êp  ®Ó c c  ch vay  èn  v hoÆc   b¶o    ¹ c¸c tæ  l∙nht i   chøc  Ýn  ông    td theo ®óng  ×nh tù,thñ tôcquy  nh  ña    tr         ®Þ c ph¸p luËt.   Doanh  nghiÖp kh«ng  îc®em   Ç m   è,   Õ  Êp, cho  ®  c c   th ch   thuªc¸c tµis¶n       ®i  în,®i  m   thuª,nhËn  ÷  é,  Ën  Ç m   è, nhËn  Õ  Êp...cña    gi h nh c c  th ch   doanh  nghiÖp kh¸cn Õu    kh«ng  îcsù  ng    ña  ñ  ë  ÷u  ÷ng  µi ®   ®å ý c ch s h nh t  s¶n  . ®ã §èi víitµis¶n  µ toµn  é   ©y      l  bd chuyÒn c«ng  nghÖ   Ýnh  ña  ch c doanh  nghiÖp theo  quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ    ü  Ëtkhicho    ­ k thu     thuª,cÇ m   è, thÕ   Êp    c  ch ph¶i ® îc c¬      quan  quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp cho  Ðp. ph 6.2.Nhùng      b¸n,thanh  ýtµis¶n: l    a)  îng b¸n:Doanh  Nh     nghiÖp  îc nhîng b¸n    µis¶n  ®    c¸c t   kh«ng  Çn  ïng, c d   l¹chËu  Ò   ü  Ët ®Ó     v k thu   thu  åi vèn  ö  ông  h  sd cho  ôc  ch  m ®Ý kinh doanh  ã    c hiÖu qu¶  ¬n; h §èi víitµis¶n  µ toµn  é   ©y      l  bd chuyÒn c«ng nghÖ   Ýnh  ña  ch c doanh  nghiÖp  theo quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ    ü  Ëtkhinh­   ­ k thu     îng b¸n    ph¶i® îcc¬      quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp  ng    ®å ý b»ng  v¨n b¶n.   b) Thanh  ý:Doanh    l  nghiÖp  îcthanh  ýnh÷ng  µis¶n  Ð m,  Êt  È m   ®  l  t  k m ph chÊt;tµis¶n  ¹chËu  Þ     áng     l  b hh kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ôc  åi;tµis¶n  ¹chËu  ph h     l  kü  Ët kh«ng  ã  thu   c nhu  Çu  ö  ông  c sd hoÆc   ö  ông  sd kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶  µ v kh«ng  Ó  îng b¸n  th nh   nguyªn tr¹ng® îc.Nh÷ng  µis¶n  µtoµn  é  ©y        t  l  bd chuyÒn  c«ng nghÖ   Ýnh  ña  ch c doanh  nghiÖp  theo quy  nh   ña  ¬  ®Þ c c quan  qu¶n  ý l 
  7. 7 ngµnh kinh tÕ    ü  Ëtkhithanh  ýph¶i® îcc¬    ­ k thu     l      quan  Õt  nh  µnh  Ëp quy ®Þ th l  doanh  nghiÖp    Öt. phª duy Khi nhîng    b¸n,thanh  ýdoanh    l  nghiÖp ph¶ilËp  éi ®ång  ¸nh    ùc   H  ® gi¸th   tr¹ng vÒ   Æt   ü  Ët,thÈm   nh    Þ tµis¶n. Tµi s¶n  em   îng     m k thu   ®Þ gi¸tr        ® nh b¸n ph¶i tæ    chøc  u     ®Ê gi¸,th«ng  b¸o c«ng khai.N Õ u   tµis¶n       thanh  ý díih×nh  l    thøc  ì bá, huû, ph¶i tæ  d        chøc  éi  ng  H ®å thanh  ý do  l   Tæng   gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  Õt ®Þnh. quy   c) Chªnh  Öch  ÷a sè  Òn thu ® îc   thanh  ý,nhîng b¸n  µis¶n  íi     l gi   ti      do  l    t  v  gi¸ trÞ cßn  ¹ trªnsæ   Õ     µ    Ý   îng      l     k to¸n v chiph nh i b¸n,thanh  ý(nÕu  ã) ® îc h¹ch l  c      to¸nvµo  Õt    k qu¶  kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp    Ëp  (thunh kh¸c). 7­ Xö  ýtæn  Êttµi   l  th     s¶n: M äi  tæn  Êttµis¶n  ña  th     c doanh  nghiÖp  ph¶ilËp      biªnb¶n    nh  x¸c ®Þ møc   ®é,  nguyªn nh©n  µ    v tr¸chnhiÖm.  Õ u:   N 7.1.Tµis¶n     tæn  Êtdo  th   nguyªn nh©n  ñ    ch quan  ña  Ëp  Ó  µ    ©n   c t th v c¸ nh th×  êi g©y  tæn  Êt ph¶i båi th ng  ng   ra  th       ê theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Héi lu     ®ång  qu¶n  Þ hoÆc   tr   Gi¸m  c  ®èi víidoanh  ®è (     nghiÖp kh«ng  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ)quyÕt  nh  tr   ®Þ møc   åi th ng  µ  Þu  b   ê v ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt  nh     v quy ®Þ cña  × nh. m 7.2­Tµis¶n  ∙     ® mua  b¶o  Ó m   Õu  Þ  hi n b tæn  Êtth× do    chøc b¶o  th     c¸ctæ    hiÓ m   åith ng  b   ê cho  doanh nghiÖp ®èi víi         kho¶n  Öth¹i  Êt    Õu  c¸c thi   , m m¸t,thi hôttheo Hîp  ng      ®å b¶o  Ó m. hi 7.3­ Gi¸ trÞ tæn  Êt sau    ∙  ï  p       th   khi ® b ®¾ b»ng  Òn   åi th ng  ña    ti b  ê c c¸ nh©n, tËp  Ó  ña    chøc    th c c¸ctæ  b¶o  Ó m   Õu  Õu  îcb﮾ p   hi n thi ®     b»ng  ü  ù  qu d phßng  µichÝnh  ña  t  c doanh  nghiÖp.Trêng  îp n Õu  ü  ù    h  qu d phßng  µichÝnh  t  kh«ng    ï ®¾ p   ×  Çn  Õu  îch¹ch    µo    Ý  Êt th ng  ®ñ b   th ph thi ®   to¸nv chiph b   ê trong   kú. Nh÷ng  êng  îp tæn  ÊtvÒ   µis¶n  thiªntai®Þch  ¹ doanh  tr h  th   t   do     ho   nghiÖp  kh«ng  Ó  ù kh ¾c  ôc  îc th×  éi ®ång  th t   ph ®   H   qu¶n  Þ hoÆc   tr   Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  µ   íc(®èivíi Nh n      doanh  nghiÖp  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  Þ)ph¶ilËp ph¬ng  tr      ¸n  ö  ý tæn  Êt tr×nh  ¬  x l  th   c quan  µichÝnh. Sau    ã    Õn  ña  ¬  t    khi c ý ki c c quan  quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp    ®Ò nghÞ,  ¬  c quan  µichÝnh  t  quyÕt  ®Þnh  ö  ýhoÆc       ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh  ö  ý. x l  b¸o c¸o Th t   ph quy   xl Sau    ö  ýtæn  Êt,doanh  khix l   th   nghiÖp ph¶i®iÒu    chØnh  ¹ sæ   Õ     l i k to¸n   theo quyÕt ®Þnh  ö  ý.     xl 8­ §¸nh    ¹tµi   gi¸l     i s¶n: Doanh nghiÖp  îc®¸nh    ¹ tµis¶n  µ  ¹ch      ®  gi¸l     i vh to¸nt¨ng gi¶m  èn  v kho¶n  chªnh  Öch  ®¸nh    ¹tµi l do  gi¸l     i s¶n trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h   8.1.KiÓ m     ¸nh    ¹ tµis¶n    kª ® gi¸l     i theo  Õt  nh  ña  ¬  quy ®Þ c c quan  µ   íc Nh n   cã  Èm  Òn; th quy 8.2.Thùc  Ön    Çn    hi cæ ph ho¸,®a   ¹ng   d ho¸  ×nh  h thøc  ë  ÷u, chuyÓn  sh   ® æi  ë  ÷u  s h doanh  nghiÖp;   8.3.Dïng  µis¶n    ªndoanh, gãp  èn    Çn    em   µis¶n  i    t  ®Ó li     v cæ ph (khi® t  ® gãp  èn  µ    Ën  µis¶n  Ò); v v khinh t   v ViÖc  ¹ch      h to¸nt¨ng hoÆc  gi¶m  èn  µ   íc ® îcc¬  v Nh n     quan  µichÝnh    t  phª duyÖt.
  8. 8 B ­ § Ç u  t ra  g o µ i d o a n h   g hi Ö p n n Doanh  nghiÖp  îcsö  ông  èn,tµis¶n,gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t    ® d v        sd ®Ê ®Ó ®Ç u    ngoµi doanh  t ra    nghiÖp theo nguyªn  ¾c  ã  Öu  t c hi qu¶, b¶o  µn,ph¸t   to     tr Ón vèn, t¨ng thu nhËp  µ  ¶m   i      v® b¶o  Ö m   ô  nép  ©n  nhi v thu  ng s¸ch Nhµ   íc;   n  viÖc  u    ®Ç t ph¶itu©n    theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p  Ët.Khi ®em   lu     gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t    u      µidoanh     sd ®Ê ®Ó ®Ç t ra ngo   nghiÖp ph¶ithùc hiÖn      theo c¸cquy  nh  ña  Ët ®Êt  ai.    ®Þ c Lu   ® C¸c  ×nh  h thøc  u    ngoµidoanh  ®Ç t ra    nghiÖp  å m:  g mua     Õu,gãp  cæ phi   vèn  ªndoanh,gãp    Çn  µ    ×nh  li     cæ ph v c¸ch thøc ®Ç u      tkh¸c... §èivíi   ×nh     hc¸c thøc ®Ç u    ªndoanh:   tli   1­ §Çu   ªndoanh    tli   trong níc:   ­ §Çu   µo      t v c¸c doanh nghiÖp  µ   íc kh¸c th×  Héi  ng  Nh n     do  ®å qu¶n  Þ tr   hoÆc  Gi¸m  c  ®èivíidoanh  ®è (     nghiÖp kh«ng  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ)quyÕt tr     ®Þnh  ¬ng    ªndoanh. ph ¸n li   ­  Çu     µo  § t v c¸c  doanh nghiÖp kh«ng  éc  ë  ÷u  µ   íc th×  éi thu s h Nh n   H  ®ång qu¶n  Þ quyÕt  nh  ù  li   tr   ®Þ d ¸n  ªndoanh. §èi víidoanh       nghiÖp  c  Ëp  ®é l (kh«ng  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ)th×  ù  li   tr   d ¸n  ªndoanh  ph¶i ® îc c¬      quan  Õt quy   ®Þnh  µnh  Ëp doanh  th l  nghiÖp  ng    ®å ý b»ng    v¨n b¶n. ­ Doanh  nghiÖp  µ   íc kh«ng  îc phÐp   u    vµo  Nh n   ®  ®Ç t doanh  nghiÖp  thuéc c¸c thµnh  Çn     ph kinh tÕ    kh¸c m µ   êiqu¶n  ý®iÒu  µnh    ng   l  h hoÆc   êisë  ng   h÷u  Ýnh  µvî,chång,bè,m Ñ,  ch l       con  ña  ñ   Þch  éi ®ång  c Ch t H  qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m ®èc,Gi¸m  c, K Õ     ëng      ®è   to¸ntr doanh nghiÖp  µ   íc®ã. Nh n   2­ §Çu   ªndoanh  íi ñ  u    ícngoµi:   tli   v  ch ®Ç tn   N Õ u   ö  ông  tµis¶n    u     ªndoanh  íichñ  u    íc ngoµi t¹ sd    ®Ó ®Ç t li   v  ®Ç t n     i ViÖt Nam   hoÆc   ¹  íc ngoµi th×  t in     doanh  nghiÖp  ph¶i ® îc c¬      quan  quyÕt  ®Þnh  µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp  hoÆc   éi  ng  H ®å qu¶n  Þ n Õu   îc c¬  tr   ®   quan  quyÕt  nh  µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp  û  Òn  u quy phª  Öt  ù  li   duy d ¸n  ªndoanh  vµ  c¸o b»ng    b¸o    v¨n b¶n cho  ¬  c quan  µichÝnh  t  trong vßng  ngµy  Ó   õ khi   15  k t    phª duyÖt.   ViÖc  u    ªndoanh  íi ñ  u    ®Ç tli   v ch ®Ç ttrongnícvµ  ícngoµiph¶i®¶m         n      b¶o cã  Öu  hi qu¶, b¶o  µn  µ    iÓn vèn;cã    to v ph¸ttr     b¸o  c¸o  nh  ú  Ò   ×nh  ×nh    ®Þ kvt h kÕt qu¶  ªndoanh  li   cho  ¬  c quan  µichÝnh  µ  ¬  t  v c quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh nghiÖp. Héi ®ång    qu¶n  Þ,Gi¸m  c  ®èivíi tr   ®è (     doanh  nghiÖp kh«ng  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  Þ)cö  êi cã  ×nh  ,  È m   Êt qu¶n  ý trùc tiÕp  Çn  èn  ãp  tr   ng   tr ®é ph ch   l    ph vg vµo  doanh    nghiÖp kh¸c vµ  Þu    ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Öu    v hi qu¶  u     ngoµi ®Ç t ra    doanh nghiÖp.ViÖc    qu¶n  ýphÇn  èn  µ   íct¹ c¸cdoanh  l  v Nh n       i nghiÖp kh¸cthùc     hiÖn theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.   ®Þ hi h c Nh n   §Çu     íc ngoµi:Doanh  tra n     nghiÖp  µ   íc ® îcphÐp  a  èn  µ  µis¶n  Nh n     ® v v t  ®Ç u    ùctiÕp ra nícngoµitheo  ttr          quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti  ®Þ s 22/1999/N§­  CP ngµy  14/04/1999  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph "Quy  nh   Ò   u    ra  íc ngoµi cña  ®Þ v ®Ç t n    doanh  nghiÖp  µ   íc". Nh n  
  9. 9 C ­ B ¶ o  to µ n  è n v µ  p h¸t  v tri Ó n v è n B¶o  µn  èn  µ    iÓn vèn  µ nghÜa  ô  ña  to v v ph¸ttr   l  v c doanh  nghiÖp      ®Ó b¶o vÖ   îÝch  ña  µ   ícvÒ   èn  ∙  u    µo  l  i c Nh n   v ® ®Ç tv doanh  nghiÖp  µ   íc,t¹o®iÒu  Nh n     kiÖn  cho  doanh nghiÖp   ®Þnh  µ    iÓnkinh doanh  ã  Öu  æn   v ph¸ttr     c hi qu¶,t¨ng    thu nhËp    cho  êilao®éng  µ  µm  Üa  ô  íi ©n  ng     v l ngh v v   Ng s¸ch Nhµ   íc.   n C¸c biÖn    ph¸p b¶o  µn  èn  µ:   to v l ­  ùc  Ön  ng  Õ     Th hi ®ó ch ®é qu¶n  ý,sö  ông  èn, tµis¶n  l  d v    theo      c¸c qui ®Þnh  ña  µ   ícvµ  c Nh n   Th«ng   µy; tn ­  ùc  Ön  Öc  Th hi vi mua  b¶o  Ó m   µis¶n  éc  hi t  thu quyÒn qu¶n  ý vµ  ö  l  s dông  ña  c doanh nghiÖp.   TiÒn  mua  b¶o  Ó m   îch¹ch to¸nvµo    Ý  hi ®     chiph s¶n  Êtkinhdoanh. xu       ­ Doanh    nghiÖp  µ   íc® îch¹ch    µo    Ý  Nh n     to¸nv chiph kinh doanh,chiphÝ       ho¹t®éng    kh¸cc¸ckho¶n  ù     d phßng  sau  y: ®© +  ù   D phßng  gi¶m    µng  ån kho:lµkho¶n  gi¸h t     gi¶m    Ët t  µng    ån gi¸v  ,h ho¸ t   kho  ù  Õn  Ïx¶y    d ki s   ra trongkú   kinh doanh  Õp theo;   ti   +  ù   D phßng    c¸ckho¶n  îph¶ithu khã  ßi:lµc¸ckho¶n  n     ®      ph¶ithu dù  Õn      ki kh«ng  ® îc trong kú  thu      kinh doanh  tí do      i kh¸ch nî kh«ng  ã       c kh¶ n¨ng thanh  to¸n; +  ù   D phßng  gi¶m      gi¸c¸cchøng  kho¸n trong ho¹t®éng  µi Ýnh;       t  ch   ViÖc  Ëp  µ  ö  ông    l vsd c¸c kho¶n  ù  d phßng  ãi trªnthùc  Ön  n    hi theo    quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h Ngoµi c¸c biÖn     ph¸p trªn,doanh    nghiÖp  îc dïng    ®  l∙ n¨m  i sau  íc thuÕ  (tr   hoÆc  sau  Õ) ®Ó   ï lçc¸c n¨m  íc(thêigian kh«ng    n¨m),® îch¹ch thu   b      tr       qu¸ 05       to¸nm ét  è  Öth¹i(thi   , Þch  Önh...  µo    Ý    s thi     ªntai  d b )v chiph hoÆc   Õt  k qu¶  kinh  doanh  theo qui®Þnh  ña  µ   íc.    c Nh n   V­ ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng   nµy  t thay  Õ  th Th«ng   sè  TC/TCDN   µy  t 75  ng 12/11/1996  íng h  dÉn  Öc  vi qu¶n  ý,sö  ông  èn  µ  µis¶n  l  d v v t  trong doanh    nghiÖp  µ   ícvµ  ã  Nh n   c hiÖu  ùcthihµnh  õngµy  l   t  NghÞ   nh  è  ®Þ s 27/1999/N§­   µy  CP ng 20/4/1999 cña    ChÝnh  ñ  ã  Öu  ùc. ph c hi l M äi quy  nh  íc ®©y   Ò   ®Þ tr   v qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  ¹  l  v t  ti doanh nghiÖp    tr¸i víi  Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b Trong    ×nh thùc hiÖn,c¸c Bé,  µnh, c¸c doanh  qu¸ tr        ng    nghiÖp  Õu  ã  ­ n cv íng  ¾ c     Þ   m ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Ò   é   µi chÝnh    vBT  ®Ó nghiªn cøu  öa  æi, bæ     s®   sung.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2