intTypePromotion=1

Thông tư 62-TC/CĐKT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
146
lượt xem
33
download

Thông tư 62-TC/CĐKT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 62-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển sổ khi áp dụng hệ thống tài khoản kế toán mới đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 62-TC/CĐKT của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  62­T C/ C§ K T  n g µ y  2 th¸ng 11 n¨ m  1996 h í ng d É n   BT s c h u y Ó n  s æ  khi ¸p d ô n g  h Ö   è ng t µi h o ¶ n th  k k Õ  to¸n m í i ® è i víi  c¸c ® ¬ n  v Þ   µ n h  c h Ý n h   ù  n g hi Ö p h s Bé   µi chÝnh  ∙  quyÕt  nh  è  T  ® ra  ®Þ s 999­ TC/Q§/C§KT  µy  th¸ng 11   ng 2    n¨m 1996  ban  µnh  Ö   èng  µikho¶n  Õ     íi¸p  ông  h h th t  k to¸nm   d cho    n  Þ   c¸c ®¬ v hµnh  Ýnh  ù  ch s nghiÖp  Ó   õ ngµy  th¸ng 01  k t  01    n¨m 1997.§Ó   Öc  iÓn khai   vi tr     chÕ     Õ     íi® îcthuËn  î  é  µichÝnh  íng dÉn  ¬ng  ®é k to¸nm     l iB T   , h  ph ph¸p chuyÓn     sæ   õ h Ö   èng  µikho¶n  Õ     ang    ông  t   th t  k to¸n® ¸p d sang  Ö   èng  µikho¶n  Õ   h th t  k to¸nmíicho    n  Þ  µnh  Ýnh  ù     c¸c®¬ v h ch s nghiÖp    nh sau: I­  Yªu c Ç u 1/ TÊt  c¸c sè  Öu kÕ     c¶    li   to¸n tr c vµ    í   sau    khichuyÓn    sæ ph¶i®Çy   ,    ®ñ chÝnh    ¶m   x¸c,® b¶o  i so¸tkhíp ®óng  ÷a gi¸trÞ vµ  Ön  Ët,gi÷a sè  Öu ®è       gi       hi v     li   kÕ     to¸ntæng  îp vµ  Õ       Õt, ÷a sè        µ  è  Ön  ã.. h   k to¸nchiti   gi   ghitrªnsæ v s hi c . 2/ TríckhichuyÓn    Õ        sæ k to¸n,c¸c ®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù     vh ch s nghiÖp  ph¶i   x¸c ®Þnh  Ýnh    µ    Õt      ch x¸c v gi¶iquy c¸c kho¶n  î ph¶i thu,nî ph¶i tr¶ vµ    n           c¸c kho¶n  Ëtt  µng    v  ,h ho¸ cßn    ng, ®¶m   khª ®ä   b¶o  è  Öu chuyÓn  s li   sang  Ö   èng  h th sæ   Õ     íirâ rµng,minh  ¹ch víi y    ¬  ë  k to¸nm       b    ®Ç ®ñ c s ph¸p lý.  3/ C¨n  vµo  Æc   iÓ m   chøc, tÝnh  Êt vµ  éi dung  ¹t®éng,   cø  ® ® tæ    ch   n   ho     c¨n cø  éidung  Ö   èng  µikho¶n  Õ     íi,tõng  n  Þ    n  h th t  k to¸nm   ®¬ v nghiªncøu  Ën    v dông    µikho¶n  ét  c¸c t   m c¸ch phï hîp,n Õu  Êy  Çn        th c bæ sung thªm  µikho¶n  t  th× ph¶i ®Ò     nghÞ   íic¬  v   quan  ã  Èm   c th quyÒn xem   Ðt  x quyÕt  nh   ®Þ theo  nguyªn t¾c:   ­  Ò     V bæ sung  µikho¶n  Êp    ¹  µikho¶n  sè)  t  c I (lo it   3  ph¶i ® îc Bé   µi     T  chÝnh cho  Ðp. ph ­V Ò       bæ sung  µikho¶n  Êp  (lo¹tµikho¶n  sè)ph¶i® îcc¬  t  c 2      i 4        quan  ñ  ch qu¶n  cho  Ðp  ph sau      æi  èng  Êt víi é  µichÝnh. khitrao® th nh     T   B II­ × n h t ù c¸c vi Ö c p h ¶i l µ m  c hi c h u y Ó n  s æ  Tr 1/ C¸c  µnh, c¸c ®Þa   ¬ng  µ  õng  n  Þ  Õn  µnh  Ëp  Ên      ng    ph vt ®¬ v ti h t hu cho m äi    é,nh©n    Õ   c¸n b   viªnk to¸n.   ¾ m   îcnéidung  µ  Õtc¸ch vËn  ông  ­ .n . ®   v bi     d ph ¬ng  ph¸p  µ  ×nh tù ghichÐp  v tr       theo quy  nh  ña  Õ     Õ     íi,còng  ®Þ c ch ®é k to¸nm   nh  ¬ng  ph ph¸p chuyÓn  è    ña    µikho¶n  õ sæ   Õ     ò  s d c c¸c t   t   k to¸nc sang    Õ   sæ k to¸nmíi.   2/ChuÈn  Þ  y        b ®Ç ®ñ c¸cchøng  õ,sæ   Õ     ïhîp víi Ö   èng  Õ   t   k to¸nph       th h ch ®é   Õ     íi. k to¸nm 3/ Tríc khichuyÓn    Õ        sæ k to¸n,c¸c ®¬n  Þ     v ph¶itiÕn  µnh  Óm   tµi   h ki kª    s¶n, vËt t  µng     , h ho¸..   i  Õu  è  Öu  ÷a    Õ   .®è chi s li gi sæ k to¸n vµ  Ön  Ët,®èi ,   hi v    
  2. 2 chiÕu    x¸c minh  c«ng  î,kho¸ sæ   Õ       µikho¶n,lËp  n    k to¸nc¸c t     B¶ng  ©n  i tµi c ®è     kho¶n theo chÕ     Õ     ò.   ®é k to¸nc 4/ TÝnh    è      µikho¶n  íi trªnc¬  ë  è      µikho¶n  ò  ã    to¸n s d c¸c t   m     s s d c¸c t   cc li   ªnquan.(Theo  íng dÉn  èi    h  m quan  Ö   ÷a c¸ctµikho¶n  ò  µ    µikho¶n  h gi       c v c¸c t   míi® îctr×nh bµy    Çn  ô  ôc).      ë ph ph l Khi tÝnh  è        µo    µikho¶n  Õ     íicÇn  ó      êng    s d ®Ó ghiv c¸c t   k to¸nm   ch ý c¸c tr hîp sau:   ­  ét  µikho¶n  ò  ªnquan  n   Òu  µikho¶n  íi th×  M t  c li   ®Õ nhi t   m  ph¶i ph©n    tÝch  è    ña    µikho¶n  ò      µo  è    ña    µikho¶n  íitheo  éi s d c c¸ct   c ®Ó ghiv s d c c¸ct   m  n  dung  ïhîp. ph   ­ M ét  µikho¶n  íihîp nhÊt nhiÒu  µikho¶n  ò  ×    t  m      t  c th ph¶ihîp céng  è       sd cña  Òu  µikho¶n  ò      µo  è    ña  ét  µikho¶n  íi. nhi t   c ®Ó ghiv s d c m t   m ­ Nh÷ng  µikho¶n  íi ph¶n    t  m  ¸nh    ¹t®éng  c¸c ho   kinh tÕ  íi ph¸tsinh m µ     m      cha  ã  c quy  nh  íng  Én  ®Þ h d trong h Ö   èng  µikho¶n  ò  ×    th t  c th ph¶ic¨n  vµo    cø  néidung  µikho¶n  íi®Ó     nh  è    õc¸ctµikho¶n  ò  µ   n  Þ  ∙  ö    t  m   x¸c®Þ s dt      c m ®¬ v ® s dông    ¹ch to¸nc¸cho¹t®éng  . ®Ó h         ®ã 5/ Sau    Ýnh  îc sè      µikho¶n  íi ph¶ilËp    khit ®   d c¸c t   m    B¶ng  ©n  i  è    c ®è s d tµikho¶n    theo  Ö   èng  µikho¶n  íië  êi®iÓ m   h th t  m   th   chuyÓn    sæ sang    ông  ¸p d h Ö   èng  µi th t  kho¶n  Õ     íi. k to¸nm 6/ C¨n  vµo  è    íi tÝnh  îc cña    µikho¶n  Õ     íi,kÕ       cø  s dm   ®  c¸c t   k to¸n m   to¸n ghivµo  è  u   ú  ña      Õ     íicho  õng tµikho¶n.   s ®Ç k c c¸csæ k to¸nm   t    7/ KiÓ m       Ðt vµ  i chiÕu  ¹ toµn  é  è  Öu míi®∙          tra,so¸tx   ®è   l  i b s li     ghitrªnsæ kÕ     µ  c¸o kÕ     ¶m   to¸nv b¸o    to¸n® b¶o  íp ®óng  ÷a c¸c sæ   Õ     kh   gi     k to¸ntæng  îp  h víisæ   Õ       Õt, ÷a sæ   Õ     íib¸o    Õ     k to¸nchiti   gi   k to¸nv   c¸o k to¸n,gi÷a hiÖn  Ët vµ      v  gi¸trÞ..   . III­Q u a n  h Ö  gi ÷ a c¸c t µi h o ¶ n  k Õ  to¸n m í i v µ  c¸c t µi h o ¶ n  k Õ      k  k to¸n c ò  k hi c h u y Ó n  s è  d § Ó     n  Þ  Ýnh    è    µ  c¸c®¬ v t to¸ns d v chuyÓn  è    Ýnh    õh Ö   èng  µi s d ch x¸ct   th t  kho¶n  Õ   k to¸n cò    sang  Ö   èng  µikho¶n  Õ   h th t  k to¸n míi,phô  ôc kÌm     l  theo  th«ng   µy  íng dÉn  èi  tn h   m quan  Ö   ÷a tµikho¶n  Õ     ò  µ  µikho¶n  Õ   h gi     k to¸nc v t   k to¸nmíivµ    sè  Öu phôc  ô      c¨n cø  li   v cho  Öc  vi chuyÓn  è    s d (xem  ô  ôc híng ph l     dÉn  Ìm  k theo). Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ 1/1/1997.Trong    ×nh thùc hiÖn  tn c hi l     t    qu¸ tr     chuyÓn sæ,  Õu  ã  íng m ¾ c   ã  n cv   kh kh¨n ®Ò   Þ    é, ngµnh,c¸c®Þa  ­   ngh c¸cB      ph ¬ng,c¸c®¬n  Þ     v ph¶n  vÒ   é  µichÝnh    ¸nh  B T   ®Ó nghiªncøu  íng dÉn    h  thªm.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2