intTypePromotion=1

Thông tư 63/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
41
lượt xem
2
download

Thông tư 63/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 63/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhằm khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Nghị định số 10/1998/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 63/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 63/1998/TT-BTC ngµy 13 th¸ng 05 n¨m 1998 híng dÉn thùc hiÖn mét sè quy ®Þnh vÒ thuÕ nh»m khuyÕn khÝch vµ b¶o ®¶m ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i ViÖt Nam quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 10/1998/N§-CP - C¨n cø LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 12/11/1996; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 10/1998/N§-CP ngµy 23/1/1998 cña ChÝnh phñ vÒ mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vµ b¶o ®¶m ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn mét sè quy ®Þnh vÒ thuÕ nh»m khuyÕn khÝch vµ b¶o ®¶m ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i ViÖt Nam nh sau: A. §èi tîng ¸p dông C¸c ®èi tîng ®îc ¸p dông quy ®Þnh vÒ thuÕ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy bao gåm: - C¸c doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi ®îc thµnh lËp theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. - C¸c bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh trªn c¬ së hîp ®ång theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. - C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi kh¸c ®îc thµnh lËp trªn c¬ së HiÖp ®Þnh ®îc ký kÕt gi÷a ChÝnh phñ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ níc ngoµi. Trêng hîp trong HiÖp ®Þnh cã c¸c quy ®Þnh kh¸c vÒ thuÕ th× thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh ®ã. C¸c ®èi tîng nªu trªn ®©y gäi lµ Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. B. BiÖn ph¸p b¶o ®¶m quyÒn lîi nhµ ®Çu t I. ThuÕ lîi tøc 1. ThuÕ suÊt thuÕ lîi tøc: C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t tríc ngµy 23/11/1996 nép thuÕ lîi tøc theo quy ®Þnh t¹i GiÊy phÐp ®Çu t. Trêng hîp thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n míi ban hµnh cña ChÝnh phñ ViÖt Nam thÊp h¬n thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc quy ®Þnh t¹i GiÊy phÐp ®Çu t th× viÖc ®¶m b¶o quyÒn lîi cho nhµ ®Çu t vÒ thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc ®îc thùc hiÖn nh sau: 1.1. C¬ quan cÊp giÊy phÐp ®Çu t thùc hiÖn ®iÒu chØnh thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc cho c¸c doanh nghiÖp theo quy ®Þnh míi trong c¸c trêng hîp sau:
  2. 2 - Doanh nghiÖp thuéc dù ¸n ®¶m b¶o ®ñ hai ®iÒu kiÖn: dù ¸n thuéc danh môc dù ¸n ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t vµ thuéc danh môc ®Þa bµn khuyÕn khÝch ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i Pphô lôc 1 NghÞ ®Þnh 10/1998/N§- CP ngµy 23/1/1998 cña ChÝnh phñ ®îc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc u ®·i trong suèt thêi gian ho¹t ®éng cßn l¹i cña dù ¸n. - C¸c doanh nghiÖp ®Çu t vµo c¸c ®Þa bµn mµ sau ®ã c¸c ®Þa bµn nµy ®îc chuyÓn thµnh Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt hoÆc khu c«ng nghÖ cao ®îc ¸p dông c¸c u ®·i vÒ thuÕ lîi tøc theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 36/CP ngµy 24/4/1997 cña ChÝnh phñ. - C¸c doanh nghiÖp ®ang trong thêi h¹n ®îc hëng thuÕ suÊt u ®·i theo quy ®Þnh t¹i GiÊy phÐp ®Çu t nhng thêi h¹n ¸p dông thuÕ suÊt u ®·i theo quy ®Þnh míi dµi h¬n so víi thêi h¹n ¸p dông quy ®Þnh t¹i GiÊy phÐp ®Çu t. - C¸c doanh nghiÖp kh«ng thuéc diÖn ®îc hëng u ®·i thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc theo GiÊy phÐp ®Çu t nhng trong thùc tÕ ®¶m b¶o ®îc c¸c ®iÒu kiÖn ®- îc hëng thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc u ®·i theo quy ®Þnh míi. 1.2. C¸c doanh nghiÖp kÓ trªn chØ ®îc c¬ quan cÊp giÊy phÐp ®Çu t ®iÒu chØnh thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc nÕu c¸c doanh nghiÖp tho¶ m·n hai ®iÒu kiÖn: - Doanh nghiÖp ®ang trong thêi h¹n ®îc hëng thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc u ®·i theo quy ®Þnh míi. - Doanh nghiÖp ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc hëng thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc u ®·i theo quy ®Þnh míi. 1.3. ThuÕ suÊt thuÕ lîi tøc u ®·i theo quy ®Þnh míi thùc hiÖn tõ n¨m tµi chÝnh giÊy phÐp ®iÒu chØnh cã hiÖu lùc. 1.4. Trêng hîp doanh nghiÖp ®îc ®iÒu chØnh thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc u ®·i theo quy ®Þnh míi do ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn: Sö dông lao ®éng hoÆc tû lÖ xuÊt khÈu s¶n phÈm nhng sau thêi ®iÓm ®iÒu chØnh thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc u ®·i, doanh nghiÖp kh«ng thùc hiÖn ®îc ®iÒu kiÖn hëng thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc u ®·i th× thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc u ®·i chØ ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c n¨m tµi chÝnh doanh nghiÖp thùc hiÖn ®îc ®iÒu kiÖn hëng thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc u ®·i. Hµng n¨m, doanh nghiÖp ph¶i b¸o c¸o víi c¬ quan cÊp giÊy phÐp ®Çu t vµ c¬ quan thuÕ qu¶n lý doanh nghiÖp vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu trªn vµ kª khai nép thuÕ lîi tøc theo thuÕ suÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn doanh nghiÖp ®¹t ®îc. C¬ quan thuÕ qu¶n lý doanh nghiÖp kiÓm tra x¸c ®Þnh møc ®é thùc hiÖn c¸c chØ tiªu trªn vµ x¸c ®Þnh møc thuÕ lîi tøc ph¶i nép hµng n¨m cña tõng doanh nghiÖp. VÝ dô: Doanh nghiÖp A ®îc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t n¨m 1994 vµ b¾t ®Çu s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m 1996. Theo GiÊy phÐp ®Çu t doanh nghiÖp ®îc hëng thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc lµ 20% trong thêi gian 5 n¨m kÓ tõ n¨m tiÕp theo n¨m ®îc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t. G¶i sö n¨m 1998 doanh nghiÖp xuÊt khÈu 80% s¶n phÈm tiªu thô, theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 54 NghÞ ®Þnh sè 12/CP th× doanh nghiÖp ®îc nép thuÕ lîi tøc víi thuÕ suÊt 15%. N¨m 1998 doanh nghiÖp ®îc c¬ quan cÊp giÊy phÐp ®iÒu chØnh thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc lµ 15%. Thêi gian ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc 15% lµ 12 n¨m kÓ tõ khi doanh nghiÖp b¾t ®Çu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu tõ n¨m 1998 trë ®i, hµng n¨m doanh nghiÖp ®Òu ®¹t tû lÖ xuÊt khÈu 80% th× doanh nghiÖp sÏ ®îc nép thuÕ lîi tøc theo thuÕ suÊt
  3. 3 15% ®Õn hÕt n¨m 2007 (12 n¨m kÓ tõ n¨m 1996). Trêng hîp, tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m 2007 cã n¨m doanh nghiÖp chØ ®¹t tû lÖ xuÊt khÈu s¶n phÈm tõ 50% ®Õn díi 80% th× n¨m ®ã doanh nghiÖp kª khai nép thuÕ lîi tøc theo thuÕ suÊt 20%; hoÆc cã n¨m doanh nghiÖp chØ ®¹t tû lÖ s¶n phÈm xuÊt khÈu 30% cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc u ®·i th× n¨m ®ã doanh nghiÖp kª khai nép thuÕ lîi tøc theo thuÕ suÊt 25%. Trêng hîp c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc t¹i quy ®Þnh míi bÊt lîi h¬n cho doanh nghiÖp th× c¸c doanh nghiÖp ®îc tiÕp tôc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc ®· quy ®Þnh t¹i GiÊy phÐp ®Çu t. 2. MiÔn, gi¶m thuÕ lîi tøc. C¸c doanh nghiÖp ®îc hëng c¸c u ®·i miÔn, gi¶m thuÕ lîi tøc theo GiÊy phÐp ®Çu t. Trêng hîp c¸c u ®·i vÒ miÔn, gi¶m thuÕ lîi tøc quy ®Þnh t¹i quy ®Þnh míi thuËn lîi h¬n c¸c u ®·i ®· ®îc quy ®Þnh t¹i GiÊy phÐp ®Çu t th× doanh nghiÖp ®îc hëng u ®·i theo quy ®Þnh míi nÕu: - Doanh nghiÖp ®ang trong thêi gian ®îc miÔn gi¶m thuÕ lîi tøc theo GiÊy phÐp ®· cÊp. §èi víi c¸c doanh nghiÖp GiÊy phÐp ®Çu t ®· cÊp kh«ng ®îc miÔn, gi¶m thuÕ lîi tøc th× doanh nghiÖp chØ ®îc miÔn gi¶m thuÕ lîi tøc theo quy ®Þnh míi nÕu tríc ®ã doanh nghiÖp kinh doanh cha cã lîi tøc. - T¹i thêi ®iÓm xin ®iÒu chØnh vÒ thêi h¹n miÔn gi¶m thuÕ lîi tøc c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc hëng u ®·i miÔn gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh míi. C¸c u ®·i miÔn, gi¶m thuÕ lîi tøc theo quy ®Þnh míi ®îc b¾t ®Çu thùc hiÖn tõ n¨m tµi chÝnh giÊy phÐp ®iÒu chØnh cã hiÖu lùc. 3. Thñ tôc ®iÒu chØnh thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc vµ u ®·i miÔn gi¶m thuÕ lîi tøc: C¸c doanh nghiÖp thuéc ®èi tîng ®îc ®iÒu chØnh thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc vµ ®èi tîng ®îc hëng u ®·i miÔn gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh trªn ®©y ph¶i cã c«ng v¨n göi c¬ quan cÊp GiÊy phÐp ®Çu t trong ®ã nªu râ lý do xin ®iÒu chØnh thuÕ suÊt vµ u ®·i miÔn gi¶m thuÕ lîi tøc, møc thuÕ suÊt xin ®iÒu chØnh vµ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu lµm c¨n cø xin hëng u ®·i theo quy ®Þnh míi cña n¨m tríc vµ n¨m b¸o c¸o tÝnh ®Õn thêi ®iÓm doanh nghiÖp xin ®iÒu chØnh. C¬ quan cÊp GiÊy phÐp ®Çu t sÏ cÊp GiÊy phÐp ®iÒu chØnh cho doanh nghiÖp. Trêng hîp trong 3 n¨m liªn tôc doanh nghiÖp kh«ng ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc hëng c¸c u ®·i vÒ thuÕ lîi tøc vµ thêi h¹n miÔn gi¶m thuÕ lîi tøc quy ®Þnh t¹i GiÊy phÐp ®Çu t (kÓ c¶ GiÊy phÐp ®iÒu chØnh), doanh nghiÖp ph¶i b¸o c¸o víi c¬ quan cÊp GiÊy phÐp ®iÒu chØnh GiÊy phÐp ®Çu t cho phï hîp. II. ThuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc hëng c¸c quy ®Þnh u ®·i h¬n vÒ thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi ®èi víi c¸c kho¶n lîi nhuËn chuyÓn ra níc ngoµi kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh GiÊy phÐp ®Çu t cña c¬ quan cÊp GiÊy phÐp ®Çu t.
  4. 4 III. ThuÕ nhËp khÈu: 1. Thñ tôc miÔn thuÕ nhËp khÈu: 1.1. §èi víi c¸c trêng hîp ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh sè 10/1998/N§-CP ngµy 23/1/1998 cña ChÝnh phñ th× thñ tôc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®îc thùc hiÖn theo Th«ng t sè 74 TC/TCT ngµy 20/10/1997 cña Bé Tµi chÝnh. Trêng hîp c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi kh«ng trùc tiÕp nhËp khÈu vËt t, nguyªn liÖu ®Ó chÕ t¹o m¸y mãc, thiÕt bÞ... mµ ký hîp ®ång gia c«ng, chÕ t¹o m¸y mãc, thiÕt bÞ víi doanh nghiÖp trong níc th× c¸c doanh nghiÖp trong níc ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi vËt t, nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó gia c«ng, chÕ t¹o m¸y mãc, thiÕt bÞ ®ã theo ®óng quy ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 4417/KTTH ngµy 5/9/1997 cña ChÝnh phñ. Thñ tôc miÔn thuÕ nhËp khÈu nh sau: - C«ng v¨n cña doanh nghiÖp trong níc göi Bé Th¬ng m¹i ®Ò nghÞ ®îc nhËp khÈu hµng miÔn thuÕ ®Ó chÕ t¹o m¸y mãc thiÕt bÞ theo hîp ®ång víi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. - Hîp ®ång gia c«ng, chÕ t¹o m¸y mãc thiÕt bÞ, linh kiÖn, phô tïng... ký gi÷a doanh nghiÖp trong níc vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. - Danh môc, sè lîng vËt t, nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó chÕ t¹o, gia c«ng thiÕt bÞ m¸y mãc, linh kiÖn, phô tïng... cho doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. - B¶n sao giÊy phÐp ®Çu t hoÆc giÊy phÐp ®iÒu chØnh cÊp cho doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®Ó thµnh lËp hoÆc më réng quy m«, thay thÕ, ®æi míi c«ng nghÖ. C¨n cø vµo hå s¬ trªn ®©y, Bé Th¬ng m¹i hoÆc c¬ quan ®îc Bé Th¬ng m¹i uû quyÒn sÏ xÐt duyÖt danh môc mÆt hµng nhËp khÈu ®îc miÔn thuÕ sau khi cã ý kiÕn ®ång ý miÔn thuÕ cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Trªn c¬ së danh môc mÆt hµng nhËp khÈu miÔn thuÕ ®îc duyÖt, Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng theo dâi viÖc nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp. 1.2. §èi víi c¸c trêng hîp ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu mét lÇn trang thiÕt bÞ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh sè 10/1998/N§-CP ngµy 23/1/1998 cña ChÝnh phñ th× thñ tôc miÔn thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t - Th¬ng m¹i - Tµi chÝnh - Tæng côc Du lÞch sè 11/TT-LB ngµy 21/7/1997. 1.3. §èi víi c¸c trêng hîp ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu nguyªn liÖu s¶n xuÊt quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh sè 10/1998/N§-CP: C¸c doanh nghiÖp cã vèn §TNN ®Çu t vµo c¸c dù ¸n thuéc danh môc dù ¸n ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t vµ c¸c dù ¸n ®Çu t vµo vïng nói, vïng s©u, vïng xa quy ®Þnh t¹i phô lôc 1 kÌm theo NghÞ ®Þnh 10/CP ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn liÖu s¶n xuÊt trong 5 n¨m kÓ tõ n¨m b¾t ®Çu s¶n xuÊt. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c l« nguyªn liÖu nhËp khÈu theo c¸c tê khai H¶i quan më tõ ngµy 7/2/1998 vµ ®îc giíi h¹n trong 5 n¨m kÓ tõ n¨m doanh nghiÖp b¾t ®Çu s¶n xuÊt. Thñ tôc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy ®îc quy ®Þnh nh sau:
  5. 5 + C«ng v¨n göi Bé Th¬ng m¹i xin nhËp khÈu miÔn thuÕ nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt. + KÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong n¨m vµ dù kiÕn sè lîng nguyªn liÖu nhËp khÈu phôc vô s¶n xuÊt. C¨n cø kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng n¨m cña doanh nghiÖp, Bé Th¬ng m¹i cÊp danh môc nguyªn liÖu nhËp khÈu miÔn thuÕ phôc vô s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng, danh môc nhËp khÈu miÔn thuÕ nguyªn liÖu n¨m 1998 kh«ng bao gåm sè lîng nguyªn liÖu doanh nghiÖp ®· nhËp khÈu theo c¸c tê khai më t¹i H¶i quan tríc ngµy 7/2/1998. C¨n cø danh môc nguyªn liÖu nhËp khÈu miÔn thuÕ do Bé Th¬ng m¹i cÊp, Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè theo dâi viÖc nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp. 1.4. §èi víi c¸c trêng hîp ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu nguyªn liÖu s¶n xuÊt b¸n s¶n phÈm cho doanh nghiÖp kh¸c ®Ó trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm xuÊt khÈu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 §iÒu 13 NghÞ ®Þnh sè 10/1998/N§-CP ngµy 23/1/1998 cña ChÝnh phñ: Khi nhËp khÈu vËt t, nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm b¸n cho doanh nghiÖp kh¸c ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, c¸c doanh nghiÖp ph¶i nép ®ñ thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh. Sau khi doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ®· xuÊt khÈu s¶n phÈm, doanh nghiÖp nhËp khÈu nguyªn liÖu lµm thñ tôc göi Bé Tµi chÝnh xin hoµn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm b¸n cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. Thñ tôc xin hoµn thuÕ bao gåm: - C«ng v¨n xin hoµn thuÕ cña doanh nghiÖp trong ®ã cã tÝnh to¸n vµ ®Ò nghÞ râ sè tiÒn thuÕ nhËp khÈu nguyªn liÖu ®îc hoµn. - §Þnh møc tiªu hao vËt t nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm. - Tê khai H¶i quan nhËp khÈu vµ biªn lai nép thuÕ nhËp khÈu cña vËt t nguyªn liÖu sö dông ®Ó s¶n xuÊt hµng b¸n cho c¸c doanh nghiÖp kh¸c s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. - Hîp ®ång b¸n hµng ho¸ cho doanh nghiÖp kh¸c trong ®ã ghi râ hµng ho¸ ®ã ®îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. - Ho¸ ®¬n b¸n hµng cña doanh nghiÖp cho doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. - Tê khai H¶i quan xuÊt hµng cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ®· ®îc H¶i quan cöa khÈu x¸c nhËn hµng ®· thùc xuÊt khÈu (b¶n sao c«ng chøng). - B¶n kª khai cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vÒ sè lîng, gi¸ trÞ b¸n thµnh phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®· ®îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm ®· xuÊt khÈu. Gi¸m ®èc doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm xuÊt khÈu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ b¶n kª khai nµy. C¨n cø c¸c hå s¬ nªu trªn Bé Tµi chÝnh sÏ ra quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ nhËp khÈu cho doanh nghiÖp nhËp khÈu nguyªn liÖu. 2. Truy thu thuÕ nhËp khÈu:
  6. 6 Hµng ho¸ nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 NghÞ ®Þnh sè 10/1998/N§-CP ngµy 23/1/1998 cña ChÝnh phñ nÕu sö dông sai môc ®Ých hoÆc nhîng b¸n t¹i thÞ trêng ViÖt Nam sÏ bÞ truy nép sè thuÕ nhËp khÈu ®· ®îc miÔn. Thñ tôc kª khai, truy nép thuÕ nhËp khÈu ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 74 TC/TCT ngµy 20/10/1997 cña Bé Tµi chÝnh. §èi víi trêng hîp c¸c doanh nghiÖp ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu nguyªn liÖu 5 n¨m theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh sè 10/1998/N§-CP, hµng n¨m chËm nhÊt trong quý I doanh nghiÖp ph¶i b¸o c¸o t×nh h×nh nhËp khÈu vµ sö dông nguyªn liÖu ®· ®îc miÔn thuÕ víi Bé Th¬ng m¹i vµ c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý doanh nghiÖp. §èi víi sè nguyªn liÖu nhËp khÈu miÔn thuÕ doanh nghiÖp kh«ng sö dông hÕt trong ph¹m vi 5 n¨m kÓ tõ ngµy doanh nghiÖp b¾t ®Çu ®i vµo s¶n xuÊt hoÆc doanh nghiÖp sö dông sai môc ®Ých sÏ bÞ truy thu thuÕ nhËp khÈu vµ xö ph¹t theo LuËt ®Þnh. §èi víi trêng hîp doanh nghiÖp trong níc nhËp khÈu nguyªn liÖu, vËt t phôc vô viÖc s¶n xuÊt, gia c«ng m¸y mãc, thiÕt bÞ cho c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, ®Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn vµ sau khi kÕt thóc hîp ®ång gia c«ng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i b¸o c¸o vÒ Bé Tµi chÝnh, Bé Th¬ng m¹i vµ c¬ quan thuÕ qu¶n lý doanh nghiÖp t×nh h×nh nhËp khÈu vµ sö dông sè vËt t ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu. §èi víi sè vËt t nhËp khÈu kh«ng sö dông hÕt nÕu ®îc phÐp tiªu thô t¹i ViÖt Nam c¸c doanh nghiÖp ph¶i kª khai, nép thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh. Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ quyÕt to¸n t×nh h×nh nhËp khÈu vµ sö dông vËt t, nguyªn liÖu nhËp khÈu miÔn thuÕ cña c¸c doanh nghiÖp. 3. Thêi h¹n nép thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu Bé Tµi chÝnh sÏ cã híng dÉn riªng. 4. Gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu: C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi khi nhËp khÈu hµng ho¸ ®îc tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n hµng ho¸ nhËp khÈu nÕu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 82/1997/TT/BTC ngµy 11/11/1997 cña Bé Tµi chÝnh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp lîi dông gi¸ tÝnh thuÕ ®Ó gian lËn thuÕ, c¸c doanh nghiÖp sÏ bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i môc D Th«ng t sè 82/1997/TT/BTC nªu trªn. IV. C¸c quy ®Þnh kh¸c C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc khÊu trõ khi x¸c ®Þnh lîi tøc chÞu thuÕ ®èi víi c¸c kho¶n tµi trî cho c¸c ho¹t ®éng v× môc ®Ých tõ thiÖn, nh©n ®¹o cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam. Kho¶n chi nµy ®îc x¸c ®Þnh thuéc ®iÓm b15 môc I phÇn II Th«ng t sè 74 TC/TCT ngµy 20/10/1997 cña Bé Tµi chÝnh. Doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi ®îc chuyÓn lç cña bÊt kú n¨m tÝnh thuÕ nµo sang c¸c n¨m tiÕp theo vµ ®îc sö dông lîi nhuËn cña c¸c n¨m tiÕp theo ®Ó bï ®¾p nhng kh«ng qu¸ 5 n¨m kÓ tõ 5 ngay sau n¨m ph¸t sinh lç. C¸c doanh nghiÖp ®¨ng ký viÖc chuyÓn lç víi
  7. 7 Côc thuÕ tØnh, thµnh phè trùc tiÕp qu¶n lý thuÕ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 74 TC/TCT ngµy 20/10/1997 cña Bé Tµi chÝnh. C. §iÒu kho¶n thi hµnh Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. C¸c néi dung híng dÉn tríc ®©y kh¸c víi néi dung híng dÉn t¹i Th«ng t nµy kh«ng cßn hiÖu lùc thi hµnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2