Thông tư 63/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
111
lượt xem
10
download

Thông tư 63/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 63/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 63/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  63/1999/TT­B T C   g µy  07 th¸ng 6 n¨ m  1999 c n H íng d É n  viÖc q u ¶ n   lý d o a n h  thu, chi p h Ý  vµ   thµnh gi¸ s¶ n p h È m ,  d Þ c h  v ô  t¹ic¸c d o a n h  n g hi Ö p  N h µ  n íc   Thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh  59/CP  sè  ngµy 03/10/1996  cña ChÝnh  phñ ban  hµnh "Quy chÕ  qu¶n      lý tµichÝnh  h¹ch  vµ  to¸n kinh    doanh  ®èi    víidoanh  nghiÖp Nhµ  níc" vµ NghÞ  ®Þnh  sè 27/1999/N§­  ngµy 20/4/1999 cña  CP ChÝnh phñ söa ®æi    bæ sung  mét  ®iÒu  sè  cña  quy chÕ    tµichÝnh    nãitrªn;   Bé    TµichÝnh  híng dÉn    chÕ  qu¶n    ®é  lýdoanh      thu,chiphÝ  gi¸thµnh  vµ    s¶n  phÈm, dÞch  t¹ c¸cdoanh  vô      i nghiÖp  Nhµ    sau: nícnh  I/ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1. Doanh nghiÖp  Nhµ     níc ph¶i tæ    chøc  qu¶n    lý chÆt    chÏ c¸c kho¶n  doanh      thu,chiphÝ, gi¸thµnh      s¶n phÈm, dÞch  nh»m   vô  n©ng cao  hiÖu qu¶  kinhdoanh    cña  doanh  nghiÖp.  2. Doanh    nghiÖp  ph¶itÝnh    ®óng, tÝnh  chiphÝ    ®ñ    kinh doanh,tù trang         tr¶imäi    kho¶n    chi phÝ b»ng    c¸c kho¶n thu  tù chÞu  vµ    tr¸ch nhiÖm       vÒ kÕt  qu¶    ho¹t®éng kinhdoanh.     3. C¨n  vµo    cø  ®Þnh møc kinh tÕ  thuËt,chÕ  tµichÝnh  cÊp    kü    ®é    do  cã  thÈm quyÒn ban  hµnh,doanh    nghiÖp  ph¶i:   ­ X©y    dùng  th vµ  êng xuyªn hoµn    chØnh    hÖ thèng ®Þnh møc  kinh tÕ      ­ kü  thuËtphïhîp víi         t×nh  h×nh  thÓ  cô  cña m×nh.  ­ ChÊp    hµnh  nghiªm chØnh    c¸c chÕ           ®é chitiªutµichÝnh, chÕ      ®é kÕ  to¸nthèng      kª hiÖn  hµnh cña Nhµ níc. 4. Héi    ®ång qu¶n    trÞ,Tæng  gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc doanh nghiÖp chÞu  tr¸chnhiÖm   ícNhµ    tr     tr   nícvµ  ícph¸p luËtvÒ      tÝnh  ®óng ®¾n   hîp ph¸p cña  vµ      c¸c kho¶n  doanh thu, chi phÝ   kÕt      vµ  qu¶  kinh doanh cña doanh nghiÖp  m×nh.   5.Trong    th«ng   tnµy  mét  thuËtng÷    sè    díi®©y  îchiÓu  sau: ®   nh    ­ ChiÕt khÊu      thanh      tiÒn  to¸n lµ sè  ngêi b¸n    gi¶m    trõcho ngêi mua       ®èi víisè    tiÒn  ph¶i tr¶ do      ngêi mua     thanh to¸n tiÒn    mua  s¶n phÈm, hµng    ho¸, dÞch  cña  vô  doanh nghiÖp  ícthêih¹n  tr     thanh    ® îcghitrªnho¸ ®¬n  to¸nvµ          b¸n  hµng hoÆc     hîp ®ång kinh tÕ.     ­ Gi¶m       gi¸hµng b¸n    tiÒn  lµ sè  ngêi b¸n    gi¶m    trõ cho ngêi mua         trªngi¸ b¸n  tho¶  ®∙  thuËn  hµng  do  b¸n kÐm  phÈm  chÊt,kh«ng    ®óng  quy  c¸ch,thêi     h¹n  ® îc quy  ®∙    ®Þnh trong hîp    ®ång  kinh tÕ    hoÆc   gi¶m    gi¸cho  kh¸ch hµng    do mua  s¶n phÈm, hµng    ho¸,dÞch  cña  vô  doanh  nghiÖp    víikhèil      îng lín. ­ Doanh      thu hµng  bÞ            b¸n  tr¶l¹ lµtrÞ gi¸tÝnh  i theo    gi¸thanh    to¸ncña sè  s¶n  phÈm,  hµng    ho¸,dÞch  doanh  vô  nghiÖp  tiªuthô,bÞ  ®∙      kh¸ch hµng        tr¶l¹i
 2. 2 do    viph¹m    c¸c ®iÒu kiÖn  cam   ®∙  kÕt  trong hîp ®ång      kinh tÕ      nh:hµng kÐm   phÈm  chÊt,saiquy      c¸ch,chñng  i .   lo¹ .  . ­ Hoa    hång        tiÒn doanh  ®¹ilýlµsè    nghiÖp    tr¶cho            c¸c ®¹ilýtiªuthô s¶n  phÈm, hµng    ho¸,dÞch  cña  vô  doanh  nghiÖp.  ­Hoa    hång m«i      tiÒn tr¶cho    chøc  giílµsè  i     c¸ctæ  kinh tÕ,tËp      thÓ  hoÆc   c¸ nh©n    lµm m«i    gií trong viÖc  i   mua   vËt t  b¸n   ,s¶n  phÈm,  cung øng dÞch vô  phôc  cho    vô  ho¹t®éng  kinh doanh    cña doanh nghiÖp.  II/ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  q u ¶ n  lý c ô  th Ó  N A.  u ¶ n   Q lý d o a n h  thu: 1. Doanh    thu cña doanh nghiÖp Nhµ    níc gåm  doanh thu    tõ ho¹t®éng    kinhdoanh  thu nhËp          vµ    tõc¸cho¹t®éng kh¸c.   1.1.Doanh          thu tõ ho¹t®éng  kinh doanh      lµ toµn  tiÒn  bé  b¸n s¶n phÈm,  hµng  ho¸,cung    øng, dÞch  sau      ) kho¶n    vô  khitrõ (­  gi¶m    gi¸hµng  b¸n,hµng    b¸n  tr¶l¹ (nÕu  chøng        îckh¸ch hµng  bÞ      i cã  tõ hîp lÖ)®     chÊp  nhËn  thanh    to¸n (kh«ng ph©n  biÖt®∙      thu hay  cha    îctiÒn). thu ®     Doanh        thu tõho¹t®éng  kinh doanh    cña  doanh  nghiÖp  cßn  bao  gåm:  ­ C¸c kho¶n phÝ  thu  thªm ngoµi gi¸b¸n      (nÕu        cã),trîgi¸,phô thu theo  quy ®Þnh  cña Nhµ      nícmµ doanh  nghiÖp  îchëng      ®   ®èi víihµng    ho¸,dÞch  vô  cña  doanh  nghiÖp      tiªuthô trongkú.     ­ Gi¸ trÞ c¸c s¶n          phÈm  hµng ho¸  ®em  biÕu, tÆng, trao ® æi        hoÆc     tiªu dïng cho s¶n  xuÊt trong néibé        doanh  nghiÖp    nh:®iÖn s¶n  xuÊt ra ® îcdïng         trong    c¸c nhµ  m¸y  s¶n xuÊt ®iÖn,      xi m¨ng thµnh  phÈm     ®Ó söa  ch÷a  xÝ  ë  nghiÖp  s¶n xuÊtxim¨ng,qu¹ts¶n         xuÊtra sö      dông  nhµ  ë  m¸y  s¶n xuÊtqu¹t.     Doanh nghiÖp chØ  îch¹ch to¸ngi¶m  ®       doanh      thu khiviÖc gi¶m    gi¸hµng  b¸n ph¸tsinh    sau    ph¸thµnh  khi ®∙    ho¸ ®¬n  b¸n hµng. §èi víitr       êng  hîp    b¸n hµng theo khèil línnÕu   îng    gi¶m    gi¸hµng b¸n  cho ngêi mua     th× ph¶ighi râ       trªnho¸ ®¬n        ph¸thµnh  cuèicïng. lÇn      Doanh nghiÖp ph¶icã    quy  chÕ qu¶n    c«ng  c«ng  lývµ  bè  khaic¸ckho¶n      gi¶m    gi¸hµng b¸n.Gi¸m ®èc doanh nghiÖp  îc quyÒn  ®   quyÕt ®Þnh  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm  c¸ckho¶n    vÒ    gi¶m      trõnãitrªn.   Hµng  b¸n  tr¶l¹ ph¶icã  b¶n    bÞ      i   v¨n  ®Ò nghÞ cña ngêi mua     sè ­   ghirâ  l îng,®¬n    gi¸trÞ hµng  tr¶l¹ kÌm    gi¸vµ      bÞ      i theo  chøng    tõ nhËp    l¹ kho  hµng  i sè  nãitrªn.     1.2.Thu    nhËp        tõc¸cho¹t®éng  kh¸cbao    gåm     c¸ckho¶n    thu nhËp      tõho¹t ®éng ®Çu      ttµichÝnh  c¸cho¹t®éng    êng. vµ      bÊt th   1.2.1.  Thu  nhËp      tõho¹t®éng  ®Çu      ttµichÝnh  bao  gåm     c¸ckho¶n    thu: ­ Tõ        c¸c ho¹t®éng  ªndoanh  ªnkÕt;gãp  li   li     vèn    cæ phÇn; l∙ tiÒn          i göi,l∙i tiÒn cho    vay      (trõl∙tiÒn vay    i   ph¸tsÞnh    tõnguån vèn  vay ®Çu    tXDCB);tiÒn l∙       i tr¶chËm     cña viÖc b¸n hµng    tr¶gãp; tiÒn hç          trî i l∙ xuÊt tiÒn vay      cña nhµ    níc
 3. 3 trong  kinh doanh  (nÕu cã);thu  ho¹t ®éng    tõ    mua  b¸n chøng kho¸n (c«ng  tr¸ , r i it¸  phiÕu,tÝn    phiÕu,cæ     phiÕu)..   . ­ Tõ      ho¹t®éng  nhîng b¸n    ngo¹itÖ    hoÆc     thu nhËp  chªnh  vÒ  lÖch      tû gi¸ nghiÖp  ngo¹itÖ  vô    theo quy    ®Þnh  cña chÕ  tµichÝnh. ®é      ­Hoµn    nhËp  d  sè  kho¶n  phßng  dù  gi¶m    gi¸chøng  kho¸n.   ­ TiÒn    cho      thuªtµis¶n      ®èi víidoanh  nghiÖp  cho      thuªtµis¶n  kh«ng  ph¶i   lµho¹t®éng      kinhdoanh  êng    th xuyªn.  1.2.2.Thu    nhËp        tõ c¸c ho¹t®éng  bÊt  êng      th lµ c¸c kho¶n          thu tõ c¸c ho¹t ®éng  ra kh«ng  êng  x¶y    th xuyªn ngoµic¸ckho¶n    ® îcquy        thu ®∙    ®Þnh  ®iÓm   ë  1.2.1môc  nh:thu tõb¸n   ,hµng        A        vËtt  ho¸,tµis¶n   d«ithõa;b¸n c«ng        cô,dông  cô  ph©n    ®∙  bæ hÕt      h  gi¸trÞ,bÞ  háng  hoÆc   kh«ng  cÇn  dông; c¸c kho¶n  sö      ph¶itr¶nhng      kh«ng    îcv×  tr¶®   nguyªn nh©n      tõ phÝa  chñ      nî;thu chuyÓn  nh­ îng,thanh        lýtµis¶n,nî khã      ®ßi  xo¸ sæ   ®∙    nay      îc;hoµn  thu håi®   nhËp  kho¶n  dù phßng  gi¶m    gi¸hµng      ho¸ tån kho,kho¶n  phßng      dù  nî ph¶ithu khã      ®ßi ®∙  trÝch  vµo    chi phÝ  cña n¨m  íc;hoµn  tr   nhËp  d chi phÝ  sè    trÝch  íc vÒ   tr   b¶o  hµnh  hµng  ho¸ ,s¶n phÈm,  c«ng  tr×nh  h¹ng  vµ  môc  c«ng  tr×nh    khihÕt   thêi h¹n b¶o  hµnh; chiphÝ      trÝch tr   söa    íc vÒ  ch÷a  TSC§     lính¬n  thùc chi;thu  sè      vÒ  cho  dông  sö  hoÆc   chuyÓn  quyÒn  dông  h÷u    sö  së  trÝ tuÖ; thu      vÒ tiÒn  ph¹tviph¹m        hîp ®ång  kinh tÕ;thu vÒ        chiÕtkhÊu    thanh  to¸n;c¸c kho¶n      thuÕ  ph¶inép      (trõthuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp)® îcNhµ        nícgi¶m.   2.Mét  ®iÓm     sè  cÇn  chó  vÒ  ý  qu¶n    h¹ch to¸ndoanh    lývµ      thu: ­ §èivíi         s¶n  c¸c phÈm,  hµng    ho¸,dÞch  cña    vô  ho¹t®éng kinh doanh,tµi       chÝnh  bÊt th vµ    êng thuéc ®èi t      îng chÞu thuÕ          gi¸trÞgiat¨ng(GTGT) nÕu:  + X¸c ®Þnh   thuÕ  sè  GTGT   ph¶i nép    theo ph¬ng  ph¸p khÊu      trõ th× doanh thu hoÆc  thu nhËp    tiÒn  lµ sè  ph¶i thu        tõ c¸c ho¹t®éng    kh«ng bao  gåm   thuÕ GTGT  (®Çu    ra). + X¸c ®Þnh   thuÕ  sè  GTGT  ph¶i nép    theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp      th× doanh  hoÆc   nhËp    thu  thu  lµ tæng  tiÒn  sè  ph¶ithu          tõ c¸c ho¹t®éng   ( tæng  gi¸thanh    to¸n).   ­ §èivíis¶n        phÈm, hµng    ho¸,cung øng  dÞch  cña      vô  c¸c ho¹t®éng  kinh  doanh,tµi chÝnh,bÊt th     êng  kh«ng thuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ GTGT     th× doanh  thu hoÆc       thu nhËp    tiÒn ph¶ithu cña      lµsè        c¸cho¹t®éng trªn. 2.1 Ph¬ng    ph¸p x¸c®Þnh  thÓ      cô  mét  kho¶n  sè  doanh    thu: ­ §èi víihµng        ho¸ b¸n theo ph¬ng thøc    tr¶gãp th× tÝnh vµo doanh    thu ho¹t®éng    kinh doanh    theo gi¸b¸n tr¶mét            lÇn,kh«ng bao  gåm       l∙tr¶chËm.    i L∙i tr¶chËm     tÝnh  vµo    thu nhËp    ho¹t®éng    tµichÝnh hµng n¨m.   ­ §èivíi       s¶n phÈm,  hµng    ho¸ ,dÞch  dïng      æi  vô  ®Ó trao® hµng    ho¸ dÞch  vô kh¸c th×    doanh  thu tÝnh theo    gi¸b¸n  cña s¶n phÈm, hµng ho¸,dÞch    vô  cïng lo¹ hoÆc  ¬ng  ¬ng        i   t ® t¹ thêi®iÓm     æi. i trao®   ­ §èi víis¶n        phÈm,  hµng ho¸,dÞch  doanh    vô  nghiÖp s¶n xuÊt ra    dïng  ®Ó  biÕu tÆng, hoÆc       tiªudïng cho s¶n xuÊt trong néibé        doanh  nghiÖp    th× doanh    thu tÝnh theo    gi¸thµnh  s¶n xuÊt (hoÆc      gi¸vèn) s¶n    phÈm  hµng    ho¸, dÞch  ®ã.  vô 
 4. 4 ­ §èivíi        ho¹t®éng cho      thuªtµis¶n  nhËn  íctiÒn cho    cã  tr     thuªcña  nhiÒu  n¨m th× doanh thu cña tõng n¨m    lµ tæng  tiÒn  sè  cho thuª chia cho  n¨m      sè  cho      thuªtµis¶n.  ­ §èi víiho¹t®éng          b¸n hµng      ®¹ilýth× doanh  lµ kho¶n  thu    ph¶ithu    vÒ  hoa  hång      ®¹ilý. ­ §èivíi        ho¹t®éng    giac«ng    th× doanh    thu tÝnh  theo      gi¸gia c«ng      ghitrªn ho¸ ®¬n    cña  khèil    îng s¶n phÈm     giac«ng  hoµn thµnh  trongkú.     ­      §èi víis¶n phÈm  giao kho¸n  trong    c¸c doanh  nghiÖp s¶n  xuÊt n«ng    l©m  nghiÖp  nÕu    thu b»ng  tiÒn th× doanh      tiÒn ph¶ithu ghitrong hîp     thu lµsè              ®ång giao nhËn  kho¸n ®Õn  h¹n    tr¶;nÕu  b»ng  thu  hiÖn    vËt th×    khib¸n s¶n  phÈm     thu kho¸n ®ã      míih¹ch to¸ndoanh    tÝnh      thu vµ  theo gi¸b¸n thùc tÕ.           ­ §èivíiho¹t®éng          tÝn dông,doanh          thu lµl∙tiÒn cho  i   vay ®Õn   ph¶i h¹n    thu trong kú.       ­ §èivíi        ho¹t®éng  b¶o  hiÓm,  doanh      thu lµphÝ  b¶o  hiÓm   ph¶ithu trong       kú.   ­ §èivíi       s¶n  phÈm  x©y l¾p    thic«ng  trong nhiÒu    n¨m    th× doanh    thu mét  n¨m        lµgi¸trÞph¶ithu t    ¬ng  øng        víi trÞkhèil   gi¸  îng c«ng viÖc,h¹ng    môc, c«ng    tr×nh x©y    l¾p hoµn thµnh  trong n¨m  ® îcngêigiao thÇu    ®ã        chÊp nhËn thanh  to¸n.   Trêng hîp doanh nghiÖp x©y  l¾p giao thÇu  i l¹ cho nhµ thÇu phô    th× doanh    thu bao gåm   phÇn      c¶  gi¸trÞx©y l¾p giao thÇu  i   l¹  . 2.2 Thêi®iÓm       h¹ch to¸ndoanh            thu lµkhidoanh  nghiÖp  chuyÓn  ®∙  giao  quyÒn  h÷u  së  hµng    ho¸,s¶n phÈm,  hoµn  thµnh viÖc cung cÊp dÞch  cho  vô  ngêimua     hoÆc  hoµn thµnh c«ng  viÖc theo    hîp ®ång  ® îcngêimua   vµ      chÊp  nhËn  thanh    to¸nkh«ng  phô thuéc vµo    tiÒn ®∙      thu hay  cha    îc. thu ®   Hµng    ho¸ s¶n phÈm   îcb¸n  ®   th«ng  qua      ®¹ilýtheo ph¬ng thøc b¸n    ®óng  gi¸quy    ®Þnh  cña chñ hµng giao  ® îc hëng  vµ    hoa hång      thêi®iÓm   ®¹ilýth×    h¹ch to¸ndoanh            thu lµkhihµng          ® îcb¸n. ho¸ göi®¹ilý®∙      3.Doanh    nghiÖp  ph¸tsinh doanh    cã      thu b»ng ngo¹itÖ      th× ph¶iquy  æi    ® ra ®ång  ViÖt Nam     theo      tû gi¸giao dÞch b×nh qu©n    trªnthÞ  êng  tr ngo¹itÖ    li   ªnng©n  hµng, do    Ng©n   hµng  Nhµ    nícViÖt Nam     c«ng  t¹    bè  ithêi®iÓm     ph¸t sinhdoanh      thu. 4. Toµn  doanh        bé  thu ph¸tsinh trong kú      ph¶icã        c¸c ho¸ ®¬n, chøng    tõ hîp  chøng  lÖ  minh  ph¶n  vµ  ¸nh ®Çy     ®ñ vµo  trong      sæ kÕ to¸n cña    doanh  nghiÖp  theo chÕ  kÕ      ®é  to¸nhiÖn  hµnh. B.  u ¶ n   Q lý c hi  h Ý  vµ gi¸ thµnh p   Chi phÝ    cña doanh nghiÖp bao gåm     chiphÝ    ho¹t®éng kinh doanh    vµ  chiphÝ      ho¹t®éng  kh¸c. 1.Qu¶n        lýchiphÝ    ho¹t®éng  kinhdoanh:     Chi phÝ  ho¹t®éng    kinh doanh    bao gåm       c¸c chiphÝ  li   cã  ªnquan ®Õn   qu¸ tr×nh ho¹t®éng        kinh doanh    cña doanh  nghiÖp      nh:chiphÝ nguyªn,nhiªn,     vËt liÖu;khÊu      hao    tµis¶n  ®Þnh;  cè  tiÒn ¬ng  c¸c kho¶n    l vµ    chiphÝ  tÝnh  cã 
 5. 5 chÊt l  ¬ng; c¸c kho¶n      trÝch nép    theo quy ®Þnh cña Nhµ      nícnh:b¶o hiÓm     x∙ héi,b¶o    hiÓm   tÕ  chiphÝ  y  vµ    c«ng ®oµn;    chiphÝ  dÞch  mua   vô  ngoµi;chi     phÝ b»ng tiÒn kh¸c.     ViÖc  qu¶n    h¹ch to¸nchiphÝ  îcquy  lývµ        ®   ®Þnh  sau: nh    1.1.Chi    phÝ nguyªn liÖu,vËt liÖu,nhiªn liÖu,®éng            lùc.   íi®©y     . (d   . gäi t¾tlµchiphÝ   )ph¶iqu¶n          vËtt     lýchÆt    chÏtrong 2    kh©u: møc      tiªuhao     vËttvµ  gi¸vËtt     . a) Møc      tiªuhao   : vËtt  ­ Tæng     gi¸m ®èc hoÆc  Gi¸m ®èc  ph¶ic¨n  vµo    cø  ®Þnh  møc      vËt t do  c¸c cÊp  thÈm     cã  quyÒn  ban hµnh  t×nh  vµ  h×nh  thÓ  cô  cña doanh  nghiÖp  ®Ó  x©y  dùng    hÖ thèng ®Þnh  møc      vËt t cña doanh nghiÖp  tr×nh Héi ®ång  qu¶n    trÞ (®èi víidoanh      nghiÖp  Héi  cã  ®ång  qu¶n trÞ),phª    duyÖt  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm  tÝnh    vÒ  chÝnh    x¸ccña    c¸c®Þnh  møc ®ã.  C¸c  i    dông  lo¹ vËt tsö    vµo kinh doanh    ph¶i® îcqu¶n        lýchÆt    chÏtheo    c¸c ®Þnh møc     tiªuhao cña doanh  nghiÖp  ban  ®∙  hµnh  trong    c¸c kh©u:  tr÷, dù    cÊp    thanh  ph¸tvµ  quyÕt to¸n.     ­Doanh    nghiÖp ph¶itheo dâi,       kiÓm    chøc  tra,tæ  ph©n tÝch  êng  th xuyªn   vµ ®Þnh  t×nh  kú  h×nh thùc hiÖn ®Þnh møc          c¸c biÖn  vËt t ®Ó ®Ò ra    ph¸p  nh»m   kh«ng  ngõng hoµn  thiÖn    hÖ thèng ®Þnh   møc,  kÞp    thêibiÓu d¬ng  khen  ëng  th nh÷ng  thÓ,c¸ nh©n  dông    tËp      sö  tiÕtkiÖm     xö      êng  vËt tvµ  lýc¸ctr hîp tiªuhao           vËttvît®Þnh  møc.  b) Gi¸vËt t       :Dïng    ®Ó h¹ch    x¸c ®Þnh    to¸nvµ    chiphÝ         vËt tlµgi¸thùc tÕ,     bao  gåm:  ­ Gi¸vËt tmua          ngoµigåm:      Gi¸ mua         ghitrªnho¸ ®¬n  cña  ngêib¸n    hµng  (nÕu         lµvËt ttù nhËp  khÈu  b»ng  ngo¹itÖ      th× quy  ®æi    ra tiÒn ViÖt Nam       theo  tû gi¸thùc tÕ        hoÆc       tû gi¸giao  dÞch  b×nh  qu©n    trªnthÞ  êng  tr ngo¹itÖ    cña  li   ªnng©n  hµng  Ng©n   do  hµng  Nhµ    níc ViÖt Nam     c«ng  t¹    bè  i thêi®iÓm     ph¸t sinh céng    thuÕ nhËp  khÈu  c¸c kho¶n  vµ    phô  ­ nÕu    thu    cã) céng      víichiphÝ  vËn  chuyÓn, phÝ    bèc  xÕp, phÝ    b¶o  qu¶n,phÝ    b¶o  hiÓm, phÝ  hao        hôthîp lý trªn® êng      ®i,tiÒn thuªkho  ,     b∙i phÝ    gia c«ng  íckhinhËp  tr     kho  (nÕu    cã),phÝ  chän      läct¸ chÕ.  i ­Gi¸vËtttùchÕ           gåm:       gi¸vËttthùc tÕ    xuÊtkho    céng      víi phÝ  chi thùc tÕ    ph¸tsinh trongqu¸ tr×nh tùchÕ.              ­ Gi¸vËt tthuªngoµigia c«ng               chÕ biÕn gåm:       gi¸vËt tthùc tÕ    xuÊt kho    ®em     gia c«ng  céng      víichiphÝ    gia c«ng  phÝ  nh  vËn chuyÓn, phÝ    bèc xÕp,  phÝ b¶o  hiÓm   tiÒn tr¶cho  vµ      ngêigiac«ng.       ­ Gi¸ c¸c lo¹     c¸c chiphÝ          i vËt t vµ      gia c«ng chÕ  biÕn, vËn    chuyÓn, b¶o    qu¶n, thu    mua...nãitrªnph¶ighitrªnho¸ ®¬n,                chøng    tõ theo quy ®Þnh  cña  Bé    Tµi chÝnh. Trêng  vËt t lµ s¶n    hîp       phÈm   n«ng, l©m,    thuû s¶n..  .mua  cña  ngêitrùctiÕp s¶n        xuÊtkh«ng  ho¸ ®¬n      cã    th× ngêimua    hµng ph¶ilËp b¶ng        kª mua  hµng        ghirâ tªn,®Þa  chØ ngêib¸n,sè îng hµng        l   ho¸,®¬n    gi¸,thµnh  tiÒn,  ch÷  cña  ký  ngêib¸n    hµng,gi¸m    ®èc  doanh nghiÖp  duyÖt chi.     c) §èivíi       c«ng    cô,dông  sö  cô  dông  cho    qu¸ tr×nh kinh doanh        nh:khu«n  mÉu,  dµn gi¸o,c©n,      gi¸®ùng, bµn    ghÕ, m¸y tÝnh cÇm   tay.. doanh    . nghiÖp  c¨n  vµo    cø  thêigian  dông  gi¸trÞ cña  sö  vµ      c«ng    cô, dông  ®Ó   cô  ph©n    bæ
 6. 6 dÇn  vµo    c¸c kho¶n môc    chi phÝ trong    kinh  c¸c kú  doanh theo    tiªuthøc    phï hîp.   d)           Gi¸ trÞ vËt ttiªuhao  thùc tÕ  îch¹ch      ®   to¸nvµo    chiphÝ   .sau    vËt t  khi trõ tiÒn    ®Òn     bï cña    c¸ nh©n  hoÆc  tËp thÓ g©y  tiªuhao    vît®Þnh  ra    vËt t   møc  trÞ gi¸phÕ         vµ      liÖu thu håi(nÕu    sè  cã) vµ  tiÒn gi¶m      gi¸hµng mua (nÕu  cã).  1.2.Chi phÝ      khÊu  hao    tµis¶n  ®Þnh: cè    Mäi    tµis¶n  ®Þnh   cè  cña doanh  nghiÖp  ph¶i ® îc huy      ®éng vµo  ho¹t   ®éng  kinh doanh  trÝch khÊu    vµ    hao theo quy  ®Þnh  cña  Nhµ          níc®Ó thu håi vèn.Sau    khÊu    khi®∙  hao hÕt  nguyªn      gi¸, s¶n  ®Þnh  tµi cè  vÉn cßn  dông  sö  ® îc th×    doanh nghiÖp  kh«ng  ph¶itrÝch    khÊu  hao, nhng    ph¶iqu¶n    sö    lývµ  dông  theo chÕ  hiÖn    ®é  hµnh.   C«ng  tr×nh XDCB     hoµn thµnh  ® a  ®∙  vµo  dông  sö  nhng cha quyÕt    to¸n gi¸trÞ c«ng      tr×nh th× doanh nghiÖp  t¹m    ghi t¨ng gi¸trÞ TSC§         theo    gi¸t¹m  tÝnh    ®Ó trÝch  khÊu  hao. Sau      khi nghiÖm     thu,bµn  giao  quyÕt to¸n gi¸trÞ       c«ng tr×nh ph¶i®iÒu      chØnh      gi¸trÞTSC§  theo gi¸trÞquyÕt to¸n.           1.3.Chi phÝ      tiÒn l  ¬ng  c¸ckho¶n  vµ    phô  cÊp  tÝnh  cã  chÊtl  ¬ng:  Chi phÝ    tiÒn l  ¬ng  cña  doanh  nghiÖp bao  gåm     c¸ckho¶n  tiÒn l  ¬ng,tiÒn     c«ng  c¸c kho¶n  vµ    phô cÊp  tÝnh  cã  chÊt ¬ng  l ph¶i tr¶ cho      ngêi lao    ®éng  tham    gia vµo ho¹t®éng    kinh doanh cña doanh nghiÖp  theo quy ®Þnh  cña  chÕ  hiÖn  ®é  hµnh.  TiÒn ¬ng  l ph¶i® îcqu¶n        lýchÆt    chi®óng  chÏvµ    môc ®Ých, g¾n      víikÕt  qu¶  s¶n  xuÊtkinh doanh    cë        trªnc¬  c¸c®Þnh  møc    lao®éng  ®¬n    vµ  gi¸tiÒn l  ­ ¬ng      îcc¬  hîp lý®   quan  thÈm  cã  quyÒn    phª duyÖt.   Chi phÝ  tiÒn  gi÷a  ph¶i chicho  ¨n  ca      ngêi lao ®éng      tham    gia vµo    ho¹t ®éng  kinh doanh    cña  doanh nghiÖp  theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh.NÕu       chicao  h¬n møc  Nhµ    nícquy  ®Þnh  phÇn  th×  cao h¬n  îclÊy quü  ®     phóc      lî chi.QuÜ   i phóc    lîkh«ng  th× ngêiquyÕt ®Þnh    i ®ñ        chiph¶ibåith     êng.   1.4.Chi phÝ      b¶o  hiÓm       x∙héi,b¶o hiÓm   tÕ  kinh phÝ  y  vµ    c«ng  ®oµn  ­ ® îc tÝnh    së    trªn c¬  quü  tiÒn ¬ng  l cña doanh  nghiÖp theo    c¸c chÕ     ®é hiÖn  hµnh cña  Nhµ    níc. Chi phÝ    cho  chøc  tæ  §¶ng  îclÊy tõ nguån  ®       kinh phÝ    cña  chøc  tæ  nµy,  nÕu  nguån  kinh phÝ  cña  chøc  tæ  §¶ng  kh«ng        ®ñ ®Ó chi th×  phÇn chªnh  lÖch thiÕu ® îch¹ch to¸nvµo            chiphÝ kinhdoanh    cña doanh  nghiÖp.  1.5.Chi phÝ      dÞch  mua  vô  ngoµi:   Lµ  c¸c kho¶n    chi phÝ  söa ch÷a    tµis¶n  ®Þnh   cè  thuª ngoµi,chi phÝ        ®iÖn, níc,®iÖn      tho¹itiÒn bèc      ,   v¸c,vËn  chuyÓn hµng    ho¸,s¶n  phÈm,  tiÒn tr¶     hoa hång      ®¹ilý,m«i  iuû    gií   th¸cxuÊt khÈu, nhËp  ,     khÈu, tiÒn mua       b¶o hiÓm   tµis¶n,tiÒn thuªkiÓm          to¸n,     vÊn,qu¶ng    c¸cdÞch  mua  t   c¸o,vµ    vô  ngoµikh¸c.     +      Gi¸ trÞ khèil    îng x©y l¾p thanh    to¸ncho nhµ thÇu phô      lµ chiphÝ cña  nhµ  thÇu  chÝnh.   +  C¸c kho¶n    chiphÝ  hoa hång      th¸cph¶ithÓ  ®¹ilý,uû      hiÖn  trong c¸chîp      ®ång      th¸cvµ  ®¹ilý,uû    chØ  îch¹ch to¸ntheo sè  ®         ph¶ichi, ®ñ      cã  chøng   tõhîp  ph¸p.  
 7. 7 + Chi phÝ  hoa hång  m«i  idoanh  gií   : nghiÖp ph¶ix©y    dùng ®Þnh  møc   chi vµ    quy  chÕ  qu¶n        lý chi tiªug¾n     víihiÖu  qu¶ kinh  do  tÕ  viÖc  m«i  i gií  mang  iHoa  l¹   . hång  m«i  i gií kh«ng  îc ¸p    ®   dông  cho    c¸c ®èi îng        t lµ ®¹ilýcña  doanh  nghiÖp, c¸c kh¸ch      hµng  îc chØ   ®   ®Þnh,    c¸c chøc danh  qu¶n    lýtrong  doanh  nghiÖp, nh÷ng    nh©n    viªn lµm nhiÖm   cung  vô  øng   , tiªuthô  vËt t    s¶n  phÈm  trongdoanh    nghiÖp.   + Chi  phÝ söa  ch÷a    tµis¶n  ®Þnh  cè  nh»m   kh«iphôc    n¨ng    lùc cña    tµi s¶n th×  îc h¹ch  ®   to¸n vµo      chi phÝ  kinh doanh  trong  n¨m  theo  thùc    sè  chi. NÕu     chiphÝ  söa  ch÷a    ph¸tsinh mét  qu¸ línth× ® îcph©n      lÇn          bæ cho    c¸cn¨m  sau.§èivíi       nh÷ng   tµis¶n  ®Þnh  Æc     cè  ® thï,viÖc söa  ch÷a    tÝnh  líncã  chu kú  doanh  nghiÖp  cÇn  trÝch  íc chi phÝ  tr     söa  ch÷a    línth×  ph¶i cã  kiÕn    ý  chÊp  thuËn  b»ng  v¨n b¶n  cña  quan  c¬  qu¶n      lý tµichÝnh  doanh  nghiÖp. NÕu     kho¶n  trÝch  íc thÊp  tr   h¬n  thùc chith×  îc h¹ch  sè      ®   to¸n thªm  chªnh    sè  lÖch  vµo    chiphÝ, nÕu    cao  h¬n  h¹ch    th×  to¸nhoµn  nhËp  vµo    thu nhËp  bÊt  êng  th trongn¨m.     1.6.Chi phÝ      b»ng  tiÒn kh¸c:     Lµ    c¸c kho¶n    chiphÝ  ngoµic¸c kho¶n        trªn®©y     nh:thuÕ  m«n   bµi,thuÕ  sö dông  ®Êt  hoÆc   tiÒn thuª®Êt,thuÕ          tµinguyªn,lÖ    phÝ  cÇu  phµ, chiphÝ      tiÕp t©n, kh¸nh    tiÕt,qu¶ng    c¸o,tiÕp    thÞ, chi phÝ      giao dÞch ®èi  ngo¹i    ,chi phÝ    héi nghÞ,   chi phÝ  tuyÓn  dông, tËp    qu©n      sù, båi dìng n©ng  cao kiÕn  thøc cho    c«ng  c¸n bé  nh©n  viªn,chib¶o  lao ®éng, c¸c kho¶n      hé        thiÖth¹i® îc       phÐp  h¹ch  to¸n vµo      chi phÝ,   chi phÝ  b¶o  hµnh  s¶n phÈm,  c¸c kho¶n  dù  phßng,tiÒn nép      quü  qu¶n    lýTæng  c«ng    ty,tiÒn ®ãng      héiphÝ, niªm    liÔm,chi     phÝ  thÇu,trî dù     cÊp    th«iviÖc  cho ngêilao®éng      theo quy ®Þnh  cña  LuËt lao     ®éng  c¸ckho¶n    vµ    chikh¸c.   ­ C¸c    kho¶n   chitiÕp t©n,tiÕp kh¸ch,héihäp,®èi ngo¹igiao dÞch  chi                   vµ    phÝ  b»ng  tiÒn  kh¸c ph¶ig¾n       liÒn víikinh doanh  hiÖu        vµ  qu¶ kinh tÕ. Møc       chi cô    thÓ  gi¸m  do  ®èc doanh  nghiÖp  quyÕt ®Þnh  kh«ng    vîtqu¸ møc   quy  ®Þnh  it¹ kho¶n  phÇn  I 11  II cña th«ng   99/1998/TT­BTC   t sè    ngµy 14/7/1998   cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh  30/1998/N§­ CP   sè    ngµy  13/5/1998  cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh         chi tiÕtthihµnh LuËt thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp   . §èivíimét  ngµnh        sè  ho¹t®éng  Æc     tr     ® thïnh  iÓn l∙m,qu¶ng    nhu  c¸o cã  cÇu    chiqu¶ng    c¸o,tiÕp thÞ,®èi ngo¹i        ,giao dÞch      lính¬n møc  khèng chÕ    trªn th× doanh    nghiÖp ph¶ix©y    dùng møc  khèng chÕ        Æc   phï hîp víi® ®iÓm     ho¹t ®éng   cña doanh  nghiÖp, b¸o    c¸o  quan  c¬  quyÕt ®Þnh   thµnh lËp doanh  nghiÖp  Bé    vµ  TµichÝnh  xem     xÐt chÊp thuËn  b»ng    v¨n b¶n.  ­Chi b¶o  lao®éng, doanh      hé      nghiÖp  h¹ch to¸nvµo        chiphÝ  theo sè    thùc  chitrong ph¹m        vichÕ  ®Þnh  ®é  møc hiÖn  hµnh.   ­ Doanh    nghiÖp  îc trÝch  íc kho¶n    ®   tr   chib¶o hµnh  vµo    chiphÝ  ®èi    víi s¶n phÈm,  hµng    ho¸,c«ng  tr×nh XDCB     cÇn b¶o hµnh trong nhiÒu    n¨m. HÕt    thêih¹n b¶o      hµnh s¶n phÈm,  nÕu  chib¶o  sè    hµnh thùc tÕ      lính¬n  trÝch tr sè   ­ ícth×    phÇn  chªnh lÖch  îch¹ch    ®   to¸nthªm  vµo    chiphÝ. Trêng    chib¶o    hîp sè    hµnh  thùc tÕ    nhá  h¬n  trÝch tr   sè  sè    ícth×  chªnh  lÖch h¹ch    to¸nvµo    thu nhËp  kh¸c.  ­ Kho¶n    kinh phÝ    qu¶n    lýTæng c«ng            tylµ®Ó chitiªucho  m¸y  bé  qu¶n  lýTæng     c«ng    ty,cho c«ng    t¸c®µo    t¹o,®iÒu    tÕ, nghiªn cøu  trÞ y      khoa häc  mµ   Tæng  c«ng    ty®¶m  nhiÖm chung cho    c¸c®¬n  thµnh  vÞ  viªn. 
 8. 8 Theo ph¬ng    Héi ®ång  ¸n do    qu¶n    trÞ phª duyÖt,Tæng    gi¸m  ®èc  quyÕt  ®Þnh  møc  huy ®éng  cña tõng ®¬n  thµnh  vÞ  viªn.Doanh    nghiÖp thµnh    viªn h¹ch to¸nvµo        chiphÝ  theo sè    ph¶inép.     Trong n¨m, nÕu  kinh phÝ    qu¶n    lýTæng  c«ng    huy  ty ®∙  ®éng nhng    chi kh«ng hÕt,th×  îcchuyÓn    ®   sang n¨m sau      gi¶m    ®Ó chivµ  bítmøc huy ®éng  cña n¨m sau, nÕu  ®∙    sè  huy  ®éng  nhá h¬n  thùc chith×  sè      phÇn thiÕu  îc ®   huy  ®éng    bæ sung  trong n¨m    sau.  ­ Doanh    nghiÖp  îc trÝch chiphÝ  phßng    ®       dù  c¸c kho¶n    nî ph¶ithu    khã  ®ßi,dù    phßng  gi¶m    gi¸hµng         ho¸ vËt ttån kho  vµo    chiphÝ  trong kú    theo  quy  ®Þnh hiÖn hµnh   . ­ Chi trî       cÊp    th«iviÖc  cho ngêilao ®éng      thùc hiÖn    theo NghÞ ®Þnh sè  198/CP  ngµy  31/12/1995  cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh      híng  chitiÕtvµ  dÉn    thi hµnh mét  ®iÒu  sè  trong Bé        luËtlao ®éng  hîp ®ång    vÒ    lao ®éng  c¸c v¨n  vµ    b¶n hiÖn hµnh  kh¸ccña    Nhµ    níc. ­ Doanh    nghiÖp  îcchith ®     ëng  n¨ng  suÊt lao ®éng, th       ëng s¸ng kiÕn,c¶i     tiÕn,th   ëng    tiÕtkiÖm      h¹ch    vËt tvµ  to¸nvµo    chiphÝ  kinh doanh    theo  thùc sè    chinhng    kh«ng      vîtqu¸ hiÖu qu¶ ®em         l¹ tõ c¸c kho¶n    i chinµy.Héi ®ång      qu¶n  trÞ hoÆc     Gi¸m ®èc(®èivíidoanh      nghiÖp  kh«ng  Héi ®ång  cã    qu¶n    trÞ)ph¶i   ban  hµnh  c«ng  c«ng  vµ  bè  khaic¸cquy      chÕ  ëng. th   ­ Doanh  nghiÖp  îc h¹ch  ®   to¸n kho¶n      chi nghiªn cøu    khoa  häc, nghiªn     cøu  æi    ® míic«ng  nghÖ,  chÕ    thö s¶n phÈm  míi,chi  s¸ng kiÕn    ,c¶itiÕn nh»m     n©ng  cao  hiÖu qu¶ kinh doanh    cña doanh  nghiÖp  theo  thùc        sè  chi.§Ò tµi nghiªncøu  dù        vµ  to¸nchiphÝ  nghiªncøu    cña tõng      ®Ò tµiph¶i® îcHéi ®ång        qu¶n    trÞhoÆc   Gi¸m ®èc  (®èivíi     doanh  nghiÖp kh«ng  Héi ®ång  cã    qu¶n    trÞ) phª duyÖt vµ        tùchÞu  tr¸chnhiÖm  hiÖu    vÒ  qu¶ cña        c¸c®Ò tµi®ã.  ­ Kho¶n      chicho    êng    c¸c tr líp,®µo      t¹obåidìng n©ng    cao    tay nghÒ, n¨ng  lùcqu¶n    chicho  së  tÕ    lývµ    c¬  y  chØ  îch¹ch to¸nvµo    ®       chiphÝ  kho¶n    chicho  c¸c®èi t       c«ng     îng lµc¸n bé  nh©n    viªnchøc cña doanh  nghiÖp.Doanh    nghiÖp  h¹ch    to¸nvµo    chiphÝ  theo  thùc chisau        sè      khitrõc¸c kho¶n  trî hç    cña ng©n  s¸ch nhµ      níc(nÕu    cã).Møc      kh«ng        ®Þnh  chitèi®a  vîtqu¸ 1,3 lÇn  møc    chisù  nghiÖp  cho     îng trªndo  c¸c®èi t     nhµ    nícquy  ®Þnh.   NÕu  ®µo     t¹o,®iÒu trÞ cho nh÷ng ®èi  îng  t ngoµi doanh    nghiÖp    th× doanh  nghiÖp ph¶ithu phÝ          ®Ó tùtrang tr¶i       kho¶n    c¸c chi. ­ C¸c    kho¶n    trî   chihç    gi¸odôc cho    chøc    c¸c tæ  gi¸odôc  thµnh  theo  lËp  quy ®Þnh  cña nhµ      níc nh:quü  khuyÕn häc,tr   êng häc sinh tµn      tËt,häc  sinh  kh«ng    n¬in¬ng      vµo  tùa,c¨n cø  chÕ  qui®Þnh  kh¶  ®é    vµ  n¨ng    tµichÝnh  cña  doanh  nghiÖp.Gi¸m    ®èc  quyÕt ®Þnh    møc    trî   chihç    trªn. nãi   ­ Kho¶n    thùc chivÒ      b¶o  m«i  êng    vÖ  tr ph¸tsinh trong kú,nÕu        kho¶n    chi líncã      t¸cdông  cho nhiÒu  n¨m    th× ph©n    bæ dÇn cho    c¸cn¨m  sau.  ­Chi phÝ      cho    lao®éng  theo chÕ  quy  n÷    ®é  ®Þnh.  ­C¸c      chiphÝ  kh¸cb»ng    tiÒn.   1.7.Kh«ng  îc tÝnh    ®   vµo    chiphÝ ho¹t®éng    kinh doanh      c¸c kho¶n sau  ®©y:  ­ C¸c    kho¶n tiÒn ph¹tviph¹m      ph¸p        luËtnh: luËtgiao th«ng,luËtthuÕ,       luËtm«i  êng,luËtlao ®éng, viph¹m    tr           chÕ  b¸o    ®é  c¸o thèng      kª,tµichÝnh kÕ  to¸n vµ        c¸c luËtkh¸c.NÕu   tËp    do  thÓ hoÆc     c¸ nh©n    viph¹m  ph¸p luËt,th×   
 9. 9 tËp thÓ, hoÆc   nh©n    c¸  ph¶i nép    ph¹t.Ngoµi kho¶n      tiÒn ®Òn   nãi trªn, bï      phÇn nép    ph¹tcßn          l¹lÊy tõlînhuËn  i i sau thuÕ.  ­ C¸c    kho¶n  ®Çu    tx©y dùng  b¶n,chimua  c¬      s¾m     tµis¶n  ®Þnh  cè  h÷u  h×nh  v«  vµ  h×nh,chiñng  cho    chøc          hé  c¸ctæ  x∙héi. ­Chi phÝ  c«ng          ®i  t¸cnícngoµivît     ®Þnh  møc  cña  doanh  nghiÖp.   ­ C¸c    kho¶n thuéc nguån    kinh phÝ    kh¸c ®µi thä nh        kho¶n    nghiÖp  chisù  ®∙  îc ng©n  ®   s¸ch nhµ    níc cÊp, c¬    quan  cÊp    trªnhoÆc     chøc  c¸c tæ  kh¸c hç    trî Chi        ; tr¶l∙ vay  i vèn ®Çu    t x©y dùng  b¶n  c¬  trong    c«ng  thêikú  tr×nh cha  hoµn  thµnh  a  ® vµo  dông. Sè    sö    l∙ nµy  îch¹ch    i ®   to¸nvµo    chiphÝ  ®Çu    tx©y  dùng  b¶n; c¬    ­ C¸c    kho¶n    chiphÝ  s¶n  xuÊt kinh doanh        vîtmøc  quy  ®Þnh  cña  chÕ  ®é  tµichÝnh    îcb﮾p     th× ®     b»ng quü khen  ëng  phóc  i th vµ  lî  . 2.H¹ch        to¸ngi¸thµnh  s¶n  phÈm,  dÞch    vô. Tuú theo quy  tr×nh  c«ng  nghÖ   ®iÒu  vµ  kiÖn s¶n  xuÊt  kinh doanh,  doanh nghiÖp      tù x¸c ®Þnh   îng vµ  ®èi t   chän  ph¬ng ph¸p        phï hîp ®Ó tÝnh    gi¸ thµnh s¶n phÈm,  dÞch      vô. Gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch  cã  vô  thÓ  tÝnh theo  yÕu    tèhoÆc  kho¶n  môc.   2.1.Gi¸thµnh      s¶n  xuÊt s¶n    phÈm,  dÞch  gåm     vô  c¸c kho¶n  môc    chiphÝ  trùctiÕp:     ­Chi phÝ           vËtttrùctiÕp:gåm         c¸cchiphÝ  nguyªn liÖu,vËtliÖu,nhiªn vÒ            liÖu  ®éng      vµ  lùc tiªudïng trùc tiÕp    cho s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch  cña  vô  doanh  nghiÖp.   ­ Chi phÝ nh©n  c«ng    trùc tiÕp:gåm       c¸c kho¶n    tr¶ cho ngêi lao ®éng      trùc tiÕp    s¶n xuÊt    nh: tiÒn ¬ng, tiÒn  l   c«ng  c¸c kho¶n  vµ    phô cÊp  tÝnh  cã  chÊt l  ¬ng, chi ¨n          ca, chib¶o  hiÓm       x∙ héi,b¶o hiÓm   tÕ  kinh  y  vµ  phÝ  c«ng  ®oµn  cña c«ng  nh©n    trùctiÕp.  ­ Chi phÝ      s¶n xuÊt chung:gåm         c¸c kho¶n    chiphÝ  chung    ph¸tsinh ë      c¸c ph©n  xëng,bé    phËn  kinhdoanh    cña  doanh  nghiÖp    nh:tiÒn l  ¬ng,phô    cÊp,¨n     ca    tr¶cho nh©n    viªnph©n  xëng,chiphÝ        vËtliÖu,c«ng      cô,dông  xuÊtdïng cô      cho ph©n  xëng, khÊu    hao    tµis¶n  ®Þnh,    cè  chiphÝ  dÞch  mua   vô  ngoµi vµ    c¸cchiphÝ      b»ng tiÒn ngoµic¸cchiphÝ  trªn.         kÓ    2.2.Gi¸thµnh      toµn  s¶n  bé  phÈm,  dÞch  ®∙      vô  tiªuthô gåm:  ­Gi¸thµnh      s¶n  xuÊtcña    s¶n  phÈm,  dÞch  ®∙      vô  tiªuthô. ­ Chi    phÝ  b¸n hµng: gåm         c¸c chiphÝ ph¸tsinh trong qu¸        tr×nh      tiªuthô s¶n phÈm,  hµng    ho¸,dÞch  nh:tiÒn ¬ng, c¸c kho¶n  vô    l     phô  cÊp ph¶itr¶cho      nh©n    viªnb¸n  hµng, hoa    hång      ®¹ilý,hoa hång m«i  itiÕp  gií   , thÞ,®ãng      gãi, vËn chuyÓn, b¶o    qu¶n..  . khÊu  hao    tµis¶n  ®Þnh; chiphÝ    cè      vËtliÖu,bao      b×, dông    dïng,chiphÝ  cô,®å      dÞch  mua   vô  ngoµivµ        c¸c chiphÝ  b»ng  tiÒn kh¸c     nh:chiphÝ      b¶o hµnh s¶n  phÈm,    chiphÝ qu¶ng c¸o..  . ­ Chi phÝ      qu¶n    lýdoanh  nghiÖp: gåm         c¸c chiphÝ  qu¶n    lýkinh doanh,     qu¶n    lýhµnh  chÝnh  c¸c chiphÝ  vµ      chung  kh¸c cã  ªnquan    li   ®Õn  ho¹t®éng    cña toµn doanh  nghiÖp    nh:tiÒn l  ¬ng  c¸ckho¶n  vµ    phô cÊp,¨n ca        tr¶cho  ban  gi¸m ®èc  nh©n    vµ  viªn qu¶n    c¸c phßng  lý ë    ban, b¶o    hiÓm,  kinh phÝ  c«ng  ®oµn  cña  m¸y  bé  qu¶n    lýdoanh  nghiÖp; chiphÝ        vËt liÖu,®å     dïng  cho v¨n 
 10. 10 phßng, khÊu    hao    tµis¶n  ®Þnh  cè  dïng chung  cho  doanh  nghiÖp,c¸c kho¶n      thuÕ, lÖ    phÝ, chiphÝ      dÞch  mua   vô  ngoµithuéc v¨n phßng        doanh  nghiÖp  vµ  c¸c chi phÝ      kh¸c b»ng    tiÒn chung  cho toµn  doanh  nghiÖp    phßng    nh: dù  nî ph¶i thu    khã  ®ßi,dù    phßng  gi¶m    gi¸hµng  tån  kho, phÝ    kiÓm  to¸n,chiphÝ      tiÕp t©n,kh¸nh      tiÕt,  c«ng    t¸cphÝ, kho¶n      trî cÊp    th«iviÖc  cho ngêilao ®éng;       c¸c kho¶n      chinghiªncøu    khoa  häc,nghiªncøu      ®æi    míic«ng  nghÖ,    chis¸ng  kiÕn,chiphÝ      ®µo    t¹on©ng  cao    tay nghÒ  c«ng  nh©n, n¨ng      lùcqu¶n      lý;chiy  tÕ cho ngêi lao ®éng; chib¶o  m«i  êng; chicho            vÖ  tr     lao ®éng    n÷, trÝch nép    kinhphÝ    qu¶n    lýTæng  C«ng    ty. VÒ  nguyªn  t¾c toµn  chi phÝ  bé    b¸n hµng  chi phÝ  vµ    qu¶n    lý doanh  nghiÖp  îc kÕt  ®   chuyÓn  cho  s¶n  phÈm,  dÞch  tiªuthô  vô    trong n¨m      ®Ó x¸c ®Þnh  kÕt qu¶  kinh doanh.Trêng    Æc       hîp ® biÖt,®èi víi       mét  doanh  sè  nghiÖp  cã chu  s¶n  kú  xuÊt kinh    doanh    dµi,trong  n¨m  kh«ng  s¶n  cã  phÈm     tiªuthô  hoÆc   doanh  thu kh«ng  ¬ng  t øng      víichi phÝ  b¸n hµng  chi phÝ  vµ    qu¶n    lý doanh  nghiÖp  th×    chi phÝ  b¸n hµng  chi phÝ  vµ    qu¶n    lý doanh  nghiÖp  ph¸t   sinh trong n¨m  îc       ®   ph©n   bæ cho  s¶n  phÈm   dang  tån kho,c¨n cø  dë  vµ        vµo  chiphÝ    s¶n xuÊtdë    dang  gi¸thµnh  vµ    s¶n  xuÊts¶n    phÈm     tån. 3.Qu¶n        lýchiphÝ    ho¹t®éng  kh¸c  Chi phÝ ho¹t®éng    kh¸c bao    gåm:    chi phÝ ho¹t®éng      tµichÝnh  chi vµ    phÝ    êng. bÊt th   3.1.Chi phÝ        ho¹t®éng    tµichÝnh:  Chi phÝ  ho¹t®éng      tµichÝnh      lµ c¸c kho¶n    chiphÝ  ®Çu       t tµichÝnh    ra ngoµidoanh    nghiÖp nh»m  môc ®Ých  dông        sö  hîp lýc¸cnguån vèn,t¨ngthªm      thu nhËp  n©ng    vµ  cao hiÖu qu¶ kinh doanh    cña  doanh nghiÖp.Chi phÝ        c¸c ho¹t®éng      tµichÝnh bao gåm:  ­ Chi phÝ  ªndoanh, li   li     ªnkÕt      lµ c¸c kho¶n    chi phÝ ph¸tsinh    trong    c¸c ho¹t®éng  ªndoanh, li     li     ªnkÕt (kh«ng thuéc    chi phÝ  cña doanh nghiÖp  ªn li   doanh,li     ªnkÕt).  ­Chi phÝ      cho      thuªtµis¶n.   ­ Chi phÝ mua  b¸n    tr¸ phiÕu, tÝn  i   phiÕu, cæ     phiÕu    kho¶n  kÓ c¶  tæn  thÊttrong ®Çu        tnÕu    cã. ­Dù    phßng  gi¶m    gi¸chøng  kho¸n.   ­    ngo¹itÖ  Gi¸ trÞ    b¸n   ra, chªnh lÖch  gi¸ngo¹itÖ  tû      theo  chÕ       ®é tµi chÝnh  hiÖn  hµnh( kh«ng    bao gåm   chªnh lÖch      tû gi¸ngo¹itÖ    thuéc  vèn vay  ®Ó  ®Çu    XDCB     t khi c«ng tr×nh  cha  a  ® vµo  dông  sö  hoÆc  vèn vay b»ng  ngo¹itÖ      ®Ó gãp  vèn  ªndoanh). li     ­ Chi    phÝ      vÒ l∙ ph¶i tr¶cho  vèn  i     sè  huy  ®éng trong        vèn  kú. §èi víisè  huy ®éng  cña    c¸c ®èi îng  t ngoµi tæ    chøc  tÝn dông Nhµ    níc th×    l∙ suÊt huy  i   ®éng  kh«ng  îc vîtqu¸  ®     møc   i l∙ suÊt    trÇn cña ng©n  hµng  ¬ng    th m¹i quèc  doanh  cña cïng thêi®iÓm.      ­ Chi phÝ  chiÕt khÊu    thanh to¸n cho    ngêi mua     hµng ho¸ dÞch  khi vô    thanh    to¸ntiÒn tr       ích¹n. ­Chi phÝ      kh¸cli     ªnquan  ®Õn     ho¹t®éng  ®Çu      tra ngoµidoanh    nghiÖp.   Doanh  nghiÖp ph¶ic¨n cø      vµo  hiÖu qu¶ cña tõng    ho¹t®éng    tµichÝnh  vµ    c¸c quy ®Þnh cña ph¸p      luËt®Ó quyÕt ®Þnh    c¸c kho¶n    chiphÝ    trªn®©y, 
 11. 11 ®ång    thêih¹ch            to¸nchitiÕtc¸c chiphÝ thùc tÕ      ph¸tsinh cña    tõng    ho¹t®éng  tµichÝnh.     3.2.Chi phÝ    êng        bÊt th lµ: C¸c  kho¶n    chiphÝ  ra kh«ng  êng  x¶y    th xuyªn gåm       cã: ­ Chi phÝ      nhîng b¸n,thanh          lýtµis¶n  ®Þnh  cè  (bao  gåm   gi¸trÞcßn    c¶      l¹i cña    tµis¶n  ®Þnh    cè  khithanh    nhîng b¸n). lývµ      ­Gi¸trÞtµi         s¶n tæn    thÊtthùc tÕ    sau    gi¶m    khi®∙  trõtiÒn ®Òn       bïcña ng­ êiph¹m    tæ    lçivµ  chøc  b¶o hiÓm,      trÞ gi¸phÕ  liÖu thu håi(nÕu    sè        cã) vµ  ®∙  ® îcb﮾p       b»ng    c¸cquü  phßng    dù  tµichÝnh.  ­ Chi phÝ      cho viÖc        thu håic¸c kho¶n    nî ph¶ithu khã      ®ßi  xo¸ sæ   ®∙    kÕ  to¸n. ­Chi phÝ  tiÒn ph¹tdo        vÒ      viph¹m    hîp ®ång  kinhtÕ    ­Chi phÝ          ®Ó thu tiÒn ph¹t   ­C¸c    kho¶n    chiphÝ    êng  bÊt th kh¸c.   Doanh nghiÖp  ph¶icã    quy chÕ qu¶n    lýtõng kho¶n    chiphÝ  bÊt  êng. th   §èivíi       kho¶n  c¸c thiÖth¹ido  thÓ      tËp  hay    c¸nh©n g©y    ra ph¶ilµm      râ møc  ®é,  nguyªn nh©n   tr¸ch nhiÖm   vµ    ®Òn   kÌm  bï  theo c¸c biÖn ph¸p  lý hµnh  xö    chÝnh.  4.Mét  ®iÓm     sè  cÇn  chó  vÒ  ý  qu¶n    khih¹ch to¸nchiphÝ   lývµ          . 4.1. ­        §èi víic¸c s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch  cña    vô  ho¹t ®éng    kinh   doanh, tµichÝnh  bÊt  êng      vµ  th thuéc ®èi  îng  t chÞu thuÕ    gi¸ trÞ gia t¨ng  (GTGT) nÕu:  + X¸c ®Þnh  thuÕ  sè  GTGT  ph¶inép    theo ph¬ng ph¸p khÊu    trõth×    chi phÝ  kh«ng bao gåm   tiÒn thuÕ    GTGT  ®Çu   vµo.  + X¸c ®Þnh  thuÕ  sè  GTGT  ph¶inép    theo ph¬ng ph¸p    trùctiÕp  chi th×    phÝ  bao gåm   tiÒn thuÕ  c¶    GTGT  ®Çu   vµo (nÕu    cã). Trêng    hîp doanh  nghiÖp ®ång    2  i thêicã  lo¹  kinh doanh    hµng    ho¸ dÞch  vô chÞu  thuÕ  GTGT   kh«ng  vµ  chÞu  thuÕ  GTGT     th× ph¶ih¹ch to¸nriªngthuÕ          GTGT   ®Çu   vµo,chiphÝ    s¶n xuÊt kinh    doanh  theo quy  ®Þnh    nãi trªn.NÕu     kh«ng  h¹ch    to¸nriªng® îc th×      h¹ch    to¸n chung toµn  thuÕ  bé  GTGT   ®Çu  vµo  vµ ph©n    thuÕ  bæ sè  GTGT   îc khÊu    kh«ng  îc khÊu    ®   trõ vµ  ®   trõ theo quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh.Sè    thuÕ  GTGT  ®Çu   vµo kh«ng  îckhÊu    ®   trõph¶itÝnh    vµo  chiphÝ    s¶n  xuÊt kinh doanh      trong kú    theo  tõng   îng phï hîp,nÕu      ®èi t       línth× cã thÓ ph©n   bæ dÇn  vµo    chiphÝ cña    sau. c¸ckú    ­ §èivíi         s¶n  c¸c phÈm,  hµng    ho¸,dÞch  cña    vô  ho¹t®éng kinh doanh,tµi       chÝnh  bÊt  êng  vµ  th kh«ng thuéc ®èi îng chÞu  t   thuÕ GTGT   chiphÝ  th×    cña  doanh nghiÖp bao  gåm   tiÒn thuÕ  c¶    GTGT  (®Çu vµo).  4.2.Doanh    nghiÖp  ph¸tsinh    cã    c¸c kho¶n    chi phÝ b»ng  ngo¹itÖ    th×  ph¶i quy    ®æi  ®ång  ra  ViÖt Nam     theo      tû gi¸thùc  hoÆc       tÕ  tû gi¸giao dÞch  b×nh  qu©n    tr trªnthÞ  êng ngo¹itÖ    cña  ªnng©n  li   hµng  Ng©n  do  hµng Nhµ    níc ViÖtNam     c«ng  t¹ thêi®iÓm     bè      i ph¸tsinh chiphÝ.      
 12. 12 III­T æ  c h ø c  thùc hi Ö n   1. Th«ng     t nµy thay thÕ    Th«ng   76  t sè  TC/TCDN   ngµy 15/11/1996 cña  Bé    TµichÝnh  cã  vµ  hiÖu      lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    NghÞ  ®Þnh  27/1999/N§­ sè  CP   ngµy  20/4/1999 cña    ChÝnh  phñ  hiÖu    cã  lùc. 2. C¬     quan  qu¶n      lýtµichÝnh  doanh nghiÖp  tr¸chnhiÖm   cã    phæ  biÕn,  híng dÉn    c¸c doanh nghiÖp Nhµ    níc thùc hiÖn viÖc qu¶n    lý doanh      thu,chi phÝ  gi¸thµnh  vµ    s¶n phÈm  theo c¸cquy      ®Þnh  trong Th«ng     tnµy.   3. Héi ®ång      qu¶n    trÞ,Tæng  gi¸m  ®èc, Gi¸m    ®èc  (®èivíi    doanh nghiÖp  kh«ng  Héi ®ång  cã    qu¶n    tr¸chnhiÖm  chøc  trÞ)cã    tæ  thùc hiÖn    Th«ng   tnµy.   4. Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,    cã    c¸c doanh nghiÖp Nhµ  níckÞp      thêiph¶n    Bé    ¸nh vÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu      gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản