Thông tư 63/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
91
lượt xem
3
download

Thông tư 63/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 63/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp phát kinh phí thực hiện Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 63/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 63/2000/TT-BTC ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2000 Híng dÉn vÒ cÊp ph¸t kinh phÝ thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sè 20/2000/Q§-TTg ngµy 3/2/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc hç trî ng êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng tõ tríc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 c¶i thiÖn nhµ ë - C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc ngµy 20/3/1996 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc ngµy 20/5/1998. - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 19/12/1996 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt viÖc ph©n cÊp, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch Nhµ níc; NghÞ ®Þnh sè 51/1998/N§-CP ngµy 21/7/1998 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 19/12/1996 quy ®Þnh chi tiÕt viÖc ph©n cÊp qu¶n lý, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 20/2000/Q§-TTg ngµy 3/2/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc hç trî ngêi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng tõ tríc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 c¶i thiÖn nhµ ë. Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc c©n ®èi vµ bè trÝ nguån kinh phÝ thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 20/2000/Q§-TTg vµ ph¬ng thøc cÊp ph¸t, quyÕt to¸n nguån kinh phÝ nµy nh sau: I. VÒ c©n ®èi vµ bè trÝ nguån hç trî tµi chÝnh 1. Nguån kinh phÝ: ®îc bè trÝ trong ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2000, 2001 vµ 2002. 2. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng (díi d©y gäi t¾t lµ UBND tØnh) sö dông nguån thu vÒ giao quyÒn sö dông ®Êt, tiÒn cho thuª ®Êt vµ thu vÒ b¸n nhµ ë thuéc së h÷u nhµ níc ®Ó chi tr¶. Trêng hîp nguån thu nµy trong n¨m dù to¸n kh«ng ®ñ so víi nhu cÇu chi th× bè trÝ nguån kh¸c ®Ó ®¸p øng, sau ®ã sÏ hoµn tr¶ dÇn tõ nguån thu nµy trong dù to¸n ng©n s¸ch nh÷ng n¨m tiÕp theo. - §èi víi c¸c ®Þa ph¬ng cã khèi lîng chi tr¶ lín mµ sè thu vÒ nhµ vµ ®Êt trong 3 n¨m (2000 - 2002) kh«ng ®ñ chi tr¶ th× b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ cho hç trî tõ ng©n s¸ch trung ¬ng. Tríc m¾t, ®Ó chi tr¶ kÞp thêi, Bé Tµi chÝnh cã thÓ t¹m øng cho c¸c tØnh qu¸ khã kh¨n theo ®Ò nghÞ cña UBND tØnh. 3. Ph¬ng thøc cÊp ph¸t vµ quyÕt to¸n 3.1- §èi víi c¸c kho¶n hç trî theo møc cè ®Þnh (20 vµ 50 triÖu ®ång), c¨n cø quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh, Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ cÊp lÖnh chi tiÒn qua Kho b¹c Nhµ níc ®Ó chi tr¶ 1 lÇn b»ng tiÒn mÆt hoÆc b»ng chuyÓn kho¶n theo yªu cÇu cña ®èi tîng ®îc hç trî. 3.2- §èi víi c¸c kho¶n hç trî ®Ó tù x©y dùng, Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ chi tr¶ theo quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh cho ®èi tîng sau khi ®îc giao ®Êt vµ cã
  2. 2 ®ñ thñ tôc ®Ó x©y dùng. Ph¬ng thøc chi tr¶ còng nh quy ®Þnh t¹i tiÕt 3.1 trªn ®©y. 3.3- §èi víi c¸c kho¶n hç trî theo h×nh thøc nhµ níc tæ chøc x©y dùng , Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ chuyÓn tiÒn qua Kho b¹c Nhµ níc vµ giao Kho b¹c Nhµ níc thùc hiÖn thanh to¸n cho bªn nhËn thÇu theo chÕ ®é qu¶n lý ®Çu t XDCB hiÖn hµnh. 3.4- C¸c kho¶n chi tr¶ nãi trªn h¹ch to¸n chi ng©n s¸ch nhµ níc theo lo¹i 15 kho¶n 09 môc 122 ch¬ng 160 môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc vµ quyÕt to¸n vµo niªn ®é ng©n s¸ch hiÖn hµnh. ViÖc hç trî cña ng©n s¸ch trung ¬ng cho ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng (nÕu cã) thùc hiÖn theo h×nh thøc trî cÊp cã môc tiªu. II. MiÔn gi¶m tiÒn mua nhµ, tiÒn sö dông ®Êt 1. ViÖc miÔn gi¶m tiÒn mua nhµ, tiÒn sö dông ®Êt thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh cho tõng ®èi tîng cô thÓ. 2. Trêng hîp ngêi thuéc diÖn hç trî theo QuyÕt ®Þnh 20/2000/Q§- TTg ®· mua nhµ ë thuéc së h÷u nhµ níc theo NghÞ ®Þnh 61/CP hoÆc ®· ®îc hç trî b»ng h×nh thøc giao ®Êt lµm nhµ ë theo QuyÕt ®Þnh sè 118/Q§-TTg th× ®îc hoµn tr¶ sè tiÒn chªnh lÖch (nÕu cã) gi÷a møc ®îc hç trî theo quyÕt ®Þnh nµy víi møc ®îc hç trî theo QuyÕt ®Þnh sè 118/Q§-TTg vµ theo QuyÕt ®Þnh sè 64/1998/Q§-TTg. Thñ tôc hoµn tr¶ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i tiÕt 3.1 ®iÓm 3 phÇn I trªn ®©y. III. §iÒu kho¶n thi hµnh Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ký. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n, víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c Bé, UBND c¸c tØnh ph¶n ¸nh ngay vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó phèi hîp gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản