Thông tư 63/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
470
lượt xem
30
download

Thông tư 63/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 63/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 63/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  63/2002/TT­B T C   g µy  24 th¸ng 7 n¨ m  2002  íng  c n H d É n  thùc hi Ö n  c¸c  u y  ® Þ n h   h¸p luËt  q p v Ò   h Ý  vµ lÖ p h Ý p C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh phÝ  lÖ  vµ  phÝ  38/2001/PL­ sè  UBTVQH10  ngµy 28  th¸ng8    n¨m 2001; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  57/2002/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 6  03    n¨m 2002 cña  ChÝnh phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  Ph¸p  lÖnh  phÝ  lÖ  vµ  phÝ; C¨n  ChØ   sè  cø  thÞ  13/2002/CT­ TTg ngµy  th¸ng6  11    n¨m 2002  cña  Thñ  t ChÝnh  íng  phñ    vÒ viÖc  iÓn khaithùc  tr     hiÖn Ph¸p lÖnh phÝ  lÖ  vµ  phÝ  vµ  NghÞ  ®Þnh  57/2002/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 6  03    n¨m  2002 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh Ph¸p  lÖnh phÝ  lÖ  vµ  phÝ; Bé    TµichÝnh  híng dÉn    thùc hiÖn,nh      sau: I ­ p h¹ m  vi ¸p d ô n g 1.Th«ng     tnµy    ¸p dông      ®èi víiviÖc    thu,nép,qu¶n    sö    lývµ  dông  phÝ, lÖ    phÝ  îc quy  ®   ®Þnh   iDanh  t¹  môc       chi tiÕtphÝ,  phÝ  lÖ  ban hµnh  kÌm theo  NghÞ  ®Þnh  57/2002/N§­   sè  CP ngµy  03/6/2002 cña    ChÝnh  phñ quy ®Þnh    chi tiÕtthi     hµnh  Ph¸p  lÖnh phÝ  lÖ  vµ  phÝ        (gäit¾tlµNghÞ  ®Þnh  57/2002/N§­ sè  CP)  c¸c c¬  do    quan  nhµ    chøc  níc,tæ  kinh tÕ, ®¬n  vò      vÞ  trang  nh©n d©n,  ®¬n  sù  vÞ  nghiÖp,tæ   chøc  îcnhµ    quyÒn, tæ  ®   nícuû    chøc  kh¸c vµ      c¸ nh©n  (gäichung    chøc,c¸nh©n)    lµtæ      thùc hiÖn.   2. Th«ng     tnµy kh«ng    ¸p dông        i ®èi víi lo¹  c¸c phÝ  îcquy  ®   ®Þnh  i t¹ §iÒu  3  cña NghÞ ®Þnh  57/2002/N§­ sè  CP: a) C¸c  i lo¹ phÝ b¶o  hiÓm:  phÝ b¶o  hiÓm       x∙ héi,phÝ b¶o hiÓm   tÕ  y  vµ  c¸c lo¹    i phÝ  b¶o  hiÓm  kh¸c nh    phÝ  b¶o  hiÓm  tiÒn    göi,phÝ b¶o hiÓm  nh©n  thä,phÝ    b¶o hiÓm     phinh©n   thä,phÝ    t¸ b¶o  i hiÓm... ; b) Héi  phÝ cña    chøc  c¸c tæ  chÝnh    chøc  trÞ,tæ  chÝnh          trÞ ­ x∙ héi,tæ  chøc      chøc      nghÒ   x∙ héi,tæ  x∙ héi ­  nghiÖp, c©u    kh«ng    l¹cbé  quy  ®Þnh  it¹  Danh  môc  chi tiÕt  phÝ, lÖ phÝ  ban  hµnh  kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  sè  57/2002/N§­     CP nh: §¶ng  phÝ,  C«ng  ®oµn  phÝ, §oµn phÝ,    héi phÝ  cña    Héi Liªn hiÖp    thanh niªn ViÖt    Nam,  Héi Liªn hiÖp    phô  ViÖt  n÷  Nam,  Héi  Cùu  chiÕn  binh ViÖt Nam,      Héi N«ng  d©n  ViÖt Nam,      Héi ®ång    Liªnminh    c¸c Hîp  t¸cx∙ViÖt Nam,          c¸cc©u        l¹cbé;niªnliÔm, nguyÖt liÔm      cña    chøc  c¸ctæ  trong  vµ ngoµiníc,nh  chøc          tæ  Liªnhîp quèc,tæ    chøc  sè    M∙  vËt phÈm   quèc    tÕ,tæ  chøc  Hµng  kh«ng d©n  dông  quèc  (ICAO),c¸c tæ  tÕ      chøc  quèc  khu  tÕ  vùc,  tiÓu khu    vùc,c¸chiÖp        héichuyªn ngµnh...   ; c) Nh÷ng    kho¶n  phÝ  kh¸ckh«ng    quy  ®Þnh  i t¹ Danh    môc      chitiÕtphÝ, lÖ    phÝ  ban  hµnh  kÌm theo NghÞ    ®Þnh  57/2002/N§­       sè  CP nh:cícphÝ  vËn    t¶i c­ , íc phÝ  chÝnh    bu  viÔn th«ng,phÝ    thanh to¸n,chuyÓn    tiÒn cña    chøc  c¸c tæ  tÝn dông,. . ..
 2. 2 3.Trêng      hîp thùc hiÖn    ®iÒu    ícquèc  mµ   tÕ  Nhµ    nícCéng hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam   ký    ®∙  kÕt  hoÆc  tham    quy  giacã  ®Þnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  kh¸c  víiquy    ®Þnh  cña  Ph¸p lÖnh phÝ  lÖ  vµ  phÝ, NghÞ    ®Þnh  57/2002/N§­   sè  CP vµ híng dÉn      t¹ Th«ng   i tnµy      th× ¸p dông quy ®Þnh  cña ®iÒu    ícquèc  ®ã. tÕ  II  ­ p h © n  c Ê p  thÈ m  q u y Ò n  q u y  ® Þ n h  v Ò  p h Ý, lÖ p h Ý 1.§èivíi       phÝ a) ViÖc ph©n cÊp thÈm  quyÒn quy ®Þnh møc     thu,chÕ       ®é thu,nép,  qu¶n    sö  lývµ  dông      ®èi víiphÝ  sau: nh    ­ ChÝnh    phñ quy  ®Þnh      ®èi víimét  phÝ  sè  quan träng,cã  thu lín, ªn   sè        li quan  ®Õn  nhiÒu chÝnh s¸ch kinhtÕ           ­x∙héicña Nhµ    níc; ­ Héi ®ång      nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng    (gäichung  lµ cÊp    tØnh) quy    ®Þnh  ®èi    víimét  lo¹  sè  i phÝ  g¾n     víiqu¶n    lý ®Êt ®ai,tµi     nguyªn  thiªnnhiªn,thuéc      chøc n¨ng qu¶n    lýhµnh  chÝnh  nhµ    níc cña chÝnh  quyÒn  ®Þa  ph¬ng;   ­ Bé      Tµi chÝnh  quy ®Þnh        i ®èi víic¸c lo¹  phÝ  cßn      l¹ ¸p dông  i thèng  nhÊt  trongc¶    níc. b)      §èi víimét  lo¹  sè  i phÝ  thuéc thÈm  quyÒn  ChÝnh  phñ quy ®Þnh   mµ uû quyÒn  cho  Bé,  quan  c¬  ngang  quy  Bé  ®Þnh  møc  thu th× chÕ       ®é thu, nép, qu¶n    sö    lývµ  dông  tiÒn phÝ  ® îc ® îc thùc hiÖn  thu        theo quy ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ  híng dÉn  vµ    cña  TµichÝnh  lo¹ phÝ  Bé    vÒ   i ®ã. c) ThÈm  quyÒn  quy ®Þnh  ®èi    víitõng  iphÝ  thÓ  îc ghi trong lo¹  cô  ®       Danh  môc  chi tiÕt phÝ, lÖ phÝ  ban  hµnh  kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  sè  57/2002/N§­CP. d) C¸c    quan    Bé, c¬  ngang  ® îcChÝnh  Bé    phñ  quyÒn  uû  quy ®Þnh møc  thu vµ      Héi ®ång  nh©n  d©n cÊp tØnh sau    khiban hµnh    v¨n b¶n  quy ®Þnh    thu phÝ    ¸p dông  i t¹  ®Þa  ph¬ng,ph¶igöiv¨n b¶n  ban          ®∙  hµnh  ®Õn   TµichÝnh  Bé    ®Ó  tæng        hîp,b¸o c¸o ChÝnh  phñ theo quy    ®Þnh. ®)  Trêng    hîp cÇn  söa  æi, bæ   ®   sung  møc    thu;chÕ  thu,nép,qu¶n    ®é      lý vµ  dông,c¸ctæ  sö      chøc,c¸nh©n      ph¶n ¶nh b»ng    v¨n b¶n  vÒ: ­ Bé      Tµi chÝnh    Tµi chÝnh  ®Ó Bé    tr×nh ChÝnh    phñ xem       xÐt,gi¶iquyÕt  (®èivíi êng        tr hîp thuéc thÈm    quyÒn cña  ChÝnh  phñ  theo quy    ®Þnh  i t¹ §iÒu    9  cña Ph¸p  lÖnh phÝ  lÖ  vµ  phÝ)  hoÆc     Tµi chÝnh  ®Ó Bé    nghiªn cøu, ®iÒu      chØnh  cho      phï hîp,kÞp    thêi(®èivíitr     êng  thuéc  hîp  thÈm  quyÒn    gi¶iquyÕt   cña  TµichÝnh); Bé    ­Uû    ban  nh©n d©n cÊp tØnh    ban  ®Ó Uû  nh©n d©n  cÊp  tØnh  tr×nh Héi    ®ång nh©n d©n cÊp tØnh  xem     xÐt,quyÕt ®Þnh      êng      ®èi víitr hîp thuéc thÈm    quyÒn quyÕt ®Þnh    cña    Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh. e) Mäi  êng      tr hîp cÇn    bæ sung  danh  môc  phÝ, tæ    chøc,c¸ nh©n  c¸o     b¸o    b»ng  b¶n  Bé    v¨n  vÒ  Tµi chÝnh    Tµi chÝnh  ®Ó Bé    tr×nh c¬    quan  nhµ    níc cã  thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh.   2.§èivíi phÝ       lÖ 
 3. 3 a) ViÖc ph©n cÊp thÈm  quyÒn quy ®Þnh møc     thu,chÕ       ®é thu,nép,  qu¶n    sö  lývµ  dông      phÝ  sau: ®èi víilÖ  nh    ­ ChÝnh    phñ  quy ®Þnh      ®èi víimét  lÖ  sè  phÝ quan  träng,cã  thu lín,   sè      cã  nghÜa  ý  ph¸p lýquèc       tÕ; ­Bé      TµichÝnh  quy  ®Þnh      ®èi víinh÷ng  phÝ  lÖ  cßn  i l¹ . ThÈm  quyÒn  quy ®Þnh  ®èi    víitõng  phÝ  thÓ  îc ghitrong Danh  lÖ  cô  ®       môc      chitiÕtphÝ, lÖ    phÝ  ban  hµnh  kÌm theo NghÞ    ®Þnh  57/2002/N§­ sè  CP. b) Trêng hîp cÇn  söa  æi, bæ   ®   sung Danh  môc  phÝ;  lÖ  møc     thu;chÕ  ®é    thu,nép,qu¶n    sö    lývµ  dông      chøc,c¸ nh©n  th× c¸c tæ      ph¶n  b»ng    ¸nh  v¨n b¶n  Bé    vÒ  TµichÝnh    TµichÝnh  ®Ó Bé    tr×nh ChÝnh    phñ xem       xÐt,gi¶iquyÕt  (®èivíi êng       tr hîp thuéc thÈm    quyÒn cña  ChÝnh  phñ theo quy    ®Þnh  i t¹ §iÒu    9  cña Ph¸p  lÖnh phÝ  lÖ  vµ  phÝ)  hoÆc   Tµi chÝnh  Bé    nghiªncøu, ®iÒu      chØnh  cho      phï hîp,kÞp    thêi(®èivíitr     êng  thuéc  hîp  thÈm quyÒn    gi¶iquyÕt cña Bé  TµichÝnh).   3. C¸c  quan    c¬  nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  quy ®Þnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  theo  quy ®Þnh  cña NghÞ  ®Þnh  57/2002/N§­   CP híng dÉn  i   t¹ ®iÓm       1,®iÓm   môc  2  nµy  kh«ng  îc uû  ®   quyÒn  cho  quan  c¬  cÊp    díiquy ®Þnh  møc     thu,chÕ  ®é  thu,nép, qu¶n    sö      lývµ  dông  ®èi      i víic¸c lo¹ phÝ,  phÝ  lÖ  thuéc thÈm  quyÒn  cña m×nh. ViÖc    quy  ®Þnh  møc    thu,chÕ  thu,nép,qu¶n    sö  ®é      lývµ  dông   ®èi víitõng    phÝ,  phÝ  thÓ  lÖ  cô  ph¶i thùc    hiÖn ®óng      c¸c néi dung híng dÉn    t¹i môc  ITh«ng   II   , tnµy. III  ­ M ø c  thu, h Õ  ® é  thu, é p, q u ¶ n  lý v µ   c  n s ö  d ô n g  p h Ý, lÖ p h Ý A    ­Møc   thu  phÝ 1. Møc      thu phÝ        ®èi víi dÞch  do  c¸c vô  Nhµ    níc®Çu   thoÆc   tæ  do  chøc,   c¸ nh©n    ®Çu    tvèn ®Òu   ph¶itrªnc¬  b¶o      së  ®¶m       thu håivèn  trong thêigian       hîp lý;           hîp víi phï kh¶ n¨ng ®ãng  gãp cña ngêinép;thuËn      tiÖn cho  ngêithu   c¶      phÝ  ngêinép  vµ    phÝ. Ngoµi ra,møc                thu ®èi víi dÞch  do  c¸c vô  Nhµ    níc®Çu   t cßn    ph¶ib¶o    ®¶m     thihµnh    c¸c chÝnh  s¸ch ph¸ttr     iÓn kinh tÕ  x∙ héi cña    –      §¶ng,Nhµ      níctrong tõng thêikú  phïhîp víi       vµ        t×nh  h×nh thùc tÕ.   2. C¸c    kho¶n    chiphÝ    ®Ó thùc hiÖn      c¸c dÞch  thu  vô  phÝ, phôc  cho  vô  viÖc    x¸c®Þnh  møc    thu phÝ  bao gåm: a) Chi phÝ      x©y dùng,mua    s¾m,  duy    tu,b¶o dìng,söa    ch÷a  êng  th xuyªn  vµ ®Þnh  m¸y  kú  mãc, thiÕtbÞ,    ph¬ng tiÖn lµm viÖc,.   .hoÆc   . thuªngoµitµi       s¶n    trùc tiÕp phôc  c«ng  vô  viÖc thu phÝ. Chi phÝ  nµy  îc ph©n    ®   bæ theo  møc  hao  ®é  mßn   cña nh÷ng    tµis¶n    trùctiÕp phôc  c«ng    vô  viÖc    thu phÝ; b) Chi phÝ   , nguyªn,nhiªn,vËt liÖu  dông  vËt t        sö  trong qu¸ tr×nh thùc  hiÖn  c«ng viÖc    thu phÝ; c) Chi tr¶c¸c kho¶n          tiÒn ¬ng  l hoÆc  tiÒn c«ng, c¸c kho¶n      phô cÊp, c¸c     kho¶n ®ãng  gãp theo tiÒn ¬ng, tiÒn  l   c«ng, theo    chÕ    ®é hiÖn hµnh  cho    lao ®éng    trùctiÕp thu phÝ, lÖ        phÝ;
 4. 4 3. Møc  thu ®èi    víinh÷ng  iphÝ  lo¹  thuéc thÈm  quyÒn cña  ChÝnh  phñ  quy ®Þnh  thùc hiÖn  th×    theo  quy ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ      ®èi víitõng  i lo¹ phÝ  cô  thÓ. 4. Møc  thu ®èi    víinh÷ng  iphÝ  lo¹  thuéc thÈm  quyÒn  Héi ®ång nh©n  d©n cÊp tØnh quy ®Þnh  Uû  do  ban  nh©n  d©n  cÊp  tØnh  tr×nh theo    híng dÉn    cña  TµichÝnh. Bé    5. Thêigian hîp lý®Ó                 thu håivèn ®Çu    tthùc hiÖn      c¸c dÞch  thu phÝ  vô    c¨n  vµo  cø  ®¸nh    gi¸kh¶ n¨ng  phÝ, hiÖu  thu    qu¶  phÝ, vèn  thu    ®Çu     nhu  t vµ  cÇu  cÇn      thu håivèn  ®Çu      t®Ó thùc hiÖn    dÞch  thu phÝ, ® îcx¸c ®Þnh  vô          (dù  kiÕn)trong ®Ò           ¸n thu phÝ. 6. C¨n  vµo    cø  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     1, ®iÓm   vµ  2  ®iÓm   môc  5  nµy, tæ    chøc,c¸ nh©n  îcthu phÝ  tr¸chnhiÖm       ®     cã    x©y dùng  møc    thu kÌm  theo      ®Ò ¸n thu phÝ    (gåm: ph¬ng    thøc ®Çu  ,thêigian ®Çu      t      thoµn  thµnh,thêigian ® a        dù  ¸n ®Çu      tvµo  dông, thêigian  kiÕn  sö      dù  b¾t  ®Çu     thu phÝ, dù    kiÕn  møc  thu  vµ  cø  c¨n  x©y  dùng møc     thu,®¸nh   gi¸kh¶ n¨ng ®ãng  gãp cña ®èi  îng  t nép  phÝ, hiÖu    qu¶  phÝ  kh¶  thu  vµ  n¨ng  håivèn) ®Ó   thu      tr×nh c¬    quan  thÈm  cã  quyÒn  quy ®Þnh  phÝ  vÒ  (ChÝnh  phñ, Bé      Tµi chÝnh  hoÆc     Héi ®ång  nh©n  d©n  cÊp tØnh)xem       xÐt,quyÕt ®Þnh.   Møc    thu phÝ  íckhitr×nh c¬  tr       quan  thÈm  cã  quyÒn  ban hµnh hoÆc   söa  ®æi,bæ     sung  cÇn  ý  cã  kiÕn  cña  quan    c¬  tµichÝnh cïng cÊp,trõtr       êng    hîp c¬  quan x©y dùng møc      quan tµi thu lµc¬      chÝnh. ý  kiÕn b»ng    v¨n b¶n cña  quan    c¬  tµichÝnh ph¶i® îcgöikÌm        trong hå    s¬  vµ    lµmét    ph¸p      quan  thÈm  c¨n cø  lý®Ó c¬  cã  quyÒn quy ®Þnh  phÝ  vÒ  xem   xÐt,quyÕt ®Þnh.     ViÖc quy  ®Þnh  møc    thu phÝ ph¶ic¨n cø      vµo  chñ  ¬ng  tr chÝnh s¸ch cña    Nhµ    níc;t×nh  h×nh  kinh tÕ      ­ chÝnh          ® Æc   trÞ ­ x∙ héi vµ  ®iÓm  cña    c¸c vïng  trong tõng        thêikú;tÝnh  chÊt,® Æc     ®iÓm   cña  tõng dÞch  thu phÝ, cã  vô      tham  kh¶o møc    i thu lo¹ phÝ ¬ng    t øng  c¸cníctrong khu  ë        vùc  thÕ    vµ  gií(nÕu  i cã). 7. Møc     phÝ  kh«ng  thuéc ng©n  s¸ch nhµ    níc ph¶i chÞu    thuÕ theo quy  ®Þnh  i t¹ kho¶n    2, §iÒu  cña  17  NghÞ  ®Þnh  57/2002/N§­   sè  CP bao gåm  c¶  thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng theo thuÕ suÊt thuÕ          dông    gi¸trÞ gia t¨ng ¸p  cho ngµnh  dÞch  t vô ¬ng  øng quy  ®Þnh  i t¹  LuËt thuÕ          c¸c v¨n b¶n    gi¸trÞ gia t¨ngvµ      híng  dÉn hiÖn  hµnh. B    ­Møc   thu  phÝ lÖ  1.Møc    phÝ  îcÊn    thu lÖ  ®   ®Þnh  ícb»ng  tr   mét  tiÒn nhÊt ®Þnh      sè      ®èi víi tõng c«ng viÖc qu¶n    lý nhµ    îc thu  phÝ,  níc ®   lÖ  kh«ng  nh»m  môc ®Ých    bï ®¾p     chiphÝ    ®Ó thùc hiÖn    c«ng  viÖc  lÖ  thu  phÝ, phï hîp        víith«ng  quèc  lÖ  tÕ. 2. C¨n  vµo    cø  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   nªu    1  trªn, chøc  îcthu lÖ   tæ  ®     phÝ  cã  tr¸chnhiÖm     x©y dùng  møc    thu kÌm theo    v¨n b¶n    ®Ò nghÞ    phÝ    thu lÖ  göiBé  Tµi chÝnh    Tµi chÝnh    ®Ó Bé    tr×nh ChÝnh  phñ  xem  xÐt ban  hµnh (®èi víi     nh÷ng  i phÝ  lo¹ lÖ  thuéc thÈm   quyÒn  cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh)  hoÆc  Bé  Tµi chÝnh      sÏ nghiªn cøu, ban      hµnh  (®èi víinh÷ng  ilÖ      lo¹  phÝ  thuéc thÈm  quyÒn  TµichÝnh  Bé    quy ®Þnh). 3. Møc  thu  phÝ   íc b¹  lÖ  tr   thùc  hiÖn theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh cña  ChÝnh  phñ  vÒ  lÖ phÝ  tr íc b¹ (NghÞ  ®Þnh  sè 176/1999/N§­  ngµy  CP
 5. 5 21/12/1999 cña ChÝnh phñ    phÝ  íc b¹) vµ    vÒ lÖ  tr     c¸c v¨n b¶n híng dÉn    thi hµnh. C    ­Qu¶n    dông  lý,sö  tiÒn  thu  phÝ,  phÝ  lÖ  thuéc  ng©n   s¸ch  nhµ  níc 1. TiÒn    phÝ, phÝ    îctõ c¸c dÞch  do    thu lÖ    thu ®       vô  Nhµ    níc®Çu    thoÆc   tõ c¸c dÞch  thuéc ® Æc       vô    quyÒn  cña Nhµ          níc(gäit¾t lµ phÝ, lÖ    phÝ  thuéc  ng©n  s¸ch nhµ    îcqu¶n    dông  sau:   níc)®   lý,sö  nh  a) TiÒn    phÝ, lÖ    phÝ  c¬  do  quan  thuÕ    trùctiÕp tæ    chøc    tr thu vµ  êng    hîp tæ chøc  kh¸c thu    phÝ, lÖ    phÝ  ® îc ng©n  ®∙    s¸ch nhµ      níc b¶o ®¶m  kinh phÝ    cho    ho¹t®éng  phÝ, lÖ  thu    phÝ  theo  to¸n hµng  dù    n¨m  tæ  th×  chøc  ph¶i thu    nép toµn  sè  bé  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ    îcvµo  thu ®   ng©n  s¸ch nhµ    níc; b) Trêng    chøc      hîp tæ  thu cha  îcng©n  ®   s¸ch nhµ      nícb¶o  ®¶m  kinh phÝ    cho    ho¹t®éng   thu phÝ, lÖ    phÝ  hoÆc   chøc    îcuû  tæ  thu ®   quyÒn    thu phÝ, lÖ    phÝ  tæ  th×  chøc    îc®Ó     thu ®   l¹ mét  i phÇn  trong sè    tiÒn phÝ, lÖ    phÝ    îc thu ®   ®Ó  trang tr¶i       phÝ  chi cho viÖc    thu phÝ, lÖ    phÝ; phÇn    tiÒn phÝ, lÖ    phÝ  cßn  l¹ph¶inép    i   vµo  ng©n  s¸ch nhµ    níc. 2.TiÒn      thu phÝ, lÖ    phÝ  nép  vµo  Kho    b¹c nhµ    níctheo quy    ®Þnh  sau: a) §èivíi       phÝ, lÖ    phÝ  c¬  do  quan  thuÕ       îng nép  thu th× ®èi t   phÝ, lÖ    phÝ  trùctiÕp nép      tiÒn vµo    ng©n  s¸ch nhµ      nícqua  Kho    b¹c nhµ    ®Þa   nícë  ph¬ng  n¬i thu    theo  híng dÉn  cña  quan  c¬  thuÕ. Trêng  Kho      hîp  b¹c nhµ    níc cha tæ  chøc    thu tiÒn phÝ, lÖ      phÝ    trùctiÕp tõ®èi t        îng nép    quan  th× c¬  thuÕ    thu tiÒn  phÝ, lÖ    phÝ  thay vµ    cuèingµy    ph¶ilµm        thñ tôc nép hÕt  tiÒn phÝ, lÖ  sè      phÝ  ®∙    thu trong ngµy    vµo  ng©n  s¸ch nhµ    níc; b)      §èi víiphÝ,  phÝ  c¸c c¬  lÖ  do    quan  nhµ    chøc  níc,tæ  kh¸c (ngoµic¬      quan  thuÕ)  thu th×  quan  c¬  nhµ    chøc  níc,tæ  thu  phÝ,  phÝ  îc më     lÖ  ®   tµi kho¶n  “t¹m    gi÷ tiÒn phÝ,  phÝ”  iKho  lÖ  t¹  b¹c nhµ      níc n¬i thu    ®Ó theo   dâi, qu¶n    lý tiÒn  phÝ,  phÝ.  lÖ  C¨n  vµo  cø  t×nh h×nh  thu phÝ,  phÝ  lÖ  (sè tiÒn  phÝ, lÖ    phÝ  ® îc nhiÒu  thu    hay      phÝ, lÖ  Ýt,n¬i thu    phÝ  hay  xa  gÇn  Kho    b¹c nhµ níc, .    . .mµ ®Þnh  hµng  ) kú  ngµy  hoÆc   hµng tuÇn,c¸cc¬      quan  nhµ    níc,tæ  chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  ph¶igöisè      tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  thu ® îctrong kú  ®∙        vµo   tµi kho¶n  gi÷tiÒn phÝ, lÖ  t¹m        phÝ  ph¶itæ  vµ    chøc  h¹ch to¸nriªngkho¶n          thu nµy  theo chÕ       ®é kÕ to¸n ®¬n   hµnh    vÞ  chÝnh  nghiÖp  sù  (®èi víi®¬n   sù      vÞ  nghiÖp  thu)hoÆc   cã    chÕ  kÕ    ®é  to¸ndoanh  nghiÖp  (®èivíi    doanh  nghiÖp); c) §èivíiphÝ, lÖ          phÝ  c¬  do  quan  nhµ    níchoÆc   chøc  îcuû  tæ  ®   quyÒn  thu  níc ngoµi ph¶inép  ë        vµo quü t¹m    gi÷ ng©n s¸ch nhµ    níc theo híng dÉn  cña  Tµi chÝnh  qu¶n    Bé    vÒ  lýquü t¹m    gi÷ ng©n s¸ch nhµ    i   quan    níc t¹  c¬  c¸c ®¹idiÖn    ViÖtNam   nícngoµi(Th«ng     ë      t29/2000/TT­ BTC   ngµy  24/4/2000 cña    Bé    TµichÝnh). 3. PhÇn    phÝ, lÖ    phÝ      ®Ó l¹ cho  chøc      i tæ  thu ®Ó trang tr¶i       phÝ  chi cho  viÖc thu phÝ,  phÝ  îc tÝnh  lÖ  ®   theo    phÇn  tû lÖ  tr¨m (%)    trªntæng  tiÒn sè    phÝ,  phÝ  lÖ  thu  îc hµng  ®   n¨m.  lÖ  Tû  phÇn  tr¨m (%) nµy  îc x¸c ®Þnh  ®     nh  sau: Dù  to¸n c¶    n¨m      vÒ chiphÝ  cÇn  thiÕt   cho  viÖc  thu  phÝ,  phÝ  lÖ  theo  chÕ  ®é,    tiªuchuÈn,®Þnh    møc  quy  ®Þnh Tû  (%) = ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ x  lÖ  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 100 ­ Dù    n¨m  phÝ, lÖ  to¸nc¶  vÒ    phÝ    ­ thu ®
 6. 6 îc C¨n  vµo  cø  tÝnh chÊt,® Æc     ®iÓm   cña tõng lo¹ phÝ, lÖ      i   phÝ  néidung  vµ    chi híng    dÉn  i®iÓm   môc   t¹  4  nµy, c¬    quan  nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn quyÕt  ®Þnh   lÖ  tû  phÇn  tr¨m (%)    i ®Ó l¹  cho  chøc  tæ  thu  phÝ,  phÝ    lÖ  æn ®Þnh  trong mét  n¨m.  tiÒn    sè  Sè  phÝ, lÖ    phÝ      îc qu¶n    dông  ®Ó l¹ ®   i lý,sö  theo    néi dung híng dÉn      t¹ ®iÓm   môc  i 4  nµy. 4. PhÇn    phÝ, lÖ    phÝ      ®Ó l¹ cho  chøc    i tæ  thu kh«ng ph¶ichÞu    thuÕ vµ  ® îcqu¶n    dông  sau:   lý,sö  nh  a)      §èivíidoanh  nghiÖp nhµ      níc ho¹t®éng  c«ng Ých, tiÒn    phÝ, lÖ    phÝ  ®Ó     îcqu¶n    dông  l¹ ®   i lý,sö  theo quy ®Þnh  cña ChÝnh  phñ  doanh  vÒ  nghiÖp  nhµ    níc ho¹t®éng    c«ng Ých (NghÞ  ®Þnh  56/CP  sè  ngµy  2/10/1996) vµ      c¸c v¨n b¶n  híng  dÉn thùc hiÖn, bao    gåm   c¸c v¨n  c¶    b¶n híng  dÉn cña  Tµi Bé    chÝnh  chÕ  qu¶n      vÒ  ®é  lýtµichÝnh    ¸p dông riªng®èi víi       tõng ngµnh  Æc       ® thï (nÕu  cã). b) §èivíitæ        chøc kh¸c,tiÒn phÝ, lÖ        phÝ      îcchidïng  ®Ó l¹ ®     i cho      c¸c néi dung  sau: ­ Chi        tr¶c¸c kho¶n  tiÒn ¬ng  l hoÆc  tiÒn c«ng, c¸c kho¶n      phô cÊp, c¸c     kho¶n ®ãng  gãp theo tiÒn ¬ng, tiÒn  l   c«ng, theo    chÕ    ®é hiÖn hµnh  cho    lao ®éng    trùctiÕp thu phÝ, lÖ        phÝ; ­ Chi phÝ  trùc tiÕp    phôc  cho  vô  viÖc thu phÝ,  phÝ    lÖ  nh: v¨n phßng  phÈm,       vËt tv¨n phßng,®iÖn    tho¹i®iÖn, níc,c«ng      ,     t¸cphÝ, c«ng  phÝ    vô  theo  tiªuchuÈn,®Þnh      møc  hiÖn hµnh; ­ Chi söa ch÷a  êng  th xuyªn, söa    ch÷a      líntµis¶n, m¸y    mãc, thiÕt bÞ    phôc  trùctiÕp cho  vô      c«ng      t¸cthu phÝ, lÖ    phÝ; ­ Chi    mua  s¾m    , nguyªn  vËt t  liÖu  c¸c kho¶n    vµ    chikh¸c li     ªnquan    trùc tiÕp ®Õn     viÖc    thu phÝ, lÖ    phÝ; ­ TrÝch    quü khen  ëng,quü  th   phóc    lîcho      i c¸n bé,nh©n      viªntrùctiÕp thu     phÝ, lÖ    phÝ  trong ®¬n      vÞ.Møc  trÝch lËp 2      (hai)  quü khen  ëng  quü  th vµ  phóc  lî  ib×nh  , qu©n  mét n¨m, mét    ngêitèi kh«ng    (ba)th¸ngl    ®a  qu¸ 3     ¬ng  thùc hiÖn    nÕu  thu  sè  n¨m nay cao  h¬n n¨m  íc vµ  tr   b»ng  (hai)th¸ng l 2     ¬ng thùc  hiÖn  nÕu  thu n¨m  sè    nay thÊp h¬n hoÆc  b»ng  n¨m  íc. tr Hµng  n¨m,  chøc  tæ  thu phÝ,  phÝ  lÖ  ph¶i lËp  to¸n thu,chi göi:c¬    dù          quan qu¶n    lýngµnh,lÜnh    vùc cÊp  trªn, quan     c¬  tµichÝnh,c¬    quan  thuÕ  cïng  cÊp (®èi víitæ      chøc  thu      lµ Uû ban  nh©n  d©n    c¸c cÊp  ph¶i göi c¬      quan    tµi chÝnh,c¬    quan  thuÕ  cÊp trªn) Kho      , b¹c nhµ      chøc        nícn¬itæ  thu më tµikho¶n  t¹m    gi÷tiÒn phÝ, lÖ      phÝ   ®Ó kiÓm      so¸tchitheo  quy  ®Þnh  hiÖn hµnh  híng vµ    dÉn  i t¹ Th«ng  t nµy; hµng    n¨m  ph¶iquyÕt    chitheo    to¸n thu    thùc tÕ. Sau        khi quyÕt to¸n ®óng    chÕ  ®é,  tiÒn  sè  phÝ,  phÝ  lÖ  cha    chitrong n¨m  îc phÐp    ®   chuyÓn  sang n¨m  sau    ®Ó tiÕp tôcchitheo chÕ  quy          ®é  ®Þnh. 5. §Ó     n©ng  cao chÊt l    îng,hiÖu qu¶  c«ng  viÖc    thu phÝ, lÖ    phÝ, t¨ngthu       nhËp  cho ngêilao ®éng, viÖc          thu phÝ, lÖ    phÝ  îcthùc hiÖn  ®     theo  chÕ    c¬  tµi chÝnh  quy  ®∙  ®Þnh  i t¹ NghÞ   ®Þnh  73/1999/N§­   sè  CP ngµy  19/8/1999 cña  ChÝnh  phñ    vÒ chÝnh s¸ch  khuyÕn  khÝch      x∙ héi ho¸ ®èi      víic¸c ho¹t®éng    trong lÜnh vùc gi¸o dôc, y  tÕ, v¨n ho¸, thÓ  thao, QuyÕt  ®Þnh  sè  192/2001/Q§­ TTg ngµy 17/12/2001  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  më   vÒ  réng  thÝ 
 7. 7 ®iÓm  kho¸n biªn chÕ   kinh    vµ  phÝ  qu¶n    lý hµnh chÝnh ®èi      quan  víic¸c c¬  hµnh chÝnh  nhµ    níc,NghÞ  ®Þnh   10/2002/N§­   sè  CP ngµy 16/01/2002  cña  ChÝnh  phñ  chÕ  tµichÝnh    vÒ  ®é    ¸p dông  cho  ®¬n  sù  vÞ  nghiÖp  thu. cã  6. PhÇn     tiÒn phÝ,  phÝ  lÖ  nép vµo  ng©n  s¸ch nhµ    îc ph©n  níc ®   chia  cho c¸c cÊp  ng©n  s¸ch  ® îc qu¶n    dông  vµ    lý,sö  theo quy ®Þnh  cña LuËt  Ng©n  s¸ch nhµ    c¸cv¨n b¶n    nícvµ      híng dÉn      thihµnh. §èi víiphÝ      thuéc  ng©n s¸ch nhµ      níc mµ tiÒn phÝ thu  îc ® îc Nhµ    ®     níc ®Çu      i t trël¹ cho  chøc  (ngoµinh÷ng      tæ  thu    néi dung quy ®Þnh  i t¹  ®iÓm   b  4­ môc nµy  häc  nh  phÝ, viÖn    phÝ,..   viÖc  . th×  ) qu¶n    dông  lý,sö  ph¶ib¶o    ®¶m   ®óng  môc  ®Ých ®Çu        c¬  ttrël¹vµ  chÕ  i qu¶n      lýtµichÝnh hiÖn  hµnh. D    ­Qu¶n    dông  lý,sö  tiÒn  thu  phÝ  kh«ng  thuéc  ng©n   s¸ch  nhµ  níc PhÝ    îctõ c¸c dÞch  kh«ng  Nhµ    thu ®       vô  do  níc®Çu  ,hoÆc   Nhµ    t  do  níc ®Çu    tnhng  chuyÓn  ®∙  giao cho  chøc,c¸ nh©n    tæ      thùc hiÖn    theo nguyªn t¾c    h¹ch to¸n,tùchñ          tµichÝnh,tùchÞu      tr¸chnhiÖm   kÕt    vÒ  qu¶    thu phÝ    lµkho¶n  thu kh«ng  thuéc ng©n s¸ch nhµ          níc (gäit¾t lµ phÝ kh«ng  thuéc  ng©n s¸ch  nhµ níc). TiÒn    thu phÝ  kh«ng  thuéc ng©n    s¸ch nhµ    îcx¸c®Þnh      níc®     lµdoanh    thu cña  chøc,c¸ nh©n    tæ      thu phÝ. Tæ     chøc,c¸ nh©n        thu phÝ  nghÜa  nép  cã  vô  thuÕ theo quy ®Þnh  cña ph¸p        phÝ    îcvµ  quyÒn  luËt®èi víisè  thu ®   cã  qu¶n  lý,sö    dông  tiÒn  sè  thu phÝ sau    nép  khi ®∙  thuÕ theo quy ®Þnh  cña ph¸p  luËt. Hµng  n¨m,  chøc, c¸ nh©n  tæ      thu phÝ ph¶i thùc    hiÖn quyÕt to¸n thuÕ    ®èi    tiÒn  víisè  phÝ  ® îc cïng    thu    víikÕt qu¶    ho¹t®éng  s¶n xuÊt,kinh doanh      kh¸c (nÕu      quan    cã) víic¬  thuÕ theo  quy ®Þnh cña  ph¸p      luËtvÒ thuÕ  hiÖn  hµnh. §   ­MiÔn,  gi¶m  phÝ,  phÝ lÖ  ViÖc  miÔn, gi¶m    phÝ, lÖ    phÝ trong mét  tr   sè  êng    Æc   hîp ® biÖttheo quy      ®Þnh    t¹ §iÒu  NghÞ  i 14  ®Þnh  57/2002/N§­ sè  CP.  thÓ  sau: Cô  nh  1. §èi víilÖ        phÝ  íc b¹,viÖc  tr     miÔn, gi¶m  phÝ  íc b¹  lÖ  tr   thùc hiÖn    theo  quy  ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ  lÖ  vÒ  phÝ  ícb¹ vµ      tr     c¸cv¨n b¶n híng dÉn      thihµnh; 2. §èi víiphÝ  dông        sö  cÇu,  êng    ® bé, ®ß,  phµ, viÖc    miÔn, gi¶m phÝ  theo quy ®Þnh  i   vµ      t¹ tiÕta  tiÕtb, kho¶n      2, §iÒu    14, NghÞ ®Þnh  57/2002/ sè  N§­CP   îcthùc hiÖn  ®     theo    v¨n b¶n híng dÉn    riªngcña  Tµi chÝnh  phÝ    Bé    vÒ  sö dông cÇu, ® êng      bé,®ß,  phµ; 3. §èi víihäc        phÝ, viÖc miÔn, gi¶m ®èi    víimét  ®èi  îng  sè  t thùc  hiÖn  theo quy    ®Þnh  cña ChÝnh  phñ  häc  vÒ  phÝ  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn      thihµnh; 4. §èivíiviÖn        phÝ, viÖc    miÔn, gi¶m    mét phÇn viÖn phÝ      ®èi víimét  sè  ®èi îng  t thùc  hiÖn theo quy ®Þnh cña  ChÝnh  phñ    vÒ viÖn phÝ  c¸c v¨n vµ      b¶n híng dÉn      thihµnh; 5. §èivíithuû          lîphÝ, viÖc  i   miÔn, gi¶m    mét phÇn thuû    lîphÝ  i trong mét    sè  êng    tr hîp nhÊt ®Þnh    thùc hiÖn    theo quy  ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ  thuû    vÒ  lîi phÝ  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn      thihµnh; 6. §èi víimét  tr       sè  êng  thËtcÇn  hîp    thiÕtph¶imiÔn,      gi¶m phÝ, lÖ    phÝ  do  cÇu    iÓn kinh tÕ  x∙héivµ  yªu  ph¸ttr     –      t×nh  h×nh  Æc   ® ®iÓm  cña tõng    thêi
 8. 8 kú, c¸c tæ      chøc, c¸ nh©n      ph¶i®Ò     nghÞ  b»ng  b¶n  Bé    v¨n  vÒ  Tµi chÝnh    ®Ó Bé    TµichÝnh tr×nh Thñ íng ChÝnh    t   phñ  xem     xÐt,quyÕt ®Þnh.   IV ­ T µi c h Ý n h, k Õ  to¸n A    ­Chøng  thu  tõ  phÝ,  phÝ lÖ  Tæ   chøc,c¸nh©n        thu phÝ, lÖ    phÝ  ph¶ilËp vµ      cÊp  chøng      tõthu cho    ®èi t   îng nép phÝ, lÖ    phÝ theo ®óng    quy  ®Þnh cña  TµichÝnh  chÕ  ph¸t Bé    vÒ  ®é    hµnh,qu¶n    dông    lý, sö  chøng    thÓ  sau: tõ.Cô  nh  1.§èivíi       phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ    chøc,c¸nh©n        níc,tæ      khithu phÝ,  phÝ  lÖ  ph¶ilËp  cÊp      cho    vµ  biªn laithu  ®èi îng  t nép  phÝ, lÖ    phÝ  theo  quy ®Þnh  hiÖn hµnh  cña  Tµi chÝnh    Bé    vÒ ph¸thµnh, qu¶n    dông      lý,sö  Ên  chØ thuÕ. Trêng    chøc,c¸nh©n    hîp tæ      thu phÝ, lÖ    phÝ  nhu  cã  cÇu  dông  sö  chøng  tõ thu    phÝ,  phÝ  lÖ  kh¸c víimÉu       chøng    tõ quy ®Þnh chung th× ph¶i cã    v¨n  b¶n    ®Ò nghÞ  quan  c¬  thuÕ  thÈm   cã  quyÒn    gi¶iquyÕt theo chÕ     ®é quy  ®Þnh. 2. §èivíiphÝ        kh«ng thuéc ng©n    s¸ch nhµ    chøc,c¸ nh©n        níc,tæ      khithu phÝ ph¶i lËp  giao    vµ  ho¸ ®¬n  cho ®èi  îng  t nép  phÝ theo quy ®Þnh  hiÖn  hµnh cña  TµichÝnh  ph¸thµnh,qu¶n    dông    Bé    vÒ      lý,sö  ho¸ ®¬n    b¸n hµng. Tæ  chøc, c¸ nh©n  nhu      cã  cÇu  dông  sö  ho¸ ®¬n      tù in ph¶i cã    v¨n  b¶n  ®Ò   nghÞ  quan  c¬  thuÕ  thÈm  cã  quyÒn    gi¶iquyÕt theo chÕ  quy      ®é  ®Þnh. 3. Trêng  sö    hîp  dông chøng    Æc     tem, vÐ,.. in s½n  tõ ® thïnh        . møc     thu phÝ, lÖ    phÝ, ph¶ithùc hiÖn        chÕ  qu¶n    dông  ®é  lý,sö  riªngcho        phï hîp theo  híng dÉn  cña  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc ph¸thµnh, qu¶n    dông      lý,sö  chøng    tõ ® Æc     thï®ã. 4. Mäi  êng  tr hîp kh«ng  îc cÊp  ®   chøng  hoÆc   tõ  cÊp chøng  kh«ng  tõ  ®óng  quy ®Þnh  ®èi t   th×   îng nép  phÝ, lÖ    phÝ  quyÒn  cÇu  chøc,c¸ cã  yªu  tæ      nh©n  thu phÝ,  phÝ  lÖ  cÊp chøng    tõ thu theo ®óng quy ®Þnh  hoÆc  khiÕu  n¹i,       quan    c¸o víic¬  tè nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  lýtheo  xö    quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt. B    ­§ång  tiÒn  thu  phÝ,  phÝ lÖ  1. PhÝ,  phÝ  t¹    lÖ  thu  iViÖt Nam     b»ng ®ång ViÖt Nam.    Trêng  ph¸p hîp    luËtquy    ®Þnh  îcthu phÝ, lÖ  ®       phÝ  b»ng ngo¹itÖ        th× thu b»ng ngo¹itÖ    hoÆc   thu b»ng    ®ång ViÖtNam     së    trªnc¬  quy  æi  ® ngo¹itÖ      ra ®ång ViÖtNam     theo  tû gi¸trªnthÞ  êng        tr ngo¹itÖ  ªnng©n    li   hµng  Ng©n  do  hµng  nhµ    nícViÖt Nam     c«ng  t¹ thêi®iÓm     bè      i thu phÝ, lÖ    phÝ. 2. PhÝ,  phÝ    lÖ  thu  níc ngoµi ® îc thu  ë        b»ng tiÒn cña    t¹  níc së  ihoÆc   b»ng  ngo¹itÖ    chuyÓn    tùdo  ®æi.
 9. 9 3. §ång    tiÒn nép phÝ, lÖ    phÝ  ®èi    víitõng  i lo¹ phÝ, lÖ    phÝ  thÓ  cô  thùc  hiÖn theo quy ®Þnh  i t¹ v¨n b¶n quy ®Þnh  thu phÝ,  phÝ  c¬  lÖ  do  quan cã  thÈm quyÒn  ban hµnh. C    ­§¨ng    khai,thu,nép, quyÕt  ký,kª        to¸n phÝ,  phÝ   lÖ  Tæ   chøc, c¸    nh©n  thu phÝ,  phÝ  lÖ  ph¶i ®¨ng    khai,thu, nép,   ký, kª        quyÕt to¸nphÝ, lÖ        phÝ  theo quy    ®Þnh  sau: nh  1.§èivíi chøc,c¸nh©n          tæ      thu phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ    níc a) Trong    thêih¹n chËm  nhÊt    ngµy  íc khi b¾t  lµ 10  tr     ®Çu  thu phÝ, lÖ  phÝ,  chøc, c¸ nh©n  phÝ, lÖ  tæ      thu    phÝ  ph¶i®¨ng  víic¬    ký    quan  thuÕ  ®Þa   ph¬ng  lo¹ phÝ, lÖ  vÒ  i     phÝ, ®Þa    ®iÓm     thu,chøng      viÖc  chøc  tõ thu vµ  tæ  thu  phÝ, lÖ    phÝ  (mÉu  1),cô  sè    thÓ  sau: nh  ­ Tæ     chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ   trùcthuéc trung ¬ng, tØnh,hoÆc       cÊp ¬ng  t ® ¬ng qu¶n    lý,®¨ng  víi ký    Côc thuÕ tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc trung¬ng;     ­ Tæ     chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ   trùcthuéc quËn, huyÖn, thÞ          x∙,thÞ  trÊn,x∙,     phêng,hoÆc     cÊp ¬ng  ¬ng  t ® qu¶n    c¸nh©n    lývµ    thu phÝ, lÖ    phÝ, ®¨ng  víi   ký    Chi côc    thuÕ  quËn,huyÖn.   Trêng    hîp thay ®æi, kÕt      thóc hoÆc     ®×nh chØ    thu phÝ, lÖ    phÝ    th× ph¶i  th«ng b¸o    quan  víic¬  thuÕ  chËm  nhÊt    ngµy  íc khithay ®æi, kÕt  lµ 5  tr         thóc  hoÆc  ®×nh  chØ    thu phÝ, lÖ    phÝ. b)    Tæ chøc, c¸    nh©n  thu phÝ,  phÝ  lÖ  thùc hiÖn  khai phÝ,  phÝ  kª    lÖ  tõng th¸ng vµ     nép   tê khai cho  quan    c¬  thuÕ    n¬i ®¨ng  thu  ký  phÝ,  phÝ  lÖ  trong 5    ngµy  ®Çu  cña th¸ng tiÕp    theo    ®Ó theo    dâi,qu¶n    lý.Trêng    hîp trong  th¸ng kh«ng      ph¸tsinh sè      thu phÝ, lÖ    phÝ  vÉn ph¶ikª khaivµ        nép    tê khaicho    c¬ quan  thuÕ.  Tæ  chøc, c¸ nh©n  phÝ, lÖ      thu    phÝ ph¶ikª khai®Çy         ®ñ, ®óng mÉu     tê khaitheo    quy ®Þnh  it¹ Th«ng  tnµy (mÉu  2) vµ  sè    ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm     vÒ  tÝnh chÝnh    x¸ccña  viÖc    kª khai. c) Trêng      hîp ph¸p luËtquy      ®Þnh  chøc,c¸ nh©n    tæ      thu phÝ, lÖ    phÝ  thùc  hiÖn nép tiÒn  phÝ,  phÝ  lÖ  vµo ng©n s¸ch nhµ    níc theo th«ng  b¸o cña c¬  quan thuÕ    th× tr×nh tù,thñ tôcnép          ng©n s¸ch nhµ    îcthùc hiÖn  sau:   níc®     nh  ­ NhËn  îc tê khaithu,nép    ®         phÝ, lÖ    phÝ  cña  chøc, c¸ nh©n  göi tæ      thu    tí   quan  i c¬  , thuÕ  thùc hiÖn kiÓm       tra tê khai vµ    th«ng  b¸o cho  quan  c¬  thu  phÝ,  phÝ    tiÒn  lÖ  vÒ sè  phÝ,  phÝ  lÖ  ph¶i nép, thêih¹n        nép  ch¬ng, lo¹   vµ    i , kho¶n,môc, tiÓu môc        cña môc    lôcng©n  s¸ch nhµ      nícquy ®Þnh; ­ C¨n  vµo  cø  th«ng b¸o  nép  tiÒn  phÝ,  phÝ  lÖ  cña  quan  c¬  thuÕ, tæ  chøc,c¸ nh©n  phÝ, lÖ      thu    phÝ  lµm  tôc nép  thñ    ng©n  s¸ch nhµ      níc.Thêi h¹n     nép tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  vµo ng©n  s¸ch nhµ      níccña  th¸ng chËm     nhÊt kh«ng      qu¸ ngµy  cña  15  th¸ng tiÕp    theo.Trong  êng    tr hîp  ®Õn     ®∙  thêih¹n  nép  phÝ, lÖ  phÝ vµo  ng©n  s¸ch  nhµ      níc mµ cha  nhËn  îc th«ng  ®   b¸o  cña  quan  c¬  thuÕ,  tæ chøc,c¸ nh©n        thu phÝ, lÖ    phÝ  chñ  ®éng  nép  phÝ, lÖ    phÝ  vµo  ng©n  s¸ch  nhµ    níctheo    tê khai;tr   êng    hîp nép  thõa  ® îctrõvµo  phÝ, lÖ  th×      sè    phÝ  ph¶i  nép cña  tiÕp  kú  theo,nÕu  tr     kú  íc nép  thiÕu th× ph¶inép    kú  íc cßn    ®ñ sè  tr   thiÕu. d) ViÖc    quyÕt    to¸nphÝ, lÖ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ      nícthùc hiÖn    cïng  thêigian      víiviÖc quyÕt to¸n ng©n     s¸ch nhµ      níc.C¬ quan  thuÕ thùc  hiÖn  quyÕt    thu theo    , to¸nsè    biªnlai tæng  thu,sè  îc®Ó   isè    sè    ®   l¹   ph¶inép  ,   ng©n 
 10. 10 s¸ch nhµ      níc.C¬ quan    tµichÝnh, c¬    quan thuÕ quyÕt to¸n sè        chitõ nguån  thu phÝ, lÖ      phÝ  îc®Ó     ®   l¹ ®¬n  theo  i vÞ  quy ®Þnh  thÓ  cô  cña  Tµi chÝnh  Bé    ®èi víi     tõng lo¹ phÝ, lÖ    i     phÝ. 2.§èivíi chøc,c¸nh©n          tæ      thu phÝ  kh«ng  thuéc ng©n    s¸ch nhµ    níc Tæ  chøc, c¸ nh©n  phÝ      thu  ph¶i®¨ng        ký,kª khai,nép    thuÕ    quan  víic¬  thuÕ qu¶n    lý theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËtvÒ     thuÕ  hiÖn hµnh, cô    thÓ  nh  sau: ­ §¨ng  thuÕ    quan    ký  víic¬  thuÕ theo  quy  ®Þnh cña  ph¸p luËthiÖn      hµnh  vÒ  sè   îng nép  m∙  ®èi t   thuÕ  (QuyÕt ®Þnh  75/1998/Q§­ sè  TTg ngµy 4/4/1998  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ quy ®Þnh  m∙  ®èi îng  vÒ  sè  t nép  thuÕ; Th«ng     t sè  79/1998/TT­ BTC   ngµy 12/6/1998 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn      thihµnh QuyÕt  ®Þnh  75/1998/Q§­ sè  TTg); ­ Kª    khai,nép    thuÕ theo quy ®Þnh  cña LuËt thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng,LuËt    thuÕ  nhËp  thu  doanh  nghiÖp, c¸c v¨n      b¶n  quy ®Þnh, híng  dÉn    vÒ thuÕ   gi¸ trÞgia t¨ng,thuÕ          thu nhËp doanh  nghiÖp  c¸clo¹ thuÕ  vµ    i   kh¸c(nÕu      cã) theo  quy ®Þnh  cña ph¸p luËt.   D    ­H¹ch  to¸n kÕ     to¸n phÝ,  phÝ   lÖ  1.Tæ     chøc,c¸nh©n        thu phÝ, lÖ    phÝ  tr¸chnhiÖm: cã    a) Më       sæ s¸ch kÕ        to¸n®Ó theo    dâi,ph¶n  ¶nh  viÖc    thu,nép  qu¶n    vµ  lý, sö  dông  tiÒn phÝ, lÖ  sè      phÝ  theo chÕ  kÕ      ®é  to¸nhiÖn hµnh cña  Nhµ  níc; b) §Þnh  b¸o  kú  c¸o quyÕt to¸n viÖc      thu,nép, sö    dông  tiÒn  sè  phÝ, lÖ  phÝ    îctheo quy  thu ®     ®Þnh  cña  Nhµ        níc®èi víitõng lo¹ phÝ, lÖ    i     phÝ; c)Thùc    hiÖn  chÕ  c«ng  ®é  khaitµichÝnh      theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   2.Tæ     chøc,c¸nh©n      i     thu c¸clo¹ phÝ, lÖ      phÝ  kh¸cnhau    ph¶imë       sæ s¸ch   kÕ    to¸ntheo    dâih¹ch to¸nvµ  c¸o quyÕt        b¸o    to¸nriªng®èi víi       tõng  i lo¹  phÝ, lÖ    phÝ. 3. Trêng    hîp thay  æi, kÕt  ®   thóc hoÆc  ®×nh chØ  thu phÝ,  phÝ  lÖ  th×  ph¶iquyÕt      to¸nphÝ, lÖ    phÝ  theo quy ®Þnh    trªn®©y  trong thêih¹n  ngµy      30  kÓ    tõ ngµy  quyÕt  cã  ®Þnh thay ®æi, kÕt      thóc hoÆc     ®×nh  chØ  phÝ, lÖ  thu    phÝ. 4. Tæ     chøc,c¸ nh©n        thu phÝ, lÖ    phÝ  chÞu tr¸chnhiÖm   tÝnh    vÒ  chÝnh  x¸c cña  liÖu quyÕt      sè    to¸n phÝ, lÖ    phÝ. NÕu       ph¸thiÖn  sù  cã  trèn,lËu    phÝ,  lÖ phÝ hoÆc  thuÕ  ph¶inép        ®èi víinh÷ng kho¶n phÝ ph¶ichÞu    thuÕ, sÏ bÞ      xö    lýtheo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   §   ­C«ng  khaichÕ   thu    ®é  phÝ,  phÝ lÖ  Tæ  chøc,c¸ nh©n        thu phÝ, lÖ    phÝ ph¶iniªm    yÕt hoÆc  th«ng  c«ng  b¸o  khait¹    i ®Þa  ®iÓm   phÝ, lÖ  thu    phÝ  vÞ    ë  trÝ thuËn tiÖn      ®Ó c¸c ®èi îng  t nép  phÝ    dÔ nhËn  biÕt: 1.Niªm    yÕt: ­Tªn    phÝ, lÖ    phÝ; ­Møc    thu; ­Chøng      tõthu. 2.Th«ng  c«ng    b¸o  khai:  V¨n  b¶n  quy  ®Þnh    thu phÝ, lÖ    phÝ.
 11. 11 E   ­NghÜa  víing©n   vô    s¸ch  nhµ  níc 1. PhÝ,  phÝ  lÖ  thuéc ng©n  s¸ch nhµ    níc kh«ng  ph¶i chÞu    thuÕ.    Tæ chøc,c¸ nh©n        thu phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ      níckh«ng  ph¶i®¨ng      ký, kª khai,nép    thuÕ  ®èi    víi®èi      víic¸c kho¶n phÝ,  phÝ  lÖ  nµy, mµ     thùc hiÖn  ®¨ng      ký,kª khaithu,nép, qu¶n    sö        lývµ  dông  phÝ, lÖ    phÝ  theo  híng dÉn    t¹i Th«ng  tnµy. TiÒn phÝ, lÖ    phÝ      ®Ó l¹ cho  i ®¬n  thu phÝ, lÖ  vÞ      phÝ    ®Ó trang tr¶i       chi phÝ  cho viÖc    thu phÝ, lÖ    phÝ  kh«ng ph¶n    ¸nh vµo  ng©n  s¸ch nhµ      níc.Kho¶n  thu nµy  îc x¸c ®Þnh    ®     lµ nguån thu  nghiÖp  sù  cña  ®¬n    vÞ. Kho¶n thu nµy  kh«ng  ph¶ichÞu    thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp,kÓ  thuÕ      c¶  thu nhËp  doanh  nghiÖp    bæ sung  (nÕu  cã). 2.PhÝ    kh«ng thuéc ng©n    s¸ch nhµ    c¸ctæ    nícdo    chøc,c¸nh©n        thu theo  híng dÉn      t¹ môc  phÇn  I i D,  II  Th«ng   tnµy  ph¶ichÞu    thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng,thuÕ    thu nhËp  doanh nghiÖp  c¸c lo¹  vµ    i thuÕ kh¸c (nÕu      cã) theo quy ®Þnh  cña  ph¸p luËtvÒ      thuÕ  hiÖn hµnh. V  ­ Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c c ¬ q u a n  n h µ  n íc v Ò   q u ¶ n  lý p h Ý  v µ lÖ p h Ý 1.ChÝnh    phñ  thèng  nhÊt qu¶n      lýnhµ    phÝ  lÖ  nícvÒ  vµ  phÝ. 2. Bé      Tµi chÝnh gióp ChÝnh    phñ thùc hiÖn    thèng nhÊt qu¶n      lýnhµ    níc vÒ  phÝ  lÖ  vµ  phÝ. 3.Trong    ph¹m    vinhiÖm    vô,quyÒn    h¹n cña  m×nh, Bé      TµichÝnh  tr¸ch cã    nhiÖm:  a) Tæ  chøc thùc hiÖn Ph¸p lÖnh phÝ  vµ lÖ phÝ, NghÞ  ®Þnh  sè  57/2002/N§­   híng dÉn    CP vµ    t¹ Th«ng   i tnµy; b) Theo      dâi,kiÓm      traho¹t®éng    thu,qu¶n    dông  lý,sö  phÝ, lÖ    phÝ; c) Thùc    hiÖn thanh      tratµichÝnh theo thÈm quyÒn        chøc, ®èi víic¸c tæ    c¸nh©n      thu phÝ, lÖ    phÝ; d) XÐt,gi¶iquyÕt        khiÕu        xö      n¹i, c¸o vµ  lýviph¹m  tè ph¸p    phÝ  luËtvÒ  vµ  lÖ  phÝ; ®)      B∙ibá,®×nh  chØ    thihµnh    c¸ckho¶n  phÝ, lÖ    phÝ  theo thÈm    quyÒn. 4.C¸c    quan    bé,c¬  ngang    quan  bé,c¬  thuéc ChÝnh    phñ  tr¸chnhiÖm:  cã    a) Phèi hîp    Tµi chÝnh    víiBé    trong viÖc chØ  ®¹o, híng    dÉn,  chøc  tæ  thùc hiÖn    Ph¸p lÖnh phÝ  lÖ  vµ  phÝ, NghÞ    ®Þnh  57/2002/N§­   híng sè  CP vµ    dÉn    t¹ Th«ng   i tnµy      ®èi víiphÝ, lÖ    phÝ  thuéc ngµnh,lÜnh      vùc phô tr¸ch; b) Phèi hîp    Tµi chÝnh    víiBé    kiÓm     tra,theo    dâi t×nh h×nh thùc hiÖn  viÖc    thu,nép,qu¶n    dông    lý,sö  phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ngµnh,lÜnh      vùc phô tr¸ch; c) B¸o      c¸o t×nh  h×nh thùc hiÖn    viÖc    thu,nép, qu¶n    dông    lý,sö  phÝ, lÖ    phÝ thuéc  ngµnh, lÜnh    vùc phô tr¸chtheo    quy ®Þnh  cña Ph¸p lÖnh phÝ vµ  lÖ phÝ, NghÞ    ®Þnh  57/2002/N§­ sè  CP, híng dÉn  i   t¹ Th«ng  tnµy  v¨n b¶n  vµ    híng dÉn    riªngvÒ    phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ngµnh,lÜnh      vùc phô tr¸ch;
 12. 12 5. Trong    ph¹m    vinhiÖm     vô,quyÒn  cña  h¹n  m×nh,  ban  ñy  nh©n d©n    c¸c cÊp thùc hiÖn qu¶n    lý nhµ      níc vÒ phÝ  lÖ  vµ  phÝ  ®Þa   ë  ph¬ng, cã    tr¸ch   nhiÖm:  a) Tæ     chøc  thùc hiÖn  b¸o      vµ  c¸o t×nh  h×nh  thùc hiÖn      thu phÝ, lÖ    phÝ  ë  ®Þa  ph¬ng    quan  víic¬  nhµ    níc cÊp    thÈm  trªncã  quyÒn  Héi ®ång  vµ    nh©n  d©n cïng cÊp;   b) Thùc hiÖn thanh    tra,kiÓm     tra viÖc chÊp hµnh    c¸c quy ®Þnh ph¸p  luËtvÒ    phÝ  lÖ  vµ  phÝ  trong ph¹m      vi®Þa  ph¬ng; c) Xö      lý hoÆc     ®Ò nghÞ  quan  c¬  nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn  lý c¸c vi xö        ph¹m  ph¸p luËtvÒ      phÝ, lÖ    phÝ theo quy    ®Þnh  cña Ph¸p  lÖnh phÝ  lÖ  vµ  phÝ,  NghÞ ®Þnh  57/2002/N§­   híng dÉn    sè  CP vµ    t¹ Th«ng   i tnµy. VI ­ Gi¶i q u y Õt k hi Õ u n¹i,  tè c¸o 1. Tæ     chøc  quyÒn  cã  khiÕu  ,   n¹i  nh©n  quyÒn  c¸ cã  khiÕu          n¹i, c¸o víi tè c¬ quan  nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  nh÷ng  vÒ  hµnh      viviph¹m ph¸p    phÝ  luËtvÒ  vµ  phÝ. lÖ  2.Tæ     chøc,c¸nh©n      nép phÝ, lÖ    phÝ  kh«ng  ®ång  víi ý    quyÕt ®Þnh    thu  phÝ, lÖ    phÝ  quyÒn    cã  göi®¬n  khiÕu    n¹i®Õn   chøc,c¸ nh©n    tæ      thu phÝ, lÖ    phÝ trong thêih¹n  ngµy,kÓ        30    tõ ngµy  nép phÝ, lÖ    phÝ. Trong      thêigian chê    gi¶iquyÕt    khiÕu    n¹i,ngêi khiÕu      n¹iph¶ithùc hiÖn      quyÕt ®Þnh  phÝ, lÖ  thu    phÝ. 3.Trong      ngµy,kÓ      thêih¹n 15    tõngµy  nhËn  îc®¬n  ®   khiÕu  , chøc, n¹i tæ    c¸nh©n      thu phÝ, lÖ    phÝ  ph¶igi¶i     quyÕt vµ        tr¶lêi cho  ngêikhiÕu      n¹ib»ng    v¨n b¶n; nÕu   viÖc    vô  kh«ng  thuéc thÈm  quyÒn    gi¶iquyÕt cña m×nh  th× ph¶i  chuyÓn  ®¬n  khiÕu    n¹ihoÆc  b¸o  c¬  c¸o  quan  thÈm  cã  quyÒn    gi¶iquyÕt  vµ  th«ng  cho  b¸o  ngêikhiÕu      n¹ibiÕttrong thêih¹n  ngµy,kÓ          10    tõ ngµy  nhËn  ­ ® îc®¬n    khiÕu  . n¹i 4.  Trêng  hîp qu¸    thêih¹n quy ®Þnh   i®iÓm   nªu      t¹  3  trªn mµ khiÕu    n¹i kh«ng  îcgi¶iquyÕt  ®     hoÆc  ngêikhiÕu      n¹ikh«ng ®ång  víi ý   quyÕt  ®Þnh    gi¶i quyÕt  khiÕu    cã  n¹ith×  quyÒn  tiÕp tôc khiÕu      quan      n¹ivíic¬  nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  theo quy  ®Þnh  cña ChÝnh  phñ  khiÕu    vÒ  n¹ihoÆc   khëikiÖn  i   t¹ Toµ  ¸n. 5. QuyÕt    ®Þnh    gi¶iquyÕt khiÕu      n¹ivÒ phÝ,  phÝ  lÖ  cña  tr Bé  ëng Bé  TµichÝnh      lµquyÕt ®Þnh    cuèicïng.   VII ­ K h e n  thë n g  v µ x ö  lý vi  p h¹ m 1. Tæ     chøc,c¸ nh©n  thµnh      cã  tÝch trong viÖc      thihµnh Ph¸p lÖnh phÝ  vµ  phÝ    îckhen  ëng  lÖ  th× ®   th theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   2. Tæ     chøc, c¸ nh©n      kh«ng nép hoÆc  nép kh«ng    tiÒn  ®ñ sè  phÝ, lÖ  phÝ th× kh«ng  îc phôc  c«ng  ®   vô  viÖc, dÞch  hoÆc   xö      vô  bÞ  lý theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt.  
 13. 13 3. Ngêinµo      kh«ng  thùc hiÖn    ®óng nh÷ng  quy ®Þnh  viÖc  vÒ  ban  hµnh,  tæ chøc  thùc hiÖn, qu¶n    sö      lývµ  dông  phÝ, lÖ    phÝ  tuú  th×  theo  tÝnh chÊt,  møc       ®é vi ph¹m    xö    mµ bÞ  lý hµnh  chÝnh hoÆc   truy cøu  bÞ    tr¸ch nhiÖm     h×nh    sù;nÕu  g©y thiÖth¹ith× ph¶ibåith           êng  theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   4. Tæ     chøc, c¸ nh©n  phÝ, lÖ      thu    phÝ  kh«ng ®óng  quy ®Þnh  cña ph¸p  luËtvÒ    phÝ  lÖ vµ  phÝ  bÞ  lýtheo  th×  xö    quy ®Þnh  cña ph¸p  luËt; tiÒn ®∙    sè    thu    sai ph¶i ® îc tr¶ l¹        icho  ®èi  îng  t nép phÝ,  phÝ;  êng  lÖ  tr hîp kh«ng    x¸c ®Þnh  îc®èi t   ®    îng nép  phÝ, lÖ    phÝ    tiÒn ®∙      th× sè    thu saiph¶inép    vµo ng©n  s¸ch nhµ    níc. VIII  ­ T æ  c h ø c thùc hi Ö n 1. Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    NghÞ ®Þnh  57/2002/ sè  N§­CP   hiÖu      cã  lùc thihµnh  thay  vµ  thÕ  Th«ng   sè  t 54/1999/TT­BTC  ngµy  10/5/1999 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh 04/1999/N§­   CP ngµy 30/1/1999  cña  ChÝnh  phñ    vÒ phÝ,  phÝ  lÖ  thuéc ng©n s¸ch nhµ    níc; Th«ng   21/2001/TT­ tsè  BTC   ngµy  ¾/2001  cña  Tµi chÝnh  Bé    söa  æi  ® mét sè  néidung      t¹ Th«ng   54/1999/TT­ i tsè  BTC   ngµy  10/5/1999 cña  TµichÝnh.   Bé      2. C¸c      v¨n b¶n quy ®Þnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  theo  NghÞ  ®Þnh 04/1999/N§­ CP  ngµy 30/1/1999 cña    ChÝnh phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ      níc tr¸víi     i NghÞ  ®Þnh  57/2002/N§­   híng dÉn  i sè  CP vµ    t¹ Th«ng     tnµy ®Òu   b∙i bÞ    bá. 3. ViÖc    thu  miÔn,  vµ  gi¶m  phÝ  dông  sö  cÇu,  êng    ® bé, ®ß, phµ, bao    gåm   viÖc    cÊp    c¶  b∙ibá  thÎmiÔn  phÝ thùc hiÖn theo quy ®Þnh  cña QuyÕt  ®Þnh   77/2002/Q§­ sè  BTC  ngµy  10/6/2002 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    vÒ  viÖc  t¹m    thêithùc hiÖn  vµ    thu  miÔn,  gi¶m phÝ  dông  sö  cÇu, ® êng      bé, ®ß,  phµ. Nh÷ng      n¬it¹m    thêicha    thu phÝ  dông  sö  cÇu, ® êng  ®èi    m«       bé  víixe  t« hai b¸nh,xe      b¸nh,xe        m« t« ba    hai b¸nh  g¾n   m¸y, xe  b¸nh    ba  g¾n  m¸y thùc  hiÖn  theo quy    ®Þnh  riªngcña  TµichÝnh.   Bé    4.C¨n  vµo    cø  Danh  môc phÝ, lÖ    phÝ  ban hµnh  kÌm theo NghÞ    ®Þnh  sè  57/2002/N§­CP, ChØ   thÞ  13/2002/CT­ sè  TTg  ngµy  11/6/2002  cña  Thñ  íng t   ChÝnh  phñ  híng dÉn  i vµ    t¹ Th«ng   tnµy,c¸c Bé, c¬        ngang    quan  Bé, c¬  thuéc  ChÝnh  phñ,Uû    ban  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng thùc  hiÖn viÖc  so¸tl¹ c¸c kho¶n  rµ    i    phÝ,  phÝ  lÖ  ®ang  t¹  thu  ingµnh, ®Þa     ph¬ng  m×nh  theo ®óng  quy  ®Þnh   ikho¶n  cña  t¹  1  ChØ  thÞ  13/2002/CT­ sè  TTg  ngµy 11/6/2002 cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  tæng  vµ  hîp, b¸o    c¸o    Tµi vÒ Bé    chÝnh (qua    êng    Tæ th trùcchØ  ®¹o  iÓnkhaithùc hiÖn  tr       Ph¸p lÖnh  phÝ  lÖ  vµ  phÝ)  sau: nh  ­Lo¹iphÝ, lÖ        phÝ nµo  tªntrongDanh  cã      môc      chitiÕtphÝ, lÖ    phÝ, ®∙    cã  v¨n b¶n    híng dÉn    cña  quan  c¬  nhµ    thÈm  níccã  quyÒn    th× tiÕp tôcthùc hiÖn        cho ®Õn     v¨n b¶n  khicã    híng dÉn    míi; ­ Lo¹iphÝ, lÖ        phÝ  nµo  tªntrong Danh  cã      môc      chitiÕtphÝ, lÖ    phÝ  nhng  cha  v¨n  cã  b¶n híng dÉn cña  quan  c¬  nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn  th× cha  îc ®   phÐp  thu; ­    Lo¹iphÝ,  phÝ  lÖ  nµo kh«ng  tªn trong  cã    Danh môc      chi tiÕtphÝ, lÖ  phÝ th× kh«ng  îc phÐp      ®   thu.C¬ quan, ®¬n  nµo    vÞ  ban hµnh  iphÝ,  lo¹  lÖ 
 14. 14 phÝ nµy ph¶ira ngay        v¨n b¶n quy  ®Þnh        b∙ibá.Tæ chøc,c¸ nh©n      ®ang  thùc  hiÖn      i thu c¸c lo¹ phÝ, lÖ    phÝ  b∙ibá    ®∙    trªnph¶ichÊm       døt ngay viÖc    thu phÝ,  lÖ phÝ  thùc hiÖn    vµ    kª khaiquyÕt      to¸ntoµn  sè  bé  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  thu ® ­ ®∙    îcvíi quan     c¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n        lý®Ó nép  vµo  ng©n s¸ch nhµ      níctheo  quy  ®Þnh  hiÖn hµnh.   Trong mäi  êng    tr hîp,kh«ng hoµn      tr¶c¸c kho¶n phÝ, lÖ    phÝ      thu tõ ngµy  01 th¸ng  n¨m   01  2002 ®Õn  ngµy  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn  ban hµnh  quy  ®Þnh    phÝ, lÖ  míi vÒ    phÝ  theo quy ®Þnh  i t¹ NghÞ ®Þnh  57/2002/N§­   sè  CP vµ  híng dÉn      t¹ Th«ng   i tnµy. 5. Nh÷ng  êng  thu    tr hîp  phÝ,  phÝ  lÖ  kh«ng quy ®Þnh  i t¹ Danh môc    chi tiÕtphÝ, lÖ      phÝ  ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  57/2002/N§­   sè  CP hoÆc   cã  quy ®Þnh   iDanh  t¹  môc  nµy nhng kh«ng  c¬  do  quan  thÈm   cã  quyÒn ban  hµnh    îcxö    sÏ®   lýtheo quy    ®Þnh cña ph¸p luËtvÒ      phÝ, lÖ   phÝ  híng dÉn    vµ    t¹i Th«ng   tnµy. Trong  qu¸ tr×nh  iÓn khaithùc  tr     hiÖn, nÕu  víng  ¾c,      cã  m ®Ò nghÞ   c¸c tæ chøc, c¸    nh©n   ph¶n ¸nh  kÞp        thêivÒ Bé Tµi  chÝnh    ®Ó xem  xÐt, gi¶i     quyÕt.
 15. 15 M É u  s è 1   C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc T ê  k h ai ®¨n g k ý thu p h Ý, lÖ p h Ý (Dïng cho  chøc,c¸nh©n      tæ      thu phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ    níc) 1.   Tªn   ®¬n   vÞ   thu   phÝ,   lÖ  phÝ: .. . .................................   . . ................................. 2.   C¬   quan   cÊp   trªn   qu¶n   lý   trùc   tiÕp:.. . ..........................   . . .......................... 3.QuyÕt    ®Þnh  thµnh  lËp: ­   Sè   quyÕt  ®Þnh: .. . ...........................................   . . ........................................... ­   Ngµy   thµnh  lËp:. . ............................................ . . ........................................... ­   C¬   quan   ra   quyÕt  ®Þnh:.. . ..................................... . . .................................... 4.   §Þa  chØ:.. . ................................................ . . ................................................ 5.   §iÖn  tho¹i . ............ Fax . ............................... : . ............ : . ............................... 6.C¸c  sè    m∙  cña  ®¬n  ( vÞ nÕu  cã): ­   M∙   sè  thuÕ:.. . ............................................... . . ............................................... ­   M∙   sè   ®¬n   vÞ   sö   dông   ng©n   s¸ch   nhµ   n­ íc: . ....................... . . ...................... 7.Lo¹iphÝ, lÖ        phÝ  ®¨ng  thu: ký  STT Tªn    lo¹ phÝ, lÖ  i   C¬  quan  ban  Sè    v¨n b¶n Ngµy ban  phÝ hµnh hµnh 1 2 ... 8.Chøng        tõthu phÝ, lÖ    phÝ: STT Tªn  chøng  tõ Ký  hiÖu 1 2 ... 9.Tµikho¶n      giao dÞch      t¹ Kho    i b¹c,ng©n  hµng:
 16. 16 ­   Tµi   kho¶n  t¹ :.. . ..................... i . . ....................   sè:.. . ..................   . . .................. .. . .. ­   Tµi   kho¶n  t¹ :.. . ..................... i . . ....................   sè:.. . ..................   . . ................. .. . .. .. .ngµy  . . , .. th¸ng.. n¨m        .   ... N¬i göitêkhai:         Thñ  ëng  tr ®¬n vÞ ­C¬    quan  thuÕ:.. . ..   . ..   (Ký        tªnvµ  tªn, râ hä    ®ãng  ghi dÊu) ­§Þa    chØ:  . . ...... .. . .......
 17. 17 M É u  s è 2 C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc T ê  k h ai thu, é p  p h Ý, lÖ p h Ý...............  n Th¸ng  . . ...N¨m  . . .... .. . ... . . .. . .... (Dïng cho  chøc,c¸nh©n      tæ      thu phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ    níc) 1.   Tªn   ®¬n   vÞ   thu   phÝ,   lÖ  phÝ: .. . ..................................   . . .................................. 2.   §Þa  chØ:.. . ................................................ . . ................................................ §¬n  tÝnh:.. . .... vÞ    . . ... STT ChØ   tiªu Thùc  hiÖn  th¸ng.. . ...   . . ... 1 Sè  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  tr kú  íc: a) Nép    thiÕu b) Nép    thõa 2 Sè  tiÒn phÝ, lÖ phÝ  ®∙ thu ® îc cña  th¸ngnµy   3 Sè  tiÒn  îctrÝch sö  ®     dông  theo  chÕ ®é  cña  th¸ngnµy   4 Sè  tiÒn ph¶inép      ng©n  s¸ch th¸ngnµy:     a) Trêng  hîp  tr   kú  íc nép  thiÕu  ­  +  (2  3  1a) b) Trêng    tr     hîp kú  ícnép  thõa (2 ­3        ­1a) Sè  tiÒn phÝ, lÖ phÝ  ph¶i nép ng©n  s¸ch nhµ níc (ghi b»ng ch÷)  .. . .......... . . .......... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ... . . ... Xin  cam   ®oan  liÖu khaitrªn®©y     sè        lµ®óng, nÕu          sait«ixinchÞu  lý xö    theo ph¸p luËt.     Göi kÌm      têkhainµy      têkhaichitiÕtthu phÝ, lÖ            phÝ. .. .ngµy  . . , ..  th¸ng..    . n¨m  . .. N¬i göitêkhai:         Thñ  ëng  tr ®¬n vÞ ­C¬    quan  thuÕ:.. . ..   . ..   (Ký        tªnvµ  tªn, râ hä    ®ãng  ghi dÊu) ­§Þa    chØ:  . . ...... .. . .......
 18. 18 Tªn  ®¬n   thu  vÞ  phÝ,  phÝ lÖ  T ê  k h ai c hi tiÕt thu p h Ý, lÖ p h Ý Th¸ng  . . ...N¨m   . . .... .. . ... . . .. . .... (KÌm  theo têkhaithu,nép          phÝ, lÖ    phÝ  th¸ng.. n¨m  .   .   .. ) ST Chøng  tõ Danh  môc  phÝ, lÖ    Møc    thu Sè  tiÒn T phÝ Sè  hiÖu Ngµy  th¸ng .. .ngµy  . . , .. th¸ng.. n¨m        .   ... Thñ  ëng  tr ®¬n  vÞ (kýtªn,     tªnvµ      râ hä    ®ãng  ghi dÊu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản