Thông tư 63/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
117
lượt xem
5
download

Thông tư 63/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 63/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở dạy nghề công lập và bán công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 63/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 63/2003/TT- BTC ngµy 26 th¸ng 6 n¨m 2003 Quy ®Þnh chÕ ®é thu vµ sö dông phÝ dù thi, dù tuyÓn vµo c¸c c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp vµ b¸n c«ng C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ vµ NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 3/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø LuËt gi¸o dôc vµ NghÞ ®Þnh sè 02/2001/N§-CP ngµy 9/1/2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Bé LuËt lao ®éng vµ LuËt gi¸o dôc vÒ d¹y nghÒ; Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é thu vµ sö dông phÝ dù thi, dù tuyÓn vµo c¸c c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp vµ b¸n c«ng nh sau: i. Nguyªn t¾c chung: 1. PhÝ dù thi, dù tuyÓn vµo c¸c c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp vµ b¸n c«ng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy lµ kho¶n tiÒn ®ãng gãp cña thÝ sinh (hoÆc gia ®×nh thÝ sinh) khi ®¨ng ký dù thi, dù thi, s¬ tuyÓn, xÐt tuyÓn vµo c¸c c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp vµ b¸n c«ng ph¶i tæ chøc thi tuyÓn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. C¸c ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ c¸c c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp vµ b¸n c«ng kh«ng ®îc tù quy ®Þnh vµ thu phÝ dù thi, dù tuyÓn tr¸i víi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 3. PhÝ dù thi, dù tuyÓn vµo c¸c c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp vµ b¸n c«ng thu theo møc thu quy ®Þnh, sö dông ®óng môc ®Ých vµ qu¶n lý chi tiªu tiÕt kiÖm theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. Ii. §èi tîng ¸p dông vµ møc thu phÝ: 1. ThÝ sinh thùc tÕ ®¨ng ký dù thi tuyÓn vµo c¸c c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp vµ b¸n c«ng (nÕu cã quy ®Þnh ph¶i tæ chøc thi tuyÓn) th× ph¶i nép phÝ dù thi, dù tuyÓn quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, PhÇn II Th«ng t nµy. 2. Møc thu phÝ dù thi, dù tuyÓn vµo c¸c c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp vµ b¸n c«ng ®îc quy ®Þnh nh sau: 2.1. PhÝ dù thi, dù tuyÓn vµo c¸c c¬ së d¹y nghÒ thuéc Trung ¬ng qu¶n lý: a) ThÝ sinh thuéc diÖn xÐt tuyÓn hoÆc tuyÓn th¼ng vµo c¸c c¬ së d¹y nghÒ: 15.000 (mêi l¨m ngh×n) ®ång/thÝ sinh/hå s¬. b) ThÝ sinh ®¨ng ký dù thi, s¬ tuyÓn vµ dù thi vµo c¸c c¬ së d¹y nghÒ (®èi víi c¬ së cã tæ chøc thi):
  2. 2 - §¨ng ký dù thi: 30.000 (ba m¬i ngh×n) ®ång/thÝ sinh/hå s¬. - S¬ tuyÓn (®èi víi c¬ së cã tæ chøc s¬ tuyÓn tríc khi thi chÝnh thøc): 15.000 (mêi l¨m ngh×n) ®ång/thÝ sinh/lÇn dù thi (bao gåm tÊt c¶ c¸c m«n). - Dù thi v¨n ho¸: 15.000 (mêi l¨m ngh×n) ®ång/thÝ sinh/lÇn dù thi (bao gåm tÊt c¶ c¸c m«n). 2.2. Møc thu phÝ dù thi, dù tuyÓn vµo c¸c c¬ së d¹y nghÒ thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý: Thùc hiÖn theo møc thu do Héi ®ång nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng quy ®Þnh phï hîp víi thùc tÕ ®Þa ph¬ng. Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó x¸c ®Þnh møc thu trªn c¬ së c¸c chi phÝ cÇn thiÕt hîp lý phôc vô viÖc tæ chøc thi tuyÓn theo ®óng nguyªn t¾c x¸c ®Þnh møc thu phÝ quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ vµ quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®Ó tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh. 3. PhÝ dù thi, dù tuyÓn vµo c¸c c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp vµ b¸n c«ng thu b»ng §ång ViÖt Nam. III. qu¶n lý vµ sö dông tiÒn thu phÝ: 1. Sö dông tiÒn thu phÝ dù thi, dù tuyÓn vµo c¸c c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp vµ b¸n c«ng: C¸c c¬ c¬ së d¹y nghÒ ®îc sö dông toµn sè tiÒn phÝ dù thi, dù tuyÓn thu ®îc ®Ó chi phÝ cho c«ng t¸c tuyÓn sinh theo c¸c néi dung cô thÓ sau ®©y: a) Tæ chøc cho thÝ sinh ®¨ng ký dù thi vµ phôc vô c«ng t¸c chuÈn bÞ kú thi, gåm: - Chi héi nghÞ, tËp huÊn c¸n bé, kiÓm tra, thanh tra; - Chi giao nhËn, xö lý hå s¬ ®¨ng ký dù thi; - Chi nhËp vµ xö lý sè liÖu trªn m¸y tÝnh; - Chi lµm ®Ò thi, in sao ®Ò thi, b¶o vÖ an toµn cho ®Ò thi; - Chi thuª phßng thi, thuª ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®¶m b¶o y tÕ, níc uèng, an ninh trËt tù vµ v¨n phßng phÈm; - Chi in Ên giÊy b¸o dù thi, danh s¸ch phßng thi; - Chi in, mua giÊy nh¸p, giÊy thi, biªn lai thu lÖ phÝ; - Chi kh¸c liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng t¸c tæ chøc tuyÓn sinh. b) Phôc vô c«ng t¸c thi tuyÓn, gåm: - Chi tæ chøc tr«ng thi; - Chi chÊm thi, chÊm kiÓm tra vµ chÊm thÈm ®Þnh (bao gåm c¶ chi chÊm phóc kh¶o, thÈm tra l¹i ®èi víi c¸c kÕt qu¶ thi khi cã ph¸t sinh khiÕu n¹i);
  3. 3 - Chi c«ng t¸c xÐt tuyÓn, triÖu tËp tróng tuyÓn; - Chi in sæ ®iÓm, giÊy chøng nhËn kÕt qu¶ thi; - Chi kiÓm tra kÕt qu¶ thi cña thÝ sinh tróng tuyÓn; - Chi in, mua biªn lai thu phÝ vµ chi phÝ v¨n phßng phÈm; - Chi kh¸c liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng t¸c thi tuyÓn. §Þnh møc chi ®èi víi néi dung chi nªu trªn do Bé chñ qu¶n hoÆc cÊp trªn cña ®¬n vÞ thu phÝ quy ®Þnh sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt b»ng v¨n b¶n cña Bé Tµi chÝnh. 2. Qu¶n lý tiÒn thu phÝ dù thi, dù tuyÓn: C¸c c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp vµ b¸n c«ng cã tr¸ch nhiÖm: a) Niªm yÕt c«ng khai møc thu phÝ dù thi, dù tuyÓn t¹i n¬i thu phÝ vµ thùc hiÖn thu phÝ theo ®óng møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 PhÇn II Th«ng t nµy. Khi thu tiÒn phÝ dù thi, dù tuyÓn ph¶i cÊp cho ngêi nép tiÒn biªn lai thu phÝ theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. Biªn lai nhËn t¹i c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®¬n vÞ ®ãng trô së (hoÆc biªn lai tù in sau khi ®· thèng nhÊt víi Côc ThuÕ tØnh, thµnh phè) vµ ®îc qu¶n lý, sö dông theo chÕ ®é qu¶n lý biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. b) §Þnh kú 10 (mêi) ngµy mét lÇn c¬ quan, ®¬n vÞ thu ph¶i göi toµn bé tiÒn phÝ dù thi, dù tuyÓn thu ®îc vµo tµi kho¶n t¹m gi÷ “tiÒn phÝ, lÖ phÝ” cña c¬ quan, ®¬n vÞ t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch. c) Thùc hiÖn chÕ ®é sæ, chøng tõ kÕ to¸n theo dâi viÖc thu vµ qu¶n lý sö dông tiÒn phÝ dù thi, dù tuyÓn theo hÖ thèng kÕ to¸n ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 999/TC/Q§/C§KT ngµy 2/11/1996 cña Bé Tµi chÝnh vµ Th«ng t sè 121/2002/TT-BTC ngµy 31/12/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn kÕ to¸n ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu (®èi víi c¸c c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu), chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ ngoµi c«ng lËp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, thÓ thao ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 12/2001/Q§- BTC ngµy 13/3/2001 cña Bé Tµi chÝnh (®èi víi c¸c c¬ së d¹y nghÒ b¸n c«ng). d) Hµng n¨m ph¶i lËp dù to¸n thu - chi phÝ dù thi, dù tuyÓn ®ång thêi víi dù to¸n tµi chÝnh. ViÖc lËp vµ chÊp hµnh dù to¸n, qu¶n lý thu - chi tiÒn phÝ thu ®îc ph¶i thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ tæng hîp vµo b¸o c¸o tµi chÝnh ®Þnh kú cña c¬ quan, ®¬n vÞ theo ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch, ®¶m b¶o nguyªn t¾c tµi chÝnh c«ng khai, d©n chñ. e) Tù c©n ®èi nguån thu ®Ó chi phÝ cho c«ng t¸c tæ chøc tuyÓn sinh. Trêng hîp thu kh«ng ®ñ chi th× c¸c c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp vµ b¸n c«ng ®îc sö dông tõ nguån kinh phÝ hiÖn cã cña ®¬n vÞ ®Ó chi phÝ cho c«ng t¸c tuyÓn sinh. PhÇn chªnh lÖch thõa phÝ dù thi, dù tuyÓn (nÕu cã) ®îc bæ sung nguån kinh phÝ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ.
  4. 4 IV. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ c¸c quy ®Þnh vÒ phÝ dù thi, dù tuyÓn (lÖ phÝ tuyÓn sinh) vµo c¸c c¬ së d¹y nghÒ t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 28/2003/TTLT/BTC-BGD&§T ngµy 4/4/2003 cña liªn Bé Tµi chÝnh, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh chÕ ®é thu vµ sö dông phÝ dù thi, dù tuyÓn (lÖ phÝ tuyÓn sinh) vµo c¸c c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. 2. Së Tµi chÝnh - VËt gi¸, Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra viÖc thu vµ qu¶n lý sö dông phÝ dù thi, dù tuyÓn vµo c¸c c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp vµ b¸n c«ng theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 3. ThÝ sinh thuéc ®èi tîng nép phÝ dù thi, dù tuyÓn vµo c¸c c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp vµ b¸n c«ng, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thu phÝ dù thi, dù tuyÓn vµ c¸c c¬ quan liªn quan cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản