Thông tư 63/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
69
lượt xem
7
download

Thông tư 63/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 63/2009/TT-BNNPTNT qui định thực hiện Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 63/2009/TT-BNNPTNT

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 63/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 25 tháng 9 năm 2009 THÔNG TƯ QUI Đ NH TH C HI N NGH Đ NH S 123/2006/NĐ-CP NGÀY 27/10/2006 C A CHÍNH PH V QU N LÝ HO T Đ NG KHAI THÁC THU S N C A T CH C, CÁ NHÂN VI T NAM TRÊN CÁC VÙNG BI N - Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - Căn c Ngh đ nh s 123/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý ho t đ ng khai thác thu s n c a t ch c, cá nhân Vi t Nam trên các vùng bi n (g i t t là Ngh đ nh 123/2006/NĐ-CP), B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qui đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Ngh đ nh 123/2006/NĐ-CP như sau: Đi u 1. Đ i tư ng và ph m vi đi u ch nh 1. Ph m vi đi u ch nh Thông tư này qui đ nh chi ti t thi hành Đi u 5, Đi u 6, Đi u 7 và Đi u 8 c a Ngh đ nh 123/2006/NĐ- CP. 2. Đ i tư ng áp d ng Thông tư này áo d ng đ i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam liên quan đ n ho t đ ng khai thác th y s n trên các vùng bi n. Đi u 2. Quy đ nh chi ti t đi m a, kho n 4, Đi u 5 v ho t đ ng khai thác thu s n t i tuy n khơi trong vùng bi n Vi t Nam Đ i v i tàu cá có t ng công su t máy chính t 50 s c ng a tr lên làm các ngh câu, rê, vây, ch p m c khi ho t đ ng tuy n khơi ph i có đ đi u ki n an toàn ghi trong Gi y ch ng nh n an toàn k thu t tàu cá và trang thi t b an toàn t i thi u trên tàu cá đ i v i các tàu ho t đ ng vùng bi n trên 24 h i lý theo qui đ nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư s 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 07 năm 2007 c a B Thu s n (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 66/NĐ-CP ngày 19/5/2005 c a Chính ph v đ m b o an toàn cho ngư i và tàu cá ho t đ ng th y s n (g i t t là Thông tư 02/2007/TT-BTS). Đi u 3. Quy đ nh chi ti t Đi u 6 v đi u ki n ho t đ ng khai thác th y s n ngoài vùng bi n Vi t Nam Tàu cá đi ho t đ ng khai thác th y s n ngoài vùng bi n Vi t Nam ph i trang b t i thi u các thi t b an toàn cho ngư i và tàu cá, thông tin liên l c đ i v i các tàu các tàu cá ho t đ ng vùng bi n trên 50 h i lý theo quy đ nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2007/TT-BTS. Đi u 4. Quy đ nh chi ti t Đi u 7 v trình t , th t c c p các gi y t có liên quan cho tàu cá đi khai thác th y s n ngoài vùng bi n Vi t Nam 1. Trình t , th t c c p các gi y t có liên quan cho tàu cá đi khai thác thu s n ngoài vùng bi n Vi t Nam a. Ch tàu cá g i h sơ theo qui đ nh t i kho n 1 Đi u 7 c a Ngh đ nh 123/2006/NĐ-CP đ n Chi c c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i t t là Chi c c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n). b. Trong th i h n 02 ngày làm vi c Chi c c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n ph i xem xét và xác nh n tính h p l c a h sơ và chuy n h sơ v C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n. c. Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c h sơ C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n xem xét h sơ, c p và chuy n các gi y t theo qui đ nh t i kho n 2 Đi u 7 c a Ngh đ nh 123/2006/NĐ-CP cho Chi c c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n. N u không c p các gi y t này C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n ph i có văn b n tr l i ch tàu cá và nêu rõ lý do.
 2. d. Trong th i h n 01 ngày làm vi c k t khi nh n đư c các gi y t do C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n chuy n v , Chi c c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n ph i thông báo cho ch tàu đ n nh n. đ. Khi nh n các gi y t do C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n c p. Ch tàu ph i n p l i các gi y t có liên quan đ n ho t đ ng c a tàu cá đã đư c c p trư c đây cho Chi c c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n, nơi đăng ký tàu cá g m: - Gi y ch ng nh n đăng ký tàu cá ( b n chính); - Gi y ch ng nh n an toàn tàu cá ( b n chính); - Gi y phép khai thác th y s n ( b n chính n u có). Chi c c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n có trách nhi m lưu tr các gi y t liên quan đ n ho t đ ng c a tàu cá mà ch tàu đã n p l i. M u bi u, gi y t có liên quan cho tàu cá đi khai thác thu s n ngoài vùng bi n Vi t Nam đư c quy đ nh t i: - Ph l c 1: Đơn đ ngh c p các gi y t cho tàu cá ho t đ ng khai thác th y s n ngoài vùng bi n Vi t Nam; - Ph l c 2: Gi y ch ng nh n an toàn k thu t tàu cá; - Ph l c 3: Gi y ch ng nh n Qu c t ch tàu; - Ph l c 4: Gi y phép cho tàu đi khai thác th y s n ngoài vùng bi n Vi t Nam; - Ph l c 5: Danh sách thuy n viên. 2. Th t c và trình t cho phép tàu cá tr v và c p l i các gi y t có liên quan cho tàu ho t đ ng khai thác th y s n trong vùng bi n Vi t Nam a. Sau khi k t thúc H p đ ng h p tác khai thác thu s n gi a t ch c, cá nhân Vi t Nam v i đ i tác nư c ngoài, ch tàu mu n đưa tàu v ho t đ ng trong vùng bi n Vi t Nam ph i n p h sơ v C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n (thông qua Chi c c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n). H sơ g m các lo i gi y t sau: - Đơn đ ngh cho phép tàu cá tr v và c p l i các gi y t có liên quan đ tàu cá ho t đ ng khai thác th y s n trong vùng bi n Vi t nam ( Ph l c 6); - Biên b n thanh lý H p đ ng H p tác khai thác th y s n v i đ i tác nư c ngoài (b n chính ti ng Vi t ho c b n sao d ch sang ti ng Vi t có công ch ng). - Các gi y t đã đư c C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n c p cho tàu đi khai thác ngoài vùng bi n Vi t Nam (trư ng h p b m t các Gi y t đã đư c c p, Ch tàu ph i có đơn trình bày, lý do m t, đư c các cơ quan Công an ho c Biên phòng nơi b m t xác nhân). b. Trong th i h n 02 ngày làm vi c, k t khi nh n đư c h sơ h p l Chi c c Khai thác và b o v ngu n l i th y s n ph i chuy n h sơ v C c Khác và B o v ngu n l i th y s n; c. Trong th i h n 03 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c h sơ C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n ph i có văn b n ch p thu n và chuy n v Chi c c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n. Trư ng h p không ch p thu n ph i tr l i ch tàu b ng văn b n và nêu rõ lý do. d. Trong th i h n 01 ngày làm vi c k t khi nh n đư c văn b n ch p thu n c a C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n chuy n v , Chi c c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n ph i thông báo cho ch tàu bi t và ti n hành làm các th t c khôi ph c l i ho t đ ng c a tàu. đ. Chi c c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n ti n hành th c hi n công tác ki m tra an toàn k thu t cho tàu cá, c p các gi y t có liên quan theo th m quy n đ khôi ph c l i ho t đ ng cho tàu cá theo qui đ nh. e. Trong trư ng h p Chi c c Khai thác và B o v ngu n l i th y làm m t các gi y t lưu gi qui đ nh t i Đi m đ, Kho n 1 c a Đi u này, ngoài vi c th c hi n các qui đ nh t i Đi m đ, kho n 2 c a Đi u này, Chi c c ph i c p Gi y Ch ng nh n đăng ký tàu cá t m th i, đ ng th i thông báo ba l n trên các phương ti n thông tin đ i chúng v vi c m t các Gi y t nói trên. Sau 15 ngày k t l n thông báo l n cu i cùng, n u không có tranh ch p, Gi y đăng ký tàu cá trư c đây s h t hi u l c, Chi c c ti n 2
 3. hành c p Gi y đăng ký tàu cá m i cho ch tàu. N u x y ra tranh ch p Chi c c ph i ch u trách nhi m gi i quy t tranh ch p này. Đi u 5. Quy đ nh chi ti t kho n 4, Đi u 8 v trách nhi m c a T ch c, cá nhân trong vi c t ch c, ghi, n p, x lý s li u, m u c a Nh t ký khai thác và Báo cáo khai thác 1. Trách nhi m c a thuy n trư ng, ngư i lái tàu cá: a. Truy n trư ng có trách nhi m ghi Nh t ký khai thác và vi t báo cáo khai thác theo m u đư c phát; Ngư i lái tàu cá (đ i v i tàu dư i 20 CV) ph i vi t báo cáo tình hình khai thác theo m u đư c phát; b. Ch tàu ho c thuy n trư ng ho c ngư i lái tàu cá ph i n p Nh t ký khai thác và Báo cáo khai thác m i quý m t l n vào tu n đ u tiên c a quý sau (tu n đ u c a các tháng 4, 7,10 và tháng 1 năm sau) và n p t i đ a đi m qui đ nh: - N p tr c ti p cho Chi c c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n (nơi qu n lý phương ti n mình); ho c Ban qu n lý b n, c ng cá (nơi c ng cá, b n cá có Ban qu n lý); - T i khu v c các bãi ngang, các đ o nh n u thuy n trư ng ho c ch tàu không có đi u ki n n p Nh t ký khai thác và Báo cáo khai thác t i các đi m qui đ nh trên thì có th n p cho U ban nhân dân xã nơi đó. 2. Trách nhi m c a C c Khai thác và b o v ngu n l i th y s n và Chi c c khai thác và B o v ngu n l i th y s n các t nh: a. T ch c, hư ng d n thuy n trư ng, ngư i lái tàu cá cách ghi Nh t ký khai thác thu s n và Báo cáo khai thác thu s n cho tàu khai thác th y s n do mình qu n lý, c p Gi y phép khai thác th y s n. b. T ch c, thông báo các đi m thu Nh t ký khai thác và Báo cáo Khai thác, phát m u Nh t ký khai thác và m u báo cáo khai thác. Xác nh n đã n p Nh t ký Khai thác và Báo cáo khai thác c a tàu. M u Nh t ký khai thác, Báo cáo khai thác đư c phát cho tàu cá theo ngh ghi trong Gi y phép khai thác th y s n c a phương ti n. c. Nh p s li u trong Nh t ký khai thác và Báo cáo khai thác do đơn v mình thu th p đư c vào cơ s d li u, đ nh kỳ vào trư c ngày th 6 c a tu n th 3 c a các tháng 4, 7, 10 và tháng 1 năm sau. Chuy n s li u c a quí v Vi n Nghiên c u H i s n vào tu n đ u tiên c a quí sau. d. C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n ch trì ph i h p v i Vi n nghiên c u H i s n xây d ng cơ s d li u; xây d ng qui trình nh p và x lý s li u; đào t o, t p hu n cho cán b đ a phương trong vi c nh p, x lý, t ng h p s li u t Nh t ký khai thác và Báo cáo khai thác; vi t báo cáo tình khai thác th y s n c a đ a phương t cơ s d li u; ki m tra, đôn đ c các Chi c c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n đ a phương trong vi c ghi t ch c ghi, n p, x lý s li u t Nh t ký khai thác và Báo cáo khai thác. đ. Chi c c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n các t nh t ng h p s li u báo cáo tình hình ho t đ ng khai thác th y s n; tình hình qu n lý và c p Gi y phép khai thác th y s n theo m u qui đ nh t i Ph l c 9 c a Thông tư này. Báo cáo c a quí trư c g i v S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n trư c th 6 c a Tu n th ba các tháng c a các tháng 4, 7, 10 và tháng 1 năm sau. 3. Trách nhi m Vi n Nghiên c u H i s n a. Ti p nh n, qu n lý cơ s d li u khai thác th y s n thu th p đư c t Nh t ký khai thác và Báo cáo khai thác t các đ a phương chuy n v . b. Ch trì x lý, t ng h p s li u t Nh t ký khai thác, Báo cáo khai thác c a các đơn v chuy n v và báo cáo k t qu cho C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n . c. Nghiên c u, xây d ng d báo ngư trư ng và ngu n l i, ph i h p C c Khai thác và b o v ngu n l i th y s n đ công b k t qu d báo. 4. M u Nh t ký khai thác và Báo cáo khai thác a. Ph l c 7a: M u Nh t ký khai thác th y s n cho ngh lư i câu; b. Ph l c 7b: M u Nh t ký khai thác th y s n cho ngh lư i vây; c. Ph l c 7c: M u Nh t ký khai thác th y s n cho ngh lư i rê; d. Ph l c 7d: M u Nh t ký khai thác th y s n cho ngh lư i kéo; 3
 4. đ. Ph l c 7e: M u Nh t ký khai thác th y s n cho ngh lư i khác; e. Ph l c 8: M u Báo cáo khai thác. 5. Kinh phí th c hi n Kinh phí đ in n, x lý s li u Nh t ký khai thác và Báo cáo khai thác th y s n đư c l p d toán, b sung vào kinh phí ho t đ ng hàng năm c a đơn v đư c giao nhi m v in n, c p phát và x lý s li u Nh t ký khai thác th y s n và Báo cáo khai thác th y s n. Các đơn v ch c năng l p d toán ngân sách chi vào ho t đ ng thư ng xuyên c a đơn v . Đi u 6. Đi u kho n thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. 2. Các V , C c, Thanh tra, Vi n, Trung tâm thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình đôn đ c, ki m tra th c hi n Thông tư này. KT. B TRƯ NG Nơi nh n : TH TRƯ NG - Văn phòng TW Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B ; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Lãnh đ o B ; Vũ Văn Tám - Các đơn v thu c B NN&PTNT; - S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, KTBVNL. 4
 5. PH L C 1. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------------ ……………., ngày …. tháng …. năm …….. ĐƠN Đ NGH C P GI Y T Cho tàu cá ho t đ ng khai thác th y s n ngoài vùng bi n Vi t Nam Kính g i: C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n Tôi tên là:……………………………………………………………………………. S CMND (ho c s h chi u):..…………..……….Nơi c p:…................................. Ngày c p:………… Đ a ch : ……………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………. Đi n tho i:..............................FAX:...................................Email:.............................. Là ch tàu mang s đăng ký:……………........……………………………. ……………………………………………………………........................................ Đ ngh C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n c p các lo i gi y t qui đ nh t i kho n 2, Đi u 7, Ngh đ nh s 123/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2006 v qu n lý ho t đ ng khai thác th y s n c a t ch c, cá nhân Vi t Nam trên các vùng bi n cho Tàu cá s : ./. XÁC NH N CƠ QUAN QU N LÝ KHAI THÁC VÀ B O V NGƯ I LÀM ĐƠN NGU N L I TH Y S N Đ A PHƯƠNG (ký, ghi rõ h tên) (Ký tên đóng d u)
 6. PH L C 2 B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM MINISTRY OF AGRICLTURE AND RURAL DEVELOPMENT C C KHAI THÁC VÀ B O V NGU N L I TH Y S N DEPARTMENT OF CAPTURE FISHERIES AND RESOURCES PROTECTION S /Number: ………… GI Y CH NG NH N AN TOÀN K THU T TÀU CÁ FISHING VESSEL SAFETY CERTIFICATE Căn c vào Ngh đ nh s 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 c a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v đ m b o cho ngư i và tàu cá ho t đ ng th y s n; Pursuant to Decree No 66/2005/NĐ-CP dated on 19/05/2005 by the Government of the Socialist Republic of Vietnam on ensuring the operation for fishing vessels and people. Căn c vào biên b n Ki m tra k thu t s : ......................., ngày .... tháng .... năm ............ c a .................................................................................................................................................... Pursuant to technical check paper no: ........................................., date ..... month ..... year ......... by....................................................................................................................................................... C C KHAI THÁC VÀ B O V NGU N L I TH Y S N CH NG NH N: DEPARTMENT OF CAPTURE FISHERIES AND RESOURCES PEOTECTION CERTIFIES THAT: Tên tàu:…………………………................... Hô hi u tàu:……………………........................ Name of vessel:……………………………… Signal letter:……………………….................... S đăng ký:……………………..................... Công d ng:………………………….................. Number of registry:……………………......... Intended Use of Vessel:………………............. Năm đóng:……………………………........... Nơi đóng:……………………………….............. Year of build:……………………………….... Place of build:………………………….............. C ng đăng ký:……………………................ V t li u tàu:…………………………................. Port of registry………………………............ Material of vessel:…………………………....... T ng tr ng t i:............................................. T i tr ng t nh:.................................................. Gross Net Tonnage:................................................... Tonnage........................................................ Chi u dài/r ng/cao(mét) Length/Breadth/ Công su t máy chính(CV)/Power of Main Engine: Draught (metter): ……………. …………….. S máy/ Number of engine:…………………… Ch tàu:……………………………………….........Owner of Vessel……………………………............ Đ a ch :…………………………………………………………………………………………..................... Address:………………………………………………………………………………………….................... Đ m b o an toàn k thu t ho t đ ng t i vùng bi n: ......................................................................... Ensuring for fishing vessel safety at:................................................................................................ Gi y ch ng nh n có giá tr đ n h t ngày .... tháng .... năm ............ Expire date .... / ..... / ...........
 7. Hà N i, ngày …… tháng…… năm……… Issued in Hanoi on ………………………… C C TRƯ NG Director (ký tên, đóng d u) 7
 8. PH L C 3: B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM MINISTRY OF AGRICLTURE AND RURAL DEVELOPMENT C C KHAI THÁC VÀ B O V NGU N L I TH Y S N DEPARTMENT OF CAPTURE FISHERIES AND RESOURCES PROTECTION S /Number: ………… GI Y CH NG NH N QU C T CH TÀU ’ CERTIFICATE OF VESSEL S NATIONALITY Căn c vào Ngh đ nh s 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 c a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v qu n lý ho t đ ng khai thác thu s n c a t ch c, cá nhân Vi t Nam trên các vùng bi n, Pursuant to Decree No. 123/2006/NĐ-CP dated on 27/10/2006 by the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the management of capture fisheries activities for Vietnamese organizations and individuals at the seas, C C KHAI THÁC VÀ B O V NGU N L I TH Y S N CH NG NH N QU C T CH VI T NAM CHO: DEPARTMENT OF CAPTURE FISHERIES AND RESOURCES PEOTECTION HERE BY CERTIFIES VIETNAM VESSEL’S NATIONALITY: Tên tàu:……………………………….......... Hô hi u tàu:……………………................... Name of vessel:…………………………… Signal letter:………………………............. S đăng ký……………………….............. Công d ng:………………………................ Number of registry:……………………..... Intended Use of Vessel:………………........ Nơi đăng ký (Place to register) Chi u dài/r ng/cao(mét) Length/Breadth/ Draught V t li u tàu:…………………………........... (metter): ……………. …………………. ………. Material of vessel:…………………………... S máy/ Number of engine: Công su t máy chính(CV)/Power of Main Engine: Ch tàu:……………………………………......Owner of Vessel……………………………..... Đ a ch :……………………………………………………………………………………………… Address:…………………………………………………………………………………………….. Hà N i, ngày …… tháng…… năm………. Issued in Hanoi on ............................................... C C TRƯ NG Director (ký tên, đóng d u)
 9. PH L C 4 B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM MINISTRY OF AGRICLTURE AND RURAL DEVELOPMENT C C KHAI THÁC VÀ B O V NGU N L I TH Y S N DEPARTMENT OF CAPTURE FISHERIES AND RESOURCES PROTECTION S /Number: ………… GI Y PHÉP CHO TÀU CÁ ĐI KHAI THÁC TH Y S N NGOÀI VÙNG BI N VI T NAM CERTIFICATE OF FISHING VESSELS TO OPERATE IN AREARS BEYOND OF SEAWATER OF VIETNAM Căn c vào Lu t th y s n; Pursuant to the Fishery law; Căn c vào Ngh đ nh s 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 c a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v qu n lý ho t đ ng khai thác thu s n c a t ch c, cá nhân Vi t Nam trên các vùng bi n; Pursuant to Decree No. 123/2006/NĐ-CP dated on 27/10/2006 by THE GoverNment of the Socialist Republic of Vietnam on the management of capture fisheries activities for Vietnamese organizations and individuals at the seas; Căn c Hi p đ nh h p tác khai thác th y s n gi a C ng hòa xã h i ch nghiã Vi t Nam v i qu c gia …………………ho c H p đ ng s : .................gi a …………….v i ……………..đư c cơ quan có th m quy n qu c gia có bi n ch p thu n; Pursuant to Cooporation Agreement between the Socialist Republic of Vietnam and ……………………… or Contract number ……….. between ……………… and ………………. Agreed by authorized agency of a coastal country; Theo đ ngh c a ch tàu, By proposal of vessel owner, C C KHAI THÁC VÀ B O V NGU N L I TH Y S N CHO PHÉP: DEPARTMENT OF CAPTURE FISHERIES AND RESOURCES PROTECTION PERMITS: Ch tàu (Owner): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………… Đ a ch thư ng trú (Address): . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đi n tho i (Tel): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Fax: .. . . . . . . . . . . . . . Tên tàu (Name of owner): …………………… S đăng ký (No of register): . . . . . . . . . . . C ng, b n đăng ký (Fishing port of registeration): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngh Chính (Main gear) ……………………………. Ngh ph (Other gear):……………… Đư c đi khai thác th y s n t i vùng bi n .......................................................................... Operate at .......................................................................................................................... Th i gian: t ngày ...... tháng .... năm ............. đ n ngày ..... tháng .... năm ........... From date: ....... month ..... year .......... to date: ......... month ....... year ......... Hà N i, ngày …… tháng…… năm………… Issued in Hanoi on ............................................... C C TRƯ NG
 10. Director (ký tên, đóng d u) 10
 11. PH L C 5 B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM MINISTRY OF AGRICLTURE AND RURAL DEVELOPMENT C C KHAI THÁC VÀ B O V NGU N L I TH Y S N DEPARTMENT OF CAPTURE FISHERIES AND RESOURCES PROTECTION S /Number: ………… DANH SÁCH THUY N VIÊN CREW LIST Nh ng ngư i có tên trong danh sách sau là thuy n viên làm vi c trên tàu cá mang s đăng ký......................., qu c t ch Vi t Nam. Persons in the list are the members working on on board vessel number...................................., Vietnamese Nationality. Đ a ch H và tên Năm sinh Qu c t ch S h chi u Ch c danh TT thư ng trú Full name Date of birth Nationality Passport No Position Address Hà N i, ngày …… tháng…… năm Issued in Hanoi on ....................................... C C TRƯ NG Director (ký tên, đóng d u) 11
 12. PH L C 6: C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc -------------- ……………., ngày …. tháng …. năm …….. ĐƠN Đ NGH C P GI Y T Cho tàu cá tr v và khôi ph c ho t đ ng khai thác th y s n t i vùng bi n Vi t Nam Kính g i: - C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n - Chi c c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n t nh ………….. Tôi tên là:……………………………………………………………………………. S CMND (ho c s h chi u):..………….. Nơi c p:….................. Ngày c p:…… Đ a ch : ……………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………. Đi n tho i:..............................FAX:...................................Email:.............................. Là ch tàu mang s đăng ký: ……………........……………………………. Ngày … / … / … … Tôi đư c C c Khai thác và b o v ngu n l i th y s n cho phép tàu đi khai thác th y s n t i vùng bi n ……………………. theo Gi y phép cho tàu đi khai thác th y s n t i ngoài vùng bi n Vi t Nam s : ……………. Sau khi th c hi n đúng các n i dung ghi trong Gi y phép. Nay, tôi mu n đưa tàu v và khôi ph c l i ho t đ ng khi thác th y s n t i vùng bi n Vi t Nam, đ ngh các Quí cơ quan xem cho phép tàu s : ……………………. quay v Vi t Nam, th c hi n công tác ki m tra an toàn k thu t đ khôi ph c l i ho t đ ng khai thác th y s n c a tàu t i vùng bi n Vi t Nam. H sơ g i kèm: 1, …………………………………………………………………………………………….. 2,……………………………………………………………………………………………… 3,……………………………………………………………………………………………….. 4,………………………………………………………………………………………………. 5,……………………………………………………………………………………………….. 6,……………………………………………………………………………………………. XÁC NH N CƠ QUAN QU N LÝ KHAI THÁC VÀ B O V NGƯ I LÀM ĐƠN NGU N L I TH Y S N Đ A PHƯƠNG (ký, ghi rõ h tên) (Ký tên đóng d u) 12
 13. PH L C 7: Ph l c 7a: C C KHAI THÁC VÀ B O V NGU N L I TH Y S N S NH T KÝ KHAI THÁC TH Y S N (NGH CÂU) Tên tàu:........................................................................................................... S đăng ký:............................, T ng công su t máy:.......................... S lư i câu: ............................ Chi u dài vàng câu:...................................... 13
 14. Chuy n bi n s : ; Ngày xu t b n: ngày tháng năm ; Ngày v b n: ngày tháng năm V trí tàu khi th câu V trí tàu khi thu câu T ng M Th i gian th câu Th i gian thu câu S n lư ng các loài h i s n ch y u (kg) (ghi đ n phút) (ghi đ n phút) s n câu (gi , phút, ngày (gi , phút, ngày lư ng th tháng, năm) Vĩ đ Kinh đ tháng, năm Vĩ đ Kinh đ (kg) Ch ký c a thuy n trư ng 14
 15. Ph l c 7b: C C KHAI THÁC VÀ B O V NGU N L I TH Y S N S NH T KÝ KHAI THÁC TH Y S N (NGH LƯ I VÂY) Tên tàu........................................................................................................... S đăng ký................................., T ng công su t máy:.......................... Chi u dài gi ng phao …………............, chi u cao lư i ............................ 15
 16. Chuy n bi n s : ; Ngày xu t b n: ngày tháng năm ; Ngày v b n: ngày tháng năm M Th i gian th p đèn V trí tàu khi th p đèn (ghi Th i gian th lư i T ng s n S n lư ng các loài h i s n ch y u (kg) lư i (gi , phút, ngày đ n phút) (gi , phút, ngày th tháng, năm) tháng, năm) lư ng (kg) Vĩ đ Kinh đ Ch ký c a thuy n trư ng 16
 17. Ph l c 7c C C KHAI THÁC VÀ B O V NGU N L I TH Y S N S NH T KÝ KHAI THÁC TH Y S N (NGH LƯ I RÊ) Tên tàu........................................................................................................... S tàu đăng ký................................., T ng công su t máy:.......................... Chi u dài lư i: ……………..…, chi u cao lư i:………………………….. 17
 18. Chuy n bi n s : ; Ngày xu t b n: ngày tháng năm ; Ngày v b n: ngày tháng năm M Th i gian th lư i V trí tàu khi th lư i Th i gian thu lư i V tri tàu khi thu lư i S n lư ng các loài h i s n ch y u (kg) (ghi đ n phút) (ghi đ n phút) T ng s n lư i (gi , phút, ngày (gi , phút, ngày lư ng (kg) th tháng, năm) Vĩ đ Kinh đ tháng, năm) Vĩ đ Kinh đ Ch ký c a thuy n trư ng 18
 19. Ph l c 7d C C KHAI THÁC VÀ B O V NGU N L I TH Y S N S NH T KÝ KHAI THÁC TH Y S N (NGH LƯ I KÉO/GIÃ CÀO) Tên tàu........................................................................................................... S tàu đăng ký................................., T ng công su t máy:.......................... Chi u dài gi ng phao ……………………………………………………... 19
 20. Chuy n bi n s : ; Ngày xu t b n: ngày tháng năm ; Ngày v b n: ngày tháng năm M Th i gian th lư i V trí tàu th lư i Th i gian thu V trí tàu thu lư i T ng s n S n lư ng các loài h i s n ch y u (kg) lư i (gi , phút, ngày (Chú ý ghi đ n phút) lư i (gi , phút, (Chú ý ghi đ n phút) lư ng th tháng, năm) Vĩ đ Kinh đ ngày tháng, năm) Vĩ đ Kinh đ (kg) Ch ký c a thuy n trư ng 20
Đồng bộ tài khoản