Thông tư 63-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
36
lượt xem
2
download

Thông tư 63-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 63-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn dầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 63-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính

 1. T h«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  63 T C/§T P T  n g µ y   BT s 02 th¸ng 11 n¨ m  1996 h í ng d É n   vi Ö c  u ¶ n  lý, Ê p  p h¸t v è n ® Ç u  t q  c x © y   ù n g  c ¬  b¶ n  thu é c n g u å n  v è n  g © n   d N s¸ch N h µ   íc n C¨n  LuËt Ng ©n  cø    s¸ch Nhµ   ícban  µnh  µy  3­   n  h ng 20­ 1996; C¨n  NghÞ   nh  è  CP   µy  cø  ®Þ s 42­ ng 16/7/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi ban  µnh  Òu  Ö  h §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng; l  tv x d C¨n  Th«ng   è  cø  ts 04/TTLB  µy  9­ ng 10­ 1996  ña  ªnBé   é   ©y  ùng    c li   B X d ­ Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu     é  µichÝnh  íng dÉn    µnh  Òu  Ö  K ho   § t­B T   h  thih §i l qu¶n  ý®Ç u   l  tvµ  ©y  ùng   xd ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 42/CP  µy  ng 16/7/1996  ña  c ChÝnh  ñ; ph Bé   µi chÝnh  íng  Én  Öc  T  h d vi qu¶n  ý,cÊp    èn  u    ©y  ùng  ¬  l  ph¸tv ®Ç t x d c b¶n  éc nguån  èn  ©n  thu   v Ng s¸ch Nhµ   ícnh    n   sau: P h Ç n  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g 1­  èn  ©n   V Ng s¸ch  µ   íc (bao  å m   èn  Nh n   g v trong níc,vèn     vay  íc ngoµi n    cña  Ýnh  ñ  µ  èn  Ön  îníc ngoµi cho  Ýnh  ñ, c¸c  Êp  Ýnh  Ch ph v v vi tr      Ch ph   c ch quyÒn  µ    ¬  v c¸cc quan  µ   íc)chØ  Êp    Nh n   c ph¸tcho    ù    u    éc ®èi t c¸cd ¸n ®Ç tthu    ­ îng sö  ông  èn  ©n   d v Ng s¸ch Nhµ   íctheo    n  quy  nh  ña  Ët ng©n  ®Þ c Lu   s¸ch Nhµ     nícvµ  Òu  Ö    §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d 2­ C¸c  ù    u    îccÊp    èn  ©n     d ¸n ®Ç t®   ph¸tv Ng s¸ch Nhµ   ícph¶icã    ñ   n    ®ñ th   tôc ®Ç u    µ  ©y  ùng, ® îc ghi kÕ   ¹ch  µ   íc vµ  ã    iÒu  Ön  îc   tv x d       ho Nh n   c ®ñ ® ki ®   cÊp    èn  ph¸tv theo  Òu  Ö  §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  l  tv x d v quy  nh  ¹ Th«ng  ®Þ ti   tnµy.   3­ H Ö   èng  Çu     iÓn trùcthuéc Bé   µi chÝnh    th § tph¸ttr       T  (Tæng  ôc  Çu   c§ t ph¸ttr Ón,Côc  Çu    i   § tph¸ttr Ón,Chi côc  u     i     ®Ç t ph¸ttr Ón ­ díi®©y   äit¾t lµ   i      g      c¬ quan  u    ®Ç t ph¸ttr Ón)lµ c¬    i     quan  ùc tiÕp  tr   qu¶n  ý,cÊp  l  ph¸tvèn  u       ®Ç t x©y  ùng  ¬  d c b¶n  cho    ù    u    ö  ông  èn  ©n  c¸c d ¸n ®Ç ts d v Ng s¸ch Nhµ   ícvµ      n   c¸c dù  ®Ç u    ö  ông    ån  èn  ¸n  ts d c¸c ngu v kh¸c cña  µ   íc theo  Õt  nh  ña    Nh n   quy ®Þ c Bé   ëng  é   µi chÝnh, cã  tr BT    tr¸chnhiÖ m   Óm     Óm       ki tra,ki so¸tchÆt  Ï trong ch     qu¸ tr×nh cÊp    èn,®¶m       ph¸tv   b¶o  Êp    Þp  êi  y    c ph¸tk th , ®Ç ®ñ cho    ù    ∙  c¸c d ¸n ® cã    iÒu  Ön  Êp    èn  ®ñ ® ki c ph¸tv theo tiÕn ®é   ùc hiÖn  ù      th   d ¸n. 4­  C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, c¸c  thu Ch ph   Tæng   c«ng    îcthµnh  Ëp  ty®   l theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  µy  3­ ng 7­ 1994  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ,Uû     ph   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    ph tr       (sau   ®©y   äit¾t lµ c¸c Bé   µ  û   g         v U ban  ©n  ©n  nh d tØnh) vµ    ñ  u     ã    c¸c ch ®Ç t c tr¸ch   nhiÖ m   ùc hiÖn    th   c¸c quy  nh  ña  µ   ícvÒ   u    µ  ©y  ùng,sö  ông  ®Þ c Nh n   ®Ç tv x d  d vèn  u    ng  ôc  ch, tiÕtkiÖm  µ  ã  Öu  ®Ç t®ó m ®Ý     v c hi qu¶,chÊp  µnh  Ýnh    h ch s¸ch  chÕ     ®é qu¶n  ýtµichÝnh  ña  µ   ícvÒ   u    ©y  ùng  ¬  l    c Nh n   ®Ç tx d c b¶n.
 2. 2 P h Ç n  II Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó I­  C¸c d ù  ¸n ® Ç u  t ® î c s ö  d ô n g  v è n N g © n s¸ch N h µ  n í c: 1­ C¸c  ù  thuéc  Õt  Êu  ¹  Çng  d ¸n  k c ht kinh tÕ      éi kh«ng  ã    ­ x∙ h   c kh¶ n¨ng  thu håivèn  ùctiÕp thuéc c¸clÜnh  ùc:    tr        v ­ C¬   ë  ¹ tÇng    s h  kinh tÕ:c¸c dù          ¸n giao th«ng,thuû  î , . õtr ng  îp cã      l i ..   ê h    (tr quyÕt ®Þnh    kh¸ccña  Ýnh  ñ).   Ch ph ­  ång  õng  u   ån, rõng  Tr r ®Ç ngu   phßng  é, vên  èc    h  qu gia,khu b¶o  ån t  thiªnnhiªn, .   .. ­C¸c  ¹m tr¹thó y,®éng  ùc vËt,nghiªncøu  èng míivµ    ¹ogièng.   tr         i th       gi     c¶it   ­ C¸c  ù    ©y  ùng    d ¸n x d c«ng  ×nh v¨n ho¸,x∙héi,thÓ  ôc  Ó  tr           d th thao,phóc    lîc«ng  éng.   i c ­ Dù       ¸n qu¶n  ýNhµ   íc,khoa  äc  ü  Ët. l  n  h k thu ­ Dù       ¸n b¶o  Ö   v m«i  êng  tr sinhth¸i    khu  ùc,vïng l∙nhthæ. v     ­Dù     ninh,quèc    ¸n an    phßng. 2­ C¸c  ù  cña    d ¸n  c¸c doanh nghiÖp  µ   íc ho¹t®éng  Nh n     c«ng  ch, gãp  Ý  vèn    Çn  ªndoanh  cæ ph li   b»ng  ån  èn  u    ©y  ùng  ¬  ngu v ®Ç tx d c b¶n  ña  µ   íc c Nh n   vµo    c¸c doanh nghiÖp  éc c¸c lÜnh  ùc  Çn  Õtcã  ù  thu     vc thi   s tham    ña  µ   gia c Nh níctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   3­  ù   m ét  è  D ¸n  s doanh nghiÖp  éc  Ünh  ùc  thu l v then  èt cña  Òn  ch   n kinh  tÕ  èc  ©n  qu d theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph 4­ C¸c  ù      d ¸n quy  ¹ch  µnh  µ    ho ng v l∙nhthæ, quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ,   ho   d ® th   n«ng  th«n. 5­ C¸c  ¬ng  ×nh,dù      iÓnkinh tÕ     éi.   ch tr   ¸n ph¸ttr     ­x∙h II­ Ë p, th«ng b¸o k Õ  h o ¹ ch  L v è n ® Ç u  t x © y  d ù n g  c ¬  b ¶ n 1­ LËp  µ  Óm    Õ   ¹ch n¨m:   v ki trak ho   1.1­ Trong  êigian  Ëp  ù    th   l d to¸n ng©n    s¸ch  µ   íc n¨m  Nh n   sau theo    quy ®Þnh  ña  Ët ng©n  c Lu   s¸ch Nhµ   íc,c¨n cø  µo  Õn ®é   ùc hiÖn  ù    µ  è    n     v ti   th   d ¸n v s kiÓm     c¸c Bé   µ  û   trado    v U ban  ©n  ©n  a   ¬ng  nh d ®Þ ph th«ng b¸o,chñ  u      ®Ç t lËp kÕ   ¹ch vèn  u    ©y  ùng  ¬    ho   ®Ç tx d c b¶n  ña  ù    öiUû   c d ¸n g   ban  ©n  ©n    nh d c¸c cÊp  ®èivíi ù    c¸ccÊp  a  ¬ng  (     ¸n do    d ®Þ ph qu¶n  ý)vµ  é  ®èivíi ù    l   B (     ¸n Trung  d ­ ¬ng qu¶n  ý). l 1.2­C¸c  é  µ  û     B v U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  tæng  îp,lËp kÕ   ¹ch vèn  u   h     ho   ®Ç t x©y  ùng  ¬    d c b¶n  öi Bé   µi chÝnh  g  T  (Tæng  ôc  Çu    c§ t ph¸ttr Ón)vµ  é   Õ    i   B K ho¹ch vµ  Çu .  § t 1.3­Trªn c¬  ë    Õ   ¹ch      s c¸c k ho ph¸ttr Ón kinh tÕ      éi cña  níc,c¸c  i     ­ x∙ h   c¶      c©n  i  ñ  Õu  ña  Òn  ®è ch y cn kinh tÕ  èc  ©n,  é   µi chÝnh  ñ  ng  èi   qu d BT  ch ®é ph   hîp víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu   ©n    Õ   ¹ch cÊp    èn  u        K ho   § B tph bæ k ho   ph¸tv ®Ç tcho  õng  t Bé, Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ    ù    v c¸cd ¸n quan  äng cña  µ   íc. tr   Nh n
 3. 3 1.4­ Sau    îc ChÝnh  ñ    khi ®   ph giao  ©n  ng s¸ch,c¸c Bé   µ  û       v U ban  ©n   nh d©n    Êp  Õn hµnh  ©n    èn  u    ©y  ùng  ¬  c¸c c ti   ph bæ v ®Ç tx d c b¶n  cho  õng  ù    t d ¸n thuéc ph¹m      viqu¶n  ý, ¶m   l ® b¶o  íp®óng  íi kh   v  chØ    îcgiao vÒ   tiªu®     tæng  møc   ®Ç u  ;c¬  Êu  µnh  t  c ng kinh tÕ;c¬  Êu  èn  u  ;møc  èn  µ  ¬  Êu  èn        c v ®Ç t  v v c c v c¸c dù    ¸n quan  ängcña  µ   íc. tr   Nh n C¬  quan  µichÝnh  µ  ¬  t  v c quan  u      iÓn ë  a  ¬ng  ñ  ng  ®Ç tph¸ttr   ®Þ ph ch ®é phèi hîp  íic¬    v   quan  Õ   ¹ch  µ    Êp  Ýnh  K ho v c¸c c ch quyÒn  a   ¬ng  ®Þ ph trong  viÖc  ©n    èn  u    ph bæ v ®Ç tcho  õng  ù    ¶m   t d ¸n,® b¶o  ng  íi ®ó v   chØ    µ   íc tiªuNh n   giao vµ  iÒu  Ön    Õ   ¹ch cña    ù   ® ki ghik ho   c¸cd ¸n. 1.5­Sau    ∙  ©n    èn  u      khi® ph bæ v ®Ç t cho  õng  ù    û   t d ¸n,U ban  ©n  ©n  nh d huyÖn,  Ën, thÞ    µnh  è  éc  qu   x∙,th ph thu tØnh  (sau  y   äit¾t lµ cÊp  Ön)  ®© g       huy vµ    êng,thÞ  Ên (sau  y  äit¾tlµcÊp    x∙,ph   tr   ®© g       x∙)ph¶igöikÕ   ¹ch vèn  u       ho   ®Ç t cho  ¬    c quan  Çu    § t ph¸ttr Ón ë  a   ¬ng; c¸c Bé   µ  û     i   ®Þ ph     v U ban  ©n  ©n   nh d tØnh  ph¶igöi kÕ   ¹ch  èn  u        ho v ®Ç t cho  é   µi chÝnh  BT  (Tæng  ôc  Çu   c§ t ph¸t   tr Ón)®Ó   Óm    Ò     Æt   i   ki trav c¸cm sau  y: ®© ­ ViÖc  ¶m     ® b¶o    iÒu  Ön    Õ   ¹ch  ña    ù  ® îc ghi kÕ   c¸c ® ki ghi k ho c c¸c d ¸n      ho¹ch theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   m ôc    Çn    ña      ®Þ t i 1  IIph IIc Th«ng   µy. tn ­Sù  íp®óng  íi   kh   v chØ    Ýnh  ñ  tiªuCh ph giao vÒ     tæng  møc  u  ,c¬  Êu  ®Ç t  c ngµnh  kinh  Õ, c¬  Êu  èn  u  , møc   èn  µ  ¬  Êu  èn    ù  quan  t  c v ®Ç t  v vcc v c¸c d ¸n  trängcña  µ   íc.   Nh n Sau    Óm     é   µi chÝnh  khi ki tra B T   (Tæng  ôc  Çu    c§ t ph¸ttr Ón)ph¶i cã     i    ý kiÕn b»ng    v¨n b¶n  öic¸cBé  µ  û   g     v U ban  ©n  ©n  nh d tØnh;c¬    quan  u      ®Ç tph¸t tr Ón ë  a   ¬ng  i   ®Þ ph ph¶icã    Õn    ý ki b»ng  v¨n b¶n  öi Uû   g   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c huyÖn, x∙.Trêng  îp kÕ   ¹ch ®∙  iÓnkhaicha  ¶m      h   ho   tr     ® b¶o    Õu  ètrªn®©y   c¸cy t    th× yªu cÇu  iÒu     ® chØnh  ¹ . li 1.6­Trªnc¬  ë  Õ   ¹ch ®∙  ©n        s k ho   ph bæ hoÆc   sau    iÒu  khi® chØnh  ïhîp ph     víichØ     µ   íc giao  µ    ù  ®Ç u    cã    iÒu  Ön  îc ghi kÕ     tiªuNh n   v c¸c d ¸n  t ®ñ ® ki ®     ho¹ch,Tæng  ôc  Çu     iÓn th«ng  cho    ôc  Çu     iÓn trùc   c§ tph¸ttr   b¸o  c¸c C § tph¸ttr     tiÕp  Êp    èn;c¸c Bé, Uû   c ph¸tv       ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸c c giao chØ    Õ   ¹ch    tiªuk ho khèil ng cho    ñ  u  ,®ång  öic¬   î   c¸cch ®Ç t  g   quan  Çu     iÓn®Ó   µm      § tph¸ttr   l c¨n cø cÊp    èn. ph¸tv 2­  Ëp  µ  L v th«ng  b¸o  Õ   ¹ch  èn  u     ©y  ùng  ¬  k ho v ®Ç t x d c b¶n  µng  ý: h qu   Néi dung  Õ   ¹ch  èn  u    ©y  ùng  ¬    k ho v ®Ç tx d c b¶n  µng  ý  h qu ph¶iph¶n    ¶nh  îc ®  gi¸trÞkhèil ng ®∙  ùc hiÖn  ña  ý  ícvµ  ükÕ   õ®Ç u       î   th   c qu tr   lu   t   n¨m  n   èiquý  ®Õ cu   tr c;vèn  ∙  îccÊp  ¹m  í  ®®  t øng, thu håit¹m        øng  µ  Êp    v c ph¸tthanh    ña  ý  to¸nc qu tr c vµ  ü kÕ   õ ®Ç u   í   lu   t   n¨m  n   èi quý  íc;dù  Õn    Þ khèi l ng  ùc ®Õ cu   tr   ki gi¸tr    î th   hiÖn  ña  ý  µy,nhu  Çu  èn  ¹m  c qu n   c v t øng  µ  èn  Êp    v v c ph¸tthanh    ý  µy. to¸nqu n Tr×nh  ùx©y  ùng,duyÖt vµ  t  d     th«ng    Õ   ¹ch quý    b¸o k ho   nh sau: 2.1­C¨n  vµo  Õ   ¹ch  èn  u    ©y  ùng  ¬    cø  k ho v ®Ç tx d c b¶n  îcgiao vµ  Õn ®    ti   ®é   ùc  Ön  ù    ñ  u    lËp  Õ   ¹ch  èn  u    x©y  ùng  ¬    th hi d ¸n,ch ®Ç t k ho v ®Ç t d c b¶n hµng  ý  qu theo    éi dung    y   öi c¬  c¸c n   trªn®© g   quan  Çu   ph¸ttr Ón n¬i chñ  § t  i     ®Ç u    ùctiÕp giao dÞch,®ång  öiBé  ttr         g   hoÆc   û   U ban  ©n  ©n    Êp. nh d c¸cc 2.2­C¬     quan  Çu   § t ph¸ttr Ón ë  a   ¬ng    i   ®Þ ph xem   Ðt,tæng  îp  öi c¬  x  h g  quan  µichÝnh  a   ¬ng  Õ   ¹ch  ý  i  íic¸c dù  do  a   ¬ng  t  ®Þ ph k ho qu ®è v     ¸n  ®Þ ph qu¶n  ý,göi Tæng   ôc  Çu   ph¸ttr Ón kÕ   ¹ch  ý  i  íic¸c dù  do  l    c§ t   i   ho qu ®è v     ¸n  Trung  ng  ¬ qu¶n  ýtrªn®Þa  µn  µ   ôc  ¶m   Öm. l    bmC ® nhi
 4. 4 T æng   ôc  Çu   c§ t ph¸ttr Ón xem   Ðt,tæng  îp  Õ   ¹ch  ý  i  íic¸c  i   x  h k ho qu ®è v     dù    Trung  ng  ¸n do  ¬ qu¶n  ýgöiBé  µichÝnh. l    T   2.3­C¬     quan  µichÝnh  é  µichÝnh, c¬  t  (B t     quan  µichÝnh  a   ¬ng) t  ®Þ ph   xem   Ðt  Õ   ¹ch    ña  ¬  x k ho chi c c quan  Çu   ph¸ttr Ón (Tæng  ôc  Çu   ph¸t § t  i   c§ t   tr Ón,c¬  i   quan  Çu     iÓn ë  a   ¬ng),c¨n cø  µo  Õ   ¹ch  èn  u   § tph¸ttr   ®Þ ph     v k ho v ®Ç tx©y  ùng  ¬    d c b¶n  n¨m  µ  v kh¶ n¨ng  ©n  ng s¸ch,bè  Ý møc     µng  ý  µ    tr   chih qu v th«ng    b¸o cho  ¬  c quan  Çu     iÓn®Ó   ùc hiÖn. § tph¸ttr   th   2.4­C¨n  møc     Bé   µi chÝnh    cø  chido  T   th«ng b¸o,Tæng   ôc  Çu     c§ t ph¸t   tr Ón ph©n    i  bæ cho    ôc  Çu     iÓn møc    µng  ý  i víic¸c dù  c¸c C § tph¸ttr   chih qu ®è       ¸n do    Trung  ng  ¬ qu¶n  ýtrªn®Þa  µn  µ   ôc  ¶m   Öm.    l    bmC ® nhi 2.5­C¨n  møc   cø  chido  ë   µi chÝnh  Ët gi¸th«ng    ST  v   b¸o  µ  v møc     Tæng   ôc  Çu    chi do  c§ t ph¸t   tr Ón th«ng    ôc  Çu     iÓn ph©n    i  b¸o,C § tph¸ttr   bæ møc    µng  ý  chih qu cho    ù  c¸c d ¸n do    tØnh  µnh  è  th ph qu¶n  ývµ    ù    Trung  ng  l   c¸cd ¸n do  ¬ qu¶n  ýtrªn®Þa  µn  l    b m µ   ôc  ¶m   Ö m,  C® nhi th«ng  cho    ñ  u  . b¸o  c¸cch ®Ç t C¨n  møc    c¬  cø  chido  quan  µichÝnh  Êp  Ön, x∙th«ng    ¬  t  c huy    b¸o,c quan  §Çu   t ph¸ttr Ón ë  a   ¬ng  ©n      i   ®Þ ph ph bæ møc     µng  ý  chih qu cho    ù  do  c¸c d ¸n  cÊp  Ön, x∙qu¶n  ý, huy    l th«ng    b¸o cho    ñ  u  . c¸cch ®Ç t Trong  ¹m    ph vimøc     îc th«ng    ñ  u    µm  ñ  ôc ®Ò   Þ  chi®   b¸o,ch ®Ç t l th t   ngh cÊp  ph¸tt¹m    øng hoÆc   Êp  c ph¸tkhèil ng  ©y  ùng  ¬     î x d c b¶n  µn  µnh  öi ho th g  ®Õ n   ¬  c quan  Çu     iÓn. § tph¸ttr 2.6­C¨n  møc     µng  ý  ∙  îc c¬    cø  chih qu ® ®   quan  µichÝnh  t  th«ng    ¬  b¸o,c quan  Çu     iÓntæ  § tph¸ttr   chøc  ùc hiÖn  Êp    th   c ph¸tcho    ñ  u  . c¸cch ®Ç t 2.7­C¬     quan  u    ®Ç t ph¸ttr Ón cã  Òn  õ chèicÊp      i   quy t    ph¸tcho    ù    c¸c d ¸n m µ   ñ  u    ch ®Ç tkh«ng  Ëp kÕ   ¹ch vèn  u    ©y  ùng  ¬  l   ho   ®Ç tx d c b¶n  µng  ý. h qu III­§i Ò u ki Ö n ® Ó  ® î c c Ê p  p h¸t è n N g © n  s¸ch    v N h µ  n í c C¸c  ù    u    îccÊp    èn    ã      iÒu  Ön  d ¸n ®Ç t®   ph¸tv khic ®ñ c¸c® ki sau  y: ®© 1­  ã   y     ñ  ôc vÒ   u    µ  ©y  ùng, cô  Ó  C ®Ç ®ñ th t   ®Ç t v x d   th cho    ù  nh c¸c d ¸n  sau: 1.1­C¸c  ù  quy  ¹ch  µnh, l∙nhthæ,    d ¸n  ho ng    quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ, ho xd ® th   n«ng  th«n: ­ Quy Õt  nh  ña  Êp  ã  Èm   Òn    ®Þ c c c th quy cho  Ðp  Õn  µnh  Ëp  ù    ph ti h l d ¸n quy  ¹ch. ho ­ Dù     to¸n chiphÝ      cho c«ng    t¸cquy  ¹ch  îc cÊp  ã  Èm   Òn    ho ®  c th quy phª duyÖt. 1.2­ChuÈn  Þ  u  :   b ®Ç t ­ Quy Õt  nh   ña  Êp  ã  Èm   Òn  ®Þ cc c th quy cho  Ðp  Õn  µnh  ph ti h c«ng    t¸c chuÈn  Þ  u  . b ®Ç t ­Dù       Ý  Èn  Þ  u    îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.   to¸nchiph chu b ®Ç t®   c th quy phª duy 1.3­ChuÈn  Þ  ùc hiÖn  ù    b th   d ¸n: ­B¸o      c¸o nghiªncøu    kh¶    µ  Õt ®Þnh  u  . thi quy   v ®Ç t
 5. 5 ­  ù   D to¸n chi phÝ      cho c«ng    Èn  Þ   ùc  Ön  ù  ® îc cÊp  ã  t¸cchu b th hi d ¸n    c thÈm  Òn    Öt. quy phª duy 1.4­Thùc  Ön  ù    hi d ¸n: ­B¸o      c¸o nghiªncøu    kh¶    µ  Õt ®Þnh  u  . thi quy   v ®Ç t ­ ThiÕt kÕ   ü  Ëtvµ  Õt  nh      k thu   quy ®Þ phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët;tæng  duy thi   k thu   dù to¸n vµ  Õt  nh    quy ®Þ phª  Öt  duy tæng  ù d to¸n.Nh÷ng  ù  A,  n Õu  a    d ¸n  B  ch cã  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  thi   k thu   tæng  ù    îcduyÖt,th× trong quyÕt  nh  u    d to¸n®        ®Þ ®Ç t ph¶iquy  nh    ®Þ møc   èn  ña  õng  ¹ng  ôc  µ  vct h m v ph¶icã  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ    thi   k thu   dù  to¸n cña  ¹ng  ôc     h m c«ng  ×nh  ëi c«ng  îc cÊp  ã  Èm   tr kh   ®  c th quyÒn     phª duyÖt. ­ Cã   Êy phÐp  ö  ông  t  µ  Êy phÐp  ©y  ùng  ®èivíi   gi   sd ®Ê v gi   xd (    c«ng  ×nh  tr ph¶icã  Êy phÐp  ö  ông  t  µ  Êy phÐp  ©y  ùng).   gi   sd ®Ê v gi   xd 2­ §îcghikÕ   ¹ch vèn  u    ©y  ùng  ¬        ho   ®Ç tx d c b¶n  theo  quy  nh  ¹ ®iÓ m   ®Þ ti   1  ôc    Çn    ña  m II ph IIc Th«ng   µy. tn 3­ Quy Õt  nh  µnh  Ëp  ®Þ th l Ban  qu¶n  ýdù  (tr ng  îp  l   ¸n  ê h ph¶ithµnh  Ëp   l  Ban qu¶n  ý dù       Ö m   ëng  l   ¸n) bæ nhi Tr Ban  µ  Õ   v K to¸n tr ng   ë (hoÆc   ëng  Tr phßng  Õ   K to¸n), ñ  u    ∙  ë   µikho¶n  Êp  èn  ¹  Ö   èng   ch ®Ç t ® m t   c v t i th h Tæng   ôc  c §Çu     iÓn. tph¸ttr 4­ §∙tæ      chøc  u  Çu  Ón  än   Ên,mua  ¾ m   Ët tthiÕtbÞ, x©y  ®Ê th tuy ch tv   s v       l¾p theo quy  nh  ña  ®Þ c quy  Õ   u   Çu  õnh÷ng  ù  ® îc phÐp  ch ®Ê th (tr   d ¸n    chØ   ®Þnh  Çu). th 5­ Cã   èil ng x©y  ùng  ¬    kh  î   d c b¶n  µn  µnh    iÒu  Ön  îccÊp  èn  ho th ®ñ ® ki ®   v thanh    to¸nhoÆc     iÒu  Ön  îc cÊp  èn  ¹m  ®ñ ® ki ®   v t øng  theo quy  nh  ¹  ôc   ®Þ ti m IV  µ  phÇn    ña  v V  IIc Th«ng   µy. tn IV­ Ê p  v µ  thu h å i v è n t¹ m ø n g:  C 1­ §èit ng ® îccÊp  èn  ¹m     î     v t øng: ­Dù     u    ùc hiÖn    ¸n ®Ç tth   theo ph¬ng    thøc ®Êu  Çu  ù    th d ¸n. ­C¸c  èil ng x©y  ¾p  ùc hiÖn  u  Çu.   kh  î   l th   ®Ê th ­ Mua   ¾ m   ÕtbÞ   Ó  thiÕtbÞ   Ëp  Èu  µ  ÕtbÞ   Õ   ¹o s thi   (k c¶    nh kh v thi   ch t   trongníc).   ­C¸c    c«ng  Öc  vi ph¶ithuªtvÊn.      ­C«ng  Öc  n   ïgi¶i ãng  Æt     vi ®Ò b     ph m b»ng. ­ M ét  è    s c«ng  Öc  vi kh¸cthuéc chiphÝ       kh¸ccña  ù        Ý    d ¸n nh chiph cho  é  b m¸y qu¶n  ý dù        Ý   Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng, thuÕ   t  l   ¸n, c¸c chi ph c gi ph x d   ®Ê hoÆc   thuÕ chuyÓn  Òn  ö  ông  t. quy sd ®Ê C¸c  ù    u    d ¸n ®Ç thoÆc   èil ng c«ng  Öc  éc dù    u    µi®èi kh  î   vi thu   ¸n ®Ç tngo     t ng trªn®©y  î    chØ  îccÊp  èn  ¹m  ®  v t øng    ñ íng Ch Ýnh  ñ  khiTh t   ph cho  Ðp. ph 2­ §iÒu  Ön  îccÊp  èn  ¹m    ki ®   v t øng: 2.1­§èivíi   ù    u    ùc hiÖn  u  Çu  ù    ®Êu  Çu  µn  é        d ¸n ®Ç tth   c¸c ®Ê th d ¸n ( th to b dù    ÕtkÕ,  ¸n:thi   cung øng  ÕtbÞ, x©y  ¾p.. ) thi     l .. ­Cã   Õt ®Þnh  ña  Êp  ã  Èm  Òn    Öt kÕt    quy   c c c th quy phª duy   qu¶  u  Çu. ®Ê th
 6. 6 ­Cã   îp ®ång    h  kinh tÕ  ÷a chñ  u    µ  n  Þ  óng thÇu.   gi   ®Ç tv ®¬ v tr   ­Cã   Êy b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång  ña  n  Þ  óng thÇu.   gi   l∙nhth   h  c ®¬ v tr   2.2­§èivíi   èil ng x©y  ¾p  ùc hiÖn  u  Çu:       kh  î   c¸c l th   ®Ê th ­Cã   Õt ®Þnh  ña  Êp  ã  Èm  Òn    Öt kÕt    quy   c c c th quy phª duy   qu¶  u  Çu. ®Ê th ­Cã   îp ®ång    h  kinh tÕ  ÷a chñ  u    µ  n  Þ  óng thÇu.   gi   ®Ç tv ®¬ v tr   ­Cã   Êy b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång  ña  n  Þ  óng thÇu.   gi   l∙nhth   h  c ®¬ v tr   2.3­§èi víimua   ¾ m   ÕtbÞ   Ó  thiÕtbÞ   Ëp  Èu  µ  ÕtbÞ        s thi   (k c¶    nh kh v thi   chÕ   ¹otrong níc): t    ­ Cã   Õt  nh  ña  Êp  ã  Èm  Òn  duyÖt  Õt    quy ®Þ c c c th quy phª  k qu¶  u  Çu  ®Ê th (®èivíi Çn  ÕtbÞ  ùc hiÖn  u  Çu).    ph thi   th   ®Ê th ­ Cã   îp ®ång    h  mua   ¾ m   ÕtbÞ   ÷a chñ  u    µ  n  Þ  s thi   gi   ®Ç t v ®¬ v cung    øng thiÕtbÞ.    Riªng  i víithiÕtbÞ   Ëp  Èu  ®è       nh kh ph¶icã    phª  Öt  îp ®ång  duy h   theo  ®óng  quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h ­ Cã   Êy    gi b¶o    ùc hiÖn  îp  ng  ña  n  Þ  óng thÇu  ®èivíi l∙nh th   h ®å c ®¬ v tr   (    phÇn  ÕtbÞ  ùc hiÖn  u  Çu). thi   th   ®Ê th 2.4­§èivíi         c«ng  Öc  c¸c vi ph¶ithuªtvÊn:      ­ Cã   Õt  nh  ña  Êp  ã  Èm  Òn  duyÖt  Õt    quy ®Þ c c c th quy phª  k qu¶  u  Çu  ®Ê th (®èivíi    c«ng  Öc  ã  chøc  u  Çu  Ón  än   Ên). vi c tæ  ®Ê th tuy ch tv ­ Cã   îp  ng    h ®å kinh tÕ  ÷a  ñ  u     µ  n  Þ   Ên  ã     gi ch ®Ç t v ®¬ v t v c t c¸ch  ph¸p  nh©n. 2.5­§èivíi ét  è       m s c«ng  Öc  éc chiphÝ  vi thu     kh¸ccña  ù    d ¸n: ­ C«ng    n   ï,di chuyÓn  ©n        ãng  Æt     t¸c®Ò b     d c ®Ó gi¶iph m b»ng ph¶icã    ph¬ng    n   ï,dichuyÓn  µ  ù      Ý  îcduyÖt. ¸n ®Ò b     v d to¸nchiph ®   ­ C¸c    Ý   Êp  t, cÊp  Êy  Ðp   ©y  ùng,  Õ   t  chi ph c ®Ê   gi ph x d thu ®Ê hoÆc   chuyÓn  Òn  ö  ông  t  quy s d ®Ê ph¶icã    th«ng    ña  ¬  b¸o c c quan    Òn. thu ti ­ §èivíi   Ý        ph cho  ¹t®éng  ña  é  chi ho   c b m¸y  qu¶n  ýdù    l   ¸n ph¶icã  ù      d to¸n chiphÝ  îcduyÖt.   ®  3­ Møc  èn  ¹m    v t øng: 3.1­§èivíi   èil ng x©y  ¾p  ùc hiÖn  u  Çu:       kh  î   c¸c l th   ®Ê th ­ C¸c  ãithÇu  ã    Þ tõ 50  û ®ång  ëlªn,møc   ¹m    g  c gi¸tr     t   tr     t øng  µ 20%   Õ   l  k ho¹ch vèn  n¨m  ña  ãithÇu.   c¶  c g  ­ C¸c  ãithÇu  ã    Þtõ10  û®ång  n   íi tû®ång, møc  ¹m      g  c gi¸tr     t   ®Õ d  50      t øng lµ15%   Õ   ¹ch vèn  n¨m  ña  ãithÇu.   k ho   c¶  c g  ­ C¸c  ãithÇu  ã    Þ díi10  û ®ång, møc   ¹m    g  c gi¸tr     t     t øng  µ 10%   Õ   ¹ch l  k ho   vèn  n¨m  ña  ãithÇu. c¶  c g  TÊt  c¸c møc   ¹m  c¶    t øng  quy  nh    y,  Òu  Êt  ®Þ trªn®© nhi nh kh«ng  îtsè  v  tiÒn b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång  ña  n  Þ  óng thÇu.   l∙nhth   h  c ®¬ v tr   3.2­§èivíi      mua  ¾ m   ÕtbÞ: s thi   ­ Vèn  ¹m    t øng  îc cÊp  ®  theo  Õn    ti ®é thanh to¸n tiÒn  ña  ñ  u    íi   c ch ®Ç t v   ®¬n  Þ  v cung  øng, gia c«ng  Õ   ¹othiÕtbÞ   îc quy  nh     ch t     ®  ®Þ trong hîp  ng    ®å kinh tÕ  µ  îc thùc hiÖn    v®    cho  n     ÕtbÞ   ∙  Ëp  ®Õ khithi   ® nh kho  ña  ñ  u    c ch ®Ç t
 7. 7 (®èivíithiÕtbÞ        kh«ng  Çn  ¾p) hoÆc   ∙  îcl¾p  Æt  c l  ®®  ® xong  µ  v nghiÖm     thu (®èivíi ÕtbÞ  Çn  ¾p).    thi   c l Chñ  u    ö  ông  èn  ¹m  ®Ç ts d v t øng  :®Ó +  tiÒn ® Æt  äc. Tr¶    c +  ë   M L/C  êng  îp ph¶iký  ü  ë   (tr h     qu m L/C). +  Thanh    to¸ntheo tiÕn ®é       thanh    ∙  îcx¸c®Þnh  to¸n® ®     trong hîp ®ång.    +  Thanh    Òn vËn  to¸nti   chuyÓn,b¶o    qu¶n,thuÕ  Ëp  Èu...   nh kh ­ Møc  èn  ¹m    v t øng    ®Ó mua  ¾ m   ÕtbÞ  µng  s thi   h n¨m theo  îp ®ång  h  kinh  tÕ  ng  Òu  Êt  nh nhi nh kh«ng  îtkÕ   ¹ch  èn  v   ho v trong n¨m  ∙  è  Ý cho  ® b tr   danh  m ôc   Õt bÞ   .  êng  îp  Õ   ¹ch  è   Ý  thi   ®ã Tr h k ho b tr kh«ng    ®ñ nhu  Çu  èn    c v ®Ó thanh    to¸ntheo hîp ®ång, chñ  u    ã       ®Ç tc tr¸chnhiÖm  ×m  ån  èn      t ngu v bæ sung. 3.3­ §èi víic¸c hîp  ng   vÊn, møc   èn  ¹m         ®å t   v t øng  t  Êt  µ 25%   Õ   Ý nh l   k ho¹ch vèn  n¨m  ng    c¶  nh kh«ng  îtqu¸ kÕ   ¹ch vèn  n¨m  ∙  è  Ýcho  v     ho   c¶  ® b tr   c«ng  viÖc  ph¶ithuªtvÊn    µ       ®ã v 50%     Þhîp ®ång. gi¸tr     3.4­§èivíi   ù    u    ùc hiÖn  u  Çu  ù    ®Êu  Çu  µn  é        d ¸n ®Ç tth   c¸c ®Ê th d ¸n ( th to b dù  tõ thiÕtkÕ,  ¸n      cung øng  ÕtbÞ,  ©y  ¾p.. )møc   èn  ¹m  thi   xl . , v t øng  îc quy  ®  ®Þnh    nh sau: ­ T¹m     øng cho  Öc  vi mua   ¾ m   ÕtbÞ   s thi   c¨n  vµo  Õn    cø  ti ®é cung  øng  thiÕtbÞ    hoÆc   Õn ®é     ti   giac«ng  Õ   ¹o(nh quy  nh  ¹ tiÕt3.2 trªn®Êt). ch t     ®Þ t        i ­ Ph Çn    cßn  ¹ t¹m  li  øng 20%   Õ   ¹ch  èn  n¨m  ∙    k ho v c¶  ® ghi cho  èil ng kh  î   c«ng  Öc  vi cßn  ¹ nhng  Òu  Êt  li   nhi nh kh«ng  îtsè  Òn  v   ti b¶o    ùc hiÖn  îp l∙nhth   h  ®ång. 3.5­§èivíi      c«ng  Öc  n   ïgi¶i ãng  Æt   vi ®Ò b     ph m b»ng,møc  èn  ¹m    v t øng  tÝ  nhÊt lµ20%   Õ   ¹ch vèn  n¨m  ng     k ho   c¶  nh kh«ng  îtqu¸ kÕ   ¹ch vèn  n¨m  ∙  v     ho   c¶  ® bè  Ýcho  tr   c«ng  Öc  n   ïgi¶i ãng  Æt   vi ®Ò b     ph m b»ng. 3.6­§èivíi         c«ng  Öc  c¸c vi kh¸cthuéc vèn    Ý      chiph kh¸cthuéc ®èi t ng ® îc      î     cÊp  èn  ¹m  v t øng, c¬   quan  u      iÓnxem   Ðt nhu  Çu  èn  ¹m  ®Ç tph¸ttr   x  c v t øng  ña  c chñ  u    ®Ç t (th«ng  b¸o thu  Òn;dù  ti   to¸n chiphÝ   ña  é     c b m¸y  qu¶n  ýdù  l   ¸n..  .) ®Ó   Êp  èn  ¹m  c v t øng  ng  Òu  Êt kh«ng  îtkÕ   ¹ch  èn  n¨m  ∙  è  nh nhi nh   v   ho v c¶  ®b trÝcho    ¹ c«ng  Öc  .   c¸clo i   vi ®ã 4­ Thu  åit¹m    h   øng: 4.1­§èivíic¸c hîp ®ång  ©y  ¾p,vèn  ¹m           xl  t øng  îcthu håivµo  õng  Çn  ®    t l cÊp ph¸t thanh    to¸n cho  èi l ng  ©y  ¾p  µn  µnh  µ  îc thu  åi h Õt    kh  î x l ho th v®  h  trongn¨m  Õ   ¹ch theo quy  nh    k ho     ®Þ sau  y: ®© ­ Thêi®iÓ m     åit¹m      thu h   øng  ¾t  u   µo  ú  Êp    b ®Ç v k c ph¸tthanh    èil to¸nkh  ­ îng x©y  ¾p  µn  µnh  u       l ho th ®Ç tiªntrong n¨m  Õ   ¹ch.   k ho ­ Møc   èn  ¹m    v t øng    åitõng  ú  thu h   k b»ng møc   èn  ¹m  v t øng  trong gi¸trÞ     khèil ng ® îccÊp     î     ph¸tthanh    to¸ntheo c«ng    thøc sau  y:   ®© Møc  èn  ¹m  v t øng   GTKL  ©y  ¾p  xl  tûlÖ        thu håi          =  ® îcthanh      to¸n x  t¹m  øng
 8. 8 ­ Sè  èn  ¹m    v t øng  îcthu håih Õt    Êp    ®    khic ph¸tthanh    Çn  èicho    to¸nl cu   gi¸ trÞkhèil ng cña     î   n¨m  Õ   ¹ch. k ho V Ý   ô: Hîp  ng  ©y  ¾p  îc t¹m  d  ®å x l ®  øng  theo møc  15%,  Õ   ¹ch  èn  k ho v n¨m    ghi cho  ãithÇu  µ 1.000  iÖu ®ång, cÊp    g  l  tr     ph¸tthanh    èil ng  ©y  to¸nkh  î x l¾p  µn  µnh  lÇn  ho th 4  trong n¨m    (100;400; 300; 200  iÖu ®ång).TÝnh  èn        tr     v t¹m  øng  µ    åivèn  ¹m  v thu h   t øng    nh sau: ­Vèn  ¹m    t øng (1.000 x    15%    ) =  150  ® tr. ­Gi¸trÞkhèil ng thanh    Çn       î   to¸nl 1 :   100  ® tr. +  Møc  èn  ¹m  v t øng  îcthu håilÇn  ®    1 100  15%   x  =  15  ® tr.   +  Møc  èn  ¹m  v t øng  cßn  ¹(150     l  i ­15) =  135  ® tr.   ­Gi¸trÞkhèil ng thanh    Çn       î   to¸nl 2 :   400  ® tr.   +  Møc  èn  ¹m  v t øng    åilÇn  400  15%   thu h   2  x  =  60  ® tr.   +  Møc  èn  ¹m  v t øng  cßn  ¹(135     l  i ­60) =  75  ® tr.   ­Gi¸trÞkhèil ng thanh    Çn       î   to¸nl 3 :   300  ® tr.   +  Møc  èn  ¹m  v t øng    åilÇn  300  15%   thu h   3  x  =  45  ® tr.   +  Møc  èn  ¹m  v t øng  cßn  ¹(75 ­45) l        i =  30  ® tr.   ­Gi¸trÞkhèil ng thanh    Çn  èi      î   to¸nl cu :   200  ® tr.   +  Møc  èn  ¹m  v t øng    åilÇn  èi thu h   cu :   30  ® tr. Trêng  îp vèn  ¹m  h  t øng  kh«ng    åih Õt  thu h   trong n¨m  Õ   ¹ch  kh«ng    k ho do  cã hoÆc  kh«ng    èil ng x©y  ¾p  µn  µnh  îccÊp    ®ñ kh  î   l ho th ®  ph¸tthanh    ×  to¸nth sè  èn  ¹m  v t øng  a    åi® îcchuyÕn  ch thu h     sang  n¨m sau  µ  Ýnh  µo  è  èn  ¹m  vt v sv t øng  ña  Õ   ¹ch n¨m  c k ho   sau. Trêng  îp  èn  ¹m  h v t øng  a  håi h Õt  ch thu    chuyÓn  sang  n¨m sau  ng  ù  nh d ¸n kh«ng  îc ghikÕ   ¹ch,chñ  u    ®     ho   ®Ç t ph¶igi¶itr×nh víic¬         quan  u      ®Ç t ph¸t tr Ón vÒ   ×nh  ×nh  ö  ông  è  èn  ¹m  i  t h sd s v t øng  a  îcthu håi®Ó   ch ®       b¸o    Êp  c¸o c cã  Èm  Òn  ö  ý. th quy xl Trêng  îp  ù  ph¶i®×nh  h d ¸n    chØ    thic«ng, nÕu  chñ    do  quan, chñ  u      ®Ç t cã tr¸chnhiÖ m   µn    è  èn  ¹m    ho tr¶s v t øng  a  îcthu håi;n Õu  kh¸ch quan, ch ®       do      chñ  u    ph¶i gi¶itr×nh  íic¬  ®Ç t    v   quan  u    ph¸ttr Ón ®Ó   ®Ç t  i   b¸o c¸o  Êp  ã  c c thÈm  Òn  ö  ý. quy x l Trêng  îp  ∙  îc cÊp  èn  ¹m  h ®®  v t øng  µ   ù  kh«ng  iÓn khaithic«ng  m d ¸n  tr      theo  ng  êih¹n  ®ó th   quy  nh  ®Þ trong hîp ®ång, chñ  u         ®Ç tph¶igi¶itr×nh víi ¬        c quan  u      iÓnvµ  ã  ®Ç tph¸ttr   c tr¸chnhiÖ m  µn    è  èn  ∙  ¹m    ho tr¶s v ® t øng. 4.2­Vèn  ¹m    t øng    ®Ó mua   ¾ m   ÕtbÞ   îc thu  åi vµo  õng  Çn  Êp  s thi   ®   h   t lc ph¸tthanh      to¸ncho  èil ng thiÕtbÞ  µn  µnh. kh  î     ho th §èivíi ÕtbÞ      thi   kh«ng  Çn  ¾p,khithiÕtbÞ  ∙  îcnghiÖ m     µ  Ëp  c l      ®®   thu v nh kho  ñ, ®Ç u    ã  ch   t c tr¸chnhiÖ m   öi ngay    g  chøng  õ ®Õ n   ¬  t  c quan  u     ®Ç t ph¸t   tr Ón®Ó   µm  ñ tôccÊp    i   l th     ph¸tthanh    µ    åisè  èn  ∙  ¹m  to¸nv thu h   v ® t øng.
 9. 9 §èi víithiÕtbÞ   Çn  ¾p, chñ  u    ã      c l  ®Ç t c tr¸chnhiÖ m     b¸o  víic¬  c¸o    quan  ®Ç u      iÓnkhithiÕtbÞ  Ò   tph¸ttr       v theo  Õn ®é   îp ®ång    ti   h   ®Ó theo  âi.   Õt d   thi   Khi bÞ   ∙  ¾p  Æt  ®l ® xong,chñ  u    öingay    ®Ç tg   chøng  õ ®Õ n   ¬  t  c quan  u      ®Ç tph¸t tr Ón ®Ó   µm  ñ  ôc  Êp  i  l th c c ph¸tthanh    to¸n vµ  håi sè  èn  ∙  ¹m    thu    v ® t øng. C¬     quan  u      iÓn thu håih Õt  è  èn  ¹m  ®Ç tph¸ttr       s v t øng  ÕtbÞ     Êp    thi   khic ph¸tthanh  to¸ncho  èil ng l¾p  Æt  ÕtbÞ  µn  µnh.   kh  î   ® thi   ho th Trêng  îp ®∙  Êp  èn  ¹m  h   c v t øng  µ   Õt  êih¹n quy  nh  m h th     ®Þ trong hîp ®ång     vÉn kh«ng  ã  ÕtbÞ   Ò,  ñ  u    c thi   v ch ®Ç t ph¶igi¶itr×nh víic¬         quan  u    ®Ç t ph¸t   tr Ónvµ  ã  i   c tr¸chnhiÖ m  µn    è  èn  ∙  ¹m    ho tr¶s v ® t øng. Vèn  ¹m  t øng  ña  ÕtbÞ   c thi   n¨m  µo  îc tÝnh  µo  Õ   ¹ch  èn  u    n ®  v k ho v ®Ç t cña n¨m  ,  Ó   tr ng  îp kh«ng    åih Õt  ®ã k c¶  ê h   thu h   trong n¨m  Õ   ¹ch do    k ho   kh«ng  cã  hoÆc  kh«ng    èil ng thiÕtbÞ  µn  µnh  îccÊp  èn  ®ñ kh  î     ho th ®  v thanh  to¸n. 4.3­§èivíi   îp ®ång   Ên,vèn  ¹m       h c¸c tv   t øng  îcthu håivµo  õng lÇn  Êp  ®    t c ph¸tthanh      to¸ncho  èil ng c«ng  Öc   Ên  µn  µnh  µ    åih Õt  kh  î   vi tv ho th v thu h   trong  n¨m  Õ   ¹ch.Thêi ®iÓ m   ¾t  u   håi,møc   èn  håi,thêi®iÓ m     k ho     b ®Ç thu    v thu      thu håih Õt  µ  ö  ýsè  èn  ¹m    v x l   v t øng  a    åih Õt  îcthùc hiÖn    i víihîp ch thu h   ®    nh ®è       ®ång  ©y  ¾p. xl 4.4­ §èi víic«ng  Öc  n   ï gi¶iphãng  Æt        vi ®Ò b     m b»ng  µ    v c¸c c«ng  Öc  vi kh¸c thuéc  èn    Ý     v chiph kh¸c,vèn  ¹m    t øng  îc thu  åi m ét  Çn  µo  ú  ®  h  l v k thanh  to¸nkhèil ng x©y  ùng  ¬     î   d c b¶n  µn  µnh  ña  ho th c c«ng  Öc  . vi ®ã V­ C Ê p  p h¸t h è i lî ng x © y  d ù n g  c ¬  b ¶ n  h o µ n  th µ nh  k 1­ C Êp      ph¸tthanh    èil ng x©y  ¾p: to¸nkh  î   l 1.1­ Khèi l ng  ©y  ¾p  ùc  Ön     î x l th hi theo  ×nh  h thøc chØ   nh  Çu  îc ®Þ th ®   cÊp ph¸tthanh    µ khèil ng  ùc hiÖn  ∙  îc nghiÖm   hµng    to¸n l    î th   ®®  thu  th¸ng vµ    cã      iÒu  Ön: ®ñ c¸c® ki ­ Khèi l ng     î nghiÖ m   thu ph¶i theo  ÕtkÕ     thi   b¶n  Ï thic«ng  v    (hoÆc  Õt thi   kÕ   ü  Ëtthi k thu     c«ng)® îcduyÖt vµ  ã       c trong kÕ   ¹ch ®Ç u      ho   tn¨m  îcgiao. ®  ­Cã   ù      Õt® îcduyÖt.   d to¸nchiti     ­ Cã     tronghîp ®ång     kinhtÕ  ÷a chñ  u    µ  n  Þ  Ën  Çu.   gi   ®Ç tv ®¬ v nh th ­¸p dông  ng  nh     ®ó ®Þ møc,  n    ña  µ   íc. ®¬ gi¸c Nh n ­ChÊt îng ®¶m     l  b¶o  theo yªu cÇu  ÕtkÕ.    thi   1.2­Khèil ng x©y  ¾p  ùc hiÖn     î   l th   theo  ×nh  h thøc ®Êu  Çu  îccÊp      th ®   ph¸t thanh    µkhèil ng thùc hiÖn  ∙  îcnghiÖ m     to¸nl    î     ®®  thu theo  Õn ®é   ti   nghiÖm     thu vµ thanh  to¸n ghi trong  îp  ng     h ®å kinh  Õ  ÷a  ñ  u    vµ  n  Þ   óng t gi ch ®Ç t ®¬ v tr   thÇu  µ  ã      iÒu  Ön: v c ®ñ c¸c® ki ­ Khèi l ng     î nghiÖ m   thu ph¶i theo  ÕtkÕ     thi   b¶n  Ï thic«ng  v    (hoÆc  Õt thi   kÕ   ü  Ëtthi k thu     c«ng)® îcduyÖt vµ  ã       c trong kÕ   ¹ch ®Ç u      ho   tn¨m  îcgiao. ®  ­  ã   ù  C d to¸n chi tiÕt® îc ®uy Öt  µ  ù       v d to¸n tróng  Çu  ña  n   Þ       th c ®¬ v thi c«ng  Ëp. l ­ Cã     tronghîp ®ång     kinhtÕ  ÷a chñ  u    µ  n  Þ  óng thÇu.   gi   ®Ç tv ®¬ v tr   ­ChÊt îng ®¶m     l  b¶o  theo yªu cÇu  ÕtkÕ.    thi   Sè   èn  v thanh to¸n cho  èil ng  µy  µ dù    kh  î n l   to¸n tróng thÇu  îc lËp        ®  cho khèil ng ®ã.  î  
 10. 10 1.3­§ Ó   îccÊp      ®  ph¸tthanh  to¸n,chñ  u    öi®Õ n   ¬    ®Ç tg   c quan  u      ®Ç tph¸t tr Ónc¸ctµiliÖu sau  y: i       ®© ­Biªnb¶n     nghiÖm    èil ng,chÊtl ng c«ng  ×nh. thu kh  î    î   tr ­ B¶n  Ýnh      ÕtvËt liÖu,nh©n    t to¸nchiti       c«ng,m¸y      thic«ng  Ìm  k theo  b¶ng  tæng  îp kinhphÝ. ­PhiÕu    h       gi¸thanh  to¸n. 1.4­C¨n  ®Ò   Þ  ña  ñ  u    µ  å  ¬    cø  ngh c ch ®Ç t v h s thanh    chñ  u    to¸ndo  ®Ç t göi ®Õ n,    trong vßng  ngµy  µm  Öc, c¬  5  l vi   quan  u    ph¸t tr Ón  ã  ®Ç t   i c tr¸ch   nhiÖ m   Óm    µ  Êp  èn  ki trav c v cho  ñ  u    ng  êithanh    ch ®Ç t®å th   to¸ncho    n   c¸c ®¬ vÞ    thic«ng  µ    åit¹m  v thu h   øng  Õu  ã). (n c 1.5­Trong    n¨m  Õt  óc dù  (c«ng  ×nh  k th   ¸n  tr hoÆc   ¹ng  ôc  h m c«ng  ×nh tr   hoµn  µnh)c¬  th   quan  u    ®Ç tph¸ttr Ón t¹m  ÷ 5%     Þ x©y  ¾p  îcghikÕ    i   gi   gi¸tr   l ®   ho¹ch n¨m    ña    ®ã c c«ng  ×nh (h¹ng m ôc  tr     c«ng  ×nh)hoµn  µnh.Sau    ñ  tr   th   khich ®Ç u    nép  t b¸o c¸o quyÕt to¸n cña  ¹ng  ôc     h m c«ng  ×nh  tr hoÆc   ù  hoµn  d ¸n  thµnh  îc duyÖt, c¬  ®    quan  u    ph¸ttr Ón  ®Ç t   i thanh  to¸n nèt sè  èn  a  îc     v ch ®   thanh  to¸n theo  è  Öu    s li quyÕt  to¸n,nhng  Òu  Êt    nhi nh kh«ng  îtsè  ¹m  ÷ v   t gi   hoÆc     åivèn  Êp  õa theo sè  Öu quyÕt to¸n. thu h   c th     li     Kh«ng  ùc  Ön  Öc  ¹m  ÷ 5%   èn  i  íidù  quy  ¹ch, dù    th hi vi t gi   v ®è v   ¸n  ho   ¸n chuÈn  Þ   u    hoµn  µnh, vèn  ÕtbÞ   µ  èn    Ý   b ®Ç t th   thi   v v chi ph kh¸c cña  ù      d ¸n (c«ng  ×nh hoÆc   ¹ng  ôc  tr   h m c«ng  ×nh)hoµn  µnh. tr   th 2­ C Êp      ph¸tthanh    ÕtbÞ: to¸nthi   2.1­Khèi l ng  ÕtbÞ   îc cÊp     î thi   ®   ph¸tthanh    to¸n lµ khèil ng  ÕtbÞ   ∙      î thi   ® nhËp  kho  ñ  u    ®èivíi ÕtbÞ  ch ®Ç t(     thi   kh«ng  Çn  ¾p)hoÆc   ∙  ¾p  Æt  cl  ®l ® xong  vµ  îcnghiÖ m    ®èivíi ÕtbÞ  Çn  ¾p)vµ  ã      iÒu  Ön  ®  thu (    thi   c l   c ®ñ c¸c® ki sau: ­ Danh  ôc  ÕtbÞ    m thi   ph¶iphïhîp víi         Õt  nh  u    Ò   è îng,chÊt quy ®Þ ®Ç tv s l     l ng,chñng  ¹   Ýnh  î  lo i t , n¨ng,c«ng  Êt,tiªuchuÈn  ü  Ët.   µ  ã    su     k thu . v c trong kÕ   .   ho¹ch ®Ç u    îcgiao.   t®   ­ Cã     tronghîp ®ång     kinhtÕ  ÷a chñ  u    µ  n  Þ    gi   ®Ç tv ®¬ v cung øng. ­ Cã       c¸c chøng  õ hoÆc   îp ®ång  Ën  t  h  v chuyÓn, tiÕp  Ën, bèc  ì,b¶o    nh   d  hiÓ m,  Õ  Ëp  Èu,.. thu nh kh . ­§∙® îcchñ  u    Ëp       ®Ç tnh kho hoÆc   nghiÖ m  thu. 2.2­§ Ó   îccÊp      ®  ph¸tthanh  to¸n,chñ  u    öi®Õ n   ¬    ®Ç tg   c quan  u      ®Ç tph¸t tr Ónc¸ctµiliÖu sau  y: i       ®© ­Hîp  ng.   ®å ­Ho¸  n    ®¬ kiªm  Õu  Êtkho  ®èivíi ÕtbÞ  phi xu   (    thi   mua  trong níc).   ­Bé    chøng  õnhËp  Èu  ®èivíi ÕtbÞ  Ëp  Èu). t  kh (     thi   nh kh ­Ho¸  n  Ën    ®¬ v chuyÓn. ­Chøng  õb¶o  Ó m   êng  îp cã    t  hi (tr h   b¶o  Ó m). hi ­  Õu  Ëp  Phi nh kho  ®èi víithiÕt bÞ   (      kh«ng  Çn  ¾p)  c l hoÆc   Õu    phi gi¸ thanh    èil ng l¾p  Æt  ÕtbÞ  µn  µnh  ®èivíi ÕtbÞ  Çn  ¾p). to¸nkh  î   ® thi   ho th (    thi   c l ­C¸c    chøng  õkh¸ccã  ªnquan  t    li   (thuÕ,phÝ u    l kho,. . . .) ­PhiÕu      gi¸thanh    ÕtbÞ. to¸nthi  
 11. 11 2.3­C¨n  ®Ò   Þ  ña  ñ  u    µ  å  ¬    cø  ngh c ch ®Ç t v h s thanh    chñ  u    to¸ndo  ®Ç t göi ®Õ n,    trong vßng  ngµy  µm  Öc, c¬  5  l vi   quan  u    ph¸t tr Ón  ã  ®Ç t   i c tr¸ch   nhiÖ m   Óm     µ  Êp  èn  ki trav c v cho  ñ  u  , ®ång  êitiÕn  µnh  håi sè  ch ®Ç t  th   h thu    vèn  ∙  ¹m  ® t øng  Õu  ã)cho    Þkhèil ng thiÕtbÞ  îccÊp    (n c   gi¸tr    î    ®  ph¸tthanh  to¸n. 3­ C Êp      ph¸tthanh    to¸nc«ng     Ên: t¸ctv 3.1­ Khèi l ng     î c«ng    vÊn  îc cÊp  t¸ct ®  ph¸tthanh    to¸n lµ khèi l ng  ùc     î th   hiÖn  îcnghiÖ m    µ  ¶m   ®  thu v ® b¶o    iÒu  Ön: c¸c® ki ­ Khèi l ng c«ng  Öc     î   vi ph¶icã    trong hîp ®ång     kinh tÕ  ÷a chñ  u    µ    gi   ®Ç tv ®¬n  Þ   Ên  µ  ã  v tv v c trongkÕ   ¹ch ®Ç u      ho   tn¨m  îcgiao. ®  ­ Khèi l ng     î c«ng  Öc  îc nghiÖm   phï hîp  íitiÕn    îc x¸c ®Þnh   vi ®   thu    v   ®é ®     tronghîp ®ång     kinhtÕ.   ­ Ch Êt îng    l c«ng     Ên  ¶m   t¸ct v ® b¶o theo yªu  Çu  c trong hîp  ng. 3.2­   ®å    § Ó   îccÊp    ®  ph¸tthanh to¸n,chñ  u    öi®Õ n   ¬    ®Ç tg   c quan  u      iÓn c¸c ®Ç tph¸ttr     tµiliÖu sau:    ­Biªnb¶n     nghiÖm    èil ng c«ng  Öc   Ên  µn  µnh. thu kh  î   vi tv ho th ­B¸o    Õt    c¸o k qu¶  ùc hiÖn  th   c«ng     Ên. t¸ctv ­PhiÕu      gi¸thanh  to¸n. Khi kÕt  óc  îp  ng,  µi c¸c tµiliÖu      th h ®å ngo       trªncßn  ã  c b¶n thanh  ý hîp  l  ®ång kinhtÕ.   3.3­C¨n  ®Ò   Þ  ña  ñ  u    µ  å  ¬    cø  ngh c ch ®Ç t v h s thanh    chñ  u    to¸ndo  ®Ç t göi ®Õ n     trong vßng  ngµy  µm  Öc  ¬    5  l vi c quan  u     ®Ç t ph¸ttr Ón kiÓm     µ   i   tra v cÊp  èn  v cho  ñ  u  ,®ång  êithu håivèn  ¹m  ch ®Ç t  th       t øng  Õu  ã). (n c 4­ C Êp      ph¸tthanh      Ý  to¸nchiph kh¸c: 4.1­Ngoµic¸cc«ng  Öc  ∙     Ên,c¸clo¹       vi ® thuªtv     i c«ng  Öc  vi kh¸cthuéc vèn      chiphÝ    kh¸ccña  ù    îccÊp      d ¸n ®   ph¸tthanh      ∙  ã        chøng  to¸nkhi® c ®ñ c¸cc¨n cø  minh  c«ng  Öc  ∙  îcthùc hiÖn    vi ® ®     nh sau: ­  èi víilÖ  Ý   Êp  t, cÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng, thuÕ   t  §     ph c ®Ê   gi ph x d   ®Ê hoÆc   thuÕ  chuyÓn  Òn  ö  ông  t,.   quy sd ®Ê .ph¶icã        Òn cña    ¬  .   biªnlaithu ti   c¸c c quan  thu tiÒn.   ­ §èivíi   Ý  n   ï,dichuyÓn  ©n  ,gi¶i ãng  Æt         ph ®Ò b     chi d c   ph m b»ng  ph¶icã    ph¬ng    n   ï kÌm  ¸n ®Ò b   theo  ù    îcduyÖt,b¶n    Ën  èil ng ®Ò n   ï d to¸n®     x¸c nh kh  î   b  (cã ký  Ën  ña  i t ng ® îc®Ò n   ï).   nh c ®è  î     b ­  èi víichi phÝ   §     ph¸  ì vËt kiÕn  óc vµ  d    tr   thu  än  Æt   dm b»ng  ©y  ùng  x d ph¶icã      biªnb¶n  Ön  ¹ng,dù  hi tr   to¸n,hîp ®ång  ÷a chñ  u    íi®¬n  Þ       gi   ®Ç tv   v ph¸ dì,biªnb¶n     nghiÖ m thu. ­ §èi víichiphÝ   é         b m¸y Ban qu¶n  ýdù  ph¶icã  ù  l   ¸n    d to¸n chiphÝ,  Õ      k ho¹ch  Òn  Æt,  ti m b¶ng  c¸c chi phÝ,    kª      c¸c chøng  õ li   t   ªnquan  n   ®Õ c«ng    t¸c mua  ¾ m   ÕtbÞ  s thi   hoÆc   ©y  ¾p  x l cho  Ban  qu¶n  ýdù  . l   ¸n,. . ­ C¸c    Ý  ëic«ng,nghiÖm      chiph kh     thu,kh¸nh thµnh,.   Çn    .c ph¶icã  ù    .   d to¸n vµ  b¶ng      Ý. kª chiph ­ C¸c    Ý    chiph chuyªn gia,®µo  ¹oc«ng  ©n  ü  Ëtvµ    é     t  nh k thu   c¸n b qu¶n  ý l  s¶n  Êtph¶icÇn  xu     ph¶icã  îp ®ång   h  kinh tÕ,dù      Ý, b¶n      to¸nchiph   thanh  ýhîp l    ®ång.
 12. 12 ­§èivíi   Ý        ph b¶o  Ó m   chi hi c«ng  ×nh ph¶icã  îp ®ång  tr    h  b¶o  Ó m. hi ­ C¸c    Ý    chiph trong c«ng    Èn  Þ  u  ,chuÈn  Þ   ùc hiÖn  ù      t¸cchu b ®Ç t  b th   d ¸n ph¶icã  ù    îcduyÖt,hîp ®ång    d to¸n®      kinh tÕ,b¶n     nghiÖm     èil ng c«ng  thu kh  î   viÖc hoÆc   c¸o kÕt  b¸o    qu¶ c«ng  Öc  µn  µnh. vi ho th ­ §èi víim ét  è    Ý        s chiph ph¶ithuªt vÊn  ng  Ban       nh do  qu¶n  ýdù  ® îc l   ¸n    phÐp  ù lµm    Ý  t  (chiph gi¸m    Êt l ng c«ng  ×nh,chiphÝ  Ëp quyÕt  s¸tch  î   tr    l  to¸n, .  ..) th× ph¶icã  ù    µ  c¸o kÕt      d to¸nv b¸o    qu¶  îcduyÖt. ®  4.2­Trªn c¬  ë    Þ   ña  ñ  u     µ    µiliÖu thanh      s ®Ò ngh c ch ®Ç t v c¸c t     to¸n cho    tõng c«ng  Öc  îcquy  nh    y,  vi ®   ®Þ trªn®© trong vßng  ngµy  µm  Öc,c¬    5  l vi   quan  ®Ç u      iÓn kiÓm     Êp  èn  tph¸ttr   tra,c v cho  ñ  u  ,®ång  êithu håit¹m    ch ®Ç t  th       øng (nÕu  ã). c 5­ §èivíi   ù    u    ã  èn  ícngoµi(vay nî,viÖn  î   Öc  ótvèn        d ¸n ®Ç tc v n   c¸c      tr )vi r   , nícngoµicho  ù    îcthùc hiÖn      d ¸n ®     theo  quy  nh  ®Þ riªngvÒ     qu¶n  ýtµichÝnh  l    ®èi  íic¸c dù  ®Ç u    v     ¸n  t b»ng  ån  ngu vay  î,viÖn  î ï hîp víith«ng  Ö  èc  n  tr        ph l qu tÕ  µ    iÒu  v c¸c® kho¶n trong HiÖp  nh    ®Þ vay  î,viÖn  î ∙  ý  ÷a ChÝnh  ñ  n  tr  k gi   ® ph níc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   íiníc ngoµi;riªng phÇn  èn  i   ho x∙ h   ngh Vi   v        v ®è   øng  trong níc® îcthùc hiÖn        theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t i tn 6­  Öc  Vi mua   b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh  ©y  ùng  i  íichñ  u     µ b ¾t  tr x d ®è v   ®Ç t l   buéc,do  Ëy,c¬    v   quan  u      iÓn kh«ng  Êp  èn  ®Ç tph¸ttr   c v cho  ñ  u      ï ch ®Ç t ®Ó b   ®¾ p  c¸c    Ý   Öt h¹i,rñiro  éc  ¹m    chi ph thi       thu ph vi b¶o  Ó m   Õu   ñ  u     hi n ch ®Ç t kh«ng  mua  b¶o  Ó m. hi 7­  ¬   C quan  u    ®Ç t ph¸ttr Ón gióp  ñ  u    ÷ l¹ tiÒn   i   ch ®Ç t gi     i b¶o  µnh  h c«ng  tr×nh theo quy  Õ       ch b¶o  µnh  h c«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d VI­ h Õ  ® é  b¸o c¸o, u y Õ t to¸n, Ó m  tra,  C  q  ki x ö  l ý vi p h ¹ m 1­ §Þnh  ú  µy  hµng    k ng 25  th¸ngvµ  µy  cña    ng 10  th¸ng®Ç u   ý,chñ  u     qu   ®Ç tcã    tr¸chnhiÖ m   c¸o t×nh  ×nh  ùc hiÖn  u  ,t×nh  ×nh  Ën  èn,sö    b¸o    h th   ®Ç t  h nh v   dông  èn  v trong  th¸ng hoÆc   ý  íc göi c¬    qu tr     quan  u    ph¸ttr Ón trùc tiÕp ®Ç t  i       cÊp    èn,®ång  öiBé   ph¸tv   g   hoÆc   û   U ban  ©n  ©n    Êp. Riªng c¸c dù    nh d c¸c c       ¸n nhã m   chñ  u    öib¸o    A,  ®Ç tg   c¸o cho  ¬  c quan  §TPT  ùctiÕp cÊp    èn,Bé  tr     ph¸tv   hoÆc   UBND  tØnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu , Bé   µi chÝnh    K ho v§ t  T   (Tæng  ôc  Çu   c§ t ph¸ttr Ón), é   ©y  ùng,Tæng  ôc  èng  Õ      i   X B d   c Th k ®Ó tæng  îp b¸o    ñ íng h   c¸o Th t   ChÝnh  ñ. ph H Õt  n¨m  Õ   ¹ch vµ    ù    u    k ho   khid ¸n ®Ç t(c«ng  ×nh hoÆc   ¹ng  ôc  tr   h m c«ng  tr×nh)hoµn  µnh,chñ  u    ã    th   ®Ç tc tr¸chnhiÖm   Ëp b¸o    Õt      l   c¸o quy to¸ntheo    quy ®Þnh  Ò   Öc  Õt to¸nvèn  u    ©y  ùng  ¬  v vi quy     ®Ç tx d c b¶n  µn  µnh. ho th 2­  µng  ý, c¬  H qu   quan  u    ®Ç t ph¸ttr Ón (Tæng  ôc  Çu    i   c§ t ph¸ttr Ón,c¬   i   quan  u    ®Ç t ph¸ttr Ón ë  a   ¬ng) cã    i   ®Þ ph   tr¸chnhiÖ m   Ëp    l b¸o  c¬  c¸o  quan  µi t  chÝnh  é  µi chÝnh, Së   µichÝnh  Ët gi¸,c¬  (B T     t  v     quan  µichÝnh  Êp  Ön, t  c huy   cÊp    Ò   ×nh  ×nh  Ën, sö  ông  èn  ©n   x∙)v t h nh   d v Ng s¸ch  µ   íc vµ    ån  Nh n   c¸c ngu vèn  kh¸ccña  µ   íc.   Nh n H Õt n¨m  Õ   ¹ch,c¬  k ho   quan  u    ®Ç t ph¸ttr Ón quyÕt    íic¬   i   to¸nv   quan  µi t  chÝnh  Ò   è  èn  ∙  Ën  ña  ©n  v s v ® nh c ng s¸ch Nhµ   íc,sè  ∙  Êp      n   ® c ph¸tthanh    to¸n theo quy  nh  Ò   Õt to¸nvèn  ©n    ®Þ v quy     Ng s¸ch Nhµ   íc.   n
 13. 13 3­ Hµng  ý  µ  Õt    qu v h n¨m  Õ   ¹ch,c¸cBé  µ  û   k ho     v U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ã  c tr¸chnhiÖ m     tæng  îp t×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  u  ,t×nh  ×nh  Ën  h  h th   k ho ®Ç t  h nh vèn, thanh    to¸n vèn  ña    ù  thuéc  ¹m      c c¸c d ¸n  ph vi qu¶n  ý göi Bé   µi chÝnh  l    T   (Tæng  ôc  Çu     iÓn)Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé   ©y  ùng,Tæng  ôc  c§ tph¸ttr   K ho v§ t  X d   c Thèng    kª theo quy  nh.   ®Þ 4­ C¸c  é,  û   B U ban  ©n  ©n    Êp  µ  ¬  nh d c¸c c v c quan  u     ®Ç t ph¸ttr Ón cã   i   chÕ     Óm     nh  ú  µ  t  Êt c¸c chñ  u    Ò   ×nh  ×nh  ö  ông  ®é ki tra®Þ k v ®é xu     ®Ç t v t h sd vèn  ¹m  t øng, vèn  Êp      c ph¸tthanh  to¸n.N Õ u   ñ  u    ö  ông  èn    ôc     ch ®Ç t s d v saim ®Ých,    Õ   ,  ¬  sai ch ®é c quan  u     ®Ç t ph¸ttr Ón cã  Òn  ¹m  õng  Êp  èn    i   quy t ng c v hoÆc     åisè  èn  ∙  Êp  thu h   v ® c ph¸t, µira tuú theo møc      ¹m, chñ  u     ngo         ®é viph   ®Ç t  cßn  Þ   ö  ¹t kinh  Õ, xö  ý kû  Ët hµnh  Ýnh,  b x ph   t   l   lu   ch hoÆc  truy cøu    tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù  h s theo luËt®Þnh.    VII­  Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c c ¬  q u a n  c ã  liªn u a n  q 1­ Chñ  u    ã    ®Ç tc tr¸chnhiÖm:   ­ Thùc  Ön  Öc  u    ©y  ùng    hi vi ®Ç tx d c«ng  ×nh theo  ng  Öm   ô  îc tr   ®ó nhi v®  giao,®¶m     b¶o  ng  Õn ®é,  Êtl ng quy  nh. ®ó ti   ch  î   ®Þ ­ Cung  Êp    å  ¬, tµiliÖu t×nh  ×nh    c c¸c h s       h cho  ¬  c quan  u     ®Ç t ph¸ttr Ón  i  nh»m   ôc  ô  ph v cho  Öc  vi qu¶n  ý, Êp    l  c ph¸tthanh  to¸n. ­ TiÕp  Ën  µ  ö  ông  èn  Êp    ng  ôc  ch, ®óng  i îng,   nh vsd v c ph¸t®ó m ®Ý   ®è t   tiÕtkiÖm  µ  ã  Öu    v c hi qu¶.Ch Êp  µnh  ng    h ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Õ   lu   ch ®é   qu¶n  ýtµichÝnh  u    ©y  ùng  ¬  l    ®Ç tx d c b¶n. ­B¸o    µ  Õt to¸nvèn  u      c¸o v quy     ®Ç ttheo quy  nh    y.   ®Þ trªn®© ­ §îcyªu  Çu  Êp  èn      c c v thanh      ∙  ã    iÒu  Ön  µ  cÇu  ¬  to¸nkhi® c ®ñ ® ki v yªu  c quan  u      iÓn gi¶ithÝch  ÷ng  iÓ m   Êy  a  ®Ç tph¸ttr     nh ® th ch tho¶  ¸ng  ® trong viÖc    cÊp  èn  v thanh  to¸n. 2­ C¸c  é  µ  û     B v U ban  ©n  ©n    Êp  ã  nh d c¸cc c tr¸chnhiÖm:   ­ Thùc  Ön  Öc    hi vi qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d theo chøc n¨ng  µ  Ö m   v nhi vô  îcChÝnh  ñ  ®  ph giao. ­ H íng dÉn, kiÓm    «n  c    ñ  u    éc ph¹m          tra,® ®è c¸cch ®Ç tthu   viqu¶n  ýthùc l    hiÖn  Õ   ¹ch  u   , tiÕp  Ën  µ  ö  ông  èn  u    ®óng  ôc   ch, k ho ®Ç t   nh vsd v ®Ç t m ®Ý   ®óng  Õ     µ   íc. ch ®é Nh n ­B¸o    ×nh  ×nh    c¸o t h theo quy  nh    y.   ®Þ trªn®© 3­ C¬     quan  u      iÓncã  ®Ç tph¸ttr   tr¸chnhiÖm:   ­ Trªn c¬  ë  Õ   ¹ch Nhµ   íc,®Ò   Þ  ña  ñ  u  ,cã      s k ho   n  ngh c ch ®Ç t  tr¸chnhiÖm     kiÓm     µ  Êp  èn  trav c v thanh    Þp  êi  y     to¸nk th , ®Ç ®ñ cho  ù  khi®∙    iÒu  d ¸n    ®ñ ® kiÖn thanh to¸n. ­ §îc quyÒn     yªu  Çu  ñ  u    c ch ®Ç t cung  Êp  å  ¬, tµiliÖu,th«ng      c hs     tin®Ó phôc  ô  v cho  c«ng    t¸cqu¶n  ý, Êp  èn  l  c v thanh  to¸n. ­§îcphÐp  ¹m  õng  Êp  èn     t ng c v hoÆc     åisè  èn  ∙  Êp  thu h   v ® c cho    ù    c¸cd ¸n m µ   ñ  u    sö  ông  èn    ôc   ch,  ch ®Ç t d v sai m ®Ý kh«ng  ng  i  îng  ®ó ®è t hoÆc   ö  s dông  èn    íichÕ     v tr¸ v   i ®é qu¶n  ýtµichÝnh  ña  µ   íc.­ C Êp     l    c Nh n     bæ sung    cho chñ  u      ®Ç t c¸c kho¶n  ∙    iÒu  Ön  Êp  èn  µ   a  Êp  ® ®ñ ® ki c v m ch c hoÆc   Êp  a  c ch
 14. 14 ®ñ,  ã    Õn    êib»ng  b¶n  c ý ki tr¶l   v¨n  cho  ñ  u    i  íinh÷ng  ch ®Ç t ®è v   kho¶n gi¶m  cÊp    ph¸thoÆc   õchèicÊp  t    ph¸t. ­Thùc  Ön  Öc      Õt to¸nvèn    hi vi b¸o c¸o quy     theo quy  nh    y.   ®Þ trªn®© ­ C¬     quan  Çu   § t ph¸ttr Ón cã    i   tr¸chnhiÖm   chøc    tæ  c«ng    t¸cqu¶n  ývµ  l  cÊp    ph¸tthanh    èn  to¸nv theo ®óng    quy  ×nh nghiÖp  ô  èng  Êt,®¶m     tr   v th nh   b¶o qu¶n  ýchÆt  Ï,cÊp  èn  l  ch   v thanh    Þp  êi  y   ,  to¸n k th , ®Ç ®ñ tr¸nhphiÒn  µ      h cho chñ  u  . ®Ç t 4­  ¬   C quan  µichÝnh    Êp  é  µi chÝnh, Së   µichÝnh  Ët gi¸,c¬  t  c¸c c (B T     t  v    quan  µi Ýnh  Êp  Ön, cÊp    ã  t  ch c huy   x∙)c tr¸chnhiªm:   ­ §¶m     b¶o  ån  èn  ©n  ngu v Ng s¸ch Nhµ   íckÞp  êi, y      ¬    n  th   ®Ç ®ñ ®Ó c quan  ®Ç u      iÓn (Tæng  ôc  Çu     iÓn,c¬  tph¸ttr   c§ tph¸ttr   quan  u      iÓn ë  a   ®Ç tph¸ttr   ®Þ ph¬ng) cÊp      ph¸tcho  ñ  u    ch ®Ç ttheo quy  nh  ña  Ët ng©n    ®Þ c Lu   s¸ch Nhµ   íc.   n ­ B¸o    c¸o  µ  Õt  v quy to¸n vèn  u      ®Ç t ph¸ttr Ón theo   i   quy  nh  ña  Ët ®Þ c Lu   ng©n s¸ch Nhµ   íc.   n P h Ç n  III §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1­ Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  ý  µ  tn c hi l     t  k v thay thÕ          c¸c v¨n b¶n híng dÉn  Öc    vi qu¶n  ý,cÊp    èn  u    ©y  ùng  ¬  l  ph¸tv ®Ç tx d c b¶n  õ nguån  ©n   t  Ng s¸ch Nhµ   ícdo  é  µichÝnh  ∙    n  BT  ® ban  µnh  íc®©y. h tr   2­  èivíic¸c kho¶n    u    §     chi®Ç t ph¸ttr Ón kh¸c tõ ng©n   i      s¸ch Nhµ   íc (chi   n    dù  ÷ Nhµ   íc,chi hç  îvèn u  ng  tr   n     tr  l ®é cho doanh nghiÖp, chi gãp  èn       v cæ phÇn  ªndoanh  ng  li   nh kh«ng  ph¶ilµ x©y  ùng  ¬     d c b¶n, chicho  ícngoµivay     n    vµ  Ön  îníc ngoµi,chicho    ý  ç  îph¸ttr Ón,. .thùc hiÖn  vi tr       c¸c qu h tr   i .  )   theo   c¸c v¨n b¶n  íng dÉn    h  riªngcña  õng lo¹ chinãitrªn.   t      i Trong  qu¸  ×nh  ùc hiÖn, n Õu  ã  íng  ¾ c,    é,  µnh, ®Þa   ­ tr th     cv m c¸c B ng   ph ¬ng  µ  ¬  ë  Çn  vcsc ph¶n ¶nh  Þp  êivÒ   é   µi chÝnh    k th   B T   ®Ó nghiªn cøu      bæ sung,söa  æi.   ®
 15. P h ô   ôc  l1 (KÌm  theo Th«ng   è  TC/§TPT  µy    ts 63  ng 2/11/1996 cña  é  µichÝnh)   BT  Chñ  qu¶n  Ç u   : ® t Chñ   Çu   : ® t K Õ  h o ¹ ch v è n ® Ç u  t x © y  d ù n g  c ¬  b ¶ n  q u ý .....n¨ m     Dù   ¸n: §¬n  Þ  Ýnh: vt K Õ   ¹ch Gi¸trÞkhèil ng thùc Vèn  ∙  îccÊp  ho       î     ®®  ph¸t K Õ   ¹ch vèn  ho   §TXDCB Ghi  ó ch vèn  hiÖn §TXDCB   Tõ  u   ®Ç T  ã: §  Tõ  u   ®Ç T  ã: §  Dù   Õn  ki n¨m n¨m  n   ®Õ Quý  ­ tr n¨m  n   Quý  íc ®Õ tr gi¸trÞKL     §Ò   Þ  èn  ngh v CP cuèiquý    íc cuèiquý    thùc hiÖn   tr c í tr c í TS T§: t¹m    øng Tæng  è: s ­X ©y  ¾p   l ­ThiÕtbÞ     ­Chi phÝ     kh¸c N¬i nhËn:       Chñ  u      ®Ç t ­Bé  ë)chñ    (s   qu¶n  (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d ­Côc    ôc)§TPT.   (chic  
 16. P h ô   ôc  l2 (KÌm  theo Th«ng   è  TC/§TPT  µy    ts 63  ng 2/11/1996   ña  é  µichÝnh)  c B T   C ôc §TPT: K Õ  h o ¹ ch v è n ® Ç u  t x © y  d ù n g  c ¬  b ¶ n  q u ý ...... m  n¨ C¸c  ù   do  ôc  D ¸n  C qu¶n  ý l  §¬n  Þ  Ýnh: vt   KÕ   Gi¸trÞkhèil ng     î   Vèn  ∙  îccÊp  ®®   K Õ   ¹ch vèn  ho   §TXDCB   ý.. . qu . Ghi chó   ho¹ch  thùc hiÖn   ph¸t vèn  Danh  ôc  ù  m d ¸n §TXDCB   Tõ  u   T  ã: Tõ  u   T  ã: Dù   Õn  ®Ç §  ®Ç §  ki n¨m n¨m  n   Quý  ®Õ n¨m  Quý  ­ gi¸trÞ tr    K Õ   ¹ch cÊp    ho   ph¸t cuèiquý  tr c   í ®Õ n   íc KL  ùc th   vèn tr c í cuèiquý    hiÖn tr c í Tæng  è: s I.Dù         ¸n TW qu¶n  ý l 1.Bé  . . ........   .. . ......... ­Dù     ¸n 2.Bé  . . ........   .. . ........
 17. ­Dù     ¸n II  ù     qu¶n  ý . ¸n §P  D l 1.Ngµnh  . . .....   .. . ...... N¬i nhËn:       Chñ  u      ®Ç t ­Tæng  ôc    c §TPT      µ  (c¶ TW v §P) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d ­ Së     TCVG   ªng§P). (ri Ph ô   ôc  l3 (KÌm  theo Th«ng   è  TC/§TPT  µy    ts 63  ng 2/11/1996 cña  é  µichÝnh)   BT  T æ n g  C ô c  § T P T: K Õ  h o ¹ ch v è n ® Ç u  t x © y  d ù n g  c ¬  b ¶ n  q u ý .....n¨ m   C¸c  ù   thuéc    D ¸n  TW qu¶n  ý l §¬n  Þ  Ýnh: vt KÕ   Gi¸trÞkhèil ng     î   Vèn  ∙  îccÊp  ®®   K Õ   ¹ch vèn  ho   §TXDCB   ý.. . qu . Ghi chó   ho¹ch  thùc hiÖn   ph¸t vèn  (Theo  õng lo¹ vèn) t  i   §TXDCB   Tõ  u   T  ã: Tõ  u   T  ã: Dù   Õn  ®Ç §  ®Ç §  ki
 18. n¨m n¨m  n   Quý  ®Õ n¨m  Quý  ­ gi¸trÞ tr    K Õ   ¹ch cÊp    ho   ph¸t cuèiquý  tr c   í ®Õ n   íc KL  ùc th   vèn tr c í cuèiquý    hiÖn tr c í Tæng  è: s I.Vèn    XDCB   Ëp  t trung II  èn  . V 327,773   II   èn     IV C ­K . IV... . ......   . . ...... N¬i nhËn:       Chñ  u      ®Ç t ­Bé  µichÝnh   T  (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d ­ Vô     NSNN
 19. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Ph ô   ôc  l4 (KÌm  theo Th«ng   è  TC/§TPT  µy    ts 63  ng 2/11/1996 cña  é  µichÝnh)   BT  B é  T µi  Ý nh ch (S ë T C­V G) Th«ng  b¸o m ø c   hi §T X D C B  q u ý.... m c  n¨ §¬n  Þ  Ýnh: vt Vèn  ∙  ® Møc  chi Theo  õng lo¹ vèn t    i K Õ   ¹ch n¨m ho   chuyÓn  õt  ..   ý... .Qu . . ®Ç u     n¨m ®Õ n   èiquý cu   Tæng  è: s I. èn   V XDCB   Ëp  t trung II Vèn    . 327,773   II   èn  IV C­K . IV.Vèn  ù    s nghiÖp  kinhtÕ   V... . ....... . . ...... N¬i nhËn:       TL  é  ëng  é  µichÝnh B tr BT  Tæng  ôc  c §TPT.          ô  ëng  ô  ©n   V tr V Ng s¸ch Nhµ   íc   n (Côc  §TPT)  (Gi¸m  c  ë    ®è S TCVG) ­Kho  ¹c NN   b  Ph ô   ôc  l 5  (KÌm  theo Th«ng   è  TC/§TPT  µy    ts 63  ng 2/11/1996   ña  é  µichÝnh)  c B T   C ô c § T P T..... Th«ng  b¸o m ø c  c hi § T X D C B  q u ý .....n¨ m   (Göi: ñ  u  .. . ....)  Ch ®Ç t . . .... §¬n  Þ  Ýnh: vt  
 20. 20 K Õ   ¹ch Vèn  ∙  Êp  õ ho   ® c t  Dù   Õn  èn  Êp  ki v c ph¸t Danh  ôc  ù  m d ¸n cÊp    ®Ç u   ph¸t n¨m  n   ®Õ quý  µy n n¨m.... cuèiquý  íc   tr TS T ®ã:cÊp  ¹m  t øng Tæng  è: s 1.Dù   . . ...   ¸n.. . ... 2.Dù   . . ...   ¸n.. . ... Côc  ëng  ôc  tr C §TP
Đồng bộ tài khoản