intTypePromotion=1

Thông tư 64/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
525
lượt xem
86
download

Thông tư 64/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 64/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận sau thuế và quản lý các quỹ trong doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 64/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  B é  T µi C h Ý n h   sè 64/1999 T T­B T C   g µy  07 th¸ng 6 n¨ m  1999  n H íng d É n  c h Õ  ® é  p h © n   h èi lîi h u Ë n  sau  p  n thu Õ  vµ  u ¶ n  lý  q c¸c q u ü  trong c¸c d o a n h  n g hi Ö p  N h µ   íc n C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  59/CP  sè  ngµy 3/10/1996  cña ChÝnh phñ  Quy   vÒ  chÕ  qu¶n    tµichÝnh  h¹ch    lývµ    vµ  to¸nkinh doanh        ®èi víidoanh nghiÖp Nhµ   níc vµ    NghÞ   ®Þnh   27/1999/N§­   sè  CP ngµy  20/4/1999 cña ChÝnh  phñ    vÒ viÖc söa  æi,bæ   ®   sung  NghÞ  ®Þnh  59/CP    sè  nãitrªn; Bé    TµichÝnh híng dÉn    chÕ  ph©n  ®é  phèilînhuËn     i sau  thuÕ    thu nhËp   doanh  nghiÖp  qu¶n      vµ  lýc¸cquü  trongc¸cdoanh      nghiÖp  Nhµ    sau: nícnh  I­ èi tîng, h¹ m  vi ¸p d ô n g  ®  p  Th«ng   nµy  dông  t ¸p  cho c¸c doanh nghiÖp  Nhµ     níc ho¹t®éng    kinh  doanh, bao    gåm  Tæng  c«ng      ty,c¸c doanh nghiÖp  thµnh    viªnh¹ch to¸n kinh     tÕ cña Tæng  c«ng    ty,doanh nghiÖp  ®éc lËp kh¸c thuéc    mäi  ngµnh kinh tÕ    do  Trung  ¬ng  ®Þa  vµ  ph¬ng qu¶n lý. C¸c doanh  nghiÖp Nhµ     níc ho¹t ®éng    c«ng  Ých  îc thµnh  ®   lËp theo  NghÞ  ®Þnh   56/CP  sè  ngµy  2/10/1996  cña ChÝnh  phñ; c¸c    doanh nghiÖp  trong c¸c  së  c¬  ®µo     t¹o,nghiªn cøu  îc thµnh    ®   lËp theo  QuyÕt  ®Þnh  sè  68/1998/ Q§­TTg    ngµy 27/3/1998 cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ, thùc    hiÖn chÕ  ®é ph©n  phèilînhuËn    i riªng,  kh«ng    ¸p dông Th«ng  tnµy. II­ íng d É n  c ô  th Ó  H A. Lîi h u Ë n  c ña d o a n h   g hi Ö p:  n n 1. LîinhuËn      thùc hiÖn  n¨m      c¶  lµkÕt qu¶ kinh doanh    cña  doanh  nghiÖp  bao  gåm     lînhuËn      i tõho¹t®éng kinh doanh  lînhuËn      vµ    i ho¹t®éng  kh¸c. a)    LîinhuËn  ho¹t ®éng    kinh doanh: Lµ    kho¶n  chªnh lÖch gi÷a tæng  doanh    gi¸thµnh  thu vµ    toµn  cña  bé  s¶n phÈm  hµng    ho¸,dÞch  ®∙      vô  tiªuthô trongn¨m      tµichÝnh cña doanh nghiÖp. b) Lîi     nhuËn    ho¹t®éng  kh¸cbao    gåm:
  2. 2 ­ LîinhuËn          tõ ho¹t®éng    tµichÝnh    thu    lµ sè  lính¬n  chiphÝ  sè    cña    c¸c ho¹t®éng      tµichÝnh, bao    gåm: ho¹t®éng    cho thuª tµis¶n; mua         b¸n chøng  kho¸n;mua   ngo¹itÖ;l∙tiÒn göing©n    b¸n       i     hµng  thuéc vèn    kinh doanh;l∙cho        i vay vèn;lîtøc cæ         phÇn  lînhuËn  îcchiatõphÇn  i vµ    i ®       vèn gãp  ªndoanh    li   hîp doanh;hoµn    nhËp  d  sè  kho¶n  phßng  dù  gi¶m    gi¸®Çu    tchøng  kho¸n. ­    LîinhuËn  ho¹t®éng    bÊt  êng    thu    th lµ sè  lính¬n  chi cña    sè    c¸c ho¹t  ®éng    êng,bao  bÊt th   gåm: kho¶n  ph¶itr¶nhng      kh«ng    îcdo  tr¶®   phÝa  chñ    nî; kho¶n   nî khã ®ßi  duyÖt  nay  ®∙  bá  thu    îc;lî nhuËn    håi ®     i tõ quyÒn  h÷u, së    quyÒn  dông    sö  tµis¶n;kho¶n     ,tµis¶n    thu vËt t    thõa  sau    bï trõhao    khi®∙      hôt mÊt    m¸t;kho¶n  chªnh lÖch  thanh    do  lý,nhîng b¸n      tµi s¶n;lînhuËn      i c¸cn¨m  ­ tr ícph¸thiÖn      n¨m nay;hoµn    nhËp  d    sè  c¸c kho¶n  phßng  dù  gi¶m    gi¸hµng    tån kho,dù    phßng    nî ph¶ithu khã      ®ßi;tiÒn trÝch b¶o        hµnh  s¶n phÈm  cßn thõa  khihÕt      h¹n b¶o hµnh. 2. Nhµ          níc®Ó l¹ kho¶n    i lînhuËn  i sau thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp  cho  doanh  nghiÖp  nh»m  môc ®Ých  chñ yÕu    bæ sung  vèn kinh doanh, lËp      quü  dù phßng    tµichÝnh        ®Ó tù bï ®¾p   mét phÇn      rñiro;®ång    thêich¨m      lolîÝch  i vËtchÊtcho      ngêilao®éng      trongdoanh    nghiÖp. B.  h Ç n  lîin h u Ë n  sau thu Õ: P   Sau    khichuyÓn    lçtheo  §iÒu  cña  22  LuËt thuÕ      thu nhËp  doanh  nghiÖp  vµ nép thuÕ    thu nhËp theo LuËt ®Þnh,      lî nhuËn  i cßn    îc ph©n  l¹ ®   i phèitheo    tr×nh tùsau      ®©y: 1.Bï kho¶n          lçc¸cn¨m  íckh«ng  îctrõvµo    tr   ®     lînhuËn  ícthuÕ; i tr   2. Nép    tiÒn thu  dông  sö  vèn ng©n s¸ch Nhµ    níc theo quy ®Þnh hiÖn  hµnh; 3. Tr¶    tiÒn      ph¹tviph¹m ph¸p    luËtNhµ        níc nh: viph¹m LuËt thuÕ, LuËt       giao th«ng,LuËt m«i  êng,LuËt th       tr     ¬ng    quy  m¹ivµ  chÕ  hµnh  chÝnh...sau      , khi ®∙    trõtiÒn båith     ¬ng  thÓ  tËp  hoÆc     c¸nh©n  g©y    ra (nÕu  cã); 4. Trõ      c¸c kho¶n    chi phÝ thùc  ®∙    tÕ  chi nhng kh«ng  îc tÝnh  ®   vµo    chi phÝ          hîp lýkhix¸c®Þnh    thu nhËp  chÞu  thuÕ; 5.Chia l∙cho             i c¸c®èi t¸cgãp  vèn  theo hîp ®ång          hîp t¸ckinh doanh    (nÕu  cã); 6. PhÇn      lî nhuËn  i cßn  i l¹ sau          khitrõc¸c kho¶n          ® îc ph©n  (1,2, 3, 4, 5)    phèinh    sau:
  3. 3 6.1. TrÝch    10%  vµo quü  phßng    dù  tµichÝnh. Khi  d cña    sè  quü nµy  b»ng  25%   vèn  ®iÒu  cña  lÖ  doanh  nghiÖp    th× kh«ng  trÝch n÷a;   6.2.TrÝch      tèithiÓu 50%     vµo  quü  ®Çu      iÓn; tph¸ttr 6.3.TrÝch      5% vµo quü  phßng    dù  trîcÊp mÊt viÖc lµm. Khi sè      d quü  nµy    th¸ngl ®¹t6   ¬ng  thùc hiÖn    cña  doanh  nghiÖp    th× kh«ng  trÝch n÷a;   6.4. §èi víi  mét sè ngµnh ® Æc  thï  (nh ng©n  hµng th¬ng m¹i,  b¶o  hiÓm,.. )mµ   .  ph¸p luËt quy    ®Þnh  ph¶i trÝch     lËp c¸c quü  Æc   ® biÖt tõ      lî i nhuËn  sau  thuÕ    th× doanh  nghiÖp  trÝch lËp theo c¸cquy          ®Þnh  ®ã; 6.5.Chia l∙cæ         phÇn  i trong tr   êng      hîp ph¸thµnh    cæ phiÕu; 6.6.Sè      lînhuËn  i cßn    l¹ sau    i khitrÝch c¸cquü      (6.1,6.2,6.3,6.4,6.5)® îc             trÝch lËp Quü      khen  ëng  Quü  th vµ  phóc  iMøc  lî . trÝch tèi®a      cho  2  c¶  quü    c¨n cø  vµo    tû suÊt lînhuËn       i trªnvèn Nhµ    níc(vèn  Nhµ      ®©y     trung nícnãië  lµsè    b×nh céng cña  d  sè  vèn Nhµ    i     níc t¹  thêi®iÓm   c¸c 1/1  cuèimçi  vµ    quý cña  n¨m),nh    sau: a) 3    th¸ngl  ¬ng  thùc hiÖn    cho    êng  c¸ctr hîp: ­ Doanh    nghiÖp  cã      tû suÊt lî nhuËn         i nãi trªnn¨m nay b»ng hoÆc  cao  h¬n  n¨m  íc. tr ­ Doanh    nghiÖp ®Çu    t ®æi    míi c«ng nghÖ, ®Çu      t më réng kinh doanh    ®ang  trong thêi  gian ® îc miÔn  thuÕ thu nhËp  doanh nghiÖp theo LuËt  khuyÕn  khÝch  ®Çu    ttrong nícnÕu  tû suÊt lînhuËn      cã       i thÊp  h¬n  n¨m  íckhi tr     ®Çu  . t b) 2    th¸ng l  ¬ng thùc hiÖn,nÕu        tû suÊt lînhuËn     i n¨m nay thÊp h¬n n¨m  tr íc. Héi ®ång    qu¶n    trÞ hoÆc   Gi¸m  ®èc  (®èivíi     doanh  nghiÖp  kh«ng  Héi cã    ®ång qu¶n    trÞ)sau      kiÕn  khilÊy ý  tham    gia cña Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn  quyÕt ®Þnh    ph©n    tûlÖ  chiasè    tiÒn vµo      mçi quü. Sau    khitrÝch ®ñ    quü khen  ëng, quü  th   phóc    lîtheo  i møc quy ®Þnh    trªn th× bæ     sung  toµn  sè    bé  lînhuËn  i cßn    l¹vµo  i Quü  ®Çu      iÓn. tph¸ttr 7.Thñ    thêi®iÓm     tôcvµ    trÝch lËp c¸cquü.       7.1.Trªn c¬  b¸o  tµichÝnh      së  c¸o    hµng quÝ    lî nhuËn  vÒ sè    i thùc hiÖn,     doanh  nghiÖp    kª khaivµ    nép  thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  theo luËt®Þnh, lî        i nhuËn  cßn    îct¹m  l¹ ®   trÝch vµo    i   c¸c quü quy ®Þnh  Môc      ë  IInãitrªn,  nhng sè 
  4. 4 t¹m  trÝch vµo      c¸c quü  kh«ng      vîtqu¸ 70%   tæng  lînhuËn  sè    i sau  thuÕ  cña  quý  ®ã. 7.2.Sau      khic«ng  c«ng  bè  khaib¸o c¸o tµichÝnh          n¨m  theo  híng dÉn    cña  Bé    TµichÝnh,doanh    nghiÖp  îcph©n  ®   phèitoµn  sè      bé  lînhuËn  i sau  thuÕ  c¶  n¨m  theo quy®Þnh  Môc  Th«ng     ë  B  tnµy. C. M ô c  ® Ý c h  s ö  d ô n g  c¸c q u ü  d o a n h   g hi Ö p: n 1.Quü    ®Çu      iÓn®Ó: tph¸ttr   1.1.Bæ     sung  vµo  vèn  kinh doanh    cña  Nhµ    níc: ­    §Ó ®Çu    më   t réng quy    m« ho¹t®éng    kinh doanh  ®æi    vµ  míi c«ng  nghÖ,  trang thiÕtbÞ, ®iÒu        kiÖn  lµm viÖc cña  doanh  nghiÖp; ­ Gãp    vèn  ªndoanh,mua    li     cæ phiÕu,gãp    vèn    cæ phÇn  theo  quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh; ­        §èi víic¸c doanh  nghiÖp Nhµ    níc lµm nhiÖm   thu  vô  mua, chÕ  biÕn  n«ng, l©m,      h¶i s¶n  îc dïng  ®   quü  nµy    ®Ó trùc tiÕp    ®Çu    ph¸t tr t   iÓn vïng  nguyªn liÖu,hoÆc     cho    c¸c thµnh phÇn kinh tÕ    kh¸c vay    vèn    iÓn vïng  ph¸ttr   nguyªn liÖu cung      cÊp cho doanh nghiÖp.  C¨n  vµo  cø  nhu  cÇu ®Çu    vµ  t kh¶ n¨ng cña quü, Héi    ®ång qu¶n    trÞ, gi¸m ®èc (®èi víidoanh      nghiÖp  kh«ng  Héi  cã  ®ång qu¶n    trÞ)quyÕt ®Þnh  h×nh thøc vµ    biÖn  ph¸p ®Çu      ttheo nguyªn t¾c  hiÖu    cã  qu¶,b¶o    toµn  ph¸t vµ    tr   iÓnvèn. 1.2.TrÝch    nép Quü ®Çu      iÓn cña  tph¸ttr   Tæng  c«ng    tyNhµ    níc(nÕu    lµ thµnh    viªncña Tæng  c«ng    ty)theo    do    tû lÖ  Héi ®ång qu¶n    trÞ Tæng c«ng    ty quyÕt ®Þnh    hµng n¨m. 1.3.Trêng      hîp cÇn thiÕt,  Nhµ    thÓ  níccã  ®iÒu ®éng mét phÇn quü ®Çu   t  ph¸ttr     iÓn cña doanh  nghiÖp    ®Ó ®Çu    ph¸ttr   t   iÓn doanh nghiÖp Nhµ    níc kh¸c.Bé      Tµi chÝnh, sau      khi thèng nhÊt    quan  víic¬  quyÕt ®Þnh thµnh lËp  doanh nghiÖp,quyÕt ®Þnh      viÖc ®iÒu ®éng  nµy. 2.Quü  phßng      dù  tµichÝnh  ®Ó: 2.1.Bï    ®¾p   phÇn  cßn    l¹ cña  i nh÷ng  tæn  thÊt,  thiÖth¹ivÒ        tµis¶n  x¶y    ra trong qu¸ tr×nh kinh doanh          sau    ® îcbåith khi®∙      êng  cña    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ      g©y    ra tæn    cña  chøc  thÊtvµ  tæ  b¶o  hiÓm.
  5. 5 2.2.TrÝch    nép    ®Ó h×nh thµnh Quü  phßng    dù  tµichÝnh  cña Tæng c«ng  ty (nÕu      lµ thµnh    viªn cña Tæng  c«ng    ty)theo    do  tû lÖ  Héi  ®ång qu¶n    trÞ Tæng  c«ng    tyquyÕt ®Þnh    hµng  n¨m. 3.Quü  phßng  trî   dù  vÒ   cÊp  mÊt  viÖc  lµm  ®Ó: 3.1­TrîcÊp      cho ngêilao®éng  lµm      ®∙  viÖc    t¹ doanh  i nghiÖp tõmét      n¨m  trëlªnbÞ      mÊt  viÖc lµm t¹m    thêitheo  quy  ®Þnh  cña Nhµ      níc;chi®µo      t¹ol¹i chuyªn m«n,  thuËt cho  kü    ngêi lao    ®éng  thay  æi  do  ® c«ng  nghÖ  hoÆc   chuyÓn  sang c«ng viÖc    Æc   míi,® biÖt lµ ®µo         t¹o nghÒ   phßng  dù  cho    lao ®éng  cña  n÷  doanh  nghiÖp. Quü     nµy  chØ  dïng    trîcÊp cho ngêi lao    ®éng  mÊt viÖc lµm  c¸c nguyªn  do    nh©n  kh¸ch  quan      nh: lao ®éng    v×  d«i ra  thay   ®æi  c«ng nghÖ,  li   do  ªndoanh, do    thay  ®æi  chøc  tæ  trong    khi cha  trÝ bè    c«ng viÖc kh¸c,hoÆc     cha kÞp    gi¶iquyÕt cho      th«iviÖc. 3.2.§èivíi nh÷ng          doanh nghiÖp    lµthµnh    viªncña Tæng  c«ng    tyNhµ n­ íc,mµ     viÖc    trîcÊp mÊt viÖc lµm  Tæng  do  c«ng    ty®¶m   nhËn  theo Quy chÕ  tµichÝnh    Tæng   c«ng    ty th× doanh  nghiÖp thµnh    viªn trÝch nép    ®Ó h×nh  thµnh Quü  phßng    dù  trîcÊp mÊt  viÖc cña Tæng   c«ng    ty theo    do    tû lÖ  Héi ®ång  qu¶n    trÞTæng  c«ng    tyquyÕt ®Þnh    hµng  n¨m. Møc    trîcÊp  cho tõng tr   êng    thÓ  Gi¸m  hîp cô  do  ®èc  QuyÕt  ®Þnh  sau    khi cã  kiÕn  ý  cña  Chñ tÞch  c«ng  ®oµn doanh  nghiÖp.   4.Quü    phóc    lî®Ó: i 4.1.§Çu     t x©y  dùng hoÆc  söa ch÷a, bæ     sung vèn x©ydùng    c¸c c«ng  tr×nh phóc  i lî c«ng    céng cña doanh  nghiÖp, gãp    vèn ®Çu    x©y  t dùng    c¸c c«ng tr×nh  phóc    lî chung  i trong ngµnh, hoÆc         víic¸c ®¬n  kh¸c theo  vÞ    hîp  ®ång  tho¶ thuËn.   4.2.Chi cho          c¸cho¹t®éng  thÓ thao,v¨n ho¸,phóc          lîc«ng  i céng  cña  tËp  thÓ  c«ng  nh©n    viªndoanh  nghiÖp.   4.3.§ãng    gãp cho quü  phóc            lîx∙héi(c¸cho¹t®éng    i tõ thiÖn,phóc        lîx∙ i héic«ng    céng.. ) .. 4.4.TrîcÊp      khã kh¨n th   êng xuyªn,®ét    xuÊt cho    c«ng    c¸n bé  nh©n    viªn doanh  nghiÖp.  4.5.Ngoµi ra cã        thÓ      chitrîcÊp khã kh¨n cho    ngêi lao ®éng      cña doanh  nghiÖp  nghØ     ®∙  hu, mÊt søc l©m vµo hoµn c¶nh khã kh¨n,kh«ng      n¬i n¬ng  tùa,x©y    nhµ t×nh nghÜa, tõthiÖn.    
  6. 6 4.6.TrÝch    nép    ®Ó h×nh  thµnh Quü phóc    trung cña  lîtËp  i   Tæng  c«ng    ty (nÕu    lµ thµnh    viªn Tæng  c«ng    ty)theo  lÖ  Héi  tû  do  ®ång qu¶n    trÞ Tæng  c«ng    tyquyÕt ®Þnh.     Gi¸m ®èc doanh nghiÖp phèihîp víiBan        chÊp hµnh c«ng ®oµn doanh  nghiÖp    ®Ó qu¶n    sö  lývµ  dông  quü nµy. 5.Quü    khen  ëng  th ®Ó: 5.1.Thëng    cuèin¨m    hoÆc   ëng  êng  cho  th th kú  c¸n  c«ng  bé  nh©n    viªn trong doanh    nghiÖp.Møc  ëng  Gi¸m    th do  ®èc doanh nghiÖp quyÕt  ®Þnh sau  khicã  kiÕn    ý  tham    gia cña  chøc  tæ  C«ng ®oµn  trªnc¬  n¨ng  vµ    së  suÊt lao     ®éng, thµnh tÝch c«ng t¸c  cña mçi c¸n bé c«ng nh©n  viªn trong doanh  nghiÖp.   5.2.Thëng    cho nh÷ng    c¸ nh©n  ®¬n  bªn  vµ  vÞ  ngoµi doanh    nghiÖp cã  quan    hÖ kinhtÕ  hoµn    ®∙  thµnh    tètnh÷ng ®iÒu kiÖn  cña    hîp ®ång, ®ãng    gãp  cã hiÖu qu¶ vµo ho¹t ®éng    kinh doanh cña doanh  nghiÖp. Møc   ëng    th do  Gi¸m ®èc doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh.     5.3.TrÝch    nép    ®Ó h×nh thµnh Quü  khen  ëng  th tËp trung cña Tæng  c«ng    ty (nÕu    lµ thµnh    viªnTæng  c«ng    ty)theo    do  tû lÖ  Héi  ®ång qu¶n    trÞ Tæng  c«ng    tyquyÕt ®Þnh.     D. Tr¸ch n hi Ö m  c ña d o a n h  n g hi Ö p  vµ c¬ q u a n   u ¶ n  lý  q tµi h Ý n h   h µ  n íc:  c N   1. Chñ    tÞch    Héi ®ång  qu¶n    trÞ,Gi¸m ®èc  (®èivíidoanh      nghiÖp kh«ng  cã    Héi ®ång qu¶n    trÞ)chÞu  tr¸chnhiÖm   x¸c®Þnh    vÒ    chÝnh      x¸cc¸ckho¶n    lîi nhuËn  cña doanh  nghiÖp, ph©n    phèi vµ  dông    sö  c¸c kho¶n  i lî nhuËn    sau  thuÕ theo ®óng      c¸cquy ®Þnh   t¹ Th«ng   i tnµy. ViÖc  trÝch lËp vµ  dông        sö  c¸cquü  cña  doanh nghiÖp ph¶ic«ng    khaitr     íc c¸cc¬    quan qu¶n    lýcña Nhµ    tËp  nícvµ  thÓ    lao®éng cña doanh nghiÖp.  2.    C¬ quan qu¶n      lý tµichÝnh Nhµ     tr¸ch nhiÖm   níc cã    kiÓm     tra viÖc  ph©n  phèic¸c kho¶n        lî nhuËn  i sau thuÕ, viÖc    trÝch lËp  sö    vµ  dông    c¸c quü  cña  doanh  nghiÖp theo quy    ®Þnh cña Th«ng  tnµy. NÕu  ph¸t hiÖn    doanh  nghiÖp  thùc  hiÖn sai th×    yªu cÇu  c¸c doanh  nghiÖp ph¶isöa      sai.NÕu     viph¹m      th× tuú theo    lçinÆng  nhÑ      mµ ¸p dông    c¸c h×nh thøc thÝch hîp:xö      lý ph¹thµnh    chÝnh, båi th     êng  vËt chÊt hoÆc  bÞ  gi¶m    quü  trõ2  phóc    khen  ëng  lî vµ  i th theo    c¸c quy ®Þnh  cña ph¸p    luËthiÖn  hµnh.
  7. 7 III.®i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   t nµy  dông  ¸p  cho viÖc ph©n phèilî nhuËn     i sau thuÕ    tõ n¨m    tµi chÝnh 1999  thay thÕ  vµ    cho Th«ng   70  tsè  TC/TCDN   ngµy 5/11/1996 cña    Bé  TµichÝnh.   C¸c  quan  c¬  qu¶n    lýdoanh nghiÖp  c¸c doanh  vµ    nghiÖp Nhµ    nícchÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  Th«ng   tnµy. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2