Thông tư 64/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
75
lượt xem
3
download

Thông tư 64/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 64/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí áp dụng tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 64/2000/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 64/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 03 tháng 7 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 64/2000/TT-BTC NGÀY 3 THÁNG 7 NĂM 2000 HƯ NG D N CH THU, N P L PHÍ ÁP D NG T I CƠ QUAN I DI N NGO I GIAO, CƠ QUAN LÃNH S VI T NAM NƯ C NGOÀI Căn c Ngh nh 189/H BT ngày 4/6/1992 c a H i ng B Trư ng (nay là Chính ph ) quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh lãnh s ; Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c; Sau khi th ng nh t v i b Ngo i giao, B Tài chính hư ng d n ch thu, n p l phí áp d ng t i cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan Lãnh s Vi t Nam nư c ngoài (g i chung là l phí lãnh s ) như sau: I. I RƯ NG N P LÊ PHÍ: 1. i tư ng n p: T ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan Lãnh s nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam t i nư c ngoài ph c v v công vi c qu n lý nhà nư c theo yêu c u ho c theo quy nh c a pháp lu t thì ph i n p l phí theo qui nh t i Thông tư này; Tr các trư ng h p không ph i n p quy nh t i i m 2 m c này. 2. Không thu l phí lãnh s i v i nh ng trư ng h p sau ây. a) Ngư i nư c ngoài là khách m i (k c v ho c ch ng và các con cùng i theo khách m i) c a ng, Qu c h i, Nhà nư c, Chính ph ho c c a lãnh o ng, Qu c h i, Nhà nư c, Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam m i v i tư cách cá nhân. b) Viên ch c, nhân viên hành chính k thu t (k c v ho c ch ng và các con) c a cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s nư c ngoài, các t ch c qu c t ư c hư ng quy n ưu ãi, mi n tr . c) Ngư i nư c ngoài mang h chi u ngo i giao ho c h chi u công v do nư c ngoài c p, theo nguyên t c có i có l i. d) Ngư i nư c ngoài thu c di n ư c mi n l phí theo hi p nh ho c tho thu n gi a Chính ph Vi t Nam v i Chính ph ho c t ch c nư c ngoài.
  2. d) Ngư i nư c ngoài là công dân c a nư c chưa ký hi p nh ho c tho thu n v i Vi t Nam nhưng ã ơn phương mi n l phí th th c cho công dân Vi t Nam mang h chi u ngo i giao, h chi u công v ho c h chi u ph thông thì cũng ư c mi n l phí th th c theo nguyên t c có i, có l i. g) Ngư i nư c ngoài vào Vi t nam th c hi n công vi c c u tr ho c giúp nhân o cho các t ch c, cá nhân Vi t Nam. h) i tư ng ư c mi n l phí lãnh s theo Quy t nh c th c a B trư ng B Ngo i giao. II. M C THU: 1. M c thu l phí lãnh s ư c quy nh t i Bi u m c thu ban hành kèm theo Thông tư này áp d ng t i cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài. M t s trư ng h p c th áp d ng theo quy nh c th sau ây: a) Ngư i Vi t Nam nh cư t i Trung Qu c, Lào, Thái Lan n p b ng 50% m c thu quy nh; Ngư i Vi t Nam nh cư t i Campuchia n p b ng 20% m c thu qui nh tương ng v i lo i công vi c quy nh t i Bi u m c thu. b) Theo nguyên t c có i có l i và t p quán qu c t t ng nư c, B Ngo i giao xem xét quy t nh i u ch nh (tăng ho c gi m) n 20% m c thu quy nh t i Bi u m c thu ban hành kèm theo Thông tư này, áp d ng t i cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam t ng nư c c th . Trư ng h p ph i i u ch nh m c thu (tăng, gi m) trên 20% thì B Ngo i giao có văn b n ngh B Tài chính quy t nh. 2. L phí lãnh s thu b ng ô la M (USD) ho c b ng ti n nư c s t i trên cơ s qui i t USD theo m c thu quy nh sang ti n nư c s t i theo t giá do ngân hàng nhà nư c nư c s t i công b t i th i i m thu l phí. III. THU, N P VÀ QU N LÝ PHÍ, LÊ PHÍ:. 1. Cơ quan thu l phí lãnh s là cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài tr c ti p ph c v các t ch c, cá nhân v công vi c qu n lý nhà nư c theo yêu c u ho c theo quy nh c a pháp lu t. Cơ quan thu l phí lãnh s có trách nhi m: - T ch c thu, n p l phí theo úng qui nh t i Thông tư này. Khi thu, n p ti n l phí ph i s d ng ch ng t thu, n p l phí do B Ngo i giao in và phát hành phù h p v i yêu c u qu n lý c a ngành sau khi ã có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B Tài chính (T ng c c Thu ). - Th c hi n m s sách theo dõi s thu, s n p ngân sách và s d ng ti n l phí theo úng ch qui nh. 2. Th t c thu, n p ngân sách nhà nư c: a) Cơ quan thu l phí ư c trích 30% (ba mươi ph n trăm) trên t ng s ti n l phí lãnh s th c t ã thu ư c trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c chi cho vi c t ch c
  3. thu l phí. Cơ quan thu l phí ư c s d ng s ti n ư c trích theo t l (%) quy nh trên ây chi cho các n i dung sau: + B sung kinh phí mua s m công c , phương ti n làm vi c và s a ch a nhà, tr s c a cơ quan i di n ngo i giao ph c v cho công tác thu l phí (tr xây d ng cơ b n. + Mua (k c ti n v n chuy n) h chi u, t khai, bi u m u và các gi y t , văn phòng phNm c n thi t khác ph c v tr c ti p các công vi c thu l phí. + Tr thù lao cho cán b , công nhân viên ch c m nhi m vi c thu, n p l phí ngoài ch c năng, nhi m v thư ng xuyên c a mình theo ch quy nh. + Trích l p qu phúc l i và qu khen thư ng cho cán b công nhân viên c a các cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s . T ng m c trích l p qu phúc l i và qu khen thư ng bình quân m t năm, m t ngư i t i a không quá 3 (ba) tháng sinh ho t phí th c hi n. S ti n ư c trích theo t l quy nh trên ây, sau khi ã tr s ti n th c chi theo n i dung quy nh t i i m này, n u cu i năm v n còn th a thì ph i n p h t s ti n còn l i vào ngân sách nhà nư c theo quy nh t i i m 2b dư i ây. b) N p ngân sách nhà nư c: T ng s ti n l phí thu ư c sau khi tr s ti n trích trư c l i cho cơ quan thu theo t l quy nh t i i m 2a m c này, s còn l i ph i n p h t vào ngân sách nhà nư c theo th t c sau ây: - nh kỳ hàng tháng, ch m nh t là ngày 15 c a tháng, cơ quan thu ph i n p h t s ti n ph i n p ngân sách c a tháng trư c vào qu t m gi ngân sách nhà nư c. Cơ quan thu l phí thu b ng ng ti n nào thì ph i n p ngân sách nhà nư c b ng ng ti n ó. - Hàng quý, năm cơ quan thu ph i quy t toán s ti n l phí ã thu, n p và s dung trong kỳ, báo cáo B Ngo i giao (V Tài chính). B Ngo i giao th c hi n t ng h p, quy t toán v i B Tài chính x lý và ph n ánh s ti n l phí vào ngân sách nhà nư c. V. T CH C TH C HI N: 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký; Bãi b các qui nh v phí, l phí lãnh s t i nư c ngoài trái v i quy nh t i Thông tư này. 2. B Ngo i giao hư ng d n các cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam t i nư c ngoài th c hi n thu, n p và s d ng l phí lãnh s theo quy nh t i Thông tư này. 3. T ch c, cá nhân thu c i tư ng n p l phí lãnh s và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này.
  4. Ph m Văn Tr ng ( ã ký) BI U M C THU L PHÍ LÃNH S (Ban hành kèm theo Thông tư s 64/2000/TT-B Tài chính ngày 3 tháng 7 năm 2000 c a B Tài chính) S Danh m c M c thu (USD) TT Ngư i Vi t Ngư i nư c Nam mang ngoài, ngư i h chi u Vi t Vi t Nam Nam mang h chi u nư c ngoài 1 2 3 4 A. L phí c p h chi u và th th c 1 H chi u: -C pm i 50 - Gia h n 20 - B sung, s a i, dán nh tr em 10 - C p l i do h ng ho c m t 100 2 a. Gi y thông hành: -C pm i 20 - Gia h n 10 - C p l i do h ng ho c m t 30 b. Gi y thông hành h i hương: -C pm i 100 - C p l i do h ng ho c m t 120 3 Th th c các lo i: a) Lo i có giá tr nh p c nh, nh p xu t c nh, 25 quá c nh 1 l n b) Lo i có giá tr nh p c nh, xu t c nh, quá 40 c nh 2 l n c) Lo i có giá tr nh p xu t c nh nhi u l n:
  5. - Lo i có giá tr dư i 6 tháng 70 - Lo i có giá tr t 6 tháng n 1 năm 100 B. Các l phí khác: 1 Ch ng th c h p ng 50 50 2 Ch ng th c di chúc, gi y u quy n, các o n 5 10 trích tài li u, b n sao, b n ch p các gi y t tài li u, b n d ch 3 H p ng hoá gi y t , tài li u (1 gi y t , 1 tài 5 10 li u ho c 1 văn b n) 4 Nh n chuy n h sơ v u thác tư pháp. Xác 15 20 minh gi y t , tài li u (không k ti n cư c phí) 5 C p ho c ch ng th c các gi y t và tài li u 10 20 liên quan n t u thu , máy bay và các lo i phương ti n giao thông khác. 6 L p h sơ làm th t c nh n th a k tài s n: - Tài s n th a k ư c gi i quy t giá tr dư i 50 1000 USD - Tài s n th a k ư c gi i quy t giá tr t 2% 1000 USD tr lên giá tr tài s n
Đồng bộ tài khoản