intTypePromotion=1

Thông tư 64/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
90
lượt xem
5
download

Thông tư 64/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 64/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí áp dụng tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 64/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 64/2000/TT-BTC ngµy 3 th¸ng 7 n¨m 2000 Híng dÉn chÕ ®é thu, nép lÖ phÝ ¸p dông t¹i c¬ quan §¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan L·nh sù ViÖt Nam ë níc ngoµi C¨n cø NghÞ ®Þnh 189/H§BT ngµy 4/6/1992 cña Héi ®ång Bé Trëng (nay lµ ChÝnh phñ) quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh l·nh sù; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc; Sau khi thèng nhÊt víi bé Ngo¹i giao, Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu, nép lÖ phÝ ¸p dông t¹i c¬ quan §¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan L·nh sù ViÖt Nam ë níc ngoµi (gäi chung lµ lÖ phÝ l·nh sù) nh sau: I. §èi rêng NéP L£ PHÝ: 1 . §èi tîng nép: Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®îc c¬ quan §¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan L·nh sù níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam t¹i níc ngoµi phôc vô vÒ c«ng viÖc qu¶n lý nhµ níc theo yªu cÇu hoÆc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× ph¶i nép lÖ phÝ theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy; Trõ c¸c trêng hîp kh«ng ph¶i nép quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc nµy. 2. Kh«ng thu lÖ phÝ l·nh sù ®èi víi nh÷ng trêng hîp sau ®©y. a) Ngêi níc ngoµi lµ kh¸ch mêi (kÓ c¶ vî hoÆc chång vµ c¸c con cïng ®i theo kh¸ch mêi) cña ®¶ng, Quèc héi, Nhµ níc, ChÝnh phñ hoÆc cña l·nh ®¹o §¶ng, Quèc héi, Nhµ níc, ChÝnh phñ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam mêi víi t c¸ch c¸ nh©n. b) Viªn chøc, nh©n viªn hµnh chÝnh kü thuËt (kÓ c¶ vî hoÆc chång vµ c¸c con) cña c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan l·nh sù níc ngoµi, c¸c tæ chøc quèc tÕ ®îc hëng quyÒn u ®·i, miÔn trõ. c) Ngêi níc ngoµi mang hé chiÕu ngo¹i giao hoÆc hé chiÕu c«ng vô do níc ngoµi cÊp, theo nguyªn t¾c cã ®i cã l¹i. d) Ngêi níc ngoµi thuéc diÖn ®îc miÔn lÖ phÝ theo hiÖp ®Þnh hoÆc tho¶ thuËn gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam víi ChÝnh phñ hoÆc tæ chøc níc ngoµi. d) Ngêi níc ngoµi lµ c«ng d©n cña níc cha ký hiÖp ®Þnh hoÆc tho¶ thuËn víi ViÖt Nam nhng ®· ®¬n ph¬ng miÔn lÖ phÝ thÞ thùc cho c«ng d©n ViÖt Nam mang hé chiÕu ngo¹i giao, hé chiÕu c«ng vô hoÆc hé chiÕu phæ th«ng th× còng ®îc miÔn lÖ phÝ thÞ thùc theo nguyªn t¾c cã ®i, cã l¹i. g) Ngêi níc ngoµi vµo ViÖt nam ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc cøu trî hoÆc gióp ®ì nh©n ®¹o cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam.
  2. 2 h) §èi tîng ®îc miÔn lÖ phÝ l·nh sù theo QuyÕt ®Þnh cô thÓ cña Bé tr- ëng Bé Ngo¹i giao. II. Møc THU: 1. Møc thu lÖ phÝ l·nh sù ®îc quy ®Þnh t¹i BiÓu møc thu ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy ¸p dông t¹i c¬ quan §¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan L·nh sù cña ViÖt Nam ë níc ngoµi. Mét sè trêng hîp cô thÓ ¸p dông theo quy ®Þnh cô thÓ sau ®©y: a) Ngêi ViÖt Nam ®Þnh c t¹i Trung Quèc, Lµo, Th¸i Lan nép b»ng 50% møc thu quy ®Þnh; Ngêi ViÖt Nam ®Þnh c t¹i Campuchia nép b»ng 20% møc thu qui ®Þnh t¬ng øng víi lo¹i c«ng viÖc quy ®Þnh t¹i BiÓu møc thu. b) Theo nguyªn t¾c cã ®i cã l¹i vµ tËp qu¸n quèc tÕ ë tõng níc, Bé Ngo¹i giao xem xÐt quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh (t¨ng hoÆc gi¶m) ®Õn 20% møc thu quy ®Þnh t¹i BiÓu møc thu ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy, ¸p dông t¹i c¬ quan §¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan L·nh sù cña ViÖt Nam ë tõng níc cô thÓ. Trêng hîp ph¶i ®iÒu chØnh møc thu (t¨ng, gi¶m) trªn 20% th× Bé Ngo¹i giao cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh. 2. LÖ phÝ l·nh sù thu b»ng §« la Mü (USD) hoÆc b»ng tiÒn níc së t¹i trªn c¬ së qui ®æi tõ USD theo møc thu quy ®Þnh sang tiÒn níc së t¹i theo tû gi¸ do ng©n hµng nhµ níc níc së t¹i c«ng bè t¹i thêi ®iÓm thu lÖ phÝ. III. THU, NéP Vµ QU¶N Lý phÝ, L£ PHÝ:. 1. C¬ quan thu lÖ phÝ l·nh sù lµ c¬ quan §¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan L·nh sù cña ViÖt Nam ë níc ngoµi trùc tiÕp phôc vô c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vÒ c«ng viÖc qu¶n lý nhµ níc theo yªu cÇu hoÆc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C¬ quan thu lÖ phÝ l·nh sù cã tr¸ch nhiÖm: - Tæ chøc thu, nép lÖ phÝ theo ®óng qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Khi thu, nép tiÒn lÖ phÝ ph¶i sö dông chøng tõ thu, nép lÖ phÝ do Bé Ngo¹i giao in vµ ph¸t hµnh phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý cña ngµnh sau khi ®· cã ý kiÕn thèng nhÊt b»ng v¨n b¶n cña Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ). - Thùc hiÖn më sæ s¸ch theo dâi sè thu, sè nép ng©n s¸ch vµ sö dông tiÒn lÖ phÝ theo ®óng chÕ ®é qui ®Þnh. 2. Thñ tøc thu, nép ng©n s¸ch nhµ níc: a) C¬ quan thu lÖ phÝ ®îc trÝch 30% (ba m¬i phÇn tr¨m) trªn tæng sè tiÒn lÖ phÝ l·nh sù thùc tÕ ®· thu ®îc tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó chi cho viÖc tæ chøc thu lÖ phÝ. C¬ quan thu lÖ phÝ ®îc sö dông sè tiÒn ®- îc trÝch theo tû lÖ (%) quy ®Þnh trªn ®©y ®Ó chi cho c¸c néi dung sau: + Bæ sung kinh phÝ ®Ó mua s¾m c«ng cô, ph¬ng tiÖn lµm viÖc vµ söa ch÷a nhµ, trô së cña c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c thu lÖ phÝ (trõ x©y dùng c¬ b¶n.
  3. 3 + Mua (kÓ c¶ tiÒn vËn chuyÓn) hé chiÕu, tê khai, biÓu mÉu vµ c¸c giÊy tê, v¨n phßng phÈm cÇn thiÕt kh¸c phôc vô trùc tiÕp c¸c c«ng viÖc thu lÖ phÝ. + Tr¶ thï lao cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn chøc ®¶m nhiÖm viÖc thu, nép lÖ phÝ ngoµi chøc n¨ng, nhiÖm vô thêng xuyªn cña m×nh theo chÕ ®é quy ®Þnh. + TrÝch lËp quü phóc lîi vµ quü khen thëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c¸c c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan l·nh sù. Tæng møc trÝch lËp quü phóc lîi vµ quü khen thêng b×nh qu©n mét n¨m, mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng sinh ho¹t phÝ thùc hiÖn. Sè tiÒn ®îc trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn ®©y, sau khi ®· trõ sè tiÒn thùc chi theo néi dung quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy, nÕu cuèi n¨m vÉn cßn thõa th× ph¶i nép hÕt sè tiÒn cßn l¹i vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2b díi ®©y. b) Nép ng©n s¸ch nhµ níc: Tæng sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc sau khi trõ sè tiÒn trÝch tríc ®Ó l¹i cho c¬ quan thu theo tû lÖ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2a môc nµy, sè cßn l¹i ph¶i nép hÕt vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo thñ tôc sau ®©y: - §Þnh kú hµng th¸ng, chËm nhÊt lµ ngµy 15 cña th¸ng, c¬ quan thu ph¶i nép hÕt sè tiÒn ph¶i nép ng©n s¸ch cña th¸ng tríc vµo quü t¹m gi÷ ng©n s¸ch nhµ níc. C¬ quan thu lÖ phÝ thu b»ng ®ång tiÒn nµo th× ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc b»ng ®ång tiÒn ®ã. - Hµng quý, n¨m c¬ quan thu ph¶i quyÕt to¸n sè tiÒn lÖ phÝ ®· thu, nép vµ sö dung trong kú, b¸o c¸o Bé Ngo¹i giao (Vô Tµi chÝnh). Bé Ngo¹i giao thùc hiÖn tæng hîp, quyÕt to¸n víi Bé Tµi chÝnh ®Ó xö lý vµ ph¶n ¸nh sè tiÒn lÖ phÝ vµo ng©n s¸ch nhµ níc. V. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký; B·i bá c¸c qui ®Þnh vÒ phÝ, lÖ phÝ l·nh sù t¹i níc ngoµi tr¸i víi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. Bé Ngo¹i giao híng dÉn c¸c c¬ quan §¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan L·nh sù cña ViÖt Nam t¹i níc ngoµi thùc hiÖn thu, nép vµ sö dông lÖ phÝ l·nh sù theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 3. Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng nép lÖ phÝ l·nh sù vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh Th«ng t nµy.
  4. 4 BiÓu møc thu lÖ phÝ l·nh sù (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 64/2000/TT-BTC ngµy 3 th¸ng 7 n¨m 2000 cña Bé Tµi chÝnh) Sè Danh môc Møc thu (USD) TT Ngêi ViÖt Ngêi níc ngoµi, Nam mang hé ngêi ViÖt Nam chiÕu ViÖt mang hé chiÕu Nam níc ngoµi 1 2 3 4 A. LÖ phÝ cÊp hé chiÕu vµ thÞ thùc 1 Hé chiÕu: - CÊp míi 50 - Gia h¹n 20 - Bæ sung, söa ®æi, d¸n ¶nh trÎ em 10 - CÊp l¹i do ®Ó háng hoÆc mÊt 100 2 a. GiÊy th«ng hµnh: - CÊp míi 20 - Gia h¹n 10 - CÊp l¹i do ®Ó háng hoÆc mÊt 30 b. GiÊy th«ng hµnh håi h¬ng: - CÊp míi 100 - CÊp l¹i do ®Ó háng hoÆc mÊt 120 3 ThÞ thùc c¸c lo¹i: a) Lo¹i cã gi¸ trÞ nhËp c¶nh, nhËp xuÊt 25 c¶nh, qu¸ c¶nh 1 lÇn b) Lo¹i cã gi¸ trÞ nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, 40 qu¸ c¶nh 2 lÇn c) Lo¹i cã gi¸ trÞ nhËp xuÊt c¶nh nhiÒu lÇn: - Lo¹i cã gi¸ trÞ díi 6 th¸ng 70 - Lo¹i cã gi¸ trÞ tõ 6 th¸ng ®Õn 1 n¨m 100 B. C¸c lÖ phÝ kh¸c: 1 Chøng thùc hîp ®ång 50 50 2 Chøng thùc di chóc, giÊy uû quyÒn, c¸c 5 10 ®o¹n trÝch tµi liÖu, b¶n sao, b¶n chôp c¸c giÊy tê tµi liÖu, b¶n dÞch 3 Hîp ®ång ho¸ giÊy tê, tµi liÖu (1 giÊy 5 10 tê, 1 tµi liÖu hoÆc 1 v¨n b¶n) 4 NhËn chuyÓn hå s¬ vÒ uû th¸c t ph¸p. 15 20 X¸c minh giÊy tê, tµi liÖu (kh«ng kÓ tiÒn cíc phÝ) 5 CÊp hoÆc chøng thùc c¸c giÊy tê vµ 10 20 tµi liÖu liªn quan ®Õn tÇu thuû, m¸y bay vµ c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng kh¸c. 6 LËp hå s¬ lµm thñ tôc nhËn thõa kÕ tµi s¶n: - Tµi s¶n thõa kÕ ®îc gi¶i quyÕt gi¸ trÞ 50 díi 1000 USD
  5. 5 - Tµi s¶n thõa kÕ ®îc gi¶i quyÕt gi¸ trÞ 2% tõ 1000 USD trë lªn gi¸ trÞ tµi s¶n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2