intTypePromotion=1

Thông tư 64/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
114
lượt xem
3
download

Thông tư 64/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 64/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý phần vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 64/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  t µi ch Ý n h  S è  64/2001/TT­B T C  n g µ y 10 th¸ng  08 n¨ m  2001 H í ng d É n  th ù c  Ö n  Q u y  ch Õ  q u ¶ n   ý p h Ç n  v è n n h µ  n íc hi l ë  d o a n h  n g hi Ö p  k h¸c   Thi hµnh     NghÞ   nh  è  ®Þ s 73/2000/N§­   µy  CP ng 6/12/2000  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ýphÇn  èn  µ  ícë  l  v nh n   doanh  nghiÖp kh¸c,   Bé   µi chÝnh  íng  Én  ét  è  iÓ m   ùc hiÖn  T  h d m s® th   Quy  Õ   ch qu¶n  ýphÇn  èn  l  v nhµ  ícë  n   doanh  nghiÖp kh¸cnh    sau:        I­ è n  c ñ a N h µ  n í c ë  d o a n h  n g hi Ö p  k h¸c b a o  g å m :   V ­C¸c    kho¶n  èn  îcquy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   v ®  ®Þ t i 3  ch qu¶n  ýphÇn  èn  µ  l  v nh níct¹   i doanh nghiÖp kh¸c ban  µnh  Ìm    h k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 73/2000/N§­   CP ngµy 6/12/2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph (sau  y  äit¾tlµQuy  Õ   Ìm  ®© g       ch k theo  NghÞ   ®Þnh  è  s 73/2000/N§­CP);  ­ Kho¶n  Õ    Ëp    thu thu nh doanh  nghiÖp  îcmiÔn, gi¶m  chÝnh  ®    do  s¸ch    u ®∙i®Ç u    ña  µ   íc® îc®Ó   ¹t¨ngphÇn  èn  µ   íct¹ doanh    tc Nh n     l     i v Nh n     i nghiÖp; ­ Kho¶n    30%     Þ vèn    Çn  µ   êilao ®éng  ép  ¹ khichuyÓn  gi¸tr   cæ ph m ng     n l   i nhîng cæ   Çn    ph trong doanh    nghiÖp  îcgiao cho  Ëp  Ó  êilao ®éng  ®    t th ng     theo  quy  nh  ¹ ®iÓ m   §iÒu  Ch ¬ng    ®Þ ti   5  10  IINghÞ   nh  è  ®Þ s 103/1999/N§­   µy  CP ng 10/9/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v giao,b¸n,kho¸n      kinh doanh, cho    thuª doanh    nghiÖp  µ  íc; nh n ­C¸c    kho¶n  u      ®Ç tbæ sung  kh¸ccña  µ   ícvµo    Nh n   doanh  nghiÖp.         Q u y Ò n  v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a n g ê i ®¹i di Ö n  v µ  n g ê i tr ù c       II­   ti Õ p q u ¶ n  l ý p h Ç n  v è n n h µ  n í c  ë  d o a n h  n g hi Ö p  k h¸c Nhµ   ícthùc hiÖn  Öc  n    vi qu¶n  ýphÇn  èn  µ  ícë  l  v nh n   doanh  nghiÖp  kh¸c  th«ng qua  êi®¹idiÖn  µ  êitrùctiÕp qu¶n  ý: ng     v ng       l  1­ §èivíingêi®¹idiÖn  Çn  èn  µ  íc:Quy Òn  µ  Üa  ô  êi®¹i         ph v nh n   v ngh v ng     diÖn theo quy  nh  ¹  Òu    Òu  vµ  Òu  Quy  Õ   ®Þ ti§i 6, §i 7  §i 8  ch qu¶n  ýphÇn  èn  l  v nhµ  íct¹ doanh  n    i nghiÖp kh¸cban  µnh  Ìm    h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 73/2000/N§­  CP   µy  ng 6/12/2000 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 2­ §èivíi êitrùctiÕp qu¶n  ýphÇn  èn  µ  íc:           ng       l  v nh n       2.1 Ng êi ®¹idiÖn  ö  êi trùctiÕp       c ng     qu¶n  ýphÇn  èn  µ  íc t¹  l  v nh n   i doanh  nghiÖp  kh¸ctrongc¸ctr ng  îp sau:      ê h             
  2. 2 a    µ   íc®Ç u    ãp  èn,tµis¶n,tiÒn thuª®Êt  ­Nh n   tg v          hoÆc     ÞquyÒn  ö  gi¸tr   s dông  t  ¹    ®Ê t i doanh  c¸c nghiÖp  ªndoanh  li   (trong vµ  µiníc)vµ      ngo     c¸c c«ng   ty tr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n.   hh b    µ   ícgi÷ cæ   Çn    èit¹  ­ Nh n     ph chiph   i c«ng      Çn  ô thÓ    Çn   tycæ ph (c   cæ ph cña  µ   ícchiÕm    Nh n   trªn50%  tæng  è    Çn  ña  s cæ ph c doanh  nghiÖp  hoÆc     cæ phÇn  ña  µ   ícb»ng  c Nh n   hoÆc   ính¬n  lÇn    Çn  ña    «ng  ínnhÊt l  2  cæ ph c cæ ® l    trongdoanh    nghiÖp). Trêng  îp sè  èn  µ  íctham    ¹  h   v nh n   gia t ic«ng      Çn  ty cæ ph kh«ng  t tû lÖ  ®¹     khèng  Õ   ch trªn, ng    nh møc  èn  u    µo  v ®Ç tv c«ng    ín, Õu  Ðt thÊy  Çn  Õt tyl   n x  c thi   cho  cÇu  yªu  qu¶n  ý, l gi¸m    × ngêi®¹idiÖn  s¸tth      xem   Ðt quyÕt  nh cö  êi x  ®Þ   ng   trùctiÕp qu¶n  ý.     l  C¸c  êng  îp cßn  ¹    tr h  l ituykh«ng  ö  êitrùctiÕp qu¶n  ýnh­ , c ng       l  ng  êi ®¹idiÖn  ng     ph¶itæ    chøc  c«ng  Öc    ¶m   vi ®Ó ® b¶o theo  âi ® îc sè  èn  d    v Nhµ   íc ®∙  u    µ  è  î tøc ® îc chia tõ phÇn  èn  µ  íc ®Ç u    ¹  n   ®Ç t v s l       i    v nh n   tt idoanh  nghiÖp  µy  µ  ©n  n v ph c«ng  êithùc hiÖn    Òn  ña    «ng  ng     c¸c quy c cæ ® theo  Òu  §i lÖ doanh  nghiÖp. 2.2  èi víitr ng  îp  êi ®¹i diÖn  Çn  èn  µ  íc lµ Bé   µi chÝnh  §     ê h ng     ph v nh n     T   theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   §iÒu  Quy  Õ   Ìm  ®Þ ti  1  6  ch k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 73/2000/ N§­    ×  é   µi chÝnh  û  CP th B T   u quyÒn  cho  ñ   ëng  é,  µnh  Th tr B ng kinh  Õ  ü  tk thuËthoÆc   ¬    c quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp  ö  êi trùctiÕp c ng       qu¶n  ý;sau    ã  b¶n  èng  Êt    Õn  ña  é   µi chÝnh, Thñ  ëng  l  khic v¨n  th nh ý ki c B T     tr c¸c c¬    quan    Õt  nh  ö  êitrùctiÕp qu¶n  ývèn  µ   íct¹  trªnquy ®Þ c ng       l  Nh n   i doanh  nghiÖp  kh¸c.   2.3    C¨n  vµo  cø  quy    èn  u  ,yªu cÇu  m« v ®Ç t    qu¶n  ý, l  gi¸m    µ  iÒu  Ö  s¸tv ® l doanh  nghiÖp, ngêi ®¹i diÖn  ã  Ó  ö  tõ 1  n   ngêi trùc tiÕp       c th c     ®Õ 2     qu¶n  ý l  phÇn  èn  µ  íctrong 1  v nh n     doanh  nghiÖp  kh¸c,quyÕt  nh  Õ     µm  Öc    ®Þ ch ®é l vi vµ quy  nh  ®Þ tr¸chnhiÖ m   ña  êitrùctiÕp qu¶n  ý.Trêng  îp cö  ngêith×   c ng       l  h   2     ngêitrùctiÕp qu¶n  ýph¶iph©n       l    c«ng  êichÞu  ng   tr¸chnhiÖm  Ýnh.   ch ­ Ng êi®∙  îccö  ùctiÕp qu¶n  ýchuyªn tr¸chë  ét      ®   tr     l      m doanh nghiÖp  × th   kh«ng  ö  ùctiÕp qu¶n  ýkiªm  Ö m    c tr     l  nhi ë doanh nghiÖp kh¸c. ­ Ng êi trùctiÕp       qu¶n  ý® îc chän  õ c¸c c¬  l    t     quan  qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ    kü  Ët(Bé,Së   thu     qu¶n  ýngµnh);c¬  l    quan  qu¶n  ýtµichÝnh  ôc  µi chÝnh  l    (C T   doanh  nghiÖp, Së   µi  Ýnh  V Ët    T ch ­  gi¸)  ¬  ;c quan  Êp    c trªn doanh nghiÖp  (Tæng  c«ng   ty,c«ng    ty)hoÆc     Ýnh  ë ch doanh  nghiÖp  ã  èn  ãp  µo  c v g v doanh  nghiÖp kh¸c. êi trùc Õp qu¶n lý  Ng  ti  tham  gia vµo ban kiÓm  so¸t  doanh  nghiÖp  ph¶icã  ×nh ®é     tr   chuyªn m«n  Ò     v qu¶n  ýtµichÝnh  l    doanh nghiÖp. C¸c  êng  îp cö  êi®¹idiÖn  õ doanh  tr h   ng     t  nghiÖp  µm  êitrùctiÕp qu¶n  l ng       lýt¹   i doanh  nghiÖp kh¸c ph¶itu©n  ñ      th kho¶n  §iÒu  LuËt ph¸ s¶n  1  50     doanh  nghiÖp. 2.4  Tiªu chuÈn  ña  êi trùc tiÕp    c ng     qu¶n  ýthùc hiÖn  l    theo  Òu  Quy  §i 11  chÕ   Ìm  k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 73/2000/N§­ CP.  êi trùctiÕp    Ng     qu¶n  ýkh«ng  l  ® îcgãp  èn,cho    v  vay  èn,ký  Õt  îp ®ång  v  k h  mua  víi b¸n    doanh nghiÖp  ã  èn  cv nhµ  íc m µ   êi ®ã   îc cö  ùc tiÕp  n  ng   ®   tr   qu¶n  ý (trõc¸c ®èi  îng  îc mua     l      t ®  cæ phÇn  Çn  u   l ®Ç trong doanh    nghiÖp  µ  íc cæ   Çn    nh n   ph ho¸ theo quy  nh  ¹ ®Þ t i Quy Õt  nh  è  ®Þ s 202/H§BT  µy  ng 8/6/1992  ña  ñ   Þch  éi  ng  é   ëng  c Ch t H ®å B tr nay  µ Thñ íng  Ò   Ý  iÓ m   l  t v th ® chuyÓn  ét  è  m s doanh  nghiÖp  µ   íc thµnh  Nh n   c«ng      Çn    ty cæ ph , NghÞ   nh  è  ®Þ s 28/CP  µy  ng 7/5/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chuyÓn  ét  è  m s doanh  nghiÖp  µ  íc thµnh  nh n   c«ng      Çn;  ty cæ ph NghÞ   nh   ®Þ
  3. 3 sè  44/1998/N§­   µy  CP ng 29/6/1998 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v chuyÓn  doanh  nghiÖp  nhµ  ícthµnh  n  c«ng      Çn). tycæ ph III  ­ C h Õ  ® é  v µ  c h Ø  tiªu b¸o c¸o: 1­ §èivíi êitrùctiÕp qu¶n  ý        ng       l    1.1 Trªn c¬  ë  c¸o tµichÝnh  µ    c¸o kh¸c cña      s b¸o      v c¸c b¸o      doanh nghiÖp,  ngêitrùctiÕp       qu¶n  ýcã  l   tr¸chnhiÖ m  Ëp hå  ¬    l   s doanh  nghiÖp  Óu  è  kÌm  (bi s 1  theo Th«ng   µy) ®Ó   tn   theo  âi vµ  ùc hiÖn    Ö m   ô  d   th   c¸c nhi v qu¶n  ýtheo    l  quy ®Þnh.         Ng êi trùctiÕp     qu¶n  ýph¶ilËp  l    b¸o  m ét  è  c¸o  s chØ    µichÝnh: biÓu  tiªut     sè  (®èivíi 2      c¸o quý,n¨m)  Ìm  b¸o      k theo  Th«ng   µy,bao  å m   phÇn  ©n   tn   g c¶  ph tÝch,®¸nh    ×nh  ×nh    gi¸t h qu¶n  ývµ  ö  ông  èn  ¹  l  s d v ti doanh nghiÖp,kh¶    n¨ng  thanh to¸n,kÕt    qu¶ kinh doanh, viÖc  ©n      ph chia lî tøc.KiÕn  Þ     Êt      i ngh ®Ò xu   biÖn ph¸p    ì nh÷ng  ã  th¸og   kh kh¨n,víng m ¾ c       nh»m     ph¸thuy  ã  Öu  c hi qu¶  èn  v nhµ  íc®Ç u    ¹ doanh  n  tt   i nghiÖp kh¸c.     ¬i nhËn      µ  êih¹n    1.2 N   b¸o c¸o v th   b¸o c¸o:   µng  ý  Ëm   Êt  µ ngµy  th¸ng ®Ç u     ña  ý  H qu (ch nh l   30    tiªnc qu sau),hµng    n¨m  Ë m   Êt  µ ngµy  (ch nh l   30/4 cu¶ n¨m sau),ngêi trùc tiÕp       qu¶n  ý cã  l   tr¸ch   nhiÖ m   öib¸o    íi y    éidung    g   c¸o v   ®Ç ®ñ n   trªncho  êi®¹idiÖn.Trêng  îp ngêi ng       h    trùctiÕp qu¶n  ý® îccö      l     theo  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   Ìm  ®Þ ti   1  6  ch k theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 73/2000/N§­   ×  öi cho  é   µi chÝnh, ®ång  êigöi 1  CP th g   BT    th     b¶n cho  é,  µnh  B ng kinh tÕ  ü  Ët lµ c¬    k thu     quan  quyÕt  nh  ö  êi trùc ra  ®Þ c ng     tiÕp qu¶n  ýphÇn  èn  µ  íct¹ doanh    l  v nh n     i nghiÖp kh¸c. 1.3 Ngoµi c¸c b¸o          c¸o theo  nh  ú  ®Þ k nªu trªn, êitrùctiÕp qu¶n  ýph¶i  ng       l    b¸o    t  Êt cho  êi®¹idiÖn  Ò   ×nh  ×nh  c¸o ®é xu   ng     vt h doanh nghiÖp trong c¸c tr    ­ êng  îp sau:  h        êi®¹idiÖn    Çu; ­Ng     yªu c     ÷ng  Ên    ínph¸tsinh ¶nh  ëng  n   Õt  ­ Nh v ®Ò l       h ®Õ k qu¶ kinh doanh  ña    c doanh nghiÖp  Çn  ã    Õn  c c ý ki chØ  o  ña  êi®¹idiÖn. ®¹ c ng       1.4  C¸c  êng  îp    tr h kh«ng  ö  êi trùc tiÕp  c ng     qu¶n  ý,ngêi ®¹i diÖn  l     ph¶i   ph©n c«ng  êitheo dâivµ      ng       b¸o c¸o theo c¸cnéidung      trªn. 2­ §èivíi êi®¹idiÖn:      ng     Trªn c¬  ë    s b¸o  tµichÝnh  ña    c¸o    c c¸c doanh  nghiÖp kh¸c vµ      c¸c b¸o    c¸o ®Þnh  ú  ña  êi  ùctiÕp   k c ng  tr    qu¶n  ý, êi®¹idiÖn  ã  l  ng     c tr¸chnhiÖ m:    ­  ùc  Ön  Òn  µ  Th hi quy v nghÜa  ô  ña  × nh   vc m theo quy  nh   ¹  ôc     ®Þ t iM II Quy  Õ   Ìm  ch k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 73/2000/N§­CP; ­ §Þnh  ú      k s¸u th¸ngvµ  µng   h n¨m, tæng  îp c¸cchØ    c¸o cña  êi   h   tiªub¸o    ng   trùc tiÕp    qu¶n  ý(biÓu  è  theo  õng  ¹  ×nh  l  s 2)  t lo ih doanh nghiÖp  ã  èn  ãp  cv g cña  µ   íc:doanh  Nh n   nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi,c«ng      Çn, c«ng  c v ®Ç t n     ty cæ ph   ty TNHH...Ph ©n   Ých, lËp      t   b¸o c¸o  Ò   ×nh  ×nh  µichÝnh  vt h t  doanh nghiÖp  theo  ng  éi dung  ®ó n  quy  nh  ¹  iÓ m   §iÒu  Quy  Õ   Ìm  ®Þ ti ® 2  8  ch k theo  NghÞ   ®Þnh  è  s 73/2000/N§­ CP;
  4. 4 ­ B¸o    c¸o  ña  êi ®¹i diÖn  îc göi cho  é   µi chÝnh  ôc  µi chÝnh  c ng     ®   BT  (C T   doanh  nghiÖp)chË m   Êt lµngµy    nh     31/7 ®èi víi     th¸ng,ngµy        c¸o 6  b¸o   31/5 n¨m     sau  i víi     ®è     c¸o n¨m. §èivíi êi®¹idiÖn  b¸o      ng     quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Quy   ®Þ t  i 3  6  chÕ   Ìm  k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 73/2000/N§­   ×  ng  êiph¶igöi cho  ¬  CP th ®å th      c quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp  µ  íccã  èn  u    µo  nh n   v ®Ç tv doanh  nghiÖp  kh¸c.   Ngoµi b¸o    c¸o trªn,ngêi ®¹i diÖn       cßn ph¶i thùc  Ön    hi b¸o c¸o  t  Êt ®é xu   kh¸ctheo    Þ  ña  é  µichÝnh    ¸p    ®Ò ngh c B T   ®Ó ® øng    Çu  yªu c qu¶n  ýtµichÝnh  l    nhµ  íc. n IV­ ö  l ý p h Ç n  lîi  X  tøc ® î c c hia v µ  p h Ç n  v è n thu h å i t õ c¸c  d o a n h  n g hi Ö p  k h¸c.         ViÖc  ö  ý phÇn  î tøc  îc chia,viÖc  x l  l i ®    thu  åi vèn  µ  íc ®Ç u    vµo  h  nh n   t doanh  nghiÖp kh¸c® îcthùc hiÖn         nh sau: 1­  êng  îp  é   µi chÝnh  Tr h BT  hoÆc  UBND  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  µngêi®¹idiÖn: ¬ l     ­   Doanh nghiÖp  kh¸ccã    tr¸chnhiÖ m   ép  Ò   ü   ç  î ¾p  Õp  µ      n v Qu h tr  s x v cæ phÇn    ho¸ doanh nghiÖp  µ   ícTrung  ng  Nh n   ¬ hoÆc   a  ¬ng  ®Þ ph theo quy  nh     ®Þ t¹  iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 177/1999/Q§­ TTg  µy  ng 30/8/1999  ña  ñ   íng  Ýnh  c Th t Ch phñ  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 95/2000/Q§­ BTC   µy  ng 9/6/2000  ña  é   ëng  é   µi c B tr BT  chÝnh    c¸ckho¶n  íi y: d  ®© 1.1 Ph Çn  îtøc ® îcchiatõdoanh    l      i    nghiÖp  kh¸c; 1.2  Çn   èn  Ph v thu  åi khi quyÕt  nh   h    ®Þ gi¶m  ítphÇn  èn  µ   íc t¹ b  v Nh n     i doanh  nghiÖp  kh¸c,hoÆc       khidoanh  nghiÖp  Þ    Ó,ph¸ s¶n; b gi¶i th       1.3 Thu  åi sè  Òn  h   ti cho  êi lao ®éng  ng     vay    ®Ó mua     Çn      cæ ph khi cæ phÇn    ho¸ doanh  nghiÖp  µ   íc; Nh n 1.4 Thu  åigi¸trÞcæ   Çn    h       ph chiacho  êilao ®éng    ng     trong doanh    nghiÖp  ®Ó   ëng        Çn  h cæ tøc,cæ ph b¸n  Þu  ch cho  êi lao ®éng  Ìo trong doanh  ng     ngh     nghiÖp. Ng êitrùctiÕp qu¶n  ýphÇn  èn  µ  íc t¹       l  v nh n   i doanh nghiÖp kh¸c cã    tr¸ch   nhiÖ m  «n  c  ® ®è doanh  nghiÖp  ép  Þp  êic¸ckho¶n  n k th     trªn. ­ Trªn c¬  ë    Þ   ña      s ®Ò ngh c doanh  nghiÖp  kh¸c cã  èn  µ   íc vµ  êi   v Nh n   ng   trùctiÕp qu¶n  ýphÇn  èn  µ   íct¹ doanh      l  v Nh n   i   nghiÖp  ,  Öc  ïng  îtøc ® îc ®ã vi d l      i chia ®Ó     t¨ng phÇn  èn  µ   íc t¹    v Nh n   i doanh  nghiÖp  kh¸c do  é   ëng  é   µi   B tr BT  chÝnh  xem   Ðt,quyÕt  nh  x  ®Þ sau    ã    Õn  ña  ñ  ëng  ¬  khic ý ki c Th tr c quan  qu¶n  lýngµnh    kinh tÕ  ü  Ët(tr ng  îp Bé   µi chÝnh  µngêi®¹idiÖn) hoÆc       k thu   ê h   T   l       do Chñ   Þch  t UBND  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ xem   Ðt quyÕt  nh   x  ®Þ (tr ng  îp UBND   ê h  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µngêi®¹idiÖn).   ph tr     ¬ l     2    êng  îp  éi ®ång  ­ Tr hH  qu¶n  Þ (®èivíidoanh  tr      nghiÖp  µ  íc cã  éi nh n   H   ®ång qu¶n  Þ)hoÆc   tr   Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  i víi ®è    doanh nghiÖp  µ  íc nh n   ®éc  Ëp  l kh«ng  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  Þ (gäichung  µdoanh  tr     l  nghiÖp  µ  íc)lµ nh n     ngêi®¹idiÖn:   
  5. 5 ­ Doanh    nghiÖp  kh¸c cã    tr¸chnhiÖm   ép  Ò     n v doanh  nghiÖp  µ  íc (lµ nh n     ngêi®¹idiÖn  ã  èn  ãp  µo     c v g v doanh  nghiÖp kh¸c)c¸ckho¶n  íi y:    d  ®© 2.1 Ph Çn  îtøc ® îcchiatõdoanh    l      i    nghiÖp  kh¸c; 2.2 Chªnh  Öch  nhîng b¸n    l do    hoÆc     åiphÇn  èn  µ  íc(khiquyÕt  thu h   v nh n     ®Þnh  îng b¸n hoÆc   nh     gi¶m  ítphÇn  èn  µ  íct¹ doanh  b  v nh n     i nghiÖp  kh¸c).   2.3  Çn   èn  Ph v thu  åi khi quyÕt  nh   h    ®Þ gi¶m  ítphÇn  èn  µ  íc t¹ b  v nh n     i doanh  nghiÖp  kh¸c,hoÆc       khidoanh nghiÖp  Þ    Ó    b gi¶i th ph¸ s¶n.   2.4 Thu  åi sè  Òn  h   ti cho  êi lao ®éng  ng     vay    ®Ó mua     Çn      cæ ph khi cæ phÇn    ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 2.5 Thu  åigi¸trÞcæ   Çn    h       ph chiacho  êilao ®éng    ng     trong doanh    nghiÖp  ®Ó   ëng        Çn  h cæ tøc,cæ ph b¸n  Þu  ch cho  êi lao ®éng  Ìo trong doanh  ng     ngh     nghiÖp.  C¸c kho¶n  î tøc  îc chia;chªnh  Öch    îng  li   ®    l gi¸nh b¸n, thu  åi vèn      h  quy ®Þnh  ¹  iÓ m     iÓ m   ti ® 2.1,® 2.2  Çn  µy  ph n (sau    õ c¸c chiphÝ   îng  khitr       nh b¸n)  doanh  nghiÖp  µ  íc® îch¹ch to¸nvµo  Õt  nh n        k qu¶  kinh doanh.     Trong    êng  îp  c¸c tr h thu  åi vèn  h  quy  nh  ¹  iÓ m     iÓ m   ®Þ t i® 2.3,® 2.4  µ  v ®iÓ m     Çn  µy  2.5 ph n kho¶n chªnh  Öch  l gi¶m  víi èn  u    so   v ®Ç tban  u,  ®Ç doanh  nghiÖp  µ  ícph¶ih¹ch to¸nvµo  Õt  nh n        k qu¶  kinh doanh.     Ng êitrùctiÕp qu¶n  ýphÇn  èn  µ  íc t¹       l  v nh n   i doanh nghiÖp kh¸c cã    tr¸ch   nhiÖ m  «n  c  ® ®è doanh  nghiÖp  ép  Þp  êic¸ckho¶n  n k th     trªn.   ­ ViÖc  ïng  î tøc ® îcchia ®Ó     Çn  èn  µ  íct¹    d l      i   t¨ng ph v nh n   i doanh nghiÖp  kh¸c do  éi ®ång   H  qu¶n  Þ (®èivíidoanh  tr      nghiÖp  µ  íccã  éi ®ång  nh n   H   qu¶n  trÞ),  hoÆc  Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  ®èivíidoanh  (    nghiÖp  µ  íckh«ng  ã  nh n   c Héi ®ång    qu¶n  Þ)quyÕt  nh  tr   ®Þ sau    ã    Õn  ña  ¬  khic ý ki c c quan  Õt  nh   quy ®Þ thµnh  Ëp doanh  l  nghiÖp. V­ §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng  t nµy  cã  hiÖu  lùc thi µnh  kÓ  tõ ngµy NghÞ  ®Þnh  sè     h 73/2000/N§­   µy  CP ng 6/12/2000 cña  Ýnh  ñ  ã  Öu  ùcthi µnh.C¸c      Ch ph c hi l     h   quy ®Þnh  íc®©y    íi tr   tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu   ã  íng  ¾ c,    Þ   tr th hi n cv m ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Þp  k thêivÒ   é  µichÝnh      BT  ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
  6. 6 B i Ó u  s è  1 H å  s ¬  d o a n h  n g hi Ö p 1.Tªn    doanh  nghiÖp 2.GiÊy  ¨ng  ý    ® k kinhdoanh  è     µy       s ...Ng ...  3.Ngµnh  Ò     ngh kinhdoanh:   4.§Þa    chØ,  iÖn  ¹iFAX  ® tho   ,   5.Vèn  iÒu  Ö:   ® l     Trong  :  èn  µ   íc ®ã V Nh n                          M ét  è  s chØ    tiªutæng  îp h §¬n  Þ v N¨m... N¨m...  . tÝnh 1­ Tæng  è  èn  ñ  ë  ÷u   s v ch s h ®ång  ­Trong  :  èn  µ   íc    ®ã V Nh n   2­ DiÖn  Ých  t    t ®Ê qu¶n  ýsö  ông l  d m.2 2­ Doanh    ùc hiÖn:   thu th   ®ång       Trong  :  Êt  Èu ®ã Xu kh USD 4­ L∙i   ç  )thùc hiÖn     L (­  (+),   ®ång 5­ Lîi       sau  Õ tøc thu ®ång Lîi   îcchiatrªnvèn         ®  tøc    NN     3­ Tæng  è    s ph¶inép    n   èikú      NS ®Õ cu   b¸o c¸o ®ång         Trong  :  ®ã C¸c  ¹ Thu Õ lo i   ®ång 8    ­ Tæng  è    ng  ö  ông  ×nh  ©n  s lao ®é sd b qu trong  ng¬× n¨m 9­ Tæng  òy  Òn l ng,tiÒn c«ng  ùc hiÖn   q ti  ¬     th   ngêi 10­ Thu  Ëp  ×nh  ©n  ®ång/th¸ng/ng i)   nh b qu ( ê ®ång 11­ Sè  èn      v NN ph¶ithu cña  êiL§     ng   vay  mua    cæ ®ång phiÕu ®ång      è  ∙      ­S ® thu trong n¨m   12­    Þ cæ   Õu    Êp  Gi¸ tr   phi NN c cho  êi L§  ëng  ng   h ®ång cæ  tøc Ghi chó:Sè  Öu m ôc      lÊysè  èin¨m.     li   1,2,11    cu  
  7. 7 B i Ó u  s è  2    B¸o c¸o  é t s è  c h Ø  tiªu µi c h Ý n h  q u ý  . m  t    . n¨ m  200. . . KÌm theo Th«ng   è  /2001/TT­BTC   µy  th¸ng8    ts 64    ng 10    n¨m  2001 híng dÉn  ùc hiÖn    th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 73/2000/N§­CP   µy    ng 6/12/2000 cña    ChÝnh  ñ ph ( p  ông  ¸d cho  êi®¹idiÖn  µ  êitrùctiÕp qu¶n  ýphÇn  èn  µ   íc ng     v ng       l  v Nh nu   ë  doanh nghiÖp kh¸c) 1.Tªn    doanh  nghiÖp: 2. GiÊy  ®¨ng  ký  kinh doanh  sè..  ( p  ông  .¸d cho b¸o c¸o  ña  c Ngµy... ngêitrùctiÕp qu¶n  ý)      l 3.Ngµnh  Ò     ngh kinh doanh:   4.§Þa    chØ,  iÖn  ¹iFAX ® tho  , 5.Vèn  iÒu  Ö:   ® l    Trong  :  èn  µ   íc    ®ã V Nh n §¬n  Þ:§ång v  M∙  è  s Sè  Sè   Sè   ü lu   ®Ç u   cuèi kÕ  tõ    N¨m Quý ®Ç u   n¨m I­Tæng  è  µi   s t  s¶n  250 1­ C¸c    kho¶n  u    µichÝnh  ½n  ¹n  ®Ç tt   ng h 120    ù   ­D phßng  gi¶m    u    ¾n  ¹n  gi¸®Ç tng h (*) 129 2­ c¸ckho¶n     ph¶ithu:   130 ­C¸c    kho¶n  ph¶ithu khã  ßi    ®     ù  ­ D phßng    c¸c kho¶n  ph¶i thu  ã  ßi    kh ® (*) 3­ Hµng  ån kho:   t  140 ­Thµnh  È m   ån kho   ph t  ­Hµng  ãa  ån kho   h t  ­ Dù     phßng  gi¶m    µng  ån kho  gi¸h t  (*)  ­VËt ,hµng  ãa  ®äng, kh¸c    t  h ø    4­ Tµis¶n  Õu chê  ö  ý    thi   xl 154 4­ Tµis¶n  è  nh:    c ®Þ 210  ­Nguyªn       gi¸(212+215+218)  ­Gi¸trÞhao         mßn   òykÕ   l   (*)       (213+216+219) II­  Tæng  éng  ån  èn c ngu v 430 5­ Nguån  èn,qòy:   v  410    ån  èn  ­Ngu v kinhdoanh   411    ­Chªnh  Öch  ¸nh    ¹tµi l ® gi¸l     i s¶n 412    ­Chªnh  Öch  ûgi¸ l t  413    òy  u      iÓn ­Q ®Ç tph¸ttr 414    òy  ù  ­Q d phßng  µichÝnh t  415    îi ­L   Ën  a  ©n  èi nhu ch ph ph 416    ån  èn  u    ­Ngu v ®Ç tXDCB 417 6­ Nguån    kinhphÝ    kh¸c: 420    òy  ù  ­Q d phßng  î Êp  Êt  Öc  µm tr c m vi l 421
  8. 8    òy  ­Q khen  ëng,phóc  î th   l i 422 7­ Nî  ¾n  ¹n   ng h  310    î    ¹n ­N qu¸ h      ­    î  ©n  ­N Ng s¸ch NN   315 8­ Nî  µih¹n   d    320  ­Nî  ícngoµi    n   5­ Nî    kh¸c 330 9­ K Õt    qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh      +     (Sè          ph¸tsinhtrong quý,n¨m        ) 1­ Doanh    Çn   thu thu 10   +            2­ Lîi  nhuËn  thuÇn  tõ s¶n xuÊt kinh 30     + doanh 3­ Lîi  nhuËn  thuÇn  tõ ho¹t ®éng  tµi 40       + chÝnh 4­ Lîi     Ën  Êt th ng  nhu b   ê 50   + 5­ Lîi     Ën  ícthuÕ  nhu tr   60   + 6­ Thu Õ     TNDN   ph¶inép   70   + 10­ Lîi     Ën  nhu sau  Õ  thu trong®ã:  80    Ó   Ëp c¸cqòy  ­§ l     doanh  nghiÖp    Ó   u      ­§ ®Ç tbæ sung   +    Ó   ­§ chiacho    gãp  èn   c¸cbªn  v IV­Lîi   îcchiavµ    åivèn     ® tøc   thu h   11­ Lîi   îcchia:    ®  tøc     Sè   ∙  ­  ® chuyÓn  Ò   òy  ç  îs ¾p  Õp   v q h tr  x   + vµ    Çn  cæ ph ho¸  DNNN(HTSX   µ  v CPH)   hoÆc   Tæng    Cty,C.ty 12­ Thu  åitiÒn b¸n  Þu    Çn:   h    ch cæ ph   +    è  ∙  ­S ® chuyÓn  Ò   òy  v q hoÆc   Tæng  Cty,   C.ty   13­ Thu  åicæ   Õu  Êp    h   phi c cho  êiL§ ng     +   Trong    ∙  ­  ®ã ® chuyÓn  Ò   òy  v q HTSX   µ  v CPH   hoÆc   Tæng    Cty,C.ty 14­ B¸n  ít cæ   Õu  µ   íc t¹    b  phi nh n   idoanh    + nghiÖp   ­ Rót  ítvèn     b  hoÆc   trong ®ã   ∙    ® chuyÓn  vÒ   òy  q HTSX   µ  v CPH   hoÆc   Tæng  Cty,   C.ty 15­ §Çu  t bæ  sung  vèn  vµo  doanh        + nghiÖp    ­Trong    õnguån: ®ã t   V­ Lao  ng   Òn ¬ng ®é ­Ti l    ­Tæng  è    ng  êi) s lao®é (ng    ­Tæng  è  Òn l ng,tiÒn c«ng  /®ång) s ti  ¬     (tr +    ­Thu  Ëp  ×nh  ©n  ®ång/ng/th¸ng) nh b qu ( + VI­ Gi¸  Þ  ét    Õu  ña    tr m cæ phi c C.ty cæ     phÇn  (**) (*)Ghi b»ng  è  m   Ó  Ön     s © th hi trong ngoÆc   . .   (.. . )    (**)ChØ     µy    nh  tiªun x¸c ®Þ theo    Þ giao  Þch    Þ  êng  gi¸tr   d trªnth tr chøng  kho¸n (®èivíi       C.tyniªm  Õt    y trªnTTCK),hoÆc     theo  ctÝnh  ña  êitrùctݪp í  c ng       qu¶n  ý. l 
  9. 9 VII­ Çn  ©n  Ých  ¸nh    µ  Õn  Þ:  Ph ph t ® gi¸v ki ngh    ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­     ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Ng êi®¹idiÖn  ý    ng  Êu     k tªn, ®ã d ( p  ông  ¸d cho  êi®¹idiÖn b¸o c¸o) ng        Ng êitrùctiÕp qu¶n  ýký,ghirâ hä       l         tªn ( p  ông  ¸d cho  êiqu¶n  ýb¸o c¸o) ng   l   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2