Thông tư 64-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
26
lượt xem
2
download

Thông tư 64-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 64-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát vốn quy hoạch ngành, lãnh thổ, quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 64-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  64 T C/§T P T  n g µ y   BT s 02 th¸ng 11 n¨ m  1996 h í ng d É n   q u ¶ n   ý, Ê p  p h¸t  è n q u y  h o ¹ ch n g µ n h, l  c v l∙nh th æ,  u y  h o ¹ ch x © y  d ù n g  ® «   Þ   µ  n « n g  th«n q th v ­C¨n  vµo  Ët ng©n    cø  Lu   s¸ch nhµ  ícban  µnh    n  h 20/3/1996; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 42/CP  µy  ng 16/7/1996 cña  Ýnh  ñ  Ò   Öc    Ch ph v vi ban  µnh  Òu  Ö  h §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng; l  tv x d ­ C¨n  Th«ng   ªnBé  è    cø  tli   s 04/TTLB  µy  ng 10/9/1996 cña  é  ©y  ùng      BX d ­ Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu     é  µichÝnh  íng dÉn    µnh  Òu  Ö  K ho   § t­B T   h  thih §i l qu¶n  ý®Ç u   l  t µ  ©y  ùng   v x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   ®Þ 42/CP  µy  ng 16/7/1996  ña  c ChÝnh  ñ; ph Sau    èng  Êt  íiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   ©y   ùng, Bé   µi  khi th nh v   K ho v§ t  X d  T chÝnh  íng dÉn  Öc  h  vi qu¶n  ývµ  Êp    èn  l   c ph¸tv quy  ¹ch  µnh, l∙nhthæ  µ  ho ng    v quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  µ  ho   d ® th v n«ng  th«n nh    sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1. Vèn    quy  ¹ch  µnh,l∙nhthæ; quy  ¹ch  ©y  ùng  «  Þ  µ  ho ng      ho xd ® th v n«ng  th«n  îc c©n  i  ®  ®è trong  Õ   ¹ch  u    x©y  ùng  ¬  k ho ®Ç t d c b¶n  µng  h n¨m   ña  c ChÝnh  ñ, ® îc ®¶m   ph     b¶o  ñ  Õu  ch y b»ng  ån  èn  ng©n  ngu v do  s¸ch  µ  íc nh n   ®Ç u  . t 2. Dù   quy  ¹ch  µnh, l∙nhthæ  µ    ¸n  ho ng    v quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  µ  ho x d ® th v n«ng  th«n  íi®©y   äi t¾t lµ dù  quy  ¹ch) ® îc cÊp  (d   g       ¸n  ho    ph¸tvèn  ©n    ng s¸ch  nhµ  íc ph¶icã    ñ tôc ®Ç u    µ  n    ®ñ th     t v quy  ¹ch,® îc ghivµo  Õ   ¹ch  u    ho     k ho ®Ç t x©y  ùng  ¬  d c b¶n  ña  µ   íc,®¶m   c Nh n   b¶o  y      iÒu  Ön  ®Ç ®ñ c¸c ® ki theo  Òu  Ö  §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  l  tv x d v quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn 3. H Ö   èng  Çu     th § tph¸ttr Ón trùcthuéc Bé   µi chÝnh   i       T  (Tæng  ôc  Çu   c§ t ph¸ttr Ón,Côc  Çu   ph¸ttr Ón,Chi  ôc  Çu   ph¸ttr Ón díid©y  äi lµ c¬   i   § t  i   c§ t  i     g    quan  Çu     iÓn)lµc¬  § tph¸ttr     quan  ùctiÕp qu¶n  ý, Êp    èn  tr     l  c ph¸tv cho    ù    c¸cd ¸n quy  ¹ch sö  ông  èn  ©n  ho   d v ng s¸ch nhµ  ícvµ    ù      n   c¸cd ¸n quy  ¹ch sö  ông    ho   d c¸c nguån  èn  v kh¸ccña  µ   íctheo  Õt  nh  ña  é  ëng  é  µichÝnh,cã    Nh n   quy ®Þ c B tr BT    tr¸chnhiÖ m   Óm     Óm       ki tra,ki so¸tchÆt  Ï trong qu¸ tr×nh cÊp    èn  ¶m   ch        ph¸tv ® b¶o  Êp  c ph¸tkÞp  êi  y       th , ®Ç ®ñ cho    ù  ®∙  ã    iÒu  Ön  Êp  c¸c d ¸n  c ®ñ ® ki c ph¸t   vèn theo tiÕn ®é   ùc hiÖn  ña  ù        th   c d ¸n quy  ¹ch. ho 4. C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, c¸c  thu Ch ph   Tæng   c«ng    îcthµnh  Ëp  ty®   l theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  µy  ng 7/3/1994  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ,c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph       ph tr     ¬ (sau ®©y  äit¾tlµ   g      c¸c Bé,  û     U ban  ©n  ©n  nh d tØnh) vµ    ñ  u    ã    c¸c ch ®Ç t c tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn    th   ®óng   c¸c quy  nh  ña  µ   ícvÒ   u    µ  ©y  ùng  ù  quy  ¹ch,sö  ®Þ c Nh n   ®Ç tv x d d ¸n  ho   dông  èn  u    v ®Ç t cho  quy  ¹ch  ng  ôc  ch,  ÕtkiÖm   µ  ã  Öu  ho ®ó m ®Ý ti   v c hi qu¶,   chÊp  µnh  h nghiªm chØnh  Ýnh  ch s¸ch qu¶n  ýtµichÝnh  ña  µ   ícvÒ   èn    l    c Nh n   v ®Ç u    ©y  ùng  ¬  tx d c b¶n. II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q 1.Ph ©n  Êp    c qu¶n  ývèn  ña  ù    l  c d ¸n quy  ¹ch ho
  2. 2 Vèn  u    ©y  ùng  ¬  ®Ç tx d c b¶n    chicho    ù    c¸c d ¸n quy  ¹ch  îcph©n  Êp  ho ®  c qu¶n  ýnh  l   sau: 1.1.Dù       ¸n quy  ¹ch do  ho   Trung  ng  ¬ qu¶n  ý l ­Quy  ¹ch ph¸ttr ÓnkinhtÕ    éitheo vïng vµ      ho     i     x∙h       l∙nhthæ. ­Quy  ¹ch (ch ng  ×nh)ph¸ttr Ónngµnh    ho   ¬ tr    i   kinh tÕ    éi.   x∙h ­ Quy  ¹ch x©y  ùng  ïng vµ    ho   d v   quy  ¹ch chung  ©y  ùng  «  Þ  õcÊp  ho   xd ® th t   tØnh  þtrëlªn. l    ­ Quy  ¹ch chitiÕttrong c¸c®«  Þ  õlo¹ 2  ëlªn,   «  Þ  Êp  Þ    ho           th t   i tr     ® th (c th   c¸c x∙)cã  ôc® êng    tr   giao th«ng  èc    i    qu gia® qua  µ    v c¸ckhu  «  Þ  íi. ® th m ­  ù   quy  ¹ch  µ  ¬ng  ×nh  Ò   D ¸n  ho v ch tr v n«ng th«n th«ng qua    ¬ng  c¸c ch tr×nh,dù      ¸n quy  ¹ch cÊp  µ   íc. ho   Nh n 1.2.Dù       ¸n quy  ¹ch do  a  ¬ng  ho   ®Þ ph qu¶n  ý l ­ Quy  ¹ch chung  µ    ho   v quy  ¹ch chitiÕtc¸c ®«  Þ  íi Êp  ho         th d   c tØnh  þ,quy  l  ho¹ch chitiÕt®«  Þ,tØnh  þdíi ¹ 2.       th   l    ilo   ­Quy  ¹ch x©y  ùng  µ    iÓnkinhtÕ     éihuyÖn, cô m  .   ho   d v ph¸ttr     ­x∙h     x∙. . C¸c  ù   quy  ¹ch  ©y  ùng  d ¸n  ho x d khu  ©n    míi,quy  ¹ch  d c   ho khu  c«ng  nghiÖp  ã  Ó  ö  ông  ån  èn  u    õ ng©n  c th s d ngu v ®Ç tt   s¸ch nhµ  íchoÆc   ña      n  c c¸c tæ chøc kinhtÕ,doanh     nghiÖp  theo quyÕt ®Þnh  ña  Êp  ã  Èm  Òn.     c c c th quy Trêng  îp c¸cdù    h     ¸n quy  ¹ch cã  èn  u    ña  ícngoµith× viÖc  ho   v ®Ç tc n      qu¶n  lývµ  ö  ông  ån  èn  ícngoµicña  ù      sd ngu v n     d ¸n cßn ph¶ithùc hiÖn      theo c¸cchÕ      ®é   qu¶n  ývèn  ícngoµidµnh  l  n    cho  u      iÓncña  µ   íc. ®Ç tph¸ttr   Nh n 2.Chi phÝ     cho  c«ng    t¸cquy  ¹ch: ho Chi phÝ    cho c«ng    t¸cquy  ¹ch  µ toµn  é    Ý    ùc hiÖn  ù    ho l  b chiph ®Ó th   d ¸n quy  ¹ch,bao  å m       Ý  ho   g c¸cchiph sau: 2.1.Chi phÝ  Ëp nhiÖ m  ô     l  v quy  ¹ch cña  ù  ho   d ¸n: ­Kh¶o    ü  Ët(nÕu  ã),®iÒu    µ    Ëp  µiliÖu.   s¸tk thu   c  trav thu th t   ­X ©y  ùng  Ö m  ô  ù      d nhi v d ¸n quy  ¹ch. ho 2.2.Chi phÝ  ùc hiÖn  ù       th   d ¸n quy  ¹ch: ho ­Kh¶o    ü  Ët.   s¸tk thu ­ §iÒu      Ëp  µiliÖu,sè  Öu hiÖn  ¹ngvµ  ù  dù    ªnquan    tra,thu th t     li   tr   d b¸o  ¸n li   tídù      ¸n quy  ¹ch. i ho ­ThiÕtkÕ       quy  ¹ch: ho +  Õt kÕ   Thi   quy  ¹ch  µnh, vïng    ho ng   l∙nh thæ bao  å m       Ý:  g c¸c chiph Quy   ho¹ch c¸cngµnh     kinh tÕ      éi,c¸cch¬ng  ×nh,c¸c chiphÝ    ­ x∙h     tr     cho c«ng    ö  t¸cx lý,  tæng  îp,c¸cph¬ng    ÕtkÕ   h   ¸n thi   quy  ¹ch. ho +  Õt kÕ   Thi   quy  ¹ch  «   Þ: S¬     ho ® th   ®å quy  ¹ch  ©y  ùng  ïng, quy  ho x d v   ho¹ch chung  µ    Õtc¸c®«  Þ.   v chiti     th +  ÕtkÕ   Thi   quy  ¹ch kinh tÕ    éic¸chuyÖn, cô m  ho     x∙h       x∙. +  ÕtkÕ   Thi   quy  ¹ch c¸ckhu  ho     c«ng  nghiÖp,khu  ©n    íi.   d cm ­Lµ m     ×nh  ù      m« h d ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  Õu  ã). ho   d (n c
  3. 3 2.3.Chi phÝ  Èm  nh  µ    Öt dù       th ®Þ v phª duy   ¸n quy  ¹ch: ho ­ThÈ m   nh  ù      ®Þ d ¸n quy  ¹ch:Héi th¶o,ph¶n  Ön,thuªtvÊn  Õu  ã), ho      bi      (n c   inÊn, chuyÓn     giao. ­C¸c    Ý    chiph kh¸c. 2.4.Chi phÝ  ù     d phßng. Chi  Ý   ph cho    ù  quy  ¹ch  îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  nh  c¸c d ¸n  ho ®   trªnc s ®Þ møc,  ®¬n      Èn,quy  ¹m... ña  µ   íc®èi víi gi¸, chu   tiªu ph   c Nh n       c«ng    t¸cquy  ¹ch. ho 3.LËp,th«ng  kÕ   ¹ch vèn      b¸o  ho   quy  ¹ch: ho Vèn quy  ¹ch  µ m ét  ho l  chØ     ña  Õ   ¹ch  èn  u    x©y  ùng  ¬  tiªuc k ho v ®Ç t d c b¶n.  Öc  Ëp  µ  Vi l v th«ng  b¸o  Õ   ¹ch  èn  k ho v quy  ¹ch  îc thùc  Ön  ho ®  hi theo  Th«ng  sè  TC/§TPT  µy  th¸ng 11  t 63  ng 02    n¨m  1996  ña  é   µi chÝnh  Ò   c BT  v viÖc  íng  Én  Öc  h d vi qu¶n  ý,cÊp  l  ph¸t vèn  u    x©y  ùng  ¬    ®Ç t d c b¶n  éc thu   nguån  èn  ©n  v ng s¸ch nhµ  íc.   n 4.C Êp  èn  ¹m    v t øng: 4.1.§iÒu  Ön  Êp  èn  ¹m    ki c v t øng  quy  ¹ch: ho ­ Quy Õt  nh  ña  Êp  ã  Èm  Òn    ®Þ c c c th quy phª  Öt  Öm   ô  ù  quy  duy nhi v d ¸n  ho¹ch. ­Dù       Ý    ¸n chiph cho  ù    d ¸n quy  ¹ch ® îcduyÖt. ho     ­§îcghikÕ   ¹ch vèn        ho   quy  ¹ch trongn¨m  Õ   ¹ch. ho     k ho ­ Cã   îp  ng    h ®å kinh tÕ  ÷a chñ  u     µ  n  Þ  Ën  Çu  ã      gi   ®Ç t v ®¬ v nh th c t c¸ch  ph¸p nh©n.   4.2.Møc  èn  ¹m    v t øng  cho  c«ng    t¸cquy  ¹ch: ho Møc  èn  ¹m  v t øng  µng  h n¨m b»ng  û lÖ  ¹m  t   t øng  quy  nh  íi y  íi   ®Þ d  ®© v   gi¸ trÞkhèil ng quy  ¹ch thùc hiÖn     î   ho     n¨m  Õ   ¹ch.Sè  èn  ¹m  k ho   v t øng  trong n¨m  Õ     k ho¹ch  lu«n ®¶m     b¶o  b»ng  û lÖ  èn  ¹m  t   v t øng  víi   Þ khèil ng quy  ¹ch so    tr   gi¸  î   ho   cßn  ¹ph¶ithùc hiÖn. l i     Møc   èn  ¹m  v t øng  cho    ù  quy  ¹ch  îc ®¶m   c¸c d ¸n  ho ®  b¶o b»ng 25%   Õ   k ho¹ch vèn  µng    h n¨m  ña  îp ®ång  ùc hiÖn  ù    c h  th   d ¸n quy  ¹ch. ho 4.2.Thu  åivèn  ¹m    h  t øng: ViÖc  ¹m  t øng  èn  îc b¶o  ¶m   v ®  ® theo  û lÖ  t   quy  nh  ãi trªn® îc thùc ®Þ n        hiÖn  µng  h n¨m cho  µn  é    Ý  ùc hiÖn  ù    to b chiph th   d ¸n quy  ¹ch (nãit¹ ®iÓ m     ho       i 2 Ch ¬ng    ña  IIc Th«ng   µy) vµ  îcthu håib»ng  tn   ®       c¸ch trõdÇn  µo  è  èn  Êp     v sv c ph¸tthanh      to¸ncho  èil ng quy  ¹ch hoµn  µnh  kh  î   ho   th theo nguyªn t¾c:     ­ Thêigian thu håivèn  ¹m          t øng  ¾t  u   µo  ú  b ®Ç v k thanh    èil ng quy  to¸nkh  î   ho¹ch hoµn  µnh  Çn  u.   th l ®Ç ­ Møc   èn  ¹m    v t øng  thu  åi trong  çi  Çn  h  m l thanh to¸n,® îc x¸c ®Þnh      nh sau: Møc  èn  ¹m  v t øng     Gi¸trÞkhèil ng          î   Tû  Ö  ¹m lt  thu håim çi kú           =  quy  ¹ch ® îcchÊp  Ën    ho     nh   x    øng  èn v   thanh       to¸n    thanh    çi kú      to¸nm       (25%)
  4. 4 ­ Sè   èn  ¹m    v t øng  cßn  ¹ sÏ ® îc thu  åih Õt  µo  Çn  l      h   i v l thanh    èil ng to¸nkh  î   quy  ¹ch cuèicïng cña  ho       n¨m  Õ   ¹ch. k ho V Ý   ô: d Dù   quy  ¹ch  ¸n  ho chung  µnh  è  cã  th ph A,  tæng  ù   d to¸n ® îc duyÖt  µ:    l  1.000  iÖu ®ång. N¨m   nhÊt møc  èn  tr     thø    v quy  ¹ch  îcghivµo  Õ   ¹ch  µ ho ®   k ho l  800  iÖu®ång. Dù     îct¹m  tr     ¸n ®   øng  èn  íi ûlÖ  v v     25%. t Nh   Ëy,møc  èn  ¹m  v  v t øng  ña  c n¨m  Õ   ¹ch lµ:200  iÖu®ång. k ho     tr   ­Gi¸trÞkhèil ng quy  ¹ch thanh    Çn         î   ho   to¸nl 1:200  iÖu®ång. tr   +  Møc  èn  ¹m  v t øng  îcthu håilÇn  ®       1: 200  ®x  tr.   25%   50  ® =  tr. +  Møc  èn  ¹m  v t øng  cßn  ¹ : li 200  ®­50  ®=  tr.    tr.   150  ® tr. ­Gi¸trÞkhèil ng quy  ¹ch thanh    Çn         î   ho   to¸nl 2:350  iÖu®ång. tr   +  Møc  èn  ¹m  v t øng  îcthu håilÇn  ®       2: 350  ®x  tr.   25%   87,5 tr.® =    +  Møc  èn  ¹m  v t øng  cßn  ¹ : li 150  ®­87,5 tr.®=  tr.        62,5 tr.®   Møc   èn  ¹m  v t øng  cßn  ¹ ¬ng  li t øng  íitû lÖ  ¹m  v     t øng  èn  v quy  nh  µ: ®Þ l  62,5 tr Öu®ång   i   (25%).Gi¸trÞkhèil ng quy  ¹ch thanh    Çn  èicïng lµ:      î   ho   to¸nl cu      250  iÖu ®ång,  tr   trong    ®ã thu  åi vèn  ¹m  h  t øng  µ 62,5  iÖu ®ång,  èn    l  tr   v quy ho¹ch cÊp      ph¸tthanh    µ:187,5 tr Öu®ång. to¸nl    i   Trêng  îp vèn  ¹m  h  t øng  kh«ng    åih Õt  thu h   trong n¨m  Õ   ¹ch  kh«ng    k ho do  cã hoÆc  kh«ng    èil ng  ®ñ kh  î quy  ¹ch  µn  µnh  îc cÊp  ho ho th ®  ph¸tthanh      to¸n th× sè  èn  ¹m    v t øng  a    åi® îcchuyÓn  ch thu h     sang n¨m sau  µ  Ýnh  µo  è  èn  vt v sv t¹m øng  ña  Õ   ¹ch n¨m  c k ho   sau. Trêng  îp  èn  ¹m  h v t øng  a  håi h Õt  ch thu    chuyÓn  sang  n¨m  sau  ng  ù  nh d ¸n kh«ng  îcghikÕ   ¹ch,chñ  u      ®     ho   ®Ç tph¶igi¶itr×nh víi ¬         quan  Êp  èn  Ò   c cvv t×nh  ×nh  ö  ông  è  èn  ¹m  h sd s v t øng  a  îcthu håi®Ó   ch ®       b¸o    Êp  ã  Èm   c¸o c c th quyÒn  ö  ý. xl Trêng  îp dù    h   ¸n ph¶i®×nh    chØ  iÓn khai,n Õu  chñ  tr     do  quan  ñ  u    ch ®Ç t cã tr¸chnhiÖ m   µn    è  èn  ¹m    ho tr¶s v t øng  a  îcthu håi;n Õu  kh¸ch quan  ch ®       do    chñ  u    ®Ç tph¶igi¶i ×nh víi ¬     tr     quan  Êp  èn        Êp  ã  Èm  Òn  c c v ®Ó b¸o c¸o c c th quy xö  ý. l Trêng  îp ®∙  îccÊp  èn  ¹m  h ®  v t øng  µ   ù    m d ¸n kh«ng  iÓn khaitheo  ng  tr     ®ó thêih¹n    quy  nh  ®Þ trong hîp ®ång, chñ  u         ®Ç tph¶igi¶itr×nh víic¬         quan  Êp  c vèn  µ  ã  v c tr¸chnhiÖ m  µn    è  èn  ∙  ¹m    ho tr¶s v ® t øng. 5.C Êp  èn    v thanh    to¸ncho  èil ng quy  ¹ch hoµn  µnh. kh  î   ho   th 5.1.C¸c  ù      d ¸n quy  ¹ch  îccÊp    èn    ã      iÒu  Ön    ho ®  ph¸tv khic ®ñ c¸c ® ki sau ®©y:
  5. 5 ­  ù   quy  ¹ch  îc cÊp  ã  Èm   D ¸n  ho ®  c th quyÒn  quyÕt  nh:  ®Þ Quy  ¹ch  ho ngµnh, quy  ¹ch      ho l∙nh thæ, quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  µ  ho x d ® th v n«ng  th«n,quy    ho¹ch chitiÕt,     quy  ¹ch khu  ho   c«ng nghiÖp,quy  ¹ch ®«  Þ  íi.   ho   th m ­Dù       Ý    to¸nchiph cho  c«ng    t¸cquy  ¹ch ® îcduyÖt. ho     ­Quy Õt  nh  ña  ¬    ®Þ c c quan  ã  Èm  Òn  µnh  Ëp ban  c th quy th l  qu¶n  ýdù    l   ¸n, bæ   Ö m   ñ  ëng  nhi th tr ban  qu¶n  ý,bæ   Öm   Õ   l  nhi k to¸n tr ng   ë (hoÆc   ëng  tr phßng  Õ   k to¸n); ñ  u    ë   µikho¶n  Êp    èn  ¹ h Ö   èng   Ch ®Ç tm t   c ph¸tv t i th   Tæng  ôc  c §Çu     iÓn. tph¸ttr ­ Cã   Õ   ¹ch khèil ng quy  ¹ch chitiÕtthùc hiÖn    k ho    î   ho         trong n¨m  Õ   ¹ch    k ho ® îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.   c th quy phª duy ­ Cã   îp  ng    h ®å kinh tÕ  ÷a chñ  u     µ  n  Þ  Ën  Çu  ã      gi   ®Ç t v ®¬ v nh th c t c¸ch  ph¸p nh©n.   ­Cã   èil ng quy  ¹ch hoµn  µnh    iÒu  Ön    kh  î   ho   th ®ñ ® ki thanh  to¸n, ïhîp víi        ph dù to¸n ® îc duyÖt    ¬  ë  nh     trªnc s ®Þ møc,  n    ®¬ gi¸quy  ¹ch  ña  ¬  ho c c quan  ã  c thÈm  Òn  quy ban  µnh  µ  íng dÉn. h vh   5.2.§ Ó   îccÊp  èn    ®  v thanh  to¸n,chñ  u      ®Ç tph¶igöi®Õ n   ¬     c quan  u    ®Ç t ph¸ttr Ónc¸ctµiliÖu sau  y:  i         ®© ­B¶n    nghiÖm    èil ng,chÊtl ng c«ng  Öc. thu kh  î    î   vi ­ B¶n  Ýnh  t to¸n chi tiÕtvÒ       Ý   ãit¹  iÓ m   Ch ¬ng    ña        c¸c chi ph (n   i® 2  IIc Th«ng   µy)kÌm  tn   theo b¶ng    tæng  îp chiphÝ. h   ­PhiÕu      gi¸thanh  to¸n. ­C¸c    chøng  õ,ho¸ ®¬n  ã  ªnquan. t    c li   5.3.Khèil ng quy  ¹ch hoµn  µnh  îccÊp    èn:    î   ho   th ®  ph¸tv ­ Khèil ng quy  ¹ch hoµn  µnh  îccÊp       î   ho   th ®  ph¸tthanh    µc¸ckhèil ng to¸nl      î   c«ng    t¸c quy  ¹ch  ùc  Ön  ho th hi theo    éi dung    Ý   c¸c n   chi ph cho c«ng      t¸c quy ho¹ch nãit¹ m ôc  phÇn    ña       i 2  IIc Th«ng   µy. tn ­ Trêng  îp  èil ng    h kh  î quy  ¹ch  µn  µnh  îc cÊp  ho ho th ®  ph¸tthanh    to¸n cã    khèi l ng  µn  µnh  õ 100  iÖu ®ång  ë lªn,cã  Ó  ùc  Ön  Öc  Êp   î ho th t  tr   tr     th th hi vi c ph¸tthanh    èil ng quy  ¹ch hoµn  µnh    to¸nkh  î   ho   th theo tiÕn ®é   µng     h th¸nghoÆc     hµng  ý. qu 6.Ch Õ         Õt to¸n, Óm    ö  ý:   ®é b¸o c¸o,quy     ki trax l 6.1.§Þnh  ú  µy  hµng    k ng 25  th¸ng vµ  µy  cña    ng 10  th¸ng ®Ç u   ý, chñ    qu   ®Ç u    ã  t c tr¸chnhiÖ m     b¸o c¸o  ×nh  ×nh  ùc  Ön  u  , t×nh  ×nh  Ën  t h th hi ®Ç t  h nh vèn  µ  ö  ông  èn  ña  vsd v c th¸nghoÆc   ý  ícgöic¬    qu tr     quan  u      iÓntrùc ®Ç tph¸ttr     tiÕp cÊp    èn  ng  öiBé  ñ    ph¸tv ®å g   ch qu¶n  hoÆc   û   U ban  ©n  ©n    Êp. nh d c¸cc K Õt  óc n¨m  Õ   ¹ch vµ    ù    th   k ho   khid ¸n quy  ¹ch hoµn  µnh,chñ  u    ã  ho   th   ®Ç tc tr¸ch nhiÖm   Ëp    l b¸o  c¸o quyÕt  to¸n vµ  ×nh  ¬    tr c quan  ã  Èm   c th quyÒn    phª duyÖt  theo  Õ     ch ®é quy  nh  Ò   Öc  Õt  ®Þ v vi quy to¸n vèn  u     ©y  ùng  ¬    ®Ç t x d c b¶n  ña  é  µichÝnh. c BT  6.2.Hµng  ý  ¬    qu c quan  Çu     iÓn(Tæng  ôc  Çu     iÓn,Côc  § tph¸ttr   c§ tph¸ttr   §Çu     iÓn,Chi côc  Çu     iÓn)cã  tph¸ttr     § tph¸ttr   tr¸chnhiÖm   c¸o c¬    b¸o    quan  µit  chÝnh  é  µi chÝnh, Së   µi chÝnh    Ët    Ò   ×nh  ×nh  Ën, sö  ông  (B T     T  ­ V gi¸)v t h nh   d vèn  ©n  ng s¸ch nhµ  ícvµ    ån    n   c¸c ngu kh¸c cña  µ   íc(nÕu  ã) cho    Nh n   c  c«ng    t¸c quy  ¹ch. ho
  6. 6 K Õt  óc n¨m  Õ   ¹ch,c¬  th   k ho   quan  Çu     iÓn quyÕt    íi ¬  § tph¸ttr   to¸nv   quan  c tµichÝnh  Ò   èn    v v quy  ¹ch  ∙  Ën  ña  ©n  ho ® nh c ng s¸ch Nhµ   íc,t×nh  ×nh  Êp    n  h c ph¸t,  thanh    to¸ntheo quy  nh  Ò   Õt to¸nvèn  ©n    ®Þ v quy     ng s¸ch nhµ  íc.   n 6.3.Hµng  ý, kÕt  óc n¨m  Õ   ¹ch    é,  û     qu   th   k ho c¸c B U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  cã tr¸chnhiÖ m     tæng  îp  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  èn  ht h th   k ho v quy  ¹ch  ïng  ho c víi c¸o tæng  îp thùc hiÖn  Õ   ¹ch ®Ç u    ©y  ùng  ¬   b¸o    h    k ho   tx d c b¶n  éc ph¹m    thu   vi qu¶n  ýgöiBé  µichÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu . l    T     K ho   § t 6.4.C¸c  é, Uû     B   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,c¬    quan  qu¶n  ýtrùctiÕp cña  ñ  l      ch ®Ç u  ,c¬  t  quan  Çu     iÓncã  Õ     Óm    nh  ú  µ  t  Êt c¸c § tph¸ttr   ch ®é ki tra®Þ k v ®é xu     chñ  u    Ò   ×nh  ×nh  ö  ông  èn  ®Ç tv t h sd v quy  ¹ch.N Õ u   ñ  u    ö  ông  èn  ho   ch ®Ç ts d v quy  ¹ch    ôc   ch,  ¬  ho sai m ®Ý c quan  u    ph¸t tr Ón  ã  ®Ç t   i c quyÒn   ¹m  õng  t ng hoÆc   håivèn  ∙  Êp    ö  ông    ôc  ch, chÕ   .  thu    ® c ph¸ts d saim ®Ý   ®é Ngoµi ra  ú    tu theo  møc       ¹m,  ñ  u    cßn  Þ   ö  ¹tvÒ   ®é vi ph ch ®Ç t b x ph   kinh  Õ, xö  ý kû  Ët t   l   lu   hµnh  Ýnh  ch hoÆc     truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù    h s theo luËt®Þnh.    7.Tr¸chnhiÖ m  ña    ¬      c c¸cc quan  ªnquan. li   7.1.Chñ  u    ã    ®Ç tc tr¸chnhiÖ m:   ­ Thùc  Ön  Öc  u      ù      hi vi ®Ç tc¸c d ¸n quy  ¹ch theo  Ö m   ô  îcc¬  ho   nhi v ®   quan  chñ  qu¶n  giao,®¶m     b¶o  ng  Õn ®é,  Êtl ng quy  nh. ®ó ti   ch  î   ®Þ ­ Cung  Êp  y       å  ¬, tµiliÖu,t×nh  ×nh    c ®Ç ®ñ c¸c h s       h cho  ¬  c quan  Çu   § t ph¸ttr Ónnh»m   ôc  ô   i   ph v cho  Öc  Óm    Êp  vi ki tra,c ph¸t, thanh  to¸n. ­ TiÕp  Ën  µ  ö  ông  èn  Êp    ng  ôc  ch, ®óng  i îng,   nh vsd v c ph¸t®ó m ®Ý   ®è t   tiÕtkiÖm  µ  ã  Öu    v c hi qu¶.Ch Êp  µnh  ng    h ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Õ   lu   ch ®é   qu¶n  ývèn  u    ©y  ùng  ¬  l  ®Ç tx d c b¶n  ña  µ   íc. c Nh n ­ B¸o    µ  Õt    èn    c¸o v quy to¸nv quy  ¹ch theo  ho   quy  nh  ña  µ   íc.­ §îc ®Þ c Nh n       yªu  Çu  Êp  èn  c c v thanh      ∙  ã    iÒu  Ön  µ  cÇu  ¬  to¸nkhi® c ®ñ ® ki v yªu  c quan  Çu  § tph¸ttr Ón gi¶ithÝch  â nh÷ng  Ên    a     i     r  v ®Ò ch tho¶  ¸ng  ® trong cÊp    ph¸t,  thanh  to¸nvèn    quy  ¹ch. ho 7.2.C¬     quan  qu¶n  ýtrùctiÕp cña  ñ  u  ,c¸cBé, Uû   l      ch ®Ç t      ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ã  c tr¸chnhiÖ m:   ­ Thùc  Ön  Öc    hi vi qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d theo chøc n¨ng  µ  Ö m   v nhi vô  îcChÝnh  ñ  ®  ph giao. ­ H íng  Én, kiÓm     µ  «n  c    ñ  u     éc  ¹m      d  trav ® ®è c¸c ch ®Ç t thu ph viqu¶n  ýl  thùc hiÖn  Õ   ¹ch  u  ,tiÕp nhËn  µ    k ho ®Ç t    v qu¶n  ývèn  ng  ôc  ch, ®óng  l  ®ó m ®Ý   chÕ     µ   íc. ®é Nh n ­ B¸o c¸o  ×nh  ×nh  ùc  Ön  t h th hi c«ng    t¸cquy  ¹ch  ho theo quy  nh  ãi ®Þ n  trªn. 7.3.C¬     quan  Çu     iÓncã  § tph¸ttr   tr¸chnhiÖm:   ­ Trªn c¬  ë  Õ   ¹ch Nhµ   íc,®Ò   Þ  ña  ñ  u  ,cã      s k ho   n  ngh c ch ®Ç t  tr¸chnhiÖm     kiÓm     µ  Êp  èn  trav c v thanh  to¸n kÞp  êi®Çy       th   ®ñ cho  ù  khi®∙    iÒu  d ¸n    ®ñ ® kiÖn thanh to¸n. ­ §îcquyÒn  cÇu  ñ  u       yªu  ch ®Ç tcung  Êp  å  ¬,tµiliÖu,th«ng    ôc  c hs     tinph vô  cho c«ng    Óm    Êp  èn  t¸cki tra,c v thanh  to¸n. ­ §îc phÐp  ¹m  õng  Êp  èn     t ng c v hoÆc   håi vèn  ∙  Êp  thu    ® c cho    ù    c¸c d ¸n n Õu ph¸thiÖn  ñ  u    ö  ông  èn    ôc  ch,    ch ®Ç t s d v saim ®Ý kh«ng  ng  i  îng ®ó ®è t  
  7. 7 hoÆc   ö  ông  èn    íichÕ     sd v tr¸ v   i ®é qu¶n  ýtµichÝnh  ña  µ   íc.­ C Êp     l    c Nh n     bæ sung cho  ñ  u      ch ®Ç tc¸c kho¶n  ∙    iÒu  Ön  Êp  èn  µ   a  Êp, hoÆc   ® ®ñ ® ki c v m ch c   cÊp  a  ,  ã    Õn    êi ch ®ñ c ý ki tr¶l   b»ng    v¨n b¶n  cho  ñ  u    i víi ÷ng  ch ®Ç t®è     nh kho¶n  gi¶m  Êp    c ph¸thoÆc   õchèicÊp  t    ph¸t. ­Thùc  Ön  Öc      µ  Õt to¸nvèn    hi vi b¸o c¸o v quy     theo quy  nh.   ®Þ C¬   quan  Çu     iÓn cã  § tph¸ttr   tr¸chnhiÖm     qu¶n  ývµ  Êp  l   c ph¸t,   thanh    to¸n vèn quy  ¹ch  ho theo quy  ×nh nghiÖp  ô  èng  Êt ®¶m   tr   v th nh   b¶o qu¶n  ýchÆt  l  chÏ,cÊp  èn  Þp  êi  y      v k th , ®Ç ®ñ tr¸nhphiÒn  µ    h cho  ñ  u  . ch ®Ç t III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h 1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý  µ    t n c hi l   t   k v thay thÕ        c¸c v¨n b¶n  íng h  dÉn  Öc  vi qu¶n  ývµ  Êp    èn  l   c ph¸tv quy  ¹ch  õ nguån  ©n  ho t  ng s¸ch nhµ  íc do    n  Bé  µichÝnh  T  ban  µnh  íc®©y. h tr   2.Trong    ×nh thùc hiÖn  ã  ×  íng m ¾ c     µnh,c¸c®Þa  ¬ng    qu¸ tr     cgv   c¸cng    ph kÞp  êiph¶n    íi é  µichÝnh    th   ¸nh v   T   B ®Ó nghiªncøu,bæ       sung,söa  æi.   ®
Đồng bộ tài khoản