intTypePromotion=1

Thông tư 64-TC/TCDN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
191
lượt xem
18
download

Thông tư 64-TC/TCDN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 64-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng dự phòng giảm gíá hàng tồn kho, dự phòng công nợ khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán tại doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 64-TC/TCDN của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  64 T C/T C D N  n g µ y  15 th¸ng 9 n¨ m  1997 h í ng d É n   BT s c h Õ  ® é  tr Ý ch l Ë p v µ  s ö  d ô n g   ù  p h ß n g  gi¶ m  gi¸ h µ n g  t å n k h o, d ù   d   p h ß n g  c«n g  n î kh ã  ® ßi, d ù  p h ß n g  gi¶ m  gi¸ c h ø n g  k h o¸n t¹i o a n h        d n g hi Ö p  N h µ  n íc Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 59/CP  µy  ng 3/10/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph "Ban  hµnh  quy  Õ   ch qu¶n  ý tµi chÝnh  µ  ¹ch  l    vh to¸n kinh    doanh  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  µ   íc",Bé   µi  Ýnh  íng  Én  Öc  Ých  Ëp  µ  ö  ông  ù   Nh n   T ch h d vi tr l vsd d phßng  gi¶m    µng  ån kho,dù  gi¸h t    phßng  î ph¶ithu khã  ßi,dù  n     ®   phßng  gi¶m   gi¸chøng    kho¸n trong ho¹t®éng  µichÝnh  ¹ doanh       t  t i nghiÖp  µ   ícnh  Nh n   sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1. Th«ng   µy  dông    t n ¸p  cho    c¸c doanh nghiÖp  µ   íc ho¹t®éng    Nh n     s¶n xuÊt kinh doanh, bao  å m:  g Tæng  c«ng    ty, doanh  nghiÖp  µnh  th viªn cña    Tæng  c«ng    ty,doanh  nghiÖp  µ   íckh¸c h¹ch    c  Ëp,lµ ®èi t ng x¸c Nh n     to¸n®é l      î     ®Þnh  îcdoanh      Ý; l∙lç(d i y  äit¾tlµdoanh  ®  thu;chiph       í  i ®© g       nghiÖp  µ   íc). Nh n 2.Trong    Th«ng   µy    Ëtng÷  íi y  îchiÓu    tn c¸cthu   d  ®© ®   nh sau: a. Dù     phßng  gi¶m    µng  ån  gi¸h t kho: lµ dù      phßng  Çn    Þ dù  Õn  ph gi¸tr   ki bÞ   tæn  Êts϶nh  ëng  n   Õt  th     h ®Õ k qu¶  s¶n  Êt kinh doanh  gi¶m    Ët t  xu     do  gi¸v  , thµnh  È m,  µng    ån kho  ã  Ó  ra trongn¨m  Õ   ¹ch. ph h ho¸ t   c th x¶y      k ho b.  ù   D phßng  gi¶m    gi¸ chøng kho¸n trong  ¹t ®éng  µichÝnh: lµ dù  ho   t     phßng  Çn    Þ dù  Õn  Þ   ph gi¸tr   ki b tæn  Êtdo  th   gi¶m      ¹  gi¸c¸c lo ichøng  kho¸n cña    doanh  nghiÖp  ã  Ó  ra trongn¨m  Õ   ¹ch. c th x¶y      k ho c. Dù     phßng  î ph¶ithu  ã  ßi:lµ dù  n    kh ®     phßng  Çn    Þ dù  Õn  Þ   ph gi¸tr   ki b tæn  Êtcña    th   c¸c kho¶n  î ph¶ithu khã  ßi,cã  Ó  n     ®   th kh«ng  ßi  îcdo  ® ®   con  în  kh«ng cßn  kh¶  n¨ng thanh    ã  Ó  ra trong n¨m  Õ   ¹ch. to¸nc th x¶y      k ho 3. Thêi®iÓ m   Ëp vµ  µn  Ëp        l   ho nh c¸ckho¶n  ù  d phßng:ViÖc  Ých lËp c¸c   tr       kho¶n  ù  d phßng  gi¶m    µng    ån kho,dù  gi¸h ho¸ t     phßng  î ph¶ithu khã  ßi,dù  n     ®  phßng  gi¶m    gi¸chøng  kho¸n trong ho¹t®éng  µichÝnh  u   îcthùc hiÖn         t  ®Ò ®     ë thêi®iÓ m     kho¸sæ   Õ       Ëp b¸o c¸o tµichÝnh    k to¸n®Ó l         n¨m. 4. Ba    kho¶n  ù  d phßng  ãitrªn® îctrÝch tr cvµo    Ý  ¹t®éng  ña  n        í  chiph ho   c n¨m      µ®Ó     Ën  ícgi¸trÞc¸ckho¶n  b¸o c¸o l   ghinh tr         tæn  Êtcã  Ó  Èy    th   th x ra trong   n¨m  Õ   ¹ch,gióp cho  k ho     doanh  nghiÖp  ã  ån  µichÝnh  ï ®¾ p   kho¶n  c ngu t   b  ba  tæn  Êtcã  Ó  th   th x¶y    ra trong n¨m  Õ   ¹ch,nh»m     k ho   b¶o  µn  èn  to v kinh doanh.     Doanh  nghiÖp  ñ  ng    nh   ch ®é x¸c ®Þ møc   Ých  Ëp,sö  ông  õng  tr l d t kho¶n  ù  d phßng  ng  ôc  ch  µ  ö  ýtheo c¸cquy  nh  íi y: ®ó m ®Ý v x l      ®Þ d ®©
  2. 2 II. Ý c h l Ë p v µ  s ö  d ô n g  c¸c k h o ¶ n  d ù  p h ß n g  Tr 1.§èit ng vµ  iÒu  Ön  Ëp dù     î   ® ki l   phßng tæn  Êt: th a.§èit ng lËp dù     î     phßng: ­ Nguyªn  Ët liÖu chÝnh  ïng    v    d cho s¶n  Êt,vËt thµng    µnh  È m   xu      ho¸,th ph tån kho      µ       Þ  êng  Êp  ¬n    ang  ¹ch        Õ     ®Ó b¸n,m gi¸trªnth tr th h gi¸® h to¸ntrªnsæ k to¸n(sau ®©y  äit¾tlµvËtthµng      g          ho¸). ­ C¸c    chøng kho¸n do    doanh nghiÖp  u    Þ   ®Ç t b gi¶m    víigi¸®ang  gi¸so      h¹ch to¸ntrªnsæ   Õ         k to¸n. ­C¸c    kho¶n  îph¶ithu khã  ßi. n     ® b.§iÒu  Ön  Ëp dù    ki l   phßng: ViÖc  Ých lËp c¸ckho¶n  ù  tr       d phßng  (gi¶m    µng  ån kho,ph¶ithu khã  gi¸h t       ® ßi,gi¶m        gi¸c¸c chøng kho¸n ®Ç u  ) kh«ng  îcvîtqu¸ sè  înhuËn      t  ®       l  i ph¸tsinh  cña  doanh  nghiÖp  (sau    ∙  µn  Ëp    khi® ho nh c¸c kho¶n  ù  d phßng  Ých lËp    tr   n¨m tr c), µ  ã    í   c c¸cb»ng  v chøng  íi y: d  ®© ­§èivíi Ëtthµng    ån kho:          v ho¸ t   +  µ  ÷ng  Ëtthµng    ån kho  ¹ thêi®iÓ m   Ëp b¸o c¸o tµichÝnh  ã  L nh v    ho¸ t   t    i l       c gi¸thÞ  êng  Êp  ¬n          Õ     tr th h gi¸ghitrªnsæ k to¸n. +  Ët   µng    µ m Æt   µng  V th ho¸ l   h kinh doanh  µ  éc  Òn  ë  ÷u  ña    v thu quy sh c doanh  nghiÖp. +  ã   C chøng  õ  t ho¸  n   îp  ý hîp  Ö  ®¬ h l   l hoÆc  c¸c chøng  õ  t kh¸c chøng    minh    èn  Ëtthµng    ån kho. gi¸v v    ho¸ t   ­§èivíi   ¹ chøng        lo i c¸c   kho¸n gi¶m    gi¸: +  µ  L chøng kho¸n  îc doanh  ®  nghiÖp  u    ®Ç t theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   +  îctù do  §     mua   trªnthÞ  êng  µ   ¹  êi®iÓ m   Óm    Ëp  c¸o b¸n    tr m ti   th ki kª,l b¸o    tµichÝnh  ã    Þ  êng    c gi¸th tr gi¶m  víi   ang  ¹ch to¸ntrªnsæ   Õ   so    ® gi¸ h       k to¸n. Nh÷ng  chøng kho¸n kh«ng  îc phÐp  ®  mua  b¸n  ù do    Þ  êng  × t   trªnth tr th   kh«ng  îclËp dù  ®     phßng  gi¶m gi¸. ­§èivíi         kho¶n  îph¶ithu khã  ßi: c¸c n     ® + Ph¶i cã    a     tªn,®Þ chØ   éi dung  õng  n  t kho¶n  î,sè  Òn  n   ti ph¶i thu  ña    c tõng con  î.Trong      â sè  îph¶ithu khã  ßi.   n  ®ã ghir   n      ® +  Ó   ã    lËp  ù  § c c¨n cø  d phßng  î ph¶ithu khã  ßi  n     ® doanh  nghiÖp ph¶icã    chøng  õ gèc  t  hoÆc     Ën  ña  x¸c nh c con  î vÒ   è  Òn cßn  î cha    n   s ti   n  tr¶,bao  å m:  g hîp  ng  ®å kinh  Õ, khÕ   c vay  î,b¶n  t  í  n  thanh  ý hîp  ng,  l  ®å cam   Õt  î,®èi k n    chiÕu c«ng  î.. n. C¨n  ®Ó   îcghinhËn  µkho¶n  îph¶ithu khã  ßi  µ: cø  ®     l  n     ®l +  î  N ph¶ithu ®∙    ¹n      qu¸ h thanh    õ 2  to¸nt   n¨m  ëlªn, Ó   õ ngµy  n   ¹n  tr     t   k ®Õ h thu nî® îcghitrong hîp ®ång            kinh tÕ,c¸ckhÕ   cvay  îhoÆc         í  n  c¸ccam   Õt  î, k n  doanh nghiÖp  ∙  ßi  Òu  Çn  ng  Én  a    îcnî. ® ® nhi l nh v ch thu ®   +  êng  îp  Æc   Öt,tuy thêigian    ¹n  a  í 2  Tr h® bi       qu¸ h ch t i n¨m,  ng    nh con  î n  ®ang trongthêigian xem   Ðt gi¶i Ó,ph¸ s¶n,hoÆc   ã  Êu  Öu       x    th       c d hi kh¸cnh  á   b
  3. 3 trèn,hoÆc   ang  Þ     ¬    ® b c¸c c quan ph¸p  Ëtgiam  ÷,xÐt  ö..  ×  òng  îc lu   gi   x. th c ®  ghinhËn  µkho¶n  îkhã  ßi.   l  n  ® c.C¸c  Ëtt  µng    ån kho,c«ng  îph¶ithu khã  ßi,chøng    v  ,h ho¸ t     n     ®  kho¸n khi    kh«ng      iÒu  Ön  ®ñ c¸c® ki quy  nh    × kh«ng  îclËp dù  ®Þ trªnth   ®     phßng. d. Doanh    nghiÖp ph¶i lËp  éi ®ång    Èm   nh    h  ®Ó th ®Þ møc     ®é gi¶m    gi¸ vËt thµng    ån kho,gi¶m       ho¸ t     gi¸chøng kho¸n vµ    nh,      x¸c ®Þ c¸c kho¶n  î ph¶i n    thu khã  ßi.   ® Héi ®ång  Gi¸m  c  µnh  Ëp  íic¸c thµnh  Çn  ¾t  éc  µ:Gi¸m    do  ®è th l v    ph b bu l   ®èc, K Õ     ëng,Trëng    to¸ntr   phßng  ËtthoÆc   v    phßng  kinhdoanh.   2.Ph¬ng    ph¸p lËp c¸ckho¶n  ù      d phßng: a.LËp  ù    d phßng  gi¶m    Ëtt  µng    ån kho: gi¸v  ,h ho¸ t   Doanh nghiÖp  ph¶ic¨n cø  µo  ×nh  ×nh    vt h gi¶m    è îng tån kho  ùc gi¸, l     s th   tÕ  ña  õng  ¹  Ët t  µng        nh  ct lo i  ,h v ho¸ ®Ó x¸c ®Þ møc  ù  d phßng theo c«ng thøc  sau:                               Møc  ù  d Lîng vËtthµng       Gi¸h¹ch     Gi¸thùc tÕ      phßng  gi¶m  = ho¸ tån kho     gi¶m  x to¸ntrªn    trªnthÞ  êng    tr ­ gi¸vËtthµng       gi¸t¹ thêi®iÓ m        i sæ   Õ   k t¹ thêi®iÓ m      i ho¸ cho      n¨m 31/12 n¨m      b¸o c¸o to¸n 31/12 kÕ   ¹ch ho Gi¸ thùc  Õ    Þ  êng  ña    ¹  Ët t  µnh  È m,  µng    t trªnth tr c c¸c lo i  , th v ph h ho¸  ån t  kho  Þ   b gi¶m    ¹  êi®iÓ m   gi¸t i   th 31/12  µ gi¸c¶  ã  Ó  l     c th mua   hoÆc  b¸n  îc trªn ®    thÞ  êng. tr ViÖc  Ëp  ù  l d phßng  ph¶itiÕn hµnh      riªngcho  õng  ¹  Ët t  µng    Þ    t lo i  ,h v ho¸ b gi¶m    µ  gi¸v tæng  îp vµo  h  b¶ng      Õtkho¶n  ù  kª chiti   d phßng  gi¶m    µng  ån gi¸h t  kho  ña  c doanh  nghiÖp.B¶ng    µ c¨n  ®Ó   ¹ch    µo    Ý     kª l   cø  h to¸n v chiph qu¶n  ý l  cña doanh nghiÖp. b.LËp  ù    d phßng  gi¶m      ¹ chøng  gi¸c¸clo i   kho¸n ®Ç u  :   t Doanh nghiÖp ph¶ilËp  ù    d phßng  cho  õng  ¹  t lo ichøng kho¸n  u  , cã  ®Ç t  biÕn  ng  ®é gi¶m    ¹ thêi®iÓ m   gi¸t     i 31/12 n¨m        b¸o c¸o,theo c«ng    thøc sau:   Møc  ù  d phßng  Sè îng chøng  l  Gi¸chøng    Gi¸chøng    gi¶m    u    = kho¸n bÞ  gi¸®Ç t   gi¶m  x kho¸n h¹ch ­ kho¸n thùc         chøng kho¸n cho    gi¸t¹ thêi®iÓ m          i to¸ntrªnsæ      tÕ    Þ  ­ trªnth tr n¨m  Õ   ¹ch n¨m  k ho   31/12 kÕ  to¸n êng b¸o c¸o     Doanh  nghiÖp  ph¶i lËp  ù    d phßng  riªng cho  õng  ¹    t lo ichøng  kho¸n  Þ   b gi¶m    µ  îctæng  îp vµo  gi¸v ®   h  b¶ng      Õtdù  kª chiti   phßng  gi¶m    gi¸chøng kho¸n   ®Ç u   , lµm  t  c¨n  h¹ch  cø  to¸n vµo    Ý   ¹t ®éng  µichÝnh  ña    chi ph ho   t  c doanh  nghiÖp.
  4. 4 c.LËp  ù    d phßng    c¸ckho¶n  îph¶ithu khã  ßi: n     ® Trªn  ¬  ë  ÷ng  i  îng  µ  iÒu  Ön  Ëp  ù  c s nh ®è t v ® ki l d phßng  Ò   î ph¶i thu v n     khã  ßi  ® nªu  ¹  iÓ m   vµ  m ôc     ãi trªn,doanh  t i® 1a  1b  IIn     nghiÖp  ph¶i lËp  ù    d phßng  cho  õng  t kho¶n  î ph¶ithu khã  ßi,dù  Õn  n     ®   ki møc  tæn  Êtcã  Ó    th   th x¶y ra trong n¨m  Õ   ¹ch,kÌm    k ho   theo    c¸c chøng  õ chøng  t  minh    c¸c kho¶n  î khã  n  ® ßi  ãitrªn. n  Sau  khi Ëp dù  phßng cho tõng kho¶n nî ph¶i  l  thu khã ® ßi, doanh  nghiÖp  tæng  îp toµn  é  h  b kho¶n  ù  d phßng  µo  v b¶ng      Õtlµm    ®Ó   kª chiti   c¨n cø  h¹ch to¸nvµo    Ý     chiph qu¶n  ýcña  l  doanh nghiÖp. Møc   Ëp  ù  l d phßng    c¸c kho¶n  î ph¶i thu  ã  ßi  èi®a   n    kh ® t   kh«ng  îtqu¸ v    20%  tæng  è    î ph¶ithu  ña  s dn    c doanh  nghiÖp  ¹  êi®iÓ m   ti   th 31/12  µng    h n¨m vµ  ¶m   ® b¶o  doanh nghiÖp kh«ng  Þ  ç. bl 3.Xö  ýc¸ckho¶n  ù    l    d phßng: M ôc  ch  Ëp c¸ckho¶n  ù  ®Ý l   d phßng  µ®Ó   ﮾ p     l  b  c¸ckho¶n  tæn  Êtdo  th   gi¶m    µng  ån kho,c«ng  î khã  ßi  µ  gi¸h t    n  ® v gi¶m    gi¸chøng kho¸n ®Ç u  .Nh ng    t  theo  nguyªn t¾c  ¹ch    Õ     Ön  µnh, c¸c kho¶n    h to¸nk to¸nhi h    tæn  Êtnãitrªn®∙  th       ® îc ph¶n    ¶nh trong  Õt  k qu¶  kinh doanh. Do   Ëy    v Doanh  nghiÖp  ph¶i hoµn    nhËp  Êtc¶    t   c¸ckho¶n  ù  d phßng  µo    Ëp  ña  v thu nh c doanh  nghiÖp,cô  Ó  µ:   th l a.§èivíi      kho¶n  ù  d phßng  gi¶m    Ëtthµng    ån kho: gi¸v    ho¸ t   Doanh nghiÖp  ph¶ihoµn  Ëp  µn  é    nh to b kho¶n  ù  d phßng  ∙  Ëp cuèin¨m  ®l    tr c vµo  í  kho¶n thu  Ëp  Êt  êng      nh  Õt  nh b th ®Ó x¸c ®Þ k qu¶  kinh doanh. §ång      thêitiÕn hµnh  Ëp dù      l   phßng  íicho  m  n¨m sau theo c¸cquy  nh    y.    ®Þ trªn®© Thêi ®iÓ m   µn  Ëp    ho nh kho¶n  ù  d phßng  gi¶m    Ët t hµng  gi¸v     ho¸  ∙  Ëp ®l  vµ  Ëp dù  l   phßng  íi,® îctiÕn hµnh  ¹ thêi®iÓ m   m     ti     kho¸sæ   Õ       Ëp b¸o    k to¸n®Ó l   c¸o tµichÝnh     n¨m. b.§èivíi      kho¶n  gi¶m    gi¸chøng  kho¸n ®Ç u  :   t §îcxö  ýnh    l   kho¶n  ù  d phßng gi¶m    Ëtthµng    ãitrªn, ng    Þ gi¸v    ho¸ n    nh gi¸tr   kho¶n  ù  d phßng  îchoµn  Ëp  µo    Ëp  ¹t®éng  µichÝnh. ®  nh v thu nh ho   t  c.§èivíi      kho¶n  ù  d phßng  c«ng  îph¶ithu khã  ßi: n     ® ­ Doanh    nghiÖp ph¶i hoµn  Ëp    nh kho¶n  ù  d phßng  ph¶i thu  ã  ßi  ∙    kh ® ® lËp n¨m  ícvµo    tr   kho¶n    Ëp  Êt th ng      nh  Õt  thu nh b   ê ®Ó x¸c®Þ k qu¶  kinh doanh.     §ång  êitiÕn  µnh  Ëp  ù  th   h l d phßng  íi cho  m  n¨m sau theo    c¸c quy  nh    ®Þ trªn ®©y. ­ Thêi®iÓ m   µn  Ëp      ho nh kho¶n  ù  d phßng  c«ng  î khã  ßi  ∙  Ëp  µ  Ëp n  ® ®l vl  dù  phßng  íi® îctiÕn hµnh  ¹ thêi®iÓ m   m      ti     kho¸ sæ   Õ       Ëp  c¸o tµi   k to¸n®Ó l b¸o      chÝnh  µng  h n¨m. 4.Xö  ýxo¸nîc¸ckho¶n  îkh«ng    åi® îc:   l        n  thu h   a. Kho¶n  î kh«ng    n  thu  åi ® îc,khixö  ý xo¸ sæ   h      l    ph¶i cã  ét    m trong c¸c    b»ng  chøng sau  y: ®© ­§èivíi         con  îlµph¸p nh©n: c¸c n     
  5. 5 + C¸c quyÕt  nh   ña  µ   cho  ö  ý ph¸  ®Þ c To ¸n  x l  s¶n doanh nghiÖp theo  LuËt ph¸ s¶n     doanh nghiÖp. +  C¸c quyÕt  nh   ña  ¬  ®Þ c c quan  ã  Èm   c th quyÒn   Ò     Ó   v gi¶ith doanh  nghiÖp   ®∙  nh quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   ®Þ 50/CP  µy  ng 28/6/1996  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò   Öc  µnh  Ëp,tæ  v vi th l   chøc  ¹     Ó  µ    l igi¶ith v ph¸ s¶n  i víidoanh  , ®è     nghiÖp  Nhµ   íc. n + C¸c  Õt ®Þnh  quy   kh¸ccña  ¬    c quan  ã  Èm  Òn  c th quy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   ­§èivíi      con  îlµthÓ  ©n: n    nh + Con  î cßn  ån  ¹  ng  ã    n  t ti nh c ®ñ chøng  chøng  cø  minh kh«ng  ã    c kh¶ n¨ng    î. tr¶n +  Önh      L truyn∙ hoÆc     Ën  ña  ¬  x¸c nh c c quan  Ph¸p  Ët®èi víi ÷ng    lu       nh con nî®∙  á  ènhoÆc   ang    µnh    b tr   ® thih ¸n. + Con  î ®∙  Õt  µ  n   ch v kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng    î,ph¶i cã    Ën  ña  tr¶ n     x¸c nh c chÝnh  Òn  a  ¬ng. quy ®Þ ph b.ThÈ m   Òn  ö  ý:   quy xl ­  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ  ®èi víiTæng   tr (     c«ng    µ  ty v doanh  nghiÖp  ã  éi cH  ®ång  qu¶n  Þ);Gi¸m  c  ®èivíic¸c doanh  tr   ®è (       nghiÖp  c  Ëp  ®é l kh«ng  ã  éi cH  ®ång  qu¶n  Þ)c¨n cø  µo    tr     v c¸cb»ng  chøng  quy  nh  ¹ m ôc  ®iÓ m   phÇn   ®Þ t i a  4  II®Ó   Õt  nh    ÷ng    quy ®Þ xo¸ nh kho¶n  î ph¶ithu kh«ng    åi® îc,vµ  ù chÞu  n     thu h     t  tr¸chnhiÖm   Ò   Õt  nh  ña  × nh  íc Nhµ   íc vµ  íc ph¸p  Ët,®ång    v quy ®Þ cm tr   n   tr   lu   thêithùc hiÖn    Ön      c¸cbi ph¸p xö      ý tr¸chnhiÖm    theo chÕ     Ön  µnh.   ®é hi h ­ Khi xö  ýxo¸ nî ph¶icã        l        biªnb¶n  ña  éi ®ång  ö  ýnî ghirâ gi¸trÞ nî  c H  x l            thu håi® îc,gi¸trÞ thiÖth¹ithùc tÕ              (sau    ∙  õ®i    khi® tr   c¸c kho¶n    åi® îc), thu h     vµ  Ëp b¶ng      Õtc¸ckho¶n  îph¶ithu ®∙      µm    h¹ch to¸n. l  kª chiti     n      xo¸®Ó l c¨n cø    c. Møc       ®é tæn  Êt thùc  Õ  ña  õng  th   tc t kho¶n  î  n kh«ng thu  åi ® îc lµ h      phÇn  cßn  ¹ sau    Êy sè    î ghitrªnsæ   Õ     õ®i  è  î ®∙    åi® îc l i khil   d n       k to¸ntr   s n   thu h     (do  êi g©y  thiÖth¹i®Ò n   ï,do    ¹i tµis¶n  ña  ng   ra     b   ph¸tm     c con  î,do  îc chia n  ®     tµis¶n    theo quyÕt ®Þnh  ña  µ        c To ¸n hoÆc     ¬  c¸cc quan  ã  Èm  Òn  c th quy kh¸c). d.Xö  ýh¹ch to¸n:   l    ­ Gi¸trÞ tæn  Êtthùc tÕ  ña      th     c kho¶n  î kh«ng    åi® îccho  Ðp    n  thu h     ph xo¸ nî,doanh    nghiÖp  ¹ch to¸nvµo    Ý  h   chiph qu¶n  ýcña  l  doanh  nghiÖp.   ­ C¸c    kho¶n  î ph¶ithu sau    ∙  ã  Õt  nh    î,®oanh  n     khi® c quy ®Þ xo¸ n   nghiÖp  vÉn ph¶itheo  âiriªngtrªnsæ     d      s¸ch trong thêih¹n  èithiÓu  µ 5       t  l   n¨m  µ  Õp v ti   tôccã    Ön    c¸cbi ph¸p ®Ó     åinî.N Õ u     åi® îcnîth× sè  Òn thu håisau    thu h     thu h         ti       khitrõc¸c chiphÝ   ã  ªnquan  n   Öc    åinî,doanh       c li   ®Õ vi thu h     nghiÖp  ¹ch    h to¸n vµo    Ëp  Êt th ng. thu nh b   ê III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h 1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc tõ ngµy    t n c hi l     1/1/1997,m äi    quy  nh  Ò   Ých ®Þ v tr   lËp  µ  ö  ông    vsd c¸c kho¶n  ù  d phßng  íc ®©y   Õu  ã) tr¸ víiquy  nh  ña  tr   (n c       i ®Þ c Th«ng   µy  u   Þ    á. tn ®Ò b b∙i b
  6. 6 2. C¬     quan  µichÝnh    Êp  ã  t  c¸c c c tr¸chnhiÖ m     phæ   Õn, híng  Én  µ  bi   d v kiÓm       trac¸c doanh nghiÖp  µ   íc trÝch  Ëp,sö  ông    Nh n   l d c¸c kho¶n  ù  d phßng  gi¶m    Ët t   µng  gi¸v   , h ho¸  ån  t kho, c«ng  î ph¶i thu  ã  ßi,gi¶m      n    kh ®   gi¸chøng  kho¸n theo c¸cquy  nh  ¹ Th«ng   µy.      ®Þ t  i tn Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn n Õu  cã  khã  kh¨n víng m ¾ c, c¸c doanh  nghiÖp  µ   íckÞp  êiph¶n  vÒ   é  µichÝnh    Nh n   th   ¸nh  B T   ®Ó nghiªncøu,híng dÉn        bæ   sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2