Thông tư 64/TC-TT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
63
lượt xem
1
download

Thông tư 64/TC-TT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 64/TC-TT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Sở văn hoá-thông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 64/TC-TT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  V¨n h o¸ ­  h « n g  tin s è  64/TC­T T  n g µ y 2 th¸ng 10  m  1996 h í ng  T n¨ d É n  ch øc  n¨ng, n hi Ö m   ô, q u y Ò n  h ¹ n v µ  t æ  c h ø c c ñ a thanh  v tra  ë  V¨n  S h o¸ ­  h « n g  tin T ­ Thùc  Ön  Òu  quyÕt  nh  è    hi §i 3  ®Þ s 345/TTg  µy  ng 27/5/1996  ña  ñ ­ c Th t íng ChÝnh  ñ  Ò   chøc    ph v tæ  thanh    µ   ícvÒ   traNh n   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin;Sau    khi cã    Õn  èng  Êt cña  ý ki th nh   Thanh    µ   íct¹ c«ng    è  traNh n   i  v¨n s 1231/TTNN  µy  ng 14/8/1996 cña  µ    v Ban  chøc    é  Ýnh  ñ  ¹  tæ  c¸n b Ch ph t ic«ng    è  v¨n s 173/TCCP­ TC   µy  ng 14/9/1996. Bé  V¨n ho¸    ­ Th«ng    íng  Én  tinh d chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n,tæ     v  h  chøc  ña  c Thanh    ë  traS V¨n     ho¸ ­Th«ng    tintØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  íi y  äichung  µtØnh)nh  (d  ®© g   l    sau: I­ h ø c  n¨ng T h a n h  tra S ë  V¨n h o¸ ­ T h « n g  tin:  C Thanh    ë   traS V¨n      ho¸ ­ Th«ng    µ c¬  tinl   quan  éc  ë   thu S V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tin, óp Gi¸m  c  ë   gi   ®è S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ùc hiÖn  tinth   chøc  n¨ng Thanh    µ   traNh níc vµ    thanh    trachuyªn  µnh  ng V¨n ho¸    ­ th«ng    Ò   Êt b¶n, b¸o  Ý, in, tinv xu     ch     ph¸thµnh    s¸ch,®iÖn    ¶nh, nhiÕp    ¶nh, nghÖ   Ët biÓu  Ôn, m ü   Ët,th   thu   di   thu     viÖn,b¶o  ån b¶o  µng,qu¶ng    µ    Ünh  ùc    t  t   c¸o v c¸cl v kh¸ctrªn®Þa  µn     b tØnh. II­ hi Ö m  v ô , q u y Ò n  h ¹ n c ñ a thanh tra  N S ë  V¨n h o¸ ­ T h « n g  tin: 1/ Thanh    Óm     Öc  ùc hiÖn  Ýnh    traki travi th   ch s¸ch,ph¸p  Ët®èi  íic¸c   lu   v    c¬ quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  kinh tÕ, tæ      chøc    éi,®¬n  Þ  ò  x∙ h   v v trang vµ  äi   m c«ng  ©n  ÖtNam;  chøc,c¸nh©n  êinícngoµitrong c¸cho¹t®éng    d Vi   tæ     ng            V¨n ho¸ ­ Th«ng    µ  Þch  ô     tinv d v V¨n      ho¸ ­ Th«ng      a  µn  tintrªn®Þ b tØnh;thanh      tra, kiÓm    Öc  ùc hiÖn  Ýnh  travi th   ch s¸ch,ph¸p luËt, Öm   ô  îcgiao cña    ¬       nhi v®    c¸cc quan,®¬n  Þ,c¸nh©n  éc thÈm  Òn    v    thu   quy qu¶n  ýtrùctiÕp cña  ë. l      S 2/ KiÓ m     Öc  ùc hiÖn    Ýnh    travi th   c¸cch s¸ch,ph¸p luËt®èi víi   ¬            c quan  c¸c Nhµ   íc,tæ  n   chøc  kinh tÕ,tæ      chøc    éi,®¬n  Þ  ò  x∙ h   v v trang vµ  äi    m c«ng  ©n   d ViÖt Nam,  chøc,c¸ nh©n  êinícngoµië  Öt Nam     a     tæ     ng       Vi   trªn®Þ tØnh trong   c¸cho¹t®éng     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    µ  Þch  ô  tinv d v V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Ò   Êt víi tin. xu     § Gi¸m  c  ë  ®è S V¨n     ho¸ ­Th«ng    Ò   Õ   ¹ch,biÖn  tinv k ho   ph¸p,tæ    chøc  Öc  vi thanh  tra,kiÓm       tra trong    ¹t®éng  c¸c ho   V¨n  ho¸    ­ Th«ng    µ  Þch  ô  tinv d v V¨n ho¸    ­ Th«ng  tin. 3/ Ng¨n  õa,xö  ýc¸c viph¹m  µnh  Ýnh    ng   l       h ch trong c¸c ho¹t®éng       V¨n    ho¸ ­ Th«ng    µ  Þch  ô  tinv d v V¨n  ho¸  Th«ng      a   µn  ­  tintrªn ®Þ b tØnh theo  Èm   th quyÒn; x©y  ùng  µ    d v chØ  o    ®¹ c¸c thanh    traviªn,céng        t¸cviªnthanh        traë c¸c ®Þa  µn    µn  b trªnto tØnh. 4/ H íng  Én, kiÓm     Öc  ùc hiÖn      d  travi th   c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v c«ng    t¸cthanh  tra vµ  Öc    Õt  Õu  ¹i  è c¸o  ¹    ¬    vi gi¶iquy khi n ,t   tic¸c c quan, ®¬n  Þ  éc  Èm     v thu th quyÒn  qu¶n  ý Nhµ   íc cña  ë   µ    ¬  l  n  S v c¸c c quan, ®¬n  Þ   Së     v do  qu¶n  ý trùc l    tiÕp.KiÕn  Þ  íiGi¸m  c  ë     Õt  Õu    è c¸o  ÷ng  Öc  ∙    ngh v   ®è S gi¶iquy khi nai,t   nh vi ® gi¶iquyÕt,nhng  ¬ng  ù      ® s cßn  Õu  ¹ihoÆc     Ön  ã  Êu  Öu    ¹m  khi n   ph¸thi c d hi viph ph¸p  Ët.Trêng  îp kiÕn  Þ  lu   h  ngh kh«ng  îcchÊp  Ën  ×  c¸o lªnThanh  ®  thu th b¸o      tratØnh,Thanh    é  èihîp ®Ó     Õt.     traB ph     gi¶i quy
  2. 2 5/ Thùc  Ön    Òn  ¹n    hi c¸c quy h kh¸c quy  nh  ¹ c¸c kho¶n                ®Þ ti     1, 2, 3, 4, 5, 8, 9  Òu  cña  §i 9  Ph¸p  Önh  l Thanh    µ  Òn  ¹n  trav quy h quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu    ®Þ ti  5  5 cña NghÞ   nh  è  ®Þ s 244/H§BT  µy  ng 30/6/1990  ña  éi ®ång  é   ëng  Ò     c H  B tr v tæ chøc  ña  Ö   èng  c h th thanh    µ   ícvµ  Ön  traNh n   bi ph¸p b¶o  ¶m   ¹t®éng    ® ho   thanh  tra. 6/ Gióp    Gi¸m  c  ë  ®è S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    chøc  èihîp víi   µnh, tintæ  ph       ng c¸c   c¸c cÊp    a   ¬ng  ã  ªnquan    Óm      µnh      ¹m    ë ®Þ ph c li   ®Ó ki trac¸c h viviph ph¸p  Ët lu   trongc¸cho¹t®éng       V¨n     ho¸ ­Th«ng    µ  Þch  ô  tinv d v V¨n     ho¸ ­Th«ng tin. 7/ §îc quyÒn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh     x ph     h ch theo quy  nh  ¹  ®Þ tiPh¸p  Önh  l xö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  l    h ch ban  µnh  µy  h ng 19/7/1995,NghÞ   nh  è    ®Þ s 88/CP  ban  µnh  µy  h ng 14/12/1995  ña  Ýnh  ñ  µ    b¶n  c Ch ph v c¸c v¨n  ph¸p quy kh¸c cã    li   ªnquan. 8­ §îcquyÒn  ö  ông  éng         sd c t¸cviªnThanh      a   µn  Së   tratrªn®Þ b do  qu¶n  lýtheo    NghÞ   nh  è  ®Þ s 191/H§BT  ña  éi ®ång  é  ëng  c H  B tr (nay lµCh Ýnh  ñ)    ph   ban  µnh  µy  h ng 18/6/1990. III­T æ  c h ø c  T h a n h  tra S ë  V¨n h o¸ ­ T h « n g  tin:   1/Thanh    ë    traS V¨n      ho¸ ­ Th«ng    îctæ  tin®   chøc  ¹ trªnc¬  ë  èng  Êt l     s th i nh   tæ chøc  ña  c Thanh    ë   µ    é  Ën  traS v c¸c b ph thanh    trachuyªn ngµnh    V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Ön  ã  ña  ë  tinhi c c S V¨n     ho¸ ­Th«ng tin. Thanh    ë   tra S V¨n ho¸    ­ Th«ng    ã  tinc con  Êu  µ  µikho¶n  ¹  d v t  ti Kho  ¹c b  Nhµ   íc. n 2/ Thanh    ë    tras V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ã  tinc Ch¸nh  thanh    ã  õ 1  n     tra,c t   ®Õ 2 Phã Ch¸nh  thanh    óp viÖc  tragi   Ch¸nh  thanh    ô  tra,ph tr¸chtõng  é  Ën    b ph c«ng  viÖc  µ  ã    v c c¸c thanh    traviªn.ViÖc    Ö m,  Ôn  Ö m     bæ nhi mi nhi Ch¸nh thanh   tra Së V¨n     ho¸ ­Th«ng    Chñ  Þch  û   tindo  t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Õt ®Þnh  quy   theo  ®Ò  nghÞ   ña  c Gi¸m  c  ë   ®è S V¨n  ho¸  Th«ng    Öc    Ö m,  Ôn   ­  tin.Vi bæ nhi mi nhiÖ m   ã  Ph thanh    ë  traS V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Gi¸m  c  ë  tindo  ®è S V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tinquyÕt ®Þnh      theo ®Ò   Þ  ña    ngh c Ch¸nh  thanh    ë  traS V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin. 3/ Thanh    ë     traS V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ã    é  Ën  tinc c¸c b ph nghiÖp  ô  v thanh    tra bao  å m   g thanh    µ   ícvµ  traNh n   thanh   trachuyªn ngµnh.   BiªnchÕ   ña    c Thanh    ë  khèil ng c«ng  Öc  µy  µng  ín, ¹m    traS do   î   vi ng c l  ph vi qu¶n  ýngµnh,qu¶n  ýx∙héitrªnlÜnh  ùc  l    l        v V¨n      ho¸ ­ Th«ng    µy  µng  ßi  tinng c ® hái cao h¬n, nhÊt lµ viÖc tiÕp tôc tr Ón khai i  NghÞ  ®Þnh  87/CP  ngµy  12/12/1995  ña  Ýnh  ñ..  Õu   c Ch ph .n chØ   è  Ý sè  b tr   biªn chÕ    tr c ®©y   ×   nh í   th   khã  ã  Ó  µn  µnh  ètnhiÖ m   ô  îcgiao.Do    ú theo  èil ng c«ng  c th ho th t  v®    ®ã tu   kh  î   viÖc  ña  õng  ct tØnh  µ   ñ   Þch  û   m Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Õt  nh   µ  quy ®Þ v n»m  trongtæng  è    Õ   ña  ë    s biªnch c S V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin. Khi tiÕn  µnh  Óm       h ki tra,thanh    îc thµnh  Ëp  éikiÓm     éikiÓm   tra®   l §  tra.§   tra V¨n    ho¸  Th«ng    µ lùc l ng  ­  tin l    î chuyªn  tr¸ch tham    gia  éi kiÓm     ªn §  tra li   ngµnh  theo kho¶n  §iÒu    Çn  I ña  2  1, ph II c ChØ   Þ th 814/TTg  ban  µnh  µy  h ng 12/12/1995  ña  ñ íng  Ýnh  ñ. §éi kiÓm     Ch¸nh  c Th t Ch ph     tra do  thanh    ã  tra,Ph Ch¸nh  thanh    tra,Thanh      ô  traviªnph tr¸ch,® îc sö  ông  ùc l ng  éng        d l  î c t¸cviªn Thanh      a  µn  Ön, quËn, thÞ    µnh  è  ùcthuéc tØnh  tratrªn®Þ b huy     x∙,th ph tr     theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 191/H§BT  ban  µnh  µy  h ng 18/9/1990. Sè  îng  éng       lc t¸c viªn thanh    ú thuéc vµo  Öm   thanh    ña  õng ®Þa  ¬ng  Chñ  Þch  tratu     nhi vu  trac t   ph do  t Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Õt ®Þnh. quy  
  3. 3 C¨n  nh÷ng  éi dung  ¹  cø  n  t iTh«ng   nµy, Chñ   Þch  û   t   t U ban  ©n  ©n   nh d tØnh  èihîp víi é  ph       V¨n      B ho¸ ­ Th«ng    tinchØ  o  Ön  µn  chøc  ®¹ ki to tæ  thanh    tra Së   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    µ  ùc hiÖn  Öm   ô,quyÒn  ¹n  tinv th   nhi v  h thanh    traV¨n      ho¸ ­ Th«ng      a   µn  a   ¬ng. Trong    ×nh thùc hiÖn, n Õu  ã  íng tintrªn®Þ b ®Þ ph   qu¸ tr       cv   m ¾c   ph¶n  ¶nh  Ò   é  v B V¨n     ho¸ ­Th«ng      öa  æi,bæ   tin®Ó s ®   sung  cho  ïhîp. ph  
Đồng bộ tài khoản