intTypePromotion=1

Thông tư 65/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
41
lượt xem
1
download

Thông tư 65/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 65/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 65/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é   µi h Ý n h  s è  65/1999 T T­B T C  n g µ y  07 th¸ng 6 n¨ m  1999 B t  c H í ng d É n  th ù c  Ö n  c«n g  k hai  µi h Ý n h  ® è i víi hi t  c   d o a n h  n g hi Ö p  N h µ  n íc ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 59/CP  µy  ng 03/10/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  hµnh Qui  Õ   ch qu¶n  ý tµi chÝnh  µ h¹ch  l    v to¸n kinh    doanh  i  íidoanh   ®è v   nghiÖp  µ   íc; Nh n   ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 27/1999/N§­   µy  CP ng 20/04/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öc  öa  æi,bæ   v vi s ®   sung  Quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  ¹ch to¸nkinh doanh  i  l  h       ®è víidoanh    nghiÖp  µ   íc ban  µnh  Ìm  Nh n   h k theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 59/CP  µy  ng 3/10/1996 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 07/1999/N§­   µy  CP ng 13/02/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  ban  µnh  h Quy  Õ   ùc hiÖn  ©n  ñ    ch th   d ch ë doanh  nghiÖp  µ   íc; Nh n   ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 225/1998/Q§­TTg  µy  ng 20/10/1998  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc ban  µnh    ph v vi   h Qui  Õ   ch c«ng  khaitµichÝnh  i víi ©n      ®è    ng s¸ch Nhµ   ícc¸c cÊp, c¸c ®¬n  Þ  ù    ©n    n       v d to¸nng s¸ch,c¸c doanh     nghiÖp  µ   Nh nícvµ    Ü   ã  ån    õc¸ckho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n;   c¸cqu c ngu thu t     ®ã g c nh d Bé   µi chÝnh  íng  Én  ùc  Ön  T  h d th hi c«ng khai tµichÝnh  i  íidoanh     ®è v   nghiÖp  µ   ícnh  Nh n   sau: I. ô c  ® Ý c h  c « n g  k h ai t µi h Ý n h  ® è i v íi  m  c d o a n h  n g hi Ö p  N h µ  n í c  ­ Thùc  Ön  ng  n   Òn  ¹n,nghÜa  ô  µ    hi ®ó ®¾ quy h  v v tr¸chnhiÖ m   ña  êi   c ng   lao ®éng    trong viÖc  ùc hiÖn  ©n  ñ      th   d ch ë doanh nghiÖp  µ   íc,thùc hµnh  Nh n     tiÕtkiÖm  èng    Ý, chèng    ch l∙ngph   tham  òng,n©ng  nh   cao  Öu  hi qu¶  ¹t®éng  ho   s¶n  Êtkinhdoanh,b¶o  µn  µ    iÓnvèn  µ   íc. xu       to v ph¸ttr   Nh n   ­ Th«ng b¸o cho    ¬  c¸c c quan qu¶n  ý cña  µ   íc cã  l  Nh n   c¨n  ®¸nh    cø  gi¸ t×nh  ×nh  µ  Öu  h v hi qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña  c doanh  nghiÖp, tõ ®ã   ã     c biÖn ph¸p t¨ng  êng     c qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp.  ­ Lµ  cø      µ  u      c¨n  ®Ó c¸c nh ®Ç t trong vµ  µi níc nghiªncøu  µ  Õt    ngo       v quy ®Þnh  Öc  u    µo  vi ®Ç tv doanh  nghiÖp;c¸c chñ  î ®¸nh       n  gi¸kh¶  n¨ng  thanh    to¸n c¸ckho¶n  î®Õ n   ¹n.   n  h II. é i d u n g  v µ  h × n h  thøc c « n g  k h ai t µi h Ý n h  n  c 1.C«ng    khai®èi víi µ   íc:      Nh n   ­ Hµng    n¨m  doanh nghiÖp  µ   íc ®éc  Ëp,doanh  Nh n   l  nghiÖp  µnh    th viªn h¹ch to¸n ®éc  Ëp  µ  Çn  ¹ch    l v ph h to¸n tËp    trung  ña  c Tæng  c«ng    µ   íc ty Nh n   ph¶ilËp  µ  öi b¸o  tµichÝnh    vg  c¸o    cho  ¬  c quan  µ   íc theo  Nh n   quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh.C¸c    Tæng  c«ng    µ   ícph¶itæng  îp vµ  öib¸o    µichÝnh  µn  tyNh n     h   g   c¸o t   to
  2. 2 T æng  c«ng    ty cho  ¬  c quan qu¶n  ý tµichÝnh  l    doanh nghiÖp  µ   íc cïng Nh n     cÊp.Tæng  ôc  Õ   µ  ¬    c Thu v c quan  Õt ®Þnh  µnh  Ëp doanh  quy   th l  nghiÖp.  ­  éi  ng   H ®å qu¶n  Þ  tr hoÆc  Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  ®èi íidoanh  (  v   nghiÖp  µ   íc kh«ng  ã  éi  ng  Nh n   c H ®å qu¶n  Þ)cã  tr   tr¸chnhiÖ m     ×nh      gi¶itr c¸c vÊn    µichÝnh  ®Ò t   theo  cÇu  ña    ¬  yªu  c c¸c c quan  µ   íckhithùc hiÖn  Nh n       chøc  n¨ng  qu¶n  ýtheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ. l    ®Þ c Ch ph 2.C«ng    khai®èi víi chøc       tæ  §¶ng,®oµn  Ó  µ  êilao ®éng    th v ng     trong néi    bé  doanh nghiÖp:   Sau    Õt  óc  ý, n¨m  µichÝnh, Héi  ng  khi k th qu   t    ®å qu¶n  Þ hoÆc   tr   Gi¸m  ®èc doanh nghiÖp  ®èi víidoanh  (    nghiÖp kh«ng  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ)cã  tr   nghÜa  ô  v c«ng khaim ét  è  ×nh  ×nh  µichÝnh  µ  Öc    Õt  Òn  î   st h t  v vi gi¶iquy quy l  i cña  êilao®éng  ng     trongdoanh    nghiÖp    nh sau: a) Néi dung     c«ng  khai: +  C«ng khait×nh  ×nh  µis¶n, c¸c kho¶n  î ph¶i tr¶,vèn  µ  íc,c¸c   h t     n     nh n     quÜ,    c¸c kho¶n  doanh    thu,tæng  îp    Ý   h chiph s¶n  Êt,kÕt  xu   qu¶ kinh doanh,     t×nh  ×nh  ép  ©n  h n ng s¸ch  µ   íc,nép  Nh n   BHXH,  BHYT,  kinh phÝ     c«ng  oµn, ®   t×nh  ×nh    ng  µ    Ëp  ña  êilao ®éng  h lao ®é v thu nh c ng     trong doanh    nghiÖp,c¸c    kho¶n  Êp    ña  ©n  c ph¸tc Ng s¸ch Nhµ   íctheo m É u   Óu  nh  Ìm.   n    bi ®Ý k + B¶n  b¸o  gi¶itr×nh (hoÆc  c¸o      thuyÕt minh) t×nh      hinh qu¶n  ývèn, tµi l     s¶n,qu¶n  ýdoanh      Ý, tinhh×nh  ùc hiÖn    Ýnh    l  thu,chiph     th   c¸c ch s¸ch chÕ       ®é tµichÝnh, viÖc  dông    Ön      ¸p  c¸c bi ph¸p  Ò   ùc  µnh  ÕtkiÖm,  èng    v th h ti   ch l∙ng phÝ,  èng  ch tham  òng  ¹  nh t idoanh nghiÖp. §Æc   Öt lµ viÖc  ùc  Ön      bi     th hi c¸c quyÒn  î cña  êi lao ®éng   tiÒn ¬ng, tiÒn  ëng, BHXH,  l i ng     nh l   th   BHYT   µ    v c¸c phóc  îkh¸c. l i C¨n  vµo  Æc   iÓ m   µnh  Ò   cø  ® ® ng ngh kinh doanh  µ  i îng  Õp  Ën    v ®è t ti nh th«ng    ña  tin c doanh  nghiÖp, Héi  ng    ®å qu¶n  Þ  tr hoÆc   Gi¸m  c  ®èi víi ®è (     doanh  nghiÖp  µ   íckh«ng  ã  éi ®ång  Nh n   cH  qu¶n  Þ)tho¶ thuËn  íi êng  ô  tr     v  Th v §¶ng  û,  u Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn   ÷ng  éi dung  µo  Çn  ® nh n  n c th«ng    b¸o ®Þnh   ú  i  íil∙nh ®¹o  ñ  èt cña  k ®è v     ch ch   c¸c  chøc  tæ  §¶ng, ®oµn  Ó,      th c¸c phßng  ban trong doanh    nghiÖp,nh÷ng  éidung  µo  Çn    n  n c th«ng  ®Õ n     b¸o  c¸c ph©n  ëng, tæ  i  x   ®é s¶n  Êt vµ  êi lao ®éng  xu   ng     trong doanh    nghiÖp.V¨n      b¶n c«ng  è  b c«ng  khaiph¶ido  ñ   Þch  éi ®ång      Ch t H  qu¶n  Þ hoÆc   tr   Gi¸m  c  ®èi ®è (   víi  doanh nghiÖp  µ   íckh«ng  ã  Nh n   c H§QT)  ý    µ  ng  Êu. k tªnv ®ã d b) H×nh    thøc c«ng    khai: Héi ®ång    qu¶n  Þ,Gi¸m  c  tr   ®è doanh  nghiÖp  èihîp  íitæ  ph   v   chøc  c«ng  ®oµn  ùa chän  ×nh  l  h thøc c«ng khaiphï hîp víi õng  i t ng tiÕp nhËn         t ®è  î     th«ng  tin, ô  Ó:   th c ­ §¹ihéic«ng  ©n        nh viªnchøc  µn thÓ  (to   hoÆc   ibiÓu) tiÕn hµnh  õ tæ  ®¹       t  (®éi)s¶n  Êt,phßng    xu   (ban), n   µn   ®Õ to doanh  nghiÖp.  ­ Th«ng b¸o trong    éc  äp  nh  ú   c¸c cu h ®Þ k c¸n  é  ñ  èt cña  b ch ch   doanh  nghiÖp. ­ Phæ   Õn    bi trong c¸c cuéc  äp     h doanh nghiÖp    ©n  ëng, tæ  ®éi), ë ph x  (   phßng (ban)do    chuyªn m«n  chøc.   tæ  ­ Th«ng    b¸o  ¹    éc  äp  ña  chøc  ti c¸c cu h c tæ  C«ng  oµn  µ    chøc  ® v c¸c tæ  chÝnh  Þx∙héikh¸ctrongdoanh  tr           nghiÖp.  
  3. 3 ­ Th«ng    b¸o b»ng v¨n b¶n hoÆc   n  È m   öi ®Õ n   õng  (®éi)s¶n  Ê ph g  t tæ    xuÊt,tõng  ©n  ëng, phßng    ph x   (ban),hoÆc     niªm  Õt  y c«ng  khait¹  a   iÓ m    i ®Þ ® thuËn  îtrongdoanh  l i   nghiÖp.   ­Th«ng  qua  Ö   èng    b¸o  h th truyÒn  thanh  trongdoanh    nghiÖp.   3. C«ng khai ra  µi doanh    ngo   nghiÖp  µ ®Ó     µ  u   , c¸c kh¸ch l  c¸c nh ®Ç t       hµng  ã    quyÕt ®Þnh    c c¨n cø    c¸cquan  Ö   h kinh tÕ  íi   v  doanh nghiÖp: Nh÷ng  éidung  Çn  n  c c«ng  è b c«ng  khaivíi   µ  u    µ      nh ®Ç tv kh¸ch hµng  c¸c   lµ:Vèn  iÒu  Ö  ùc cã  ¹  êi®iÓ m     ® l th   t i   th c«ng khai,c¸c kho¶n  î ph¶itr¶,(trong    n       ®ã   râ kho¶n  îqu¸ h¹n), ¬  Êu  µis¶n  µ  Õt  nªu    n      c t  c v k qu¶  kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp.Ngoµi ra,doanh       nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm     êitheo    cÇu    tr¶l   c¸c yªu  kh¸c  tuú theo m çi quan  Ö   íi   ñ  îvµ    µ  u  .      h v   ch n   c¸cnh ®Ç t c¸c §èi víinh÷ng     doanh nghiÖp  ¹t®éng  ho   c«ng  ch  Ý trong  Ünh  ùc  èc  l v qu phßng, an    ninh  kh«ng  îc phÐp  ®  c«ng  khai sè  Öu  Ò   µis¶n    li v t   chuyªn  ïng  d phôc  ô  èc  v qu phßng,an   ninh. III.th êi ® i Ó m  c « n g  k h ai     Thêi ®iÓ m     c«ng khaitµichÝnh  i  íic¸c doanh     ®è v     nghiÖp  µ   íc quy  Nh n   ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  t i 11  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 225/1998/Q§­ TTg  µy  ng 20/11/1998 cña    Thñ íng Ch Ýnh  ñ,cô  Ó    t  ph   th nh sau: C«ng khaitµichÝnh  ña     c doanh  nghiÖp  µ   íc® îcthùc hiÖn  nh  ú  Nh n       ®Þ k theo  Ý   µ  qu v n¨m.  êi ®iÓ m   Th   c«ng khaitµichÝnh  µng  Ý   µ     h qu v n¨m  îc qui ®   ®Þnh  cho  õng h×nh  t  thøc    c«ng khainh    sau: ­ Sau  ngµy  Ó   õ ngµy  èicïng  ña  Ý   µ    60  k t  cu   c qu v n¨m  i  íih×nh  ®è v   thøc  ph¸thµnh  n  È m     Ê ph (C¨n cø  è  Öu ®Ó     s li   c«ng  khailµc¸cb¸o c¸o quyÕt to¸ntµi               chÝnh  µng  ý  µ  h qu v n¨m  ∙  îclËp theo qui®Þnh  Ön  µnh). ®®        hi h ­ Sau  ngµy  Ó   õ ngµy  èicïng  ña  Ý   µ    30  k t  cu   c qu v n¨m  i  íih×nh  ®è v   thøc  c«ng khainiªm  Õt  ¹    y ti doanh nghiÖp (c¨n cø  è  Öu    s li b¸o  c¸o nhanh  ña    c c¸c doanh nghiÖp  i víi   ¬  ®è     c quan  c¸c qu¶n  ýNhµ   íccã  ªnquan). l  n   li   ­ Sau  ngµy  Ó   õ ngµy  èicïng  ña  Ý   µ    15  k t  cu   c qu v n¨m  i  íih×nh  ®è v   thøc  b¸o    c¸o trong c¸c kú  äp  éinghÞ  ña      h h  c doanh nghiÖp  (C¨n cø  è  Öu b¸o      s li   c¸o nhanh  ña  c doanh  nghiÖp).  IV­ tr¶ l êi h Ê t v Ê n  c 1. C¸c  chøc, c¸ nh©n  îc tiÕp  Ën    tæ     ®  nh th«ng    tinc«ng khai tµichÝnh     theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy  ã  Òn  Êt vÊn  Ò     éidung  ®Þ ti  tn c quy ch   v c¸c n   c«ng khai   tµichÝnh.   2. Héi ®ång     qu¶n  Þ,Gi¸m  c  tr   ®è doanh nghiÖp  ùc hiÖn  th   c«ng khaitµi    chÝnh  ph¶itr¶lêi ÊtvÊn  Ò     éidung      ch   v c¸cn   c«ng khaitµichÝnh.    3. C¸c  Êt  Ên  ch v ph¶i ® îc tr¶ lêicho  êi chÊt  Ên  Ë m   Êt        ng   v ch nh sau    5 ngµy  Ó   õ ngµy  Õp nhËn  éidung  Êt vÊn. Trêng  îp néidung  Êt vÊn  k t  ti   n  ch     h    ch   phøc  ¹p, Çn  Òu  êigian ®Ó   Èn  Þ    êi × ph¶ihÑn  ¹ ngµy    êi t  c nhi th     chu b tr¶l     th   l i tr¶l  
  4. 4 cô  Ó  th cho  õng  êi chÊt vÊn, nhng  èi®a   t ng       t   kh«ng qu¸  ngµy  Ó   õ ngµy  20  k t  tiÕp nhËn  éidung  ÊtvÊn.   n  ch   4. Néi dung    Êt vÊn  µ    êichÊt vÊn     c¸c ch   v tr¶l     ph¶i® îcc«ng     khaicïng víi      nh÷ng  éidung  n  c«ng  khaitµichÝnh     kh¸c tí nh÷ng  i îng  Õp  Ën   i   ®è t ti nh th«ng  tinc«ng    khaivµo  ÷ng  êi®iÓ m   µ    nh th   v b»ng    ×nh  c¸ch thøc c«ng    khaitheo      quy ®Þnh  ña  c Th«ng   µy. tn V­ ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h 1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ    tn c hi l   15  k t  k v thay thÕ  ôc     M IIvÒ     "C«ng  è b c«ng khaib¸o    µichÝnh  µng    c¸o t   h n¨m  ña  c doanh  nghiÖp  µ   Nh níc"qui ®Þnh  ¹     tiTh«ng    è  TC/TCDN   µy  t s 73  ng 12/11/1996  íng  Én  Ëp, "H d l  c«ng  è  b c«ng khaivµ  Óm    c¸o tµichÝnh,kiÓm    Õ         ki trab¸o        trak to¸nc¸c doanh  nghiÖp  µ   íc"vµ  iÓ m     ôc  vÒ   Nh n   ® 3, M IV  "C«ng  khai    b¸o    µichÝnh  µng  c¸o t   h n¨m"    nh  ¹  qui ®Þ tiTh«ng   è  TC/TCDN   µy  t s 06  ng 24/02/1997  íng  Én  Õ   "H d ch ®é   qu¶n  ýtµichÝnh  i víi l    ®è     doanh nghiÖp  µ   ícho¹t®éng  Nh n     c«ng  ch" cña  Ý  Bé  µichÝnh. T    2. Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu   ã  íng  ¾ c     tr th hi n cv m ®Ò nghÞ  c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc ph¶n  Nh n   ¶nh  Þp  êivÒ   é   µi  Ýnh    k th   B T ch ®Ó nghiªn cøu, bæ       sung,söa  æi.   ® c«n g  khai m é t s è  ch Ø  tiªu t µi h Ý n h    c    § èi víi c¸c t æ  c h ø c §¶ n g, ® o µ n  th Ó  v µ n g êi lao ® é n g  trong  éi b é  d o a n h  n g hi Ö p n ChØ     tiªu N¨m   ý)tr c (qu   í N¨m   ý)b¸o c¸o (qu     1­ Tµis¶n u  ng    l ®é ­Vèn    b»ng  Òn ti ­§Çu   µichÝnh  ¾n  ¹n   tt   ng h ­C¸c    kho¶n  îph¶ithu n    ­C¸c    kho¶n  îkhã  ßi n  ® ­Hµng  ån kho   t  ­Tµis¶n u  ng     l ®é kh¸c 2­ Tµis¶n  è  nh  µ  u    µih¹n    c ®Þ v ®Ç td   ­Nguyªn    µis¶n  è  nh   gi¸t   c ®Þ ­Gi¸trÞhao      mßn   ükÕ lu   ­§Çu   µichÝnh  µih¹n   tt   d  ­Chi phÝ  ©y  ùng  ¬     xd c b¶n  ë  d dang ­C¸c    kho¶n  ý  ý,ký  îcdµih¹n k qu   c     3­ Nî    ph¶itr¶:   a.Nî  ¾n  ¹n:   ng h ­Trong      ¹n tr¶   ®ã qu¸ h   b.Nî  µih¹n:  d  Trong      ¹n tr¶ ®ã qu¸ h  
  5. 5 4­ Nguån  èn   ü   v ­qu ­ Nguån  èn  v kinh  doanh  èn  ñ  ë  (v ch s h÷u) ­Chªnh  Öch  ¸nh    ¹tµis¶n   l ® gi¸l     i ­Chªnh  Öch  ûgi¸   l t  ­Quü     iÓnkinh doanh   ph¸ttr     ­Quü   ù  ÷   d tr ­L∙i a  ©n  èi    ch ph ph ­Quü     khen  ëng,phóc  î th   li ­Nguån  èn  u    ©y  ùng  ¬    v ®Ç tx d c b¶n 5­ C¸c  ü   qu a.Quü   u      iÓn   ®Ç tph¸ttr +  è    u   ú S d ®Ç k +  è  Ých trong kú S tr     +  è  ∙    S ® chitrong kú   Trong ®ã: Chi cho ®µo  t¹o åi dìng  b   n©ng  cao  ×nh ®é   êilao®éng tr   ng     b.Qu Ü   ù    d phßng  µichÝnh t  +  è    u   ú S d ®Ç k +  è  Ých trong kú S tr     +  è    S chitrong kú  c.Qu Ü   î Êp  Êt  Öc  µm   tr c m vi l +  è    u   ú S d ®Ç k +  è  Ých trong kú S tr     +  è    S chitrong kú  d.Qu Ü     khen  ëng   óc  î th ­ph l i +  è    u   ú S d ®Ç k +  è  Ých trong kú S tr     +  è  ùc chitrongkú S th       Trong  :  ®ã Chi  cho  ôc    ch  ©n  m ®Ý nh ®¹o,x∙héi    6.K Õt    qu¶  kinhdoanh   ­S¶n îng s¶n  È m   ñ  Õu   l  ph ch y ­Tæng    doanh  thu: Trong  :    õtrî Êp,trî   ña  µ   ®ã thu t     c     c Nh gi¸ níc ­Tæng    Ý:   chiph Trong  : ®ã +    Chi cho  ¹t®éng  ho   qu¶n  ý l +    Õp kh¸ch Chi ti   +    éinghÞ, giao dÞch Chi h       +    Chi hoa  ång,m«i  í h   gi i +  Chi  Òn  ¹t do    ¹m  îp  ng  ti ph   vi ph h ®å kinhtÕ   ­Tæng      ç  ).   l∙(+), (­ iL
  6. 6 Trong  :®ã +  õ  ¹t®éng  T ho   kinhdoanh   +  õ  ¹t®éng  T ho   mua  tÝn  Õu,tr¸ b¸n  phi     i phiÕu,cæ   Õu   phi + Cho  thuª, kho¸n tµi    s¶n +  õ  îng b¸n,thanh  ýtµis¶n T nh     l    +  ¹t®éng  ªndoanh,li   Õt Ho   li     ªnk +      Õu, l∙ tiÒn  öi,tiÒn    L∙icæ phi   i   g  cho vay ­Tæng  îtøc sau  Õ    Ëp  l    i thu thu nh doanh  nghiÖp ­Lç  ükÕ   lu   7.Nép  ©n    Ng s¸ch Nhµ   íc   n ­C¸c    kho¶n  Õ  thu ph¶inép   ­C¸c    kho¶n  Õ  ∙  ép  thu ® n trong kú   8. C¸c kho¶n nép vÒ  BHYT, BHXH,  kinhphÝ    C§ ­Tæng  è    s ph¶inép  ­Sè  ∙  ép    ® n trong kú   9.Ng ©n    s¸ch Nhµ   íccÊp:   n  ­Vèn  Çu     § tXDCB ­Vèn u  ng   l ®é ­Kinh  Ý  ù    ph s nghiÖp ­TrîcÊp,trî       gi¸ 10.Lao  ng   ®é ­Tæng   è  s lao  ng  ×nh  ©n  ®é b qu trong  kú +  îp  ng  ¾n  ¹n H ®å ng h +  îp  ng  µih¹n H ®å d   11.Thu  Ëp   nh ­Tæng  ü ¬ng   qu l ­Thu  Ëp    nh kh¸c ­TiÒn ¬ng  ×nh  ©n   l b qu ­Thu  Ëp  ×nh  ©n   nh b qu Ghi chó:   ­ §èivíidoanh       nghiÖp  ã    ¹m  c viph ph¸p  Ëtph¶ibæ   lu     sung  chØ  : Òn  ¹tviph¹m   tiªu Ti ph     ph¸p  Ët tr¸ch nhiÖm   ña  lu     c doanh  nghiÖp (kh«ng  îc h¹ch  ®  to¸n vµo    Ý   ¹t®éng    chi ph ho   kinh  doanh,chiphÝ  ¹t®éng     ho   kh¸c) ­§èivíi      doanh  nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  Nh n     c«ng  ch    Ý bæ sung  ét  è  m s chØ    tiªusau: +  Doanh    õho¹t®éng  thu t     c«ng  ch. Ý +    Ý  õho¹t®éng  Chi ph t     c«ng  ch. Ý +      îctõho¹t®éng  L∙i ®       thu c«ng  ch Ý +  ©n  Ng s¸ch Nhµ   íccÊp    òiKT­PL.   n  haiq  
  7. 7 Doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËtvÒ   Ýnh  Ýnh    ña    è  iÖu c«ng    tr     t ch x¸cc c¸cs l   khaitµichÝnh.    chñ  Þch  éi®ång  t h  qu¶n  Þ tr gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2