intTypePromotion=1

Thông tư 65/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:38

0
85
lượt xem
5
download

Thông tư 65/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 65/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đối với doanh nghiệp trong quân đội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 65/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA TH¤ N G     T c ñ a  é   u è c  h ß n g  s è   Bq p 65/2003/TT­B Q P  n g µ y 05  th¸ng 6 n¨ m  2003  h í ng d É n  th ù c  Ö n  m é t  è  ® i Ò u  c ñ a N g h Þ  ® Þ n h   hi s s è  41/2002/N§­C P  n g µ y  11 th¸ng  n¨ m  2002 c ñ a C h Ý n h   h ñ   4  p v Ò  c h Ý n h  s¸ch ® è i víi lao ® é n g  d«i d  d o  s ¾ p  x Õ p  l¹i     d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc ® è i víi n  c¸c  d o a n h   g hi Ö p  trong Q u © n  ® é i n Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 41/2002/N§­   µy  CP ng 11/4/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chÝnh  s¸ch ®èi víi   ng      s ¾p  Õp  ¹ doanh        ®é d«id do  lao x l  i nghiÖp  µ  íc,Th«ng   è  nh n   ts 11/2002/TT­ BL§TBXH   µy  ng 12/6/2002  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héih­ v X∙    íng  Én  ùc  Ön  ét  è  iÒu  ña  d th hi m s® c NghÞ   nh   è  ®Þ s 41/2002/N§­ CP, Th«ng   sè  t 11/2003/TT­ BL§TBXH   µy  ng 22/5/2003  íng  Én  öa  æi,    h d s ® bæ sung  Th«ng   sè  t 11/2002/TT­ BL§TBXH   µy  ng 12/6/2002,Bé   èc    Qu phßng (BQP)  íng  Én  ùc hiÖn  h d th   ®èi víi       doanh  c¸c nghiÖp  trong Qu © n   i nh    ®é   sau: I. H ¹ M  VI ¸P D ô N G  P 1. C¸c    doanh nghiÖp  µ  íctrong Qu © n   i (viÕtt¾t lµdoanh  nh n     ®é        nghiÖp  ©n   qu ®éi),  bao  å m:  g 1.1.C¸c    doanh nghiÖp  ©n  i  ùc hiÖn  ¬  Êu  ¹ theo  qu ®é th   c c li   quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 17  ña  é  ËtLao  ng, gå m: c B lu   ®é   ­Doanh    nghiÖp  ÷100%   èn  µ  íc. gi   v nh n C«ng      Çn  îcchuyÓn  õ doanh  tycæ ph ®  t  nghiÖp  ©n  i cã  ¬ng    ¬  Êu  qu ®é   ph ¸n c c l¹  îc BQP     Ën  i  ® x¸c nh trong vßng  th¸ng kÓ   õ ngµy  îc cÊp  Êy  12    t  ®  gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinh doanh    theo LuËt Doanh      nghiÖp. 1.2.Doanh    nghiÖp  ©n  i thùc hiÖn  ¬  Êu  ¹ theo    ×nh  qu ®é     c c l  i c¸c h thøc chuyÓn   ® æi  å m:  g ­Doanh    nghiÖp  ©n  i chuyÓn  µnh  qu ®é   th c«ng      Çn. tycæ ph ­Doanh    nghiÖp  ©n  i thùc hiÖn    Ëp,hîp nhÊt. qu ®é     s¸p nh     1.3.Doanh    nghiÖp  ©n  i bÞ    Ó,ph¸ s¶n. qu ®é   gi¶ith     2. C¸c    doanh nghiÖp  Ó  ®¬n  Þ  ô  éc  (k c¶  v ph thu doanh  nghiÖp  ¹ch  h to¸n ®éc    lËp chuyÓn  µnh  th c«ng      Çn)  ùc  Ön    Ön  ty cæ ph th hi c¸c bi ph¸p  ¬  Êu  ¹ theo    cc li  quy ®Þnh  ¹  iÓ m     iÓ m     ti ® 1.1,® 1.2 kho¶n  nªu    1  trªnph¶i® îc Bé   èc      Qu phßng  phª  Öt  duy hoÆc     Ën  ¬ng    ¬  Êu  ¹tronggiai o¹n  õngµy  x¸cnh ph ¸n c c l   i    ® t  26/4/2002 ®Õ n   Õt  µy    h ng 31/12/2005. 3. C¸c    doanh nghiÖp  Þ     Ó, ph¸  b gi¶ith   s¶n trong giai®o¹n  õ ngµy     t  26/4/2002  ®Õ n   Õt  µy  h ng 31/12/2005  ph¶i cã    quyÕt  nh     Ó  ®Þ gi¶ith hoÆc   tuyªn bè    ph¸   s¶n doanh  nghiÖp  ña  ¬  c c quan  ã  Èm  Òn. c th quy
 2. 2 4.§èivíi      C«ng      Çn  îcchuyÓn  æi  õdoanh  tycæ ph ®  ® t  nghiÖp  ©n  i cã  êi qu ®é   th   gian  ¹t®éng  ho   kh«ng    th¸ng (kÓ  õ ngµy  îc cÊp  Êy  qu¸ 12    t  ®  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    theo  Ët Doanh  Lu   nghiÖp) cã  ¬ng    ¬  Êu  ¹ do  éi ®ång    ph ¸n c c l   H   i qu¶n  Þ tr   quyÕt ®Þnh  µ  ã    Ën  ña  é  èc    v c x¸cnh c B Qu phßng. II. è I T ¦î N G ¸P D ô N G    § Ng êi lao ®éng  d«i d ® îc hëng chÝnh s¸ch quy ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh  sè  i 41/2002/N§­CP,  ô  Ó    c th nh sau: 1.§èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  ©n  i bÞ    Ó  qu ®é   gi¶ith hoÆc     ph¸ s¶n,bao  å m:   g 1.1.Ng êilao ®éng  éc diÖn  Ón  ông       thu   tuy d theo  ×nh  h thøc  îp ®ång    ng  h  lao ®é (H§L§) ® îctuyÓn  µo  µm  Öc  ícngµy     v l vi tr   26/4/2002 (thêi®iÓ m   ã  Öu  ùcthihµnh      c hi l     NghÞ   nh  è  ®Þ s 41/2002/N§­ CP) theo  ¹  îp  ng    ng  lo ih ®å lao ®é kh«ng    nh  êi x¸c ®Þ th   h¹n hoÆc   îp ®ång    ng    nh  êih¹n  õ1    h  lao®é x¸c®Þ th   t   n¨m  n   n¨m. ®Õ 3  1.2.Ng êi lao ®éng  éc  Ön  Ón  ông       thu di tuy d theo  ×nh  h thøc H§L§ hoÆc   éc thu   diÖn  quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti ® 1.2 kho¶n  M ôc    ña  1  IIc Th«ng   è  t s 91/2002/TT­ BQP   µy  ng 08/7/2002  ña  c BQP   Ò   Öc  íng dÉn  ùc hiÖn  Õ     îp  ng    ng  v vi h   th   ch ®é H ®å lao ®é trong   doanh  nghiÖp  ©n  i,nhng  ¹ thêi®iÓ m   ¾p  Õp  ¹ vÉn  a  ùc hiÖn  qu ®é   ti     s x l i ch th   giao kÕt    H§L§  b»ng    v¨n b¶n  ×  th chØ  dông  ¸p  cho  ÷ng  êi ® îctuyÓn  ông  µo  µm  Öc  nh ng     d v l vi tr c ngµy  í  30/8/1990  êi®iÓ m   ã  Öu  ùc thihµnh  ña  (th   c hi l     c Ph¸p  Önh  îp  ng    l H ®å lao ®éng). 2. §èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  ©n  i kh«ng  éc diÖn    Ó,ph¸ s¶n  ng  qu ®é   thu   gi¶ith     nh ® îcs ¾p  Õp  ¹ theo    x l i quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è  ®Þ ti   ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  ng 26/4/2002  cña  ñ íng  Ò   Th t v ban  µnh  h Tiªu chÝ, danh  ôc  ©n  ¹  ¾p   Õp      m ph lo is x doanh nghiÖp  nhµ  níc vµ  Tæng  c«ng ty nhµ  níc vµ  Quy Õt ®Þnh  sè  80/2003/Q§­ TTg  ngµy  29/4/2003 cña  ñ íng chÝnh  ñ  Ò   Öc    Öt  ¬ng      Th t   ph v vi phª duy Ph ¸n tæng  Ó  ¾p  Õp, th s x   ® æi  íidoanh  m  nghiÖp  µ  íctrùcthuéc BQP     o¹n  nh n       giai® 2003    ­ 2005  hoÆc   ¬  Êu  cc l¹ theo  Òu  cña  é   ËtLao  ng  îcBQP     Öt  ¬ng    ¾p  Õp  ¹ lao   i §i 17  B lu   ®é ®  phª duy ph ¸n s x l    i ®éng, bao  å m:   g 2.1.Ng êilao ®éng  ang  µm  Öc,khis ¾p  Õp  ¹        ® l vi     x l idoanh  , nghiÖp  ∙  ×m  äi  ®t m biÖn  ph¸p  ¹oviÖc  µm, nhng  Én  t  l  v kh«ng  è  Ý ® îc viÖc  µm. §èit ng nµy  dông  b tr     l    î   ¸p  cho  ÷ng  êi® îctuyÓn  ông  µo  µm  Öc  ¹ doanh  nh ng     d v l vi t   i nghiÖp theo lo¹ H§L§     i kh«ng  x¸c ®Þnh  êih¹n    th   hoÆc   ã    nh  êih¹n  õ 1  n   n¨m  íc ngµy  c x¸c ®Þ th   t   ®Õ 3  tr   21/4/1998  (thêi®iÓ m   ã    c ChØ   Þ  è  th s 20/1998/CT­ TTg  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  y   c Th t Ch ph v vi ®È m¹nh  ¾p  Õp  µ  æi  íidoanh  s x v® m  nghiÖp  µ  íc). nh n §èivíinh÷ng  êithuéc diÖn  ý     ng     k H§L§  îctuyÓn  µo  µm  Öc  ng  n   êi ®  v l vi nh ®Õ th   ®iÓ m   ¾p  Õp  ¹ vÉn  a  ùc  Ön  ý  Õt  s x li  ch th hi k k H§L§  b»ng  v¨n b¶n  ×  th chØ   dông  ¸p  cho  ÷ng  êituyÓn  ông  ícngµy  nh ng   d tr   30/8/1990. 2.2.Ng êilao ®éng  ã         c tªntrong danh    s¸ch th ng    ê xuyªn cña    doanh  nghiÖp  ng  nh kh«ng  ã  Öc  µm, t¹  êi®iÓ m   ¾p  Õp  ¹   c vi l   i   th s x l idoanh  , nghiÖp  Én  v kh«ng  è  Ý ® îc b tr     viÖc  µm. §èi t ng  µy  dông  l    î n ¸p  cho  ÷ng  êi ® îc tuyÓn  ông  µo  µm  Öc  nh ng     d v l vi theo  lo¹ H§L§  i   kh«ng    nh  êih¹n  x¸c®Þ th   hoÆc   ã    nh  êih¹n  õ1  n   n¨m  µ   ¹  c x¸c®Þ th   t   ®Õ 3  m ti
 3. 3 thêi®iÓ m   ¾p   Õp  ¹ doanh    s x li  nghiÖp  a  Ê m   ch ch døt  îp  ng    ng  h ®å lao ®é theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtlao®éng.      3. Thêi ®iÓ m   Ón  ông  êi lao  ng      tuy d ng   ®é theo quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu    1  2 NghÞ   nh  è  ®Þ s 41/2002/N§­   îcquy  nh    CP ®   ®Þ nh sau: ­ §èivíingêi lao ®éng  µm  Öc  ªntôc trong c¸c c¬          l vi li         quan, doanh    nghiÖp  µ  nh níc th×  êi®iÓ m   Ón  ông  îc tÝnh  õ ngµy  ¾t  u   µm  Öc    th   tuy d ®  t  b ®Ç l vi trong  khu  ùc  v nhµ  íc. n ­ Trêng  îp  êi lao ®éng  ã  êigian    h ng     c th   kh«ng  µm  Öc  l vi trong c¬    quan, doanh    nghiÖp  µ  íc th×  êi®iÓ m   Ón  ông  îc tÝnh  µ thêi®iÓ m   Ón  ông  Çn  nh n   th   tuy d ®  l    tuy d l cuèicïng lµm  Öc  ªntôctrongc¬      vi li       quan,doanh    nghiÖp  µ  íc. nh n VÝ   ô:Bµ   d   NguyÔn  Þ   cã    ×nh lµm  Öc    Th A  qu¸ tr   vi nh sau: Giai®o¹n    µy    1:Ng 20/6/1976 ® îctuyÓn  ông  µo  µm  Öc  Çn ®Ç u        d v l vi (l   tiªn)trong  doanh  nghiÖp  µ  ícvµ  µm  Öc  ªntôc®Õ n   µy  nh nu   l vi li     ng 20/6/1992. Giai ®o¹n 2: Ngµy 01/7/1992 ® îc tuyÓn dông vµo lµm viÖc trong doanh    nghiÖp  100%   èn  ícngoµivµ  µm  Öc  ªntôc®Õ n   µy  v n    l vi li     ng 15/9/1995. Giai ®o¹n  Ngµy    3:  25/10/1995  îc tuyÓn  ông  µo  µm  Öc  ®  d v l vi trong  doanh  nghiÖp  µ  ícvµ  µm  Öc  ªntôc ®Õ n   µy  nh n   l vi li     ng doanh nghiÖp  µy  ùc hiÖn  ¬  Êu  n th   cc l¹vµ  ã  Õt ®Þnh    c quy   i nghØ  Öc. vi Nh   Ëy, thêi®iÓ m   Ón  ông  µo  v   tuy d v khu  ùc  µ  íc cña  µ   v nh nu   B Nguy Ôn  Þ     Th A ® îctÝnh  êi®iÓ m   Ón  ông  Çn  èicïng lµngµy    th   tuy d l cu      25/10/1995. III.C H Ý N H  S¸ C H  ¸P D ô N G  C H O  N G ¦êI L A O  § é N G  D ¤I D ¦   (thuéc®èi t ng quy  nh  ¹ M ôc    ña     î   ®Þ t  i IIc Th«ng   µy) tn 1. ChÝnh    s¸ch ®èi víingêilao ®éng      ang  ùc hiÖn  îp ®ång    ng          d«id ® th   h  lao ®é kh«ng    nh  êih¹n: x¸c®Þ th   1.1.Ng êilao®éng    tuæi®Õ n   íi tuæi®èi víi      ®ñ 55    d 60       nam,    tuæi®Õ n   ­ ®ñ 50    d íi tuæi ®èi víin÷,cã  êigian ®ãng   55          th     b¶o  Ó m     éi®ñ   n¨m  ëlªn® îcnghØ   hi x∙h   20  tr       hu, kh«ng    ph¶itrõphÇn     tr¨m l ng  u  nghØ  u  íctuæi theo   ¬ h do  h tr     quy  nh  ña  Òu  ®Þ c §i lÖ B¶o  Ó m     éi, hi x∙h   µira cßn  îchëng  ngo     ®  thªm    c¸ckho¶n  î Êp  tr  c sau: 1.1.1.§îctrî Êp  th¸ngl ng  Êp  Ëc,chøc  ô,phô  Êp ¬ng  Õu  ã)®ang       c 03   ¬ c b   v  cl (n c   hëng cho  çi  m n¨m  ®ñ  th¸ng)nghØ  u  íctuæi.Trêng  îp cã  ( 12    h tr     h   th¸nglÎ îctÝnh  î      ® tr  cÊp    nh sau: +  Õ u     th¸ng trëxuèng  îc trî Êp  th¸ng tiÒn ¬ng  Êp  Ëc, chøc  ô, N ®ñ 6     ®    c 01    l cb  v  phô  Êp ¬ng  Õu  ã). cl (n c +  Õ u     th¸ng ®Õ n   íi12  N trªn6    d   th¸ng ® îc trîcÊp  th¸ng tiÒn ¬ng  Êp  Ëc,      02    l cb  chøc  ô,phô  Êp ¬ng  Õu  ã). v  cl (n c 1.1.2.Trî cÊp  th¸ng tiÒn ¬ng  Êp  Ëc, chøc  ô, phô  Êp ¬ng  Õu  ã)    05    l c b  v  c l (n c  ®ang  ëng  h cho  n¨m  u   20  ®Ç c«ng    ã  ng  t¸cc ®ã b¶o  Ó m     éi. hi x∙h
 4. 4 1.1.3.Tõ    n¨m  21  ë®i,cø  çi  thø  tr     m n¨m  c«ng    ã  ng  t¸cc ®ã b¶o  Ó m     éi® îc hi x∙h     trî Êp  th¸ng tiÒn ¬ng  Êp  Ëc, chøc  ô, phô  Êp ¬ng  Õu  ã).Trêng  îp  ã   c 1/2    l cb  v  cl (n c   hc th¸ng lή îc tÝnh       theo nguyªn  ¾c    th¸ng ® îc tÝnh  µ m ét  t trªn6     l  n¨m,    th¸ng trë ®ñ 6     xuèng  kh«ng  îctÝnh. ®  Thêi gian ®Ó   Ýnh        t c¸c kho¶n  î Êp  ëng  tr ch thªm theo quy  nh  ¹  ®Þ ti1.1.2,1.1.3     kho¶n  1.1  ôc  µy  îc c¨n  vµo  êigian  ∙  ng  M n ®  cø  th   ® ®ã b¶o  Ó m     éi (kÓ  thêi hi x∙ h   c¶    gian  µm  Öc  l vi trong khu  ùc  µ  íc ® îc coilµ ®∙  ng    v nh n         ®ã b¶o  Ó m     éi)theo    hi x∙ h   quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvµ  îctÝnh  n   µy  ã  Õt ®Þnh     ®  ®Õ ng c quy   nghØ  Öc. vi TiÒn ¬ng  µ    l v c¸c kho¶n  ô  Êp ¬ng    Ýnh  îcÊp  µ tiÒn ¬ng  Êp  Ëc, ph c l ®Ó t tr  l  l c b  chøc  ô  µ  ô  Êp ¬ng  v v ph c l quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP  µy  ng 23/5/1998  ña c Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh  ¹m  êichÕ     Òn l ng  íitrong c¸c doanh  ®Þ t th   ®é ti  ¬ m      nghiÖp,NghÞ     ®Þnh  è  s 25/CP  µy  ng 23/5/1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ¹m  êichÕ     Òn ­ ®Þ t th   ®é ti l ¬ng  íicña  m  c«ng  chøc,viªnchøc  µnh  Ýnh  ù     h ch s nghiÖp  µ  ùcl ng vò  v l  î   trang vµ  Òn   ti   l ng  èithiÓu  Nhµ   íc quy  nh   ¹  êi®iÓ m   ¬ t  do  n  ®Þ t ith   nghØ   Öc. Trêng  îp  êi lao vi   h ng     ®éng  a  ch chuyÓn  Õp ¬ng  ×  ùc hiÖn  x l th th   chuyÓn  Õp ¬ng  x l theo quy  nh  ¹    ®Þ tic¸c NghÞ   nh  trªn. ®Þ nªu  C¸c  kho¶n  ô  Êp  îctÝnh  Õu  ã)bao  å m:  ô  Êp  ph c ®   (n c   g Ph c chøc  ô,phô  Êp    v  c khu vùc. §èivíic«ng      Çn  ¹t®éng     tycæ ph ho   trong 12    th¸ng,tiÒn l ng  µ       ¬ v c¸c kho¶n  ô  ph cÊp ¬ng  Õu  ã) ® îc tÝnh  ¹  êi®iÓ m   l (n c     ti   th doanh nghiÖp  îc cÊp  Êy  ®  gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinh doanh    theo LuËt Doanh      nghiÖp. Møc  ¬ng  èithiÓu  µm  l t  l c¨n  ®Ó   Ýnh  cø  t c¸c kho¶n  îcÊp  tr  cho  i  îng    ®è t quy ®Þnh  ¹  Õt1.1  iÓ m   M ôc  µy  µ møc  ¬ng  èithiÓu  Ch Ýnh  ñ  ti   ti ® 1  n l  l t  do  ph quy  nh   ®Þ (hiÖn nay  µ290.000  ng/th¸ng). l  ®å VÝ   ô    ng  d 1:« Nguy Ôn  V¨n  c«ng  ©n  öa  ÷a  t«,t¹ thêi®iÓ m   A  nh s ch «        i nghØ  Öc  vi cã  n¨m  th¸ng tuæi ®êi;cã  êigian  ng  56  4        th   ®ã b¶o  Ó m     éi lµ 25  hi x∙ h     n¨m,  th¸ng; 8    h Ö   è ¬ng  Êp  Ëc  ang  ëng  sl cb® h 2,84  Ëc    ã m   , éc thang ¬ng  (b 6, nh II thu   l A.1  ¬  Ý, c kh   ®iÖn,®iÖn  ö,tinhäc);Phô  Êp    t      c khu  ùc    ng  ® îchëng  Õ       v 0,5.« A    ch ®é nh sau:   +  û  Ö   ¬ng  u  îchëng: T l%l h®  ­15    n¨m  u   Ýnh  ®Ç t b»ng  45%. ­ Tõ     n¨m  ®Õ n   16  n¨m thø  lµ 11  26    n¨m (25 n¨m  th¸ng ® îc tÝnh  µ 26    8     l   n¨m theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è    ®Þ t  i ®Þ s 01/2003/N§­   µy  CP ng 09/01/2003). 11  n¨m  2%   22% x  =  ­ Tû  Ö   ¬ng  u  µ:45%   22%   67%. >  l % l h l  +  =  +  Òn  î Êp  vÒ   u  íctuæi: Ti tr  c do  h tr     ­ TiÒn ¬ng  Êp  Ëc  µ  ô  Êp ¬ng  th¸ng 290.000  ng  (2,84 +    l c b v ph c l 1    ®å x    0,5)=    968.600  ng  ®å ­ Sè     th¸ng l ng  îc hëng  Õ     îcÊp: NghØ   u  íc tuæi 3   ¬ ®   ch ®é tr    h tr     n¨m  th¸ng:3  8    n¨m  3  x  th¸ng/n¨m  2  +  th¸ng=  th¸ng   11    Cã   n¨m  u   20  ®Ç c«ng    ã  ng  t¸cc ®ã b¶o  Ó m     éi=  th¸ng hi x∙h   5  Tõ  n¨m thø  trë®i  ã  ng  21    c ®ã b¶o  Ó m     éi (5  hi x∙ h   n¨m  th¸ng tÝnh  8    trßn lµ 6     n¨m):6    n¨m  0,5 th¸ng=  th¸ngl ng x      3   ¬
 5. 5 Céng: =  th¸ng   19  ­  Tæng  sè  tiÒn trî Êp  ® îc nhËn: 968.600 ®ång/th¸ng x 19  th¸ng =  >  c 18.403.400 ®ång   1.2.Ng êi lao ®éng         ®ñ tuæi nghØ   u    h theo  quy  nh  ña  é   ËtLao  ng, ®Þ c B lu   ®é   nhng  cßn  Õu  êigian  ng  thi th   ®ã b¶o  Ó m     éitèi®a   ét  hi x∙ h     m n¨m  (12 th¸ng),th×  îc   ®  Nhµ   íc hç  îkinh  Ý   ng  Õp  n   tr  ph ®ã ti b¶o  Ó m     éi m ét  Çn  hi x∙ h   l cho  ÷ng  nh th¸ng cßn    thiÕu  íimøc   v  15%   Òn ¬ng  ti l th¸ng  ¹  êi®iÓ m     t ith   ®ñ tuæi nghØ   u  µ      h v gi¶iquyÕt   nghØ  u  h theo chÕ     Ön  µnh,bao  å m     êng  îp sau:   ®é hi h   g c¸ctr h    1.2.1.Nam     tuæi,n÷    tuæi cã  êigian  ng    ®ñ 60    ®ñ 55    th   ®ã b¶o  Ó m     éi®ñ   hi x∙ h   14  n¨m  n   íi n¨m. ®Õ d   15  VÝ   ô  «ng  d 2:  NguyÔn  V¨n    B c«ng  ©n  nh giao  Ën  nh s¶n  È m   ¹  êi®iÓ m   ph t ith   nghØ   Öc  ∙    tuæi;cã    n¨m  ng  vi ® ®ñ 60    ®ñ 14  ®ã b¶o  Ó m     éi;h Ö   è  Òn ¬ng  hi x∙ h   s ti l ®ang  ëng  h 2,73  Ëc    ã m     (b 6, nh I,thang ¬ng  l A.15  Õ   Õn ¬ng  ùc,thùc phÈ m); ch bi l th       tiÒn ¬ng  èithiÓu  l t  290.000  ng/th¸ng.«ng    îc Nhµ   íc hç  î®ãng  Õp    ®å   B®   n   tr  ti b¶o hiÓ m     éi1  Çn  x∙h   l cho  th¸ngvíi 12     møc 15%   Òn l ng  µm    ®ãng  ti  ¬ l c¨n cø  b¶o  Ó m     hi x∙ héi hµng    th¸ng  µ  µm  ñ  ôc    v l th t gi¶iquyÕt  Õ     ch ®é nghØ   u h theo  quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh. +  Òn ¬ng  ét  Ti l m th¸nglµm    ®ãng    c¨n cø  b¶o  Ó m     éi: hi x∙h   290.000  ng  2,73 =  ®å x    791.700  ng  ®å +  Òn  Ti b¶o  Ó m     éi®ãng  ét  Çn  ®îcNhµ   íchç  î : hi x∙h   ml(  n   tr ) (791.700 ®ång  15%)  12    x  x  th¸ng=    1.425.060 ®ång   +  û  Ö   ¬ng  u  îchëng  µ45%   ã 15  T l%l h®  l  (c   n¨m  ng  ®ã b¶o  Ó m    éi) hi x∙h 1.2.2.Nam     tuæi,n÷    tuæi,cã    n¨m  µm    Ò,    ®ñ 55    ®ñ 50    ®ñ 15  l c¸cngh c«ng  Öc  vi nÆng   äc,®éc  ¹ihoÆc     n¨m  µm  Öc    ÷ng  ¬icã  ô  Êp  nh   h  ®ñ 15  l vi ë nh n   ph c khu  ùc  Ö   vh sè 0,7  ë lªn hoÆc     n¨m   tr     ®ñ 10  c«ng    ùc  Õ    Õn  êng  C   íc ngµy  t¸c th t ë chi tr B,  tr   30/4/1975,chiÕn  êng  tr cngµy    tr K  í   31/8/1989 cã  êigian ®ãng    th     b¶o  Ó m     éi®ñ   hi x∙h   19 n¨m  n   íi n¨m. ®Õ d   20  VÝ   ô    d 3: ¤ng Nguy Ôn V¨n    C c«ng  ©n  Êu  Õp  ¹  êi®iÓ m   nh n b ti   th nghØ   Öc  ∙  vi ® ®ñ   tuæi;cã    n¨m  th¸ng ®ãng  55    ®ñ 19  6    b¶o  Ó m     éi;h Ö   è  Òn ¬ng  ang  ­ hi x∙h   s ti l ® h ëng  µ2,07  Ëc    ã m   l  (b 5, nh møc ¬ng  , l II thang ¬ng  l A.20    èng);tiÒn l ng  èithiÓu ¨n u    ¬ t     290.000  ng/th¸ng.¤ng    îc Nhµ   íc hç  î ®å   C®   n   tr  kinh phÝ   ng  Õp    ®ã ti b¶o  Ó m     éi hi x∙ h   m ét  Çn  l cho  th¸ng víimøc   6     15%   Òn ¬ng  µm    ®ãng  ti l l c¨n cø  b¶o  Ó m     éihµng  hi x∙ h   th¸ngvµ  µm  ñ tôcgi¶i   l th       Õt chÕ     quy   ®é nghØ  u  h theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h ­TiÒn ¬ng  ét    l m th¸nglµm    ®ãng    c¨n cø  b¶o  Ó m     éi: hi x∙h 290.000  ng  2,07 =  ®å x    600.300  ng  ®å ­TiÒn  ng    ®ã b¶o  Ó m     éim ét  Çn: hi x∙h   l  (600.300 x    15%)  6  x  th¸ng=    540.270  ng  ®å ­Tû  Ö    Ýnh ¬ng  u  µ:    l%t l h l  +  n¨m  u   Ýnh  15  ®Ç t b»ng  45%. +  õ  T n¨m  16  n   thø  ®Õ n¨m  20  îctÝnh  thø  ®   thªm  çin¨m  (m   2%)  µ10% l 
 6. 6 ­Céng  ûlÖ   ¬ng  u  µ:45%   10%   55%   t  % l h l  +  =  1.2.3.Nam     tuæi,n÷    tuæi cã  êigian  ng    ®ñ 50    ®ñ 45    th   ®ã b¶o  Ó m     éi®ñ   hi x∙ h   19  n¨m  n   íi n¨m  µ   Þ  ®Õ d   20  m b suy  gi¶m  kh¶  n¨ng    ng  õ61%   ëlªn. lao®é t   tr   1.2.4.Ng êilao ®éng  ã  t  Êt 15       c Ý nh   n¨m  µm  Ò   l ngh hoÆc   c«ng  Öc  Æc   Öt vi ® bi   nÆng   äc,® Æc   Öt®éc  ¹i®∙  ng  nh   bi   h   ®ã b¶o  Ó m     éi®ñ   n¨m  n   íi n¨m  hi x∙h   19  ®Õ d   20  (kh«ng  ô  éc vµo  ph thu   tuæi®êi)m µ   Þ      b suy  gi¶m kh¶ n¨ng    ng  õ61%   ëlªn. lao®é t   tr   1.3.Ng êi lao ®éng           d«i d kh«ng  éc  i îng  thu ®è t quy  nh  ¹  iÓ m     iÓ m   ®Þ ti ® 1.1,® 1.2 kho¶n  M ôc  I 1  II nªu trªn,thùc hiÖn  Ê m     îp  ng    ng  µ  ëng  Õ       ch døt h ®å lao ®é vh ch ®é     nh sau: 1.3.1.TrîcÊp  Êt  Öc  µm  îctÝnh     m vi l ®   theo  êigian thùc tÕ  µm  Öc  th       l vi trong khu    vùc  µ  íc,cø  çi  nh n   m n¨m  ®ñ  th¸ng)® îctrî Êp  th¸ng tiÒn l ng  Êp  Ëc,chøc  ( 12       c 01     ¬ c b   vô,phô  Êp ¬ng  Õu  ã)®ang  ëng,nhng  Êp  Êt còng    cl (n c   h   th nh   b»ng  th¸ngtiÒn l ng, 2     ¬   phô  Êp ¬ng  ang  ëng. cl ® h 1.3.2. îctrî Êp       § c thªm  th¸ngtiÒn l ng  Êp  Ëc,chøc  ô,phô  Êp ¬ng  Õu  01     ¬ c b   v  cl (n cã) ®ang  ëng    h cho  çi  m n¨m  ®ñ  th¸ng)thùc tÕ  µm  Öc  ( 12      l vi trong khu  ùc  µ  íc   v nh n   vµ  îctrî Êp  ét  Çn  íi ®    c m l v  møc  (n¨m)tr Öu®ång. 5   i   Thêigian lµm  Öc  ùc tÕ      vi th   trongkhu  ùc  µ  íc,bao  å m:   v nh n   g Thêi gian  êi lao ®éng  ùc tÕ  µm  Öc  ¹    ng     th   l vi t i doanh nghiÖp  µ  íc;c¬  nh n   quan  hµnh  Ýnh  µ  íc,®¬n  Þ  ù  ch nh n   v s nghiÖp  µ  íc,®¬n  Þ  éc lùcl ng vò  nh n   v thu    î   trang ® îc    hëng ¬ng  õ nguån  ©n  l t  ng s¸ch nhµ  íc(sau  y   äichung  µtrong khu  ùc  µ  ­   n  ®© g   l    v nh n íc). M äi  êigian cã  ëng ¬ng  õnguån  th    h l t  doanh  nghiÖp  µ  íc,ng©n  nh n   s¸ch nhµ  íc,   n  hëng  Õ     ch ®é b¶o  Ó m     éi (thêigian  o   ¹o,c«ng    hi x∙ h     ®µ t   t¸c,nghØ   m   au,    è® thai s¶n.. ) .. Thêigian lµm  Öc      vi theo  ×nh  h thøc  Ën  nh kho¸n s¶n  È m,  èil ng c«ng  Öc    ph kh  î   vi mµ  trong thêigian  µy     n doanh nghiÖp  ã   ¬ng  µ  ã  ng  c tr¶l v c ®ã b¶o  Ó m     éi cho  hi x∙ h   ngêilao®éng     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §èi víic«ng      Çn  ¹t®éng     ty cæ ph ho   trong  th¸ng th×  êigian  ùc  Õ  µm  12    th   th t l viÖc trong khu  ùc  µ  íctÝnh  n   µy  îccÊp  Êy    v nh n   ®Õ ng ®   gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh   doanh  theo LuËt Doanh      nghiÖp. Thêigian hëng  Õ     î Êp  Êt  Öc  µm  µtæng  êigian thùc tÕ  µm  Öc      ch ®é tr  c m vi l l   th       l vi trong  khu  ùc  µ  íc ® îc céng  ån  µ  Ýnh  õ thêi®iÓ m   ¾t  u   µm  Öc  Çn  v nh n     d vt t    b ®Ç l vi l ®Ç u     n   êi®iÓ m   ã  Õt  nh  tiªn®Õ th   c quy ®Þ nghØ   Öc.Trong  vi   tæng  êigian  ùc tÕ  th   th   lµm  Öc  vi trong khu  ùc  µ  ícph¶itrõthêigian ngêilao ®éng  ∙  Ën  î Êp  Êt    v nh n             ® nh tr  cm viÖc  µm,trî Êp    Öc,chÕ     Êtngò,hoÆc   ôc  l    c th«ivi   ®é xu     ph viªn. N Õ u   êigian thùc tÕ  µm  Öc  th       l vi trong khu  ùc  µ  íccã    v nh n   th¸nglÎ îcquy  nh        ® ®Þ nh  sau:  +  íi th¸ng,kh«ng  Ýnh. D  1    t +  õ  th¸ng®Õ n   íi th¸ng® îctÝnh  T 1    d  7     b»ng  th¸ngthùc tÕ  µm  Öc. 6      l vi +  õ  th¸ng®Õ n   íi th¸ng® îctÝnh  T 7    d  12     b»ng  n¨m  ùc tÕ  µm  Öc. 1  th   l vi 1.3.3.TrîcÊp  lÇn  i  ×m  Öc  µm  µ 6     1  ® t vi l l   (s¸u)th¸ng tiÒn ¬ng  Êp  Ëc, chøc      l cb  vô,phô  Êp ¬ng  Õu  ã) ®ang  ëng.N Õ u   ã    cl (n c   h   c nguyÖn  äng  äc  Ò   × ® îchäc  v h ngh th    
 7. 7 nghÒ   Ôn  Ý  èi®a  th¸ng t¹ c¬  ë  ¹y nghÒ   Së   mi ph t   6   i s d     do  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    X∙  éichØ  nh. h  ®Þ   Ngoµic¸c chÕ        ®é quy  nh  ¹ 1.3.1;l.3.2; ®Þ t  i    1.3.3tiÕt1.3 ®iÓ m   M ôc  µy,ng­     1  n  êilao ®éng     cßn  îchëng  Õ     ê  ®  ch ®é ch nghØ  u, b¶o u  êigian ®∙  ng  h  l th     ®ã b¶o  Ó m   hi x∙héi; ëng  î Êp     h tr  c b¶o  Ó m     éi1  Çn  hi x∙h   l theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h TiÒn ¬ng  µ  l v c¸c  kho¶n  ô  Êp ¬ng  îc ¸p  ông  ph c l ® d theo quy  nh   ¹  ®Þ t i1.1.3   ®iÓ m     1.1 kho¶n  M ôc  I ña  1  II c Th«ng   µy.   tn §èi víic«ng      Çn  ¹t®éng     ty cæ ph ho   trong 12    th¸ng th×  Òn ¬ng  µ      ti l v c¸c kho¶n  phô  Êp ¬ng  Õu  ã) ® îc tÝnh  ¹  êi®iÓ m   c l (n c    ti   th doanh nghiÖp  îc cÊp  Êy  ®  gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinhdoanh    theo luËtdoanh     nghiÖp. Møc  ¬ng  èithiÓu  µm  l t  l c¨n  tÝnh  Õ     i  íic¸c ®èi  îng  cø  ch ®é ®è v     t nªu  ¹ til.3.1;   1.3.2 ®iÓ m     1.3 kho¶n  vµ  1  kho¶n  M ôc  ITh«ng   nµy  îc thùc  Ön  2  II  t ®  hi theo    quy ®Þnh  t¹ kho¶n 2 §iÒu 6 NghÞ  ®Þnh  sè 03/2003/N§­  ngµy 15/01/2003 cña  i CP Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  iÒu  ph v vi ® chØnh  Òn l ng,trî Êp    éivµ  æi  íim ét  ícc¬  Õ   ti  ¬     c x∙h   ® m  b   ch qu¶n  ýtiÒn l ng,cô  Ó    l   ¬   th nh sau: ­  î cÊp  Êt  Öc  µm  Tr   m vi l cho  è  êigian  µm  Öc  íc ngµy  s th   l vi tr   01/01/2003  îc ®  tÝnh  theo møc ¬ng  èi Óu 210.000  ng/th¸ng.   l t  thi   ®å TrîcÊp  Êt  Öc  µm    m vi l cho  è  êigian lµm  Öc  õ ngµy  s th     vi t   01/01/2003  ë®i  îc tr   ®   tÝnh møc ¬ng  èithiÓu  µ290.000  ng/th¸ng;trî Êp  i  ×m  Öc  µm, 70%   Òn l l t  l  ®å    c ® t vi l   ti  ­ ¬ng cho  ÷ng  nh th¸ng cßn  ¹ cha  ùc hiÖn  Õt  îp ®ång    ng  ∙    l i th   h h  lao ®é ® giao kÕt,® îc      tÝnh møc ¬ng  èi Óu lµ290.000  ng/th¸ng. l t  thi     ®å Trêng  îp cã  h   th¸ng lή îctÝnh       theo quy  nh  ¹  ®Þ ti 1.3.2®iÓ m       1.3 kho¶n  M ôc   1  II cña    I Th«ng   µy. tn VÝ   ô    d 4: ¤ng Nguy Ôn V¨n  c«ng  ©n  ¬  Ý, doanh  D,  nh c kh   nghiÖp Z17, t¹  êi  i   th ®iÓ m   nghØ  Öc    tuæi;cã  êigian thùc tÕ  µm  Öc  vi ®ñ 44    th       l vi trong khu  ùc  µ  íclµ   v nh n     20 n¨m  th¸ng (trong®ã   Ýnh  õ ngµy  7     t t  01/01/2003  ã  n¨m  th¸ng); ã  Ö   è ¬ng  c 1  2    h sl c 2,33  Ëc    ã m   (b 5,nh møc ¬ng  , l II  th¸ngl ng    ¬  Ý, ®iÖn, ®iÖn  ö,tinhäc);tiÒn l  ¬ A.lc kh     t       ­ ¬ng  èi Óu lµ290.000  /th¸ng.«ng    îchëng  Õ       t  thi     ®   D®   ch ®é nh sau: TiÒn ¬ng  Êp  Ëc  µ  ô  Êp ¬ng  ét  l c b v ph c l m th¸ngtr cngµy    í  01/01/2003: 210.000  ng  2,33 =  ®å x    489.300  ng ®å TiÒn ¬ng  Êp  Ëc  µ  ô  Êp ¬ng  ét  l c b v ph c l m th¸ngtõngµy     01/01/2003: 290.000  ng  2,33 =  ®å x    675.700  ng ®å ­  Òn  îcÊp  Êt  Öc  µm  Ýnh  Ti tr  m vi l t theo  êigian  ùc  Õ  µm  Öc  íc ngµy  th   th t l vi tr   01/01/2003 lµ19      n¨m, 5    th¸ng(tÝnh quy  æi      ® th¸nglÎ µ19        n¨m, 6  l   th¸ng): 489.300  /th¸ngx  ®   19,5 th¸ng=      9.541.350 ®ång    ­  Òn  îcÊp  Êt  Öc  µm  Ýnh  Ti tr  m vi l t theo  êigian  ùc  Õ  µm  Öc  õ  µy  th   th t l vi t ng 01/01/2003 lµ1      n¨m  th¸ng(tÝnh quy  æi  2      ® th¸nglÎ µ1        n¨m, 6  l   th¸ng):   675.700  /th¸ngx    ®   1,5 th¸ng=    1.013.550 ®ång    ­ Tæng  Òn trî Êp  Êt  Öc  µm  µ: >  ti     c m vi l l   9.541.350 ®ång  1.013.550 ®ång  10.554.900 ®ång   +    =   
 8. 8 ­ TiÒn  î Êp    tr c thªm  Ýnh  t theo  êigian  ùc tÕ  µm  Öc  íc ngµy  th   th   l vi tr   01/01/2003  lµ19    n¨m, 5    th¸ng(tÝnh quy  æi      ® th¸nglÎ µ19        n¨m, 6  l   th¸ng):   489.300  /th¸ngx  ®   19,5 th¸ng=      9.541.350 ®ång    ­ TiÒn  î Êp    tr c thªm  Ýnh  t theo  êigian thùc tÕ  µm  Öc  õ ngµy  th       l vi t   01/01/2003  µ l  1  n¨m  th¸ng(tÝnh quy  æi  2      ® th¸nglÎ µ1        n¨m, 6  l   th¸ng):  675.700  /th¸ngx    ®   1,5 th¸ng=    1.013.550 ®ång   ­ Tæng  è  Òn trî Êp  >  s ti     c thªm  Ýnh  t theo thêigian lµm  Öc  ùc tÕ  µ:      vi th   l 9.541.350 ®ång  1.013.550 ®ång  10.554.900 ®     +    =    ­TiÒn  î Êp  è  nh  ét  Çn  5.000.000 ®ång   tr c c ®Þ m l =    ­TiÒn  î Êp  i  ×m  Öc  µm:675.700  /th¸ngx  th¸ng=    tr c ® t vi l   ®   6    4.054.200 ®ång   ­ Tæng  è  Òn ® îcnhËn  µ: >  s ti     l 10.554.900    10.554.900    5.000.000    4.054.200    30.164.000 ® +  ® +  ® +  ® =    ®ång. VÝ   ô    µ   d 5: B NguyÔn  Þ   c«ng  ©n  ©y  ùng, thuéc  Th E,  nh x d   doanh nghiÖp  µ   H Thµnh, t¹ thêi®iÓ m    i     nghØ  Öc  ∙  tuæi;cã  êigian thùc tÕ  µm  Öc  vi ® 44    th       l vi trong khu    vùc  µ  íclµ17  nh n     n¨m  th¸ng (trong ®ã   Ýnh  õ ngµy  7     t t  01/01/2003  µ2  l   n¨m  th¸ng); 3    cã  Ö   è ¬ng  h sl 2,84  Ëc  nhã m   , (b 6  II  th¸ngl ng  x©y  ùng  ¬   ¬ A.6  d c b¶n).Tríc®©y  µ        BE ®∙  ëng  Õ     î Êp  Êt  Öc  µm  n¨m  ¹ doanh  h ch ®é tr  c m vi l 5  ti   nghiÖp  Bµ   ® îchëng  Õ   K.  E    ch ®é     nh sau: TiÒn ¬ng  Êp  Ëc  µ  ô  Êp ¬ng  ét  l c b v ph c l m th¸ngtr cngµy    í  01/01/2003: 210.000    2,84 =  ® x    596.400  ® TiÒn ¬ng  Êp  Ëc  µ  ô  Êp ¬ng  ét  l c b v ph c l m th¸ngtõngµy     01/01/2003: 290.000  x  d  2,84 =    823.600  ® Thêigian lµm  Öc  ùc tÕ  îchëng  Õ     î Êp  µ:     vi th   ®   ch ®é tr cl 17  n¨m  th¸ng­5  7     n¨m  12  =  n¨m  th¸ng 7    ­  Òn  îcÊp  Êt  Öc  µm  Ýnh  Ti tr  m vi l t theo  êigian  ùc  Õ  µm  Öc  íc ngµy  th   th t l vi tr   01/01/2003 lµ:596.400  /th¸ngx     ®   10,5 th¸ng=      6.262.200 ®     ­  Òn  îcÊp  Êt  Öc  µm  Ýnh  Ti tr  m vi l t theo  êigian  ùc  Õ  µm  Öc  õ  µy  th   th t l vi t ng 01/01/2003 lµ:     823.600    2,5 th¸ng=  ® x      2.059.000 ®   ­>Tæng  Òn trî Êp  Êt  Öc  µm  µ:6.262.200 ®   2.059.000 ®   8.321.200  ti     cm vi l l     +    =  ® ­ TiÒn  î Êp    tr c thªm  Ýnh  t theo  êigian  ùc tÕ  µm  Öc  íc ngµy  th   th   l vi tr   01/01/2003  lµ: 596.400  /th¸ngx  ®   10,5 th¸ng=      6.262.200 ®     ­TiÒn  î Êp    tr c thªm  Ýnh  t theo thêigian thùc tÕ  µm  Öc  õngµy         l vi t   01/01/2003 lµ:   823.600    2,5 th¸ng=  ® x      2.059.000 ®   ­ Tæng  Òn trî Êp  >  ti     c thªm  µ:6.262.200 ®   2.059.000 ®   8.321.200 ® l    +    =   
 9. 9 ­TiÒn  î Êp  è  nh  ét  Çn  5.000.000 ®ång   tr c c ®Þ m l =    ­TiÒn  î Êp  i  ×m  Öc  µm:   tr c ® t vi l 675.700  /th¸ngx  th¸ng=  ®   6    4.054.200 ®ång    ­ Tæng  è  Òn ® îcnhËn  µ: >  s ti     l 8.321.200 ®   8.321.200 ®   5.000.000 ®   4.941.600 ®   26.584.000 ®   +    +    +    =    1.3.4.Ng êilao ®éng       cßn  Õu  èi®a  n¨m  thi t   5  tuæi nghØ  u    h theo quy  nh  ña  ®Þ c Bé   ËtLao  ng  lu   ®é (tøc lµ nam     tuæi ®Õ n   íi60, n÷    tuæi ®Õ n   íi55     ®ñ 55    d     ®ñ 50    d  tuæi)vµ  ∙    n¨m  ng    ® ®ñ 15  ®ã b¶o  Ó m     éitrëlªnm µ   a  Ën  î Êp  hi x∙h       ch nh tr  c b¶o  Ó m   hi x∙ héi m ét lÇn,  theo quy ®Þnh  t¹ ®iÓ m  d  kho¶n 3  §iÒu 3  NghÞ  ®Þnh  sè  i 41/2002/N§­ CP,  nay  quy  nh  ô  Ó    ®Þ c th nh sau: +  îc hëng  Ýnh  §  ch s¸ch theo    quy  nh  ¹  ®Þ ti 1.3.1,1.3.2,®iÓ m         1.3 kho¶n  M ôc   1  II cña    I Th«ng   µy. tn +  îc ®ãng  Õp  §  ti b¶o  Ó m     éi hµng  hi x∙ h   th¸ng víimøc      15%   Òn ¬ng  ti l th¸ng tr c   í  khinghØ    cho  n       ®Õ khi®ñ tuæinghØ  u    h (nam    tuæi,n÷  tuæi)th× hëng ¬ng  ®ñ 60    55     l hu  µng  h th¸ngtheo quy  nh  Ön  µnh.     ®Þ hi h TiÒn ¬ng  µm    ®ãng  l l c¨n cø  b¶o  Ó m     éilµtiÒn l ng  µm    ®ãng    hi x∙h      ¬ l c¨n cø  b¶o hiÓ m     éi tr c thêi®iÓ m   x∙ h   í     nghØ   Öc,bao  å m:  Òn ¬ng  Êp  Ëc, chøc  ô, phô  vi   g Ti l cb  v  cÊp  chøc  ô, phô  Êp  v  c khu  ùc, h Ö   è  v   s chªnh  Öch l b¶o u ¬ng  Õu  ã) ® îc tÝnh  ll (n c    theo møc ¬ng  èi Óu do  µ   ícquy  nh  ¹ thêi®iÓ m   ép    l t  thi   Nh n   ®Þ t    i n b¶o  Ó m     éi. hi x∙h +  êigian ®ãng  Õp b¶o  Ó m     éikÓ   õngµy  ã  Õt ®Þnh  Th     ti   hi x∙h   t   c quy   nghØ  Öc. vi +  å   ¬, thñ tôc ®ãng  Õp  Hs      ti b¶o  Ó m     éithùc hiÖn  hi x∙ h     theo  íng dÉn  ña    h  c b¶o hiÓ m     éiqu©n  i. x∙h   ®é + Trong  êigian  ù ®ãng  Õp  th   t  ti b¶o  Ó m     éi,n Õu  êi lao ®éng  Þ   Õt  hi x∙ h   ng     b ch th× th©n  ©n  îchëng  Õ     ötuÊttheo quy  nh  Ön  µnh.   nh ®  ch ®é t       ®Þ hi h VÝ   ô    ng  d 6: « NguyÔn  V¨n  c«ng  ©n  ©y  ¾p  Çu  ¹  êi®iÓ m   F  nh xlc ti   th nghØ  Öc  vi ®∙    tuæi;cã  êigian thùc tÕ  µm  Öc  ®ñ 57    th       l vi trong khu  ùc  µ  íc17    v nh n   n¨m  th¸ng 6    (trong ®ã   Ýnh  õ ngµy   t t  01/01/2003  ã  th¸ng); ã  Ö   è ¬ng  c 6    h sl c 3,05  Ëc  nhã m   I (b 6  II   , th¸ng l ng   ¬ A.6  ©y  ùng  ¬  xd c b¶n);phô  Êp    c khu  ùc    ng  thuéc  i îng ®ãng  v 0,4.« F  ®è t   tiÕp b¶o  Ó m    éicho  n         hi x∙h   ®Õ khi®ñ tuæinghØ  u  ®ñ  tuæi)® îcgi¶i   h ( 60        Õt chÕ   quy   ®é     nh sau:  TiÒn ¬ng  Êp  Ëc  µ  ô  Êp ¬ng  ét  l c b v ph c l m th¸ngtr cngµy    í  01/01/2003:   210.000    (3,05+    724.500    ® x    0,4)=  ® TiÒn ¬ng  Êp  Ëc  µ  ô  Êp ¬ng  ét  l c b v ph c l m th¸ngtõngµy     01/01/2003: 290.000    (3,05+    1.000.500 ®   ® x    0,4)=    ­  Òn  îcÊp  Êt  Öc  µm  Ýnh  Ti tr  m vi l t theo  êigian  ùc  Õ  µm  Öc  íc ngµy  th   th t l vi tr   01/01/2003 lµ:    724.500  /th¸ngx  th¸ng=  ®   17    12.316.500 ®     ­  Òn  îcÊp  Êt  Öc  µm  Ýnh  Ti tr  m vi l t theo  êigian  ùc  Õ  µm  Öc  õ  µy  th   th t l vi t ng 01/01/2003 lµ:   1.000.500 ®   0,5 th¸ng=    x      500.250  ®
 10. 10 ­ Tæng  Òn trî Êp  Êt  Öc  µm  µ:12.316.500 ®   500.250    12.816.750 >  ti     c m vi l l     +  ® =    ®  ­ TiÒn  î Êp    tr c thªm  Ýnh  t theo  êigian  ùc tÕ  µm  Öc  íc ngµy  th   th   l vi tr   01/01/2003  lµ: 724.500  /th¸ngx  th¸ng=  ®   17    12.316.500 ®     ­TiÒn  î Êp    tr c thªm  Ýnh  t theo thêigian thùc tÕ  µm  Öc  õngµy         l vi t   01/01/2003 lµ:   1.000.500 ®   0,5 th¸ng=    x      500.250    ® ­ Tæng  Òn trî Êp  >  ti     c thªm  µ:12.316.500 ®   500.250    12.816.750 ® l    +  ® =    ­TiÒn  î Êp  è  nh  ét  Çn  5.000.000 ®ång   tr c c ®Þ m l =    ­ Tæng  è  Òn ® îcnhËn  µ: >  s ti     l 12.816.750 ®   12.816.750 ®   5.000.000 ®   30.633.500 ®ång.   +    +    =    ­ ¤ng  ph¶i®ãng  Õp b¶o  Ó m     éi3    F    ti   hi x∙h   n¨m  th¸ng); (36   møc  ng  ®ã b¶o  Ó m   hi x∙héihµng     th¸nglµ:   1.000.500 ®ång  15%   150.075  ng.   x  =  ®å 2. ChÝnh    s¸ch  i  íingêi lao ®éng      ùc  Ön  îp  ng    ng    ®è v      d«i d th hi h ®å lao ®é x¸c ®Þnh  êih¹n  õ 1  n   n¨m  th   t   ®Õ 3  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti   4  NghÞ   nh  è  ®Þ s 41/2002/N§­ CP,  ×  Ê m     îp ®ång    ng  îchëng    Õ     th ch døt h   lao ®é ®  c¸c ch ®é sau (kh«ng  ih Õt  êi ®î   th   gian hîp ®ång):    2.1.§îctrî Êp  Êt  Öc  µm  m çi n¨m  ùc tÕ  µm  Öc       c m vi l cø    th   l vi trongkhu  ùc  µ  ­   v nh n íclµ01      th¸ngtiÒn l ng  Êp  Ëc,chøc  ô  µ  ô  Êp ¬ng  Õu  ã).    ¬ c b   v v ph c l (n c 2.2.§îctrî Êp       c 70%   Òn l ng  Êp  Ëc,chøc  ô  µ  ô  Êp ¬ng  Õu  ã) cho  ti  ¬ c b   v v ph c l (n c   nh÷ng th¸ng cßn  ¹ cha  ùc hiÖn  Õt  îp ®ång    ng  ∙    l i th   h h  lao ®é ® giao kÕt,nhng  èi®a       t  kh«ng    th¸ng. qu¸ 12  Thêigian thùc tÕ  µm  Öc        l vi trong khu  ùc  µ  íc® îcquy  nh  ¹ 1.3.2®iÓ m     v nh n     ®Þ ti     1.3 kho¶n  M ôc  I ña    1  II c Th«ng   µy.   tn VÝ   ô    d 7:¤ng Nguy Ôn  V¨n    G c«ng  ©n  nh khaith¸cc¸tsái,        giao kÕt  îp ®ång      h  lao ®éng  ã  êih¹n  µ 03  c th   l   n¨m,  ¹  êi®iÓ m   t ith   nghØ   Öc  íi thùc  Ön  îp  ng    vi m   hi h ®å lao ®éng  îc12  ®   th¸ng,cßn  ¹ 24    l   th¸ng cha  ùc hiÖn,theo  i   th     quy  nh  ®Þ chØ  îchëng  èi ®  t  ®a  µ12  l   th¸ng.V×   Ëy,«ng     v  G chØ  îchëng  î Êp  ®  tr  c (70%  12  x  th¸ng)tiÒn l ng  Êp     ¬ c bËc  µ  ô  Êp ¬ng  Õu  ã). v ph c l (n c 2.3.Ng êi lao ®éng       cßn  Õu  èi®a   n¨m  thi t   5  tuæi nghØ   u    h theo quy  nh  ña  ®Þ c Bé   ËtLao  ng, ®∙    n¨m  ng  lu   ®é   ®ñ 15  ®ã b¶o  Ó m     éitrëlªnm µ   a  Ën  î Êp  hi x∙h       ch nh tr  c b¶o  Ó m     éim ét  Çn,theo  hi x∙h   l  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti  3  4  ®Þ s 41/2002/ N§­CP, nay quy  nh  ô  Ó    ®Þ c th nh sau:   +  îc hëng  Ýnh  §  ch s¸ch theo    quy  nh  ¹  iÓ m       ®Þ ti ® 2.1,2.2,kho¶n  M ôc  I   2  II nªu trªn. +  îctù ®ãng  Õp b¶o  Ó m     éihµng  §    ti   hi x∙h   th¸ngvíi    møc  15%   Òn l ng  ti  ¬ cho  n   ®Õ khi®ñ     tuæinghØ  u    h theo  quy  nh  ña  é  ËtLao  ng  tuæi®èi víi ®Þ c B lu   ®é (60       nam,    55 tuæi®èi víi ÷) th× hëng ¬ng  u  µng           n l hh th¸ngtheo quy  nh  Ön  µnh.     ®Þ hi h
 11. 11 TiÒn ¬ng  µm  cø  ng  l l c¨n  ®ã b¶o  Ó m     éi lµ tiÒn ¬ng  íc thêi®iÓ m   hi x∙ h     l tr     nghØ   viÖc,bao  å m:  Òn ¬ng  Êp  Ëc,chøc  ô,phô  Êp    g Ti l cb  v  c chøc  ô,phô  Êp  v  c khu  ùc,h Ö   v  sè chªnh  Öch  l b¶o u ¬ng  Õu  ã) ® îc tÝnh  ll (n c    theo møc   èithiÓu  Nhµ   íc quy  t  do  n  ®Þnh  ¹ thêi®iÓ m   ép  t    i n b¶o  Ó m     éi. hi x∙h Thêigian ®ãng  Õp b¶o  Ó m     éikÓ   õngµy  ã  Õt ®Þnh      ti   hi x∙h   t   c quy   nghØ  Öc. vi 3. Ng êi lao  ng  ∙  Ën  Õ     îcÊp  Êt  Öc  µm, n Õu   îc t¸  Ón      ®é ® nh ch ®é tr  m vi l   ®   ituy dông    ë doanh  nghiÖp  ∙  ® cho    Öc  th«ivi hoÆc     ë doanh  nghiÖp  µ  íckh¸c th× ph¶i nh n        hoµn    è  Òn trî Êp  tr¶s ti     c theo quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è    ®Þ t  i 5  ®Þ s 41/2002/N§­CP,  ô  c thÓ    nh sau:   3.1.Ng êilao ®éng  îct¸  Ón  ông         ®  i tuy d ë doanh  nghiÖp  ∙  ® cho    Öc  th«ivi hoÆc   ë    c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc kh¸c khi nép  å  ¬  Ón  ông  nh n      h s tuy d theo quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  µ  Ìm  v k theo b¶n    sao  Õt ®Þnh  quy   nghØ  Öc  ëng  Ýnh  vi h ch s¸ch ®èi víi   ng        ®élao d«id  s ¾p  Õp  ¹ doanh    do  x l  i nghiÖp  µ  ícvµ  ép  ¹ cho  nh n   n l   i doanh nghiÖp  Ón  ông  tuy d sè  Òn  îcÊp  ti tr  thªm theo quy  nh   ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   è  ®Þ t i® b  3  3  ®Þ s 41/2002/N§­   CP (01  th¸ng tiÒn ¬ng  Êp  Ëc, chøc  ô, phô  Êp    l c b  v  c chøc  ô, phô  Êp  v  c khu  ùc  ang  ëng  v® h cho  çi  m n¨m  ùc tÕ  µm  Öc  th   l vi trong khu  ùc  µ  ícvµ  tr Öu   v nh n   05  i   ®ång). 3.2.Ng êi sö  ông     d lao  ng  ã  ®é c tr¸ch nhiÖ m     thu  è  Òn  îcÊp  µ   êi lao s ti tr  m ng     ®éng  ∙  ép    ép  Ò   ü   ç  îlao  ng     theo  ®n ®Ó n v Qu h tr  ®é d«i d quy  nh   ña  é   µi ®Þ c B T  chÝnh. IV. G U å N  KI N H  P H Ý  C HI T R ¶    N Nguån  kinh phÝ      Õ     i víingêilao ®éng      îcthùc hiÖn    chitr¶ch ®é ®è        d«id ®     theo  quy  nh   ¹  Òu  §iÒu  NghÞ   nh   è  ®Þ t i§i 7,  8  ®Þ s 41/2002/N§­   µ  CP v Quy Õt  nh   è  ®Þ s 85/2002/Q§­BTC   µy  ng 01/7/2002  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  c B tr BT  ban  µnh  h quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  ö  ông  ü   ç  î   ng      s ¾p  Õp  ¹doanh  l  s d Qu h tr  ®é d«id do  lao x l  i nghiÖp  µ  íc. nh n
 12. 12 V . T æ  C H ø C  T H ù C  HI Ö N   1.Tr¸chnhiÖ m  ña      c doanh  nghiÖp. Doanh nghiÖp  Õn  µnh  ¾p  Õp  ¹ lao ®éng  µ    Õt  Õ     i  íi ti h s x li     v gi¶iquy ch ®é ®è v   lao®éng      ã    d«id c tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn    th   theo tr×nh tùsau  y:       ®© 1.1.Tæ     chøc  tuyªntruyÒn  ñ  ¬ng,chÝnh    ch tr   s¸ch cña    §¶ng  µ  µ   ícvÒ   Õp v Nh n   ti   tôc s ¾p  Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón vµ  ©ng    x ® m    i   n cao  Öu  hi qu¶  doanh nghiÖp  µ  íc vµ  nh n   chÝnh  s¸ch ®èi víi   ng        êilao®éng  Õt.       ®é d«id ®Ó ng     lao bi 1.2.X ©y  ùng  ¬ng    ¾p  Õp  ¹lao®éng, theo c¸cbícsau  y:   d ph ¸n s x l    i       ®© B íc1:LËp     danh  s¸ch toµn  é    ng  ña    b lao®é c doanh  nghiÖp  ¹ thêi®iÓ m   ¬  Êu  t    i cc l¹  itheo  quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 1  NghÞ   nh   è  ®Þ s 41/2002/N§­   ña  Ýnh  ñ  CP c Ch ph (theo m É u   è  kÌm    s 1  Th«ng   µy),bao  å m: tn   g ­ Sè     ng  ang  µm  Öc  ã  ëng ¬ng  µ  ng    lao ®é ® l vi c h l v ®ã b¶o  Ó m     éi hoÆc   hi x∙ h   kh«ng  ng  ®ã b¶o  Ó m     éi(kÓ  sè    ng  µm  Öc  hi x∙ h   c¶  lao ®é l vi theo  ïa  ô  m v hoÆc   theo  m ét  c«ng  Öc  Êt ®Þnh  ã  êih¹n díi ét  vi nh   c th      m n¨m). ­  è   S lao  ng   ®é tuy  ∙  ® nghØ   Öc  ng  ã    vi nh c tªn trong danh  s¸ch  ña  c doanh  nghiÖp, cã  ëng ¬ng   h l hoÆc  kh«ng  ëng ¬ng,  ã  ng  h l c ®ã b¶o  Ó m     éi hoÆc   hi x∙ h   kh«ng  ng  ®ã b¶o  Ó m    éi. hi x∙h B íc2:X¸c  nh  è    ng  Çn  ö  ông  µ    ng            ®Þ s lao®é c s d v lao®é d«id nh sau: ­ §èivíidoanh       nghiÖp  ÷ 100%   èn  µ  íc vµ  gi   v nh n   doanh  nghiÖp chuyÓn  µnh  th C«ng    tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n m ét  µnh    h h  th viªn:   nh  è    ng  Çn  ö  ông      ®Þ x¸c s lao®é c s d trªn c¬  ë  ¬ng    s ph ¸n s¶n  Êt kinh doanh,c«ng  Ö   xu       ngh s¶n  Êt s¶n  È m,  xu   ph m¸y  ãc  Õt m thi   bÞ,  nh  ®Þ møc     ng  lao ®é theo  íng  h doanh  nghiÖp    iÓn vµ  ã  i® îc Bé   èc  ph¸ttr   c l∙    Qu , phßng    Öt,sè    ng  phª duy   lao®é cßn  ¹lµsè    ng  l     lao®é kh«ng  ã  i c nhu  Çu  ö  ông c sd ­ §èi víi doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ  phÇn  hãa trong giai ®o¹n tõ ngµy    26/4/2002  n   Õt  µy  ®Õ h ng 31/12/2005  ×  è    ng  Çn  ö  ông  µ sè    ng   th s lao ®é c sd l   lao ®é ® îcx¸c ®Þnh     theo  ¬ng      Çn  ãa  ∙  îcBé  èc  ph ¸n cæ ph h ® ®   Qu phßng    Öt,sè    phª duy   lao ®éng  cßn  ¹lµsè    ng  l     lao®é kh«ng  ã  i c nhu  Çu  ö  ông; c sd   ­ §èivíic«ng      Çn  îcchuyÓn  æi  õ doanh       ty cæ ph ®  ® t  nghiÖp  ©n  i cã  êi qu ®é   th   gian ho¹t®éng  a    th¸ng kÓ   õ ngµy  îccÊp  Êy     ch qu¸ 12    t  ®  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh  theo  Ët  Lu Doanh  nghiÖp, khithùc hiÖn  ¬  Êu  ¹ n Õu  ã  êi lao ®éng  õ      c c li   c ng     t  doanh  nghiÖp  µ  ícchuyÓn  nh n   sang  kh«ng  è  Ý ® îcviÖc  µm  × ® îcx¸c ®Þnh  µ b tr     l th       l  lao®éng    kh«ng  ã  c nhu  Çu  ö  ông; c sd §èi víidoanh     nghiÖp  ùc  Ön  th hi s¸p  Ëp,  îp  Êt  ×  è  nh h nh th s lao  ng  Çn  ö  ®é c s dông  µsè    ng  îcx¸c®Þnh  l   lao®é ®     theo ph¬ng      Ëp,hîp nhÊt ®∙  îcBQP       ¸n s¸p nh      ®  phª duyÖt,sè    ng    lao®é cßn  ¹lµsè    ng  l     lao®é kh«ng  ã  i c nhu  Çu  ö  ông. c sd Sè     ng  lao ®é kh«ng  ã  c nhu  Çu  ö  ông  ∙    nh  c sd ® x¸c ®Þ theo quy  nh    y   ®Þ trªn®© ® îc ph©n  µm  lo¹   è     ng  îc tuyÓn  íc ngµy    l 2  i S lao ®é : ®  tr   21/4/1998  µ lao ®éng      l    d«i d th×  îcthùc hiÖn  Õ     ®    ch ®é theo  quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 41/2002/N§­ CP;  è     S lao ®éng  Ón  ông  õ ngµy  tuy d t  21/04/1998  × thùc hiÖn  Õ     th     ch ®é theo  quy  nh  ña  é   ®Þ cB luËtLao  ng;   ®é
 13. 13 * §èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  ùc hiÖn    Ó,ph¸ s¶n  × toµn  é  è    ng  th   gi¶ith     th   b s lao ®é trong danh s¸ch  ña  c doanh  nghiÖp  îc tuyÓn  ông  íc ngµy  ®  d tr   26/4/2002  îc thùc ®    hiÖn  Ýnh  ch s¸ch theo    quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 41/2002/N§­ CP.  è   Ón  ông  S tuy d tõngµy    26/4/2002 ® îcgi¶i       Õt chÕ     quy   ®é theo quy  nh  ña  é  ËtLao  ng.   ®Þ c B lu   ®é B íc3: LËp     danh  s¸ch lao ®éng  Çn  ö  ông     c sd (theo m É u   è  kÌm    s 2  Th«ng   µy), tn   sè    ng  lao®é kh«ng  ã  c nhu  Çu  ö  ông  c sd (theo m É u   è  kÌm    s 3  Th«ng   µy). tn B íc 4: Doanh     nghiÖp  èi hîp  íiBan  Êp  µnh  ph   v  ch h c«ng  oµn  chøc  ¹ihéi ® tæ  §    c«ng  ©n    nh viªnchøc    ihéi cho    Õn  Ò   ®Ó ®¹     ý ki v danh  s¸ch    ng  õm É u   è    lao ®é (t   s1 ®Õ n   É u   è  m s 3). B íc5: Trªn c¬  ë    Õn  ña  ¹ihéic«ng  ©n         s ý ki c §     nh viªnchøc,doanh    nghiÖp  µn  ho chØnh  ¬ng  s ¾p   Õp    ng  ph ¸n  x lao ®é b¸o c¸o  Êp    Êp  u   èi  ùc thuéc  é   c trªn(c ®Ç m tr   B Quèc phßng) thÈm  nh  µ  ×nh Bé  èc    ®Þ v tr   Qu phßng    Öt.Hå   ¬  ×nh Bé  èc  phª duy   s tr   Qu phßng    Öt gå m   ã: phª duy   c ­V¨n    b¶n    Þ    Öt ph¬ng    ¾p  Õp    ng  ®Ò ngh phª duy   ¸n s x lao®é (theom É u   è  kÌm    s 4  Th«ng   µy). tn ­Ph¬ng    ¾p  Õp  ¹lao®éng    ¸n s x l    i (theom É u   è  kÌm    s 5  Th«ng   µy). tn Danh s¸ch sè    ng  ∙  îcph©n  ¹ (tõm É u   è  ®Õ n   É u   è  kÌm    lao ®é ®®   lo i     s 1  m s 3  theo  Th«ng   µy). tn Riªng  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  ©n  i  ùc  Ön    Ó, ph¸  qu ®é th hi gi¶ith   s¶n  ×  th kh«ng  ph¶iduyÖt  ¬ng    ¬  Êu  ¹ doanh    ph ¸n c c l   i nghiÖp  µ   m chØ  Öt  ¬ng    ¾p  Õp    duy ph ¸n s x lao ®éng (theo m É u   è    kÌm    s 1,3  Th«ng   µy). tn Hå   ¬  µm  µnh  bé, göivÒ   é   èc  s l th 7      B Qu phßng (qua  ôc  C Kinh  Õ) ®Ó   µm  ñ  t  l th tôcphª duyÖt.    1.3.Tr×nh  ù,thñ tôctr¶trî Êp    t         c cho  êilao®éng    . ng     d«id Trong  êih¹n  ngµy  µy  µm  Öc),kÓ   õ ngµy  îc Bé   èc  th   15  (ng l vi   t  ®   Qu phßng    phª duyÖt ph¬ng    ¾p  Õp    ng, doanh    ¸n s x lao®é   nghiÖp  ùc hiÖn    th   nh sau: 1.3.1.Ký  Õt  nh    quy ®Þ nghØ   Öc  vi cho  õng  êilao ®éng      t ng     d«id theo    ã m   c¸c nh chÝnh  s¸ch ®∙  îcquy  nh  ¹ NghÞ   nh  è   ®  ®Þ ti  ®Þ s 41/2002/N§­   CP (theo m É u   è  kÌm    s 6  Th«ng   µy).Quy Õt  nh  îclµm  µnh  b¶n,1  tn   ®Þ ®  th 3    b¶n  öicho  êilao®éng, 1    g  ng       b¶n l t¹ doanh  u   i nghiÖp,1    b¶n  öib¶o  Ó m     éiqu©n  i. g  hi x∙h   ®é 1.3.2.Dù     to¸n kinh  Ý     Õ       ph tr¶ ch ®é cho  êi lao  ng     theo    ã m   ng   ®é d«i d c¸c nh chÝnh  s¸ch (theo m É u   è        kÌm      s 7,8,9,10  Th«ng   µy). tn 1.3.3.LËp  å  ¬  bé) ®Ò   Þ  ç  î   h s (7    ngh h tr kinh phÝ   õ Quü   ç  î   ng      t  h tr  ®é lao d«id ® îcthùc hiÖn      theo quy  nh  ña  é  µichÝnh  Òu  cña  ®Þ c BT  (§i 8  Quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  ö  l  s dông  ü   ç  î   ng      s ¾p  Õp  ¹ doanh  Qu h tr  ®é d«id do  lao x l  i nghiÖp  µ  ícban  µnh  nh n   h theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 85/2002/Q§­BTC   µy  ng 01/7/2002 cña  é  ëng  é  µichÝnh).   B tr BT  1.3.4.§èivíi êilao ®éng       ng     kh«ng  ã  c nhu  Çu  ö  ông  ng  c sd nh kh«ng  éc diÖn  thu   gi¶iquyÕt  Õ       ch ®é theo quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 41/2002/N§­  CP (theo m É u   è    s 11  Ìm  k Th«ng   µy) th×  tn   doanh  nghiÖp  Ëp  l danh  s¸ch riªng®Ó     Õt  Õ         gi¶iquy ch ®é theo quy  nh  ña  é  ËtLao  ng.   ®Þ c B lu   ®é 1.4.Gi¶iquyÕt chÕ     i víi êilao®éng    :      ®é ®è    ng     d«id 1.4.1.  Tr¸chnhiÖ m  ña    c doanh  nghiÖp:  
 14. 14 + C¨n  quyÕt  nh   cø  ®Þ nghØ   Öc, gi¶iquyÕt  y     µ  øng  êih¹n    vi     ®Ç ®ñ v ® th   quy ®Þnh    c¸ckho¶n  î Êp  i víi êilao®éng    . tr  c ®è     ng     d«id +  Êp  Õu  äc  Ò   Ôn  Ý  ét  Çn  C Phi h ngh mi ph m l cho  êilao ®éng  ã  ng     c nhu  Çu  äc  ch nghÒ   Éu  è  kÌm  (m s 12  theo Th«ng   µy).   tn +  µ m   y     å  ¬, thñ  ôc gi¶iquyÕt  Õ     L ®Ç ®ñ h s   t    ch ®é b¶o  Ó m     éi theo    hi x∙ h   quy ®Þnh  ña  c b¶o  Ó m     éiQu © n   i vµ  hi x∙h   ®é   b¶o  Ó m     éiViÖtNam;  hi x∙h     + Ghi  â lýdo  r     nghØ  Öc  µ    Òn  î®∙    Õt  µo      ng, Sæ   vi v c¸c quy l   gi¶iquy v Sæ lao ®é   i b¶o  Ó m     éivµ    ¹ ®Çy    å  ¬  hi x∙h   tr¶l  i ®ñ h s cho  êilao ®éng  ng     theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. + Trong  êih¹n  ngµy  µy  µm  Öc)kÓ   õ ngµy  Ën  îckinh phÝ  õ Quü   th   7  (ng l vi   t   nh ®     t  hç  î   ng    ,doanh  tr  ®é lao d«id   nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm     ùctiÕp,m ét  Çn  ¹    tr¶tr     l ti doanh  nghiÖp  cho  êilao®éng    ng     c¸ckho¶n  î Êp  tr c theo ph¬ng    ∙  îcphª duyÖt.   ¸n ® ®     Trêng  îp ngêilao ®éng  h     kh«ng  Ó  ùctiÕp  n   Ën    th tr   ®Õ nh c¸c kho¶n  î Êp  × tr c th   ® îc ñy  Òn    quy cho  êi kh¸c nhËn  ng     kho¶n  îcÊp  µy  tr  n theo quy  nh  ña  é   Ët ®Þ c B lu   D © n   ù. s Trêng  îp  êi lao ®éng  Õt  h ng     ch sau  êi®iÓ m   ý  Õt  nh  th   k quy ®Þ nghØ   Öc  êi vi (th   ®iÓ m   ã  Öu  ùc thihµnh)  µ   a  ý  Ën  è  Òn  îc hëng  ×  c hi l     m ch k nh s ti ®   th doanh  nghiÖp  chuyÓn  è  Òn  µy  s ti n cho  êi qu¶n  ýdi s¶n  ña  êi chÕt  ng   l    c ng   theo quy  nh  ña  é  ®Þ cB luËtD © n   ù.   s 1.4.2.  Tr¸chnhiÖ m  ña  êilao®éng    ëng  Õ   :   c ng     khih ch ®é +  ý  Ën  y      K nh ®Ç ®ñ c¸ckho¶n  Òn trî Êp  îchëng. ti     c ®  +  ý  Ën  y    å  ¬  K nh ®Ç ®ñ h s nghØ  Öc. vi +  Thanh      to¸nc¸ckho¶n  cßn  î®èi víi n      doanh  nghiÖp  Õu  ã). (n c 1.5.Ch Ë m   Êt sau  ngµy  µy  µm  Öc)kÓ   õ ngµy  µn  µnh  Öc      nh   30  (ng l vi   t   ho th vi gi¶i quyÕt chÕ     i víi êilao®éng    ,doanh    ®é ®è     ng     d«id   nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m      Õt    b¸o c¸o k qu¶  ùc hiÖn  th   cho    ¬  c¸cc quan  ã  Èm  Òn. c th quy Néi dung b¸o c¸o bao  å m   Öc  ¸nh    Æt   îc vµ  a  îc,kÕt  g vi ® gi¸m ®   ch ®   qu¶  ùc th   hiÖn      Òn trî Êp  chitr¶ti     c cho  êilao®éng    .B¸o    îclµm  µnh  bé  µ  öi ng     d«id   c¸o ®   th 06  v g   cho    ¬  c¸cc quan  sau  y: ®© ­§¬n  Þ  Êp    Êp  u   èi  ùcthuéc Bé  èc    v c trªn(c ®Ç m tr     Qu phßng); ­Bé  èc    Qu phßng  (qua  ôc  C Kinh  Õ); t  ­Bé  µichÝnh;   T  ­ Bé     Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi;   X∙ h   ­B¶o  Ó m     éiQu © n   i;   hi x∙h   ®é ­Lu    doanh  nghiÖp. 2.Tr¸chnhiÖ m  ña  êilao®éng    äc  Ò.     c ng     khih ngh Ng êilao ®éng      ã     d«id c nhu  Çu  äc  Ò   ∙  îccÊp  Õu  äc  Ò   Ôn   c h ngh ® ®   Phi h ngh mi phÝ  ph¶inép  å  ¬  äc  Ò   ¹  ¬  ë  ¹y nghÒ   Së     h s h ngh t i s d   c do  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  v X∙  éith«ng    ¬ng  Ön th«ng    ichóng.Thêih¹n  ép  å  ¬  äc  Ò   èi a   h  b¸o ph ti   tin®¹       n h s h ngh t   ® lµ90  µy  Ó   õngµy  ã  Õt ®Þnh    ng k t   c quy   nghØ  Öc.Hå   ¬  å m   ã: vi   s g c
 15. 15 ­  Õu  äc  Phi h nghÒ   Ôn   Ý   mi ph (b¶n chÝnh); Quy Õt  nh     ®Þ nghØ   Öc  ëng  vi h chÝnh  s¸ch ®èi víi   ng      s ¾p  Õp  ¹doanh        ®é d«id do  lao x l  i nghiÖp  µ  íc(b¶n  nh n   sao); 3.  Tr¸ch  Ö m   ña  n   Þ   ùc thuéc  é   èc  nhi c ®¬ v tr   B Qu phßng (Qu©n  khu, Qu © n     chñng,Binh  ñng,Tæng  ôc,. . :   ch   c .) ­  íng  Én    H d c¸c doanh nghiÖp  éc  n   Þ   ©y  ùng  ¬ng  c¬  Êu  ¹   thu ®¬ v x d ph ¸n  c li , trong ®ã   ã  ¬ng    ¾p  Õp    ng.   c ph ¸n s x lao®é ­ H íng dÉn        c¸c doanh nghiÖp  ùc hiÖn  Èn  ¬ng  Ëp  å  ¬  c¸o theo    th   kh tr l h s b¸o    quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m     t i 1.5 kho¶n  M ôc  cña  1  IV  Th«ng   µy. tn ­ Tæng   îp  å  ¬  ña  õng    h hsc t doanh nghiÖp  öi vÒ   é   èc  g   B Qu phßng (qua  ôc  C Kinh  Õ)®Ó   îcphª duyÖt. t  ®    ­ §«n  c      ®è c¸c doanh  nghiÖp  y  ®È nhanh  Õn ®é   ép  å   ¬  n     a  ti   n H s ®Õ c¸c ®Þ chØ   quy  nh  ®Þ nh»m   ím  Ën  îckinh phÝ  î Êp  s nh ®     tr c cho  êilao®éng    . ng     d«id ­ §«n  c  µ  Óm     Öc  ùc  Ön  Õ     i  íilao  ng     ë     ®è v ki tra vi th hi ch ®é ®è v   ®é d«i d c¸c doanh nghiÖp  éc quyÒn; thu   4.Tr¸chnhiÖ m  ña    ¬      c c¸cc quan  chøc  n¨ng  éc Bé  èc  thu   Qu phßng: Côc Kinh  Õ  ñ  × phèi hîp  íiCôc  Ýnh  t ch tr     v  Ch s¸ch, Côc  µi  Ýnh  ã    T ch c tr¸ch   nhiÖm. 4.1.Tæ     chøc  íng  Én    h d c¸c doanh nghiÖp  ©n  i  ùc hiÖn  ng  n   µ  qu ®é th   ®ó ®¾ v ®Çy    Ýnh  ®ñ ch s¸ch cña  Ýnh  ñ  i víi êilao®éng      s ¾p  Õp  ¹ ;   Ch ph ®è     ng     d«id do  x li 4.2.TiÕp  Ën  ¬ng    ¾p  Õp  ¹ lao ®éng  c¸c ®¬n  Þ  öilªn®Ó   Õn   nh ph ¸n s x l    i do    vg   ti   hµnh  ñ tôctr×nh Thñ  ëng  é  èc  th       tr B Qu phßng  Èm  nh, phª duyÖt; th ®Þ    Trong  êih¹n  ngµy  µy  µm  Öc) kÓ   õ ngµy  Ën  îc ph¬ng  s ¾p   th   15  (ng l vi   t   nh ®  ¸n  xÕp    ng  ña  lao®é c doanh  nghiÖp,tr×nh Bé  èc      Qu phßng    Öt. phª duy Hå   ¬  ∙  îc duyÖt u  ¹ 01  é, göi l¹ doanh  s®®  l li b     i     nghiÖp  bé    6  ®Ó doanh nghiÖp  göicho    n  Þ    c¸c®¬ v sau: ­Côc    Kinh  Õ/Bé  èc  t Qu phßng; ­§¬n  Þ  Êp    Êp  u   èi  ùcthuéc Bé  èc    v c trªn(c ®Ç m tr     Qu phßng); ­Bé  µichÝnh  ü  ç  î   ng    );   T  (Qu h tr  ®é d«id   lao ­ Bé     Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi;   X∙ h   ­B¶o  Ó m     éiQu © n   i;   hi x∙h   ®é ­Lu    doanh  nghiÖp. Trêng  îp cha  h  phª  Öt  îcth×  é   èc  duy ®   B Qu phßng  íng dÉn    h  ®Ó doanh nghiÖp  lµm  ¹   l iTrong  êih¹n  ngµy  µy  µm  Öc)kÓ   õ ngµy  Ën  îchíng dÉn  µm  . th   10  (ng l vi   t   nh ®     l l¹  idoanh  , nghiÖp  ph¶ihoµn  Ön vµ  öivÒ   é  èc    thi   g   B Qu phßng    îcphª duyÖt. ®Ó ®     Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  tn c hi l     h sau  ngµy,kÓ   õngµy  ¨ng  15    t  ® C«ng  b¸o.
 16. M É u   è  s 01: Bé   èc  Qu phßng D A N H  S¸ C H  N G ¦êI L A O  § é N G  C ã  T £ N  T R O N G  d o a N H  N G H I Ö P (kh«ng  bao  å m   êilao®éng  µqu©n  ©n) g ng     l  nh §¬n  Þ: v   T ¹I H ê I §I Ó M  S ¾ P  X Õ P  L ¹I   µy  th¸ng    ng      n¨m  200...  T Tªn  DN... . ........ . . ........ TT Hä   µ  v tªn Chøc  danh  c«ng  Tr×nh    HiÖn  ang  Thêi®iÓ m   Ón Thêi®iÓ m   H Ö   è ­ N¬i ë ®é ®   tuy   sl   viÖc  ang  µm ® l chuyªn thùc hiÖn  ¹ dông  µo    lo i   v KVNN   nghØ  Öc  ¬ng  ang  hiÖn  vi ® m«n  nghiÖp  hîp ®ång    (Ngµy,th¸ng,n¨m) (ghith¸ng   lao         hëng nay vô ®éng n¨m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I §îctuyÓn  ông  íc   d tr   ngµy 21/4/1998 1 Vò   Þ   Th A CN   Ön bÉc  î T.C  ü  Ët ti   th  K thu A 20/3/1973 5/1995 2,84 6/7 II §îctuyÓn  ông  õ   d t ngµy 21/4/1998 1 §inh ThÞ     A Kª      Êc  §H  to¸nviªnb kinhtÕ,   B 1/2/1975 3/8/1998 2,02 2/8 ngµnh  Õ   k to¸n Ng êilËp  Óu   bi ThÈ m   nh   ña  n  Þ  ®Þ c ®¬ v Ngµy    th¸ng      n¨m               200...   trùc thuéc    BQP Gi¸m  c  ®è DN (Ký  tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d H íng dÉn    Óu    ghibi 01: Thêi ®iÓ m   ¾p   Õp      É u   îc ghi ngµy    s x ë c¸c m ®   th¸ng n¨m    doanh nghiÖp  Õn  µnh  ©y  ùng  ¬ng  s ¾p  Õp    ti h x d ph ¸n  x lao ®éng  c¬  Êu  ¹ do  c l i Cét    èivíi 2:§     doanh  nghiÖp  ¾p  Õp  ¹th× ghingµy  s x l      i 21/4/1998;®èi víi      doanh  nghiÖp    Ó,ph¸ s¶n    gi¶ith     ghi26/4/2002
 17. Cét    Õ u   µ viªnchøc  ×    ×nh ®é   o  ¹ovµ  µnh  Ò   4: N l    th ghi tr   ®µ t   ng ngh chuyªn m«n,  Õu  µ    n 1 c«ng  ©n  ×    Ò   µ  nh th ghi ngh v bËc  î th Cét    Õ u   éc lo¹ hîp ®ång    ng  Õtt¾tlµH§L§)  5: N thu   i     lao ®é (vi       kh«ng    nh  êih¹n  îcký  Öu  µ(A);x¸c ®Þnh  êi x¸c ®Þ th   ®   hi l       th   h¹n  õ 1  n   n¨m  îcghiký  Öu  µ (B);díim ét  t   ®Õ 3  ®     hi l       n¨m hoÆc  b»ng  Öng  îcký  Öu    Ón  ông  mi ®   hi (C);tuy d theo  Õ       ch ®é biªn chÕ   µ   íc,nhng  a  Nh n   ch chuyÓn  sang  ý  îp ®ång    ng  îcký  Öu  µ  kh  lao®é ®   hi 1 (D) Cét      µy  6:Ghi ng th¸ngn¨m  ¾t  u     b ®Ç tham    µo  giav khu  ùc  µ  íc v nh n Cét    7: Ghi  µy  ng th¸ng n¨m    nghØ   Öc  vi cho    i îng ®ang  c¸c ®è t   nghØ   Öc  ng  a  Ê m     vi nh ch ch døt quan  Ö     ng  h lao ®é theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt    Cét      8:Ghi tæng  Ö   è ¬ng  h sl bao  å m   phô  Êp  g c¶  c chøc  ô  µ  ô  Êp  v v ph c khu  ùc  Õu  ã) v (n c   Cét      ô  Ó  a  9:Ghi c th ®Þ chØ  õsè  µ  ëlªn, iÖn  ¹i Õu  ã). t   nh tr     ® tho   (n c
 18. M É u   è  : s 02  Bé   èc  Qu phßng D A N H  S¸ C H  N G ¦êI L A O  § é N G  C Ç n  s ö  d ô n g   theo yªu c Ç u  s ¶ n x u Ê t kinh d o a n h §¬n  Þ:.. . ......... v . . ........ (kh«ng  bao  å m   êilao®éng  µqu©n  ©n) g ng     l  nh Tªn DN... . ........ . . ........  T ¹I H ê I §I Ó M  S ¾ P  X Õ P  L ¹I   µy  th¸ng    ng      n¨m  200...  T TT Hä   µ  v tªn Sè  tùë  Óu  è  thø    bi s 01 Th¸ng,n¨m    sinh Dù  kiÕn  è  Ýchç  µm  Öc    Thêigian ®∙  ng    b tr   l vi sau     ®ã khis ¾p  Õp  ¹lao®éng   x l    i b¶o  Ó m hi Nam N÷ 1 2 3 4 5 6 7 01 02 03 Ng êilËp  Óu   bi ThÈ m   nh   ña  ®Þ c Ngµy   th¸ng           n¨m  200  . . . .. . . ®¬n  Þ  ùc thuéc  v tr   BQP Gi¸m  c    ®è DN (Ký  tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d H íng  Én    Óu  d ghi bi 02: Cét    îclÊy sè  tùë  Óu  è  3:§     thø    bi s 01 Cét    îcghin¨m, th¸ng®ãng  7:§         b¶o  Ó m     éi(vÝ  ô:®∙  ng  n¨m  th¸ng,® îcghi22,4) hi x∙h   d   ®ã 22  4     
 19. M É u   è  s 03: Bé   èc  Qu phßng D A N H  S¸ C H  N G ¦ê I L A O  § é N G  k h « n g  c ã  n h u  c Ç u  s ö  d ô n g    (kh«ng  bao  å m   êilao®éng  µqu©n  ©n) g ng     l  nh §¬n  Þ:.. . ......... v . . ........  T ¹I H ê I §I Ó M  S ¾ P  X Õ P  L ¹I   µy  th¸ng    ng      n¨m  200...  T Tªn DN... . ........ . . ........ STT Hä   µ  v tªn Sè  tù Th¸ng, Tæng  êigian thùc tÕ  Tæng  êigian thùc tÕ  Thêigian ®∙  Ghi chó thø      th       th             ë  Óu  è  n¨m  bi s sinh lµm  Öc  vi trong KVNN   íc lµm  Öc    tr   vi trong KVNN   õ ®ãng    t  BHXH 1 ngµy  01/01/2003 (n¨m) ngµy    01/01/2003 (N¨m)   Nam N÷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I §èit ng thùc hiÖn  sè  î     N§  41/2002/N§­ CP 01 02 .. . . II §èit ng thùc hiÖn   î     theo  é  B luËtLao  ng   ®é 01 02 .. . . Ng êilËp  Óu   bi ThÈ m   nh   ña  n  Þ  ùc thuéc  ®Þ c ®¬ v tr   Ngµy   th¸ng           n¨m  200  . . . .. . . BQP Gi¸m  c    ®è DN (Ký  tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d H íng dÉn    É u   è    ghim s 3: Cét  vµ    èivíiCTCP   ¹t®éng  6  7: §     ho   trong 12    th¸ng chØ  Ýnh  n   êi®iÓ m   îccÊp  Êy    t ®Õ th   ®  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    theo LuËt Doanh      nghiÖp.
 20. M É u   è  s 4: §¬n  Þ: v Cé NG   HßA   HéI  ñ   X∙  CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Tªn   doanh   nghiÖp: ..   µy.. th¸ng..n¨m.. .ng ,   .   . Sè:.. . . . ./ V/v ®Ò   Þ    Öt  ¬ng   ngh phª duy ph ¸n s ¾p  Õp    ng  c¬  Êu   x lao®é do  c l¹doanh    i nghiÖp K Ý nh   öi:Thñ   ëng  é   èc  g  tr B Qu phßng Thùc  Ön  hi NghÞ   nh   è  ®Þ s 41/2002/N§­   µy  th¸ng  n¨m  CP ng 11  4  2002  cña  Ýnh  ñ  Ò   Ýnh  Ch ph v ch s¸ch ®èi  íilao ®éng      s ¾p  Õp  ¹ doanh    v    d«id do  x l i nghiÖp  µ  íc vµ  nh n   Th«ng   sè t 11/2002/TT­BL§TBXH   µy  th¸ng 6    ng 12    n¨m 2002  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,®∙  îcsöa  æi, bæ     X∙    ®   ®   sung  Ò   v híng dÉn  thùc hiÖn m ét sè  ®iÒu  cña NghÞ  ®Þnh  nªu trªn,  (tªn doanh  nghiÖp) ®Ò   Þ   ñ  ëng  é   èc    ngh Th tr B Qu phßng xem   Ðt  x phª  Öt  duy hoÆc     x¸c nhËn  ®èivíi (    C«ng      Çn  ¹t®éng  tycæ ph ho   trong 12    th¸ng)ph¬ng    ¾p  Õp    ¸n s x lao®éng  c¬  Êu  ¹doanh    do  c l   i nghiÖp  µ  íc. nh n (Cã  Ìm  k theo biÓu  è          s 1,2,3,5). Gi¸m  c ®è (Ký    ng  Êu) tªn®ã d N¬i  Ën:  nh ­Nh     trªn,   ­Lu    phßng    Tæ chøc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2