Thông tư 65/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
74
lượt xem
12
download

Thông tư 65/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 65/2009/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 65/2009/TT-BNNPTNT

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 65/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N T CH C HO T NG VÀ PHÂN C P QU N LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THU L I Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 31/2005/N -CP ngày 11/3/2005 c a Chính ph v s n xu t và cung ng s n ph m, d ch v công ích; Căn c Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và B o v công trình thu l i; Ngh nh s 115/2008/N -CP ngày 14/11/2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 143/2003/N -CP; Căn c Quy t nh s 38/2007/Q -TTg ngày 20/3/2007 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p 100% v n nhà nư c; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n t ch c ho t ng và phân c p qu n lý, khai thác công trình thu l i như sau: Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n t ch c ho t ng và phân c p qu n lý, khai thác i v i các công trình, h th ng công trình thu l i ư c u tư xây d ng b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c, ho c có ngu n g c t ngân sách nhà nư c ã ư c ưa vào khai thác, s d ng. i v i các công trình, h th ng công trình thu l i ư c u tư xây d ng b ng các ngu n v n khác, vi c t ch c qu n lý, v n hành do ch s h u (ho c i di n ch s h u) quy t nh trên cơ s v n d ng hư ng d n c a Thông tư này và các hư ng d n khác theo quy nh c a pháp lu t, m b o an toàn, s d ng có hi u qu . 2. i tư ng áp d ng i tư ng áp d ng Thông tư này là các t ch c, h gia ình, cá nhân ư c giao nhi m v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i. i u 2. Gi i thích t ng 1. “Công trình thu l i” là công trình thu c k t c u h t ng nh m khai thác m t l i c a nư c; phòng, ch ng tác h i do nư c gây ra, b o v môi trư ng và cân b ng sinh thái, bao g m: h ch a nư c, p, c ng, tr m bơm, gi ng, ư ng ng d n nư c, kênh, công trình trên kênh, ê kè và b bao các lo i. 2. "H th ng công trình thu l i" là t p h p các công trình thu l i có liên quan tr c ti p v i nhau trong qu n lý, v n hành và b o v trong m t lưu v c ho c m t khu v c nh t nh.
  2. 3. "H th ng công trình thu l i liên t nh" là h th ng công trình thu l i có liên quan ho c ph c v tư i, tiêu, c p nư c cho t ch c, cá nhân hư ng l i thu c 2 t nh ho c ơn v hành chính tương ương tr lên . 4. "H th ng công trình thu l i liên huy n" là h th ng công trình thu l i có liên quan ho c ph c v tư i, tiêu, c p nư c cho t ch c, cá nhân hư ng l i thu c 2 huy n ho c ơn v hành chính tương ương tr lên. 5. "H th ng công trình thu l i liên xã" là h th ng công trình thu l i có liên quan ho c ph c v tư i, tiêu, c p nư c cho t ch c, cá nhân hư ng l i thu c 2 xã ho c ơn v hành chính tương ương tr lên. 6. "C ng u kênh theo quy nh c a Ngh nh s 115/2008/N -CP" là công trình d n nư c ho c tiêu nư c cho m t di n tích hư ng l i nh t nh thu c trách nhi m qu n lý c a ngư i hư ng l i. Chi phí qu n lý, v n hành, tu s a và b o v các công trình t c ng u kênh n m t ru ng do ngư i hư ng l i óng góp (g i t t là phí d ch v thu nông n i ng). 7. “T ch c h p tác dùng nư c” là hình th c h p tác c a nh ng ngư i cùng hư ng l i t công trình thu l i, làm nhi m v khai thác và b o v công trình, ph c v s n xu t, dân sinh. i u 3. Nguyên t c t ch c qu n lý, khai thác công trình thu l i 1. Vi c t ch c qu n lý, khai thác công trình thu l i ph i b o m tính h th ng c a công trình, k t h p qu n lý theo lưu v c và vùng lãnh th . B o m an toàn và khai thác có hi u qu các công trình thu l i trong vi c tư i tiêu, c p nư c ph c v các ngành s n xu t, dân sinh, kinh t - xã h i và môi trư ng. 2. Mô hình t ch c qu n lý, khai thác công trình thu l i ph i phù h p v i tính ch t, c i m ho t ng, yêu c u k thu t qu n lý, v n hành và i u ki n c th c a t ng vùng, t ng a phương. B o m m i h th ng công trình, công trình thu l i ph i do m t t ch c, cá nhân tr c ti p qu n lý, v n hành và b ov . 3. Vi c qu n lý, v n hành và b o v các công trình u m i l n, công trình quan tr ng, h th ng kênh tr c chính và các kênh nhánh có quy mô l n, k thu t v n hành ph c t p ph i do doanh nghi p có năng l c và kinh nghi m trong qu n lý, khai thác và b o v công trình th y l i th c hi n b o m v n hành công trình an toàn, hi u qu . 4. T ch c, cá nhân ư c giao ho c có tham gia qu n lý, khai thác và b o v công trình, h th ng công trình thu l i ph i có năng l c, kinh nghi m phù h p v i quy mô, tính ch t, yêu c u k thu t c a t ng công trình, h th ng công trình ư c giao, ch u trách nhi m trư c cơ quan t hàng (ho c cơ quan h p ng d ch v ), cơ quan qu n lý nhà nư c trên a bàn và pháp lu t v k t qu th c hi n nhi m v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i trong ph m vi ư c giao. 5. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tr c ti p t ch c qu n lý ho c phân c p cho U ban nhân dân c p t nh trong vùng hư ng l i t ch c qu n lý h th ng công trình thu l i liên t nh. i u 4. N i dung, yêu c u c a công tác qu n lý, khai thác công trình thu l i 1. Công tác qu n lý, khai thác công trình thu l i bao g m ba n i dung chính sau: a) Qu n lý nư c: i u hoà phân ph i nư c, tiêu nư c công b ng, h p lý trong h th ng công trình thu l i, áp ng yêu c u ph c v s n xu t nông nghi p, i s ng dân sinh, môi trư ng và các ngành kinh t qu c dân khác. b) Qu n lý công trình: Ki m tra, theo dõi, phát hi n và x lý k p th i các s c trong h th ng công trình thu l i, ng th i th c hi n t t vi c duy tu, b o dư ng, s a ch a nâng c p công trình, máy móc, thi t b ; b o v và v n hành công trình theo úng quy chuNn, tiêu chuNn k thu t, m b o công trình v n hành an toàn, hi u qu và s d ng lâu dài.
  3. c) T ch c và qu n lý kinh t : Xây d ng mô hình t ch c h p lý qu n lý, s d ng có hi u qu ngu n v n, tài s n và m i ngu n l c ư c giao nh m th c hi n và hoàn thành t t nhi m v khai thác, b o v công trình thu l i, kinh doanh t ng h p theo qui nh c a pháp lu t. 2. Yêu c u c a công tác qu n lý, v n hành công trình thu l i a) Qu n lý, v n hành, duy tu, b o dư ng công trình tư i tiêu nư c, c p nư c theo úng quy chuNn, tiêu chuNn k thu t, m b o an toàn công trình, ph c v s n xu t, xã h i, dân sinh k p th i và hi u qu . b) Th c hi n cung c p s n phNm, d ch v công ích tư i tiêu, c p nư c ph c v s n xu t nông nghi p và các ngành kinh t khác trên cơ s h p ng t hàng v i cơ quan có thNm quy n ho c k ho ch ư c giao. c) S d ng v n, tài s n và m i ngu n l c ư c giao hoàn thành t t nhi m v qu n lý, khai thác công trình thu l i. d) T n d ng công trình, máy móc thi t b , lao ng, k thu t, t ai, c nh quan và huy ng v n th c hi n các ho t ng kinh doanh khác, v i i u ki n không nh hư ng n nhi m v qu n lý, khai thác công trình thu l i ư c giao và tuân theo các quy nh c a pháp lu t. Chương II T CH C, PHƯƠNG TH C VÀ NGU N KINH PHÍ HO T NG C A T CH C QU N LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THU L I i u 5. T ch c qu n lý, khai thác công trình thu l i T ch c qu n lý, khai thác công trình thu l i g m các lo i hình sau: 1. Doanh nghi p: g m Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên (TNHHMTV) nhà nư c s h u 100% v n; các công ty khác tham gia ho c ư c giao nhi m v qu n lý, khai thác công trình thu l i. 2. T ch c h p tác dùng nư c ho t ng theo quy nh c a Lu t H p tác xã ho c B Lu t Dân s và các hư ng d n hi n hành, không phân bi t tên g i c a t ch c ó. 3. H gia ình, cá nhân tr c ti p qu n lý, khai thác và b o v công trình th y l i (theo hình th c u th u ho c giao khoán thí i m). 4. Trư ng h p a phương chưa có doanh nghi p chuyên trách th c hi n nhi m v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i, có th t m th i giao cho doanh nghi p khác (ho c ơn v s nghi p) trên a bàn th c hi n. ơn v ư c giao ph i t ch c m t b ph n chuyên trách v qu n lý, khai thác công trình thu l i, sau ó c ng c , ki n toàn, hoàn thi n t ch c theo kho n 1 i u này. Không thành l p m i các ơn v s nghi p thay th các doanh nghi p ang th c hi n nhi m v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i. Tuỳ i u ki n c th c a t ng a phương thành l p mô hình t ch c qu n lý, khai thác công trình th y l i cho phù h p theo các quy nh c a pháp lu t, m b o tinh g n, hi u qu . i u 6. Công ty Khai thác công trình thu l i liên t nh 1. Công ty Khai thác công trình thu l i liên t nh do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh thành l p qu n lý các công trình thu l i u m i, tr c kênh chính và các công trình i u ti t nư c quy mô l n thu c h th ng công trình thu l i liên t nh, có yêu c u k thu t v qu n lý, v n hành, i u ti t nư c ph c t p nh m b o m hài hoà l i ích gi a các a phương trong ph m vi h th ng và gi a các i tư ng s d ng nư c;
  4. 2. Công ty Khai thác công trình thu l i tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng k ho ch tư i tiêu, c p nư c cho toàn h th ng, ch trì ph i h p v i các ơn v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i trên a bàn t nh trong ph m vi h th ng v n hành h th ng công trình thu l i theo quy trình v n hành ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, b o m h th ng v n hành ng b , thông su t không b chia c t theo a gi i hành chính c a các t nh. i u 7. Công ty Khai thác công trình thu l i 1. Công ty Khai thác công trình thu l i tr c thu c U ban nhân dân c p t nh do ch t ch U ban nhân dân c p t nh thành l p, qu n lý các công trình thu l i u m i, các tr c kênh chính và các công trình i u ti t nư c quy mô v a và l n thu c h th ng công trình thu l i liên t nh (tr trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u 6 Thông tư này); h th ng công trình thu l i liên huy n, liên xã có yêu c u k thu t v qu n lý, v n hành, i u ti t nư c ph c t p, nh m b o m hài hoà l i ích gi a các huy n, xã trong ph m vi h th ng và gi a các i tư ng s d ng nư c. 2. Công ty Khai thác công trình thu l i tr c thu c U ban nhân dân c p t nh xây d ng k ho ch tư i tiêu, c p nư c trên toàn h th ng, ch trì ph i h p v i các ơn v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i trong ph m vi h th ng v n hành h th ng công trình thu l i theo quy trình v n hành ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, b o m h th ng v n hành ng b , thông su t không b chia c t theo a gi i hành chính. i u 8. Th m quy n quy t nh mô hình t ch c và phương th c ho t ng c a các t ch c qu n lý, khai thác công trình thu l i 1. Mô hình t ch c a) i v i lo i hình là doanh nghi p: Cơ quan ra quy t nh thành l p t ch c qu n lý, khai thác công trình thu l i là cơ quan quy t nh mô hình t ch c và phương th c ho t ng c a t ch c ó. b) T ch c h p tác dùng nư c: T p th ngư i hư ng l i t quy t nh mô hình t ch c, ho t ng c a T ch c h p tác dùng nư c, báo cáo các cơ quan có thNm quy n xem xét, công nh n theo các quy nh hi n hành. 2. Phương th c ho t ng c a t ch c qu n lý, khai thác công trình thu l i a) T ch c qu n lý, khai thác công trình thu l i ho t ng tuân theo các quy nh hi n hành v s n xu t và cung ng s n phNm, d ch v công ích. Áp d ng hình th c t hàng i v i t t c các lo i hình t ch c qu n lý, khai thác công trình thu l i (ch áp d ng hình th c giao k ho ch i v i nh ng trư ng h p c thù). b) Các t ch c qu n lý, khai thác công trình thu l i thu c t t c các lo i hình ư c khuy n khích áp d ng thí i m hình th c u th u, giao khoán i v i vi c qu n lý, b o v và duy tu, b o dư ng c a các h ng m c công trình, kênh mương thu c ph m vi ơn v qu n lý, trên cơ s nh m c kinh t k thu t và n i dung, d toán kinh phí ư c phê duy t. c) Doanh nghi p, T ch c h p tác dùng nư c khi ư c các cơ quan có thNm quy n t hàng ho c giao k ho ch qu n lý, khai thác công trình thu l i ư c t ch trong t ch c th c hi n nhi m v , s p x p l i t ch c, i m i cơ ch qu n lý nh m nâng cao năng l c, hi u qu ho t ng c a ơn v . Th c hi n cơ ch khoán, g n quy n l i và trách nhi m c a ngư i lao ng v i k t qu s n xu t. i u 9. Ngu n kinh phí ho t ng c a các t ch c qu n lý, khai thác công trình thu l i 1. Ngu n kinh phí c a doanh nghi p qu n lý, khai thác công trình thu l i bao g m: a) Kinh phí do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p do chính sách mi n thu thu l i phí, qu n lý, v n hành và b o v h th ng công trình thu l i;
  5. b) Thu l i phí, ti n nư c, phí x nư c th i thu theo quy nh c a pháp lu t; c) Ngân sách nhà nư c c p cho s a ch a, nâng c p công trình thu l i, khôi ph c công trình thu l i b thiên tai phá ho i theo d án u tư ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t; h tr ti n i n, xăng, d u cho bơm nư c ch ng h n, ch ng úng vư t nh m c; d) C p bù ho t ng công ích do ngu n thu không bù p các kho n chi phí h p lý; ) Các kho n thu t khai thác t ng h p công trình thu l i và thu khác. 2. Ngu n kinh phí c a T ch c h p tác dùng nư c g m: a) Phí d ch v thu nông n i ng do ngư i dùng nư c tho thu n óng góp v n hành, duy tu và b o v công trình thu l i; b) Thu l i phí, ti n nư c ư c c p và thu t các i tư ng ph i thu theo quy nh c a pháp lu t; c) Ph n kinh phí do vi c qu n lý công trình vư t quy mô c ng u kênh c a T ch c h p tác dùng nư c; d) Ngân sách nhà nư c c p cho s a ch a, nâng c p công trình thu l i, khôi ph c công trình thu l i b thiên tai phá ho i theo d án u tư ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t; h tr ti n i n, xăng, d u cho bơm nư c ch ng h n, ch ng úng vư t nh m c; ) Các ngu n thu do khai thác t ng h p công trình thu l i và thu khác. 3. Các t ch c qu n lý, khai thác công trình thu l i ư c t ch trong vi c s d ng kinh phí chi phí ho t ng hàng năm, bao g m c các chi phí duy tu b o dư ng, s a ch a, nâng c p, kiên c hoá công trình thu l i do ơn v qu n lý theo quy nh hi n hành, sau khi h p ng t hàng ư c ký k t ho c ư c giao k ho ch. 4. Trên cơ s nh m c lao ng và ơn giá ti n lương ư c c p có thNm quy n phê duy t, các doanh nghi p khai thác công trình thu l i ư c ch ng trong vi c b trí lao ng và phương th c chi tr lương. Khuy n khích các doanh nghi p khai thác công trình thu l i gi m nh biên lao ng nâng cao thu nh p cho cán b , công nhân viên; các t ch c, cá nhân phát huy sáng ki n, c i ti n k thu t, áp d ng các ti n b khoa h c công ngh nâng cao năng su t lao ng, gi m chi phí, ti t ki m nư c, ti t ki m v t tư, nhiên li u, năng lư ng nh m nâng cao hi u qu khai thác công trình th y l i. U ban nhân dân c p t nh quy nh cơ ch thư ng cho t ch c, cá nhân có óng góp làm l i cho nhà nư c, cho t p th trên cơ s hi u ích mang l i. i u 10. H p ng, nghi m thu thanh lý h p ng tư i tiêu, c p nư c 1. u m i v s n xu t, căn c năng l c c a h th ng công trình th y l i, di n tích tư i tiêu, nhu c u dùng nư c và nh m c s d ng nư c do cơ quan có thNm quy n ban hành (n u có), t ch c qu n lý, khai thác công trình thu l i th c hi n ký k t h p ng dùng nư c (ho c l p s b tư i) v i các t ch c, cá nhân hư ng l i. Khuy n khích các t ch c qu n lý, khai thác công trình thu l i cung c p nư c t i các i m giao nh n nư c theo kh i lư ng và thanh toán ti n theo kh i lư ng nư c cung c p bình quân cho 1 ha. Trư ng h p trong năm có s thay i v di n tích hư ng l i ho c thay i khác trong qu n lý khai thác, nh hư ng n k t qu ho t ng, m c tiêu ph c v c a h th ng công trình thu l i, t ch c qu n lý, khai thác công trình thu l i ph i báo cáo cơ quan có thNm quy n xem xét, gi i quy t.
  6. 2. Cu i m i v s n xu t, trên cơ s k t qu ph c v s n xu t (di n tích th c tư i ho c kh i lư ng nư c cung c p), ch t lư ng ph c v và ch t lư ng kênh mương, công trình, t ch c qu n lý, khai thác công trình thu l i ti n hành nghi m thu thanh lý h p ng tư i tiêu, c p nư c v i các t ch c, cá nhân hư ng l i. 3. K t qu nghi m thu thanh lý h p ng tư i tiêu, c p nư c là cơ s cơ quan t hàng thanh quy t toán kinh phí c p bù thu l i phí cho ơn v . Trư ng h p m c c p theo d toán c a cơ quan có thNm quy n giao t u năm có chênh l ch v i k t qu theo nghi m thu thanh lý th c t thì th c hi n theo hư ng d n t i i m 5.2.2, m c 5.2, kho n 5, ph n II c a Thông tư s 11/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 c a B Tài chính hư ng d n t hàng, giao k ho ch i v i các ơn v làm nhi m v qu n lý khai thác công trình thu l i và quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c làm nhi m v qu n lý, khai thác công trình thu l i. Chương III NHI M V , QUY N H N C A T CH C QU N LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THU L I i u 11. Nhi m v , quy n h n c a doanh nghi p ư c giao qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i 1. Nhi m v , quy n h n Nhi m v , quy n h n c a doanh nghi p ư c giao ho c có tham gia qu n lý khai thác công trình thu l i th c hi n theo quy nh t i i u 7, i u 8 c a Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình thu l i và các quy nh khác c a pháp lu t theo gi y phép kinh doanh ư c c p. 2. T ch c b máy c a doanh nghi p ư c giao qu n lý, khai thác công trình thu l i a) Tuỳ theo lo i hình doanh nghi p, b máy qu n lý, i u hành, Ban ki m soát, ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p 2005 và các quy nh khác c a pháp lu t và ư c ch s h u phê duy t trong i u l c a Công ty. B máy t ch c các phòng, ban c a doanh nghi p khai thác công trình thu l i ư c b trí phù h p v i quy mô, kh i lư ng công tác qu n lý, nhi m v ư c giao, các ngành ngh kinh doanh theo gi y ăng ký kinh doanh ư c c p, i u ki n th c t và ư c ch s h u phê duy t trong i u l c a Công ty. b) T ch c s n xu t, d ch v công ích tr c thu c doanh nghi p Căn c quy mô, ph m vi ho t ng, các doanh nghi p khai thác công trình thu l i thành l p mô hình Chi nhánh (ho c Xí nghi p tr c thu c), Tr m qu n lý, khai thác công trình thu l i tr c thu c ho c C m qu n lý, khai thác công trình thu l i tr c thu c, qu n lý theo u m i công trình ho c theo a bàn. c) Các doanh nghi p ư c giao qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i ư c t ch c s n xu t, kinh doanh, d ch v ngoài nhi m v công ích tuỳ theo năng l c, quy mô c a ơn v , m b o tuân theo các quy nh c a pháp lu t và không nh hư ng n nhi m v ph c v công ích ư c giao. i u 12. Nhi m v , quy n h n c a T ch c h p tác dùng nư c ư c giao qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i 1. Nhi m v , quy n h n c a T ch c h p tác dùng nư c th c hi n theo quy nh t i i u 9, 10 c a Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình thu l i và các quy nh khác c a pháp lu t theo quy ch , ho c i u l c a t ch c ư c cơ quan có thNm quy n thông qua.
  7. 2. Mô hình t ch c và ho t ng c a các T ch c h p tác dùng nư c bao g m các lo i hình sau: a) H p tác xã: Là các t ch c H p tác xã d ch v nông nghi p t ng h p (có tham gia d ch v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i) ho c H p tác xã chuyên khâu làm d ch v thu l i. b) T h p tác: Là các t ch c h p tác c a ngư i dùng nư c ư c thành l p v i các tên g i khác nhau như H i dùng nư c, T ư ng nư c, Ban qu n lý… Mô hình t ch c, phương pháp thành l p và t ch c ho t ng c a các lo i hình này ư c th c hi n theo Thông tư s 04/2008/TT-BKH ngày 9/7/2008 c a B K ho ch và u tư hư ng d n m t s quy nh t i Ngh nh s 151/2007/N -CP ngày 10/10/2007 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a t h p tác và Thông tư s 75/2004/TT-BNN ngày 20/12/2004 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n vi c thành l p, c ng c và phát tri n các t ch c h p tác dùng nư c. i u 13. H gia ình, cá nhân tham gia qu n lý, v n hành và b o v công trình thu l i Nhi m v , quy n h n c a h gia ình, cá nhân ư c giao qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i th c hi n theo h p ng giao khoán ã th a thu n gi a bên giao khoán và bên nh n khoán. Khuy n khích thí i m th c hi n u th u, giao khoán các công trình thu l i nh , ơn gi n cho h gia ình, cá nhân th c hi n nhi m v qu n lý, v n hành và b o v . U ban nhân dân c p t nh quy t nh quy mô các công trình thu l i có th th c hi n u th u, giao khoán. Chương IV PHÂN C P QU N LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH TH Y L I i u 14. Căn c phân c p 1.Căn c quy nh t i i u 6, Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và B o v công trình th y l i. 2. Căn c quy t nh c a U ban nhân dân c p t nh quy nh v vi c phân c p qu n lý, khai thác, v n hành và b o v công trình thu l i trên a bàn t nh. 3. Công trình, h th ng công trình thu l i thu c c p nào, c p ó quy t nh mô hình t ch c, phương th c qu n lý theo quy nh c a Thông tư này và các quy nh hi n hành c a pháp lu t, m b o an toàn, phát huy cao nh t hi u qu công trình. i u 15. i u ki n th c hi n phân c p 1. Các t ch c, cá nhân ư c phân c p qu n lý, khai thác công trình, h th ng công trình thu l i ph i áp ng yêu c u v năng l c, kinh nghi m theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Phân c p qu n lý công trình thu l i th c hi n ng th i ho c sau khi T ch c h p tác dùng nư c ư c c ng c , ki n toàn nâng cao năng l c. Tăng cư ng vai trò c a chính quy n a phương và ngư i dân trong vi c tham gia qu n lý, khai thác và b o v , nh m phát huy hi u qu công trình thu l i. 3. T ch c, cá nhân ư c giao qu n lý, khai thác và b o v các công trình thu l i ư c hư ng y các quy n l i và th c hi n các nghĩa v trong vi c qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 16. Tiêu chí phân c p qu n lý, khai thác công trình thu l i Các công trình, h th ng công trình th y l i không l n, có c i m, tính ch t k thu t ơn gi n, quy mô như tiêu chí dư i ây có th ư c phân c p cho T ch c h p tác dùng nư c, h gia ình, cá nhân qu n lý ti t ki m chi phí, nâng cao hi u qu công trình:
  8. Các công trình um i c l p, g m các lo i hình sau: a) H ch a: H ch a có dung tích ch a t 1.000.000m3 nư c tr xu ng, ho c t 500.000m3 tr xu ng ( i v i mi n núi, vùng sâu, vùng xa); ho c có chi u cao p t 12m tr xu ng, ph c v trong ph m vi xã ho c c p hành chính tương ương. b) p dâng: p dâng có chi u cao p t 10m tr xu ng, có quy mô tư i trong ph m vi xã ho c c p hành chính tương ương. c) Tr m bơm i n: ph c v trong ph m vi xã ho c c p hành chính tương ương, có di n tích tư i, tiêu thi t k không nên vư t quá: - Vùng mi n núi c nư c: 100 ha. - ng b ng sông H ng: 300 ha. - ng b ng sông C u Long: 500 ha. - Các vùng khác: 200 ha. 2. i v i công trình, kênh mương thu c h th ng công trình thu l i u m i do doanh nghi p qu n lý, khai thác và b o v : Các công trình, kênh mương thu c h th ng công trình thu l i l n do doanh nghi p qu n lý, khai thác và b o v , có th xem xét phân c p cho các T ch c h p tác dùng nư c, h gia ình, cá nhân qu n lý nhưng có di n tích không nên vư t 500 ha. 3. i v i các công trình u m i là các c ng ngăn m n, gi ng t, c ng dư i ê: Tuỳ theo i u ki n th c t giao nhi m v qu n lý, v n hành, m b o phù h p v i các quy nh c a Lu t ê i u và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t ê i u. i u 17. Th c hi n phân c p 1. i v i các lo i hình công trình u m i khác, ư c áp d ng các tiêu chí c a các lo i công trình u m i tương t ã ư c quy nh t i i u 16 thông tư này và theo i u ki n th c t a phương th c hi n phân c p. 2. i v i các công trình thu l i hi n ang do các t ch c chưa tư cách pháp nhân qu n lý, khai thác và b o v , cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao cho doanh nghi p ang qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i trên a bàn qu n lý chung và c p kinh phí ph i thông qua doanh nghi p trên cơ s h p ng giao khoán v i doanh nghi p. 3. Trên cơ s các tiêu chí quy nh t i Thông tư này, căn c vào i u ki n c th c a t ng a phương, U ban nhân dân c p t nh quy t nh vi c phân c p qu n lý, khai thác công trình th y l i, giao nhi m v cho các cơ quan ch c năng tri n khai th c hi n, m b o an toàn, phát huy cao nh t hi u qu c a công trình, h th ng công trình thu l i. i u 18. Xác nh c ng u kênh 1. C ng u kênh ư c quy nh theo di n tích tư i, tiêu thi t k i v i t ng vùng như sau: a) Mi n núi c nư c: nh hơn ho c b ng 50ha.
  9. b) ng b ng sông H ng: nh hơn ho c b ng 250 ha. c) Mi n Trung du, duyên h i mi n Trung, Tây nguyên và ông Nam b : nh hơn ho c b ng 200 ha. d) ng b ng sông C u Long: nh hơn ho c b ng 400 ha. 2. U ban nhân dân c p t nh ban hành quy t nh c th quy mô c ng u kênh và m c tr n phí d ch v thu nông n i ng, chi tr công tác qu n lý, v n hành, duy tu b o dư ng công trình thu c ph m vi c a T ch c h p tác dùng nư c qu n lý, nh m nâng cao ý th c c a ngư i dân trong vi c ti t ki m nư c, b o v công trình thu l i. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i S Tài chính c a t nh i u tra, tính toán m c chi phí th c t c a T ch c h p tác dùng nư c, trình U ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t nh m c tr n phí d ch v thu nông n i ng c a toàn t nh. 3. T ch c h p tác dùng nư c, h gia ình, cá nhân qu n lý công trình, kênh mương có quy mô di n tích ph c v l n hơn quy mô c ng u kênh theo quy nh c th c a U ban nhân dân c p t nh, ư c c p m t ph n kinh phí t ngu n c p bù thu l i phí c a Nhà nư c. T l và m c trích c th theo tho thu n gi a công ty qu n lý, khai thác công trình thu l i u m i v i T ch c h p tác dùng nư c trên cơ s kh i lư ng, n i dung công vi c th c hi n và di n tích th c t vư t m c quy nh. Chương V T CH C TH C HI N i u 19. T ch c th c hi n 1. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Ch o, hư ng d n c ng c , ki n toàn h th ng t ch c và phân c p qu n lý, khai thác công trình thu l i trên a bàn, trình U ban nhân dân c p t nh quy t nh. b) Ch o các cơ quan chuyên môn trong t nh t ch c hư ng d n k thu t v n hành, áp d ng các bi n pháp tư i tiêu khoa h c và các n i dung công vi c duy tu, b o dư ng công trình ơn gi n cho cán b c a các T ch c h p tác dùng nư c, h gia ình, cá nhân tham gia qu n lý khai thác công trình thu l i. c) Hàng năm, có k ho ch ki m tra thư ng xuyên, nh kỳ công trình và t ch c ào t o, t p hu n cho ngư i tr c ti p v n hành, b o v công trình. 2. Các ơn v qu n lý, khai thác công trình thu l i căn c Thông tư này l p án phân c p qu n lý, khai thác công trình thu l i, xây d ng các nh m c kinh t - k thu t, trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh và t ch c th c hi n. Căn c tình hình th c t , vi c phân c p qu n lý, khai thác công trình thu l i có th th c hi n hàng năm ho c n nh t 3 n 5 năm. nh kỳ báo cáo ho c báo cáo t xu t khi có s thay i v hi n tr ng công trình và tình hình qu n lý, khai thác công trình thu l i i v i các cơ quan qu n lý nhà nư c v thu l i trên a bàn và các c p có thNm quy n xem xét, gi i quy t. i u 20. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b .
  10. Trong quá trình th c hi n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, các ơn v qu n lý, khai thác công trình thu l i k p th i ph n ánh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nh ng vư ng m c k p th i s a i, b sung cho phù h p./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Cơ quan TW các oàn th ; - Vi n ki m sát Nhân dân t i cao; ào Xuân H c - Toà án Nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND, H ND các t nh, TP tr c thu c TW; - S NN và PTNT các t nh, TP tr c thu c TW; - Công báo; Website Chính ph ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các C c, V thu c B ; - Các Chi c c Thu l i; - Các công ty KTCTTL; - - Lưu: VT, TL (10b).
Đồng bộ tài khoản