Thông tư 65-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
65
lượt xem
3
download

Thông tư 65-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 65-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bảo hiểm công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 65-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  65 T C/§T P T  n g µ y   BT s 02 th¸ng 11 n¨ m  1996 h í ng d É n   b¶ o  hi Ó m  c«n g  tr× nh x © y  d ù n g ­C¨n  LuËt ng©n    cø    s¸ch nhµ  ícban  µnh  µy    n  h ng 20/3/1996; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 100/CP  µy  ng 18/12/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v kinhdoanh    b¶o  Ó m   µ    hi v c¸cTh«ng   íng dÉn  ña  é  µichÝnh; th   c BT  ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 42/CP  µy  ng 16/7/1996 cña  Ýnh  ñ  Ò   Öc    Ch ph v vi ban  µnh  Òu  Ö  h §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng; l  tv x d ­ C¨n  Th«ng   è    cø  ts 04/TTLB  µy  ng 10/9/1996 cña    é   é   ©y  ùng     LiªnB B X d ­ Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu     é   µi chÝnh  íng  Én    µnh  Òu  Ö    K ho v§ t­ B T   h d thih §i l qu¶n  ý l  ®Ç u    µ  ©y  ùng  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 42/CP  µy  ng 16/7/1996  cña  Ýnh  ñ; Ch ph Bé   µi chÝnh  íng  Én  ùc  Ön  T  h d th hi b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d nh sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1.KhitiÕn hµnh  u    µ  ©y  ùng  ñ  u      ù    u         ®Ç tv x d ch ®Ç tc¸cd ¸n ®Ç tph¶imua     b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh x©y  ùng  ¹  tr   d ti C«ng    tyb¶o  Ó m   îcphÐp  ¹t®éng  ¹ hi ®  ho   t  i ViÖt Nam.  Riªng c¸c  ù   ®Ç u    x©y  ùng  µ     ña   nh©n,  µ   íc d ¸n  t d nh ë c t Nh n   khuyÕn  Ých  kh mua b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d C¸c  ù    u    ùctiÕp cña  ícngoµi¸p dông  d ¸n ®Ç ttr     n     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p  luËtvÒ   u    ícngoµit¹ ViÖtNam.   ®Ç tn      i   C¸c  ù  ®Ç u    ö  ông  èn  µ   íc sÏ kh«ng  îc cÊp  èn  ©n  d ¸n  ts d v Nh n     ®  v ng s¸ch  nhµ  ícvµ  èn  Ýn  ông  ®∙icña  µ   íccho    n  v t d u    Nh n   c¸ckho¶n  Öth¹irñiro thuéc thi           ph¹m    viph¶imua    b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh. tr 2. PhÝ     b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh x©y  ùng  µ m ét  é  Ën  èn  u    ña  tr   d l  b ph v ®Ç t c dù    îctÝnh  ¸n,®   trong tæng  ù    ù    d to¸n(d to¸n)c«ng  ×nh ® îcduyÖt.Trêng  îp   tr       h  chñ  u    uû  ®Ç t quyÒn  cho  µ  Çu  nh th mua   b¶o  Ó m   ×  Ý   hi th ph b¶o  Ó m   îc hi ®  tÝnh tronggi¸trÞgãithÇu.      PhÝ  b¶o  Ó m   îc x¸c  nh   hi ®  ®Þ theo quy  nh   Ön  µnh  ña  é   µi ®Þ hi h c B T  chÝnh  µ  µmøc  Ý  v l  ph cao  Êt ®Ó   ñ  u    Õn hµnh  nh   ch ®Ç tti   mua b¶o  Ó m. hi 3. C¸c  chøc,c¸ nh©n  Ën  Çu  ©y  ¾p,tvÊn,cung    tæ     nh th x l      øng  Ët tthiÕt v      bÞ  ph¶imua     b¶o  Ó m   hi cho  Ët t  ÕtbÞ,  µ  ëng  ôc  ô    v  , thi   nh x ph v thic«ng, b¶o   hiÓ m     ¹n  i víi êilao ®éng, b¶o  Ó m   tain ®è     ng       hi tr¸chnhiÖ m   ©n  ù  i víi êi   d s ®è     ng   thø    ba, b¶o  Ó m   hi cho  s¶n  È m   ph kh¶o    ÕtkÕ...trong  s¸t,thi     qu¸  ×nh  ùc tr th   hiÖn  ù    Ý   d ¸n.Ph b¶o  Ó m   Ýnh  µo    Ý  hi t v chiph s¶n  Êt.xu II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q
  2. 2 1.§èit ng mua     î   b¶o  Ó m hi 1.1.Chñ  u  :   ®Ç t ­C¸c  ù    u    ö  ông  èn  µ   íc.   d ¸n ®Ç ts d v Nh n ­C¸c  ù    u    ña    d ¸n ®Ç tc C«ng    tytr¸chnhiÖm  ÷u  ¹n,C«ng      Çn  µ    hh  tycæ ph v Hîp    t¸cx∙. ­C¸c  ù    u    ña   ©n.   d ¸n ®Ç tc tnh 1.2.C¸c  chøc,c¸nh©n  ã  ªnquan  n     ù    u  :   tæ     c li   ®Õ c¸cd ¸n ®Ç t ­T  Ên  ©y  ùng.  v x d ­Cung    øng  ËttthiÕtbÞ. v      ­X ©y  ¾p.   l 2.Lo¹ih×nh     b¶o  Ó m: hi 2.1.Chñ  u      ®Ç tph¶imua  ÷ng  ¹ b¶o  Ó m     nh lo i   hi sau: ­ B¶o  Ó m     hi c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  u           ®Ç t (bao  gå m   tr¸chnhiÖ m   ©n  ù  i víingêithø  do  c¶    d s ®è       ba  c«ng  ×nh x©y  ùng  ©y  tr   d g ra)®Ó     øng  ã  íi ÷ng  Öth¹ido  ÷ng  ñiro bÊt ngê  µ  ph v  nh thi     nh r     v kh«ng êng  íc l tr   ® îcnh    ch¸y,®éng  t,lòlôt .PhÝ     ®Ê     .  . b¶o  Ó m   Ýnh  µo    Þ c«ng  ×nh vµ  hi t v gi¸tr   tr   ® îcquyÕt to¸ntrongkho¶n  ôc    Ý         m chiph kh¸c. ­ B¶o  Ó m   Ët t  ÕtbÞ   ©y  ùng  éc tr¸chnhiÖm     hi v  ,thi   x d thu     qu¶n  ýcña  ñ  l  ch ®Ç u    t trong qu¸ tr×nh vËn       chuyÓn  õ n¬i mua   Ën  µng) ®Õ n   ©n  t    (nh h   ch c«ng  tr×nh vµ  ang   ® b¶o  qu¶n trong kho.PhÝ       b¶o  Ó m   îctÝnh  µo    ña  Ët t hi ®  v gi¸c v   thiÕtbÞ.   2.2.C¸c  chøc, c¸ nh©n  ã  ªnquan  n     ù  ®Ç u      tæ     c li   ®Õ c¸c d ¸n  t ph¶imua     c¸clo¹ b¶o  Ó m      i hi sau: ­ B¶o  Ó m   µis¶n  éc    hi t  thu tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnh  Ët t  ÕtbÞ,  µ  ­ l   v  ,thi   nh x ëng  ôc  ô    ph v thi c«ng.. . ­ B¶o  Ó m     hi tr¸chnhiÖm     bao  å m:  g b¶o  Ó m   hi tr¸chnhiÖ m   ©n  ù  i víi   d s ®è     ngêi thø  trong qu¸ tr×nh thic«ng; b¶o  Ó m     ¹n  i  íingêi lao ®éng    ba          hi tain ®è v      cña    chøc  ãitrªntrong thêigian ® îcb¶o  Ó m;  c¸c tæ  n          hi b¶o  Ó m   hi tr¸chnhiÖ m     nghÒ  nghiÖp  ña    chøc   Ên  u    ©y  ùng. c c¸ctæ  tv ®Ç tx d PhÝ   b¶o  Ó m   Ýnh  µo    Ý  hi t v chiph s¶n  Êt,kinh doanh  ña    chøc, xu     c c¸c tæ    c¸nh©n  ãitrªn.   n  3.Ph¬ng    thøc mua    b¶o  Ó m,  hi thanh    Ý  to¸nph b¶o  Ó m: hi 3.1.Quy  ¾c, ®iÒu    t  kho¶n, phÝ     b¶o  Ó m:  ùc  Ön  hi Th hi theo quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ña  é  µichÝnh. h c BT  3.2.Thñ  ôc mua     t  b¶o  Ó m:  êng  îp  hi Tr h kh«ng  ã  c tho¶  Ën  µo  thu n kh¸c   gi÷a ®èi t ng mua     î   b¶o  Ó m   µ  hi v c«ng    tyb¶o  Ó m   × thñ tôcb¶o  Ó m   îc¸p hi th       hi ®    dông    nh sau: a) §èivíi ñ  u  :Chñ   u    ùctiÕp hoÆc   û  Òn       ch ®Ç t  ®Ç ttr     u quy cho  µ  Çu  nh th mua  b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh  ©y  ùng  ¹  tr x d tic«ng    ty b¶o  Ó m   chñ  u    ùa hi do  ®Ç t l   chän.Ng êimua      b¶o  Ó m   öicho  hi g  c«ng    tyb¶o  Ó m     å  ¬  hi c¸ch s sau: ­S¬    Æt     ®å m b»ng  c«ng  ×nh. tr ­V¨n    b¶n  ãm  ¾tvÒ   Õt  Êu  µ  Ön  t t   k c v bi ph¸p thi    c«ng  c«ng  ×nh. tr
  3. 3 ­Tæng  ù      d to¸nc«ng  ×nh ® îcduyÖt hoÆc     óngthÇu. tr       gi¸tr   ­Hîp  ng    ®å mua  ËttthiÕtbÞ. v      ­B¶n  Ých lôcphÇn    tr     b¶o  Ó m  hi trong hîp ®ång  ©y  ùng.    xd ­  ÷ng  Nh v¨n b¶n  Çn  Õtkh¸c theo  c thi     yªu  Çu  ña  c c quy  ¾c  t b¶o  Ó m.  hi C¨n  vµo  ù  cø  d to¸n phÝ     b¶o  Ó m,  Óu  Ý   hi bi ph b¶o  Ó m   µ  å  ¬  ãi trªn, hi vhsn    c«ng    ty b¶o  Ó m   Ýnh  hi t to¸n møc   Ý     ph b¶o  Ó m   µ  Êp  n  hi v c ®¬ b¶o  Ó m     hi cho ngêimua    b¶o  Ó m. hi b) §èivíic¸c tæ          chøc,c¸ nh©n  ã  ªnquan  n   ù    u   :ngêimua      c li   ®Õ d ¸n ®Ç t    b¶o  Ó m   öicho  hi g  c«ng    tyb¶o  Ó m     å  ¬  hi c¸ch s sau: ­B¶n    è îng,gi¸trÞvËtt    kª s l        ,m¸y  ãc, thiÕtbÞ    m     thic«ng    trªnc«ng  êng. tr ­B¶n    danh  s¸ch lao®éng     tham    giamua  b¶o  Ó m. hi ­ Dù   Õn    Þ tµis¶n    ki gi¸tr     xung quanh c«ng  êng  ã  Ó  tr c th tæn  Êttrong th     qu¸ tr×nh thi      c«ng. ­B¶n    ÷ng  ù    ∙  ùc hiÖn    kª nh d ¸n ® th   trong 5    n¨m  Çn  Êt. g nh ­  ÷ng  Nh v¨n b¶n  Çn  Õtkh¸c theo  c thi     yªu  Çu  ña  c c quy  ¾c  t b¶o  Ó m.  hi C«ng    ty b¶o  Ó m   hi xem   Ðt,®¸nh    µ  nh  x  gi¸v ®Þ møc  Ý  ph b¶o  Ó m,  Êp  n   hi c ®¬ b¶o  Ó m   hi cho  êimua  ng   b¶o  Ó m. hi 3.3.Thanh    Ý    to¸nph b¶o  Ó m: hi ­ §èivíi Ý       ph b¶o  Ó m   Ët t  ÕtbÞ  Ý  hi v  ,thi   ph b¶o  Ó m   îcthanh    y   hi ®  to¸n®Ç ®ñ   µ  ng  ¹n theo quy  nh  v ®ó h     ®Þ trong ®¬n    b¶o  Ó m. hi ­ §èi víib¶o  Ó m        hi c«ng  ×nh  ©y  ùng, phÝ   tr x d   b¶o  Ó m   îc thanh    hi ®  to¸n m ét hoÆc   Òu  Çn  nhi l theo  quy  nh  ®Þ trong ®¬n    b¶o  Ó m   µ  Õ   ¹ch  hi v k ho n¨m   ® îcduyÖt.   ­ §èi víic¸c lo¹         i b¶o  Ó m   hi kh¸c,phÝ     b¶o  Ó m   îc thanh  hi ®  to¸n theo      quy ®Þnh trong®¬n    b¶o  Ó m. hi 4.Båith ng:    ê ­ Khi x¶y    ù  è  éc tr¸chnhiÖ m      ra s c thu     b¶o  Ó m,  êi® îcb¶o  Ó m   hi ng     hi ph¶i   th«ng b¸o  ngay cho c«ng    ty b¶o  Ó m   Õt vµ  hi bi   trong  êih¹n  th   b¶y  µy    ng sau ph¶ith«ng      Õtb»ng      b¸o chiti   v¨n b¶n cho c«ng    tyb¶o  Ó m. hi ­ Sau    Ën  îc th«ng    khinh ®   b¸o  ña  êi® îc b¶o  Ó m,  c ng     hi trong thêih¹n       ba ngµy c«ng    ty b¶o  Ó m   hi ph¶i cö    c¸n  é  b hoÆc   êi  m chuyªn    gia chuyªn  µnh  ng (khicÇn  Õt) n   Ön  êng    ¸nh      thi   ®Õ hi tr ®Ó ® gi¸nguyªn nh©n, møc        ®é tæn  Êt. th ­ C«ng      ty b¶o  Ó m   hi ph¶i båi th ng      ê cho  êi ® îc b¶o  Ó m   ng     hi theo  ng  ®ó c¸c®iÒu  Ön  µ  iÒu    ki v ® kho¶n  ña  n  c ®¬ b¶o  Ó m. hi III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý  µ  tn c hi l     k v thay thÕ    Th«ng   t105  TC/§T  µy  ng 8/12/1994 cña  é  µichÝnh.   BT  Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu   ã  íng  ¾ c,    Þ   tr th hi n cv m ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Þp  k thêivÒ   é  µichÝnh      BT  ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
  4. 4
Đồng bộ tài khoản