intTypePromotion=1

Thông tư 66/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
52
lượt xem
1
download

Thông tư 66/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 66/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xây dựng, sửa đổi quy chế tài chính của Tổng công ty Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 66/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  66/1999/TT­B T C   g µ y  07 th¸ng 6 n¨ m  1999 c n H í ng d É n   Ö c x © y  d ù n g,  ö a ® æ i  q u y  ch Õ  t µi h Ý n h   vi s  c c ñ a  æ n g  c«n g  ty N h µ  n íc  T Bé   µi chÝnh  ∙  T  ® ban  µnh  h "Quy  Õ   µichÝnh  É u   ña  ch t   m c Tæng c«ng    ty Nhµ   íc" kÌm  n  theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 838 TC/Q§/TCDN   µy  ng 28/8/1996  µ   v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 995 TC/Q§/TCDN   µy  ng 01/11/1996  Ò  Öc  öa  æi    "v vi s ® bæ sung  Quy  Õ   µichÝnh  É u"  µm  ¬  ë  ch t   m l c s cho   c¸c Tæng  c«ng    µ   ícx©y   tyNh n   dùng  Quy  Õ   ch qu¶n  ýtµichÝnh  ña  õng Tæng  l    ct  c«ng    ty. § Ó  phï hîp víi  NghÞ  ®Þnh  sè  27/1999/N§­  ngµy 20/4/1999 cña   CP ChÝnh  ñ  ph (sau  y  äit¾tlµNghÞ   nh  è  ®© g       ®Þ s 27/1999/N§­ CP)  Ò   Öc  öa   v vi s ® æi, bæ     sung Quy  Õ   ch qu¶n  ý tµichÝnh  µ  ¹ch  l    vh to¸n kinh    doanh  i  íi ®è v   doanh nghiÖp Nhµ  níc ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè  59/CP ngµy  3/10/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph (sau  y  äit¾tlµNghÞ   nh  è  ®© g       ®Þ s 59/CP),Bé  µi   T chÝnh  íng dÉn  Öc  ©y  ùng,söa  æi  h  vi x d   ® Quy  Õ   µichÝnh  ña  ch t   c Tæng  c«ng   tyNhµ   ícnh    n   sau:  1. §èivíic¸c Tæng          c«ng    ∙  ty ® ban  µnh  h Quy  Õ   µichÝnh  ×      ch t   th c¨n cø vµo NghÞ   nh  è  ®Þ s 27/1999/N§­   µ      CP v c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  ùc hiÖn  h  th   NghÞ   ®Þnh  µy  ña  é   µi chÝnh    öa  æi, bæ   n c BT  ®Ó s ®   sung Quy  Õ   µichÝnh  ña  ch t   c Tæng  c«ng    ty cho  ï hîp  íic¸c quy  nh  íi.Sau    îc Héi  ng  ph   v     ®Þ m  khi®   ®å qu¶n  trÞ Tæng     c«ng    ty phª  Öt,quy  Õ   öa  æi    duy   ch s ® bæ sung  öi ®Õ n   ¬  g  c quan  quyÕt ®Þnh  µnh  Ëp doanh    th l  nghiÖp  µ  é  µichÝnh    vBT  ®Ó theo dâi.   2. §èivíi         Tæng  c¸c c«ng    a  tych ban  µnh  h Quy  Õ   µichÝnh  × c¨n cø  ch t   th     vµo Quy  Õ   ch qu¶n  ýtµichÝnh  µ  ¹ch  l    vh to¸n kinh doanh      ban  µnh  Ìm  h k theo  c¸cNghÞ   nh  è    ®Þ s 59/CP,sè    27/1999/N§­ CP,  Quy  Õ   µichÝnh  É u   ch t   m Tæng   c«ng    µ   íc nãitrªnvµ    b¶n  íng dÉn  ña  é   µi chÝnh    ©y  ty Nh n       c¸c v¨n  h  c BT  ®Ó x dùng Quy  Õ   µichÝnh  ña  ch t   c Tæng  c«ng    ×nh.  ty m Sau    ã    Õn  khi c ý ki tho¶  thuËn b»ng v¨n b¶n  ña  é   µi chÝnh, Héi  ng  c BT    ®å qu¶n  Þ phª  Öt  tr   duy Quy   chÕ   µichÝnh  ña  t  c Tæng  c«ng    µ  öi®Õ n   ¬  tyv g   c quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp  µ  é  µichÝnh    vBT  ®Ó theo dâi.   3. Khi söa  æi       ® bæ sung Quy  Õ   µichÝnh  ch t   Tæng  c«ng    Çn  ó    ty c ch ý m ét  è  Ên    s v ®Ò sau  y: ®© 3.1.Theo    NghÞ   nh  è  ®Þ s 27/1999/N§­   ×  CP th Tæng  ôc  c qu¶n  ývèn  µ  l  v tµis¶n  µ   íct¹    Nh n   i doanh nghiÖp kh«ng  ã  Öm   ô  Èm  nh  c nhi v th ®Þ hoÆc   ã    cý
  2. 2 kiÕn  i víi   êng  îp cÇ m   è,thÕ  Êp, thanh  ý, îng b¸n  µis¶n  ®è     tr c¸c h  c  ch   l  nh   t   quan  trängcña    doanh  nghiÖp.    3.2. § Ó     b¶o  ¶m   ® quyÒn   ù  ñ  µ  ù  Þu  t ch v t ch tr¸ch nhiÖm   ña    c doanh  nghiÖp trong  Öc  ö  ý tµis¶n  µ  èn  vi x l     v v trong qu¸  ×nh  tr kinh doanh, xo¸ bá     phiÒn  µ  i víi h ®è     doanh  nghiÖp,sau  çi lÇn    m   thanh  ýtµis¶n,xö  ýnîkhã  ßi, l      l    ®  xö  ýtæn  Êttµis¶n,quyÕt  nh  åith ng    l  th       ®Þ b   ê c¸c kho¶n    chikh«ng  ng  Õ   ®ó ch ®é,    c¸c Tæng  c«ng    µ  ty v doanh nghiÖp  µnh    th viªn kh«ng ph¶i göi cho  ¬     c quan  qu¶n  ýtµichÝnh  l    doanh  nghiÖp  ÷a.Nh ng    êng  îp xö  ýnµy  n  c¸c tr h   l  ph¶i   cã chøng  õ,tµiliÖu  t    chøng minh, tæng  îp  µ    ×nh    h v gi¶itr trong B¸o c¸o  µi t  chÝnh  µng  h n¨m  ña  c doanh  nghiÖp.   3.3. Kho¶n    kinh  Ý   ph qu¶n  ý Tæng   l  c«ng    ty huy  ng  õ  ®é t c¸c doanh  nghiÖp  µnh    Tæng   th viªndo  gi¸m  c  Õt  nh    ¬  ë  îc Héi  ng  ®è quy ®Þ trªnc s ®   ®å qu¶n  Þ phª  Öt  tr   duy sau    khi trao ® æi  íiGi¸m  c      v  ®è c¸c doanh nghiÖp  µnh  th viªn vµ  îc ph¶n    ®  ¶nh trong  Õ   ¹ch  µichÝnh  µng  k ho t  h n¨m   ña  c c¸c doanh  nghiÖp.Bé   µi chÝnh    T  kh«ng tham    Ò   gia v møc   Ých kinh phÝ   tr     qu¶n  ýhµng  l  n¨m  ña  c Tæng  c«ng    ÷a. tyn 3.4.NghÞ   nh  è    ®Þ s 27/1999/N§­   CP cho  Ðp    ph c¸c doanh nghiÖp  µnh  th viªn® îctÝnh  µo    Ý     v chiph kinhdoanh      c¸ckho¶n    chinghiªncøu    khoa  äc,®µo   h  t¹o.Quü   u    ph¸ttr Ón chñ  Õu  µ ®Ó   is¶n  Êt  ë   éng  µ  æi  íi   ®Ç t  i   y l  t¸  xu m r v® m  c«ng  Ö.  ×   Ëy, Tæng   ngh V v   c«ng    ty kh«ng huy  ng  õ quü  u     ®é t  ®Ç t ph¸ttr Ón  i  cho  Öc  vi nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹onãitrªn. h v ®µ t      C¸c    Çu    yªu c chinghiªncøu    khoa  äc,®µo  ¹ochung  ña  h  t  c Tæng  c«ng    ích Õt  ty,tr   ph¶ilÊy tõ nguån    õ      thu t   c«ng  Öc  vi nghiªn cøu    khoa  äc, ®µo  ¹o,nguån  ç  îcña  ©n  h  t  h tr  ng s¸ch  Õu  (n cã);phÇn    cßn  Õu  îc tÝnh  µo    Ý   thi ®   v chi ph kinh doanh  ña  c Tæng  c«ng    ty. N Õ u   Én  v cßn  Õu míihuy  ng  thi     ®é thªm  õc¸cdoanh  t    nghiÖp  µnh  th viªn. 3.5.Tæng    c«ng    µ    tyv c¸cdoanh  nghiÖp  µnh    ¹ch to¸nkinhtÕ  c  th viªnh       ®é lËp,®Ò u   µ ®¬n  Þ  ã  y        l  v c ®Ç ®ñ t c¸ch ph¸p  ©n  íc ph¸p  Ët.Do    u     nh tr   lu   ®ã ®Ò ph¶i thùc  Ön  Öc    hi vi qu¶n  ý vèn, tµis¶n, doanh      Ý,  ©n  èi lî l       thu,chi ph ph ph     i nhuËn sau  Õ, trÝch  Ëp  µ  ö  ông    ü, lËp  thu   l vsd c¸c qu   b¸o c¸o  µichÝnh  t  theo  ®óng    c¸cquy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h Quan  Ö   µichÝnh  ÷a Tæng   h t  gi   c«ng    íic¸c doanh  ty v     nghiÖp  µnh    th viªn nh huy  ng  ®é kinh phÝ     qu¶n  ýTæng   l  c«ng    iÒu  ng  µis¶n,huy  ng  ty,® ®é t    ®é quü  ù  d phßng  µichÝnh, quü  u    t    ®Ç t ph¸ttr Ón,quü  ù   i   d phßng  Êt  Öc  µm, m vi l   quü  khen  ëng,quü  óc  îvÉn  ùc hiÖn  th   ph l   i th   theo quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è    ®Þ t  i ®Þ s 838  TC/Q§/TCDN   µy  ng 28/8/1996 vÒ   Öc    vi ban  µnh  h quy  Õ   µichÝnh  É u   ch t   m
  3. 3 T æng  c«ng  ty Nhµ  níc vµ  Quy Õt  ®Þnh  sè  995  TC/Q§/TCDN  ngµy  01/11/1996  ña  é  µichÝnh  Ò  Öc  öa  æi    c BT  "v vi s ® bæ sung  Quy  Õ   µichÝnh  ch t   m É u". 3.6.Doanh    nghiÖp  µnh    ¹ch    ô  éc lµnh÷ng  n  Þ  ã   th viªnh to¸nph thu     ®¬ v c t c¸ch ph¸p  ©n    nh kh«ng  y  .  ×   Ëy, Quy  Õ   µichÝnh  ña  ®Ç ®ñ V v   ch t   c Tæng c«ng  ty cÇn    quy  nh  â  Òn  ¹n,tr¸chnhiÖ m   ®Þ r quy h    trong viÖc    qu¶n  ývµ  ¹ch    l  h to¸n tµis¶n,tiÒn vèn,doanh      Ý  µ  ö  ông    ü.Tæng          thu,chiph v s d c¸c qu   c«ng    typh¶i   chÞu  tr¸chnhiÖ m   ícNhµ   ícvµ  ícph¸p  Ët®èi víi µn  é  ¹t®éng  ña    tr   n   tr   lu       to b ho   c doanh  nghiÖp  µnh    µy. th viªnn 4. T¹ikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è     1  40  ®Þ s 27/1999/N§­   ña  Ýnh  ñ  CP c Ch ph ®∙ quy  nh  Õ     ®Þ ch ®é khen  ëng, kû  Ët®èi  íiHéi  ng  th   lu   v  ®å qu¶n  Þ,Gi¸m  tr   ®èc (hoÆc  Tæng  gi¸m  c)  ®è trong  Öc  vi qu¶n  ý tµichÝnh  l    doanh nghiÖp.   Tæng  c«ng    Çn  ô  Ó  ty c c th ho¸    c¸c quy  nh   µy  ®Þ n trong quy  Õ   µichÝnh  ch t   Tæng  c«ng    µ    tyv c¸cdoanh  nghiÖp  µnh  th viªn. 5.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy    tn c hi l     h t  NghÞ   nh  è  ®Þ s 27/1999/N§­   CP   µy  ng 20/4/1999 cña  Ýnh  ñ  ã  Öu  ùc.   Ch ph c hi l Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c     Þ  qu¸ tr       cv   ®Ò ngh ph¶n  ¶nh  Ò   é  vB TµichÝnh      ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2