intTypePromotion=1

Thông tư 66/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
43
lượt xem
3
download

Thông tư 66/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 66/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi một số điểm của Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 66/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  66/2001/TT­B T C   g µ y  22 th¸ng 8 n¨ m  2001 c n H í ng d É n   s ö a  æ i  m é t s è  ® i Ó m  c ñ a  h « n g  t  ® T s è  85/1998/TT­B T C  n g µ y 25/6/  1998 c ñ a  é   µi c h Ý n h   BT h í ng d É n  Q u y  ch Õ  q u ¶ n   ý t µi h Ý n h   è i víi l  c ®   B ¶ o  hi Ó m  x∙ h éi Vi Ö t N a m  C¨n    cø  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 100/2001/Q§­ TTg  µy   th¸ng 6  ng 28   n¨m 2001  cña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   Th t Ch ph v vi s ®   sung  ét  è  Òu  ña  m s §i c Quy   chÕ  qu¶n  ýtµichÝnh  i  íiB¶o  Ó m     éiViÖt Nam   l    ®è v   hi x∙h     ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 20/1998/Q§­ TTg  µy  th¸ng  n¨m   ng 26 1  1998  ña  ñ   íng  c Th t   ChÝnh  ñ; ph   é  µichÝnh  íng dÉn  Öc  öa  æi  iÓ m     iÓ m     iÓ m     ôc  BT  h  vi s ® ® 1,® 2,® 4.1 (m II ) µ  iÓ m   (môc    ña  Çn  ITh«ng  sè  I  ® v 4  IV) c ph II  t 85/1998/TT­ BTC   µy    ng 25 th¸ng6    n¨m 1998  ña  é  µichÝnh  íng dÉn  c BT  h  Quy  Õ   ch qu¶n  ýtµichÝnh  i  l    ®è víi  B¶o  Ó m     éiViÖtNam  nh  hi x∙h       sau: I/ Ò  c hi p h Ý  q u ¶ n  l ý thê n g  x u yªn c ñ a   V h Ö  th è ng B ¶ o  hi Ó m  x∙ h é i Vi Ö t N a m : 1.Chi phÝ     qu¶n  ýth ng  l   ê xuyªn cña  Ö   èng    h th B¶o  Ó m     éiViÖtNam   hi x∙h     ® îclÊy tõ l∙ thu ® îc do  ùc hiÖn    ¹t®éng  u                th   i c¸c ho   ®Ç tt¨ng tr ng  ü    ë qu BHXH   vµ  îc tÝnh  ®  b»ng      è  ùc thu  4% trªns th   b¶o  Ó m     éihµng  hi x∙ h   n¨m.  û  Ö  µy  Tln ® îc¸p dông     trong 2    n¨m  2001­2002. C¸c kho¶n    ¹t ®éng  chi ho   qu¶n  ý th ng  l  ê xuyªn  cã  Óu    Õt kÌm  (  bi chi ti   theo    ) bao  å m   c¶    g   chinghiªn cøu    khoa  äc, chi®µo  ¹o,®µo  ¹ol¹   h   t  t   ikh«ng  ; bao  å m   c¸c kho¶n    öa  ÷a  íntµis¶n  è  nh,    g    chis ch l     c ®Þ chimua   t« vµ  «    mua   s ¾ m  c¸ctµis¶n       theo c¸cdù    u  .     ¸n ®Ç t 2. Chi  Ý   ph qu¶n  ý ho¹t®éng  êng  l    th xuyªn  ña  c B¶o  Ó m     éi ViÖt hi x∙ h     Nam   îcthùc hiÖn theo nguyªn t¾c  ®          sau : ­ Tæng  è      s chiqu¶n  ýth ng  l   ê xuyªn toµn  µnh    ng kh«ng  îtqu¸ 4%   è  ùc v     s th   thu b¶o  Ó m     éitrong n¨m.   hi x∙h     ­§¶m     b¶o  c«ng  b»ng,hîp lýgi÷a c¸c®¬n  Þ  ùcthuéc.         v tr     ­ Møc     ¾n   íinhiÖ m   ô, phï hîp  íi® Æc   iÓ m,  iÒu  Ön  ¹t chi g v  v    v  ® ® ki ho   ®éng  ña  õng ®¬n  Þ. ct  v ­  Ëp  T trung kinh  Ý   tiªncho   Öc   ©ng  ph u    vi n cao  Êt îng,hiÖu    ch l   qu¶ c«ng    µ    t¸cv bæ sung  thªm  Òn l ng  ti  ¬ cho    é,c«ng  c¸n b   chøc  theo kÕt    qu¶  c«ng  viÖc  ∙  ùc hiÖn,nhng  ® th     kh«ng mang  Ýnh  ×nh  ©n. t b qu 3. Hµng    n¨m, c¨n cø  µo  Õ   ¹ch thu b¶o  Ó m     éi,B¶o  Ó m     éi     v k ho     hi x∙h   hi x∙h   ViÖt Nam   ng  êilËp  ù        ®å th   d to¸n chiqu¶n  ýth ng  l   ê xuyªn ¬ng  t øng  íinguån  v  kinh phÝ  îctrÝch 4%     ®    theo  Õ   ¹ch    ×nh Héi ®ång  k ho thu,tr     qu¶n  ýphª  Öt  l  duy lµm    thùc hiÖn. c¨n cø   
  2. 2 B¶o  Ó m  x∙héiViÖt Nam   îct¹m  hi        ®   øng  õ quü  t  BHXH     Êp  ®Ó c kinh phÝ     ho¹t®éng    cho    n  Þ. Cuèi n¨m, c¨n cø  µo  è  ùc thu b¶o  Ó m     éi c¸c ®¬ v         v s th     hi x∙h   toµn  µnh      nh   ng ®Ó x¸c ®Þ tæng  è  îc trÝch    Ý   s®  chi ph qu¶n  ý bé  l   m¸y  µn  to ngµnh; ®ång  êiB¶o  Ó m     éi ViÖt Nam   ïng  ån      th   hi x∙ h     d ngu l∙ thu  îc do  ¹t i ®   ho   ®éng  u      ëng  ü  ®Ç tt¨ng tr qu BHXH   trong n¨m  ®Ó   µn        ho tr¶kinh phÝ      chiqu¶n  lýbé    m¸y  ∙  ¹m  ® t øng  õquü  t  BHXH.  Trêng  îp  è  h s thu  kh«ng  ¶m   ® b¶o  ù  d to¸n ®Ç u     n¨m, B¶o  Ó m     éi hi x∙ h   ViÖt Nam     ph¶igi¶m  è   ¬ng    s chit øng trong n¨m, hoÆc       chuyÓn sang gi¶m  ù  d to¸nchicña     n¨m  Õp theo. ti   4. N Õ u     B¶o  Ó m     éiViÖt Nam   µn  µnh  Öm   ô, t¨ng thu,tiÕt hi x∙ h     ho th nhi v        kiÖm     Ý   chiph qu¶n  ýth ng  l   ê xuyªn,th×  è    s kinh phÝ     ( sè  îc trÝch 4%     d«ira    ®     trõsè    ùc tÕ   îcsö  ông        chith   )®   d ®Ó bæ sung    c¸ckho¶n    chisau: a. Bæ     sung  Òn ¬ng, tiÒn  ti l   c«ng cho  êi lao ®éng  ng     trong  µn  µnh  to ng theo møc    µn  µnh  ®é ho th c«ng  Öc,nhng  vi   møc    Ëp  èi®a   thu nh t   kh«ng      qu¸ 2 lÇn  víiquü  Òn ¬ng  so    ti l theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.Trong  ,  ®Þ hi h c Nh n   ®ã quü  Òn l ng  îcx¸c®Þnh    ti  ¬ ®     nh sau: ­ TiÒn ¬ng    l theo  ¹ch,bËc  ña  bé, c«ng  ng   c c¸n    chøc trong tæng  è      s biªn chÕ   îcBan  chøc    é  Ýnh  ñ  ®  tæ  c¸n b Ch ph th«ng    b¸o,quy  nh  ¹ NghÞ   nh   ®Þ ti  ®Þ sè 25/CP  µy  th¸ng 5  n¨m  ng 23     1993  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v møc  ¬ng  èithiÓu l t    chung  Ch Ýnh  ñ  do  ph quy  nh. ®Þ ­C¸c    kho¶n  ô  Êp  ph c chøc  ô,phô  Êp  v  c khu  ùc,phô  Êp  c  ¹i. v  c ®é h ­Ph Çn ¬ng      l t¨ngthªm  ña    é,c«ng  c c¸n b   chøc  n©ng  Ëc  do  b theo niªnh¹n.    b. Chi tiÒn ¬ng, tiÒn     l   c«ng cho    ng  îp  ng  lao ®é h ®å trong tr ng  îp cÇn   ê h   thiÕt®Ó   ¶m    ® b¶o  µn  µnh  ho th c«ng  Öc. vi c. Bæ     sung    ü  haiqu khen  ëng  µ  óc  î kh«ng    th¸ng l ng  ùc th v ph l   i qu¸ 3   ¬ th   tÕ  ×nh  ©n  µn  µnh. b qu to ng d.    Bæ sung  thªm   îcÊp  tr  cho  êi lao  ng  ng   ®é trong  Ö   èng    ùc h th khi th   hiÖn  Ýnh  ch s¸ch s ¾p  Õp    ng, tinhgi¶m    Õ     x lao®é     biªnch theo  Õ     µ   íc ch ®é Nh n   quy  nh. ®Þ e. Ph Çn    cßn  ¹ (nÕu  ã) sau      néi dung    îc chuyÓn  éng  li  c  khichi4    trªn®   c chung  µo  ån  ù    v ngu d to¸nn¨m  sau    ©n  ®Ó ph bæ,  Õp tôcsö  ông. ti     d 5. Nhµ   íc qu¶n  ýbiªn chÕ   i  íisè  bé, c«ng    n  l    ®è v   c¸n    chøc  trong bé      m¸y qu¶n  ýkhung  ña  Ö   l  c h th«ng  B¶o  Ó m     éiViÖtNam  (do  hi x∙h        Ban  chøc    tæ  c¸n bé  Ýnh  ñ  Ch ph th«ng  b¸o    ).B¶o  Ó m     éi ViÖt Nam   îc chñ  ng  ¾p   hi x∙ h     ®  ®é s xÕp, tæ    chøc  µ  Ón  ông    ng  v tuy d lao ®é theo quy  nh  ña  é   Ët lao ®éng  ®Þ c B Lu     ®Ó   ¸p  ® øng  nhu cÇu    c«ng  Öc. vi 6. ViÖc  ng  µ  ëng    Õ       ®ã vh c¸c ch ®é b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m  y  Õ  ña  hi x∙h   hi  t c c¸n  é, c«ng  b  chøc  µnh  ng B¶o  Ó m     éi ViÖt Nam   Én  Ýnh  hi x∙ h     v t theo  Ö   è  hs møc ¬ng  l quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti  ®Þ s 25/CP  µy  th¸ng 5 n¨m  ng 23     1993  ña  c ChÝnh  ñ  µ  ph v møc ¬ng  èi Óu chung  ChÝnh  ñ  l t thi   do  ph quy  nh. ®Þ   II. Ò  vi Ö c p h © n  b æ  v µ  s ö  d ô n g  ti Ò n sinh lîi o  h o ¹t ® é n g  ® Ç u    V  d   t t¨ng tr n g  q u ü  b ¶ o  hi Ó m  x∙ h é i: ë
  3. 3 TiÒn sinh  êido  ¹t®éng  u    t¨ng tr ng  ü  l   ho   ®Ç t   ë qu b¶o  Ó m     éi ® îc hi x∙ h     ph©n bæ,  ö  ông    sd nh sau: 1.TrÝch    50%     bæ sung  µo  ü  v qu BHXH     ®Ó b¶o  µn  µ    ëng. to v t¨ngtr 2. TrÝch    kinh phÝ        ®Ó chiqu¶n  ýth ng  l   ê xuyªn cña  Ö   èng    h th B¶o  Ó m   hi x∙héiViÖtNam        b»ng    ña  è  ùc thu b¶o  Ó m     éihµng  4% c s th     hi x∙h   n¨m. 3.  Ých  quü  Tr 2  khen  ëng, phóc  î b»ng  th¸ng ¬ng  ùc  Õ  ×nh  th   li  3  l th t b qu©n  µn  µnh. to ng 4. Ph Çn    cßn  ¹ ®Ó     l i bæ sung  ån  èn  u    ©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt ngu v ®Ç tx d csv    cña  µn  Ö   èng  to h th B¶o  Ó m     éiViÖtNam. hi x∙h     Ngoµi nguån    kinh phÝ   µy, hµng    n  n¨m B¶o  Ó m     éi ViÖt Nam   îc hi x∙ h     ®  Ng ©n s¸ch Nhµ   ícc©n  i,cÊp  Çn    n  ®è   d kinh phÝ    u    ©y  ùng  ¬  ë  Ët   chi®Ç tx d csv  chÊtcña  Ö   èng    h th theo dù    îccÊp  ã  Èm quyÒn    Öt.   ¸n ®   c th   phª duy Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õ  µy  tn c hi l     h k t  ng 01/01/2001.Trong    ×nh   qu¸ tr   thùc hiÖn n Õu  ã  íng m ¾ c     Þ      cv   ®Ò ngh ph¶n    Ò   é  µichÝnh    ¸nh v B T   ®Ó xem   xÐt gi¶i     Õt. quy
  4. 4 p h ô   ôc l (KÌm theo  Th«ng   è 66/2001/BTC­TT  ts     ngµy 22    th¸ng  n¨m  8  2001  ña  é   µi chÝnh) c BT  n é i d u n g  c hi q u ¶ n  l ý c ñ a h Ö  th è ng  B ¶ o  hi Ó m  x∙ h é i Vi Ö t N a m M ô c TiÓu  ô c m Néi dung  chi 1 TiÒn ¬ng, tiÒn  l   c«ng 1 L¬ng  ¹ch bËc  ng   theo quü ¬ng  îcduyÖt   l ®  2 L¬ng  Ëp  ù ts 3 L¬ng  îp ®ång  µih¹n h  d  4 L¬ng    é  c¸n b CNV       µibiªnchÕ d«ira ngo     5 L¬ng    bæ sung 6 L¬ng  kh¸c 2 TiÒn  c«ng 1 TiÒn  c«ng  îp ®ång  h  theo vô  Öc   vi 2 Kh¸c 3 Phô   Êp ¬ng c l 1 Chøc  ôv 2 Khu  ùc,thu hót,®¾t  v    ®á 3 Tr¸chnhiÖ m   4 Lµ m   ªm,  ® thªm  êgi 5 §éc  ¹i, h  nguy  Ó m hi 6 Kh¸c 4 Häc  bæng   äc  h sinh,sinh   viªn 1 §µo  ¹otrongníc t    2 Sinh  ¹tphÝ    é  i  äc ho   c¸n b ® h 3 Kh¸c 5 TiÒn  ëng th 1 Thëng  êng  th xuyªn 2 Thëng  t  Êt ®é xu 3 Kh¸c 6 Phóc  î tËp  Ó li  th 1 TrîcÊp  ã    kh kh¨n th ng    ê xuyªn 2 TrîcÊp  ã    kh kh¨n ®ét  Êt   xu 3 TiÒn  µu xe  t   nghØ  Ðp  ph n¨m 4 Chi hç  î i sèng    tr    ®ê cho    é,viªnchøc  c¸n b     trong ngµnh   5 TrÝch  Ëp quü  l  khen  ëng,phóc  î th   li 6 C¸c kho¶n  kh¸c 7 C¸c  kho¶n  ng  ãp ®ã g 1 B¶o  Ó m     éi hi x∙h   2 B¶o  Ó m   tÕ hi y  3 Kinh  Ý  ph c«ng  oµn® 4 Kh¸c 8 Thanh  to¸n dÞch  ô    v c«ng  éng c 1 Thanh    Òn ®iÖn to¸nti  
  5. 5 2 Thanh    Òn níc to¸nti   3 Thanh    Òn nhiªnliÖu to¸nti     4 Thanh    Òn vÖ   to¸nti   sinh,m«i  êng   tr 5 Kh¸c 9 VËt ,v¨n  t  phßng 1 V¨n  phßng  È m ph 2 Mua  ¾ m   s c«ng  ô,dông  ô    c  c v¨n phßng 3 VËt ,v¨n phßng  t    kh¸c 10 Th«ng    tin,tuyªn  truyÒn, liªnl¹c    1 C ícphÝ  iÖn  ¹i   ® tho   trong níc   2 C ícphÝ  iÖn  ¹i èc  Õ   ® tho   qu t 3 C ícphÝ  u  Ýnh   b ch 4 Fax 5 Tuyªn truyÒn   6 Qu¶ng  c¸o 7 Phim  ¶nh 8 S¸ch,b¸o,t¹pchÝ    Ön      thvi 9 Kh¸c 11 Héi  nghÞ 1 In,mua  µiliÖu   t  2 Chi bïtiÒn ¨n      3 Båidìng gi¶ng viªn,             c¸o viªn b¸o 4 TiÒn vР   m¸y  bay,tµu,xe    5 TiÒn   thuªphßng  ñ ng 6 Thuª  éitr ng,ph¬ng  Ön vËn  h  ê   ti   chuyÓn 7 C¸c  kho¶n    ínkh¸c thuªm   8 Chi phÝ    kh¸c 12 C«ng    Ý t¸cph 1 TiÒn  Р v m¸y  bay,tµu,xe    2 Phô  Êp  c c«ng    Ýt¸cph 3 TiÒn   thuªphßng  ñ ng 4 Kho¸n  c«ng    Ý t¸cph 5 Kh¸c 13 Chi  Ý   ph thuª m ín   1 Thuª  ¬ng  Ön  Ën  ph ti v chuyÓn,  t¶i  ¸p  ,b¶o  Ö   µis¶n, v t    kho,quü   2 Thuª  µnh 3 Thuª  t®Ê 4 Thuª  ÕtbÞ    ¹ thi   c¸clo i 5 Thuª  chuyªn giavµ      gi¶ng viªnnícngoµi             6 Thuª  chuyªn giavµ      gi¶ng viªntrong níc       7 Thuª    ng  lao®é trong níc   8 Thuª  o  ¹ol¹c¸n bé ®µ t       i 9 Chi phÝ    ínkh¸c   thuªm   14 Chi  oµn  ® ra 1 TiÒn  Р v m¸y  bay,tµu,xe    2 TiÒn  ¨n 3 TiÒn  ë 4 TiÒn   tiªuvÆt
  6. 6 5 PhÝ,  Ö  Ý  ªnquan l ph li   6 Kh¸c 15 Chi  oµn  µo ® v 1 TiÒn  Р v m¸y  bay,tµu,xe    2 TiÒn  ¨n 3 TiÒn  ë 4 TiÒn    tiªuvÆt 5 PhÝ,  Ö  Ý  ªnquan l ph li   6 Kh¸c 16 Söa  ch÷a  thêng  xuyªn TSC§  phôc  vô  c«ng  t¸c   chuyªn m«n  vµ  duy  tu,  b¶o  dìng c¸c c«ng  tr×nh  CSHT 1 M«  t« 2 ¤    t«con,«          t«t¶i     3 Xe chuyªn dïng   4 Tµu  thuyÒn 5 §å  ç g 6 B¶o  ×vµ  µn  Ön phÇn  Ò m   tr   ho thi   m m¸y  Ýnh t 7 Trang  ÕtbÞ  ü  Ëtchuyªn dông thi   k thu     8 M¸y  Ýnh,photo,m¸y  t     fax 9 §iÒu  µ  Öt®é ho nhi   10 Nhµ   öa c 11 ThiÕtbÞ    phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y 12 §êng  iÖn,cÊp  ®   tho¸t íc  n 13 C¸c TSC§  µ v c«ng  ×nh h¹ tÇng  ¬  ë  tr     c s kh¸c 17 Söa  ÷a  ínTSC§   ôc  ô  ch l   ph v c«ng   t¸c chuyªn m«n   µ  v c¸c c«ng  ×nh  tr CSHT 1 M«  t« 2 ¤    t«con,«          t«t¶i     3 Xe chuyªn dïng   4 Tµu  thuyÒn 5 §å  ç g 6 B¶o  ×vµ  µn  Ön phÇn  Ò m   tr   ho thi   m m¸y  Ýnh t 7 Trang  ÕtbÞ  ü  Ëtchuyªn dông thi   k thu     8 M¸y  Ýnh,photo,m¸y  t     fax 9 §iÒu  µ  Öt®é ho nhi   10 Nhµ   öa c 11 ThiÕtbÞ    phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y 12 §êng  iÖn,cÊp  ®   tho¸t íc  n 13 C¸c TSC§  µ v c«ng  ×nh h¹ tÇng  ¬  ë  tr     c s kh¸c 18 Mua   ¾ m   µis¶n  ïng  s t  d cho c«ng    t¸cchuyªn  m«n 1 M«  t« 2 ¤    t«con,«          t«t¶i     3 Xe chuyªn dïng   4 Tµu  thuyÒn 5 §å  ç,s ¾t,m © y     ùa  g    tre,nh (cao cÊp)   6 Trang  ÕtbÞ  ü  Ëtchuyªn dông thi   k thu     7 M¸y  Ýnh,photo,m¸y  t     fax 8 §iÒu  µ  Öt®é ho nhi  
  7. 7 9 Nhµ   öa c 10 ThiÕtbÞ    phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y 11 Ph Çn  Ò m   m m¸y  Ýnh t 12 S¸ch,tµi Öu vµ  Õ     ïng cho        ch ®é d   li c«ng    t¸cchuyªn m«n   13 C¸c  µis¶n  t  kh¸c 19 Chi  Ý   ph nghiÖp  ô  v chuyªn  m«n   ña  µnh c ng 1 Chi mua   µng    Ët t dïng    h ho¸,v    cho chuyªn m«n   ña  õng    ct ngµnh 2 Trang thiÕt Þ  kü  thuËt chuyªn dông  (Kh«ng ph¶i  b   TSC§) 3 Chi mua, in Ên  chØ  dïng cho chuyªn m«n  cña tõng  ngµnh 4 §ång  ôc,trang phôc ph     5 B¶o  é    ng h lao®é 6 S¸ch,tµiliÖu vµ  Õ     ïng        ch ®é d cho chuyªn m«n   ña  õng    ct ngµnh 7 Chi m Ët  Ý   ph 8 Chi thanh    îp ®ång  íi   to¸nh   v   ngoµi   bªn      9 Chi phÝ    kh¸c 20 Chi  Ý   Æc   ïcña  µnh ph ® th   ng 1 Chi hç  î   tr  cho  n  Þ  ö  ông    ng ®¬ v s d lao®é 2 Chi hç  î   tr  cho  n  Þ  ®¬ v qu¶n  ýphèihîp thu l     3 Chi cho    CBCNV   trongngµnh   4 Chi hç  î   tr  c«ng    Óm  t¸cki tra 5 Chi th¨m  ái®èi t ng   h    î 6 Kh¸c 21 Chi nghiªn cøu    khoa  äc h 22 Chi  o  ¹o,®µo  ¹ol¹i ®µ t   t  23 Chi  Ý   ph kh¸c 1 Chi kû  Ö m     µy  Ô  ín   ni c¸cng l l 2 Chi kh ¾c  ôc    ph thiªntai   cho    n  Þ  ù  c¸c®¬ v d to¸n 3 Chi c¸ckho¶n  Ý  µ  Ö  Ý  ña    n  Þ  ù     ph v l ph c c¸c®¬ v d to¸n 4 Chi b¶o  Ó m   µis¶n  µ  ¬ng  Ön cña    n  Þ    hi t  v ph ti   c¸c®¬ v DT 5 Chi ®ãng  ãp  i víi   chøc  èc  Õ   g ®è     tæ c¸c qu t 6 Chi c¸cho¹t®éng  õthiÖn      t  7 Chi hç  î   tr  cho  êilao®éng  ng     nghØ  Öc vi 8 Chi tiÕp kh¸ch     9 Chi c¸ckho¶n     kh¸c
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2