intTypePromotion=1

Thông tư 66/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
63
lượt xem
2
download

Thông tư 66/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 66/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi giải thể doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 66/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. TH¤NG T¦ CñA Bé TµI CHÝNH Sè 66/2002/TT­BTC NGµY 6 TH¸NG 8 N¡M 2002  H¦íNG DÉN TR×NH Tù, THñ TôC, Xö Lý TµI CHÝNH KHI GI¶I THÓ  DOANH NGHIÖP NHµ N¦íC Thùc hiÖn §iÒu 15 NghÞ  ®Þnh sè 50/CP ngµy 28/8/1996 cña   ChÝnh   phñ   vÒ   thµnh   lËp,   tæ   chøc   l¹i,   gi¶i   thÓ   vµ   ph¸   s¶n   doanh nghiÖp nhµ níc; Bé Tµi chÝnh híng dÉn tr×nh tù, thñ tôc xö lý tµi chÝnh   khi gi¶i thÓ doanh nghiÖp nhµ níc nh sau: I. §èi tîng, ph¹m vi vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông 1. §èi tîng ¸p dông Th«ng t nµy lµ doanh nghiÖp nhµ níc  bao gåm: doanh nghiÖp nhµ  níc  ®éc lËp, Tæng c«ng ty, doanh   nghiÖp   thµnh   viªn   Tæng   c«ng   ty   ho¹t   ®éng   theo   LuËt   Doanh  nghiÖp nhµ  níc (sau  ®©y gäi lµ  doanh nghiÖp) thuéc  ®èi tîng  xem xÐt gi¶i thÓ. 2. Ph¹m vi xem xÐt tuyªn bè gi¶i thÓ: Doanh nghiÖp thuéc ®èi tîng  xem xÐt gi¶i thÓ trong c¸c   trêng hîp sau: 2.1 HÕt thêi h¹n kinh doanh ghi trong quyÕt  ®Þnh thµnh  lËp   vµ   giÊy   chøng  nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh  mµ   doanh   nghiÖp  kh«ng xin gia h¹n hoÆc kh«ng ®îc phÐp gia h¹n. 2.2   ViÖc   tiÕp   tôc   duy   tr×   doanh   nghiÖp   lµ   kh«ng   cÇn   thiÕt theo qui ho¹ch, s¾p xÕp, tæ chøc l¹i doanh nghiÖp cña   c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, Tæng c«ng ty. 2.3 Kinh doanh thua lç 03 n¨m liªn tiÕp vµ cã sè lç luü  kÕ  b»ng 3/4 vèn Nhµ  níc t¹i doanh nghiÖp  trë  lªn nhng cha  r¬i vµo t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i   tr¶   ®Õn   h¹n,   tuy   ®∙   ¸p   dông   c¸c   biÖn   ph¸p   tµi   chÝnh,   c¸c   h×nh   thøc   tæ   chøc   l¹i   nhng   vÉn   kh«ng   kh¾c   phôc   ®îc   t×nh  tr¹ng thua lç. 2.4 Doanh nghiÖp c«ng Ých kh«ng thùc hiÖn ® îc c¸c nhiÖm  vô  do Nhµ  níc giao 02 n¨m liªn tiÕp tuy  ®∙  ® îc ¸p dông c¸c  biÖn ph¸p cÇn thiÕt. 3. §iÒu kiÖn  ®Ó  xem xÐt gi¶i thÓ  doanh nghiÖp:   Doanh  nghiÖp r¬i vµo mét trong c¸c trêng hîp qui  ®Þnh t¹i  ®iÓm 2  trªn  ®©y ph¶i  ®¶m b¶o  ®ñ  kh¶ n¨ng thanh  to¸n c¸c kho¶n nî   ph¶i tr¶ vµ chi phÝ gi¶i thÓ th× thuéc ®èi tîng gi¶i thÓ. II. Tr×nh tù, thñ tôc th«ng b¸o gi¶i thÓ doanh nghiÖp 1. Ngêi ®Ò nghÞ gi¶i thÓ doanh nghiÖp: ­ Ngêi  ®Ò  nghÞ  thµnh lËp doanh nghiÖp bao gåm: c¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng c¬  quan thuéc  1
 2. ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc Trung ¬ng, Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty Nhµ níc.  ­ Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Gi¸m ®èc (®èi víi doanh nghiÖp   kh«ng  cã   Héi   ®ång  qu¶n   trÞ)   cña   doanh  nghiÖp   ®Ò   nghÞ   gi¶i  thÓ.  2. Hå s¬ ®Ò nghÞ gi¶i thÓ doanh nghiÖp: + Tê  tr×nh  xin gi¶i thÓ  doanh  nghiÖp  nªu râ  lý  do vµ  ®iÒu kiÖn gi¶i thÓ doanh nghiÖp. + GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh (®èi víi tr êng hîp  doanh nghiÖp hÕt thêi h¹n kinh doanh). +  B¸o  c¸o  tµi  chÝnh   cña   doanh  nghiÖp   3   n¨m   tríc   liÒn  kÒ. + B¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh tµi  chÝnh   cña   doanh   nghiÖp   theo   yªu   cÇu   cña   ng êi   quyÕt   ®Þnh  thµnh   lËp   doanh   nghiÖp   hoÆc   ngêi   ®Ò   nghÞ   thµnh   lËp   doanh  nghiÖp. +   Ph¬ng   ¸n   s¾p   xÕp   doanh   nghiÖp   cña   Bé,   ngµnh,   Tæng   c«ng ty 90, Tæng c«ng ty 91 (®èi víi doanh nghiÖp Trung   ­ ¬ng), Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung   ¬ng  (®èi víi doanh nghiÖp §Þa ph¬ng). 3. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ doanh nghiÖp: Ngêi cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  doanh nghiÖp lµ  ngêi quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp.  §èi víi doanh nghiÖp ®∙ ®îc thµnh lËp theo uû quyÒn cña  Thñ   tíng  ChÝnh   phñ   th×   viÖc   quyÕt   ®Þnh   gi¶i   thÓ   thùc  hiÖn  theo uû quyÒn cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 4. Héi ®ång gi¶i thÓ doanh nghiÖp: a. Thµnh lËp Héi ®ång gi¶i thÓ: Khi nhËn  ®îc hå  s¬   ®Ò  nghÞ  gi¶i thÓ  doanh nghiÖp, ngêi  cã thÈm quyÒn gi¶i thÓ doanh nghiÖp (hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn)  thµnh lËp Héi  ®ång gi¶i thÓ  doanh nghiÖp trªn c¬  së  sö  dông   bé  m¸y gióp viÖc cña m×nh vµ  mêi c¸c chuyªn gia am hiÓu vÒ  c¸c   néi   dung   cÇn   thÈm   ®Þnh   tham   gia,   ®Ó   xem   xÐt   hå   s¬   ®Ò  nghÞ gi¶i thÓ doanh nghiÖp.  C¸c chuyªn gia  ®îc chØ  ®Þnh hoÆc  ®îc mêi tham gia Héi  ®ång gi¶i thÓ  doanh nghiÖp trao  ®æi  ý  kiÕn, ph¸t biÓu b»ng   v¨n b¶n ý kiÕn ®éc lËp cña m×nh vµ ® îc b¶o lu ý kiÕn ®ã. Chñ  tÞch Héi ®ång gi¶i thÓ tæng hîp c¸c ý kiÕn nµy vµ tr×nh ngêi  cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ doanh nghiÖp.  b. Héi ®ång gi¶i thÓ doanh nghiÖp cã nhiÖm vô: ThÈm  ®Þnh hå  s¬  gi¶i thÓ  doanh nghiÖp  ®Ó  tr×nh ng êi cã  thÈm   quyÒn   quyÕt   ®Þnh   gi¶i   thÓ   doanh   nghiÖp   xem   xÐt,   ra   th«ng   b¸o   gi¶i   thÓ   hoÆc   kh«ng   gi¶i   thÓ   doanh   nghiÖp.   Néi  dung xem xÐt, thÈm ®Þnh, gåm: 2
 3. ­  TÝnh hîp lÖ,  ®Çy  ®ñ  cña hå  s¬   ®Ò  nghÞ  gi¶i thÓ  doanh  nghiÖp ­ Doanh nghiÖp ®∙ thùc sù r¬i vµo mét trong 4 tr êng hîp  ph¶i gi¶i thÓ  theo qui  ®Þnh t¹i  ®iÓm 2 Môc I trªn  ®©y. §èi  víi trêng hîp thø 3 hoÆc 4 ph¶i xem xÐt kü  c¸c biÖn ph¸p ®∙   hç trî doanh nghiÖp. ­   §iÒu   kiÖn   gi¶i   thÓ   doanh   nghiÖp   theo   qui   ®Þnh   t¹i   ®iÓm 3 Môc I. c. Thêi h¹n ho¹t ®éng cña Héi ®ång gi¶i thÓ:  Thêi h¹n ho¹t  ®éng cña Héi  ®ång gi¶i thÓ  kh«ng qu¸ 30  ngµy. Héi  ®ång gi¶i thÓ  tù  kÕt thóc ho¹t  ®éng khi th«ng b¸o   gi¶i thÓ hoÆc kh«ng gi¶i thÓ doanh nghiÖp cã hiÖu lùc. 5. Th«ng b¸o gi¶i thÓ doanh nghiÖp: ­ Trong vßng 20 (hai m¬i) ngµy kÓ tõ ngµy Héi ®ång gi¶i   thÓ   thµnh  lËp,   Héi   ®ång   gi¶i   thÓ   tr×nh   ngêi   cã   thÈm   quyÒn  quyÕt   ®Þnh   gi¶i   thÓ   doanh  nghiÖp   ý   kiÕn   thÈm   ®Þnh   ®Ò   nghÞ  gi¶i   thÓ   doanh   nghiÖp.   Ngêi   cã   thÈm   quyÒn   quyÕt   ®Þnh   gi¶i  thÓ doanh nghiÖp xem xÐt, ra th«ng b¸o gi¶i thÓ doanh nghiÖp   hoÆc kh«ng gi¶i thÓ doanh nghiÖp b»ng v¨n b¶n.  ­ Th«ng b¸o gi¶i thÓ doanh nghiÖp cã c¸c néi dung sau: + Tªn, ®Þa chØ doanh nghiÖp tiÕn hµnh gi¶i thÓ. + Lý do gi¶i thÓ. + Ngµy b¾t  ®Çu chÊm døt ho¹t  ®éng s¶n xuÊt kinh doanh  ®Ó tiÕn hµnh thñ tôc gi¶i thÓ doanh nghiÖp. ­ Th«ng b¸o   gi¶i thÓ  doanh nghiÖp  ®îc göi  ®Õn c¸c c¬  quan sau: + Ngêi ®Ò nghÞ gi¶i thÓ doanh nghiÖp + Doanh nghiÖp tiÕn hµnh gi¶i thÓ. + C¬  quan cÊp trªn cña doanh nghiÖp tiÕn hµnh gi¶i thÓ  (nÕu cã). +   C¬   quan   tµi   chÝnh   doanh   nghiÖp:   ®èi   víi   c¸c   doanh   nghiÖp   Trung  ¬ng  göi  vÒ   Bé   Tµi   chÝnh  (Côc   Tµi   chÝnh   doanh  nghiÖp),   doanh   nghiÖp   ®Þa  ph¬ng   göi   vÒ   Së  Tµi  chÝnh   ­  VËt  gi¸ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. +  C¬   quan  thuÕ   trùc   tiÕp   qu¶n  lý   viÖc  thu  thuÕ   doanh  nghiÖp. + Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung   ¬ng  n¬i doanh nghiÖp  ®ãng trô  së  chÝnh nÕu doanh nghiÖp bÞ  gi¶i   thÓ do c¸c Bé, ngµnh Trung ¬ng, Tæng c«ng ty nhµ níc ®Ò nghÞ  thµnh lËp. ­ Trêng hîp kh«ng gi¶i thÓ  doanh nghiÖp ph¶i nªu râ  lý  do kh«ng gi¶i thÓ doanh nghiÖp. III. Ban Thanh lý doanh nghiÖp 3
 4. 1. Thµnh lËp Ban Thanh lý doanh nghiÖp Ngay khi th«ng b¸o gi¶i thÓ  doanh nghiÖp cã  hiÖu lùc,   ngêi quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ doanh nghiÖp thµnh lËp Ban Thanh lý   doanh nghiÖp gåm c¸c thµnh viªn sau: ­   Gi¸m   ®èc   doanh   nghiÖp   gi¶i   thÓ   hoÆc   ngêi   ®îc   ngêi  quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ doanh nghiÖp chØ ®Þnh lµm Trëng ban, ­ KÕ to¸n trëng doanh nghiÖp, ­ §¹i diÖn c«ng ®oµn cña doanh nghiÖp, ­ C¬ quan tµi chÝnh doanh nghiÖp: §¹i diÖn Bé Tµi chÝnh   (Côc Tµi chÝnh doanh nghiÖp)  ®èi víi doanh nghiÖp Trung ¬ng;  §¹i diÖn Së  Tµi chÝnh ­ VËt gi¸ tØnh, thµnh phè  trùc thuéc   Trung ¬ng ®èi víi doanh nghiÖp ®Þa ph¬ng. ­   §¹i   diÖn   mét   sè   bé   phËn   chuyªn   m«n,   nghiÖp   vô   cña  doanh nghiÖp bÞ gi¶i thÓ. ­ Mét sè chuyªn gia (nÕu cÇn). Trong   qu¸   tr×nh   thanh   lý   doanh   nghiÖp,   Ban   Thanh   lý  doanh   nghiÖp   thµnh   lËp   c¸c   tæ   gióp   viÖc.   Nh©n   sù     cña   tæ   gióp   viÖc   ®îc   sö   dông   tõ   bé   m¸y   cña   doanh   nghiÖp   bÞ   gi¶i   thÓ. 2. Ban Thanh lý doanh nghiÖp cã quyÒn h¹n sau: ­ §îc sö dông con dÊu cña doanh nghiÖp gi¶i thÓ ®Ó phôc   vô viÖc thanh lý doanh nghiÖp theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. ­   Trong qu¸ tr×nh thanh lý  doanh nghiÖp, nÕu cÇn Ban  thanh   lý   doanh   nghiÖp   cã   thÓ   mêi   c¸c   tæ   chøc,   chuyªn   gia  ViÖt  Nam hoÆc níc ngoµi tiÕn hµnh kiÓm to¸n, gi¸m  ®Þnh m¸y   mãc, thiÕt bÞ, nhµ  xëng, x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  cßn l¹i cña doanh   nghiÖp. 3. Ban thanh lý doanh nghiÖp cã c¸c nhiÖm vô sau: ­ Th«ng  b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¸c chñ  nî, c¸c tæ chøc  liªn quan vÒ viÖc gi¶i thÓ doanh nghiÖp. ­   X©y   dùng   ph¬ng   ¸n   gi¶i   thÓ   doanh   nghiÖp   tr×nh   ngêi  quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ doanh nghiÖp th«ng qua.  ­ Thùc hiÖn thanh lý  doanh nghiÖp theo ph ¬ng ¸n  ®∙  ®îc  phª   duyÖt,   bao   gåm:   thanh,   xö   lý   c¸c   hîp   ®ång   kinh   tÕ   dë   dang,   thanh   lý,   nhîng   b¸n   tµi   s¶n,   thu   håi   nî,   xö   lý   lao   ®éng, thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶... ­ Trêng hîp c¸c hîp  ®ång  ®ang thùc hiÖn dë  dang cã  thÓ  hoµn   thµnh   trong   thêi  gian   gi¶i   thÓ   mµ   kh«ng   ¶nh   hëng  tíi  viÖc thanh, xö lý tµi s¶n th× Ban Thanh lý doanh nghiÖp tiÕp   tôc tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp  ®ång nµy theo quyÕt  ®Þnh cña   ngêi quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ doanh nghiÖp. ­ QuyÕt to¸n qu¸ tr×nh thanh lý  doanh nghiÖp. LËp b¸o   c¸o kÕt qu¶ thanh lý vµ ®a ra kiÕn nghÞ. 4
 5. 4.   Thêi   gian   ho¹t   ®éng   cña   Ban   thanh   lý   kh«ng   qu¸   6  th¸ng kÓ  tõ  khi thµnh lËp. Trêng hîp xin gia h¹n thêi gian  gi¶i   thÓ   doanh   nghiÖp   ph¶i   ®îc   ngêi   quyÕt   ®Þnh   gi¶i   thÓ  doanh nghiÖp xem xÐt, ®ång ý b»ng v¨n b¶n nhng thêi gian gia  h¹n còng kh«ng qu¸ 02 th¸ng.  5.   Ban   thanh   lý   doanh  nghiÖp    vµ   tæ   chuyªn   viªn   gióp  viÖc nÕu vi ph¹m c¸c vÊn  ®Ò  sau  ®©y th×  tuú  theo tÝnh chÊt  vµ   møc   ®é   vi   ph¹m   sÏ   bÞ   kû   luËt   hµnh   chÝnh   hoÆc   truy   cøu  tr¸ch nhiÖm h×nh sù, nÕu lµm thiÖt h¹i tµi s¶n th×  ph¶i båi   thêng: ­ LËp b¶n kª tµi s¶n kh«ng  ®óng thùc tÕ, kª kh«ng  ®óng  thñ tôc ph¸p luËt qui ®Þnh; ­ LËp  danh  s¸ch chñ  nî  vµ  sè  nî  kh«ng   ®óng,  kh«ng  cã  c¨n cø; ­   Tæ   chøc   b¸n   ®Êu   gi¸   kh«ng   ®óng   qui   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt; ­ ViÖc ph©n chia tµi s¶n cña doanh nghiÖp bÞ  gi¶i thÓ  kh«ng   ®óng   ph¬ng   ¸n   ®∙   ®îc   duyÖt,   kh«ng   ®óng   tr×nh   tù  u  tiªn, thanh to¸n cho c¸c chñ nî kh«ng c«ng b»ng; ­  Sö   dông  tr¸i   phÐp   tµi   s¶n   cña   doanh  nghiÖp   bÞ   gi¶i  thÓ; ­   Kh«ng   thùc   hiÖn   c¸c   biÖn   ph¸p   b¶o   vÖ   dÉn   ®Õn   thÊt  tho¸t tµi s¶n cña doanh nghiÖp bÞ gi¶i thÓ; ­   LËp   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   khi   kÕt   thóc   gi¶i   thÓ   doanh  nghiÖp kh«ng ®óng sù thËt; ­ Tõ  bá  nhiÖm vô  hoÆc thùc hiÖn nhiÖm vô  kh«ng  ®Çy  ®ñ  lµm   khã   kh¨n   cho   ho¹t   ®éng   cña   Ban   thanh   lý   doanh   nghiÖp  hoÆc thÊt tho¸t tµi s¶n cña doanh nghiÖp bÞ gi¶i thÓ. 6.   Khi   cha   chÊm   døt   viÖc   gi¶i   thÓ   doanh   nghiÖp,   Gi¸m  ®èc  vµ   KÕ   to¸n   trëng  doanh  nghiÖp   gi¶i  thÓ   cha   ®îc  thuyªn  chuyÓn c«ng t¸c. IV. Ph¬ng ¸n gi¶i thÓ doanh nghiÖp 1. Trong vßng 40 (bèn m¬i) ngµy kÓ tõ ngµy th«ng b¸o vÒ   viÖc gi¶i thÓ  doanh nghiÖp cã  hiÖu lùc, Ban Thanh lý  doanh   nghiÖp ph¶i lËp xong ph¬ng ¸n gi¶i thÓ doanh nghiÖp (bao gåm  c¶   ph¬ng   ¸n   xö   lý   tµi   chÝnh   cña   doanh   nghiÖp)   tr×nh   ngêi  quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  doanh nghiÖp,  ®ång thêi göi cho c¸c c¬   quan sau ®Ó tham gia ý kiÕn b»ng v¨n b¶n: ­  §èi víi doanh nghiÖp Trung ¬ng: + Bé Tµi chÝnh (Côc Tµi chÝnh doanh nghiÖp); + Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. ­ §èi víi doanh nghiÖp §Þa ph¬ng: +   Së   Tµi   chÝnh   ­   VËt   gi¸   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung ¬ng; 5
 6. + Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t. 2. Néi dung chñ  yÕu cña ph¬ng ¸n gi¶i thÓ  doanh nghiÖp  theo qui ®Þnh t¹i phô lôc kÌm theo Th«ng t nµy. 3. C¨n cø vµo ph¬ng ¸n gi¶i thÓ  do Ban Thanh lý  doanh  nghiÖp tr×nh vµ ý kiÕn tham gia b»ng v¨n b¶n cña c¸c c¬ quan  trªn, ngêi quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  doanh nghiÖp xem xÐt ra v¨n   b¶n phª duyÖt ph¬ng ¸n gi¶i thÓ  doanh nghiÖp. Thêi gian xem   xÐt, phª duyÖt ph¬ng ¸n gi¶i thÓ  doanh nghiÖp kh«ng qu¸ 15   ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ph¬ng ¸n. V. C¸c nguyªn t¾c xö    lý  tµi chÝnh khi gi¶i thÓ  doanh  nghiÖp 1.   Tµi   s¶n   cña   doanh   nghiÖp   bÞ   gi¶i   thÓ   lµ   nh÷ng   tµi  s¶n   thuéc   quyÒn   qu¶n   lý   vµ   sö   dông   hîp   ph¸p   cña   doanh   nghiÖp,  gåm: tµi s¶n lu  ®éng vµ  c¸c kho¶n   ®Çu t  ng¾n h¹n,  tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n. 2. KÓ  tõ  ngµy th«ng b¸o gi¶i thÓ  doanh nghiÖp cã  hiÖu  lùc: mäi kho¶n nî  cha  ®Õn h¹n  ®îc coi lµ   ®Õn h¹n, c¸c kho¶n  nî ®îc ngõng tÝnh l∙i. 3. Khi tiÕn hµnh gi¶i thÓ, tµi s¶n cña doanh nghiÖp bÞ  gi¶i thÓ   chuyÓn giao cho c¸c  ®¬n vÞ, c¸ nh©n  ®Òu ph¶i thùc  hiÖn nhîng b¸n theo gi¸ thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm chuyÓn giao. 4. Chñ  nî  cã  b¶o  ®¶m lµ  chñ  nî  cã  kho¶n nî   ® îc b¶o  ®¶m  b»ng tµi s¶n cña doanh nghiÖp m¾c nî. Chñ  c¸c kho¶n  nî  cã  b¶o  ®¶m  ®îc nhËn  tµi  s¶n  b¶o   ®¶m  theo gi¸ do Ban thanh lý  doanh nghiÖp x¸c  ®Þnh, nÕu chñ  nî   kh«ng nhËn th×  tµi s¶n  ®ã   ®îc  ®em b¸n  ®Êu gi¸ theo quy  ®Þnh  hiÖn hµnh. Sè tiÒn thu ®îc tõ b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n b¶o ®¶m ®­ îc dïng  ®Ó  tr¶ cho chñ  nî  cã  b¶o  ®¶m; sè  thõa thuéc tµi s¶n   cña doanh nghiÖp bÞ  gi¶i thÓ, sè  thiÕu  ®îc coi lµ  nî  kh«ng  cã   b¶o   ®¶m  vµ   ®îc  xö  lý   nh  c¸c  kho¶n   nî  kh«ng  cã   b¶o  ®¶m  kh¸c. 5. Ngêi b¶o l∙nh cho doanh nghiÖp vay nî ®∙ tr¶ nî thay   cho doanh nghiÖp th×  sè  nî  tr¶ thay  ®ã   ®îc coi lµ  kho¶n nî  kh«ng cã  b¶o  ®¶m vµ   ®îc thanh to¸n nh c¸c kho¶n nî  kh«ng cã  b¶o ®¶m kh¸c. 6. Tµi s¶n, vèn ®em gãp liªn doanh, hîp t¸c kinh doanh,   ®Çu   t  ra   ngoµi   doanh   nghiÖp   ®îc   thu   håi   th«ng   qua   viÖc  chuyÓn   nhîng  phÇn   vèn   gãp   liªn   doanh  hoÆc   cæ  phÇn   cho   c¸c  ®èi   tîng   kh¸c.   Trêng   hîp   hÕt   thêi   h¹n   ho¹t   ®éng   cña   Ban  Thanh   lý   doanh   nghiÖp,   doanh   nghiÖp   cha   chuyÓn   nhîng   ®îc  phÇn vèn gãp liªn doanh cho c¸c  ®èi t¸c kh¸c th×  ng êi quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  doanh nghiÖp chØ  ®Þnh doanh nghiÖp kh¸c thay   thÕ sau khi ®∙ tho¶ thuËn víi ®èi t¸c liªn doanh trªn nguyªn   t¾c   ®¶m   b¶o   ®ñ   nguån   ®Ó   thanh   to¸n   cho   c¸c   chñ   nî.   Doanh   nghiÖp  ®îc chØ  ®Þnh sÏ  tiÕp tôc lµm  ®èi t¸c liªn doanh hoÆc   thùc hiÖn thanh lý hîp ®ång liªn doanh theo chØ ®¹o cña ng êi  quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ doanh nghiÖp. 6
 7. VI. Tæ chøc xö lý tµi s¶n vµ thanh to¸n nî 1.   Trong   vßng  5   (n¨m)  ngµy   kÓ  tõ   ngµy  th«ng   b¸o   gi¶i  thÓ doanh nghiÖp cã hiÖu lùc, Ban Thanh lý doanh nghiÖp ph¶i   ®¨ng b¸o (01 tê b¸o hµng ngµy cña Trung ¬ng vµ 01 tê b¸o ®Þa  ph¬ng) trong 3 (ba) sè  liªn tiÕp vÒ  th«ng b¸o doanh nghiÖp   ngõng ho¹t ®éng vµ thùc hiÖn thñ tôc gi¶i thÓ. Néi dung ®¨ng   b¸o gåm: + Tªn, ®Þa chØ cña doanh nghiÖp tiÕn hµnh gi¶i thÓ. +   Sè,   ngµy,   th¸ng,   n¨m   vµ   cÊp   ký   th«ng   b¸o   gi¶i   thÓ  doanh nghiÖp. + Ngµy b¾t ®Çu tiÕn hµnh gi¶i thÓ doanh nghiÖp. + Yªu cÇu c¸c chñ  nî   ®Õn  ®èi chiÕu c«ng nî. Trong  ®ã,  qui ®Þnh râ thêi h¹n nhËn c¸c giÊy c«ng nî. HÕt thêi h¹n qui  ®Þnh, chñ  nî  nµo kh«ng  ®Õn  ®èi chiÕu c«ng nî  th×  Ban Thanh   lý  doanh nghiÖp chØ xem xÐt thanh to¸n theo sè  nî  ghi trong   chøng   tõ,   sæ   s¸ch   kÕ   to¸n   cña   doanh   nghiÖp.   Ban   Thanh   lý  kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi nh÷ng sai sãt do chñ nî kh«ng   ®Õn ®èi chiÕu c«ng nî. 2. KÓ  tõ  ngµy th«ng b¸o gi¶i thÓ  doanh nghiÖp cã  hiÖu  lùc, doanh nghiÖp bÞ gi¶i thÓ ph¶i:  ­ ChÊm døt ho¹t  ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trõ  tr êng hîp  qui  ®Þnh t¹i g¹ch  ®Çu dßng thø 4 kho¶n 3 môc III cña Th«ng  t nµy. ­ ChÊm døt c¸c ho¹t ®éng: mua b¸n kh«ng phôc vô cho qu¸   tr×nh gi¶i thÓ; thanh to¸n c¸c kho¶n nî  ph¶i tr¶; cho thuª,   cho mîn tµi s¶n;  ­ ChÊm døt viÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ míi; ­ Kho¸ sæ kÕ  to¸n, kiÓm kª tµi s¶n, c«ng nî  (kÓ  c¶ nî  ph¶i thu, ph¶i tr¶)  ®èi chiÕu gi÷a sæ kÕ  to¸n vµ  thùc tÕ  vÒ  hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. Trêng hîp gi÷a sæ kÕ to¸n vµ thùc tÕ cã  chªnh lÖch ph¶i lËp biªn b¶n x¸c  ®Þnh râ  nguyªn nh©n, tr¸ch   nhiÖm cña tËp thÓ, c¸ nh©n ®èi víi tõng trêng hîp cô thÓ. 3. Trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy th«ng b¸o gi¶i thÓ   doanh nghiÖp cã hiÖu lùc, Ban Thanh lý doanh nghiÖp ph¶i lËp   xong   B¸o   c¸o   tµi   chÝnh   t¹i   thêi   ®iÓm   th«ng   b¸o   gi¶i   thÓ  doanh nghiÖp cã  hiÖu lùc. B¸o c¸o tµi chÝnh nµy  ® îc göi tíi  ngêi   quyÕt   ®Þnh   gi¶i   thÓ   doanh   nghiÖp,   c¬   quan   tµi   chÝnh  doanh  nghiÖp   vµ   c¬   quan   thuÕ   n¬i   doanh   nghiÖp   ®¨ng   ký  nép  thuÕ. 4. Trong thêi gian 60 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng sè  b¸o  ®Çu  tiªn vÒ th«ng b¸o gi¶i thÓ doanh nghiÖp, c¸c chñ nî ph¶i göi   cho Ban thanh lý  doanh nghiÖp giÊy  ®èi chiÕu c«ng nî  trong   ®ã  ghi râ  nî  cã  b¶o  ®¶m, nî  cã  b¶o  ®¶m mét phÇn vµ  nî  kh«ng   cã b¶o ®¶m. Trong  thêi   gian   15   ngµy   kÓ   tõ  ngµy   hÕt   h¹n   ®èi   chiÕu  c«ng nî ®∙ ghi t¹i th«ng b¸o, Ban thanh lý doanh nghiÖp ph¶i   7
 8. lËp xong danh s¸ch chñ  nî  vµ  sè  nî  ph¶i tr¶ (trong  ®ã, chia  ra nî  cã  b¶o  ®¶m, nî  cã  b¶o  ®¶m mét phÇn vµ  nî  kh«ng cã  b¶o   ®¶m); Danh s¸ch kh¸ch nî  vµ  sè  nî  ph¶i thu (trong  ®ã, chia   ra nî  cã  kh¶ n¨ng thu håi vµ  nî  kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu håi).   Ban Thanh lý  doanh nghiÖp niªm yÕt c«ng khai danh s¸ch chñ   nî, kh¸ch nî  vµ  sè  nî  t¹i trô  së  chÝnh cña doanh nghiÖp bÞ  gi¶i thÓ.  Trong 10 ngµy kÓ  tõ  ngµy niªm yÕt, Ban thanh lý  doanh  nghiÖp hoµn chØnh danh s¸ch chñ  nî   ®Ó  lµm c¨n cø ph©n chia   tµi s¶n doanh nghiÖp bÞ gi¶i thÓ. 5. Trong thêi gian 30 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng sè  b¸o  ®Çu  tiªn vÒ  th«ng b¸o doanh nghiÖp chÊm døt ho¹t  ®éng s¶n xuÊt   kinh doanh vµ  thùc hiÖn thñ  tôc gi¶i thÓ, ng êi cã  tµi s¶n  cho doanh nghiÖp bÞ gi¶i thÓ thuª, mîn, göi gi÷ hé ph¶i xuÊt  tr×nh c¸c giÊy tê  chøng minh quyÒn së  h÷u hoÆc qu¶n lý  hîp   ph¸p  ®èi víi tµi s¶n  ®ã   ®Ó  nhËn l¹i tµi s¶n. NÕu tµi s¶n mµ   doanh nghiÖp bÞ  gi¶i thÓ   ®i thuª nhng cha hÕt thêi h¹n thuª  vµ   ®∙ tr¶ hÕt tiÒn thuª th×  ngêi cho thuª ph¶i thanh to¸n  l¹i   phÇn   tiÒn  thõa   theo   tho¶   thuËn   ghi   trªn   hîp   ®ång   tríc  khi nhËn l¹i tµi s¶n. 6.   Ban   thanh   lý   doanh   nghiÖp   thùc   hiÖn   thanh   lý   hîp   ®ång cho thuª tµi s¶n vµ  thu håi tµi s¶n cho thuª, cho mîn,  göi, gi÷  hé... Khi thu håi, Ban Thanh lý  doanh nghiÖp ph¶i   xuÊt tr×nh th«ng b¸o gi¶i thÓ doanh nghiÖp. 7. Ban thanh lý doanh nghiÖp thµnh lËp tæ ®Þnh gi¸ hoÆc   thuª c¸c tæ chøc  ®Þnh gi¸ chuyªn nghiÖp  ®Ó   ®Þnh gi¸ toµn bé   tµi s¶n cña doanh nghiÖp bÞ  gi¶i thÓ, kÓ  c¶ tµi s¶n  ®∙ cÇm  cè, thÕ  chÊp  ®Ó  lµm c¨n cø b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n. Thµnh phÇn  tæ ®Þnh gi¸ gåm: + Trëng Ban thanh lý doanh nghiÖp lµm tæ trëng. + §¹i diÖn cña c¬  quan tµi chÝnh doanh nghiÖp tham gia  trong Ban thanh lý doanh nghiÖp + §¹i diÖn phßng Tµi chÝnh ­ KÕ to¸n cña doanh nghiÖp  + §¹i diÖn phßng Kü thuËt NÕu cÇn thiÕt, Trëng Ban thanh lý  doanh nghiÖp cã  thÓ  mêi mét sè chuyªn gia am hiÓu vÒ tµi s¶n cÇn ®Þnh gi¸ tõ bªn  ngoµi tham gia  tæ ®Þnh gi¸. Trëng Ban thanh lý  doanh nghiÖp mêi chñ  nî  cã  kho¶n nî  b¶o ®¶m tham gia tæ ®Þnh gi¸ c¸c tµi s¶n lµm vËt b¶o ®¶m cho  chñ nî ®ã. Tæ  ®Þnh gi¸ quyÕt  ®Þnh theo  ®a sè. Khi sè  phiÕu ngang  nhau   th×   bªn   cã   phiÕu   cña   tæ   trëng   tæ   ®Þnh   gi¸   lµ   ý   kiÕn  quyÕt ®Þnh. 8. Tµi s¶n cña doanh nghiÖp bÞ gi¶i thÓ ® îc b¸n ®Êu gi¸  th«ng   qua   tæ   chøc   b¸n   ®Êu   gi¸   chuyªn   nghiÖp   hoÆc   do   Ban  thanh lý  doanh nghiÖp tæ chøc thùc hiÖn c«ng khai theo  ®óng   c¸c qui  ®Þnh t¹i Qui chÕ  b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n hiÖn hµnh. Tr­ 8
 9. êng hîp nhiÒu ngêi cïng cã  gi¸  ®Êu thÇu nh nhau, chñ  nî  cña  doanh nghiÖp bÞ gi¶i thÓ ®îc u tiªn mua tµi s¶n ®Êu gi¸. Khi   cã  nhiÒu chñ  nî  cïng muèn mua th×  chñ  nî  nµo cã  tæng sè  nî  lín h¬n cã  quyÒn mua  ®Çu tiªn. ViÖc b¸n nh÷ng  tµi s¶n cÊm   hoÆc h¹n chÕ  lu hµnh ph¶i tu©n theo c¸c qui  ®Þnh cña Nhµ  n­ íc. ViÖc b¸n tµi s¶n liªn quan  ®Õn quyÒn sö  dông  ®Êt ph¶i  tu©n theo LuËt §Êt ®ai. 9.   ChËm   nhÊt   sau   5   (n¨m)   ngµy   kÓ   tõ   ngµy   quyÕt   ®Þnh  thµnh lËp Ban Thanh lý  doanh nghiÖp cã  hiÖu lùc, Tr ëng Ban  thanh lý  doanh nghiÖp ph¶i më  tµi kho¶n t¹i Kho b¹c nhµ  n íc  n¬i doanh  nghiÖp   ®ãng trô  së  chÝnh  ®Ó  göi tiÒn thu  ® îc tõ  thanh   lý,   nhîng   b¸n   tµi   s¶n   vµ   thu   håi   c¸c   kho¶n   nî   cña   doanh nghiÖp gi¶i thÓ. Tµi kho¶n nµy do Tr ëng Ban thanh lý  doanh nghiÖp lµm chñ tµi kho¶n. Toµn bé  sè  tiÒn thu  ®îc tõ  viÖc gi¶i thÓ  doanh nghiÖp  bao gåm: vèn b»ng tiÒn, tiÒn thu  ®îc tõ  nhîng b¸n, thanh lý  tµi s¶n vµ  thu håi c¸c kho¶n nî  cña doanh  nghiÖp  gi¶i thÓ   ph¶i   göi   vµo   tµi   kho¶n   cña   Ban   thanh   lý   doanh  nghiÖp   ngay  trong   ngµy   thu   ®îc   tiÒn.   Trêng   hîp   hÕt   ngµy   lµm   viÖc   th×  ph¶i göi ngay trong ngµy lµm viÖc tiÕp sau. Ng êi nµo cè t×nh  chËm trÔ  viÖc göi tiÒn th×  ph¶i båi thêng theo l∙i suÊt göi  tiÕt kiÖm kh«ng kú  h¹n do Ng©n hµng c«ng bè  vµ  ph¶i chÞu kû  luËt hµnh chÝnh tuú theo lçi nÆng hay nhÑ. 10. §èi víi chñ  nî  cã  tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng hay Kho  b¹c   Nhµ   níc,   Trëng   Ban   thanh   lý   doanh   nghiÖp   lµm   thñ   tôc  chuyÓn   tiÒn   thanh   to¸n   nî   vµo   tµi   kho¶n   cña   chñ   nî.   NÕu  kh«ng   cã   tµi   kho¶n,   Trëng   Ban   thanh   lý   doanh   nghiÖp   th«ng  b¸o cho chñ  nî   ®Õn nhËn trùc tiÕp hoÆc chuyÓn  qua b u  ®iÖn  cho chñ  nî. PhÝ  göi bu  ®iÖn  ®îc trõ  vµo sè  tiÒn thanh to¸n  cho chñ nî. VII. Thanh to¸n chi phÝ  gi¶i thÓ  vµ  c¸c kho¶n nî  ph¶i  tr¶ 1.   Toµn   bé   sè   tiÒn   thu   ®îc   tõ   viÖc   gi¶i   thÓ   doanh  nghiÖp sau khi thanh to¸n cho c¸c chñ  nî  cã  b¶o  ®¶m  ®îc xö  lý theo tr×nh tù sau: a. Thanh to¸n c¸c chi phÝ gi¶i thÓ doanh nghiÖp. C¸c chi phÝ gi¶i thÓ doanh nghiÖp gåm: + Chi phÝ  g¾n liÒn víi viÖc thanh lý  c¸c hîp  ®ång kinh  tÕ, chi phÝ  cho viÖc thu håi, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, gi÷  g×n   tµi s¶n cña doanh nghiÖp bÞ gi¶i thÓ; + Chi  phÝ  liªn  quan tíi viÖc tæ chøc b¸n  ®Êu gi¸ tµi  s¶n;  + Chi phÝ  cho s¾p xÕp, lu tr÷  vµ  b¶o qu¶n tµi liÖu cña  doanh nghiÖp bÞ  gi¶i thÓ  vµ  c¸c chi phÝ  kh¸c liªn quan  ®Õn   viÖc   thùc   hiÖn   gi¶i   thÓ   doanh   nghiÖp.   C¸c   kho¶n   chi   nµy   thanh to¸n theo thùc chi do Trëng Ban thanh lý  doanh nghiÖp  9
 10. duyÖt. Trëng Ban thanh lý chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c quyÕt ®Þnh   cña m×nh. +   TiÒn   l¬ng   cho   c¸n   bé,   c«ng   nh©n   viªn   trong   doanh  nghiÖp bÞ  gi¶i thÓ   ®îc huy  ®éng tham gia vµo Ban thanh lý   doanh nghiÖp gi¶i thÓ vµ c¸c tæ gióp viÖc. b. Thanh to¸n c¸c kho¶n nî  l¬ng, nî  b¶o hiÓm x∙ héi vµ  c¸c quyÒn lîi kh¸c theo chÕ   ®é  cho ngêi lao  ®éng t¹i doanh  nghiÖp bÞ  gi¶i thÓ  theo hîp  ®ång hoÆc tho¶  íc lao  ®éng tËp  thÓ vµ chÕ ®é hiÖn hµnh cña doanh nghiÖp. ChÕ   ®é  vµ  nguån kinh phÝ  trî  cÊp lao  ®éng trong doanh  nghiÖp   gi¶i   thÓ   thùc   hiÖn   theo   qui   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  41/2002/N§­CP   ngµy   11/4/2002   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   chÕ   ®é   lao  ®éng d«i d vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c hiÖn hµnh. c. Sè  tiÒn cßn l¹i sau khi thanh to¸n 2 kho¶n trªn sÏ  ®îc thanh to¸n cho c¸c chñ nî kh«ng cã b¶o ®¶m. ViÖc   thanh   to¸n   cho   c¸c   chñ   nî   dùa   trªn   c¬   së   tû   lÖ  gi÷a tæng sè tiÒn chi tr¶ cña tõng ®ît so víi tæng sè nî cha  thanh to¸n, Ban thanh lý doanh nghiÖp ®îc quyÒn u tiªn thanh  to¸n cho c¸c mãn nî  nhá  kh«ng theo tû  lÖ  nãi trªn vµ  chÞu  tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. VÝ  dô: Sè  tiÒn thu  ®îc tõ  tµi s¶n cña doanh nghiÖp bÞ  gi¶i thÓ   ®ît I lµ  3.000 triÖu  ®ång. C¸c kho¶n nî  cña doanh   nghiÖp bao gåm: nî  cã  b¶o  ®¶m lµ  1.000 triÖu  ®ång, nî  kh«ng   cã b¶o ®¶m lµ 5.000 triÖu ®ång, chi phÝ gi¶i thÓ vµ nî l¬ng,  BHXH lµ 500 triÖu ®ång. Sè  tiÒn cßn l¹i  ®Ó  thanh to¸n cho chñ  nî  kh«ng cã  b¶o  ®¶m lµ: 3.000 triÖu ­ 1.000 triÖu ­ 500 triÖu = 1.500 triÖu   ®ång. Tû  lÖ  gi÷a  tæng sè  tiÒn thanh  to¸n   ®ît nµy víi sè  nî  kh«ng cã b¶o ®¶m lµ: 1.500 triÖu ®ång/5.000 triÖu ®ång = 0,3   (30%) ViÖc thanh to¸n cho c¸c chñ nî ®îc thùc hiÖn nh sau: Chñ nî A cã sè nî kh«ng cã b¶o ®¶m lµ 500 triÖu ®ång ® ­ îc thanh to¸n: 30% x 500 triÖu = 150 triÖu ®ång. Chñ  nî  B cã  sè  nî  kh«ng cã  b¶o  ®¶m lµ  1.000 triÖu  ®ång  ®îc thanh to¸n: 30% x 1.000 triÖu = 300 triÖu ®ång. ... Sè tiÒn thu ®îc tõ c¸c ®ît tiÕp theo sÏ ®îc lÇn lît chi  tr¶ hÕt cho c¸c kho¶n nî kh«ng cã b¶o ®¶m cßn thiÕu. d. C¸c kho¶n nî thuÕ vµ nî ng©n s¸ch kh¸c. 2.  Sè tiÒn cßn l¹i sau khi ®∙ chi tr¶ hÕt c¸c kho¶n nî   sÏ thuéc vÒ Ng©n s¸ch Nhµ níc. Trong vßng 5 (n¨m) ngµy kÓ tõ   ngµy kÕt thóc viÖc thanh to¸n cho c¸c chñ  nî, Ban thanh lý   doanh nghiÖp ph¶i cã tr¸ch nhiÖm nép toµn bé sè tiÒn nµy vµo   QuÜ hç trî s¾p xÕp vµ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc. 10
 11. 3.   Trêng   hîp   sè   tiÒn   thu   ®îc   tõ   viÖc   gi¶i   thÓ   doanh  nghiÖp (kÓ  c¶ kho¶n Nhµ  níc trî  cÊp  ®Ó  hç  trî  chi tr¶ cho  ngêi lao ®éng) kh«ng ®ñ thanh to¸n hÕt c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶   th×  ngêi quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  doanh nghiÖp th«ng b¸o víi c¸c   chñ  nî  vµ  c¸c c¬  quan cã  liªn quan vÒ  viÖc doanh nghiÖp  ®∙  l©m vµo t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. Khi  ®ã, viÖc xö   lý   kh«ng   theo  qui   ®Þnh   vÒ  gi¶i   thÓ   doanh   nghiÖp   mµ   chuyÓn  sang thùc hiÖn c¸c thñ tôc ph¸ s¶n doanh nghiÖp. VIII. KÕt thóc gi¶i thÓ doanh nghiÖp 1. HÕt thêi h¹n gi¶i thÓ  doanh nghiÖp, nÕu cßn vÊn  ®Ò  tån t¹i th× Ban thanh lý doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o   ngêi quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ doanh nghiÖp  xem xÐt, gi¶i quyÕt.  2. 07 (b¶y) ngµy sau khi viÖc thanh to¸n cho c¸c chñ nî   kÕt thóc, Ban thanh lý doanh nghiÖp ph¶i lËp b¸o c¸o vÒ gi¶i   thÓ  doanh nghiÖp. B¸o c¸o  ®îc göi cho ngêi quyÕt  ®Þnh gi¶i  thÓ   doanh   nghiÖp,   c¬   quan   tµi   chÝnh   doanh   nghiÖp   (doanh  nghiÖp Trung ¬ng göi vÒ  Côc Tµi chÝnh doanh nghiÖp ­ Bé  Tµi   chÝnh, doanh nghiÖp  ®Þa ph¬ng göi vÒ  Së  Tµi chÝnh ­ VËt gi¸   tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng) vµ c¬ quan qu¶n lý cÊp  trªn cña doanh nghiÖp bÞ gi¶i thÓ (nÕu cã). 3. Ngêi quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  doanh nghiÖp tiÕn hµnh xem  xÐt b¸o c¸o gi¶i thÓ  vµ  ra quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  doanh nghiÖp   sau khi cã   ý  kiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¬  quan tµi chÝnh doanh  nghiÖp th«ng qua b¸o c¸o gi¶i thÓ. QuyÕt   ®Þnh   gi¶i   thÓ   doanh   nghiÖp   ®îc   göi   tíi   c¸c   c¬  quan: ­ Ngêi ®Ò nghÞ gi¶i thÓ doanh nghiÖp (nÕu cã); ­ C¬ quan tµi chÝnh doanh nghiÖp  (doanh nghiÖp Trung  ­ ¬ng göi vÒ  Bé  Tµi chÝnh (Côc Tµi chÝnh doanh nghiÖp), doanh   nghiÖp  ®Þa ph¬ng göi vÒ  Së  Tµi chÝnh ­ VËt gi¸ tØnh, thµnh   phè trùc thuéc Trung ¬ng); ­   Së   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  n¬i   doanh   nghiÖp   bÞ   gi¶i   thÓ  ®¨ng ký kinh doanh;  ­ Côc Thèng kª tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng n¬i  doanh nghiÖp ®ãng trô së chÝnh; ­   C¬   quan   ThuÕ   trùc   tiÕp   qu¶n   lý   viÖc   thu   thuÕ   cña  doanh nghiÖp. 4.   Sau   khi   kÕt   thóc   qu¸   tr×nh   gi¶i   thÓ   cña   doanh  nghiÖp, toµn bé  hå  s¬, sæ kÕ  to¸n cña doanh nghiÖp bÞ  gi¶i   thÓ, sæ s¸ch liªn quan  ®Õn qu¸ tr×nh gi¶i thÓ  doanh nghiÖp   ph¶i   ®îc   lu   tr÷   t¹i   c¬   quan   quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   doanh  nghiÖp theo ®óng c¸c qui ®Þnh vÒ lu tr÷ tµi liÖu. IX. §iÒu kho¶n thi hµnh Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc kÓ  tõ  sau ngµy ký  ban hµnh vµ  thay thÕ Th«ng t sè 25­TC/TCDN ngµy 15/5/1997 híng dÉn tr×nh  tù, thñ  tôc, nguyªn t¾c xö  lý  tµi chÝnh khi gi¶i thÓ  doanh   11
 12. nghiÖp nhµ  níc. C¸c qui  ®Þnh kh¸c tr¸i víi Th«ng t  nµy  ®Òu  kh«ng cã gi¸ trÞ thi hµnh. Th«ng   t  nµy   kh«ng   ¸p   dông   trong   trêng   hîp   s¸p   nhËp,  chia t¸ch doanh nghiÖp hoÆc chuyÓn doanh nghiÖp thµnh ®¬n vÞ   sù nghiÖp theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã  g×  víng m¾c, khã  kh¨n  ®Ò  nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt. Phô lôc Ph¬ng ¸n gi¶i thÓ doanh nghiÖp I. Ph¬ng ¸n xö lý c¸c hîp ®ång kinh tÕ: Tæng   sè   c¸c   hîp   ®ång   kinh   tÕ   doanh   nghiÖp   ®ang   thùc   hiÖn t¹i thêi  ®iÓm gi¶i thÓ. Trong  ®ã, x¸c  ®Þnh râ  hîp  ®ång   kinh tÕ  thanh lý  ngay vµ  hîp  ®ång kinh tÕ  cã  thÓ  tiÕp tôc  thùc hiÖn trong thêi h¹n tiÕn hµnh gi¶i thÓ doanh nghiÖp. 1. Hîp  ®ång kinh tÕ  thanh lý  ngay: nªu râ  tæng sè  thu,  hoÆc chi phÝ cho viÖc thanh lý hîp ®ång (nÕu cã). 2. Hîp ®ång kinh tÕ cã thÓ tiÕp tôc thùc hiÖn, cÇn gi¶i   tr×nh râ c¸c néi dung sau:  + Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång. + Gi¶i tr×nh ph¬ng ¸n tiÕp tôc hoµn thµnh hîp ®ång: møc   ®é  c«ng viÖc  ®∙ hoµn thµnh, thêi gian hoµn thµnh hîp  ®ång,   chi phÝ  cho viÖc hoµn thµnh hîp  ®ång, ph ¬ng ¸n tæ chøc s¶n  xuÊt kh«ng ¶nh hëng  ®Õn tiÕn  ®é  thanh lý  doanh nghiÖp (bao   gåm c¶ viÖc tiªu thô s¶n phÈm, thu tiÒn...), sè tiÒn thu ® îc  sau khi hoµn thµnh hîp ®ång... II. Ph¬ng ¸n xö lý tµi s¶n cña doanh nghiÖp gi¶i thÓ: 1. §èi víi tµi s¶n hiÖn vËt: + KiÓm kª, ph©n lo¹i tµi s¶n hiÖn cã  thuéc së  h÷u cña  doanh nghiÖp vµ  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  thÞ  tr êng cña c¸c tµi s¶n  ®ã. + Ph¬ng ¸n thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n + Ph¬ng ¸n xö lý tµi s¶n g¾n víi quyÒn sö dông ®Êt. + Ph¬ng ¸n xö  lý  c¸c tµi s¶n  ®îc dïng lµm vËt  ®¶m b¶o,  thÕ chÊp. 2. §èi víi c¸c kho¶n nî ph¶i thu: + Tæng sè  nî  ph¶i thu. Trong  ®ã, chia ra nî  cã  tµi s¶n  b¶o ®¶m, nî ®Õn h¹n, nî cha ®Õn h¹n, nî cã kh¶ n¨ng thu håi,  nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi. 12
 13. +  BiÖn ph¸p thu håi nî, thêi gian dù  kiÕn cho viÖc thu  håi nî. III. Ph¬ng ¸n xö lý tµi s¶n liªn doanh, c¸c kho¶n ®Çu t  ra ngoµi  doanh nghiÖp (nÕu cã). ­ H×nh thøc chuyÓn nhîng ­ Gi¸ trÞ chuyÓn nhîng dù kiÕn... IV. Ph¬ng ¸n tµi chÝnh: A.   Sè   tiÒn   dù   kiÕn   thu   ®îc   tõ   viÖc   gi¶i   thÓ   doanh  nghiÖp, bao gåm: 1. TiÒn mÆt, sè d t¹i c¸c tµi kho¶n tiÒn göi (tiÒn ViÖt   Nam vµ ngo¹i tÖ), trÞ gi¸ vµng, b¹c, ®¸ quÝ vµ  trÞ gi¸ toµn  bé giÊy tê cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. 2. TiÒn thu ®îc do nhîng b¸n, thanh lý tµi s¶n (bao gåm  c¶ tµi s¶n ®îc dïng lµm vËt ®¶m b¶o, thÕ chÊp). 3. Kho¶n thu tõ  chuyÓn nhîng phÇn vèn gãp liªn doanh,  ®Çu t ra ngoµi doanh nghiÖp. 4. Sè tiÒn thu håi tõ c¸c kho¶n nî ph¶i thu. 5. C¸c kho¶n thu kh¸c  B. Sè tiÒn dù kiÕn chi cho gi¶i thÓ doanh nghiÖp: 1. Chi phÝ gi¶i thÓ doanh nghiÖp  2.   Chi   thanh   to¸n  cho  ngêi   lao   ®éng  bao  gåm:   chi   c¸c  kho¶n nî l¬ng, nî BHXH... 3. Chi tr¶ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña doanh nghiÖp. 4. Chi tr¶ c¸c kho¶n nî thuÕ vµ nî Ng©n s¸ch kh¸c. 5. C¸c kho¶n chi kh¸c. C. Chªnh lÑch thu ­ chi (A ­ B) V. Ph¬ng ¸n xö lý lao ®éng: 1. Danh s¸ch lao  ®éng thêng xuyªn cña doanh nghiÖp t¹i  thêi ®iÓm gi¶i thÓ. 2.   Ph¬ng   ¸n   bè   trÝ   viÖc   lµm   cho   lao   ®éng   cña   doanh   nghiÖp sau khi gi¶i thÓ: + Lao ®éng chuyÓn c«ng t¸c sang doanh nghiÖp kh¸c, + Lao ®éng nghØ viÖc theo chÕ ®é, ... 3. Danh s¸ch lao ®éng doanh nghiÖp ph¶i chi tr¶ trî cÊp   th«i   viÖc,   mÊt   viÖc   theo   qui   ®Þnh  hiÖn   hµnh;   TiÒn  trî  cÊp  th«i viÖc, mÊt viÖc doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho tõng lao  ®éng   theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. VI. KiÕn nghÞ 13
 14. 14
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2