Thông tư 66-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:35

0
45
lượt xem
2
download

Thông tư 66-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 66-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 66-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính

 1. T h«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  66 T C/§T P T  n g µ y   th¸ng 11 n¨ m   BT s 2  1996 h í ng d É n   q u y Õ t to¸n v è n ® Ç u    x © y  d ù n g  c ¬  b¶ n t C¨n  LuËt Ng ©n  cø    s¸ch Nhµ   ícban  µnh  µy    n  h ng 20/03/1996; C¨n  NghÞ   nh  è  CP   µy  cø  ®Þ s 42­ ng 16/7/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi ban  µnh  Òu  Ö  h §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng; l  tv x d C¨n  Th«ng   è  cø  ts 04/TTLB  µy  ng 10/9/1996  ña  ªnBé   é   ©y  ùng    c li   B X d ­ Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu     é  µichÝnh  íng dÉn    µnh  Òu  Ö  K ho   § t­B T   h  thih §i l qu¶n  ý®Ç u   l  t µ  ©y  ùng   v x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   ®Þ 42/CP  µy  ng 16/7/1996  ña  c ChÝnh  ñ;Bé  µichÝnh  íng dÉn  Õt to¸nvèn  u    ph   T   h  quy     ®Ç tXDCB     nh sau: P h Ç n  I: u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1. Vèn  u    îc quyÕt    ®Ç t ®   to¸n lµ toµn  é    Ý   îp     b chiph h ph¸p  ∙  ùc hiÖn  ® th   trong qu¸ tr×nh ®Ç u      a  µo       t ®Ó ® v khaith¸csö  ông. Chi phÝ   îp ph¸p  µ chi   d    h  l    phÝ theo  ng  îp ®ång  ∙  ý  Õt  µ  ù    îcphª  Öt  ®ó h  ® k k v d to¸n®   duy b¶o  ¶m   ng  ® ®ó chÕ     µichÝnh  Õ     ña  µ   ícvµ  îc kiÓm       ã  cÇu  ña  ®é t   k to¸nc Nh n   ®   to¸nkhic yªu  c ngêicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u  .   th quy quy   ®Ç t 2.Chñ  u      ù    u  ,dù    ÕtkÕ     ®Ç tc¸cd ¸n ®Ç t  ¸n thi   quy  ¹ch thuéc m äi  ån  ho     ngu vèn  u    ña  µ   íc ph¶i lËp  ®Ç t c Nh n     b¸o c¸o  Õ   k to¸n vèn  u     ùc hiÖn  µng    ®Ç t th   h n¨m  µ  c¸o quyÕt    èn  u    ù    v b¸o    to¸nv ®Ç td ¸n (c«ng  ×nh hoÆc   ¹ng  ôc  tr   h m c«ng  tr×nh)hoµn  µnh.   th 3. Dù   ®Ç u    b»ng  Òu  ån  èn    ¸n  t nhi ngu v kh¸c nhau    Õt    khi quy to¸n ph¶i     ph©n  Ých  â tõng nguån  èn. t r    v 4. B¸o  quyÕt    c¸o  to¸n vèn  u      ®Ç t ph¶ix¸c ®Þnh  y   ,  Ýnh    è     ®Ç ®ñ ch x¸c s vèn  u    thùc  Ön  µng  ®Ç t hi h n¨m;  tæng møc   èn  ∙  u    x©y  ùng  v ® ®Ç t d c«ng  tr×nh;gi¸trÞtµis¶n  µn       b giao cho    s¶n  Êt,sö  ông.§èivíi   ù    Ðo  µi xu   d       d ¸n k d   c¸c nhiÒu n¨m, khiquyÕt    èn  u    ñ  u       to¸nv ®Ç tch ®Ç tcßn  ph¶iquy  æi  èn  u      ® v ®Ç t ®∙  ùc hiÖn    th   c¸cn¨m  ícvÒ   Æt   tr   m b»ng    ¹ thêi®iÓ m   µn  gi¸t     i b giao ® a  µo      v s¶n xuÊt,sö  ông      nh    Þ tµis¶n  è  nh  íit¨ngvµ    Þ tµis¶n   d ®Ó x¸c ®Þ gi¸tr     c ®Þ m     gi¸tr     bµn giao. 5. Quy Õt    èn  u      to¸nv ®Ç tph¶i®¶m     b¶o  êigian,néidung  µ  th      v quy  ×nh tr   lËp,thÈm    µ    Öt theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   trav phª duy     ®Þ t i tn 6. Th«ng    qua c«ng    Õt    èn  u  ,®¸nh    Õt  t¸cquy to¸nv ®Ç t  gi¸k qu¶    ×nh qu¸ tr   ®Ç u  ,rótkinhnghiÖm  t      nh»m     êng  t¨ngc c«ng    t¸cqu¶n  ývèn  u  . l  ®Ç t P h Ç n  II: u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q A. N é i d u n g  b¸o c¸o k Õ  to¸n, u y Õ t to¸n v è n ® Ç u  t  q I.  B¸o    Õ     èn  u    ùc hiÖn  µng  c¸o k to¸nv ®Ç tth   h n¨m
 2. 2 1. Khi kÕt  óc n¨m  Õ   ¹ch,chñ  u       th   k ho   ®Ç t ph¶ilËp    b¸o  kÕ   c¸o  to¸n vèn    ®Ç u    ùc hiÖn  tth   trong n¨m  öic¬    g   quan  Êp  c ph¸t,  cho vay  èn,c¬  v   quan  Õt  quy ®Þnh  u  .B¸o    Õ     å m     éidung  ®Ç t  c¸o k to¸ng c¸cn   sau: 1.1.T×nh  ×nh  ùc hiÖn  u      h th   ®Ç ttrongn¨m  Õ   ¹ch:   k ho ­Gi¸trÞkhèil ng thùc hiÖn       î     trong n¨m  µ  ükÕ   õngµy  ëic«ng.   v lu   t   kh   ­ Sè   èn  îc cÊp    v ®  ph¸t,cho    vay thanh to¸n trong n¨m  µ  ü kÕ   õ khëi     v lu   t     c«ng. ­ Gi¸trÞ khèil ng hoµn  µnh    iÒu  Ön  Êp  èn       î   th ®ñ ® ki c v thanh    a  îc to¸nch ®   thanh to¸n. 1.2.Nguån  èn  u    ña  ©n    v ®Ç tc Ng s¸ch Nhµ   ícvµ    ån  èn    n   c¸cngu v kh¸c. 1.3.Chi phÝ  ña     c Ban qu¶n  ýdù      Ý  l   ¸n,chiph kh¸ctrong n¨m  µ  ü kÕ   õ     v lu   t   ngµy  ëic«ng. kh   1.4.C«ng  ×nh h¹ng  ôc    tr   m c«ng  ×nh hoµn  µnh  a  µo  tr   th ® v s¶n  Êt,sö  xu   dông  trong n¨m.   2. B¸o    Õ     èn  u    ùc hiÖn  µng    c¸o k to¸nv ®Ç tth   h n¨m ph¶iph©n  Ých,®¸nh    t   gi¸t×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  µ  Õt    h th   k ho v k qu¶  u    ®Ç t trong n¨m,    Ên      c¸c v ®Ò khã kh¨n,tån t¹ vµ  Õn  Þ  Ön        ki ngh bi ph¸p gi¶i i     Õt. quy II  .B¸o    Õt    èn  u    ù    c¸o quy to¸nv ®Ç td ¸n (c«ng  ×nh hoÆc   ¹ng  ôc  tr   h m c«ng  tr×nh)hoµn  µnh   th 1. Khi dù  (c«ng  ×nh      ¸n  tr hoÆc   ¹ng  ôc  h m c«ng  ×nh) hoµn  µnh  ñ  tr   th ch ®Ç u    t ph¶ilËp    b¸o  quyÕt  c¸o  to¸n vèn  u    öi c¬    ®Ç t g   quan  Êp  c ph¸t,cho      vay vèn,c¬    quan  Õt ®Þnh  u  .Trêng  îp thuªc¸ctæ  quy   ®Ç t  h       chøc   Ên  Ëp b¸o c¸o tv l       quyÕt    èn  u    to¸nv ®Ç tph¶i® îcc¬      quan  Õt  nh  u    quy ®Þ ®Ç tcho  Ðp. B¸o    ph   c¸o quyÕt  to¸n vèn  u   dù  (c«ng  ×nh    ®Ç t ¸n  tr hoÆc   ¹ng  ôc   h m c«ng  ×nh) hoµn  tr   thµnh  å m     éidung  g c¸c n   sau  y:    ®© 1.1.Tæng  møc  èn  u    ùc hiÖn  ù    v ®Ç tth   d ¸n qua    c¸cn¨m  å m: g ­ Toµn  é  èn  u    ùc hiÖn  ù    õ giai®o¹n  Èn  Þ   u    n     b v ®Ç tth   d ¸n t     chu b ®Ç t®Õ kÕt  óc x©y  ùng  a  ù    µo  th   d ® d ¸n v s¶n  Êt,sö  ông. xu   d ­ C¸c  ån  èn:vèn  ©n    ngu v   ng s¸ch Nhµ   íc,vèn  Ýn  ông  ®∙icña  µ   ­   n  td u    Nh n íc,vèn    vay  íc ngoµi,vèn  éc  ü   ç  î®Ç u    quèc    èn  n    thu Qu h tr  t gia,v vay  ©n  ng hµng,vèn  ña      c c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc,vèn  îp t¸cli   Nh n   h     ªndoanh  íi ícngoµi, v    n   vèn  ãp  ña  ©n  ©n... g c nh d ­C¬   Êu  èn:x©y  ¾p,thiÕtbÞ, chiphÝ   cv  l      kh¸c. 1.2.C¸c    Ý    chiph kh«ng  Ýnh  µo    Þtµis¶n  ña  ù  t v gi¸tr     c d ¸n: ­  Öt h¹ido  Thi     thiªn tai  ch  ¹  µ    ,®Þ ho v c¸c  nguyªn  ©n   Êt  nh b kh¶ kh¸ng  kh«ng  éc ph¹m    µ  i t ng ® îcb¶o  Ó m. thu   viv ®è  î     hi ­Gi¸trÞkhèil ng ® îchuû  á       î     b theo quyÕt ®Þnh  ña  Êp  ã  Èm  Òn.     c c c th quy 1.3.Gi¸trÞtµi       s¶n  µn  b giao cho    s¶n  Êt,sö  ông: xu   d ­ Gi¸trÞtµis¶n  ã  nh        c ®Þ (TSC§)  µ  µis¶n u  ng  v t  l ®é (TSL§) do  u    ¹o   ®Ç tt   ra toµn  é    Ý  u      b chiph ®Ç tcho  ù    d ¸n sau    ∙  õ®i    khi® tr   c¸ckho¶n    Ý  chiph kh«ng  tÝnh  µo    Þ tµis¶n  µ  îc quy  æi  Ò   Æt   v gi¸tr     v®  ® vm b»ng    ¹  êi®iÓ m   µn  gi¸t i   th b giao ® a  µo    v s¶n  Êt,sö  xu   dung.
 3. 3 Ph¬ng  ph¸p quy  æi  Ò   Æt   ® vm b»ng    ¹ thêi®iÓ m   µn  gi¸t i     b giao thùc hiÖn      theo híng dÉn  ña  é  ©y  ùng.     c BX d ­ TSC§   îc ph©n  ¹  µ    nh    Þ theo    ®  lo i x¸c ®Þ v gi¸tr   nguyªn  ¾c: chiphÝ   ªn t   li   quan  ùc tiÕp  n   tr   ®Õ TSC§   µo  ×  Ýnh  n th t cho TSC§   ,    Ý   ®ã chi ph chung  ªn li   quan  n   Òu  ®Õ nhi TSC§   ×  ©n    th ph bæ theo  û lÖ    Ý   ªnquan  ùc tiÕp t   chiph li   tr     ®Õ n   TSC§  víi so   tæng    ÞTSC§. gi¸tr   ­ Trêng  îp  µis¶n  µn    h t  b giao cho  Òu  n  Þ  ö  ông  nhi ®¬ v s d ph¶ix¸c ®Þnh      ®Çy      ×TSC§  µ  ®ñ gi¸tr   v TSL§  ña  ù    ∙  µn  c d ¸n ® b giao cho  õng ®¬n  Þ.   t  v 2.B¸o    Õt to¸nh¹ng  ôc    c¸o quy     m c«ng  ×nh hoµn  µnh  a  µo  tr   th ® v s¶n  Êt, xu   sö  ông  d chØ ph¶n  néidung  ¬  ¸nh    c b¶n,chñ  Õu    µm    x¸c®Þnh      y ®Ó l c¨n cø    gi¸ trÞtµis¶n  a  µo     ® v s¶n  Êt,sö  ông. xu   d 3. §èivíic¸c dù  cã  ö  ông  èn  ícngoµicßn          ¸n  s d v n    ph¶icã    b¸o    Õt  c¸o quy to¸nvèn  u      ®Ç triªngtheo    Çu  ña    chøc  èc  Õ  îcghitrong hiÖp    yªu c c c¸ctæ  qu t ®       ®Þnh  ∙  ý  Õt  Õu  ã). ® k k (n c 4. §èi víidù  thiÕtkÕ         ¸n    quy  ¹ch    µn  µnh  ñ  u    ho khi ho th ch ®Ç t ph¶i lËp    b¸o c¸o quyÕt  to¸n vèn  u    göi c¬    ®Ç t   quan  ªnquan   dù  ®Ç u    hoµn  li   nh ¸n  t thµnh.B¸o    Õt to¸nthiÕtkÕ     c¸o quy       quy  ¹ch ph¶n  nguån  èn  ∙  Ën  µ  ho   ¸nh  v ® nh v sö  ông  d theo  ù  d to¸n ®∙  îc cÊp  ã  Èm   Òn   ®  c th quy phª  Öt  µ  duy v b¶n  thuyÕt   minh  Õt  k qu¶  ùc hiÖn  ù    ÕtkÕ   th   d ¸n thi   quy  ¹ch hoµn  µnh. ho   th 5.§èivíi   ù    ∙  Õt  óc giai®o¹n  Èn  Þ  u    ñ  u          d ¸n ® k th     c¸c chu b ®Ç tch ®Ç tph¶i   lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn  Èn  Þ   u    nh ®èi  íidù  thiÕtkÕ       chu b ®Ç t v   ¸n    quy ho¹ch. II   å   ¬      Õ   IH s b¸o c¸o k to¸n, .   Õt to¸nvèn  u   quy     ®Ç t 1. Hå   ¬    s b¸o  c¸o  Õ   k to¸n vèn  u    thùc  Ön  µng    ®Ç t hi h n¨m  îc ¸p  ông  ® d theo  É u   m b¸o c¸o  Õ   k to¸n quy  nh   ¹  ôc   Th«ng   sè    ®Þ t im 4  t 72/TTLB  µy  ng 6/12/1991  ña  ªnBé   é   µi chÝnh    é   ©y  ùng  íng dÉn  ùc hiÖn  Õ   c li   B T   ­B X d h  th   ch ®é   Õ     n  Þ  ñ  u  . k to¸n®¬ v ch ®Ç t 2.Hå   ¬      Õt to¸nvèn  u      s b¸o c¸o quy     ®Ç tc«ng  ×nh hoµn  µnh tr   th 2.1.Phô  ôcv¨n b¶n    l    ph¸p lýli       ªnquan  Éu  è  (m s 01/QT§T) 2.2. B¸o    c¸o tæng  îp  h quyÕt to¸n vèn  u    c«ng  ×nh    ®Ç t tr XDCB   µn  ho thµnh  Éu  (m 02/QT§T);ph¶n  t×nh  ×nh  µ  Õt    ¸nh  h v k qu¶  u    ©y  ùng  ®Ç tx d c«ng  tr×nh còng    ån t¹ vµ  Õn  Þ  Çn    Õt cña  ñ  u  .   nh t     ki ngh c gi¶i i quy   ch ®Ç t 2.3. B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn vèn ®Ç u  t  qua c¸c n¨m  (mÉu  03/QT§T);ph¶n    ¸nh  ×nh  ×nh  ö  ông  èn  õ khichuÈn  Þ   u    n     t h sd v t    b ®Ç t ®Õ khi hoµn  µnh  th c«ng  ×nh ® a  µo  tr   v s¶n  Êt,sö  ông  µ  îcquy  æi  xu   d v®  ® theo  Æt   m b»ng    ¹ thêi®iÓ m   µn  gi¸t     i b giao. 2.4.B¸o    ùc hiÖn  èn  u      c¸o th   v ®Ç ttheo  ¹ng  ôc  h m c«ng  ×nh hoµn  µnh  tr   th (mÉu  04/QT§T); ph¶n    ¸nh  èn  u    thùc  Ön  v ®Ç t hi theo  õng  ¹ng  ôc   t h m c«ng  tr×nh,c¬  Êu  èn  u  .   c v ®Ç t 2.5.Sè  îng  µ    Þ TSC§   íi t¨ng (mÉu    l v gi¸tr   m    05/QT§T);ph¶n    ¸nh  è îng sl  gi¸trÞtõng TSC§  íit¨ngph©n       m    theo nguån  èn  u  ,theo ®èi t ng sö  ông.   v ®Ç t     î   d 2.6.Sè  îng vµ    Þ TSL§  µn    l   gi¸tr   b giao (mÉu    06/QT§T);ph¶n  sè îng,   ¸nh  l   gi¸trÞ tõng  ¹     lo inguyªn  Öu,vËt liÖu,nhiªnliÖu,phô  ïng,c«ng  ô    ng  li           t  c lao ®é
 4. 4 kh«ng      Èn  ®ñ tiªuchu TSC§  µ      Ý  v c¸cchiph kh¸cthuéc TSL§  µn      b giao cho  n     ®¬ vÞ  ö  ông. sd 2.7.T×nh  ×nh    h c«ng  î  Éu  n (m 07/QT§T); ph¶n    ¸nh    c¸c kho¶n c«ng  î n  (ph¶ithu,ph¶itr¶)cha    Õt xong  n   êi®iÓ m   Õt to¸nvèn  u  .       gi¶iquy   ®Õ th   quy     ®Ç t 2.8.B¶ng  i  Õu    Ën  è  Öu  µ  Ën  Ðt  ña  ¬    ®è chi x¸c nh s li v nh x c c quan  Êp  c ph¸t,  cho vay  èn  Éu  v (m 08/QT§T). 3. Hå   ¬    s b¸o  quyÕt    èn  u    c¸o  to¸nv ®Ç t theo  ¹ng  ôc  h m c«ng  ×nh hoµn  tr   thµnh  a  µo  ® v s¶n  Êt,sö  ông. xu   d 3.1.B¸o    Õt to¸nvèn  u      c¸o quy     ®Ç ttheo h¹ng  ôc    m c«ng  ×nh hoµn  µnh  tr   th ® a  µo  v s¶n  Êt, sö  ông    µn  é   xu   d khi to b c«ng  ×nh  a  µn  µnh  Éu  tr ch ho th (m 09/QT§T); ph¶n    ¸nh  ×nh  ×nh  ùc  Ön  u    cho  ¹ng  ôc   t h th hi ®Ç t h m c«ng  ×nh tr   hoµn  µnh. th 3.2.B¶n  i chiÕu    Ën  è  Öu vµ  Ën  Ðt cña  ¬    ®è   x¸cnh s li   nh x   c quan  Êp  c ph¸t,   cho  vay  èn  Éu  v (m 08/QT§T). Hå   ¬  s b¸o c¸o  Õt  quy to¸n vèn  u       ®Ç t c«ng  ×nh  tr hoÆc   ¹ng  ôc  h m c«ng  tr×nh  µn  µnh  u   ho th ®Ò ph¶icã  y     ÷  ý  ña  Õ     ®Ç ®ñ ch k c k to¸n tr ng, thñ  ëng   ë   tr Ban qu¶n  ýdù    ®èivíi ù    îcthµnh  Ëp Ban  l   ¸n (     ¸n ®   d l  qu¶n  ý)  ñ  Ö m   iÒu  l; Ch nhi ® hµnh  ù    ®èivíidù    ùc hiÖn  ×nh  d ¸n (     ¸n th   h thøc  ñ   Ö m   iÒu  µnh  ù    Ch nhi ® h d ¸n) vµ  ÷  ý  ña  ñ tr ng  n  Þ  ñ  u  . ch k c th   ë ®¬ v ch ®Ç t 4.C¬     quan  Ën      Õ   nh b¸o c¸o k to¸n,   Õt to¸nvèn  u   quy     ®Ç t 4.1.B¸o    Õ     èn  u    ùc hiÖn  µng    c¸o k to¸nv ®Ç tth   h n¨m: ­§èivíi ù    u    TW         ¸n ®Ç tdo  d qu¶n  ý: l +  ¬   C quan  ùctiÕp cÊp  tr     ph¸t,  cho  vay  èn. v +  Êp    ña  ñ  u    é,c¬  C trªnc ch ®Ç t(B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  thu   phñ,Héi ®ång     qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    µnh  Ëp theo Quy Õt  nh  è  tyth l    ®Þ s 91/TTg  ngµy  th¸ng3  7    n¨m 1994  ña  ñ íng ChÝnh  ñ). c Th t   ph ­§èivíi ù    ®Þa  ¬ng        ¸n do  d ph qu¶n  ý: l +  ¬   C quan  ùctiÕp cÊp  tr     ph¸t,  cho  vay  èn. v +  Êp    ña  ñ  u      ë  C trªnc ch ®Ç t(c¸cS qu¶n  ýngµnh). l  +  UBND   a  ¬ng. ®Þ ph ­ Dù     ã  èn  u    ícngoµi:     Õ       ¸n c v ®Ç tn     c¸o k to¸nn¨m  b¸o cßn  ph¶igöicho       c¸c tæ  chøc  µitrî t   theo quy  nh  ∙  ý    ®Þ ® k trong hiÖp  Õu  ã).   (n c 4.2.B¸o    c¸o  Õt  quy to¸n vèn  u    dù  (c«ng  ×nh    ®Ç t ¸n  tr hoÆc   ¹ng  ôc   h m c«ng  ×nh)hoµn  µnh: tr   th ­§èivíi ù    u    TW         ¸n ®Ç tdo  d qu¶n  ý: l +  ¬   C quan  ùctiÕp cÊp  tr     ph¸t,  cho  vay  èn. v +  ¬   C quan  Õt ®Þnh  u  . quy   ®Ç t ­§èivíi ù    ®Þa  ¬ng        ¸n do  d ph qu¶n  ý: l +  ¬   C quan  ùctiÕp cÊp  tr     ph¸t,  cho  vay  èn. v +  UBND   a  ¬ng. ®Þ ph
 5. 5 §èivíi ù    ã m   do  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh  u    µ  ù        ¸n nh d A  Th t   ph quy   ®Ç tv d ¸n ODA   c¸o quyÕt    èn  u    b¸o    to¸nv ®Ç tcßn  ph¶i®ång  öicho  é     g  B qu¶n  ýngµnh  l  vµ  é  µichÝnh  BT  (Tæng  ôc  c §TPT). B. T h È m  tra, hª d u y Ö t q u y Õ t to¸n  p I.ThÈ m     Õt    tra quy to¸n dù  (c«ng  ×nh    ¸n  tr hoÆc   ¹ng  ôc  h m c«ng  ×nh) tr   hoµn  µnh th 1.Hå   ¬  Èm    Õt to¸n   s th traquy   ­ C¸c    b¸o c¸o  Õt  quy to¸n vèn  u    ù  hoµn  µnh  Ìm    ®Ç t d ¸n  th k theo      c¸c v¨n b¶n quy  nh  ¹  iÓ m     ¬ng  I m ôc  phÇn    ña  ®Þ ti® 2, ch II   , A,  IIc Th«ng   µy  µ    t n v c¸c v¨n b¶n kh¸c cã  ªnquan    li   theo  yªu  Çu  ña  ¬  c c c quan  ñ  ×thÈm     Õt  ch tr   traquy to¸n. ­ B¶n  i chiÕu,x¸c nhËn  µ  Ën  Ðt  Öc  ö  ông  èn  u    i  íi   ®è      v nh x vi s d v ®Ç t®è v   dù  (c«ng  ×nh hoÆc   ¹ng  ôc  ¸n  tr   h m c«ng  ×nh)hoµn  µnh  ña  ¬  tr   th c c quan  Êp  c ph¸t,  cho vay  èn. v ­ Biªn b¶n    nghiÖ m  thu c«ng  ×nh  tr (hoÆc   ¹ng  ôc   h m c«ng  ×nh) hoµn  tr   thµnh  µn  b giao ® a  µo    v s¶n  Êt,sö  ông  xu   d (b¶n  sao). ­Biªnb¶n  µn      b giao tµis¶n  ÷a chñ  u    íi n  Þ  ö  ông     gi   ®Ç tv   ®¬ v s d kh¸c(nÕu    cã). 2. Néi dung  Èm    Õt    ù       th traquy to¸nd ¸n (c«ng  ×nh hoÆc   ¹ng  ôc  tr   h m c«ng  tr×nh)hoµn  µnh.   th 2.1.ThÈ m     Ýnh  îp ph¸p cña  Öc  u    ©y  ùng  ù    trat h    vi ®Ç tx d d ¸n: ­ KiÓ m     i chiÕu    tra,   ®è danh  ôc, néidung      m    c¸cv¨n b¶n  ph¸p  ýcña  å  ¬  l  hs dù    ¶m   ¸n ® b¶o  ïhîp quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc. ph     ®Þ hi h c Nh n ­ KiÓ m     Ýnh    trat ph¸p  ýcña    îp ®ång  l  c¸ch   kinh tÕ  chñ  u    ý  íi     do  ®Ç tk v   c¸c bªn  Ën  Çu    Ên,x©y  ¾p,cung  nh th (tv   l  øng... . ) ­ ThÈ m     ån  èn,c¬  Êu  èn  µ  è  èn  u    ö  ông  µng      trangu v   c v v s v ®Ç t s d h n¨m cña  ù    d ¸n theo quyÕt ®Þnh  u    µ      ®Ç tv theo kÕ   ¹ch ® îcghihµng    ho       n¨m. ­Ph ©n  Ých,so    t   s¸nh c¬  Êu  èn  u    ùc hiÖn  ©y  ¾p,thiÕtbÞ, chi   c v ®Ç tth   (x l       phÝ  kh¸c)víic¬  Êu  èn  u    ∙  îcghitrong quyÕt  nh  u    µ      c v ®Ç t® ®       ®Þ ®Ç t v tæng  dù    îcduyÖt. to¸n®   2.2.ThÈ m     è  èn  u    ùc hiÖn  µng    tras v ®Ç tth   h n¨m 2.3.ThÈ m       Ý  èil ng x©y  ¾p  µn  µnh.   trachiph kh  î   l ho th ­ Quy    ù      m« d ¸n (c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh)hoµn  µnh    Þ  tr   th ®Ò ngh quyÕt to¸nso  íi     v   Õt ®Þnh  u  . quy   ®Ç t ­ Gi¸trÞ khèil ng x©y  ¾p  ña  ù         î   l c d ¸n (c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh) tr   ®Ò  nghÞ  quyÕt  to¸n so  íigi¸trÞ dù    v       to¸n ® îc duyÖt  µ     v x¸c  nh   ®Þ nguyªn  nh©n  t¨ng,gi¶m.   ­ ViÖc    ông  nh    ¸p d ®Þ møc,  n    ña  µ  íc®èi víitõng  ¹    Ý  ®¬ gi¸c nh n       lo i ph chi trongtõng thêikú.      ­ Xem   Ðt    x biªn b¶n    nghiÖ m     ¸nh    Êt l ng  thu,® gi¸ch  î c«ng  ×nh      tr ®Ó x¸c ®Þnh    Ý  ©y  ¾p    Þ  Õt to¸n. chiph x l ®Ò ngh quy  
 6. 6 2.4.ThÈ m       Ý    trachiph mua  ¾ m   s trang thiÕtbÞ.     ­ Danh  ôc,  ñng  ¹     Èn  ü  Ët,gi¸c¶,.   ña  ÕtbÞ   víi   m ch lo itiªuchu k thu     , .c thi   so    . dù    îcduyÖt. to¸n®   ­ ThÈ m         tra c¸c kho¶n    Ý   ã  ªnquan  n   ÕtbÞ:    Ý   Ën  chiph c li   ®Õ thi   chiph v chuyÓn, b¶o    qu¶n,b¶o  ìng,giac«ng,.   ÕtbÞ.   d    .thi   . 2.5.ThÈ m         trac¸ckho¶n    Ý  chiph kh¸cb»ng    c¸ch so    s¸nh thùc tÕ  ö  ông      sd tõng lo¹ chiphÝ  íi ù    îcduyÖt.     i v   to¸n®   d 2.6.ThÈ m     Öc  ùc hiÖn      travi th   c¸c kho¶n    Ý   u    chiph ®Ç tkh«ng  Ýnh  µo  t v gi¸trÞc«ng  ×nh:    tr ­    Þ  Öt h¹ido  Gi¸ tr thi     thiªn tai®Þch  ¹  µ     ho v c¸c nguyªn  ©n  Êt    nh b kh¶ kh¸ng kh¸ckh«ng  éc ph¹m        thu   vib¶o  Ó m hi ­Gi¸trÞkhèil ng ® îchuû  á       î     b theo quyÕt ®Þnh  ña  Êp  ã  Èm  Òn.     c c c th quy 2.7.ThÈ m     Öc    nh    Þ tµis¶n  µn    travi x¸c ®Þ gi¸tr     b giao cho s¶n  Êt,sö  xu   dông: ThÈ m     Öc    nh    Þ thùc tÕ  µ    Þ quy  æi  µis¶n  µn  travi x¸c ®Þ gi¸tr     v gi¸tr   ® t  b giao bao  å m     g TSC§  µ  v TSL§ cho  ñ  u    ch ®Ç thoÆc   cho  n  Þ  ®¬ v kh¸c qu¶n  ý,   l  sö  ông. d 2.8.ThÈ m     ×nh  ×nh    trat h c«ng  î,vËttthiÕtbÞ  ån ®äng: n        t  ­C¸c    kho¶n  îph¶ithu,ph¶itr¶. n       ­Gi¸trÞvËtt  ÕtbÞ  ån ®äng.        ,thi   t   ­Gi¸tr×tµis¶n  ña        c ban qu¶n  ýdù  l   ¸n. Sau    Èm     Õt  khi th tra quy to¸n vèn  u   , c¬    ®Ç t   quan  Èm     Õt    th tra quy to¸n ph¶icã    b¸o  c¸o b»ng v¨n b¶n  öi c¬  g   quan  ã  Èm   Òn  c th quy phª  Öt  Õt  duy quy to¸nvµ  ù    d th¶o th«ng      Öt quyÕt to¸nvèn  u  .   tr phª duy   i    ®Ç t 3. ThÈ m   Òn  Èm    Õt    èn  u    ù      quy th traquy to¸nv ®Ç td ¸n (c«ng  ×nh hoÆc   tr   h¹ng  ôc  m c«ng  ×nh)hoµn  µnh. tr   th Tríckhiphª  Öt  Õt    èn  u    i víi ù       duy quy to¸nv ®Ç t®è     ¸n (c«ng  ×nh hoÆc   d tr   h¹ng  ôc  m c«ng  ×nh)hoµn  µnh  tr   th ph¶ithÈm      trab¸o    Õt    èn  u   c¸o quy to¸nv ®Ç ttheo ph©n  Êp      c sau: ­ §èi víic¸c dù  nhã m     µ    ù  ODA   ã          ¸n  A v c¸c d ¸n  c møc   èn  á  ¬n    v nh h 1,5 tr ÖuUSD,  é  µichÝnh  i  BT  (Tæng  ôc  c §TPT)  ñ  ×tæ  ch tr   chøc  Èm  th tra. ­§èivíi   ù          d ¸n cßn  ¹ : c¸c li +  ù     D ¸n Trung  ng  ¬ qu¶n  ýdo  ¬  l   c quan  ã  c chøc n¨ng  óp Bé   ëng  ñ gi   tr (th   tr ng  ¬  ë c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ,  ñ  Þch  thu Ch ph ch t H§QT     c¸c Tæng  c«ng    µnh  Ëp  tyth l theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg) chñ  ×tæ    tr   chøc  Èm   th tra. +  ù     Þa  ¬ng  D ¸n § ph qu¶n  ýdo  ¬  l   c quan  ùctiÕp cÊp  tr     ph¸t,  cho  vay  tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ñ  ×tæ  ph tr     ¬ ch tr   chøc  Èm  th tra. Trêng  îp  Çn  ÕtBé   µi chÝnh  µ    ¬  hc thi   T   v c¸c c quan  ã  Èm   Òn    c th quy phª duyÖt  Õt    îcthµnh  Ëp Tæ    Ên    óp thÈm    íckhiphª duyÖt  quy to¸n®   l   tv ®Ó gi   tratr       quyÕt to¸n.  
 7. 7 +     Ên  Èm    Õt    èn  u    i víi   ù    éc nhã m   Tæ tv th traquy to¸nv ®Ç t®è     d ¸n thu   c¸c A  Bé  ëng  é  µichÝnh  Õt ®Þnh  µnh  Ëp,bao  å m   idiÖn    é: do  tr BT  quy   th l  g ®¹   c¸cB   Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé   ©y  ùng, Bé   K ho v§ t  X d   qu¶n  ýngµnh,c¸c bé  ã  ªnquan, l      c li     UBND   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc TW   ®èivíidù  do  a   ¬ng    ph tr     (     ¸n  ®Þ ph qu¶n  ý), l  Tæng  ôc  c §TPT. +     Ên  Èm    Õt    èn  u    i víi   ù    Tæ tv th traquy to¸nv ®Ç t®è     d ¸n cßn  ¹ do    c¸c l   c¸c i Bé   ¬  (c quan  nganh  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ,  thu Ch ph H§QT   Tæng  c«ng    ty thµnh  Ëp  l theo  Quy Õt  nh  ®Þ 91/TTg) UBND     tØnh, thµnh  è  ùc thuéc      ph tr   TW quyÕt  nh  µnh  Ëp  å m   i diÖn  ña    ¬  ®Þ th lg ®¹   c c¸c c quan  qu¶n  ýt ng  l   ¬ øng  ãi n  trªn. Tæng   ôc  c §TPT,  ôc  C §TPT  ã  c tr¸chnhiÖ m   óp    é,  µnh, UBND     gi c¸c B ng   tØnh, thµnh  è  Èm    µ  ×nh duyÖt  Õt      ù  thuéc    é,   ph th trav tr   quy to¸nc¸c d ¸n  c¸c B   ngµnh  µ  a  ¬ng  v ®Þ ph qu¶n  ý. l 4.Quy  nh  Ò   Óm    i víi ù    µn  µnh   ®Þ v ki to¸n®è     ¸n ho th d ­ Dù   hoµn  µnh  éc  ã m     õc¸c dù  nhã m       ¸n  th thu nh A (tr     ¸n  A quy  nh  ¹  ®Þ ti ®iÓ m   m ôc   ô  ôcph©n  ¹ dù    u    Ìm  1  Iph l   lo   ¸n ®Ç tk theo nghÞ  nh  i   ®Þ 42/CP  µy  ng 16/7/1996  ña  Ýnh  ñ),dù  sö  ông  èn  c Ch ph   ¸n  d v ODA   õ  t 1,5  iÖu  tr USD   ë tr   xuèng  õdù    ç  î ü  Ët)ph¶i® îckiÓm  (tr   ¸n h tr  thu   k    to¸n. ­ C¸c  ù  cßn  ¹ viÖc  Óm     d ¸n  li  ki to¸n ® îc thùc  Ön     hi theo  yªu  Çu  ña  ¬  c cc quan  ã  Èm   c th quyÒn   phª duyÖt  quyÕt  to¸n.C¸c  ù   ®∙  îc phª    d ¸n  ®   duyÖt  quyÕt    to¸nkh«ng  qua  Óm     Õu  ¬  ki to¸nn c quan  ph¸p  Ëtph¸thiÖn  ã    ãt lu     c sais   yªu  Çu  Óm    ¹ th× chiphÝ  Óm    c¬  c ki to¸nl       i ki to¸ndo  quan    Öt  Õt    phª duy quy to¸n gi¶i   Õt. quy   ­ Riªng    ù  ®Ç u    trùc tiÕp  ña  íc ngoµi viÖc  Óm   c¸c d ¸n  t   c n    ki to¸n dù      ¸n hoµn  µnh  îcthùc hiÖn  th ®    theo  Ët®Ç u   õ nícngoµit¹  Öt Nam   µ      lu   t     i Vi   v c¸c v¨n b¶n  íng dÉn    µnh. h  thih ­ Néi dung  Óm     µ x¸c ®Þnh  Ýnh  ng  n,  îp ph¸p  ña    è     ki to¸nl     t ®ó ®¾ h   c c¸c s liÖu kÕ     µ  c¸o quyÕt    èn  u    µn  µnh    to¸nv b¸o    to¸nv ®Ç tho th theo  ng  Õ     ®ó ch ®é qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  Ön  µnh. l  tv x d hi h ­ §èivíic¸c dù    îckiÓm           ¸n ®   to¸n,chñ  u    îclùa chän  ¬    ®Ç t®     c quan  Óm   ki to¸n hîp    ph¸p, tho¶  Ën    thu møc     Ý   Óm   chi ph ki to¸n trong  ¹m      ph vi møc   Ý   ph thÈm      Öt quyÕt to¸ncña  ù    µ  ý  îp ®ång  Óm    traphª duy      d ¸n v k h   ki to¸nsau    ã  khic sù tho¶n  Ën  ña  ¬  thu c c quan  ã  Èm  Òn    Öt quyÕt to¸n. c th quy phª duy     ­ C¬     quan  Óm    Þu  ki to¸nch tr¸chnhiÖm   ícph¸p  ËtvÒ   è  Öu,tµiliÖu   tr   lu   s li       trong b¸o c¸o kiÓm    µ      Õt to¸nvèn  u    îckiÓm      to¸nv b¸o c¸o quy     ®Ç t®   to¸n. êng   Tr hîp  ù  ®∙  îc kiÓm   d ¸n  ®   to¸n n Õu   ¬    c quan  ã  Èm   Òn  c th quy phª  Öt  Õt  duy quy to¸n hoÆc   ¬    c quan  ph¸p  Ëtph¸thiÖn    ãt th×  ¬  lu     sai s   c quan  Óm   ki to¸n ph¶i     chÞu  tr¸chnhiÖ m   Ët chÊt vÒ   Öth¹ido  Õt    v    thi     k qu¶  Óm       êng  îp ki to¸n sai;Tr h  nghiÖ m  ängth× xö  ýtheo ph¸p luËthiÖn  µnh. tr     l        h II  .Phª  Öt  Õt  duy quy to¸n vèn  u     ù  (c«ng  ×nh    ®Ç t d ¸n  tr hoÆc   ¹ng  ôc   h m c«ng  ×nh)hoµn  µnh tr   th ­Bé  ëng  é  µichÝnh    Öt quyÕt to¸nvèn  u      ù    ã m     tr BT  phª duy      ®Ç tc¸cd ¸n nh A theo  û  Òn  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  µ    ù    u quy c Th t   ph v c¸c d ¸n ODA   ã  c møc  èn  á  v nh h¬n    iÖuUSD. 1,5 tr  
 8. 8 ­ C¸c  ù      d ¸n cßn  ¹   êicã  Èm  Òn  Õt  nh  u    ng  êilµ l ing   th , quy quy ®Þ ®Ç t®å th     ngêiquyÕt ®Þnh    Öt quyÕt to¸nvèn  u  .     phª duy      ®Ç t B¸o c¸o  Õt  quy to¸n vèn  u    ù  (c«ng  ×nh    ®Ç t d ¸n  tr hoÆc   ¹ng  ôc  h m c«ng  tr×nh)hoµn  µnh    th sau    îc phª  Öt  khi®   duy ph¶igöi 01  ét)b¶n  Õt  nh       (m   quy ®Þ phª duyÖt quyÕt to¸ncho:        +  é   µi chÝnh  BT  (Tæng  ôc  c §TPT)  i víidù    ã m   nhã m     éc  ®è     ¸n nh B,  C thu c¸cBé, ngµnh,Tæng       c«ng    µnh  Ëp theo Quy Õt  nh  tyth l    ®Þ 91/TTg  qu¶n  ý. l +  ôc  C §TPT  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc TW   i víi ù    ã m   nhã m     ph tr     ®è     ¸n nh d B,  C   ®Þa  ¬ng  do  ph qu¶n  ý. l ­ Côc    §TPT  ã  c tr¸chnhiÖ m     tæng  îp    ù  do  Þa  ¬ng  h c¸c d ¸n  § ph qu¶n  ý l  ®Ó   öiBé  µichÝnh  g  T  (Tæng  ôc  c §TPT).Tæng  ôc    c §TPT  ã  c tr¸chnhiÖm   óp   gi   Bé  ëng  é  µichÝnh  tr BT  tæng  îp b¸o c¸o vèn  h      §TXDCB   ña  µ   íc. c Nh n C. T h ê i gian l Ë p, th È m  tra, hª d u y Ö t b¸o c¸o k Õ  to¸n, u y Õ t   p  q to¸n v è n ® Ç u  t I.  B¸o    Õ     èn  u    ùc hiÖn  µng  c¸o k to¸nv ®Ç tth   h n¨m 1. Ch Ë m   Êt lµ1    nh     th¸ng sau    Õt  óc n¨m  Õ   ¹ch,chñ  u      khik th   k ho   ®Ç tph¶i   hoµn  µnh  th b¸o  kÕ     èn  u    ùc hiÖn  c¸o  to¸nv ®Ç t th   trong n¨m  öic¬    g   quan  Êp  c vèn  hoÆc   cho  vay  èn    i  Õu    Ën. Trong  êigian  ngµy  ¬  v ®Ó ®è chi x¸c nh   th   5  c quan  Êp  èn  c v ph¶i®èi chiÕu,x¸cnhËn  è  èn  ∙  Êp  µ        s v ® c v chuyÓn    tr¶cho  ñ  ch ®Ç u  . t 2. Trong    vßng  ngµy,c¬  15    quan  Êp    ñ  u    Óm     µ  Öt c trªnch ®Ç tki trav duy   b¸o c¸o kÕ     èn  u    ùc hiÖn.     to¸nv ®Ç tth   3.§èivíi   ù    ã  èn  u    ícngoµin Õu        d ¸n c v ®Ç tn   c¸c   quy  nh  ®Þ ph¶ikiÓm      to¸n b¸o    Õ     èn  u    c¸o k to¸nv ®Ç tn¨m  ×  th ph¶icã    b¸o    Óm     Ìm  c¸o ki to¸nk theo.Thêi     gian lËp,kiÓm     µ     trav phª  Öt  duy b¸o    Õ     èn  u    îcthùc hiÖn    c¸o k to¸nv ®Ç t ®     nh trªn. II  .B¸o    Õt    èn  u    ù    c¸o quy to¸nv ®Ç td ¸n (c«ng  ×nh hoÆc   ¹ng  ôc  tr   h m c«ng  tr×nh)hoµn  µnh   th I. èivíi   ù    u    éc nhã m         d ¸n ®Ç tthu   § c¸c A: ­ ChË m   Êt lµ6    nh     th¸ng sau    ù    u    µn  µnh,chñ  u      khid ¸n ®Ç tho th   ®Ç tph¶i   lËp xong  c¸o quyÕt to¸nvèn  u  .   b¸o       ®Ç t ­ Thêigian thÈm    c¸o quyÕt          trab¸o    to¸nkh«ng    th¸ng sau    Ën  qu¸ 3    khinh ®ñ   å  ¬  c¸o quyÕt    èn  u    h s b¸o    to¸nv ®Ç ttheo quy  nh  ¹ m ôc  IphÇn  cña    ®Þ t i II   , A  Th«ng   µy. tn ­ Thêigian phª duyÖt  Õt    èn  u           quy to¸nv ®Ç tkh«ng    ét  qu¸ m th¸ngsau      khi nhËn  îchå  ¬  Õt to¸n®∙  îcthÈm  ®   s quy     ®   tra. 2.§èivíi   ù          d ¸n cßn  ¹ : c¸c li ­ Thêigian  Ëp      l b¸o    Õt    èn  u    Ë m   Êt lµ 3  c¸o quy to¸nv ®Ç t ch nh     th¸ng sau    khidù    µn  µnh.   ¸n ho th
 9. 9 ­ Thêigian  Èm        th trakh«ng    th¸ng ®èi  íidù    ã m   vµ  th¸ng qu¸ 2    v   ¸n nh B  1    ®èi víi ù    ã m         ¸n nh d C sau    Ën    å  ¬  c¸o quyÕt to¸nvèn  u  . khinh ®ñ h s b¸o       ®Ç t ­Thêigian phª duyÖt quyÕt to¸nvèn  u                ®Ç tkh«ng    ngµy. qu¸ 15  3.  êng  îp  Æc   Öt:ViÖc  Ðo  µi thêigian  Ëp, thÈm     µ    Tr h® bi   k d    l  tra v phª duyÖt quyÕt to¸nph¶ido  ¬         c quan    Öt quyÕt to¸nquyÕt ®Þnh. phª duy        D. Kinh p h Ý  l Ë p, th È m  tra, hª d u y Ö t q u y Õ t  p to¸n v è n ® Ç u  t I.  Nguyªn  ¾c  t qu¶n  ýkinh phÝ l    1. Kinh  Ý   Ëp    ph l b¸o  quyÕt  c¸o  to¸n vèn  u    ù  (c«ng  ×nh hoÆc     ®Ç t d ¸n  tr   h¹ng  ôc  m c«ng  ×nh)hoµn  µnh  chñ  u    Ëp  tr   th do  ®Ç tl hoÆc      Ên  Ëp  îc thuªtv l ®   tÝnh trong chiphÝ   ña     c Ban  qu¶n  ýdù  theo  ù    îc duyÖt.Kinh  Ý  l   ¸n  d to¸n ®     ph nµy  chñ  u    do  ®Ç tqu¶n  ývµ  ö  ông. l  s d 2. Kinh  Ý   Èm     µ    ph th tra v phª  Öt  Õt  duy quy to¸n vèn  u     ù  (c«ng    ®Ç t d ¸n  tr×nh hoÆc   ¹ng  ôc   h m c«ng  ×nh) hoµn  µnh  tr   th (bao  å m   chi phÝ   Óm   g c¶    ki to¸n)® îcx¸c ®Þnh      cho  µn  é  to b c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh hoµn  µnh  tr   th ® a  µo  ö  ông  µ  îctÝnh  µo    Ý  v sd v®  v chiph kh¸ctrong tæng      møc  èn  u    ña  v ®Ç tc dù  vµ  c¬  ¸n  do  quan  ñ  × thÈm     ch tr   tra phª  Öt  Õt  duy quy to¸n qu¶n  ý vµ  ö    l  s dông. II  .X¸c  nh  ù    ®Þ d to¸nkinh phÝ, thÈm        tra,phª  Öt  Õt    èn  u   duy quy to¸nv ®Ç t 1. C¨n  tæng  ù    îc duyÖt  µ  Æc   iÓ m   ña    cø  d to¸n®   v® ® c c«ng  ×nh (h¹ng tr     m ôc c«ng  ×nh)kinh phÝ   Èm     Óm     µ  tr     th tra,ki to¸n v phª  Öt  Õt    èn  duy quy to¸n v ®Ç u    ù    µn  µnh  îctÝnh  td ¸n ho th ®  b»ng  û lÖ  Çn  t   ph tr¨m  (%)    trªntæng  ù    d to¸n cña  ù    µn  µnh  d ¸n ho th theo møc  Ých nh    tr   sau: Tæng  ù    îcduyÖt (tû®ång) d to¸n®        5 1­ >  10 5­ > 10­ >  100­500 > 500­ >  1000 100 1000 Tû  Ö  l% 0,08 0,05 0,04 ≥  tr® ≥  tr® ≥  Møc   trÝch 0,5  ®   tr 5  ® tr 10  ® tr 400  ® tr 10  80  250  ® tr tuyÖt   ®èi  (tr ®ång) . Trong    ®ã kinh  Ý   ïng  ph d cho  phª duyÖt quyÕt  to¸n kh«ng  îc vîtqu¸   ®     10%   tæng  è  s kinh phÝ  îctrÝch theo quy  nh    ®      ®Þ trªn. 2. Møc  Ých kinh phÝ  Èm    µ    Öt  Õt    ¹ng  ôc    tr     th trav phª duy quy to¸nh m c«ng  tr×nh hoµn  µnh  îctÝnh      th ®  nh sau:                                        Møc  Ých          tr         Møc  Ých         Dù     ¹ng  ôc  tr           to¸nh m  
 10. 10 cho  ¹ng        =      cña  µn  é,       x      h          to b             c«ng  ×nh (dù              tr   ¸n)         x 40% m ôc  c«ng                  c«ng  ×nh      tr      tr×nh (dù ¸n)       (dù ¸n)         Tæng  ù                              d to¸nc«ng                                       tr×nh (dù ¸n)                                             V Ý   ô: d ­C«ng  ×nh cã  h¹ng  ôc: A,  C   tr   3  m   B,  ­Tæng  ù      d to¸nc«ng  ×nh ® îcduyÖt: tr       800  û®ång  t  Trong  :  ®ã +  ¹ng  ôc  H m A:  200  û®ång  t  +  ¹ng  ôc  H m B:  250  û®ång  t  +  ¹ng  ôc  H m C:  350  û®ång t  ­ Møc   Ých kinh phÝ   Èm       tr     th traphª  Öt  Õt    duy quy to¸ncho  µn  é  to b c«ng  tr×nh,(dù    µ:320  ®   ¸n)l   tr ­ Chi phÝ  Èm      Öt  Õt    èi®a     th traphª duy quy to¸nt   cho  õng  ¹ng  ôc  t h m c«ng  tr×nh hoµn  µnh  îcx¸c®Þnh      th ®   nh sau: +  ¹ng  ôc  320  200/800  40%   32  ® H m A:  x  x  =  tr   +  ¹ng  ôc  320  250/800  40%   40  ® H m B:  x  x  =  tr +  ¹ng  ôc  320  350/800  40%   56  ® H m C:  x  x  =  tr   ­ Kinh  Ý   Èm       ph th traphª  Öt  Õt  duy quy to¸n ® îc trÝch     cho  µn  é  to b c«ng  tr×nh khihoµn  µnh  µ:    th l 320     40  56) =  ­(32 +  +    192  ® tr 3. §èivíic¸c dù  cã  ¬  Êu  èn  ÕtbÞ   Õm   õ 51%             ¸n  c c v thi   chi t  ­ 75%     Þ gi¸tr   tæng  ù    × møc    Ý  Èm      Öt  Õt    d to¸nth   chiph th tra,phª duy quy to¸nb»ng  50%  møc   hoÆc   û lÖ    Ý  ¬ng  t   chiph t øng  îc quy  nh  ¹  iÓ m     ôc  , Çn    ña  ®  ®Þ ti® 1, m II ph Dc Th«ng   µy. tn 4. §èivíidù  cã  ¬  Êu  èn  ÕtbÞ   Õm           ¸n  c c v thi   chi trªn75%     Þ tæng  ù  gi¸tr   d to¸nth× møc    Ý  Èm      Öt quyÕt       chiph th tra,phª duy   to¸nb»ng 25%  møc  hoÆc   û t  lÖ    Ý ¬ng  chiph t øng  quy  nh  ¹ ®iÓ m     ôc  , Çn    ña  ®Þ t i 1,m II ph D c Th«ng   µy.tn 5. Møc    Ý  Èm    Óm    µ    chiph th tra,ki to¸nv phª  Öt  Õt    èn  u    duy quy to¸nv ®Ç t dù    ¸n,c«ng  ×nh hoµn  µnh  ¹  iÓ m       vµ    ôc  , Çn    tr   th ti® 1, 2, 3  4, m II  ph D bao  å m   g c¶    Ý  Èm      Öt quyÕt to¸nvµ  Ý  Ý  Óm    Õu  ã). chiph th tra,phª duy       ch ph ki to¸n(n c II   IQu¶n  ývµ  ö  ông  . l  s d kinh phÝ   Èm    µ    th trav phª  Öt  Õt    èn  duy quy to¸nv ®Ç u   t 1. Hµng    n¨m  ñ  u    Ëp  ù    ch ®Ç tl d to¸nkinh phÝ  Èm    Óm    µ      th tra,ki to¸nv phª duyÖt  Õt  quy to¸n vèn  u    ù  (c«ng  ×nh    ®Ç t d ¸n  tr hoÆc   ¹ng  ôc  h m c«ng  ×nh) tr   hoµn  µnh  öic¬  th g   quan  ã  Èm  Òn    Öt. c th quy phª duy 2. C¨n  vµo  ù      cø  d to¸nkinh phÝ  Èm    Óm    µ    th tra,ki to¸nv phª  Öt  Õt  duy quy to¸nvèn  u    ù      ®Ç td ¸n (c«ng  ×nh hoÆc   ¹ng  ôc  tr   h m c«ng  ×nh)hoµn  µnh  îc tr   th ®  duyÖt,chñ  u      Þ  ¬    ®Ç t®Ò ngh c quan  Êp    µ  c ph¸tv cho  vay  èn  Êp  èn  v c v thanh 
 11. 11 to¸ncho  ¬    c quan  ñ  ×thÈm     ch tr   tra,phª  Öt  Õt    µ  Óm     Õu  duy quy to¸n v ki to¸n (n cã). 3. Kinh  Ý  Èm    Óm    µ    Öt  Õt    èn  u    ña    ph th tra, ki to¸nv phª duy quy to¸nv ®Ç tc dù  (c«ng  ×nh  ¸n  tr hoÆc   ¹ng  ôc  h m c«ng  ×nh)hoµn  µnh  îc sö  ông    tr   th ® d nh sau: ­Chi cho     c«ng    Óm    t¸cki to¸ntheo hîp ®ång  ∙  ý  Õu  ã).    ® k (n c ­ Chi    ïlao cho    µnh       vÊn  Èm     Õt  tr¶ th     c¸c th viªn Tæ t th tra quy to¸n vèn    ®Ç u  . t ­ Chi tr¶chiphÝ        cho    chøc,c¸ nh©n  c¸c tæ     trong vµ  µinícthùc hiÖn    ngo       thÈm     tra b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn  u    dù  (c«ng  ×nh    ®Ç t ¸n  tr hoÆc   ¹ng  ôc   h m c«ng  ×nh) hoµn  µnh  tr   th theo  yªu  Çu  ña  ¬  c c c quan  ñ  × thÈm       ch tr   tra,phª duyÖt quyÕt to¸nvèn  u    Õu  ã).      ®Ç t(n c ­ Chi    c«ng    Ý,  t¸cph v¨n phßng  È m,  Þch  Ët,in Ên,  éi nghÞ,  éi ph d thu     h  h  th¶o,.  ôc  ô  .ph v c«ng    Èm    µ    Öt quyÕt to¸nvèn  u  . . t¸cth trav phª duy      ®Ç t 4. Chñ  u    ù      ®Ç td ¸n (c«ng  ×nh hoÆc   ¹ng  ôc  tr   h m c«ng  ×nh)hoµn  µnh  tr   th cã tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý,sö  ông  µ  Õt    l  d v quy to¸nkinh phÝ  Èm    Óm       th tra,ki to¸n vµ phª  Öt  Õt    duy quy to¸n trong tæng  Õt      quy to¸n c«ng  ×nh hoµn  µnh  tr   th theo  ®óng  Õ     ch ®é quy  nh. ®Þ E. Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c h ñ  ® Ç u  t v µ  c¸c c ¬  q u a n  c ã  liªn u a n  q 1.Chñ  u     ®Ç t ­ Phèihîp víi   n  Þ  Ën  Çu    Õt    ån t¹  Ò   Ët t  Õt         ®¬ v nh th gi¶iquy c¸c t   i v  ,thi   c¸c v bÞ   ∙  Ën, thanh    ® nh   to¸nc«ng  î vµ    Ên      n   c¸c v ®Ò ph¸tsinh kh¸c theo  îp  ng      h ®å ®∙  ý. k ­ KiÓ m       nh    Þ tµis¶n    tra,x¸c ®Þ gi¸tr     cßn  ¹ cña  li  Ban qu¶n  ý dù  ®Ó   l   ¸n  giao. ­ Kho¸    Õ     sæ k to¸n,s ¾p  Õp  ©n  ¹  å  ¬  µiliÖu ®Ó   ôc  ô      x ph lo i s t   h   ph v cho c«ng    Õt    èn  u    µ  µn  t¸cquy to¸nv ®Ç tv b giao c«ng  ×nh (h¹ng m ôc    tr     c«ng  ×nh) tr   hoµn  µnh. th ­ §èichiÕu,x¸c nhËn  è  èn  ∙  îccÊp          sv ®®  ph¸thoÆc   îcvay,c«ng  î,tµi ®    n    s¶n,®∙    chuyÓn  giao..víi   ¬      c quan  ã  ªnquan. . c¸c c li   ­ LËp    b¸o  kÕ     èn  u    ùc hiÖn  µng  c¸o  to¸n v ®Ç t th   h n¨m  µ  v b¸o  quyÕt  c¸o  to¸nvèn  u    ù      ®Ç td ¸n (c«ng  ×nh hoÆc   ¹ng  ôc  tr   h m c«ng  ×nh)hoµn  µnh  öi tr   th g  c¬ quan  ã  ªnquan  c li   quy  nh  ¹  iÓ m   m ôc  I Çn  cña  ®Þ ti ® 4  II ph A  Th«ng    µy  tn ®óng  êih¹n quy  nh. th     ®Þ ­Ký  îp ®ång  Óm    íi ¬    h  ki to¸nv   quan  Óm    îp ph¸p. c ki to¸nh   2.§¬n  Þ  Ën  Çu    Ên,x©y  ¾p,thiÕtbÞ...   v nh th (tv   l    ) Phèi hîp  íichñ  u    ö  ýdøt ®iÓ m     Ên      v  ®Ç t x l     c¸c v ®Ò cßn  ån  ¹  t ti theo  îp h  ®ång, cung  Êp  µ  Þu    c v ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Æt     vm ph¸p  ý®èi víic¸c sè  Öu,tµi l         li     liÖu cã  ªnquan  n   Öc  Õt to¸nvèn  u    ña  ñ  u  .   li   ®Õ vi quy     ®Ç tc ch ®Ç t 3.  ¬   C quan  Êp  c ph¸t vµ    cho  vay  èn  ¬  v (c quan  µi  Ýnh,  Ö   èng  T ch h th Tæng  ôc  c §TPT, h Ö   èng    th KBNN,    ©n  µng). c¸cNg h
 12. 12 §èichiÕu,x¸cnhËn  µ  Ën  Ðt vèn  u    ùc hiÖn  µng       v nh x   ®Ç tth   h n¨m, b¸o      c¸o quyÕt  to¸n vèn  u   dù  (c«ng  ×nh    ®Ç t ¸n  tr hoÆc   ¹ng  ôc   h m c«ng  ×nh) hoµn  tr   thµnh trong ph¹m    è  èn  ®¬n  Þ  ùctiÕp qu¶n  ý, Êp    vis v do  v tr     l  c ph¸t, cho  vay. 4.C¬     quan  Èm      Öt quyÕt to¸nvèn  u   th traphª duy      ®Ç t ­  íng  Én,  Óm     «n  c  ñ  u    thùc  Ön  H d ki tra,® ®è ch ®Ç t hi c«ng    t¸cb¸o    c¸o quyÕt to¸n vèn  u    theo  ng  éi dung, yªu  Çu  µ  êigian    ®Ç t ®ó n    c v th   theo    quy ®Þnh  ¹ Th«ng   µy. t i tn ­ H íng dÉn, chØ  o  ñ  u      Õt    íng m ¾ c           ®¹ ch ®Ç tgi¶iquy c¸c v   ph¸tsinh trong     qu¸ tr×nh lËp b¸o c¸o quyÕt to¸nvèn  u  .           ®Ç t ­Tæ     chøc  Èm        Õt to¸nvèn  u    th trab¸o c¸o quy     ®Ç ttheo néidung,yªu cÇu        vµ  êigian ® îcquy  nh  ¹ Th«ng   µy. th      ®Þ t i tn ­ Phª  Öt quyÕt to¸nvèn  u    i víi ù    u    éc thÈm  Òn    duy      ®Ç t®è     ¸n ®Ç tthu   d quy quyÕt ®Þnh.   ­ ChÞu    tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËtvÒ   Õt    tr       k qu¶  Èm      Öt  Õt th tra,phª duy quy   to¸nvèn  u  .   ®Ç t P h Ç n  III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  ý  µ  tn c hi l     t  k v thay thÕ        c¸c v¨n b¶n  ­ h íng dÉn  Öc  Õt to¸nvèn  u    ∙    vi quy     ®Ç t® ban  µnh  íc®©y. h tr   Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ    é, ngµnh, qu¸ tr       cv   ®Ò ngh c¸c B     ®Þa   ¬ng  ph ph¶n  ¸nh  Þp  êi®Ó   é   µi chÝnh  k th   BT  nghiªn cøu      bæ sung, söa    ® æi. M É u   è:  s 01/QT§T Ban  µnh  h theo TT  è:66    s   TC/§TPT  µy  Ng 2/11/1996 cña  é  µichÝnh   BT  C¬   quan  Êp    ña  ñ  u  : c trªnc ch ®Ç t .. . .............. . . .............. Chñ  u  : ®Ç t .. . .............. . . .............. C¸c v¨n b¶ n  p h¸p lý liªn u a n  q Sè  Tªn    v¨n b¶n Duy Öt C¬   quan  Ng êiký    Ghi chó   TT duyÖt duyÖt Sè Ngµy,  Hä   Chøc  th¸ng,   tªn vô n¨m 1 2 3 4 5 6 7 8
 13. 13 1 Quy Õt  nh  u   ®Þ ®Ç t 2 Quy Õt   ®Þnh   phª  duyÖt thiÕt kÕ  kü  thuËt 3 Quy Õt   ®Þnh   phª  duyÖt tæng  ù    d to¸n 4 Quy Õt   ®Þnh   ®iÒu  chØnh  thiÕt kÕ  kü  thuËtvµ    tæng  ù  d to¸n 5 .. . . . .. 6 .. . . . .. Ngµy...   th¸ng..n¨m    . 199... Ng êilËp biÓu     K Õ     ëng  to¸ntr     ñ  ëng  n  Þ   Th tr ®¬ v (Ký,ghirâ hä          tªn) (Ký,ghirâ hä     (Ký,®ãng  Êu, ghirâ hä        tªn)      d       tªn)
 14. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA M É u   è:  s 02/QT§T Ban  µnh  h theo TT  è:66    s   TC/§TPT  µy  Ng 2/11/1996 cña  é  µichÝnh    BT  C¬   quan  Êp    ña  ñ  u  : c trªnc ch ®Ç t .. . .............. . . .............. Chñ  u  : ®Ç t .. . .............. . . .............. B¸o c¸o t æ n g  h î p q u y Õ t to¸n  è n ® Ç u  t c«n g  tr× nh v X D C B  h o µ n   µ nh th ­Tªn    c«ng  ×nh:. . ........................ tr . . ......................  . ­§Þa  iÓ m   ©y  ùng:.. . ......................   ® xd . ..................... . ­C«ng  Êt:. . .........................    su . ........................... . ­Tæng    møc  èn  u  :. . ..................... v ®Ç t . . ..................... ­Thêigian khëic«ng  µ  µn  µnh:         v ho th ­Phª  Öt:tõ.. . ......®Õ n... . .......­Thùc  Õ:tõ.. . .......®Õ n... . ........   duy   . . .....  . . . . ......   .. t   . . ......  . . . . ......  . ­C ¬     quan  Ën  Çu:. . ...................... nh th . . ...................... I. æ n g  d ù  to¸n ® î c d u y Ö t:  T §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt  
 15. 15 Sè   Tæng  ù  d TT V¨n  b¶n  Ðt duyÖt x  Néi dung  Ðt duyÖt   x  to¸n® îc    Chia ra   Sè Ngµy,th¸ng,n¨m     duyÖt X ©y  ¾p l ThiÕtbÞ   Chi phÝ    kh¸c Gi¶itr×nh thay ® æi  ÕtkÕ,  ù        thi   d to¸n: .. . .............................. . ............................. . . ...........................  . . ............................ .. .. . .............................. . ............................. . . ...........................  . . ............................ .. II. h ù c  hi Ö n  ® Ç u  t:  T 1.Nguån  èn  u  :   v ®Ç t §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt     Theo  ù  d ¸n Thùc  Ön hi Ghi chó   ­Vèn  ©n    Ng s¸ch ­Vèn  ùbæ     t   sung ­Vèn    vay ­.. .  . Tæng  éng c (KÌm  theo b¶n    Ën  ña  ¬    x¸cnh c c quan  Êp  èn) cv
 16. 16 2.Vèn  u    ùc hiÖn:   ®Ç tth   §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt   §îcduyÖt   Thùc  Ön hi T¨ng  (+) Gi¶m  ) (­  Tæng  èn  u   v ®Ç t Chia ra:X ©y  ¾p    l         ÕtbÞ       Thi         Chi phÝ           kh¸c                                                                              ÞTSC§  íit¨ngvµ  µi 3.Gi¸tr   m     t  s¶n u  ng  µn  l ®é b giao: 3.1.Gi¸trÞTSC§  íit¨ng:     m  ­Theo    ùc tÕ:. . ..................   gi¸th   . . ................  . ­Theo      gi¸quy  æi:.. . ................. ® . .................. 3.2.Gi¸trÞTSC§  µn      b giao: ­Theo    ùc tÕ:. . ..................   gi¸th   . . ................. ­Theo      gi¸quy  æi:.. . ................. ® . .................. III.B µ n  giao, u y Õ t to¸n c « n g  tr × nh:    q 1.H¹ng  ôc    m c«ng  ×nh hoµn  µnh  µn  tr   th b giao: §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt   Sè   Biªnb¶n  µn    b giao Tªn  ¹ng  ôc  h m c«ng  ×nh tr Dù     to¸n Gi¸trÞtµis¶n     TT Sè Ngµy,th¸ng,n¨m     ® îc Thùc  Õ t Quy  æi ® duyÖt TSC§ TSL§ TSC§ TSL§
 17. 17 T æng  éng c        2.Quy Õt    èn  u    ¹ng  ôc    to¸nv ®Ç th m c«ng  ×nh ® îcduyÖt: tr     §¬n  Þ  Ýnh:®ång  vt   Sè  Th«ng    Ðt duyÖt tr x   i Tæng  è  Òn s ti Chia ra   TT Sè Ngµy,th¸ng,n¨m     Vèn  u    µnh  Vèn  u    µnh  Chi phÝ  îcphÐp  ®Ç tth ®Ç tth   ®  kh«ng  tµis¶n  è  nh   c ®Þ tµis¶n u  ng   l ®é tÝnh  µo    Þc«ng  ×nh v gi¸tr   tr Tæng  éng c 3.Vèn  u      ®Ç tc«ng  ×nh ®Ò   Þ  Õt to¸n: tr   ngh quy   §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt     Chia ra   Tæng   Vèn  u    µnh  Vèn  u    µnh  Chi phÝ  îcphÐp  ®Ç tth ®Ç tth   ®  kh«ng  sè  Òn tµis¶n  è  nh ti   c ®Þ tµis¶n u  ng   l ®é tÝnh  µo    Þc«ng  ×nh v gi¸tr   tr Thùc  Quy  Thùc  Quy  Thùc  Õ t Quy  æi ®
 18. 18 tÕ ® æi tÕ ® æi 1.Vèn  u    µn  é    ®Ç tto b c«ng  ×nh ®Ò   Þ  Õt tr   ngh quy   to¸n 2.Vèn  u    ∙  îcxÐt duyÖt quyÕt to¸n   ®Ç t® ®         3.Vèn  u      Þ  Öt quyÕt to¸nkú  µy      ®Ç t®Ò ngh duy       n (1 ­2)   4.ThuyÕt    minh  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  u  : t h th   ®Ç t (Tr×nh  µy  ÷ng  Ðt  ínvÒ   ×nh  ×nh  µ  Õt  b nh n l  t h v k qu¶  u  ,khã  ®Ç t  kh¨n,thuËn  î  ®iÓ m,    l iu  , khuyÕt ®iÓ m     trong c«ng      t¸cqu¶n  ý) l .. . ..............................  . . ............................... . . ................................ . ..............................  . . . .. . ..............................  . . ............................... . . ................................ . ..............................  . . . .. . ..............................  . . ............................... . . ................................ . ..............................  . . . IV.KiÕn  Þ:   ngh .. . ........................... . ............................... . . ........................  . . ............................... .. .. . ..............................  . . ......................... . . ................................ . .......................... . . .. . ..............................  . . ......................... . . ................................ . .......................... . . .. . ..............................  . . .......................... . . ................................ . .......................... . . Ngµy...  th¸ng..n¨m    . 199.. Ng êilËp biÓu     K Õ     ëng  to¸ntr     ñ  ëng  n  Þ   Th tr ®¬ v (Ký,ghirâ hä          tªn) (Ký,ghirâ hä          tªn) (Ký,®ãng  Êu    â hä    d ghir   tªn)
 19. 19 M É u   è:  s 03/QT§T Ban  µnh  h theo TT  è:66    s   TC/§TPT  µy  Ng 2/11/1996 cña  é  µichÝnh   BT  C¬   quan  Êp   cña  ñ  u  : c trªn  ch ®Ç t .. . ........................ . . ....................... Chñ  u  : ®Ç t .. . ........................ . . ....................... C«ng  ×nh: tr .. . ........................ . . ....................... B¸o c¸o t × nh h × n h  th ù c hi Ö n  ® Ç u    q u a   t c¸c n¨ m §¬n  Þ:®ång v  Gi¸trÞvèn  u    ùc hiÖn    ®Ç tth   Gi¸trÞvèn  u       ®Ç tquy  æi ® N¨m KÕ Tæng   Chia ra   Tæng   Chia ra   ho¹ch sè X ©y   ThiÕt   Chi phÝ    sè X ©y  ¾p l ThiÕtbÞ   Chi phÝ    kh¸c l¾p bÞ kh¸c HÖ   è s Gi¸trÞ   HÖ   è s Gi¸trÞ   HÖ   è s Gi¸trÞ   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 20. 20 Ngµy...  th¸ng..n¨m    . 199.. Ng êilËp biÓu     K Õ     ëng  to¸ntr Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v (ký,ghirâ hä          tªn) (ký,ghirâ hä          tªn) (ký,®ãng  Êu,ghirâ hä  d       tªn) M É u   è:  s 04/QT§T Ban  µnh  h theo TT  è:66    s   TC/§TPT  µy  Ng 2/11/1996 cña  é  µichÝnh   BT  C¬   quan  Êp    ña  ñ  u  : c trªnc ch ®Ç t .. . ....................... . . ....................... Chñ  u  : ®Ç t .. . ....................... . . ....................... C«ng  ×nh: tr .. . ....................... . . ....................... B¸o c¸o th ù c hi Ö n  ® Ç u  t theo h ¹ ng m ô c  c«n g  tr× nh  o µ n  th µ nh h §¬n  Þ:®ång v    Tæng  èn  v Tªn  ¹ng  ôc h m N¨ng  ùcs¶n  Êt Tæng   ®Ç u    ùc l  xu tth   Chia ra   c«ng  ×nh tr dù  hiÖn (Theo  ù  d to¸n) §¬n  ThiÕ Thùc  to¸n Thù   Quy  X ©y  ¾p l ThiÕtbÞ   Chi phÝ    kh¸c Ghi  vÞ  tkÕ   tÕ ® îc c  Õ t ® æi chó tÝnh duyÖ Thùc  Quy  Thùc  Quy  Thùc  Quy  t tÕ ® æi tÕ ® æi tÕ ® æi
Đồng bộ tài khoản