Thông tư 67/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
52
lượt xem
2
download

Thông tư 67/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 67/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn, bổ sung và sửa đổi Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 67/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  67/2000/TT­B T C   c n g µ y  13 th¸ng 07 n¨ m  2000  í ng d É n, b æ  s u n g   µ H v  s ö a ® æ i   Ö  th è ng M ô c  l ô c n g © n  s¸ch n h µ  n íc h Bé   µi chÝnh  ∙  T  ® ban  µnh  Ö   èng  ôc  ôc ng©n  h h th M l  s¸ch  µ  íc theo  nh n   quyÕt  nh  è  ®Þ s 280  TC/Q§/NSNN   µy  ng 15/4/1997  µ    v c¸c th«ng    íng  Én   th d bæ  sung, söa  æi  ôc   ôc ng©n    ® M l  s¸ch  µ  íc sè  nh n   156/1998/TT­ BTC   µy  ng 12/12/1998,sè    60/1999/TT­ BTC   µy  ng 1/6/1999.§ Õn    nay,ChÝnh  ñ  ∙  öa    ph ® s ® æi, ban  µnh  Òu  Õt  nh   íi li     h nhi quy ®Þ m   ªnquan  n   ®Õ c«ng    chøc  é   t¸ctæ  b m¸y  µ   íc,chÕ     ­ chicña  ©n  Nh n   ®é thu      ng s¸ch nhµ  íc.§ Ó   ¸p    n   ® øng  yªu  Çu   c qu¶n  ý vµ  iÒu  µnh  ©n   l  ® h ng s¸ch  µ   íc theo  nh n   c¸c quyÕt  nh   íi cña  ®Þ m  ChÝnh  ñ  µ    ïhîp víi ×nh  ×nh  ùc tÕ,Bé  µichÝnh  íng dÉn, bæ   ph v ®Ó ph       t h th     T   h    sung  µ  öa  æi  ét  è  ¬ng, Lo¹i, vs ® m s Ch     Kho¶n, M ôc  µ  Óu  ôc  ña  ôc  ôc   v Ti m cM l  ng©n  s¸ch nhµ  íchiÖn  µnh      n  h nh sau: A. V Ò  C h ¬ n g: 1. Bæ     sung  ¬ng  Ch 145A  Quü   ç  î " h tr    iÓn     ¹ch      ph¸ttr ” ®Ó h to¸nc¸c kho¶n  chi cña  ©n    ng s¸ch  µ  íc cÊp    nh n   bæ sung cho  ü  ç  îph¸ttr Ón theo    qu h tr   i   c¸c quyÕt ®Þnh  ña  Ýnh  ñ  µ  ¬    c Ch ph v c quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy 2. Thay  Õ  éi dung  íng  Én  ¹  ¹ch  u     th n   h d tig ®Ç dßng  thø  Êt    nh (c¸ckho¶n  thu  ña  n  Þ  éc  c ®¬ v thu tØnh  kh¸c qu¶n  ý. .®iÓ m   phÇn      l .  ) 7  I c«ng  sè    v¨n  444 TC/NSNN   µy  ng 18/12/1998  ña  é   µi chÝnh  Ò   Öc  híng dÉn, bæ   c BT  v vi "     sung,   söa  æi  éi dung  ¹ch  ® n  h to¸n c¸c kho¶n      ©n     thu,chi ng s¸ch  µ  íc theo  Ö   nh n   h thèng  ôc  ôcng©n  M l  s¸ch nhµ  íc      n ”nh sau: C¸c  kho¶n thu,chi ng©n     s¸ch  µ  íc cña    nh n   c¸c doanh nghiÖp  µ  íc nh n   Trung  ng, c¸c doanh  ¬    nghiÖp  µ  íc ®Þa   ¬ng, c¸c doanh  nh n   ph    nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    níc ngoµi vµ  t     c¸c  doanh  nghiÖp  µi quèc  ngo   doanh  éc  thu tØnh  kh¸c  qu¶n  ý® îch¹ch to¸n: l      2.1.H¹ch    ¬ng ¬ng    to¸nCh t øng  ña  c c«ng    Ñ,  Õu  n  Þ    µ chi ty m n ®¬ v ®ã l     nh¸nh, ®¬n   Þ   ô   éc  ña    v ph thu c c¸c doanh nghiÖp  µ   íc Trung  ng,    nh n   ¬ c¸c doanh nghiÖp  µ  íc®Þa  ¬ng. nh n   ph § Ó   Ën  Ön  thu ti cho  Öc  vi theo  âi ®¸nh    µ  d  gi¸v chuyÓn  æi  è  Öu,c¸c ® s li     kho¶n  nép  ©n  thu  ng s¸ch  µ  íc cña    n  Þ  µ chinh¸nh,®¬n  Þ  ô  nh n   c¸c ®¬ v l       v ph thuéc  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc Trung  ng, c¸c doanh  nh n   ¬   nghiÖp  µ  íc nh n   ®Þa   ¬ng  ph n¨m 2000  Én  îc tiÕp  ôc  ¹ch  v ®  th to¸n ë   ¬ng    Ch 160B  cho  n   ®Õ 31/12/2000.Tõ  µy    ng 1/1/2001,h¹ch to¸nCh ¬ng ¬ng       t øng  ña  c c«ng    Ñ. tym 2.2.H¹ch    to¸n Ch ¬ng ¬ng    t øng  ña  ¹  ×nh  c lo i h doanh nghiÖp, n Õu  n     ®¬ vÞ    µchinh¸nh,®¬n  Þ  ô  éc cña    ®ã l       v ph thu   c¸cdoanh nghiÖp  ã  èn  u    ­ c v ®Ç t n ícngoµivµ        c¸cdoanh  nghiÖp  µiquèc  ngo   doanh. 3.§æi    ¬ng    tªnCh 152 (A,B)"   C¸c  n  Þ  ®¬ v kinh tÕ  ªndoanh  ã  ét  Çn     li   c m ph vèn  ícngoµi  µnh  C¸c  n  Þ  n  ”th " ®¬ v kinhtÕ  ªndoanh  ã  èn  u    ícngoµi   li   c v ®Ç tn   ”:
  2. 2 3.1. Ch ¬ng    152A  C¸c  n   Þ   " ®¬ v kinh  Õ  ªndoanh  ã  èn  u    níc t li   c v ®Ç t   ngoµi   ”:quy  nh    ¹ch      ®Þ ®Ó h to¸nc¸c kho¶n      ©n  thu,ching s¸ch nhµ  íccña      n  c¸c ®¬n   Þ   v kinh  Õ  îc thµnh  Ëp    ¬  ë  ªndoanh, hîp  ng  îp    t®  l trªn c s li     ®å h t¸ckinh   doanh  ÷a c¸ctæ  gi     chøc,c¸nh©n  ícngoµivíi   chøc,c¸nh©n  ÖtNam      n      tæ  c¸c    Vi   theo quy  nh  ña  Ët §Çu   íc ngoµivµ  îc Bé   Õ   ¹ch  µ  u    Êp  ®Þ c Lu   tn     ®   K ho v ®Ç t c phÐp. 3.2. Ch ¬ng    152B  C¸c  n   Þ   " ®¬ v kinh  Õ  ªndoanh  ã  èn  u    níc t li   c v ®Ç t   ngoµi   ”:quy  nh    ¹ch      ®Þ ®Ó h to¸nc¸c kho¶n      ©n  thu,ching s¸ch nhµ  íccña      n  c¸c ®¬n   Þ   v kinh  Õ  îc thµnh  Ëp    ¬  ë  ªndoanh, hîp  ng  îp    t®  l trªn c s li     ®å h t¸ckinh   doanh  ÷a c¸ctæ  gi     chøc,c¸nh©n  ícngoµivíi   chøc,c¸nh©n  ÖtNam      n      tæ  c¸c    Vi   theo quy  nh  ña  Ët §Çu   ícngoµivµ  îcSë  Õ   ¹ch vµ  u    ®Þ c Lu   tn     ®   K ho   ®Ç thoÆc   Ban Qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp,khu  Õ   ÊtcÊp  Ðp.   ch xu   ph 4. Ch ¬ng    154    D)  Kinh  Õ  çn  îp ngoµiquèc  (B,C,  " th h    doanh”:quy  nh     ®Þ ®Ó   ¹ch to¸nc¸ckho¶n      ©n  h      thu,ching s¸ch nhµ  íccña    n  Þ    n  c¸c®¬ v kinh tÕ  ­  ® îcthµnh  Ëp trªnc¬  ë  ªndoanh  ña    chøc,c¸ nh©n  éc thµnh  Çn    l     s li   c c¸ctæ     thu   ph kinh tÕ  µi quèc    ngo   doanh. §¬n  Þ    éc  Êp  µo    v ®ã thu c n qu¶n  ý th×  ¹ch    l  h to¸n vµo  ¬ng  Ch (B,C,D)t ng   ¬ øng. 5. Ch ¬ng    158    C)  Kinh  Õ  çn  îp cã  èn  (A,B,  " t h h   v tham    ña  µ   íc   gia c Nh n ”: quy  nh    ¹ch to¸nc¸ckho¶n      ©n  ®Þ ®Ó h       thu,ching s¸ch nhµ  íccña    n  Þ    n  c¸c ®¬ v kinh  Õ  îc thµnh  Ëp    ¬  ë  ªndoanh  ña    n   Þ   t®  l trªn c s li   c c¸c ®¬ v kinh  Õ  éc  t thu thµnh  Çn  ph kinh  Õ  èc  t qu doanh  µ    n   Þ   éc  µnh  Çn  v c¸c ®¬ v thu th ph kinh  Õ  t ngoµiquèc    doanh. §¬n  Þ    éc  Êp  µo    v ®ã thu c n qu¶n  ýth×  ¹ch  l  h to¸n vµo  ­   Ch ¬ng      t ng  (A,B, C) ¬ øng. B. V Ò  L o ¹i ­ K h o ¶ n: 1.Lo¹i01:    ­ §æi      tªnKho¶n  " ¬ng  ×nh khaith¸c,sö  ông  t  12  Ch tr      d ®Ê hoang      ho¸,b∙i båi,ven  Ón, ven    bi   s«ng” thµnh  Ch ¬ng  ×nh    " tr khaith¸c,sö  ông  t     d ®Ê hoang  ho¸,b∙i åi,      b ven  Ón,ven  bi   s«ng  µ  Æt   ícë    ïng ®ång  vm n   c¸cv   b»ng”.  2.Lo¹i07:    ­ Kho¶n  " ù   ÷ vËt  , thiÕt bÞ,  µng  02  D tr   t    h ho¸  µ  Þch  ô  vd v b¶o  qu¶n”.   Ph Çn   íng  Én  éi dung  ¹ch  h d n  h to¸n söa  ô m   õ " ù  ÷ muèi  ña  é   ¬ng     c t   d tr   c B Th m¹i   µnh  dù  ÷muèi cña  é  ”th " tr     B N«ng  nghiÖp  µ    iÓnn«ng  v ph¸ttr   th«n”. Tõ n¨m 2001, bæ     sung thªm  éi dung    ¹t®éng  ù  ÷vµ  Þch  ô  n  chiho   d tr   d v b¶o  qu¶n  ña  c Ban  ¬   Õu  Ýnh  ñ. Cy Ch ph 3.Lo¹i10:    ­ Kho¶n  "   03  C¸c  ¹t®éng  ho   trung gian tµichÝnh”,söa  ô m   õ ë  Çn           c t   ph ghi chó:" ü   ç  î u    èc  ”thµnh  Quü   ç  î   iÓn   Qu h tr ®Ç tqu gia   " h tr ph¸ttr ”. 4.Lo¹i14  Gi¸odôc  µ  o  ¹o   "   v ®µ t ”. ­ Bá     Kho¶n  " ôc      êng  ¬  ë  Ët chÊt vµ  ÕtbÞ     êng  17  M tiªut¨ng c csv    thi   c¸c tr häc” vµ      bæ sung  thªm    c¸c Kho¶n sau,®Ó   ¹ch        h to¸nchicho    ôc      c¸c m tiªut¨ng cêng  ¬  ë  ËtchÊtvµ  ÕtbÞ    êng  äc  ô  Ó: csv    thi   c¸ctr h c th
  3. 3 +    Bæ sung  thªm  Kho¶n  " ôc      êng  ¬  ë  ËtchÊttr ng  19  M tiªut¨ngc csv    ê phæ   th«ng”. +    Bæ sung thªm Kho¶n  " ôc      êng  ¬  ë  Ët chÊt c¸c tr ng  20  M tiªut¨ng c csv     ê trunghäc”.   +    Bæ sung thªm Kho¶n  " ôc      êng  ¬  ë  Ët chÊt c¸c tr ng  21  M tiªut¨ng c csv     ê ®¹ihäc  µ    v cao  ng ”. ®¼ +    Bæ sung thªm Kho¶n  " ôc      êng  ¬  ë  Ët chÊt c¸c tr ng  22  M tiªut¨ng c csv     ê d¹y nghÒ ”.   C¸c kho¶n    ¹ch  chi h to¸n ë    Kho¶n  cò  îc ph©n  Ých  µ  17  ®   t v chuyÓn  Ò   v h¹ch to¸nvµo       c¸cKho¶n  ∙  îcbæ   ® ®   sung  ãitrªn. n  5.Lo¹i15  Y  Õ  µ    ¹t®éng    éi     " t v c¸cho   x∙h ”. 5.1.§æi        tªnc¸cKho¶n  sau: ­ §æi      tªnKho¶n  " ¹t®éng    éitËp  08  Ho   x∙ h   trung   µnh  Ho¹t®éng  ùc  ” th "   th hiÖn  Ýnh  ch s¸ch ngêicã      c«ng c¸ch m¹ng”.   §Ó  ph¶n ¸nh    ¹t®éng  ùc hiÖn  c¸c ho   th   c«ng    Ýnh  t¸cch s¸ch  ®∙ith ng  u    ¬ binh,liÖtsÜ   µ  êi cã      v ng   c«ng, bao  å m:      Õ     î Êp  êng    g chic¸c ch ®é tr c th xuyªn,   m ét  Çn  µ  Çn  u   l v l ®Ç cho  i îng  ëng  ®∙i,chiho¹t®éng  ña    n  Þ  ®è t h u        c c¸c ®¬ v nu«idìng ch¨m  ãc  iÒu  ìng th ng  Önh      s® d  ¬ b binh vµ  êicã    ng   c«ng,c«ng    é,    t¸cm nghÜa  trang,®µi t ng  Ö m   ÖtsÜ, vµ    Õ     ®∙i® Æc   ïkh¸c.    ë ni li     c¸cch ®é u    th  ­ §æi      tªnKho¶n  "Ho¹t®éng    éikh«ng  Ëp  09    x∙h   t trung   µnh  Ho¹t®éng   ”th "   x∙héikh¸c    ”. §Ó  ph¶n ¸nh    ¹t®éng  ùc hiÖn    Ýnh  c¸c ho   th   c¸c ch s¸ch ®èi  íi®èi t ng x∙   v    î     héi(ng igiµ kh«ng  ¬in¬ng  ùa,trÎ   å     êitµn  Ët,lang thang,®èi   ê    n  t     m c«i,ng   t   em      t ng tÖ  ¹n    éi. .bao  å m:    Õ     Òn ¨n,sinh ho¹tphÝ  î   n x∙h .   ) g chich ®é ti        cho  i t ng, ®è   î   chiho¹t®éng  ña    n  Þ     c c¸c®¬ v nu«idìng ®èi t ng tËp       î   trung. 5.2.Bá    Kho¶n  " 10  C¸c  ¹t®éng    éikh¸c ho   x∙h   ”. C¸c kho¶n    ∙  ¹ch to¸në  chi® h     Kho¶n  cò  îcph©n  Ých  µ  10  ®   t v chuyÓn  Ò   v h¹ch to¸nKho¶n       08,Kho¶n  ®∙  îcsöa  æi  ãitrªn. 09  ®   ® n  5.3.§æi      tªn Kho¶n  " ôc     17  M tiªut¨ng cêng    trang  ÕtbÞ   Önh  Ön” thi   b vi   thµnh  M ôc    ©ng  Êp  ÕtbÞ  tÕ”. " tiªun c thi   y  5.4.Bá     Kho¶n  " ù   07  S nghiÖp  b¶o  Ö   µ  v v ch¨m  ãc  Î ” vµ    s tr    bæ sung  em thªm c¸c Kho¶n    ¹ch  ®Ó h to¸n c¸c    kho¶n    chi cho c¸c  ôc     éc  ¬ng  m tiªuthu ch tr×nh ch¨m  ãc  Î       s tr  nh sau: em ­ Bæ     sung thªm  Kho¶n  " ôc    28  M tiªuch¨m  ãc  Î   ã  µn  s tr  c ho c¶nh  Æc   em ® biÖtkhã    kh¨n”. ­ Bæ     sung thªm Kho¶n  " ôc    29  M tiªub¶o  Ö   Î   ã  µn  v tr  c ho c¶nh  Æc   em ® biÖtvµ  ©y  ùng    ×nh”.  x d m« h ­ Bæ     sung thªm  Kho¶n  " ôc    30  M tiªutruyÒn  th«ng  èihîp gi¸m    Óm   ph     s¸tki trasù    nghiÖp  ch¨m  ãc  s b¶o  Ö   Î ”. v tr  em C¸c kho¶n    ∙  ¹ch  chi® h to¸n Kho¶n  cò  îc ph©n  Ých  µ    07  ®   t v chuyÓn  Ò   v h¹ch to¸në        c¸cKho¶n  ∙  îcbæ   ® ®   sung  ãitrªn. n 
  4. 4 5.5.Bá     Kho¶n  " ¬ng  ×nh quèc      i,gi¶m  Ìo trong giai 22  Ch tr   gia xo¸ ®ã   ngh      ®o¹n 1998­2000” vµ      bæ sung  thªm    c¸cKho¶n    ¹ch to¸nc¸ckho¶n      ®Ó h       chicho tõng dù    ña  ¬ng  ×nh quèc      i,gi¶m  Ìonh    ¸n c ch tr   giaxo¸®ã   ngh   sau: ­ Bæ     sung  thªm  Kho¶n  " ù     u    ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng        31  D ¸n ®Ç tx d c s h  ë c¸cx∙ ® Æc   Ötkhã  bi   kh¨n”. ­Bæ     sung  thªm  Kho¶n  " ù     Ýn  ông  i víi êinghÌo 32  D ¸n t d ®è     ng   ”. ­    Bæ sung thªm Kho¶n  " ù   hç  îs¶n  Êt vµ  33  D ¸n  tr  xu   ph¸ttr Ón ngµnh   i   nghÒ ”. ­ Bæ     sung thªm Kho¶n  " ù   híng  Én  êi nghÌo  34  D ¸n  d ng   c¸ch  µm  vµ  l ¨n  khuyÕn n«ng,l©m, ng”.     ­ Bæ     sung  thªm Kho¶n  " ù     o  ¹oc¸n bé  µm  35  D ¸n ®µ t     l c«ng    ç  î   t¸ch tr xo¸ ®ãi,gi¶m  Ìovµ    é    Ìo   ngh   c¸n b x∙ngh ”. ­Bæ     sung  thªm  Kho¶n  " ù     nh  36  D ¸n ®Þ canh,®Þnh  ”.   c ­Bæ     sung  thªm  Kho¶n  " ù     37  D ¸n kinhtÕ  íi   m ”. ­Bæ     sung  thªm  Kho¶n  " ù     ¾p  Õp, æn   nh  ©n      ùdo”. 38  D ¸n s x   ®Þ d dic t   ­Bæ     sung  thªm  Kho¶n  " ù     ç  î ng  µo  ©n  éc® Æc   Ötkhã  39  D ¸n h tr ®å b d t  bi   kh¨n”. ­    Bæ sung  thªm Kho¶n  " ¬ng  ×nh  ©y  ùng  40  Ch tr x d trung  ©m   ô m     t c x∙ miÒn  ói, ïng cao”. n  v  C¸c kho¶n    ∙  ¹ch  chi® h to¸n Kho¶n  cò  îc ph©n  Ých  µ    22  ®   t v chuyÓn  Ò   v h¹ch to¸në        c¸cKho¶n  ∙  îcbæ   ® ®   sung  ãitrªn(Lo¹i   n      Kho¶n  " ¹t®éng   01, 09  Ho   ®Þnh  canh, ®Þnh    vµ    c kinh  Õ  íi vÉn  ÷ nguyªn    ¹ch  t m ”  gi   ®Ó h to¸n chi ho¹t      ®éng  ña  é  c b m¸y  qu¶n  ý ®Þnh   l  canh, ®Þnh    vµ    c kinh  Õ  íi bè  Ý b»ng  t m   tr   nguån  èn  ù  v s nghiÖp  kinhtÕ).   5.6.Bæ     sung thªm Kho¶n  " ôc    ¶m   41  M tiªu® b¶o  Êt l ng,vÖ   ch  î   sinh an    toµn  ùc phÈ m ”. th   5.7.Bæ     sung  thªm  Kho¶n  " Õ   ¹ch hµnh  ng  42  K ho   ®é dinh dìng quèc  ”.     gia 6.Lo¹i16  Ho¹t®éng      µ  Ó    "   v¨n ho¸ v th thao”. ­ Bæ     sung  thªm  Kho¶n  " ôc    iÒu    u  Çm,    iÓn vèn    22  M tiªu® tra, t s ph¸ttr   v¨n ho¸ phivËtthÓ”.     C. V Ò  M ô c  v µ  Ti Ó u  m ô c: 1. §æi    ôc    tªnM 026  C¸c  " kho¶n  ô  ” thµnh  Thu  ph thu   " chªnh  Öch    µng  l gi¸h xuÊtkhÈu,nhËp  Èu  µ        kh v c¸ckho¶n  ô  ” ph thu 1.1.§æi      Óu  ôc    tªnc¸cTi m sau: ­ §æi    Óu  ôc   " ü   ×nh    ”  µnh  Thu  tªn Ti m 01  Qu b æn gi¸ th " chªnh  Öch    l gi¸ hµng  ÊtkhÈu,nhËp  Èu”. xu     kh ­ §æi    Óu  ôc  " ¾p  Æt    tªnTi m 02  L ® m¸y  iÖn  ¹i thµnh  hô    Ò     ® tho ”  "P thu v gi¸ l¾p  Æt  iÖn  ¹i. ® ® tho ” ­§æi    Óu  ôc  "     iÖn”thµnh  Phô    Ò       iÖn”.   tªnTi m 03  Gi¸b¸n ®   " thu v gi¸b¸n ®
  5. 5 ­§æi    Óu  ôc  "     íc  µnh" ô    Ò       íc   tªnTi m 04  Gi¸b¸n n ”th Ph thu v gi¸b¸n n ”. ­ §æi    Óu  ôc  " ô     tªn Ti m 08  Ph thu  Æt   µng  ùa  m h nh PVC ” thµnh" ô       Ph thu vÒ       Æt   µng  ùa  gi¸b¸n m h nh PVC ”. 1.2.Bá    Óu  ôc    c¸cTi m sau: ­Bá  Óu  ôc  " ô      Ti m 05  Ph thu x¨ng dÇu”.   ­Bá  Óu  ôc  " ô    ©n  ãn”   Ti m 06  Ph thu ph b ­Bá  Óu  ôc  " ô    µ  ”.   Ti m 07  Ph thu c phª C¸c kho¶n    ∙  ¹ch to¸në  Óu  ôc  thu ® h     Ti m (05,06 vµ  cò) ® îcchuyÓn  Ò     07      v h¹ch to¸nvµo  Óu  ôc  ®∙  îcsöa  æi  ãitrªn.    Ti m 01  ®   ® n  2.M ôc    027  Thu  Ò   Çu  ”. " vd th« ­ §æi    Óu  ôc   " tªn Ti m 02  Thu Õ   î  ”  µnh  Thu Õ   l itøc th " thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp”. 3. M ôc    030    Óu  ôc  ­ Ti m (01,02,03),M ôc    077    Óu  ôc  ­ Ti m (01,02,03)vµ    M ôc  151 ­  Óu  ôc   Ti m (01,02,03) söa    ô m   õ  .. Ö  èng  u    ph¸t   tªn c t " .h th ®Ç t   tr Ón..   µnh  .. ühç  î   iÓn.. . i ”th . " .qu   tr ph¸ttr ” . 4. M ôc    046  PhÝ   µnh  Ýnh”,® æi    µ    " h ch   tªnv bæ sung thªm    Óu  ôc   c¸c Ti m sau: 4.1.§æi    Óu  ôc   " Êp     tªn Ti m 01  C quota thµnh  L Ö   Ý   Êp  ¹n  ¹ch  ”  " ph c h ng xuÊt,nhËp  Èu”.   kh 4.2.§æi    Óu  ôc  " Ö   Ý  Êp  Êy phÐp  ¹t®éng    tªnTi m 03  L ph c gi   ho   cho      c¸cv¨n phßng  idiÖn  íc ngoµi t¹  Öt Nam ” thµnh  L Ö   Ý   Êp  Êy  Ðp  Æt   ®¹   n   i Vi     " ph c gi ph ® vµ  ¹t®éng  ña  ho   c v¨n phßng  i diÖn  µ    chøc  ®¹   v c¸c tæ  kinh  Õ  íc ngoµi t¹  tn   i ViÖtNam   µ  ë       v m chinh¸nh c«ng    ícngoµit¹ ViÖtNam ”. tyn     i   4.3.Bæ     sung  thªm  Óu  ôc  " Ö   Ý  Êp  Êy chøng  Ën  Êtxø   Ti m 12  L ph c gi   nh xu   hµng  ”. ho¸ 5.M ôc    051  Thu  Òn ph¹t   æi      Óu  ôc  " ti   ”,® tªnc¸cTi m sau: ­ §æi    Óu  ôc  " ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ña  µnh      tªn Ti m 03  Ph     h ch c ng H¶i quan”  thµnh  Ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh  "    h ch trong lÜnh  ùc  Õ  ngµnh      v thu do  H¶i quan  ùc  th hiÖn”. ­ §æi    Óu  ôc  " ¹m    ¹m  µnh  Ýnh    tªnTi m 04  Ph viph h ch trong lÜnh  ùc  Õ”   v thu   thµnh  Ph¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  "    h ch trong  Ünh  ùc  Õ   ngµnh  Õ   ùc  l v thu do  thu th hiÖn”. 6.M ôc    052  Thu  Þch  ”. " t thu Bæ  sung thªm  Óu  ôc  " Þch    õ c«ng    èng  Ëu  ngµnh  Ti m 08  T thu t   t¸cch l do  kiÓm  ©m  ùc hiÖn”. l th   7.M ôc    054  C¸c  " kho¶n  ng  ãp”. ®ã g Bæ  sung thªm  Óu  ôc  " Ti m 07  Thu  ng  ãp  ü  ç  îxuÊt khÈu  ña  ®ã g qu h tr    c c¸cdoanh    nghiÖp kinh doanh  Êt,nhËp  Èu”.   xu   kh 8. M ôc    055  Thu    " bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch cÊp  ”,® æi    µ      trªn   tªnv bæ sung  thªm    Óu  ôc  c¸cTi m sau: ­ §æi    Óu  ôc  "     tªnTi m 02  Bæ sung  ã  ôc  ” thµnh  Bæ   cm tiªu  " sung  ã  ôc   cm tiªub»ng  èn    v trongníc   ”.
  6. 6 ­ Bæ     sung  thªm  Óu  ôc  "   Ti m 03  Bæ sung  ã  ôc    cm tiªub»ng  èn  v vay  î níc n    ngoµi ”. ­ Bæ     sung thªm  Óu  ôc  "   Ti m 04  Bæ sung  ã  ôc    cm tiªub»ng  èn  Ön  î v vi tr  kh«ng  µn  ¹ . ho l ”i ­ Bæ     sung  thªm  Óu  ôc  "   Ti m 05  Bæ sung    ¬ng  ×nh,m ôc    èc  c¸c ch tr   tiªuqu giavµ  ù  ”.   d ¸n C¸c kho¶n    ∙  ¹ch to¸në  Óu  ôc  cò  îcph©n  Ých  µ  thu ® h     Ti m 02  ®   t v chuyÓn  vÒ   ¹ch to¸në    Óu  ôc  ∙  îcbæ   h     c¸cTi m ® ®   sung,söa  æi  ãitrªn.   ® n  9.M ôc    056  Thu  ©n  " ng s¸ch cÊp  íi ép  ”   d  n lªn Bæ   sung thªm  Óu  ôc  " Ti m 01  Thu  ©n  ng s¸ch  Êp  íinép  ” ®Ó   ¹ch c d  lªn  h  to¸n c¸c kho¶n     thu  ña  ©n  c ng s¸ch  Êp    îc hëng, do  ©n  c trªn®     ng s¸ch  Êp  íi c d  chuyÓn  tr¶. Ng ©n  s¸ch cÊp    Ën  Òn  µn    ¹m    trªnnh ti ho tr¶t øng  ña  ©n  c ng s¸ch cÊp  íi   d  kh«ng  ¹ch    µo  ôc  µy,m µ   ¹ch      h to¸nv M n h to¸nto¸ngi¶m    ôc  chiM 913  T¹m  " øng   cho  ©n  ng s¸ch  Êp  íi  Çn  c d ” (ph danh  ôc  ¹m    a  a  µo  ©n  i  ©n  m t chich ® v c ®è ng s¸ch). 10.M ôc    062  Thu  " kh¸c”. ­ Bæ     sung thªm  Óu  ôc  " Ti m 06  Thu chuyÓn  ån  ngu kinh phÝ   ©n    ng s¸ch  n¨m  ícsang  tr   n¨m sau    ”. ®Ó chi 11.M ôc    086  Vay    u      iÓn     " ®Ó ®Ç tph¸ttr ”,bæ sung    Óu  ôc  c¸cTi m sau: ­ Bæ     sung  thªm  Óu  ôc  " Ti m 04  Vay    Õu  Ýnh  ñ    µnh    tr¸phi Ch i ph ph¸th qua kho  ¹c Nhµ   íc b  n ”. ­ Bæ     sung thªm  Óu  ôc  " Ti m 05  Vay  ©n   µng  µ   íc theo  Önh  ña  Ng h Nh n   l c ChÝnh  ñ”. ph ­Bæ     sung  thªm  Óu  ôc  " Ti m 06  Vay    ü  µing©n  c¸cqu ngo   s¸ch”. ­Bæ     sung  thªm  Óu  ôc  " Ti m 07  Vay    c¸cdoanh  nghiÖp”. ­Bæ     sung  thªm  Óu  ôc  " Ti m 08  Vay   ©n”. tnh ­ Bæ     sung  thªm  Óu  ôc  " Ti m 10  Vay  theo kho¶n  ®iÒu  cña  Ët Ng ©n     3  8  Lu   s¸ch nhµ  íc   n ”. ­Bæ     sung  thªm  Óu  ôc  " Ti m 11  Vay  Þ  êng  th tr chøng  kho¸n”. 12.§æi    ôc    tªnM 122  Chi cho  "  c«ng      éi   µnh  Chi vÒ   t¸cx∙h ” th "   c«ng    ­ t¸cng êi cã    c«ng  c¸ch m¹ng  µ    éi     v x∙ h ”.§æi    µ    Ých  tªnv gi¶ith thªm  éidung    ña  n  chic c¸cTiÓu  ôc  éc M ôc    m thu   122    nh sau: ­TiÓu  ôc  " îcÊp  µng    m 01  Tr   h th¸ng” Ph¶n  c¸c kho¶n    ¸nh    chitheo  nh  ®Þ møc  quy  nh    µng  ®Þ tr¶h th¸ng ®èi víi      c¸c®èi t ng ® îchëng  Õ     î Êp  ®∙ith ng     î     ch ®é tr c u    ê xuyªn theo th¸ng.     ­TiÓu  ôc  " îcÊp  ét  Çn”   m 02  Tr   ml Ph¶n  c¸ckho¶n    ¸nh    chitheo  quy  nh      ét  Çn  i víi õng  i t ®Þ chitr¶m l ®è     t ®è  ­ îng ® îchëng  õng  ¹  Õ     î Êp  ®∙im ét  Çn:trî Êp    Ünh,trî Êp     t lo ich ®é tr c u    l    c truyl    c lÇn  u,  î Êp    ö,trî Êp  ê cóng,tiÒn mai    Ý... ®Ç tr  c b¸o t     c th       t¸ngph ­ §æi    Óu  ôc  " µu,xe,kh¸m  ÷a  Önh” thµnh  ¦u®∙ikh¸ccho    tªnTi m 03  T     ch b   "      th ng  ¬ binh,bÖnh    binh”
  7. 7 Ph¶n ¸nh    c¸c kho¶n    chitheo  Õ     ch ®é quy  nh  Æc   Öt®èi víith ng  ®Þ ® bi       ¬ binh,b Önh    binh,ngêihëng  Ýnh      ch s¸ch nh  ¬ng    th binh:tiÒn tµu xe,kh¸m  ÷a        ch b Önh, phÝ    gi¸m  nh  khoa,trang cÊp  Æc   Öt,thuèc ® Æc   Þ,hç  î ­ ®Þ y      ® bi     tr   tr th ¬ng binh nÆng   dìng t¹ gia®×nh.   an       i ­TiÓu  ôc  " ông  ô    m 04  D c chØnh  ×nh” h Ph¶n  c¸ckho¶n    Ò   Êp    ông  ô  ¸nh    chiv c ph¸td c chØnh  ×nh  ôc  åichøc  h ph h   n¨ng cho  ¬ng  th binh  µ  êi hëng  Ýnh  v ng   ch s¸ch    ¬ng  nh th binh:ch©n        tay gi¶, m ¾t    Ýnh  © m,  gi¶,k d m¸y  î Ýnh,xe    l¾c.. tr  th   l¨n,xe  . ­ §æi    Óu  ôc  "   tªnTi m 05  B¶o  Ó m   tÕ  hi y  cho    i t ng chÝnh  c¸c ®è  î   s¸ch,th  ­ ¬ng  binh,x∙héi  µnh  B¶o  Ó m   tÕ      ”th " hi y  cho    i t ng chÝnh  c¸c®è  î   s¸ch” Ph¶n  c¸c kho¶n    ¸nh    chimua  Îb¶o  Ó m   tÕ cÊp  th   hi y    cho  i t ng ® îch­ ®è  î     ëng  Ýnh  ch s¸ch:ngêicã      c«ng  c¸ch m¹ng,®èi t ng x∙héi, êinghÌo.      î       ng   ­ §æi    Óu  ôc  "   tªn Ti m 06  Sinh  ¹tphÝ   ¹ viªnc¸c tr¹ x∙ héi   µnh  Trî ho   tr           ” th i i "  cÊp  ¹viªnc¸ctr¹x∙héi tr           ” i i Ph¶n  c¸ckho¶n    î Êp  µng  ¸nh    chitr  ch th¸ng,sinh ho¹t.      .cho    i t ng x∙ . c¸c®è  î     héitheo chÕ         ®é quy  nh. ®Þ ­ §æi    Óu  ôc  " tªn Ti m 07  Chi  Ý   ph quy  Ëp  å   ” thµnh  Chi  t m m¶   " c«ng    t¸c nghÜa trangvµ  é   ÖtsÜ”   m li   Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n    Ò   chi v quy  Ëp, cÊt  èc, x©y  é,  t  b  m kh¶o    ×m  s¸t,t kiÕm  µicètliÖtsÜ, th¨m  Õng  é   ÖtsÜ, x©y  ùng  öa  ÷a  Üa  h        vi m li     d s ch ngh trang,   ®µi t ng  Ö m,        ÖtsÜ, chiphÝ   ë ni bia ghitªnli       qu¶n trang..(kh«ng  Ó     Üa    . k c¸cngh trang®∙  îcbè  Ýtrongnguån  èn  u    ©y  ùng  ¬    ®   tr     v ®Ç tx d c b¶n  Ëp  t trung). ­ §æi    Óu  ôc  " öa  ÷a, n©ng  Êp  Üa    tªn Ti m 08  S ch   c ngh trang vµ  i ëng    ®µ t niÖ m ”thµnh  Chi hç  î ¹t®éng    ¬  ë    "   tr   ho c¸cc s nu«idìng th ng      ¬ binh tËp    trung vµ    ®iÒu  ìng lu©n  d  phiªnngêicã      c«ng c¸ch m¹ng,trung t©m    éi       x∙h ” Ph¶n ¸nh    c¸c kho¶n    ña  ©n  chic ng s¸ch nhµ  íc cho    ¬  ë    n  c¸c c s nu«idìng     th ng  ¬ binh tËp    trung,®iÒu  ìng lu©n    d  phiªnngêicã      c«ng  c¸ch m¹ng,c¸c®èi t        ­ îng x∙héitËp        trung bao  å m:    g thanh    Þch  ô  to¸nd v c«ng  éng,vËt tv¨n phßng, c          th«ng    ªnl¹c,chi phÝ   tinli       thuª m ín,mua   ¾ m,  öa  ÷a  ông  ô    ïng,     s s ch d c ®å d   trang thiÕt Þ, ph¬ng tiÖn phôc vô th ng binh, Önh  binh,  b ¬  b  chuyªn m«n   nghiÖp  ô,thuèc y  Õ  µ    v    t v chikh¸ctheo chÕ         ®é quy  nh. ®Þ C¸c kho¶n    ∙  ¹ch  chi ® h to¸n ë  Óu  ôc  cò    Ti m 08  chuyÓn  Ò   ¹ch  vh to¸n ë    TiÓu  ôc  ®∙  îcsöa  æi  ãitrªn. m 07  ®   ® n  ­ §æi    Óu  ôc  " ©y  µ  ×nh  Üa” thµnh  Hç   înhµ        tªn Ti m 09  X nh t ngh   " tr  ë cho ®èi t ng u  ∙i  î   ® ” Ph¶n  ¸nh    c¸c kho¶n    Ò   ç  î µ  , x©y, söa  µ  ×nh  Üa    chiv h tr  nh ë     nh t ngh cho c¸c®èi t ng chÝnh     î   s¸ch u  ∙i: µ  Ñ   ÖtNam     ®   m Vi   b anh  ïng,l∙othµnh  h    c¸ch m¹ng,     th ng  ¬ binh,bÖnh    binh nÆng.   ­TiÓu  ôc  "   µ  Ô,tÕtcho    i t ng chÝnh    m 10  Chi qu l     c¸c®è  î   s¸ch” Ph¶n  c¸ckho¶n    Ò   Òn quµ  µ  Òn ¨n thªm    µy  Ô,tÕtcho  ¸nh    chiv ti   v ti     c¸cng l     c¸c®èi t ng theo chÕ        î     ®é quy  nh. ®Þ ­TiÓu  ôc  "     m 11  Chi s¸ch b¸o c¸n bé    µnh        l∙oth c¸ch m¹ng”   Ph¶n ¸nh kho¶n    Ò   Òn  chiv ti mua   b¸o  ©n  ©n  µng  µy  nh d h ng cho  bé  c¸n  l∙othµnh    c¸ch m¹ng    theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ
  8. 8 ­§æi    Óu  ôc  " Ö   Ý    ”thµnh  Chi cho    tªnTi m 12  L ph chitr¶  "  c«ng    t¸cqu¶n  ý l” Ph¶n      ¸nh c¸ckho¶n    Ò   Ý  chiv ph qu¶n  ýnghiÖp  ô  éc nguån  l  v thu   kinhphÝ     trung  ng  Êp  û  Òn  Ò   a   ¬ng, bao  å m:    n  É u   Óu, giÊy  ê ¬ c u quy v ®Þ ph   g in Ê m bi   t  phôc  ô  v qu¶n  ýc¸c ®èi t ng chÝnh  l      î   s¸ch;mua   ¾ m     ïng      s ®å d v¨n phßng, mua     s ¾ m,  öa  ÷a  á  µis¶n, ®å   ïng  s ch nh t    d qu¶n  ýnghiÖp  ô; héi nghÞ  Ëp  Ên  l  v    t hu nghiÖp  ô;thïlaoc¸n bé,chitr¶trî Êp  ¹ x∙,phêng. v               c t   i ­TiÓu  ôc  " îcÊp  ®∙ihäc  Ëp    m 13  Tr   u    t cho  i t ng chÝnh  ®è  î   s¸ch” Ph¶n ¸nh    c¸c kho¶n    î Êp  Ò   äc  Ëp  chitr c v h t cho  ¬ng  th binh,b Önh    binh,   ngêihëng  Ýnh    ch s¸ch nh  ¬ng    th binh vµ    con  ña  ä, con  ÖtsÜ   c h  li   theo  Õ     ch ®é quy  nh. ®Þ ­TiÓu  ôc  " Òu  Þ,®iÒu  ìng   m 14  §i tr   d” Ph¶n  c¸c kho¶n    ¸nh    chitheo  Õ     êng  iÒu  Þ,®iÒu  ìng ngêicã  ch ®é gi ® tr   d    c«ng  c¸ch m¹ng    (bao  å m   Òn ¨n vµ  Òn thuèc vµ    g ti     ti     chikh¸c). 13. M ôc    125  Chi bæ   "   sung  cho  ©n  ng s¸ch cÊp  íi,® æi    µ      d ”  tªnv bæ sung  thªm    Óu  ôc  c¸cTi m sau: ­ §æi    Óu  ôc  "     tªn Ti m 02  Bæ sung  ã  ôc  ” thµnh  Chi    cm tiªu  " bæ sung  ã  c m ôc    tiªub»ng  ån  èn  ngu v trongníc  ” ­ Bæ     sung  thªm  Óu  ôc  "     Ti m 03  Chi bæ sung  ã  ôc    cm tiªub»ng  èn  v vay  î  n nícngoµi   ”. ­ Bæ     sung thªm  Óu  ôc  "     Ti m 04  Chi bæ sung  ã  ôc    cm tiªub»ng  èn  Ön  v vi trî  kh«ng  µn  ¹ . ho l ” i ­ Bæ     sung thªm  Óu  ôc  " Ti m 05  Chi    bæ sung    ¬ng  ×nh,m ôc    c¸c ch tr   tiªu quèc    µ  ù  ”. giav d ¸n C¸c kho¶n    ∙  ¹ch to¸në  Óu  ôc  cò  îcph©n  Ých  µ  chi® h     Ti m 02  ®   t v chuyÓn  vÒ   ¹ch to¸në    Óu  ôc  ∙  îcbæ   h     c¸cTi m ® ®   sung,söa  æi  ãitrªn.   ® n  14. §æi    ôc    tªn M 126  Chi  õ c¸c kho¶n  ô  ”  µnh  Chi  ç  îquü  " t    ph thu th " h tr  xuÊtkhÈu  µ      v c¸ckho¶n  ô  ”. ph thu 14.1.§æi    Óu  ôc  "   õ quü  ×nh    ” thµnh  Chi quü  ç    tªnTi m 01  Chi t   b æn gi¸  "  h trî ÊtkhÈu”.  xu   14.2.Bæ     sung  thªm    Óu  ôc  c¸cTi m sau: ­Bæ     sung  thªm  Óu  ôc  "   õnguån  ô        íc Ti m 04  Chi t   ph thu gi¸b¸n n ”. ­ Bæ     sung  thªm  Óu  ôc  "   õ nguån  ô      Æt   µng  ùa  Ti m 08  Chi t   ph thu gi¸m h nh (PVC)”. 15.M ôc    127  Chi viÖn  î. "  tr” 15.1.§æi      Óu  ôc    tªnc¸cTi m sau: ­§æi    Óu  ôc  " µo  ”thµnh  Chi ®µo  ¹ohäc    tªnTi m 01  L (C)   "  t  sinhLµo  ”.   (C) ­ §æi    Óu  ôc  "   tªn Ti m 02  C¨m   chia (K)   µnh  Chi  o  ¹o häc  pu    ” th " ®µ t   sinh  C¨m   chia(K) pu    ”. 15.2.Bæ     sung  thªm    Óu  ôc  c¸cTi m sau: ­Bæ     sung  thªm  Óu  ôc  "   ç  î îp t¸cLµo  ”. Ti m 03  Chi h tr      h (C) ­Bæ     sung  thªm  Óu  ôc  "   ç  î îp t¸cC¨m   chia(K) Ti m 04  Chi h tr      h pu    ”.
  9. 9 ­Bæ     sung  thªm  Óu  ôc  "   ù    Ön  î µo  ”. Ti m 05  Chi d ¸n vi tr  L (C) ­Bæ     sung  thªm  Óu  ôc  "   ù    Ön  î Ti m 06  Chi d ¸n vi tr  C¨m   chia(K) pu    ”. C¸c  kho¶n    ∙  ¹ch to¸në  Óu  ôc  cò  îcph©n  Ých  µ  chi® h     Ti m 01  ®   t v chuyÓn  vÒ   ¹ch  h to¸n ë    Óu  ôc    c¸c Ti m (01,03 vµ    05)  µ    v c¸c kho¶n    ∙  ¹ch  chi® h to¸n ë    TiÓu  ôc   cò  îc ph©n   Ých  µ  m 02  ®   t v chuyÓn  Ò   ¹ch  vh to¸n ë     c¸c  Óu  ôc   Ti m (02,04vµ    ∙  îcbæ     06) ® ®   sung,söa  æi  ãitrªn.   ® n  16.M ôc    133  Chi nép  ©n  "  ng s¸ch cÊp  ”   trªn Bæ   sung  thªm  Óu  ôc  "   ép  ©n  Ti m 01  Chi n ng s¸ch cÊp  ” ®Ó   ¹ch      trªn  h to¸n c¸ckho¶n    ña  ©n    chic ng s¸ch cÊp  íi ép    ©n    d  n tr¶ng s¸ch cÊp    Ò       trªnv c¸ckho¶n  thu cña  ©n    ng s¸ch cÊp    îchëng.   trªn®   Ng ©n s¸ch cÊp  íi   ©n    d   ng tr¶ s¸ch cÊp        trªnc¸c kho¶n  ¹m  t øng  kh«ng  ¹ch h  to¸në  ôc  µy,m µ   ¹ch to¸ngi¶m     M n h   thu vay  ©n  ng s¸ch cÊp    ôc    trªnM 809  Vay  " ng©n  s¸ch  Êp  ”  Çn  c trªn (ph danh  ôc   ¹m  m t thu  a  a  µo  ©n  i  ©n   ch ® v c ®è ng s¸ch). 17.M ôc    134  Chi kh¸c "  ”. 17.1.§æi    Óu  ôc  " ëng    tªn Ti m 06  Th cho  êi cã  ng   c«ng  ph¸thiÖn, tè gi¸c        c¸c hµnh      ¹m    vi,viph ph¸p  Ët  µnh  Chi th ng  µ    Ý  ö  ýc¸c hµnh    lu ” th "   ë v chiph x l     vi, viph¹m    Ëtcña    ô  ö  ýkh«ng  ã      ph¸tlu   c¸cv x l   c thu hoÆc     thu kh«ng    ”. ®ñ chi 17.2.Bæ     sung thªm  Óu  ôc  " Ti m 07  Chi chuyÓn  ån  ngu kinh  Ý   ©n   ph ng s¸ch n¨m  ícsang    tr   n¨m sau    ”. ®Ó chi 18.M ôc    135  Tr¶    Òn vay  " l∙ti   i trongníc   ”. ­    Bæ sung thªm  Óu  ôc   " Ti m 10  theo kho¶n    iÒu  cña  Ët  ©n   3, ® 8  Lu Ng s¸ch nhµ  íc   n ”. ­Bæ     sung  thªm  Óu  ôc  " Ti m 11  Vay  Þ  êng  th tr chøng  kho¸n”. 19. M ôc    141  Hç   î èn  " tr  v cho    c¸c doanh nghiÖp  µ   íc     Nh n ”,bæ sung thªm  c¸cTiÓu  ôc    m sau: ­Bæ     sung  thªm  Óu  ôc  " ç  î   ÊttÝn  ông”. Ti m 04  H tr  i l∙su   d ­Bæ     sung  thªm  Óu  ôc  " Êp  èn  ç  î   Êtsau  u  ”. Ti m 05  C v h tr  i l∙su   ®Ç t 20.M ôc    149  Chi phÝ  "  kh¸c”. Bæ  sung thªm  Óu  ôc   " Ti m 10  Chi  Ý   Èm   nh   ù    ÕtkÕ   ü  ph th ®Þ d ¸n,thi   k thuËt,  tæng  ù    µ  Õt to¸n d to¸nv quy   ”. 21.M ôc    153  Hç  î   ü”,® æi  µ    " tr  qu   c¸c v bæ sung  thªm    Óu  ôc  c¸cTi m sau: 21.1.§æi    Óu  ôc  " ü   ç  î u    èc  ” thµnh  C Êp  èn    tªnTi m 01  Qu h tr ®Ç tqu gia   " v ®iÒu  Ö  ü  ç  î   iÓn l qu h tr  ph¸ttr ”. 21.2.Bæ     sung  thªm    Óu  ôc  c¸cTi m sau: ­ Bæ     sung  thªm  Óu  ôc  " Êp  ï chªnh  Öch    Êt quü  ç  î Ti m 03  C b  l l∙su   i h tr  ph¸t   tr Ón i ”. ­ Bæ     sung thªm  Óu  ôc  " Êp   ç  îl∙ suÊt sau  u    ü  ç  î Ti m 04  C h tr   i   ®Ç t qu h tr  ph¸ttr Ón   i ”. ­Bæ     sung  thªm  Óu  ôc  " Êp    Ti m 05  C bæ sung  ü  qu b¶o    ü  ç  î l∙nhqu h tr  ph¸t   tr Ón i ”.
  10. 10 ­ Bæ     sung thªm  Óu  ôc  " Êp     Ti m 06  C bæ sung  ü  ñiro  ü  ç  î qu r   qu h tr  ph¸t   tr Ón i ”. ­ Bæ     sung  thªm  Óu  ôc  " Êp  ç  î Ti m 07  C h tr  kinh phÝ  ¹t®éng  ü  ç  î   ho   qu h tr  ph¸ttr Ón   i ”. ­Bæ     sung  thªm  Óu  ôc  " ç  î Ti m 08  H tr  kh¸cquü  ç  î   iÓn   h tr  ph¸ttr ”. 22.M ôc    158  Tr¶  îgèc  " n  vay  u      iÓn   ®Ç tph¸ttr ” ­    Bæ sung thªm  Óu  ôc   " Ti m 10  theo kho¶n    iÒu  cña  Ët  ©n   3, ® 8  Lu Ng s¸ch nhµ  íc   n ”. ­Bæ     sung  thªm  Óu  ôc  " Ti m 11  Vay  Þ  êng  th tr chøng  kho¸n”. 23. §æi  sè  Óu  ôc  trong tÊtc¶    ôc    ôc    ña  ôc     m∙  Ti m 15      c¸c M thu,M chic M lôcng©n    s¸ch nhµ  íchiÖn  µnh  µ  Óu  ôc  thuéc M ôc    ôc        n  h v Ti m 15    thu,M chibæ sung thªm  ¹ Th«ng   µy  µnh  sè  Óu  ôc  vµ  Óu  ôc  chØ  îc ti   tn th m∙  Ti m 99  Ti m 99  ®  h¹ch to¸n c¸c néi dung      éc  ôc   ,  ng  a  îc quy  nh         thu,chi thu M ®ã nh ch ®   ®Þ tªn TiÓu  ôc  ô  Ó. m c th D. M ô c  t¹ m thu, ¹ m c hi c h a ® a v µ o    t c © n  ® è i n g © n  s¸ch n h µ  n í c: 1.Bæ     sung  thªm  ôc  M 808  Vay  ü  Ých  ütr¶nî " qu t lu     ”. 2.Bæ     sung  thªm  ôc  M 809  Vay  ©n  " ng s¸ch cÊp  ”.   trªn 3.§æi    ôc    tªnM 902  T¹m  " øng  ©y  ùng  ¬  xd c b¶n qua  Ö   èng  u    h th ®Ç tph¸t   tr Ón   µnh  T¹m  i ”th " øng  èn  ©y  ùng  ¬  vxd c b¶n qua kho  ¹c Nhµ   íc b  n ”. 4.Bæ     sung  thªm  ôc  M 908  T¹m  " øng      îcho  ü  Ých  ütr¶nî chitr¶n   qu t lu     ”. 5.Bæ     sung  thªm  ôc  M 913  T¹m  " øng  cho  ©n  ng s¸ch cÊp  íi.   d” Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ 1/1/2000.C¸c  t c hi l     t    kho¶n      ña  thu,chi c ng©n  s¸ch nhµ  íc tõ ngµy    n    1/1/2000 theo  ¬ng, Lo¹i, Ch    Kho¶n, M ôc  µ  Óu    v Ti m ôc   Ön  µnh  îc ph©n  Ých  µ  hi h ®  t v chuyÓn  Ò   ¹ch  vh to¸n theo  ¬ng, Lo¹i    Ch   , Kho¶n, M ôc  µ  Óu  ôc  ∙  îc bæ     v Ti m ®®  sung, söa  æi  ¹    ® ti Th«ng   µy. Nh÷ng  tn   quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Th«ng   µy  u     á.Trong    ×nh thùc hiÖn, tn ®Ò b∙ib   qu¸ tr       n Õu  ã  ×  íng m ¾ c     Þ    n  Þ  ã  cgv   ®Ò ngh c¸c ®¬ v c c«ng    öivÒ   é   µi chÝnh  v¨n g   B T   ®Ó  nghiªncøu  µ  öa  æi  Þp  êi   vs ® k th .
Đồng bộ tài khoản