Thông tư 67/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
45
lượt xem
1
download

Thông tư 67/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 67/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 67/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  67/2001/TT­B T C  n g µ y   BT S 22 th¸ng 08 n¨ m  2001 H í ng d É n  s ö a ® æ i, B æ  su n g  h Ö   è ng m ô c   ô c N S N N th l C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 12/2001/N§­   µy  CP ng 27/3/2001  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   Öc  chøc  ¹  ét  è  ¬  vi tæ  lim s c quan  chuyªn  m«n   éc  û   thu U ban  ©n  ©n   nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  µ  û     ph tr       v U ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn, thÞ  nh d qu     x∙,thµnh  è  ùcthuéc tØnh;   ph tr     Bé   µi chÝnh  íng  Én  öa  æi, bæ   T  h d s®   sung  ét  è  ¬ng  ña  ôc  ôc m s Ch cM l  ng©n s¸ch nhµ  íchiÖn  µnh      n  h nh sau: 1/§èivíiCh ¬ng       B: ­Bá  ¬ng    Ch 085B  û  “U ban  èc    ©n  è  µ  Õ   ¹ch ho¸ gia®×nh”; qu giad s v k ho       ­ §æi    ¬ng    tªn Ch 086B  û  “U ban b¶o  Ö   µ  v v ch¨m  ãc  Îem”  µnh  û  s tr  th “U ban  ©n  è,gia®×nh  µ  Î d s    v tr  em”. 2/§èivíiCh ¬ng       C: § Ó   ¶m   ® b¶o qu¶n  ý h¹ch  l  to¸n vµ  Ën  Ön    thu ti cho  c«ng      äc    t¸ctinh ho¸ thèng  Êt  nh trong ngµnh  µichÝnh, trªnc¬  ë  Õt  nh  µnh  Ëp    ¬    t      s quy ®Þ th l c¸c c quan  chuyªn  m«n   éc  û   thu U ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn,  Þ    µnh  è  nh d qu   th x∙,th ph trùcthuéc tØnh  ña  û       c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng;   ph tr         Bé  µichÝnh  û  Òn  T  u quy cho  ë  µichÝnh   Ët    ST  ­V gi¸quy  nh  ¹m∙  è  ¬ng  ®Þ l   s Ch i C cho    ¬  c¸c c quan  chuyªn m«n   ùc thuéc  û   tr   U ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn,  nh d qu   thÞ    µnh  è  ùc thuéc  x∙,th ph tr   tØnh kh«ng  îtqu¸  è îng  v  s l phßng  quy  nh  ¹ ®Þ ti   ®iÓ m   ®iÒu  NghÞ   nh  è  3  1  ®Þ s 12/2001/N§­   µy  CP ng 27/3/2001  ña  Ýnh  c Ch phñ    vµo  sè  ¬ng    ∙  c¨n cø  m∙  Ch C ® ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 280  TC/Q§/ NSNN   µy  ng 15/4/1997 vµ      c¸c Th«ng     tbæ sung,söa  æi  ã  ªnquan  ña  é     ® c li   cB Tµi chÝnh, theo      nguyªn  ¾c  Êy  sè  ¬ng    ínnhÊt  ña  t l m∙  Ch Cl  c c¸c  ¬ c quan  chuyªn  m«n   ò  ∙    Ëp    c ® s¸tnh ®Ó quy  nh  ®Þ cho  ¬  c quan  chuyªn  m«n   íi ® îc m    thµnh  Ëp. l V Ý   ô:    Ëp  d S¸t nh phßng  Õ   ¹ch  K ho huyÖn   ã  sè  ¬ng  c m∙  Ch 013C   íi v  phßng  µi chÝnh  Ön  ã  sè  ¬ng  T  huy c m∙  Ch 018C  µnh  th phßng  µi chÝnh    Õ   T  ­K ho¹ch  ×  Êy m∙  è  ¬ng  th l   s Ch 018C    ®Ó quy  nh  ®Þ cho phßng  µi chÝnh    Õ   T  ­K ho¹ch. ­  êng  îp  µnh  Ëp  ¬  Tr h th l c quan  chuyªn  m«n   íi,kh«ng    ¬  ë    m  trªn c s s¸t nhËp,  c¸c  ¬  c quan chuyªn m«n   ò, khi ® Æt   sè  ¬ng    c    m∙  Ch C cho  ¬  c quan  chuyªn m«n  íiSë  µichÝnh    Ët    öic«ng    Ò   é  µichÝnh    é     m  T  ­ V gi¸g   v¨n v B T   ®Ó B Tµi chÝnh    quy  nh  sè  µ  ã  íng  Én  ®Þ m∙  v c h d chung  i  íi®¬n  Þ  íi thµnh  ®è v   vm  lËp trªntoµn  èc.    qu ­  ÷ng  ¬  Nh c quan chuyªn m«n   éc  û   thu U ban  ©n  ©n  Ën,  Ön, nh d qu huy   thÞ    µnh  è  éc tØnh  ∙  îcquy  nh  ¹ c¸cLuËt,Ph¸p  Önh  Én  ÷ x∙,th ph thu   ®®   ®Þ ti       l v gi   nguyªn tæ    chøc,tªngäivµ  sè  ¬ng            m∙  Ch C nh quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h 3/ Chi qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   tÕ    a   µn  õ trung t©m  Ën, huyÖn,    l  n   y  trªn®Þ b t     qu     thÞ    µnh  è   éc  x∙,th ph thu tØnh  íc ®©y   ang  ¹ch  tr   ® h to¸n Ch ¬ng    023B,    nay
  2. 2 chuyÓn  Ö m   ô  µy  Ò   û   nhi v n v U ban  ©n  ©n  ïng cÊp  ¹ch to¸nCh ¬ng  nh d c  h   005C   “V¨nphßng    UBND”. Th«ng   µy  t n thay thÕ    Th«ng   è  t s 58/2001/TT­ BTC   µy  ng 11/7/2001  ña  c Bé   µi chÝnh  Ò   Öc  íng  Én  öa  æi, bæ   T  v vi h d s®   sung  Ö   èng  ôc  ôc ng©n   h th M l  s¸ch nhµ  ícvµ  ã  Öu  ùcthihµnh  õ 1/1/2001.C¸c    n   c hi l     t    quy  nh  µ  íng dÉn  ®Þ vh   tr c®©y    íi í  tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b C¸c kho¶n      ©n  thu,ching s¸ch  µ  íc ph¸tsinh  õ ngµy  nh n     t  1/1/2001  n   ®Õ ngµy  Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  ∙  ¹ch  t c hi l     ®h to¸n theo  ¬ng    Ch B,C    quy ®Þnh  ña  ôc  ôcNSNN   Ön  µnh  îc®iÒu  cM l  hi h ®  chØnh  Ò   ¹ch    µ  Õt  vh to¸nv quy to¸n ë     c¸c  ¬ng  Ch B,C quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   nµy  µ  íng  Én  ña  ë   µi t vh d c S T  chÝnh   Ët      ­V gi¸c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng.   ph tr       Së   µi chÝnh    Ët      T  ­ V gi¸c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng, c¸c c¬    ph tr          quan  chuyªn m«n  ã  ªnquan,Tæng  ôc  Õ   µ    c li     c Thu v Kho  ¹c nhµ  íctrung ¬ng  b  n    cã tr¸chnhiÖ m   íng dÉn    n  Þ  ùcthuéc thùc hiÖn  ¹ch    µ  Õt    h  c¸c ®¬ v tr       h to¸nv quy to¸n sè        thu,chi NSNN   theo  íng  Én  ¹  h d ti Th«ng    µy. Trong  tn   qu¸  ×nh  ùc tr th   hiÖn, n Õu  ã  ×  íng m ¾ c     Þ    a   ¬ng  ã    cgv   ®Ò ngh c¸c ®Þ ph c c«ng  göivÒ   é  v¨n    B TµichÝnh      ®Ó nghiªncøu  µ  íng dÉn  Õp.   vh   ti
Đồng bộ tài khoản