intTypePromotion=1

Thông tư 67/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
130
lượt xem
3
download

Thông tư 67/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 67/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho Ban quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 67/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi h Ý n h  S è  67/2003/TT­B T C  n g µ y  11 th¸ng 7 n¨ m  2003 H í ng  B t  c d É n  c ¬  c h Õ  t µi c h Ý n h  ¸p d ô n g  c h o  B a n  q u ¶ n   ý c hî, o a n h  n g hi Ö p    l  d kinh d o a n h   hai th¸c  µ  q u ¶ n  lý c hî k v C¨n  vµo  cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 02/2003/N§­   µy  CP ng 14/01/2003 cña  Ýnh  ñ     Ch ph vÒ     iÓnvµ  ph¸ttr   qu¶n  ýchî; l  § Ó   ãp  Çn    êng  g ph t¨ngc c«ng      iÓnvµ  t¸cph¸ttr   qu¶n  ýchî,Bé  µichÝnh   l    T   híng dÉn  ¬  Õ   µichÝnh    ông    c ch t   ¸p d cho Ban qu¶n  ýchî,doanh  l    nghiÖp kinh  doanh  khaith¸cvµ      qu¶n  ýchînh  l     sau: A. Q ui ® Þ n h  c h u n g:    1. Th«ng   µy  îc¸p dông    tn ®     cho  Ban qu¶n  ýchîvµ  l     doanh  nghiÖp  kinh     doanh  khaith¸cvµ      qu¶n  ýchî ®èi  íic¸c lo¹  î ® îc qui ®Þnh  ¹  l    v    i       ch tikho¶n    2, §iÒu  NghÞ   nh  è  1  ®Þ s 02/2003/N§­   µy  CP ng 14/01/2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v ph¸ttr Ón vµ    i   qu¶n  ýchî;kh«ng    ông  i víi   ¹ siªuthÞ,trung t©m  ­ l    ¸p d ®è     lo i     c¸c     th ¬ng  ¹i,trung t©m   m    giao dÞch    mua   hµng    b¸n  ho¸ (bao  å m   siªuthÞ,trung g c¶        t©m  ¬ng  ¹icã  èn  u    ícngoµi). th m   v ®Ç tn     2. Ban    qu¶n  ýchîcña  îlo¹ 1,lo¹ 2  µ  ¹  quy  nh  ¹ NghÞ   nh   l    ch   i   i v lo i     3  ®Þ ti   ®Þ sè 02/2003/N§­   µy  CP ng 14/01/2003  ña  Ýnh  ñ  µ®¬n  Þ  ù  c Ch ph l   v s nghiÖp  ã c thu,tù b¶o  ¶m   µn  é      Ý  ¹t®éng. §èivíi îlo¹ 1  µ  ¹ 2, Ban      ® to b c¸cchiph ho           i v lo i   ch     qu¶n  ýchî ® îc ¸p  ông  ¬  Õ   µichÝnh  l      d c ch t   theo    nh  ¹  qui ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/01/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ     µichÝnh  i c Ch ph v ch ®é t   ®è   víi®¬n  Þ  ù    v s nghiÖp  ã    µ      c thu v c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  ã  ªnquan.§èivíichî h  c li          lo¹    i Ban  3, qu¶n  ýchîho¹t®éng    n  Þ  ù  l      nh ®¬ v s nghiÖp  ã    éidung    c thu;n   thu, chi,  qu¶n  ývµ  ö  ông    l  s d c¸ckho¶n      thu,chitheo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t  i tn 3. Doanh  nghiÖp kinh doanh khai th¸c vµ      qu¶n  ý chî lµ ®¬n   Þ   ¹t l      v ho   ®éng kinh doanh    khaith¸cvµ      qu¶n  ýchî® îcthµnh  Ëp,®¨ng  ý  l      l  k kinh doanh    vµ  ¹t®éng  ho   kinh doanh    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h   B. Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó : I.  C¸c k h o ¶ n  thu t õ h o ¹t  é n g  ch î: ®   Ban qu¶n  ýchî,doanh  l    nghiÖp  kinh doanh    khaith¸cvµ      qu¶n  ýchî  îc l    ®   thu c¸ckho¶n     sau: 1.Thu  Ò     v cho thuª, ö  ông  iÓ m    d s ® kinh doanh  ¹ chî;cung  Êp  Þch  ô,   t    i cd v  hµng    ho¸:
  2. 2 ­Thu  Òn thuª, ö  ông  iÓ m     ti    d s ® kinhdoanh  ¹ chîtheo hîp ®ång  ö  ông,   t    i    sd   thuª®iÓ m     kinh doanh;   ­ Thu  õviÖc    t  cung  Êp    Þch  ô  èc  Õp  µng    c c¸cd vb x h ho¸,kho     u  ÷ b∙i®Ó l gi   hµng    Þch  ô  ho¸,d v b¶o  Ö   v theo hîp ®ång  ô  Ó  µ    Þch  ô     c th v c¸cd v kh¸c;    ­ Thu  kh¸c:Thu  îctrÝch ®Ó   ¹ theo  îp ®ång  û  Ö m       Ý,   ®    l i h  u nhi thu (thuph   thu  Òn  iÖn, níc vµ    ti ®     c¸c kho¶n  ã  ªnquan  n   ¹t®éng  c li   ®Õ ho   kinh doanh  ¹    ti chî…);thu tiÒn ph¹t, Òn båith ng  îp ®ång(nÕu  ã) ®èi víic¸c tæ        ti     ê h   c         chøc,c¸    nh©n  tham    gia kinh doanh  ¹  î do    ¹m    t i   vi ph ch c¸c quy  nh  ®Þ trong  îp  ng  h ®å kinh  Õ  ý  Õt  íiBan  t k k v  qu¶n  ý chî,doanh  l    nghiÖp  kinh doanh khai th¸c vµ      qu¶n  ýchî. l    2. C¸c  ¹  Ý     lo iph theo quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  Ý   µ  Ö  Ý   µy    l Ph v l ph ng 28 th¸ng8    n¨m 2001,bao  å m:    g ­PhÝ   î;   ch   ­PhÝ     tr«nggi÷xe;    ­PhÝ   Ö     v sinh; Møc      ¹  Ý  thu c¸c lo iph nªu    éc thÈm  Òn  Õt  nh  ña  trªnthu   quy quy ®Þ c H§ND   tØnh, thµnh  è   ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ theo  íng  Én  h d chung  ña  é   µi c B T  chÝnh.  ­  Ý   Ph phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y:Møc   µ    v c¸ch thøc qu¶n  ý thu  ép  l  n theo  quy  nh  ña  é  µichÝnh. ®Þ c BT  ViÖc qu¶n  ý,sö  ông    l  d c¸c kho¶n  Ý   ph nªu    trªnph¶ithùc hiÖn      theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ   Ý, lÖ  Ý, cô  Ó:     ph   ph   th +  èi víichî do  µ   íc ®Ç u    x©y  ùng, c¸c  §       Nh n   t d   kho¶n  Ý   ph nªu    µ trªn l   kho¶n  thu  ña  ©n   c Ng s¸ch  µ   íc, Ban  Nh n   qu¶n  ý chî, doanh  l    nghiÖp  kinh   doanh  khaith¸cvµ      qu¶n  ýchî® îctrÝch l¹ m ét  Çn  õ sè  Òn phÝ     îc l         i ph t   ti   thu ®   ®Ó  trang tr¶i   Ý       ph cho  Öc  phÝ. Ph Çn  Òn  Ý   Ých ®Ó   ¹ nµy    chi vi thu    ti ph tr   li  do cÊp  ã  Èm   Òn  Õt  nh  c th quy quy ®Þ theo  íng  Én  ¹  h d ti Th«ng   è  t s 63/2002/TT­ BTC   µy  ng 24/7/2002  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  ùc  Ön    c BT  h d th hi c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p  ËtvÒ   Ý   µ  Ö  Ý. Ban  lu   ph v l ph   qu¶n  ýchî,doanh  l    nghiÖp qu¶n  ývµ  l   khai   th¸c chî cã      tr¸ch nhiÖm   khai,nép  µ  Õt    kª    v quy to¸n sè  Òn  Ý     ti ph cßn  ¹  µo  li v ng©n  s¸ch nhµ  íc.   n  +  èivíi îkh«ng  Nhµ   íc®Ç u    ©y  ùng  §     ch do  n  tx d hoÆc   Nhµ   íc®Ç u    do  n  t nhng  ∙  ® chuyÓn  giao cho Ban qu¶n  ý chî hoÆc   l    doanh  nghiÖp    ®Ó kinh   doanh  khaith¸cvµ      qu¶n  ýchî th×    ¹  Ý   l    c¸c lo iph quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng    µy  µ tn l   phÝ  kh«ng  éc  ©n   thu Ng s¸ch  µ   íc.Ban  Nh n   qu¶n  ý chî,doanh  l    nghiÖp kinh  doanh  khai th¸c vµ      qu¶n  ý chî cã  l     nghÜa  ô  ép  Õ  v n thu theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët®èi  íisè  Ý   ® îc vµ  ã  Òn  lu   v   ph thu    c quy qu¶n  ý,sö  ông  è  Òn  Ý   l  d s ti ph sau    ∙  ép  Õ. khi® n thu   II. u ¶ n  lý, ö  d ô n g    Q  s c¸c k h o ¶ n  thu, chi ë  ch î: 1.Ban    qu¶n  ýchî: l  1.1.Ban    qu¶n  ýchî® îcsö  ông    l      d c¸ckho¶n    t¹ M ôc   thu nªu  i   ITh«ng   µy  tn ®Ó     chicho    éidung  c¸cn   sau: 
  3. 3 a.§èivíi îlo¹ 1  µ  ¹ 2:         i v lo     ch   i ­Chi hoµn    èn  u    ©y  ùng  î.    tr¶v ®Ç tx d ch ­ Chi cho  êilao ®éng: Chi tiÒn l ng, tiÒn c«ng,tiÒn ¨n ca,c¸c kho¶n     ng         ¬              phô  Êp ¬ng, c¸c kho¶n  Ých  c l    tr b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ, kinh  Ý  hi x∙ h   hi y    ph c«ng  oµn  ® theo qui®Þnh.      ­ Chi qu¶n  ýhµnh  Ýnh: V Ët        l  ch   t v¨n phßng, ®iÖn, níc,th«ng    ªnl¹c,      tinli     häp  µn, héinghÞ  b    tæng  Õt,söa  ÷a  êng  k  ch th xuyªn c¬  ë  Ët chÊt:nhµ  öa,   sv    c  m¸y  ãc  ÕtbÞ... m thi   ­Chi cho    ¹t®éng  chøc    Ó  ho¹t®éng       c¸cho   tæ  thu (k c¶    thu theo hîp ®ång     uû  Ö m  nhi thu); ­ Chi cho  ¹t®éng     ho   cung  øng  Þch  ô  Ó  chinép  Õ, trÝch khÊu  d v (k c¶    thu     hao  µis¶n  è  nh), t  c ®Þ ­Chi kh¸c.      Ban qu¶n  ýchî® îcthùc hiÖn  Õ     µichÝnh    ông  l        ch ®é t   ¸p d cho  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  ã    c thu quy  nh  ¹ Th«ng   è  ®Þ t  i ts 25/2002/TT­ BTC   µy  ng 21/03/2002 cña    Bé  Tµi chÝnh  híng dÉn  thùc hiÖn  NghÞ  ®Þnh  10/2002/N§­  ngµy  CP 16/01/2002 cña  Ýnh  ñ  µ        Ch ph v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  ña  é  µichÝnh. h  c BT    b.§èivíi îlo¹ 3:         i  ch   ­Chi hoµn    èn  u    ©y  ùng  î;    tr¶v ®Ç tx d ch ­Chi tiÒn c«ng       cho  êilao®éng; ng     ­ Chi qu¶n  ýhµnh  Ýnh: V Ët        l  ch   t v¨n phßng, ®iÖn, níc,th«ng    ªnl¹c,      tinli     söa  ÷a  êng  ch th xuyªn c¬  ë  ËtchÊt:nhµ  öa,m¸y  ãc  ÕtbÞ...   sv    c  m thi   ­Chi cho    ¹t®éng  chøc    Ó  ho¹t®éng       c¸cho   tæ  thu (k c¶    thu theo hîp ®ång     uû  Ö m  nhi thu); ­ Chi cho  ¹t®éng     ho   cung  øng  Þch  ô  Ó  chinép  Õ, trÝch khÊu  d v (k c¶    thu     hao  µis¶n  è  nh); t  c ®Þ ­Chi kh¸c.    Ban qu¶n  ýchî® îcsö  ông  è          l      d s thu ®Ó chic¸ckho¶n  theo quy  nh, sè    ®Þ   thu cßn  ¹  ép  ©n  li n ng s¸ch  µ  íc theo  nh n   quy  nh  ©n  Êp  ®Þ ph c qu¶n  ý ng©n   l  s¸ch hiÖn  µnh.   h   1.2.Qu¶n  ý,sö  ông,quyÕt        l  d   to¸nc¸c kho¶n      ¹t®éng  ña    thu,chiho   c ban qu¶n  ýchî: l    ­ Hµng    n¨m, Ban  qu¶n  ýchî x©y  ùng  ù  l    d d to¸n,lËp    b¸o  quyÕt    c¸o  to¸n thu,chi kinh  Ý   ¹t®éng  ×nh  ¬     ph ho   tr c quan  ã  Èm   Òn  c th quy phª  Öt  duy theo  ph©n  Êp  c qu¶n  ý chî qui ®Þnh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  l      ti §i 15  ®Þ s 02/2003/N§­   CP ngµy 14/01/2003 cña  Ýnh  ñ  Ò     iÓnvµ    Ch ph v ph¸ttr   qu¶n  ýchî. l    ­ Ban qu¶n  ý chî thùc  Ön  l    hi c«ng    Õ   t¸c k to¸n,thèng  vµ    kª  b¸o  c¸o  µi t  chÝnh  theo  quy  nh  ña  µ   ícvÒ   Õ     Õ   ®Þ c Nh n   ch ®é k to¸n,thèng      ông      kª ¸p d cho c¸c®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù    vh ch s nghiÖp.  2.Doanh    nghiÖp  kinhdoanh    khaith¸cvµ      qu¶n  ýchî: l  ­ Doanh    nghiÖp kinh doanh    khaith¸cvµ      qu¶n  ýchî ® îc thu    l       c¸c kho¶n  thu nªu  ¹ M ôc   ña    t  i Ic Th«ng   µy. tn  
  4. 4 ­ Doanh    nghiÖp kinh doanh    khaith¸cvµ      qu¶n  ýchî ph¶ix©y  ùng  Õ   l      d k ho¹ch  kinh doanh  µ  ¬ng    µichÝnh    v ph ¸n t   cho  ¹t®éng  ña  ×nh.  Öc  ©y  ho   cm Vi x dùng  ¬ng    µichÝnh  ùa    ¬  ë    ph ¸n t   d trªnc s c¸ckho¶n      ö  ông    thu ®Ó s d chicho    c¸c m ôc  ch    µn    èn  u    ©y  ùng  î,c¸c chiphÝ   Çn  Õtcho  ®Ý nh ho tr¶v ®Ç t x d ch       c thi   ho¹t®éng  ña    c doanh  nghiÖp.  ­ Tuú  éc vµo  ¹  ×nh  chøc    thu   lo ih tæ  (doanh nghiªp,hîp t¸cx∙,c«ng            tycæ phÇn)  µ  v quy    ¹t®éng  ña    ¹  î,doanh  m« ho   c c¸c lo i   ch nghiÖp  kinh doanh    khai  th¸cvµ    qu¶n  ýchî ® îc ¸p  ông    l      d c¸c quy  nh  Ön  µnh  ï hîp  íim çi  ¹  ®Þ hi h ph   v   lo i h×nh    chøc  ®Ó tæ  c«ng    Õ   t¸ck to¸n,thèng      kª,qu¶n  ývµ  ö  ông    l  s d c¸c kho¶n  thu,chili       ªnquan  n   ¹t®éng  ®Õ ho   kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp.   ­ Doanh    nghiÖp  kinh doanh    khaith¸cvµ      qu¶n  ýchîph¶ithùc hiÖn  Õ   l        ch ®é   Õt  quy to¸n vµ    b¸o  c¸o  µichÝnh  t  doanh nghiÖp theo    c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p  luËt.  III.Tr¸ch n hi Ö m   ñ a B a n   u ¶ n  lý  hî, d o a n h  n g hi Ö p     c q c   kinh  o a n h  k hai  d th¸c v µ  q u ¶ n  lý chî ® è i víi ¬  q u a n    c t µi ch Ý n h, thu Õ  ® Þ a  p h ¬ n g   µ  c¸c t æ  c h ø c c¸ n h © n   v kinh  o a n h  trong c hî: d   1. §èi víic¬        quan  µichÝnh: C¨n  vµo    t    cø  c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p  ËthiÖn  lu   hµnh  µ    íng  Én  ña  ¬  v c¸c h d c c quan  µichÝnh  a   ¬ng, Ban  t  ®Þ ph   qu¶n  ý chî, l    doanh nghiÖp  kinhdoanh    khaith¸cvµ      qu¶n  ýchîcã  l     tr¸chnhiÖ m:   ­ Thu      c¸ckho¶n    Òn thuª,sö  ông  iÓ m   nh ti    d ® kinh doanh  ¹ chî®Ó   µn    ti     ho tr¶vèn  u    õ Ng ©n     ®Ç t t   s¸ch nhµ  íc,c¸c kho¶n  ç  î Ýn  ông  µ      n   h tr td v c¸c kho¶n  vèn vay  Ýn  ông  td cho  u    ©y  ùng  íi,   ¹osöa  ÷a  î(nÕu  ã). ®Ç tx d m   t  c¶i ch ch   c  ­ Thùc  Ön    hi c«ng    t¸cqu¶n  ýtµichÝnh  l    theo  quy  nh  ¹ Th«ng   µy  µ  ®Þ t  i tn v c¸chíng dÉn  ña  ¬      c c quan  µichÝnh  a  ¬ng. t  ®Þ ph   2. §èivíi ¬        quan  Õ: Ban  c thu   qu¶n  ýchî,Doanh  l    nghiÖp  kinh doanh    khai   th¸cvµ    qu¶n  ýchîcã  l     tr¸chnhiÖ m:   ­ §¨ng  ý, kª    k   khainép  Õ  µ      thu v c¸c kho¶n ph¶i nép    kh¸c (nÕu  ã) theo    c  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.     ­ Hîp    íic¬    t¸cv   quan  Õ  thu trong viÖc  chøc        tæ  thu c¸c kho¶n      ¬  thu trªnc së    îp ®ång  û  Ö m    îcký  ÷a haibªn. c¸ch   u nhi thu ®   gi       3.§èivíi   chøc,c¸nh©n        tæ  c¸c    kinhdoanh  ¹ chî:   t    i ­ Trªn  ¬  ë    c s c¸c quy  nh   ®Þ ph¸p  Ët,Ban  lu   qu¶n  ý chî,doanh  l    nghiÖp  kinh doanh    khaith¸cvµ      qu¶n  ý chî ph¶i t¹o ®iÒu  Ön  l       ki cho    chøc, c¸ c¸c tæ     nh©n  kinh doanh  ¹  î ho¹t®éng  Ën  î  ¶m     ti     ch thu l i® , b¶o  Ö   v sinh m«i  êng, an    tr   ninh chî, .   .. ­ Tuyªn    truyÒn,phæ   Õn  µ  «n  c    chøc,c¸ nh©n    bi v ® ®è c¸c tæ     kinh doanh    t¹ chîchÊp  µnh     i h theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   IV. æ  ch øc  th ù c hi Ö n:   T
  5. 5 Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chØ  o  ®¹ UBND     Êp, Së   µi chÝnh    Ët    ùc hiÖn    éidung  íng c¸c c   T   ­ V gi¸th   c¸c n   h  dÉn  ¹ Th«ng   µy. t  i tn   C¬  quan  µi chÝnh  a   ¬ng  ã  T  ®Þ ph c tr¸chnhiÖ m   íng  Én    h d Ban qu¶n  ý l  chî,doanh    nghiÖp kinh doanh    khaith¸cvµ      qu¶n  ýchîthùc hiÖn  ng  l      ®ó c«ng  t¸cqu¶n  ý tµichÝnh    l    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  íng  Én  ¹  lu   h d ti Th«ng   t nµy.  Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  tn c hi l   15  k t  ® C«ng    b¸o.Trong  qu¸ tr×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  ã          c kh kh¨n,víng m ¾ c,    Þ  Þp  êiph¶n        ®Ò ngh k th   ¸nh vÒ   é  µichÝnh    BT  ®Ó xem  Ðt,söa  æi  x  ® cho  ïhîp. ph    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2