intTypePromotion=1

Thông tư 67/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
90
lượt xem
1
download

Thông tư 67/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 67/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 67/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   6 7 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   7   t h ¸ n g   7   n ¨ m   2 0 0 4  quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ  cÊp giÊy phÐp thùc hiÖn qu¶ng c¸o C¨n cø Ph¸p lÖnh PhÝ vµ lÖ phÝ sè 38/2001/PL­UBTVQH10   ngµy   28/8/2001   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   57/2002/N§­CP   ngµy   3/6/2002  cña  ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh  chi  tiÕt  thi  hµnh  Ph¸p   lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ. C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Qu¶ng   c¸o   sè   39/2001/PL­UBTVQH10   ngµy   16/11/2001   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   24/2003/N§­CP   ngµy   13/3/2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh ph¸p   lÖnh qu¶ng c¸o. Sau khi cã ý kiÕn cña Bé V¨n ho¸ Th«ng tin. Bé  Tµi chÝnh Quy  ®Þnh  chÕ   ®é  thu, nép vµ  qu¶n lý  sö   dông lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp thùc hiÖn qu¶ng c¸o nh sau: I­ §èI T¦îNG THU Vµ MøC THU: 1. Tæ chøc, c¸ nh©n khi  ®îc c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc  cÊp giÊy phÐp thùc hiÖn qu¶ng c¸o theo quy  ®Þnh cña Ph¸p  lÖnh   qu¶ng   c¸o   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   24/2003/N§­CP   ngµy   13/3/2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p  lÖnh qu¶ng c¸o ph¶i nép lÖ  phÝ  theo quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy. Trêng hîp  ®iÒu íc quèc tÕ  mµ  níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam ký  kÕt hoÆc tham gia cã  quy  ®Þnh kh¸c th×  thùc hiÖn theo quy ®Þnh ®ã. 2. Møc thu lÖ  phÝ  cÊp giÊy phÐp thùc hiÖn qu¶ng c¸o  ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau:  a­ LÖ  phÝ  thùc hiÖn qu¶ng c¸o trªn b¶ng, biÓn, pan«   vµ  c¸c h×nh thøc t¬ng tù  kh¸c cã  diÖn tÝch tõ    40m 2  trë  lªn: 400.000 ®ång/1 giÊy phÐp/1b¶ng, biÓn, pan«. b­ LÖ  phÝ  thùc hiÖn qu¶ng c¸o trªn b¶ng, biÓn, pan«   vµ c¸c h×nh thøc t¬ng tù kh¸c cã diÖn tÝch tõ 30m2  ®Õn d­ íi 40m2: 300.000 ®ång/1 giÊy phÐp/1 b¶ng, biÓn, pan«. c­ LÖ  phÝ  thùc hiÖn qu¶ng c¸o trªn b¶ng, biÓn, pan«   vµ  c¸c h×nh thøc t¬ng tù  kh¸c cã  diÖn tÝch tõ    20m 2  ®Õn  díi 30m2: 200.000  ®ång/1 b¶ng, biÓn, pan« (tæng sè thu lÖ  phÝ  1 lÇn cÊp giÊy phÐp kh«ng qu¸ 1.000.000  ®ång/1 giÊy  phÐp).
  2. 2 d­ LÖ  phÝ  thùc hiÖn qu¶ng c¸o trªn b¶ng, biÓn, pan«   vµ c¸c h×nh thøc t¬ng tù kh¸c cã diÖn tÝch tõ 10m2  ®Õn d­ íi 20m2: 100.000 ®ång/1 b¶ng, biÓn, pan«  (tæng sè thu lÖ  phÝ  1 lÇn cÊp giÊy phÐp kh«ng qu¸ 1.000.000  ®ång/1 giÊy  phÐp). e­ LÖ  phÝ  thùc hiÖn qu¶ng c¸o trªn b¶ng, biÓn, pan«   vµ  c¸c h×nh thøc t¬ng tù  kh¸c cã  diÖn tÝch díi  10m2  trë  xuèng:  50.000  ®ång/1 b¶ng, biÓn hoÆc pan(tæng sè  thu lÖ  phÝ   1   lÇn   cÊp   giÊy   phÐp   kh«ng   qu¸   500.000   ®ång/1   giÊy  phÐp). f­   LÖ   phÝ   thùc   hiÖn   qu¶ng   c¸o   trªn   ph ¬ng   tiÖn   giao  th«ng, vËt ph¸t quang, vËt thÓ  trªn kh«ng, díi níc, vËt  thÓ  di  ®éng vµ  c¸c h×nh thøc t¬ng tù  kh¸c (gäi chung lµ  c¸i):   50.000   ®ång/1   c¸i   (tæng   sè   thu   lÖ   phÝ   1   lÇn   cÊp  giÊy phÐp kh«ng qu¸ 1.000.000 ®ång/1 giÊy phÐp). g­  LÖ  phÝ  thùc hiÖn qu¶ng c¸o trªn b¨ng r«n: 20.000  ®ång/ 1c¸i (tæng sè  thu lÖ  phÝ  1 lÇn cÊp giÊy phÐp kh«ng  qu¸ 500.000 ®ång/1 giÊy phÐp). ­ Trêng hîp cÊp gia h¹n giÊy phÐp thùc hiÖn qu¶ng c¸o   thu b»ng 50% møc lÖ phÝ t¬ng øng nªu trªn. 3. LÖ  phÝ  cÊp giÊy phÐp thùc hiÖn qu¶ng c¸o thu b»ng  §ång ViÖt  Nam.  Trêng  hîp  tæ chøc,  c¸ nh©n  níc ngoµi  cã  nhu cÇu nép lÖ  phÝ  b»ng ngo¹i tÖ  th×  thu b»ng  ®« la Mü  (USD)   theo   tû   gi¸   giao   dÞch   b×nh   qu©n   trªn   thÞ   tr êng  ngo¹i   tÖ   liªn   ng©n   hµng   do   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam  c«ng bè t¹i thêi ®iÓm thu tiÒn. II­ Tæ CHøC  THU, NéP Vµ QU¶N Lý Sö  DôNG: 1. C¬  quan thu lÖ  phÝ  cÊp giÊy phÐp thùc hiÖn qu¶ng  c¸o thuéc Bé V¨n ho¸ th«ng tin hoÆc Së  V¨n ho¸ th«ng tin   c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn thu lÖ  phÝ cÊp giÊy phÐp thùc hiÖn qu¶ng c¸o (gäi t¾t lµ c¬ quan  thu) cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký, kª khai, nép lÖ phÝ vµo ng©n  s¸ch nhµ  níc theo qui  ®Þnh t¹i Th«ng t sè  63/2002/TT­BTC  ngµy   24/7/2002   cña   Bé  Tµi  chÝnh   híng  dÉn  thùc   hiÖn   c¸c  quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ, lÖ phÝ. 2. C¬  quan thu lÖ  phÝ   ®îc trÝch  ®Ó  l¹i 70%   tæng sè  tiÒn lÖ  phÝ  thùc thu  ®îc tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ  níc ®Ó chi phÝ cho viÖc thu lÖ phÝ nh sau: ­ Chi in hå s¬, giÊy phÐp; ­ Chi phÝ  phôc vô  trùc tiÕp cho viÖc thu lÖ  phÝ  nh:  v¨n phßng phÈm, vËt t  v¨n phßng,  ®iÖn tho¹i,  ®iÖn, níc,  c«ng vô phÝ theo tiªu chuÈn, ®Þnh møc hiÖn hµnh;
  3. 3   ­ Chi  söa ch÷a  thêng xuyªn,   söa ch÷a  lín tµi  s¶n,  m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp c«ng t¸c thu lÖ phÝ; ­   TrÝch   quü   khen   thëng,   phóc   lîi   cho   c¸n   bé,   nh©n  viªn thÈm  ®Þnh vµ  thu lÖ  phÝ  trong  ®¬n vÞ. Møc trÝch 2  quü khen thëng, phóc lîi b×nh qu©n 1 n¨m, mét ngêi tèi ®a  kh«ng qu¸ 3 th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè  thu n¨m nay cao  h¬n n¨m tríc vµ  b»ng 2 th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè  thu  n¨m nay thÊp h¬n n¨m tríc; Toµn bé  sè  tiÒn lÖ  phÝ   ®îc trÝch theo qui  ®Þnh trªn  ®©y, c¬  quan   thu lÖ  phÝ  ph¶i sö  dông  ®óng môc  ®Ých, cã  chøng tõ hîp ph¸p theo chÕ ®é qui ®Þnh vµ quyÕt to¸n n¨m;  nÕu sö dông kh«ng hÕt th× ®îc chuyÓn sang n¨m sau ®Ó tiÕp  tôc chi theo chÕ ®é qui ®Þnh. 3. Tæng sè  tiÒn lÖ  phÝ  thùc thu  ®îc, sau khi trõ  sè  tiÒn ®îc trÝch theo tû lÖ nªu t¹i ®iÓm 2 trªn ®©y, sè cßn   l¹i (30%) c¬ quan thu ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc (ch­ ¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng, môc 047, tiÓu môc 25 cña Môc  lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh). 4.   Thùc   hiÖn   quyÕt   to¸n   lÖ   phÝ   cïng   thêi   gian   víi  viÖc quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc. Hµng n¨m c¬  quan thu  lÖ  phÝ  thùc hiÖn quyÕt to¸n viÖc sö  dông biªn lai thu lÖ  phÝ,   sè   tiÒn   lÖ   phÝ   thu   ®îc,   sè   ®Ó  l¹i  cho   ®¬n  vÞ,  sè  ph¶i   nép   ng©n   s¸ch,   sè   ®∙   nép   vµ   sè   cßn   ph¶i   nép   Ng©n  s¸ch nhµ níc víi c¬ quan ThuÕ; quyÕt to¸n viÖc sö dông sè  tiÒn ®îc trÝch ®Ó l¹i víi c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp theo  ®óng quy ®Þnh. III. Tæ CHøC THùC HIÖN: 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o,   thay   thÕ   Th«ng   t  sè   28/TTLB   ngµy  30/5/1996  cña  Liªn   Bé  Tµi  chÝnh­   V¨n   ho¸   Th«ng   tin   quy   ®Þnh chÕ   ®é  thu, nép vµ  qu¶n lý  sö  dông lÖ  phÝ  cÊp giÊy  phÐp ho¹t ®éng qu¶ng c¸o. 2.  Tæ chøc,  c¸ nh©n  thuéc   ®èi tîng  ph¶i  nép lÖ  phÝ  cÊp   giÊy   phÐp   thùc   hiÖn   qu¶ng   c¸o   vµ   c¸c   c¬   quan   liªn  quan cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn  ®óng quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn,   nÕu   cã   v íng   m¾c   ®Ò   nghÞ  c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi   chÝnh ®Ó nghiªn cøu, híng dÉn bæ sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2