Thông tư 67/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phuong Truc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
71
lượt xem
7
download

Thông tư 67/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 67/2005/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 169/2005/QĐ-TTg ngày 07/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2005 - 2007

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 67/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. TH¤NG T¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   6 7 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   2 4   t h ¸ n g   8   n ¨ m  2005 Híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 169/2005/Q§­TTg  n g µ y   0 7 / 7 / 2 0 0 5   c ñ a   T h ñ   t í n g   C h Ý n h   p h ñ   v Ò   v i Ö c   t h ù c   h i Ö n  kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng ®èi víi  Kho b¹c Nhµ níc giai ®o¹n 2005 ­ 2007 C¨n cø  NghÞ  ®Þnh sè  60/2003/N§­CP ngµy 06/6/2003 cña  ChÝnh   phñ  qui  ®Þnh   chi   tiÕt   vµ   híng   dÉn   thi   hµnh   LuËt  Ng©n s¸ch Nhµ níc; C¨n cø  NghÞ  ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña  ChÝnh phñ  qui  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu, tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh;   C¨n  cø  QuyÕt  ®Þnh  sè  169/2005/Q§­TTg   ngµy  07/7/2005   cña Thñ tíng ChÝnh phñ “VÒ viÖc thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ  vµ kinh phÝ ho¹t  ®éng  ®èi víi Kho b¹c Nhµ níc giai  ®o¹n  2005­2007”; Bé  Tµi   chÝnh   híng   dÉn   thùc   hiÖn   kho¸n   biªn   chÕ  vµ  kinh phÝ ho¹t ®éng ®èi víi Kho b¹c Nhµ níc nh sau: I. NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG 1. Thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng ®èi  víi Kho b¹c Nhµ níc (KBNN) trùc thuéc Bé  Tµi chÝnh theo  QuyÕt ®Þnh sè 169/2005/Q§­TTg ngµy 07/7/2005 cña Thñ tíng  ChÝnh phñ. Kh«ng thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng  ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc KBNN, gåm: Trung  t©m tin häc vµ thèng kª, Trung t©m båi dìng nghiÖp vô,  T¹p chÝ Qu¶n lý ng©n quÜ  Quèc gia. C¸c  ®¬n vÞ  nµy thùc  hiÖn theo c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù  nghiÖp. 2.   ViÖc   thùc   hiÖn   kho¸n   biªn   chÕ  vµ   kinh   phÝ   ho¹t  ®éng cña KBNN ph¶i b¶o ®¶m c¸c môc ®Ých, yªu cÇu sau: a) Thùc hiÖn tèt chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc quÜ  ng©n  s¸ch nhµ níc, c¸c quÜ  tµi chÝnh vµ c¸c quÜ  kh¸c cña Nhµ  níc; hoµn thµnh nhiÖm vô  huy  ®éng vèn cho ng©n s¸ch nhµ  níc vµ qu¶n lý tµi s¶n quèc gia quÝ hiÕm; n©ng cao chÊt  lîng ho¹t ®éng nghiÖp vô vµ phôc vô c¸c ho¹t ®éng dÞch vô  th«ng qua giao dÞch, thanh to¸n víi c¸c c¬ quan, tæ chøc,  c¸ nh©n. b)  §æi míi c¬  chÕ  qu¶n lý biªn chÕ  vµ kinh phÝ ho¹t  ®éng cña KBNN; thóc ®Èy viÖc s¾p xÕp, tæ chøc bé m¸y, x©y 
  2. 2 dùng lùc lîng trong s¹ch, v÷ng  m¹nh, cã tr×nh ®é chuyªn  m«n cao; trao quyÒn tù chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm cho thñ  trëng ®¬n vÞ trong tæ chøc c«ng viÖc, sö dông lao ®éng vµ  sö dông c¸c nguån lùc tµi chÝnh. c) T¹o quyÒn chñ ®éng trong sö dông nguån kinh phÝ ®­ îc giao kho¸n, thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ; tËp  trung   hiÖn  ®¹i   hãa   c«ng   nghÖ  th«ng   tin   vµ   trang   bÞ  kü  thuËt hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ vµ hiÖn ®¹i  ho¸   c«ng   nghÖ  qu¶n   lý   nh»m   thùc   hiÖn   tèt   chøc   n¨ng   vµ  nhiÖm   vô  nhµ   níc   giao,  ®ñ  ®iÒu   kiÖn   héi   nhËp   quèc   tÕ;  t¨ng cêng  ®µo t¹o vµ bæ  sung thu nhËp cho c¸n bé, c«ng  chøc. d) Thùc hiÖn c«ng khai d©n chñ theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËt, b¶o  ®¶m quyÒn lîi hîp ph¸p cña c¸n bé, c«ng chøc  KBNN. 3. Nguån kinh phÝ b¶o ®¶m c¸c ho¹t ®éng cña KBNN bao  gåm:   Nguån  kinh   phÝ   ho¹t  ®éng  ®îc   giao   kho¸n   (kinh   phÝ  ng©n   s¸ch   nhµ   níc   cÊp,   nguån   kinh   phÝ   thu  ®îc   tõ  ho¹t  ®éng nghiÖp vô); nguån kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc cÊp ®Ó  thùc hiÖn c¸c néi dung kh«ng kho¸n chi vµ c¸c nguån kinh  phÝ hîp ph¸p kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. KBNN cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông biªn chÕ, tµi  s¶n vµ c¸c nguån kinh phÝ ho¹t  ®éng  ®îc giao theo  ®óng  quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy.  5. Trong ph¹m vi sè biªn chÕ vµ møc kinh phÝ ®îc giao  kho¸n, c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt ho¹t ®éng cña tõng  ®¬n vÞ, Tæng Gi¸m ®èc KBNN quyÕt ®Þnh giao kho¸n cho c¸c  ®¬n vÞ thuéc hÖ thèng KBNN cho phï hîp. II. NH÷NG QUY §ÞNH Cô THÓ 1. Kho¸n biªn chÕ: a)   Sè  biªn   chÕ  giao   kho¸n  ®èi   víi   c¸c  ®¬n   vÞ  thùc  hiÖn kho¸n thuéc hÖ  thèng KBNN  ®îc thùc hiÖn theo QuyÕt  ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vµ ®îc tÝnh trong tæng sè  biªn chÕ qu¶n lý nhµ níc ®îc giao cña Bé Tµi chÝnh. b) Trong ph¹m vi sè biªn chÕ ®îc giao kho¸n, KBNN ®îc  chñ  ®éng   tæ  chøc,   s¾p   xÕp   bé  m¸y,   tinh   gi¶n   biªn   chÕ,  qu¶n lý vµ sö dông c«ng chøc theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh  c¸n bé c«ng chøc, c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh cña Nhµ  níc vµ cña Bé Tµi chÝnh. KBNN cã tr¸ch nhiÖm giao kho¸n biªn chÕ  cho c¸c  ®¬n  vÞ  thùc hiÖn kho¸n thuéc hÖ  thèng KBNN, b¶o  ®¶m tæng sè 
  3. 3 biªn chÕ giao kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n kh«ng  vît   qu¸   sè  biªn   chÕ  ®∙  ®îc   Bé  trëng   Bé  Tµi   chÝnh   giao  kho¸n cho KBNN. Ngoµi sè  biªn chÕ  ®îc giao kho¸n, KBNN  ®îc hîp  ®ång  thuª kho¸n c«ng viÖc vµ hîp  ®ång lao  ®éng theo qui  ®Þnh  cña ph¸p luËt. c) Sè  biªn chÕ  giao kho¸n cho KBNN  ®îc xem xÐt  ®iÒu  chØnh trong trêng hîp do thµnh lËp thªm (hoÆc s¸p nhËp)  c¸c   KBNN   t¹i   c¸c   tØnh,   thµnh   phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng  hoÆc ®îc bæ sung chøc n¨ng, nhiÖm vô theo quyÕt ®Þnh cña  c¬ quan cã thÈm quyÒn. Khi   cÇn   thiÕt   ph¶i  ®iÒu   chØnh   biªn   chÕ  ®îc   giao  kho¸n, Tæng Gi¸m ®èc KBNN cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Bé trëng  Bé Tµi chÝnh xem xÐt ®Ó thèng nhÊt víi Bé trëng Bé Néi vô  tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 2. Kho¸n kinh phÝ ho¹t ®éng: a) Nguån kinh phÝ kho¸n cña KBNN, bao gåm: ­ Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp lµ 210 tû ®ång/n¨m.  ­ Nguån kinh phÝ thu  ®îc tõ  ho¹t  ®éng nghiÖp vô  cña  KBNN theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt, gåm:  +   Thu   ph¸t   sinh   trong   ho¹t  ®éng   thanh   to¸n,   chuyÓn  tiÒn; ho¹t ®éng b¶o qu¶n, kiÓm ®Þnh, cÊt tr÷ vµng b¹c ®¸  quý, ngo¹i tÖ, c¸c chøng chØ cã gi¸...  + Chªnh lÖch thu tõ  l∙i, phÝ tiÒn göi víi c¸c kho¶n  phÝ   ph¶i   thanh   to¸n   t¹i   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   vµ   c¸c   Ng©n  hµng th¬ng m¹i. + Thu tõ nghiÖp vô t¹m øng vèn t¹m thêi nhµn rçi cña  KBNN theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. + Chªnh  lÖch  thu chi  tõ  b¸n  Ên chØ  cho  kh¸ch  hµng;  c¸c kho¶n phÝ dÞch vô thu hé tiÒn ®iÖn, tiÒn níc...  b) Kinh phÝ ho¹t ®éng giao kho¸n cho KBNN ®îc chi cho  c¸c néi dung sau: ­ Chi ho¹t ®éng thêng xuyªn: + Chi thanh to¸n c¸ nh©n: TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, phô  cÊp l¬ng, c¸c kho¶n  ®ãng gãp (gåm: B¶o hiÓm x∙ héi, b¶o  hiÓm y tÕ, kinh  phÝ c«ng  ®oµn)  vµ c¸c  kho¶n thanh  to¸n  kh¸c cho c¸ nh©n theo chÕ ®é nhµ níc quy ®Þnh.  + Chi qu¶n lý hµnh chÝnh: Chi thanh to¸n dÞch vô c«ng  céng; vËt t v¨n phßng; th«ng tin, tuyªn truyÒn, liªn l¹c;  héi nghÞ; c«ng t¸c phÝ; chi phÝ thuª mín; söa ch÷a, b¶o  tr×, b¶o dìng thêng xuyªn tµi s¶n cè  ®Þnh vµ c¸c kho¶n  chi qu¶n lý hµnh chÝnh kh¸c.
  4. 4 +   Chi   ho¹t  ®éng   nghiÖp   vô:   VËt   t,   hµng   ho¸   chuyªn  dïng; thiÕt bÞ  an toµn kho quü, thiÕt bÞ  kiÓm,  ®Õm;  Ên  chØ c¸c lo¹i; trang phôc, b¶o hé lao ®éng; c¸c kho¶n chi  nghiÖp   vô  ®¶o   kho,  ®iÒu   chuyÓn,   b¶o   vÖ  an   toµn   tiÒn,  chøng chØ  cã gi¸ vµ c¸c tµi s¶n quý; chi phèi hîp vµ tæ  chøc thùc hiÖn nhiÖm vô; c¸c kho¶n chi nghiÖp vô kh¸c.  ­ Chi ho¹t ®éng kh«ng thêng xuyªn: + Chi ®oµn ra, ®oµn vµo. +   Chi   hiÖn  ®¹i   hãa   ngµnh,   mua   s¾m   tµi   s¶n   cè  ®Þnh  phôc   vô  c«ng   t¸c   nghiÖp   vô  chuyªn   m«n;   chi   hç  trî  x©y  dùng   trô  së,   kho   tiÒn;   söa   ch÷a   lín   trô  së  lµm   viÖc,  trang thiÕt bÞ vµ tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c theo ch¬ng tr×nh,  kÕ ho¹ch cña KBNN vµ Bé Tµi chÝnh. + Chi duy tr× vµ ph¸t triÓn, hiÖn  ®¹i hãa c«ng nghÖ  th«ng tin theo ch¬ng tr×nh, kÕ  ho¹ch cña KBNN vµ cña Bé  Tµi chÝnh. + Chi  ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô  cho c¸n bé, c«ng  chøc KBNN theo ch¬ng tr×nh, kÕ  ho¹ch cña KBNN vµ cña Bé  Tµi chÝnh. + C¸c kho¶n chi ®Æc thï theo qui ®Þnh cña Bé trëng Bé  Tµi chÝnh. c) Tiªu chuÈn,  ®Þnh møc, chÕ  ®é  chi  ®èi víi c¸c néi  dung thùc hiÖn kho¸n: ­  §èi víi møc chi tiÒn l¬ng: Trªn c¬  së  biªn chÕ  vµ  møc kinh phÝ  ®îc giao kho¸n, KBNN  ®îc chi møc tiÒn l¬ng  b×nh   qu©n   toµn   hÖ  thèng   KBNN   lµ   1,8   lÇn   so   víi   chÕ  ®é  tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc do Nhµ níc  qui ®Þnh. C¸c lo¹i phô cÊp ®îc ®iÒu chØnh theo møc chi tiÒn l­ ¬ng, thu nhËp t¨ng thªm bao gåm: Phô cÊp chøc vô, phô cÊp  khu vùc, phô cÊp tr¸ch nhiÖm, phô cÊp th©m niªn vît khung  theo qui ®Þnh. ViÖc thùc hiÖn chÕ  ®é  trÝch, nép c¸c kho¶n  ®ãng gãp  theo l¬ng  ®îc thùc hiÖn theo qui  ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ  níc (kh«ng bao gåm møc ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng, thu nhËp). ­  §èi víi néi dung chi qu¶n lý hµnh chÝnh, chi ho¹t  ®éng nghiÖp vô  vµ néi dung chi  ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp  vô  cho c¸n bé, c«ng chøc KBNN: Trªn c¬  së  vËn dông tiªu  chuÈn, ®Þnh møc, chÕ ®é theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vµ trong  ph¹m vi møc kinh phÝ  ®îc giao kho¸n, Tæng Gi¸m  ®èc KBNN  x©y dùng tiªu chuÈn, ®Þnh møc, chÕ ®é chi tiªu néi bé phï  hîp víi ho¹t  ®éng  ®Æc thï b¸o c¸o Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh  phª duyÖt tríc khi ban hµnh. ­  §èi   víi   c¸c   néi   dung   chi   ho¹t  ®éng   kh«ng   thêng  xuyªn (trõ  néi dung chi  ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô  cho 
  5. 5 c¸n bé  c«ng chøc KBNN), KBNN thùc hiÖn theo tiªu chuÈn,  ®Þnh møc, chÕ ®é vµ c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh. d) KBNN ®îc sö dông kinh phÝ t¨ng thu, tiÕt kiÖm chi  so víi sè kinh phÝ ®îc giao kho¸n ®Ó chi cho c¸c néi dung  sau: ­ TrÝch lËp Quü  dù  phßng  æn  ®Þnh thu nhËp, Quü  ph¸t  triÓn c¸c ho¹t  ®éng cña hÖ  thèng KBNN. Møc trÝch vµ néi  dung sö dông do Bé trëng Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh.    ­ Chi trî  cÊp thªm ngoµi chÝnh s¸ch chung cho nh÷ng  ngêi tù nguyÖn vÒ nghØ chÕ ®é trong qu¸ tr×nh s¾p xÕp, tæ  chøc l¹i lao ®éng.  ­ Chi bæ  sung thu nhËp cho c¸n bé, c«ng chøc cña hÖ  thèng   KBNN:   Ngoµi   møc   chi   tiÒn   l¬ng  ®îc   thùc   hiÖn   t¹i  ®iÓm c nªu trªn, KBNN ®îc sö dông tõ kho¶n t¨ng thu, tiÕt  kiÖm chi so víi sè kinh phÝ ®îc giao kho¸n ®Ó chi bæ sung  thu nhËp cho c¸n bé, c«ng chøc; møc chi bæ sung thu nhËp  cho c¸n bé, c«ng chøc cña hÖ  thèng KBNN do Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh. ­ Chi hç trî c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc hÖ thèng  KBNN. ­   Chi   khen   thëng,   phóc   lîi.   Møc   chi   khen   thëng   vµ  phóc lîi trong n¨m kh«ng qu¸ 3 th¸ng l¬ng thùc hiÖn. ®) Tæng Gi¸m  ®èc KBNN quyÕt  ®Þnh møc chi tiÒn l¬ng,  thu   nhËp   cho   c¸c   KBNN   trùc   thuéc   vµ   chØ  ®¹o,   híng   dÉn  viÖc chi tr¶ tiÒn l¬ng, thu nhËp cho c¸n bé, c«ng chøc hÖ  thèng KBNN theo kÕt qu¶, chÊt lîng hoµn thµnh c«ng viÖc  cña tõng c¸n bé, c«ng chøc b¶o ®¶m c«ng b»ng, hîp lý. Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thùc hiÖn kho¸n thuéc hÖ  thèng  KBNN thèng nhÊt víi tæ  chøc c«ng  ®oµn t¹i  ®¬n vÞ  ®Ó  x©y  dùng, ban hµnh ph¬ng ¸n chi tr¶  tiÒn l¬ng, thu nhËp cho  c¸n bé, c«ng chøc theo híng dÉn cña Tæng Gi¸m ®èc KBNN.  e) C¨n cø møc kinh phÝ kho¸n vµ néi dung kho¸n, tiªu  chuÈn, ®Þnh møc, chÕ ®é ®îc qui ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c  nªu trªn Tæng Gi¸m  ®èc KBNN giao kho¸n kinh phÝ cho c¸c  ®¬n vÞ  thùc hiÖn kho¸n thuéc hÖ  thèng KBNN b¶o  ®¶m ph©n  ®Þnh râ néi dung, møc kinh phÝ kho¸n thùc hiÖn c¸c ho¹t  ®éng   thêng   xuyªn   vµ   néi   dung,   møc   kinh   phÝ   thùc   hiÖn  nhiÖm vô chi kh«ng thêng xuyªn.  g) Trong thêi gian thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ  vµ kinh  phÝ ho¹t  ®éng, khi Nhµ níc thay  ®æi chÝnh s¸ch, chÕ  ®é,  KBNN ph¶i tù  trang tr¶i c¸c chi phÝ t¨ng thªm theo chÕ  ®é, chÝnh s¸ch míi. h) Møc kho¸n kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc cÊp cho KBNN  ®îc xem xÐt ®iÒu chØnh trong mét sè trêng hîp mµ dÉn ®Õn  nguån kinh phÝ giao kho¸n kh«ng ®ñ ®Ó ®¶m b¶o møc chi tèi 
  6. 6 thiÓu vÒ  tiÒn l¬ng theo chÕ  ®é  Nhµ níc quy  ®Þnh vµ duy  tr× ho¹t ®éng bé m¸y cña hÖ thèng KBNN; cô thÓ: ­ Bæ sung chøc n¨ng, nhiÖm vô theo quyÕt ®Þnh cña cÊp  cã thÈm quyÒn, ­ Thiªn tai vµ c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan kh¸c. ­ Thu tõ ho¹t ®éng nghiÖp vô gi¶m do Nhµ níc thay ®æi  c¬ chÕ chÝnh s¸ch.  Tæng Gi¸m ®èc KBNN cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Bé trëng Bé  Tµi chÝnh xem xÐt ®Ó tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ ®iÒu chØnh  møc kho¸n cho phï hîp, b¶o  ®¶m KBNN hoµn thµnh nhiÖm vô  ®îc giao. 3. C¸c néi dung kh«ng thùc hiÖn kho¸n:  Ngoµi   nguån   kinh   phÝ   kho¸n  ®îc   qui  ®Þnh   t¹i  ®iÓm   a  kho¶n 2 nªu trªn, hµng n¨m KBNN cßn ®îc sö dông c¸c nguån  kinh phÝ sau: a) Nguån kinh phÝ ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp ®Ó thùc hiÖn  c¸c néi dung c«ng viÖc:  ­ Chi x©y dùng c¬ b¶n tËp trung do ng©n s¸ch nhµ níc  cÊp; ­ Chi thùc hiÖn c¸c  ®Ò  tµi nghiªn  cøu khoa häc cÊp  Nhµ níc, cÊp Bé. ­ Chi c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia; chi ®µo t¹o,  båi dìng c¸n bé c«ng chøc vµ c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n kh¸c  theo kÕ ho¹ch cña ChÝnh phñ. ­ Chi thùc hiÖn tinh gi¶n biªn chÕ theo chÕ ®é do Nhµ  níc quy ®Þnh (nÕu cã). ­ Chi phôc vô  ph¸t hµnh, thanh to¸n c«ng tr¸i, tr¸i  phiÕu, tÝn phiÕu KBNN. b)   Nguån   kinh   phÝ   hîp   ph¸p   kh¸c   theo   qui  ®Þnh   cña  ph¸p luËt. ViÖc qu¶n lý, sö  dông c¸c nguån kinh phÝ kh«ng giao  kho¸n nªu trªn, KBNN cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn theo tiªu  chuÈn, chÕ ®é, ®Þnh møc quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc.   4. LËp dù to¸n, giao dù to¸n, ph©n bæ dù to¸n, rót dù  to¸n vµ thanh quyÕt to¸n kinh phÝ: a) LËp dù to¸n: Hµng n¨m, KBNN cã tr¸ch nhiÖm lËp dù  to¸n thu, chi NSNN göi Bé  Tµi chÝnh (®¬n vÞ  dù  to¸n cÊp  I) ®Ó xem xÐt, tæng hîp göi Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ  §Çu t vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan theo ®óng quy ®Þnh cña  LuËt NSNN vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn.  b) Giao dù to¸n: 
  7. 7 ­ §èi víi kinh phÝ kho¸n: Hµng n¨m, Bé Tµi chÝnh giao  dù  to¸n kinh phÝ kho¸n cho KBNN, gåm: Nguån NSNN lµ 210  tû ®ång; nguån kinh phÝ thu ®îc tõ ho¹t ®éng nghiÖp vô. ­  §èi   víi   sè  kinh   phÝ   kh«ng   giao   kho¸n:   C¨n   cø  dù  to¸n chi ng©n s¸ch  ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ  giao, Bé  Tµi  chÝnh giao dù to¸n chi cho KBNN theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. c) Ph©n bæ dù to¸n: C¨n cø  vµo dù  to¸n kinh phÝ  ®îc Bé  Tµi chÝnh giao,  kinh phÝ kho¸n cña n¨m tríc cha sö  dông hÕt  ®îc chuyÓn  sang n¨m sau (nÕu cã), nhiÖm vô ®îc giao vµ theo híng dÉn  cña Bé Tµi chÝnh, KBNN thùc hiÖn ph©n bæ dù to¸n cho c¸c  ®¬n vÞ thuéc hÖ thèng KBNN göi Bé Tµi chÝnh thÈm tra theo  qui ®Þnh cña LuËt NSNN vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh.  ViÖc ph©n bæ dù to¸n ph¶i b¶o ®¶m c¸c néi dung sau: ­   Ph©n  ®Þnh   theo   nguån   kinh   phÝ,   bao   gåm:   Kinh   phÝ  ho¹t ®éng ®îc giao kho¸n; kinh phÝ chi c¸c néi dung kh«ng  thùc hiÖn kho¸n.  ­ Theo 4 nhãm môc: Chi thanh to¸n c¸ nh©n; chi nghiÖp  vô chuyªn m«n; chi mua s¾m, söa ch÷a; c¸c kho¶n chi kh¸c. ­   Ngoµi   ra,  ®èi   víi   kinh   phÝ   ho¹t  ®éng  ®îc   giao  kho¸n, viÖc thùc hiÖn ph©n bæ  dù  to¸n b¶o  ®¶m ph©n  ®Þnh  theo 2 néi dung: Kinh phÝ b¶o ®¶m c¸c ho¹t ®éng chi thêng  xuyªn; kinh phÝ thùc hiÖn nhiÖm vô chi kh«ng thêng xuyªn. Sau   khi  ®îc   Bé  Tµi   chÝnh   thÈm   tra   ph©n   bæ  dù  to¸n  kinh phÝ, KBNN thùc hiÖn giao dù  to¸n cho c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n thuéc hÖ thèng KBNN theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. d) §iÒu chØnh dù to¸n:  ­ §èi víi dù to¸n kinh phÝ ho¹t ®éng giao kho¸n: + Dù  to¸n  chi  ho¹t  ®éng thêng xuyªn:  C¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n   thùc   hiÖn  kho¸n   kinh   phÝ   ho¹t  ®éng   thuéc  hÖ  thèng  KBNN   tïy   theo   yªu   cÇu,   nhiÖm   vô  thùc   tÕ  ®îc   phÐp  ®iÒu  chØnh dù  to¸n gi÷a c¸c nhãm môc chi thanh to¸n c¸ nh©n,  chi nghiÖp vô  chuyªn m«n, c¸c kho¶n chi kh¸c thuéc ph¹m  vi kinh phÝ giao kho¸n hoÆc ®iÒu chØnh tõ 3 nhãm môc chi  trªn ®Ó bæ sung cho nhãm chi mua s¾m, söa ch÷a theo quyÕt  ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn. Khi cã nhu cÇu ®iÒu chØnh gi÷a c¸c nhãm môc chi trªn,  ®¬n vÞ lËp dù to¸n ®iÒu chØnh göi KBNN n¬i ®¬n vÞ më tµi  kho¶n giao dÞch; KBNN cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn chi tr¶,  thanh to¸n theo  ®óng  ®Ò  nghÞ  cña Thñ  trëng  ®¬n vÞ  thùc  hiÖn kho¸n.  +  §èi víi trêng hîp cÇn  ®iÒu chØnh dù  to¸n kinh phÝ  thùc hiÖn gi÷a c¸c néi dung chi kh«ng thêng xuyªn,  ®iÒu  chØnh   tõ  chi   ho¹t  ®éng   kh«ng   thêng   xuyªn   sang   chi   ho¹t  ®éng thêng xuyªn, ®iÒu chØnh dù to¸n kinh phÝ giao kho¸n 
  8. 8 cña c¸c KBNN tØnh, thµnh phè; c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n  lËp dù to¸n ®iÒu chØnh göi KBNN cÊp trªn ®Ó tæng hîp göi  Bé Tµi chÝnh thÈm tra theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. ­  §èi víi viÖc  ®iÒu chØnh dù  to¸n kinh phÝ cho c¸c  néi dung kh«ng thùc hiÖn kho¸n: KBNN thùc hiÖn theo qui  ®Þnh hiÖn hµnh. ®) Kinh phÝ cha sö dông hÕt trong n¨m:   ­ §èi víi kinh phÝ giao kho¸n: Cuèi n¨m ng©n s¸ch nÕu  kinh phÝ giao kho¸n cßn d, ®¬n vÞ ®îc chuyÓn sang n¨m sau  tiÕp   tôc   sö  dông.   ViÖc   thùc   hiÖn   chuyÓn   sè  d  ®îc   thùc  hiÖn nh sau: + §èi víi c¸c kho¶n chi ®¬n vÞ ®∙ rót t¹m øng dù to¸n  t¹i KBNN trong n¨m: Sè ®∙ t¹m øng cho c¸c nhiÖm vô ®¬n vÞ  khÈn   tr¬ng   hoµn   chØnh   c¸c   chøng   tõ  thanh   to¸n  ®Ó  thùc  hiÖn thanh quyÕt to¸n theo qui ®Þnh. Riªng ®èi víi sè ®∙  rót t¹m øng dù to¸n b»ng tiÒn mÆt ®Õn cuèi ngµy 31 th¸ng  12 cha chi hÕt (hoÆc kh«ng cã néi dung chi)  ®¬n vÞ  thùc  hiÖn   nép   kh«i   phôc   dù  to¸n   t¹i   KBNN   n¬i  ®¬n   vÞ  më  tµi  kho¶n giao dÞch  ®Ó  hoµn tÊt thñ  tôc chuyÓn sè  d  dù  to¸n  sang n¨m sau sö dông. + KBNN tæng hîp sè d dù to¸n t¹i KBNN (bao gåm c¶ sè  d dù to¸n nép kh«i phôc) theo tõng ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n  vµ   theo   nhãm   môc   chi   (cã   x¸c   nhËn   cña   KBNN   n¬i   më  tµi  kho¶n giao dÞch) göi Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  lµm thñ  tôc chuyÓn  sè d dù to¸n sang n¨m sau theo qui ®Þnh.  ­  §èi   víi   kinh   phÝ   kh«ng   giao   kho¸n:   Cuèi   n¨m   ng©n  s¸ch nÕu kinh phÝ cßn d  kh«ng sö  dông hÕt,  ®¬n vÞ  ph¶i  hoµn   tr¶  NSNN   theo   quy  ®Þnh   hiÖn   hµnh.   Trêng   hîp   cÇn  thiÕt   ph¶i   chuyÓn   kinh   phÝ   sang   n¨m   sau   tiÕp   tôc   thùc  hiÖn, KBNN b¸o c¸o vµ gi¶i tr×nh râ lý do ®Ó Bé Tµi chÝnh  xem xÐt, quyÕt ®Þnh. e) Rót dù to¸n, h¹ch to¸n vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n: KBNN  vµ c¸c  ®¬n vÞ  thùc hiÖn kho¸n thuéc hÖ  thèng KBNN thùc  hiÖn rót  dù  to¸n, h¹ch to¸n vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n  theo  qui ®Þnh hiÖn hµnh.
  9. 9 III. Tæ CHøC THùC HIÖN 1. Tæng Gi¸m  ®èc KBNN chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn, tæ  chøc triÓn khai thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh  phÝ ho¹t ®éng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n thuéc hÖ  thèng KBNN theo qui  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  169/2005/Q§­ TTg ngµy 07/7/2005 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ, híng dÉn t¹i  Th«ng t nµy vµ qui ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh.  2.  §Þnh kú  hµng n¨m, KBNN  tæ  chøc kiÓm tra,  s¬  kÕt  ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm trong triÓn khai thùc hiÖn thÝ  ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng.  Trong   th¸ng   8   n¨m   2007,   Tæng   Gi¸m  ®èc   KBNN   tæ  chøc  tæng kÕt  ®¸nh gi¸ kÕt qu¶  thùc hiÖn thÝ  ®iÓm kho¸n biªn  chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng giai ®o¹n 2005­2007 vµ ph¬ng ¸n  kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng trong giai ®o¹n tiÕp  theo   b¸o   c¸o   Bé  trëng   Bé  Tµi   chÝnh  ®Ó  tr×nh   Thñ  tíng  ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 3.   Th«ng   t  nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy   kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng   C«ng   b¸o.   B∙i   bá  Th«ng   t  sè  111/2002/TT­BTC   ngµy  12/12/2002 híng dÉn thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ  kinh phÝ ho¹t ®éng ®èi víi KBNN giai ®o¹n 2002 ­ 2004.  Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn, nÕu cã khã kh¨n  víng   m¾c  ®Ò  nghÞ  ®¬n   vÞ  ph¶n   ¸nh   vÒ  Bé  Tµi   chÝnh  ®Ó  nghiªn cøu, gi¶i quyÕt kÞp thêi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản