Thông tư 67/TC-TT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
80
lượt xem
3
download

Thông tư 67/TC-TT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 67/TC-TT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo các nhà hát, đoàn nghệ thuật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 67/TC-TT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T C ñ A   é   N  H O ¸  ­ T H « N G  TIN S è  67/TC­T T   B V¨ N G µ Y  12 T H¸ N G  10  M  1995  í N G  D É N  T H ù C  HI Ö N   H Õ   é   N¨ H C ® P H ô  C Ê P   H ø C  V ô  L∙N H  ®¹ O  C¸ C   H µ  H¸T,  O µ N  N G H Ö   H U Ë T C N § T Thi hµnh    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 25/CP  µy  ng 25/5/1993  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  ¹m  êichÕ     Òn ¬ng  íi cña  t th   ®é ti l m  c«ng chøc, viªnchøc  µnh  Ýnh,     h ch sù  nghiÖp  µ  ùcl ng vò  v l  î   trang. Sau    ã    khic v¨n b¶n  tho¶ thuËn  ña  é  µichÝnh  è    c BT  s 394  TC/TCNH   µy  ng 23/2/1995, cña  é     B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi sè  v X∙    3281/L§TBXH­TL   ngµy 30/8/1995  µ  ña  v c Ban    Tæ chøc    é  Ýnh  ñ  è  c¸n b Ch ph s 369/TCCP­BCTL   ngµy 19/9/1995,Bé     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    íng dÉn  ùc hiÖn  Õ     ô  Êp   tinh   th   ch ®é ph c chøc  ô    o    µ     µn  v l∙nh ®¹ c¸c Nh h¸t,§o nghÖ   Ët,Liªn ®oµn  Õc,§oµn  Õc  thu     xi   xi (sau ®©y  äit¾tlµc¸c®¬n  Þ  Ö   Ët)trongtoµn  èc      g        v ngh thu     qu nh sau: I­NGUYªN   ¾ C:   T 1. C¸c    chøc  ô    o    n  Þ  Ö   Ët® îchëng  ô  Êp  v l∙nh®¹ c¸c ®¬ v ngh thu     ph c chøc  vô    chøc    ã  khi tæ  ®ã c quyÕt  nh   µnh  Ëp  ña  ®Þ th l c c¸c  é,  µnh, Uû     B ng   ban nh©n  ©n  d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ theo Quy  Õ   chøc  µ  ch tæ  v ho¹t®éng  Bé    do  V¨n     ho¸ ­Th«ng    tinquy  nh. ®Þ 2. Ng êigi÷chøc  ô    o       v l∙nh®¹ ph¶icã  Õt  nh    Ö m   ña  Êp  ã    quy ®Þ bæ nhi ccc thÈm  Òn; ® îcbæ   Ö m     quy     nhi ë chøc  ô  µo, hëng  vn   møc  ô  Êp  ña  ph c c chøc  ô  v ®ã.  êng  îp  ét  êi gi÷ nhiÒu  Tr h m ng     chøc  ô    o  ×  ëng  v l∙nh®¹ th h møc   ôc  Êp  ph c cña  chøc  ô  v cao  Êt. nh 3. Nh÷ng  chøc    tæ  khuyÕt  Êp  ëng  ×  Êp  ã  c tr th c ph hoÆc   êi ® îc giao ng       quyÒn  Êp  ëng,® îchëng  ô  Êp  c tr    ph c chøc  ô  ña  Êp  ëng.Khith«igi÷chøc  v c c tr      vô    o  ×  l∙nh ®¹ th kh«ng  îc hëng  ô  Êp  ®  ph c chøc  ô    o. TiÒn  ô  Êp  v l∙nh ®¹   ph c chøc  ô  îcchitr¶cïng kú ¬ng  µng  v®     l h th¸ng vµ  îcdïng    Ýnh    Õ      ®  ®Ó t c¸c ch ®é b¶o  Ó m     éi. hi x∙h II­ èITîNG  Dô NG:    § ¸P  C¸c  chøc  danh    o  l∙nh®¹ trong c¸c®¬n  Þ  Ö   Ëtgå m:    v ngh thu   1. Gi¸m  c, Phã    ®è   gi¸m  c  µ       oµn  Õc,§oµn  Ö   Ët, ®è Nh h¸t,Liªn® xi   ngh thu   Trëng  oµn, Phã  ëng  oµn  Ö   Ët. ®   tr ® ngh thu 2. Trëng    phßng, Phã   ëng    tr phßng, Trëng  oµn,  ã   ëng  oµn  Óu    ® Ph tr ® bi diÔn  ùcthuéc c¸c®¬n  Þ  Ö   Ëtvµ    tr      v ngh thu   c¸cchøc  ô ¬ng  ¬ng. vt ® II   IMøC   ô   Ê P: ­ PH C
  2. 2 M øc   ô  Êp  ph c chøc  ô    o    n  Þ  v l∙nh ®¹ c¸c ®¬ v nghÖ   Ët ® îc quy  nh   thu     ®Þ nh  sau: Tæ   Chøc  danh HÖ   è s chøc H¹ng  I H¹ng  II ­Gi¸m  c   ®è 0,6 0,5 Nhµ ­Phã    gi¸m  c ®è 0,5 0,4 h¸t ­Trëng    phßng 0,3 0,2 ­Phã  ëng    tr phßng 0,2 0,1 ­Trëng  oµn  Óu  Ôn   ® bi di 0,4 0,3 ­ Phã  tr ng ®oµn  biÓu  ë 0,3 0,2 diÔn §oµn ­Gi¸m  c   ®è 0,4 nghÖ ­Phã    gi¸m  c ®è 0,3 thuËt ­Trëng    phßng 0,2 ­Phã  ëng    tr phßng 0,1 1. Trong  iÒu  Ön  a  ©y  ùng  îctiªuchuÈn  Õp  ¹ng    ® ki ch x d ®   x h cho    µ   c¸c Nh h¸tvµ  µn    §o nghÖ   Ët,tr c m ¾t,    µ    Ó  Liªn ®oµn  Õc, Dµn   thu   í   c¸c nh h¸t(k c¶    xi   nh¹c giao hëng  Öt Nam)  Bé       Vi   do  V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinqu¶n  ý,n Õu  ¹t®éng  l  ho   cã  Öu  hi qu¶  èt, îc¸p dông  t      ® møc  ô  Êp  ph c chøc  ô    o  ña  µ     ¹ng  v l∙nh®¹ c Nh h¸th I. 2. C¸c  µ    ®Þa   ¬ng    nh h¸tdo  ph qu¶n  ý vµ    oµn  l   c¸c ® nghÖ   Ët do  é, thu   B   Ngµnh, Trung  ng    ¬ qu¶n  ý ® îc ¸p  ông  l    d møc   ô  Êp  ph c chøc  ô    o  ña  v l∙nh ®¹ c Nhµ     ¹ng  . h¸th II Trêng  îp  Æc   Öt, c¸c  µ     µn  h® bi   Nh h¸t,§o nghÖ   Ët do  é,  µnh, thu   B Ng   Trung  ng  ¬ qu¶n  ý;c¸c Nhµ     ®Þa   ¬ng  l    h¸tdo  ph qu¶n  ý,n Õu  Ðt  Ò     Æt   l  x v c¸c m chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quy    v  m«,  Þ  Ý,hiÖu  v tr   qu¶... ¬ng  ¬ng  íic¸c Nhµ      t ® v    h¸t Trung  ng  Bé   ¬ do  V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tinqu¶n  ýth×  é,  µnh, Uû   l  B Ng   ban  ©n   nh d©n tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã      ph tr     ¬ c v¨n b¶n    Þ  é   ®Ò ngh B V¨n     ho¸ ­ Th«ng    tinxem   Ðt.Sau    x  khixem   Ðt c©n  i chung  é   x  ®è   B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Ï tins   ®Ò   Þ    é  µichÝnh,Ban    ngh LiªnB T     Tæ chøc  ­C¸n  é  Ýnh  ñ  b Ch ph tho¶ thuËn      ¸p dông møc  ô  Êp  ph c chøc  ô    o  µ     ¹ng  v l∙nh®¹ Nh h¸th I. §oµn  Ö   Ët® îc ¸p dông  èng  Êt cho  Êtc¶    oµn  õtr ng  ngh thu       th nh   t   c¸c ® tr   ê hîp ® Æc   Ötn Õu  îcc«ng  Ën    Õt2.   bi   ®  nh nh ti   IV­Tæ     CHøC   ù C   Ö N: TH HI 1. C¸c  é,  µnh, tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    B ng     ph tr   Trung  ng  íng  Én    ¬h d c¸c ®¬n  Þ  Ö   Ëtthuéc quyÒn, so¸txÐt l¹ c¬  Êu  chøc  µ    v ngh thu             c tæ  i v c¸c chøc  ô  v
  3. 3 ®∙    Öm   ng  bæ nhi ®ó chøc danh  µnh  Ö   ËtbiÓu  Ôn  ∙  îcNhµ   íc ng ngh thu   di ® ®   n  ban  µnh      ông    h ®Ó ¸p d c¸cmøc  ô  Êp  ph c chøc  ô  v quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t  i tn 2. §èivíi   n  Þ    ông        ®¬ v ¸p d c¸c møc  ô  Êp  ph c chøc  ô    o  ña  µ     v l∙nh®¹ c Nh h¸t h¹ng    ñ  ëng  é, Ngµnh,Uû   I:Th tr B    ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  Õt  nh     ph quy ®Þ sau    ã  ù  khi c s tho¶  Ën  ña  é   thu c B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tin,Ban    Tæ chøc c¸n  é  b ChÝnh  ñ  µ  é  µichÝnh. ph v B T   3. §èivíi   n  Þ    ông        ®¬ v ¸p d c¸c møc  ô  Êp  ph c chøc  ô    o  ña  µ     v l∙nh®¹ c Nh h¸t h¹ng  , II møc  ô  Êp  ph c chøc  ô    o  ña  µn  Ö   Ët, thñ tr ng  é, v l∙nh®¹ c §o ngh thu   do    ë B   Ngµnh, ®Þa   ¬ng  Õt  nh  µ  öi quyÕt  nh  Ò   é     ph quy ®Þ vg  ®Þ v B V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tin®Ó     theo dâi.   4. Ch Õ     ô  Êp    ®é ph c chøc  ô    o    µ     µn  Ö   Ët® îc v l∙nh®¹ c¸c Nh h¸t,§o ngh thu     thùc hiÖn  õngµy    t  1/4/1993. Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön, n Õu   ã  íng  ¾ c   ×, c¸c Bé,  µnh, ®Þa   tr th hi   cv m g    ng   ph¬ng  ph¶n ¶nh  Ò   é  v B V¨n     ho¸ ­Th«ng      Õt. tingi¶iquy
Đồng bộ tài khoản