Thông tư 679-TT/ĐC của Tổng cục Địa chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
70
lượt xem
1
download

Thông tư 679-TT/ĐC của Tổng cục Địa chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 679-TT/ĐC của Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn việc thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 679-TT/ĐC của Tổng cục Địa chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  æ n g  c ô c § Þ a  c h Ý n h  s è  679 T T/§C n g µ y 12  T th¸ng 5 n¨ m  1997 h í ng  d É n  vi Ö c thuª ® Ê t ® Ó  th ù c hi Ö n  c¸c d ù  ¸n  Ç u  t n íc n g o µ i t¹i Ö t  ®  Vi Na m C¨n  LuËt §Êt ®ai ngµy  th¸ng7  cø      14    n¨m  1993; C¨n  LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam   µy  th¸ng11  cø    tn      i   ng 12    n¨m  1996; C¨n  Ph¸p  Önh  Ò   Òn  µ  cø  l v quy v nghÜa  ô  ña  chøc, c¸ nh©n  íc v c tæ     n  ngoµithuª®Êt  ¹ ViÖtNam   µy  th¸ng10     t  i   ng 14    n¨m 1994; C¨n  Ph¸p  Önh  Ò   Òn  µ  cø  l v quy v nghÜa  ô  ña  chøc  v c tæ  trong  íc ® îc n    Nhµ   íc giao  t, cho  n  ®Ê   thuª ®Êt  µy  th¸ng 10    ng 14    n¨m 1994; Ph¸p  Önh  öa    l s ® æi, bæ     sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Ph¸p  Önh  Ò   Òn  µ  Üa  ô  ña    l v quy v ngh v c tæ chøc  trong níc® îcNhµ   ícgiao ®Êt,cho    t  µy  th¸ng8      n      thuª®Ê ng 27    n¨m  1996; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 11/CP  µy  th¸ng1  ng 24    n¨m  1995  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph quy  nh    Õtthi µnh  ®Þ chiti    h Ph¸p  Önh  Ò   Òn  µ  Üa  ô  ña  chøc,c¸  l v quy v ngh v c tæ    nh©n  ícngoµithuª®Êt  ¹ ViÖtNam; n     t  i   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 85/CP  µy  th¸ng 12  ng 17    n¨m 1996  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  Öc    µnh  ®Þ vi thih Ph¸p  Önh  Ò   Òn  µ  Üa  ô  ña  chøc  l v quy v ngh v c tæ  trongníc® îcNhµ   ícgiao ®Êt,cho    t;     n      thuª®Ê C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 12/CP  µy  th¸ng2  ng 18    n¨m  1997  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph quy  nh    Õtthi µnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam; ®Þ chiti    h Lu   tn      i   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 34/CP  µy  th¸ng4  ng 23    n¨m  1994  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ  chøc n¨ng,nhiÖm   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  c Tæng   ôc  Þa   c§ chÝnh. Tæng   ôc  Þa  Ýnh  íng  Én  Öc  c§ ch h d vi thuª ®Êt    ùc hiÖn    ù      ®Ó th   c¸c d ¸n ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam     tn     i   nh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N §i Ò u 1. Bªn    t  ãit¹ Th«ng   µy  thuª®Ê n     i tn bao  å m: g 1.Doanh    nghiÖp  100%   èn  u    ícngoµi; v ®Ç tn   2.Doanh    nghiÖp  ªndoanh; li   3. Bªn  Öt  Vi Nam  tham gia  ªndoanh  íiníc ngoµi ® îc phÐp  ãp  èn  li   v       g v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t. gi¸tr   sd ®Ê §i Ò u 2. 1. ThÈ m   Òn  Õt  nh    quy quy ®Þ cho thuª®Êt  ùc hiÖn    th   theo quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  NghÞ   nh  è  44  ®Þ s 12/CP  µy  th¸ng2  ng 18    n¨m  1997  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh    Õtthi µnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam. chiti     h Lu   tn     i  
 2. 2 2. Tæng  ôc  Þa  Ýnh  ×nh Thñ  íng Ch Ýnh  ñ    c § ch tr   tr   ph cho    t  i víi thuª®Ê ®è     tr ng  îp thuéc thÈm  Òn  Õt ®Þnh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ. ê h    quy quy   c Th t   ph 3.  ë   Þa  Ýnh  ×nh  S§ ch tr UBND  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ (sau  y   äichung  µUBND   Êp  ®© g   l  c tØnh) cho    thuª®Êt  i víitr ng  îp thuéc   ®è     ê h     thÈm  Òn  Õt ®Þnh  ña  quy quy   c UBND   Êp  c tØnh. §i Ò u 3. Sau    ã  Õt  nh   khi c quy ®Þ cho thuª ®Êt. Bªn      thuª ®Êt  Õn  µnh  ý  îp   ti h kh  ®ång  thuª®Êt  íiSë   Þa  Ýnh  µ  oc    v  § ch v ®ù UBND   Êp  c tØnh  Êp  Êy  c Gi chøng  nhËn  Òn  ö  ông  t  ªngtr ng  îp bªn  Öt Nam   îcgãp  èn  quy sd ®Ê (ri   ê h   Vi   ®  v b»ng   gi¸ trÞquyÒn  ö  ông  t    ªndoanh  íi   sd ®Ê ®Ó li   v  bªn  ícngoµith× GiÊy  n     chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  îccÊp  sd ®Ê ®   cho doanh nghiÖp  ªndoanh). li   II. × n h t ù l Ë p h å  s ¬  xin thuª ® Ê t  Tr §i Ò u 4. ViÖc  Ëp  å  ¬    l h s xin thuª ®Êt  ùc  Ön  ïng  íiviÖc  Ëp  å  ¬    Êp    th hi c v  l h s xin c GiÊy  Ðp  u    µ  îcchialµm  bíc: ph ®Ç tv ®     2  B íc1.X¸c  nh  a  iÓ m   ùc hiÖn  ù      ®Þ ®Þ ® th   d ¸n 1. TríckhilËp  ù          d ¸n,Bªn  thuª®Êt    ph¶ilµm  Öc  íiUBND   Êp    vi v   c tØnh  ë  s t¹  Ò   a   iÓ m   ùc hiÖn  ù    i ®Þ ® v th   d ¸n.Sau    îc UBND   Êp  khi®   c tØnh  Êp  Ën  ch thu ®Þa  iÓ m   ùc hiÖn  ù    ® th   d ¸n,Bªn    t  Õn hµnh    thuª®Ê ti   c¸cc«ng  Öc  vi sau: a) Liªnh Ö   íi ë  Þa  Ýnh  ¬icã  t    îchíng dÉn  Ëp hå  ¬        v   § ch S n   ®Ê ®Ó ®     l   s thuª ®Êt  µ  Ëp b¶n    a  Ýnh  vl  ®å ®Þ ch khu  t. ®Ê Bªn    t  ý  îp ®ång  íi   chøc  ã   thuª®Ê k h   v   tæ  c¸c c tc¸ch ph¸p nh©n  Ò   o  c      v ® ®¹ ®Þa  Ýnh    Ëp b¶n    a  Ýnh  ch ®Ó l   ®å ®Þ ch khu  t. ®Ê b) LËp  ¬ng    n   ï,gi¶i ãng  Æt     ph ¸n ®Ò b     ph m b»ng. Bªn    t  thuª®Ê th«ng qua Ban  n   ï gi¶iphãng  Æt   ®Ò b     m b»ng  ña  a   ­ c ®Þ ph ¬ng    Ëp ph¬ng    n   ï,gi¶i ®Ó l   ¸n ®Ò b     phßng  Æt   m b»ng. c) Sau    Ëp ph¬ng    n   ï,gi¶iphãng  Æt     khil   ¸n ®Ò b     m b»ng,Bªn    t  öi   thuª®Ê g   ®¬n    xin thuª ®Êt    (theo  É u   è  M s 1a)  Ìm  k theo  ¬ng  ®Ò n   ï,gi¶iphãng  ph ¸n  b    m Æt   b»ng  n   ë  Þa  Ýnh. ®Õ S § ch 2. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ khinhËn  îc c¸c v¨n    th   30  k t    ®     b¶n  quy  nh  ¹ ®Þ t i §iÓ m   ­ Kho¶n  ­ B íc1  Òu  µy  ë   Þa  Ýnh  ã  c    1      §i n S § ch c tr¸chnhiÖm:    X¸c  nh   ®Þ hiÖn  ¹ngkhu  ùc  t    tr   v ®Ê xin thuªvµ  ×nh UBND   Êp    tr   c tØnh  Ò   Ön  Ých  t  v di t ®Ê thuÕ, gi¸thuª ®Êt, thêih¹n          thuª ®Êt  µ  ¬ng  ®Õ n   ï,gi¶iphãng  Æt     v ph ¸n  b    m b»ng. 3. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc tê tr×nh  ña  ë   Þa  th   20  k t  nh ®    c S§ chÝnh,UBND   Êp    c tØnh  ã    Õn  c ý ki b»ng    v¨n b¶n  Ò   ÷ng  Ên    v nh v ®Ò sau: a) VÞ   Ý,diÖn  Ých  t  ö  ông;   tr   t ®Ê s d b) Gi¸tiÒn thuª®Êt;       c)Thêih¹n    t;     thuª®Ê
 3. 3 d)  ¬ng    n   ï,gi¶iphãng  Æt   Ph ¸n ®Ò b     m b»ng    nh  â ®èi îng,danh  (x¸c®Þ r  t  m ôc  µ  n    n   ï). v ®¬ gi¸®Ò b ý  Õn  ña  ki c UBND   Êp  c tØnh  îc®Ýnh  Ìm  íihå  ¬    Êp  Êy  Ðp  ®  k v   s xin c Gi ph ®Ç u  .ViÖc  Ðt  Öt  t  x duy cho  thuª®Êt    ùc hiÖn  ù  ® îc tiÕn  µnh  ïng   ®Ó th   d ¸n    h c  víi Öc  Èm  nh  ù   vi th ®Þ d ¸n. B íc2.LËp  µ  ×nh duyÖt hå  ¬    t    v tr     s thuª®Ê 1. Sau    ù  ® îc cÊp  Êy  Ðp  u  , Bªn    khid ¸n    Gi ph ®Ç t  thuª ®Êt  öi ®Õ n   ë     g  S §Þa  Ýnh      ch c¸cv¨n b¶n  sau: a) B¶n    sao  Êy  Ðp  u    ã c«ng  Gi ph ®Ç t(c   chøng); b) B¶n    a   Ýnh  ®å ®Þ ch khu  t  Ých lôc hoÆc   Ých ®o     É u   è    ®Ê (tr     tr   ­ M s 2a, 2b); 2. Sau    Ën  îcc¸c v¨n b¶n    khinh ®       quy  nh  ¹ Kho¶n  ­ B íc2  Òu  µy, ®Þ ti  1      §i n   Së  Þa  Ýnh  ã  § ch c tr¸chnhiÖm  chøc  ùc hiÖn      tæ  th   c¸cc«ng  Öc  vi sau  y: ®© a) KiÓ m       Ën  µo    tra, nh v b¶n    a  Ýnh  x¸c ®å ®Þ ch khu  t; ®Ê b) LËp      biªnb¶n  Èm    å  ¬  t  ai (theoM É u   è  th trah s ®Ê ®     s 3). 3. Së   Þa  Ýnh  Ëp  µnh  bé  å  ¬     § ch l th 2  h s xin thuª ®Êt    theo quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  cña  5  Th«ng   nµy  µ  ×nh  t v tr Tæng   ôc  Þa  Ýnh  ®èi víitr ng  îp c§ ch (    ê h  thuéc  Èm   th quyÒn  quyÕt  nh   ®Þ cho thuª ®Êt  ña  ñ   íng  Ýnh   ñ);   c Th t Ch ph   hoÆc   ×nh  tr UBND   Êp  c tØnh  ®èi víitr ng  îp  éc  Èm   (    ê h thu th quyÒn  quyÕt  ®Þnh  cho    t  ña  thuª®Ê c UBND   Êp  c tØnh)®Ó   Ðt duyÖt viÖc    x    cho    t. thuª®Ê §i Ò u 5. 1. Hå   ¬      t  i víi êng  îp thuª®Êt  íibao  å m     µiliÖu   s xinthuª®Ê ®è     tr h    m  g c¸c t     sau: a) §¬n      t;   xinthuª®Ê b) B¶n    sao  Êy phÐp  u  ;c)B¶n    a  Ýnh  gi   ®Ç t    ®å ®Þ ch khu  t; ®Ê d) Ph¬ng    n   ï,gi¶i ãng  Æt     ¸n ®Ò b     ph m b»ng; ®)    Biªnb¶n  Èm    å  ¬  t  ai cña  ë  Þa  Ýnh; th trah s ®Ê ®   S § ch e)  ê  ×nh cña  T tr   UBND   Êp  c tØnh  öi Thñ  íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc    g  t Ch ph v vi cho thuª ®Êt  ®èi víitr ng  îp  éc  Èm     (    ê h thu th quyÒn   cho thuª ®Êt  ña  ñ   íng   c Th t   ChÝnh  ñ). ph 2.§èivíi t  ∙  îcgiao cho  ViÖtNam   ö  ông,khihîp t¸c®Ç u    íi      ®Ê ® ®     bªn    sd       tv   nícngoµihå  ¬        s xin thuª®Êt    chØ  bao  å m     µiliÖu quy  nh  ¹  iÓ m     g c¸c t     ®Þ ti ® a, b,c     ­kho¶n  §iÒu  µy. 1  n §i Ò u 6. ViÖc  iÓn khaithùc  Ön  Õt  nh  tr     hi quy ®Þ cho thuª ®Êt  îc tiÕn  µnh    ®  h nh sau: 1.Tæ     chøc  n   ïgi¶i ãng  Æt   ®Ò b     ph m b»ng.
 4. 4 C¸c bªn  ö  ông  t  sd ®Ê ph¶i®Ò n   ï cho  êi cã  t  Þ   håi ®Ó     b  ng   ®Ê b thu    giao  cho  × nh  ö  ông. ViÖc  chøc  n   ï,gi¶iphãng  Æt   m sd   tæ  ®Ò b     m b»ng  ùc  Ön  th hi nh  sau: a)  èi víitr ng  îp  §    ê h doanh  nghiÖp 100%   èn  íc ngoµi thuª ®Êt  × v n      th   UBND   Êp  c tØnh  chøc  tæ  chØ  o  Öc  n   ïgi¶i ãng  Æt   ®¹ vi ®Ò b     ph m b»ng. b)  èi víitr ng  îp  §    ê h doanh nghiÖp  ªndoanh  ×  li   th bªn  Öt  Vi Nam   Þu  ch tr¸chnhiÖ m  chøc  ùc hiÖn  Öc  n   ïgi¶i ãng  Æt     tæ  th   vi ®Õ b     ph m b»ng. 2. Sau    ã  Õt  nh    khic quy ®Þ cho thuª ®Êt  ña  Êp  ã  Èm   Òn,      cc c th quy Bªn thuª®Êt  ªnh Ö   íi ë  Þa  Ýnh    Õn hµnh      li   v   § ch S ®Ó ti   c¸cc«ng  Öc  vi sau: a) NhËn  µn    b giao m èc  íkhu  t  µithùc ®Þa;   gi   i ®Ê ngo     b) Ký  îp ®ång    t  Éu  è    h  thuª®Ê (M s 4). 3.Sau    µn  µnh      khiho th c¸cc«ng  Öc  vi quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  µy,Së   ®Þ ti   2  n  §Þa  Ýnh  óp  ch gi Bªn  thuª®Êt  ¨ng  ý  t  ai t¹    ® k ®Ê ®   i UBND     êng, thÞ  Ên) x∙(ph   tr   së  ¹ vµ  ×nh UBND   Êp  t   tr   i c tØnh  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. nh quy s d ®Ê III.Q u y  ® Þ n h  vi Ö c c h o  thuª l¹i® Ê t trong k h u     c « n g  n g hi Ö p, k h u  c h Õ  x u Ê t §i Ò u 7.­ Tæ  chøc, c¸ nh©n  ã     c nhu  Çu  c thuªl¹ ®Êt   i  trong khu    c«ng nghiÖp, khu    chÕ   Êt ph¶ilµm  n      ¹ ®Êt  xu     ®¬ xinthuªl   i (theo M É u   è    µ  öi®Õ n   chøc    s 1b) v g   tæ  ® îcNhµ   íccho    t  ©y  ùng,kinhdoanh  Õt  Êu  ¹ tÇng.   n  thuª®Ê x d     k c h  ViÖc  cho thuª l¹ ®Êt   i   trong khu c«ng nghiÖp, khu  Õ   Êt thùc  Ön    ch xu   hi qua  îp ®ång    ¹®Êt  ý  Õt  ÷a Bªn  h  thuªl   i k k gi   cho    µ  thuªv Bªn    ¹ . thuªl i Néi dung  îp ®ång    ¹®Êt    h  thuªl   i theo M É u   è    s 5. §i Ò u 8.­ ViÖc cho thuª l¹  t   i ®Ê ph¶i ®¨ng  ý  ¹  ë   Þa  Ýnh  µ  ùc  Ön      k t iS § ch v th hi nh sau: 1. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  îp ®ång    th   10  k t  kh  thuªl¹ ®Êt,Bªn       i   cho thuªl¹®Êt  öi®Õ n   ë  Þa  Ýnh         i g  S § ch c¸cv¨n b¶n sau: ­Hîp  ng    ¹®Êt;   ®å thuªl   i ­GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; nh quy s d ®Ê ­TrÝch  ôcb¶n      l  ®å khu  t  ®Ê cho    ¹ . thuªl i 2. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën      b¶n    th   7  k t  nh ®ñ c¸c v¨n  quy  nh  ¹  ®Þ ti Kho¶n  §iÒu  µy,Së  Þa  Ýnh  Õn hµnh    1  n   § ch ti   c¸cc«ng  Öc  vi sau: a) Vµo    a  Ýnh    Sæ ®Þ ch (quyÓn u  ¹ Së),ghibiÕn  ng  µo  Êy  l t i    ®é v Gi chøng  nhËn  Òn  ö  ông  t  ∙  Êp  µ  quy sd ®Ê ® c v th«ng  b¸o  n   ®Õ UBND   Êp      ¬i cã  c x∙ ­ n   ®Êt  Ëp  Ët vµo    Þa  Ýnh; c nh   Sæ § ch
 5. 5 b) C Êp  Êy    Gi chøng  Ën  ¨ng  ý    ¹ ®Õ n   nh ® k thuªl   i cho Bªn    ¹ ®Êt.GiÊy  thuªl   i   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k thuª l¹  t  Tæng   ôc  Þa  Ýnh   i ®Ê do  c§ ch ph¸thµnh    (theo  M É u   è    µ  îc¸p dông  èng  Êt trongc¶  íc. s 6) v ®     th nh    n 3. Sau    µn  µnh      khiho th c¸c c«ng  Öc  ãi t¹  vi n   i Kho¶n  §iÒu  µy, Së   Þa  2  n § chÝnh    ¹ nh÷ng  µiliÖu ®∙  ép  tr¶l i   t    n theo  quy  nh  ¹  ®Þ tiKho¶n  §iÒu  µy    1  n cho tæ chøc  . ®ã IV. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T §i Ò u 9. §èivíitr ng  îp doanh     ê h   nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi®∙  îccÊp  Êy  c v ®Ç tn    ®  Gi phÐp  u  ,®ang  ö  ông  t  µ   a  îccÊp  Êy  ®Ç t  sd ®Ê m ch ®   gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t  ®Ê hoÆc   Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k thuªl¹ ®Êt  êng  îp thuªl¹ ®Êt     i (tr h    i trong khu  c«ng nghiÖp, khu  Õ   Êt) th×  ë   Þa  Ýnh  ë  ¹  ã    ch xu   S§ ch s t ic tr¸ch  nhiÖ m   íng  Én    h d c¸c doanh nghiÖp  µy  Ëp  å  ¬    n l h s xin thuª ®Êt    îc cÊp    ®Ó ®   giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    nh quy sd ®Ê hoÆc   Êy chøng  Ën  ¨ng  ý    ¹ gi   nh ® k thuªl   i ®Êt. §i Ò u 10. C¸c  é;  ¬  B c quan  ngang  é;  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ; UBND   thu Ch ph   tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch nhiÖ m   íng  Én    µnh    h d thih Th«ng    t nµy. Së  Þa  Ýnh    § ch c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    vµo      ph tr     ¬ c¨n cø  quy ®Þnh  ¹  ti Th«ng   µy  chøc  Ëp  å  ¬  t n tæ  l h s thuª ®Êt, qu¶n  ýviÖc      l  thuª ®Êt  ¹   t i ®Þa   ¬ng  ×nh;  nh  ú  µng  ý  ph m ®Þ kh qu b¸o  vÒ   c¸o  Tæng   ôc  Þa  Ýnh  Õt  c§ ch k qu¶ cho    t  i víi   ù    u    ícngoµi(theoM É u   è  thuª®Ê ®è     d ¸n ®Ç tn   c¸c     s 7). Th«ng   µy  tn thay thÓ    cho    c¸c quy  nh  íc ®©y   Ò   Öc  ®Þ tr   v vi thuª®Êt      ®Ó thùc hiÖn    ù    u      c¸c d ¸n ®Ç ttheo  Ët ®Ç u    ícngoµit¹  Öt Nam   Lu   tn    i Vi   quy  nh   ®Þ t¹  iTh«ng   sè  t 1124 TT/§C  µy  th¸ng  n¨m   ng 8  9  1995  ña  c Tæng   ôc  Þa  c§ chÝnh. Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. tn c hi l   t   k M É u   è  s 1a Ban  µnh  h theo Th«ng   è    ts 679  TT/§C  µy  th¸ng5  ng 12    n¨m  1997 Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. . ..ngµy.. .th¸ng..n¨m  . . .  ., . .   . 199... §¬n      t xinthuª®Ê
 6. 6 K Ýnh  öi:   ñ íng ChÝnh  ñ  g   Th t   ­ ph (*) ­UBND     tØnh  µnh phè  ùcthuéc TW)... (th   tr     . 1.Tªn      Tæ chøc  (hoÆc    ©n)      t:. . ..   c¸nh xinthuª®Ê . . .. Quy Õt  nh  Êy  2. ®Þ (gi   phÐp)  µnh  Ëp.. . .....3. §Þa  th l . . ....    .. chØ:.. . ...  Ön  ¹i . ......4. VÞ   Ý . . ...§i tho : . .....    tr   . . . . khu  t  ®Ê xin  thuª: . ........... DiÖn  Ých  . . ..........5.    t thuª: . ...............6. . . ...............     Thêih¹n thuª: . ...............7.M ôc  ch  ö  ông:. . ..............    . . ..............    . . ®Ý s d . . ............. 8.Cam   Õt:   k ­ Sö   ông  t  ng  ôc  ch, chÊp  µnh  y       d ®Ê ®ó m ®Ý   h ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt®Êt  ai;    ® ­Tr¶  Òn thuª®Êt  y    ng  ¹n;   ti     ®Ç ®ñ ®ó h ­C¸c    cam  Õt  k kh¸c(nÕu  ã).. . ..   c . .. Tæ   chøc  (hoÆc    ©n)    t c¸nh thuª®Ê (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn)   Ghi chó:(*)­      Trong  êng  îp thuéc thÈm  Òn  Õt ®Þnh  ña tr h    quy quy   c Thñ íng ChÝnh  ñ t  ph   M É u   è  s 1b Ban  µnh  h theo Th«ng   è    ts 679  TT/§C  µy  th¸ng5  ng 12    n¨m  1997 Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. . ..ngµy.. .th¸ng..n¨m  . . .  ., . .   . 199... §¬n      ¹®Êt xinthuªl   i K Ýnh  öi: .(Ghitªntæ  g .  .     chøc kinhdoanh  ¬  ë  ¹ tÇng    c s h  vµ  cho    ¹®Êt) thuªl   i 1.Tªn      Tæ chøc      ¹®Êt:. . .... xinthuªl   i . . ... 2. §Þa  chØ:.. . ...... Ön tho¹i . .... . . .....  §i : . ... 3. VÞ  trÝ khu ®Êt xin thuª   l¹ : ........  4.   DiÖn   tÝch   thuª: . .............. 5.   Thêi   h¹n  i . ........ . . .............  thuª: . .............    ôc  ch  ö  ông:.. . ............ . . .............6.M . . ®Ý s d . ............ 7.Cam   Õt:   k
 7. 7 ­ Sö  ông  t  ng  ôc  ch  ña   d ®Ê ®ó m ®Ý c khu  c«ng  nghiÖp  (khu  Õ   Êt)®∙  ch xu   ® îcc¬    quan  µ   íccã  Èm  Òn    Öt,chÊp  µnh  y    ña  Nh n   th quy phª duy   h ®Ç ®ñ c ph¸p   luËt®Êt  ai;   ® ­Tr¶  Òn thuª®Êt  y    ng  ¹n;   ti     ®Ç ®ñ ®ó h ­C¸c    cam  Õt  k kh¸c(nÕu  ã).. . ...   c . . .. Tæ   chøc  (hoÆc    ©n)    ¹®Êt c¸nh thuªl   i (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn)   M É u   è  s 2a Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 679  TT/§C ngµy  th¸ng5  12    n¨m  1997             Ých  ôcb¶n    a  Ýnh            Tr l  ®å ®Þ ch khu  t                  ®Ê                                è:.. . ... §§                                    S . . ../ .§C                                     û  Ö:1/ . ...                                   T l . . ..                        ..                                                                                             Tªn     c«ng  ×nh:. . .......                          tr . . .......                         . .   TrÝch  ôcvµ  o  Ïbæ      l   ® v   sung  êb¶n    a  Ýnh  è.. . huécb¶n  t  ®å ®Þ ch s .t     ®å   a  Ýnh    êng,thÞ  Ên): . .. huyÖn (quËn,thÞ       ®Þ ch x∙(ph   tr . . ..     x∙,   TP):.      .TØnh  µnh  è):. . .....                       . (Th ph . . .....                      . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ých lôcvµ  o  Ïbæ             (Tr     ® v   sung;                                                       ranh  íkhu  t  îcthÓ  Ön  gi   i ®Ê ®   hi b»ng  ùc  )  m ®á                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 8. 8                                                                                                                                                                                     Thèng    Ön  Ých  t                                  kª di t ®Ê                                                                                              Sè Sè  êSè  ÖnLo¹iGhi                                t   Di                               TT     öatÝch®Êt chó                               B§ th                                                                                                                                                                                                                                           Céng                                                                                  ¬  C quan  Ých lôcvµ  o  Ïbæ   tr     ® v   sung        ë  Þa  Ýnh        S § ch   . . .............     .. . ..............   TØnh  µnh phè).. . .           .. (th   . . .            .     µy... . . 199  Ngµy... . . 199  Ngµy... . . 199   Ngµy... . . 199    Ng / . /     / ./     / . /      / . /      êitrÝch lôc,®o  ÏThñ  ëng  ¬  Ng     v tr c quanNgêikiÓm    ü  ËtGi¸m  c    trak thu ®è Së  Þa  Ýnh § ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M É u   è  s 2b Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 679  TT/§C ngµy  th¸ng5  12    n¨m  1997                         B¶n    a  Ýnh  ®å ®Þ ch khu  t                      ®Ê                                    è:.. . ... §§                                    S . . ../ .§C                                     û  Ö:1/ . ...                                   T l . . ..                        ..
 9. 9                                                                                             Tªn     c«ng  ×nh:. . .......                          tr . . .......                         . .   §Þa  iÓ m:    êng,thÞ  Ên). . .. huyÖn (quËn,thÞ       ® x∙(ph   tr . . ..     x∙,TP):. . .. . ..         TØnh  µnh  è):. . ...............                    (Th ph . . ...............           . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (TrÝch  o;                                         ®                                       ranh  íkhu  t  îcthÓ  Ön  gi   i ®Ê ®   hi b»ng  ùc  )  m ®á                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Thèng    Ön  Ých  t                                  kª di t ®Ê                                                                                                   Sè   è DiÖnLo¹iGhi                                 S                                    TT   öatÝch®Êt chó                                  th                                                                                                                                                                                                                                                        Céng                                                                                        ¬        C quan  o  Ï             ë  Þa  Ýnh               ® v             S § ch                 . . .............     .. . ..............   TØnh  µnh phè).. . .           .. (th   . . .            .     µy... . . 199  Ngµy... . . 199  Ngµy... . . 199   Ngµy... . . 199    Ng / . /     / ./     / . /      / . /      êitrÝch lôc,®o  ÏThñ  ëng  ¬  Ng     v tr c quanNgêikiÓm    ü  ËtGi¸m  c    trak thu ®è Së  Þa  Ýnh § ch
 10. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M É u   è  s3 Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 679  TT/§C ngµy  th¸ng5  12    n¨m  1997 Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. . ..ngµy.. .th¸ng..n¨m  . . .  ., . .   . 199... Biªnb¶n   thÈm    å  ¬  t  ai trah s ®Ê ® ­C¨n  ®Ò   Þ  ña  . . .........   cø  ngh c .. . .......... ngµy.. th . ¸ng.   . n¨m  . 199..  ë   Þa  Ýnh  .S § ch tØnh  µnh  è).. .  ∙  Õn  (th ph . .® ti . hµnh  Èm    å  ¬  t  ai.. . ... th trah s ®Ê ® . . ... Thµnh  Çn  å m: ph g 1... . ......2... . ......3... . ....... . . .....  . . .....  . . ...... .. . . Nh Ën  Ðt ®¸nh  x  gi¸: 1/V Ò   Þ  Ý®Þa  iÓ m     v tr   ® c«ng  ×nh: tr ­Lµ  ïhîp víi   ph       quy  ¹ch (lýdo?).. . .. ho     . .. ­Kh«ng  ïhîp víi   ph       quy  ¹ch (lýdo?).. . . ho     . .. 2/V Ò     quy    t: m« ®Ê ­Lµ  Ých  îp v×.. . ...   th h  . . ... ­Kh«ng  Ých  îp v×... . ..   th h  . ... 3/V Ò   Ön  ¹ngkhu  t:   hi tr   ®Ê Lo¹i®Êt:  
 11. 11 ­ . . .....­ . . .....­ . . ...... .. . ..... .. . ..... .. . ...... .. .. 4/V Ò       t:. . .....   gi¸thuª®Ê . . .... 5/Nh÷ng  Ên    Çn  ö  ý:   v ®Ò c x l ­§ Òn  ï,gi¶i   b    to¶:. . .... . . ... ­Nh÷ng  ån t¹ víng m ¾ c     t    i   kh¸c,biÖn    ph¸p gi¶i     Õt:. . . quy .. 6/K Õt  Ën,kiÕn  Þ:.. . ....   lu   ngh . . .... Gi¸m  c  ë  a  Ýnh ®è s ®Þ ch (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d     M É u   è  s4 Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 679  TT/§C ngµy  th¸ng5  12    n¨m  1997 Sè:..  .H§/T§  éng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam . C ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. . ..ngµy.. .th¸ng..n¨m  . . .  ., . .   . 199...   Hîp  ng    t ®å thuª®Ê ­ C¨n  LuËt  Êt  ai  µy  th¸ng 7    cø  § ® ng 14    n¨m 1993  ña  íc Céng  µ    c N  ho x∙ héichñ  Üa  ÖtNam;   ngh Vi   ­ C¨n  Quy Õt  nh   è:. .ngµy. . cø  ®Þ s. . th¸ng.. . n     . . ¨m 199..cña  . .  . . Ò   .. . ... . v   . viÖc cho  C«ng  ty (XÝ  nghiÖp).. . ... hu  ®Êt ®Ó  sö  dông  vµo  m ôc   . ...t ª ®Ých... . ... . . ... ­C¨n  GiÊy  Ðp  u    è.. .ngµy. .th¸ng..n¨m    cø  ph ®Ç ts . . .   . 199... 1.Bªn    cho    t  thuª®Ê (Bªn A):   §¹idiÖn  ë  Þa  Ýnh    S § ch tØnh  µnh phè):. . . (th   . .. Hä   . . ....  tªn: . .....Chøc  ô:. . ....Trô  ë:. . ..... . . v . . ...  s . . ..... . . 2.Bªn    t    thuª®Ê (Bªn B):   §¹idiÖn    C«ng    Ý  ty(X nghiÖp):. . ... . ... Hä   . . . tªn: . .. Chøc  ô:. . .. v . . .. Quèc  Þch:. . .... t . . ... Trô  ë:. . ... s . . ... Tµikho¶n:. . ...   . . ..
 12. 12 Hai bªn    tho¶ thuËn  ý  îp ®ång    t  íi   iÒu    kh  thuª®Ê v   ® c¸c kho¶n  sau  y: ®© §iÒu  1. 1. Bªn      A cho Bªn    B thuª (b»ng  è).. . ..   t    s . . ..m2®Ê (b»ng  ÷).. .    Ðt  ch . ...m . vu«ng  t  ¹ x∙(ph ng,thÞ  Ên): . .  Ön  Ën,thÞ    µnh  è):. . .  ®Ê t     ê   tr   . . i .. . huy (qu   x∙,th ph . . .. . tØnh  µnh phè  ùcthuéc TW):.. .    ö  ông  µo  ôc  ch:.. .(ghitheo (th   tr     ... sd ®Ó vm ®Ý .    .   quy  nh  ®Þ trongquyÕt ®Þnh      cho    t). thuª®Ê 2. VÞ   Ý khu  t  îcx¸c ®Þnh    tr   ®Ê ®     theo  ê b¶n    a   Ýnh  è.. .tû lÖ  t  ®å ®Þ ch s .    . 1/.. .do  ë  Þa  Ýnh..   Ëp ngµy..   .  S § ch . .x¸c   l .th¸ng..n¨m  .   . 199.. 3. Thêi h¹n      thuª ®Êt  µ.. . ¨m,kÓ   õ ngµy.. th   l .n   t   . ¸ng. .n   . ¨m 199...(ghitheo      quy  nh  ®Þ trongquyÕt ®Þnh      cho    t). thuª®Ê 4. ViÖc    cho thuª ®Êt    kh«ng  µm  Êt  Òn  ë  ÷u  ña  µ   íc ViÖt lm quy s h c Nh n     Nam   i víi ®è     khu  t  µ  äi  µinguyªn n»m   ®Ê v m t     tronglßng ®Êt.     §iÒu  2. 1. Gi¸ tiÒn thuª®Êt  µ: . .        l . . .USD/m2/n¨m hoÆc... .USD/ha/n¨m    . . (ghitheo  quy  nh  ®Þ trongGiÊy  Ðp  u      ph ®Ç thoÆc   Õt ®Þnh  quy   cho    t). thuª®Ê 2.TiÒn    t  îctr¶theo ph¬ng    thuª®Ê ®       thøc: ­Hµng    n¨m.                                 ­5    n¨m  lÇn.              1                 ­1  Çn    l cho  µn  é  êih¹n thuª®Êt.  to b th          ­C¸c    tho¶ thuËn    kh¸c(nÕu  ã).. . ....   c . . ... 3. TiÒn    thuª®Êt  ¾t  u   îc tÝnh  õ ngµy..    b ®Ç ®   t  .th¸ng.. n¨m... vµ  ép  ¹   .   n t  . i tµikho¶n    kho  ¹c sè.. .cña  b  . . kho  ¹c.. . b .. §iÒu  3. ViÖc  ©y  ùng    x d c¸c c«ng  ×nh    tr trªn khu  t  ®Ê thuª ph¶i phï hîp  íim ôc        v  ®Ých  ∙    ® ghitrong §iÒu  cña  îp  ng  µy,phïhîp víi Êy  Ðp  u  .   1  H ®å n         Gi ph ®Ç t §iÒu  4. 1. Trong  êigian  ùc  Ön  îp  ng,    th   th hi h ®å Bªn    B kh«ng  îc chuyÓn  ®  giao  khu  t  ®Ê thuª cho  chøc, c¸  ©n     tæ    nh kh¸c  Õu   a  îc c¬  n ch ®   quan  ã  Èm   c th quyÒn  ña  µ   ícViÖt Nam   c Nh n     cho  Ðp  õtr ng  îp ® îcthuª®Êt    u   ph (tr   ê h       ®Ó ®Ç tx©y  ùng  Õt  Êu  ¹  Çng  µ    d k c ht v cho thuªl¹ ®Êt  ¹       i t i khu  c¸c c«ng nghiÖp,khu    chÕ   Êt). xu Trong  êigian thùc hiÖn  îp ®ång, Bªn  ®¶m   th       h    A  b¶o  Òn  ö  ông  t  quy sd ®Ê cña Bªn  kh«ng  B,  chuyÓn  giao  Òn  ö  ông  quy sd khu  t    ®Ê trªncho Bªn thø    ba khicha  îcBªn  tho¶ thuËn.   ®  B   
 13. 13 2.Trêng  îp Bªn  bÞ  ©n    h  B  ph chia,s¸p nhËp     hoÆc  chuyÓn  îng tµis¶n, nh       hîp ®ång    cho  chøc,c¸ nh©n  tæ     kh¸c m µ   ¹onªn    t   ph¸p  ©n  íith× chñ  u    nh m    ®Ç t míiph¶ilµm  ¹ thñ  ôc thuª®Êt.Thêi h¹n      l  t   i       thuª®Êt  µ thêih¹n    l    cßn  ¹ cña  îp l i h  ®ång  µy, Bªn    n  B ph¶ichÞu  äi    Ý     m chiph ph¸tsinh khichuyÓn       giao khu  t  ®Ê thuª. 3. Trong  êigian hîp ®ång  ã  Öu  ùc,n Õu    th      c hi l   Bªn  muèn    ¹ toµn  é  B  tr¶l   i b hay  ét  Çn  m ph khu  t    ícthêih¹n  × ph¶ith«ng  cho  ®Ê thuªtr     th     b¸o  Bªn  biÕttr c A    í  Ýt  Êt lµ 6  nh     th¸ng.Bªn  tr¶lêicho    A      Bªn  trong thêigian 3  B       th¸ng kÓ   õ ngµy    t  nhËn  îc ®Ò   Þ   ña  ®  ngh c Bªn  Thêi ®iÓ m   Õt  óc hîp  ng  Ýnh  n   óc B.    k th   ®å t ®Õ l   bµn giao m Æt     b»ng. 4.Hîp  ng    t  Ê m       ®å thuª®Ê ch døttrong c¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© ­H Õt  êih¹n thuª®Êt  µ    th       v kh«ng  îcgiah¹n thuªtiÕp. ®      ­Bªn  bÞ    ¹itµi   B  ph¸tm     s¶n  hoÆc   Þ    b ph¸ s¶n. ­Bªn  bÞ    åiquyÕt ®Þnh    B  thu h     cho    t  thuª®Ê hoÆc   Êy phÐp  ¹t®éng   gi   ho   tr cthêih¹n. í    §iÒu  5. Hai bªn    tho¶ thuËn    Õt  µis¶n  ¾n  Òn víi Öc  ö  ông  t      gi¶iquy t   g li     vi s d ®Ê sau khikÕt  óc Hîp  ng  µy    th   ®å n theo quy  nh  ña  Ëtph¸p ViÖtNam.   ®Þ c lu       §iÒu  6. Tranh  Êp  ÷a haiBªn  ch gi     trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  îp ®ång  ích Õt  îc        h  tr   ®  gi¶iquyÕt    b»ng  ¬ng îng. Trêng  îp  th l  h kh«ng  Ó  ¬ng îng  îc th×  th th l ®  tranh  chÊp  Ï® îc® a    µ        Õt. s     ra To ¸n ®Ó gi¶i quy §iÒu  7. 1. Bªn    ã    A c tr¸chnhiÖ m     cung  Êp    c c¸c v¨n b¶n  ªnquan  n   Öc    li   ®Õ vi x¸c ®Þnh  Òn  µ  Üa  ô  ña  quy v ngh v c Bªn  t«n träng quyÒn  ë  ÷u  Ò   µis¶n  ña  B,      s h v t  c Bªn  x©y  ùng    B  d trªnkhu  t    ®Ê thuªtheo quy  nh  ña  Ëtph¸p ViÖtNam.   ®Þ c lu       2. Bªn  cã    B  tr¸chnhiÖ m   ö  ông  t  ng  ôc  ch, tu©n  ñ c¸cquy    sd ®Ê ®ó m ®Ý   th     ®Þnh  Ò   v b¶o  Ö   v m«i  êng, kh«ng  îc lµm  tr   ®  tæn  ¹i®Õ n   Òn,  î Ých  îp h  quy l i h  ph¸p cña  êisö  ông  t    ng   d ®Ê xung  quanh. §iÒu  8. 1. Hîp ®ång  nµy ® îc ký t¹ . .. ngµy.. th i . .. . . ¸ng. .n . ¨m 199.. vµ  ® îc lËp .   thµnh...b¶n,m çi    Bªn  ÷..b¶n,göiSë  µichÝnh    Ët    ôc  Õ, Kho  ¹c gi   .    T  ­ V gi¸,C thu   b  Nhµ   íc(tØnh,thµnh  è) ®Ó     Òn thuª®Êt  µ  ng  öiTæng  ôc  Þa  n    ph   thu ti     v ®å g  c§ chÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu       K ho   § t®Ó theo dâiqu¶n  ý.    l 2.Hîp  ng  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý.   ®å n c hi l   t   k Bªn    t  thuª®Ê Bªn  cho    t thuª®Ê (kýtªnvµ  ng  Êu) (Ký    µ  ng  Êu)     ®ã d   tªnv ®ã d
 14. 14     M É u   è  s5 Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 679  TT/§C ngµy  th¸ng5  12    n¨m  1997 Sè:..  .H§/T§  éng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam . C ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. . ..ngµy.. .th¸ng..n¨m  . . .  ., . .   . 199... Hîp  ng    ¹®Êt ®å thuªl   i ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 11/CP  µy  th¸ng 01  ng 24    n¨m  1995  ña  Ýnh  c Ch phñ quy  nh    Õtthihµnh  ®Þ chiti     Ph¸p  Önh  Ò   Òn  î vµ  Üa  ô  ña    l v quy l   ngh i v c tæ chøc,c¸nh©n  ícngoµithuª®Êt  ¹ ViÖtNam;    n     t i   ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 85/CP  µy  th¸ng 12  ng 17    n¨m 1996  ña  Ýnh  c Ch phñ quy  nh  Öc    µnh  ®Þ vi thih Ph¸p  Önh  Ò   Òn  µ  Üa  ô  ña  chøc  l v quy v ngh v c tæ  trongníc® îcNhµ   ícgiao ®Êt      n    cho    t; thuª®Ê ­ C¨n  Quy Õt  nh   è:. . ngµy. .  cø  ®Þ s .. . .th¸ng.. . ¨m  . . n 199..  ña  ñ   íng .c Th t   ChÝnh  ñ  ícCHXHCN   ÖtNam   Ò   Öc  ph n   Vi   v vi cho  C«ng    Ý  ty(X nghiÖp)..       thuª .. ®Êt    u    x©y  ùng  Õt  Êu  ¹  Çng  ¹  ®Ó ®Ç t d kc ht t ikhu c«ng  nghiÖp (khu  Õ   ch xuÊt). . ... . . .. I­Bªn    cho    ¹®Êt  thuªl   i (Bªn A):   §¹idiÖn    C«ng    Ý  ty(X nghiÖp):. . .. . .. Hä   . . ... tªn: . ... Chøc  ô:. . ..  èc  Þch:. . .. ô  ë:. . .... v . . ..Qu t .. . . .Tr s . . ...   . Tµikho¶n:. . ...   . . .. II­  Bªn    ¹®Êt  thuªl   i (Bªn B):   §¹idiÖn    C«ng    Ý  ty(X nghiÖp);c¸nh©n:.. . .    . .. Hä   . . ... tªn: . ... Chøc  ô:. . ..  èc  Þch:. . .. ô  ë:. . .... v . . ..Qu t .. . . .Tr s . . ...   . Tµikho¶n:. . ...   . . .. Hai Bªn    tho¶ thuËn  ý  îp ®ång    ¹®Êt  íi   iÒu    kh  thuªl   i v  ®c¸c kho¶n  sau  y: ®© §iÒu  1. 1.Bªn  cho    A  Bªn  thuªl¹(b»ng  è).. . .    t  B      i s . . .m2 ®Ê (b»ng  ÷)... . .. Ðt  . . ch   . . .  m vu«ng  t  ¹  ®Ê t ikhu c«ng nghiÖp (khu  Õ   Êt): . ... éc    êng, thÞ  ch xu . . ...  thu x∙ (ph  
 15. 15 trÊn):.. . .. Ön  Ën, thÞ    µnh  è):. .    . . . huy (qu   x∙,th ph . .tØnh  µnh  è  ùc thuéc . (th ph tr     TW):..    ö  ông  µo  ôc  ch:.. . .®Ó s d . vm ®Ý .. 2. V Þ   Ýkhu  t    ¹ ® îcx¸c®Þnh    tr   ®Ê thuªl       i theo  ê trÝnh  ôcb¶n    è..   û t  l  ®å s .t   . lÖ  . . 1/.. . . 3.Thêih¹n    t  µ. .n¨m, kÓ   õngµy..       thuª®Ê l .  .   t  .th¸ng..n¨m  .   . 199..   §iÒu  2. 1.Gi¸tiÒn thuª®Êt  µ: . ..USD/m2/n¨m        l . .. hoÆc   .  .. .USD/ha/n¨m . 2.TiÒn    t  îctr¶theo ph¬ng    thuª®Ê ®       thøc: ­Hµng    n¨m                                ­5    n¨m  lÇn               1                ­1  Çn    l cho  µn  é  êih¹n thuª®Êt   to b th         ­C¸c    cam  Õt  k kh¸c(nÕu  ã).. . ..   c . . .. 3.TiÒn    t  ¾t  u   îctÝnh  õngµy.. . ....   thuª®Ê b ®Ç ®   t  . . ... 4.N¬i nép  Òn thuª®Êt:. . .    ti     . .. Sè  µi t  kho¶n:. . ....... . . ...... §iÒu  3. ViÖc  ©y  ùng    xd c¸c c«ng  ×nh trªnkhu  t  tr     ®Ê thuªl¹ ph¶iphï hîp víim ôc      i        ®Ých  ∙    ® ghitrong §iÒu  cña  îp  ng  µy,phïhîp víi Êy  Ðp  u  .   1  H ®å n         Gi ph ®Ç t §iÒu  4. 1. Trong  êigian  ùc  Ön  îp  ng,    th   th hi h ®å Bªn    B kh«ng  îc chuyÓn  æi, ®  ®   chuyÓn  îng,cho    ¹quyÒn  ö  ông  t  i víi nh   thuªl   i sd ®Ê ®è     khu  t  ∙  ®Ê ® thuª. 2.Trêng  îp Bªn  bÞ  ©n    h  B  ph chia,s¸p nhËp     hoÆc   chuyÓn  îng tµis¶n, nh       hîp ®ång    cho  chøc,c¸ nh©n  tæ     kh¸c m µ   ¹onªn    t   ph¸p  ©n  íith× chñ  u    nh m    ®Ç t míiph¶ilµm  ¹thñ tôcthuªl¹®Êt.     l          i i 3. Trong  êigian hîp ®ång  ã  Öu  ùc,n Õu    th      c hi l   Bªn  muèn    ¹ toµn  é  B  tr¶l   i b hay  ét  Çn  m ph khu  t    ícthêih¹n  × ph¶ith«ng  cho  ®Ê thuªtr     th     b¸o  Bªn  biÕttr c A    í  Ýt  Êt lµ 6  nh     th¸ng.Bªn  tr¶lêicho    A      Bªn  trong thêigian 3  B       th¸ng kÓ   õ ngµy    t  nhËn  îc ®Ò   Þ   ña  ®  ngh c Bªn  Thêi ®iÓ m   Õt  óc hîp  ng  Ýnh  n   óc B.    k th   ®å t ®Õ l   bµn giao m Æt     b»ng. 4.Hîp  ng    ¹®Êt  Ê m       ®å thuªl   i ch døt trongc¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© ­H Õt  êih¹n    ¹®Êt    th   thuªl   i theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  îp  ng  µy  µ    ®Þ t  i 1  H ®å n v kh«ng  îcra h¹n thuªtiÕp. ®        ­Theo    tho¶ thuËn  ña      c c¸cBªn.
 16. 16 ­ M ét    trong haiBªn    ¹m     viph nghiªm  äng c¸c ®iÒu  tr     kho¶n  ña  îp ®ång  c h  ¶nh  ëng  n   Òn  î cña  h ®Õ quy l  i Bªn    µ   kia m kh«ng  Ó    Õt  th gi¶iquy b»ng  ¬ng ­ th l îng. ­Bªn  bÞ    Ó  ícthêih¹n hoÆc   Þ      B  gi¶ith tr       b ph¸ s¶n. §iÒu  5. 1.Bªn  t«n trängquyÒn  ë  ÷u  Ò   µis¶n  ña    A      s h v t  c Bªn  x©y  ùng      B  d trªnkhu ®Êt    ¹ . thuªl i 2. Bªn  cã    B  tr¸chnhiÖ m   ö  ông  t  ng  ôc  ch, tu©n  ñ c¸cquy    sd ®Ê ®ó m ®Ý   th     ®Þnh  Ò   v b¶o  Ö   v m«i  êng, kh«ng  îc lµm  tr   ®  tæn  ¹i®Õ n   Òn,  î Ých  îp h  quy l i h  ph¸p cña  êisö  ông  t    ng   d ®Ê xung  quanh. §iÒu  6. 1. Hîp  ng    ®å thuªl¹ ®Êt  µy  îc ký  ¹ . ... µy..   i  n ®   t i . ..  ng .th¸ng.. n¨m    . 199..vµ    ® îclËp  µnh.. .b¶n, çi    th .   m Bªn  ÷..b¶n,®ång  öiSë   Þa  Ýnh  gi   .   g   § ch tØnh  µnh  (th phè).. . .. . . .Ban    , qu¶n  ýKCN   l  (KCX).. . . .. 2.Hîp  ng  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý.   ®å n c hi l   t   k Bªn thuª l¹  t   i ®Ê Bªn cho thuª l¹  t  ý    µ  ng  Êu)  ý    µ   i ®Ê (K tªn v ®ã d (K tªn v ®ãng  Êu) d     M É u   è  s6 Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 679  TT/§C ngµy  th¸ng5  12    n¨m  1997 Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Së  a  Ýnh ®Þ ch TØnh  µnh phè):. . . (th   . .. Chøng  Ën nh .. . .. gh   tªn,   tæ   chøc,   c¸   nh©n . . .( i   thuª   l¹  i ®Êt).. . .. . . ......................... . .. . ..........................  ..
 17. 17 §¨ng  ý  k thuª l¹   i (b»ng  è).. . ...   t  s . . ... ®Ê (b»ng  ÷).. . ... Ðt   m2 ch . ... m vu«ng  ®Êt. T¹i:  (khu c«ng nghiÖp, khu chÕ  xuÊt). . ... thuéc x∙ (phêng, thÞ  . . ... . trÊn): . . . Ön  Ën,thÞ      . .. ..   huy (qu   x∙,TP):. . .. . ..  tØnh  µnh phè): (th   Do... . .........cho    ¹ . . . ........  .. thuªl i G å m     öa díi y: c¸cth     ®© Tê  b¶n    èL«,thöa sèDiÖn  ÝchMôc  chThêih¹nGhichó  ®å s     t ®Ý                               (m2)  sö  ông    ¹        d thuªl      i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sè  ¨ng  ý    ¹®Êt  . µy.. th¸ng..n¨m  ® k thuªl   i .. ng     .   . 199.. .. . .. §K   . . .. /§CGi¸m  c  ë  Þa  Ýnh ®è S § ch   TrÝch  ôcb¶n  l  ®å Tû  Ö:. . .. l . . ..      GiÊy  chøng  Ën nh §¨ng  ý    ¹®Êt k thuªl   i           Sè: 0001         M É u   è  s7
 18. 18 Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 679  TT/§C ngµy  th¸ng5  12    n¨m  1997 B¸o    Õt  c¸o k qu¶  cho    t    ùc hiÖn    ù    ícngoµi thuª®Ê ®Ó th   c¸cd ¸n n   Quý... .n   . ¨m199...   TØnh  µnh  è).. . (Th ph ..  TTTªn  ù    Êy      d ¸n Gi     Quy Õt    Thêi     Ön  Ých    ö   ông    Gi¸   Ghi         Di t  S d       chó    Þa  iÓ m)phÐp    nh    ¹n   ®Êt   (§ ®   ®Þ   h     cho    µo  Ön   Òn        v di  ti               u    cho   cho            ®Ç           thuª(m2)  tÝch  t            ®Ê  thuª                       ånglóa  t            t   thuª  thuªtr    ®Ê               è... ®Êt   ®Êt TængTrong    (m2)                 S            ®ã                      µy.. . è.  (N¨m)sè   ®Êt  ãp            ng / .S .   .  DT  g     (USD/m2/                        N¨m  199..ngµy.. .  (m2)vèn  ªn       /    . li       n¨m)                       N¨m              199..    doanh        (m2)                               2    3    4      6   7    8    9   10   1                 5                                                                                                                                                                                                                                                               éng                                    C                                  .. µy.. . h . n   .ng . t ¸ng. . ¨m199.. Gi¸m  c  ë  Þa  Ýnh  ý    ng  Êu) ®è S § ch (K tªn,®ã d
Đồng bộ tài khoản