intTypePromotion=1

Thông tư 68/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
1
download

Thông tư 68/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 68/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 85-TC/TCT ngày 24/10/1994 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 68/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 68/1998/TT-BTC ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 1998 híng dÉn bæ sung mét sè ®iÓm quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 85 TC/TCT ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 1994 cña Bé Tµi chÝnh Qua thêi gian thùc hiÖn Th«ng t sè 85 TC/TCT ngµy 24/10/1994 cña Bé Tµi chÝnh "Híng dÉn thùc hiÖn thu thuÕ cíc ®èi víi tÇu biÓn níc ngoµi ®Õn kinh doanh vËn chuyÓn hµng ho¸ t¹i c¸c c¶ng biÓn ViÖt Nam", cã mét sè v- íng m¾c cÇn thiÕt ph¶i ®îc gi¶i thÝch râ ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn thèng nhÊt, Bé Tµi chÝnh híng dÉn thªm nh sau: 1. VÒ ®èi tîng nép thuÕ: §èi tîng nép thuÕ cíc theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, môc I Th«ng t sè 85 TC/TCT ngµy 24/10/1994 cña Bé Tµi chÝnh lµ tÊt c¶ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n- íc ngoµi dïng tµu biÓn thuéc së h÷u cña m×nh hoÆc thuª tµu thuéc së h÷u cña ngêi kh¸c, kÓ c¶ trêng hîp kh«ng cã tµu nhng cã ho¹t ®éng kinh doanh vËn t¶i hµng ho¸ tõ c¸c c¶ng biÓn ViÖt Nam ra c¸c c¶ng biÓn níc ngoµi hoÆc gi÷a c¸c c¶ng biÓn ViÖt Nam, bao gåm trùc tiÕp vËn chuyÓn hµng ho¸ hay gi¸n tiÕp vËn t¶i th«ng qua ®¬n vÞ vËn t¶i níc ngoµi kh¸c thùc hiÖn mµ ®¬n vÞ vËn t¶i nµy chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý ®èi víi hµng ho¸ cña chñ hµng. 2. VÒ tr¸ch nhiÖm kª khai nép thuÕ: Tr¸ch nhiÖm kª khai nép thuÕ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, môc IV Th«ng t sè 85 TC/TCT lµ chñ tµu biÓn bao gåm c¶ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vËn t¶i níc ngoµi khi vµo c¶ng cña ViÖt Nam thùc hiÖn viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ xuÊt khÈu hoÆc vËn chuyÓn hµng ho¸ gi÷a c¸c c¶ng ViÖt Nam, cã tr¸ch nhiÖm kª khai ®óng doanh thu tÝnh thuÕ cíc, cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ liªn quan kh¸c cho ®¬n vÞ ®¹i lý, lµm c¨n cø x¸c ®Þnh thuÕ cíc ph¶i nép. ViÖc thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n tiÒn thuÕ cíc ph¶i nép ghi trªn biªn lai thu thuÕ cíc do ®¬n vÞ ®¹i lý lµm nhiÖm vô thu vµ nép thay thuÕ cíc cho c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n vËn t¶i níc ngoµi. C¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n vËn t¶i níc ngoµi kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh nªu trªn, th× bÞ xö lý truy thu, ph¹t thuÕ theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ doanh thu, LuËt thuÕ lîi tøc. C¸c ®èi tîng nép thuÕ, tæ chøc khÊu trõ thuÕ vµ c¬ quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn theo ®óng c¸c híng dÉn t¹i Th«ng t sè 85 TC/TCT ngµy 24/10/1994 cña Bé Tµi chÝnh vµ c¸c híng dÉn cô thÓ t¹i Th«ng t nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2