intTypePromotion=1

Thông tư 69/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
1
download

Thông tư 69/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 69/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế nhập khẩu thóc, gạo ở các tỉnh phía Bắc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 69/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 69/1998/TT/BTC ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 1998 vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn thuÕ nhËp khÈu thãc, g¹o ë c¸c tØnh phÝa B¾c Thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Phã Thñ tíng ChÝnh phñ NguyÔn C«ng T¹n thay mÆt Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc lu th«ng g¹o ë thÞ trêng phÝa B¾c, th«ng b¸o t¹i C«ng v¨n sè 98/VPCP-KTTH ngµy 5/5/1998 cña V¨n phßng ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn viÖc ¸p dông thuÕ nhËp khÈu thãc g¹o ë c¸c tØnh phÝa B¾c cô thÓ nh sau: 1. Thùc hiÖn kh«ng thu thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c l« hµng thãc vµ g¹o c¸c lo¹i cña c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¸ nh©n nhËp khÈu t¹i c¸c cöa khÈu cña c¸c tØnh phÝa B¾c cã Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan b¾t ®Çu kÓ tõ ngµy 01/06/1998 ®Õn hÕt ngµy 31/07/1998. 2. §èi víi c¸c l« hµng thãc vµ g¹o c¸c lo¹i kh«ng thuéc ®èi tîng ph¹m vi ¸p dông nªu trªn thùc hiÖn møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 861A TC/Q§/TCT ngµy 15/9/1996 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc söa ®æi tªn vµ thuÕ suÊt cña mét sè nhãm mÆt hµng trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu. 3. Tæ chøc thùc hiÖn: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01/06/1998. Sau ngµy 31/07/1998 c¸c l« hµng thãc, g¹o thuéc ®èi tîng ®îc ¸p dông t¹i ®iÓm 1 Th«ng t nµy thùc hiÖn møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 861 TC/Q§/TCT ngµy 15/9/1996 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. §Ò nghÞ Tæng côc H¶i quan vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè chØ ®¹o vµ híng dÉn ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã víng m¾c cÇn ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh, Tæng côc H¶i quan ®Ó nghiªn cøu híng dÉn bæ sung cho phï hîp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2