intTypePromotion=1

Thông tư 69/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
55
lượt xem
3
download

Thông tư 69/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 69/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính trong việc thực hiện thí điểm khoán thu, khoán chi tài chính đối với Đài truyền hình Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 69/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA TH¤ N G   ¦ T c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  69/2001­T T­B T C  n g µ y  24 th¸ng 8 n¨ m  2001 v Ò   ­ c H í ng d É n   n g    q u ¶ n  lý t µi c h Ý n h  trong vi Ö c  c« t¸c   th ù c hi Ö n  th Ý  ® i Ó m  kh o¸n thu, kh o¸n  hi t µi c h Ý n h   c   ® è i víi µi Truy Ò n  h × n h  Vi Ö t  a m  § N Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 87/2001/Q§­ TTg  µy  ng 1/6/2001  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ  Ò   ùc hiÖn  Ý  iÓ m     ph v th   th ® kho¸n thu,kho¸n chitµichÝnh  i víi        ®è     ho¹t®éng  ña  µi TruyÒn  ×nh  Öt Nam,  é   µi chÝnh  íng dÉn    c §  h Vi   BT  h  c«ng    t¸c qu¶n  ýtµichÝnh  ña  µiTruyÒn  ×nh  ÖtNam     l    c §  h Vi   nh sau: I. u y  § Þ N H  C H U N G  Q 1/ Toµn  é      b c¸c kho¶n  thu (bao  å m   thuÕ    Þ gia t¨ng,thuÕ    g c¶  gi¸tr       thu nhËp  doanh  nghiÖp) tõ ho¹t®éng       qu¶ng  truyÒn  ×nh  µ    ¹t®éng  c¸o  h v c¸c ho   dÞch  ô  v kh¸ccña  µiTruyÒn  ×nh  ÖtNam   Ó  c¸c®µi khu  ùc  Õ,  µ    §  h Vi   (k c¶      v Hu § N ½ ng,  Ç n   ¬)  ép  µo  µikho¸n tiÒn göicña  µi TruyÒn  ×nh  Öt Nam   C Th n v t        §  h Vi   t¹  iKho  ¹c nhµ  ícTrung  ng  µ  é  µichÝnh  ùc hiÖn            b  n  ¬ vBT  th   ghithu,ghichiqua ng©n  s¸ch nhµ  íc.   n 2/Møc    kho¸n: ­Sè    kho¸n thu:230  û®ång/n¨m.    t  ­  è   S kho¸n   chi:230  û ®ång/n¨m  t  (bao  å m     éi dung    g c¸c n   chi theo    quy ®Þnh  ¹ §iÓ m   Ph Çn    ña  t i 3  IIc Th«ng   µy). tn 3/ Sè    kinh phÝ  t¨ngthu,tiÕtkiÖm      do        chisau    ¶m   khi® b¶o    Öm   ô  c¸cnhi v chiquy  nh  ¹ §iÒu  Quy Õt  nh  è    ®Þ ti  7  ®Þ s 87/2001/Q§­TTg  ña  ñ t ng ChÝnh  c th  í   phñ, n Õu     kh«ng    Õt  chi h trong n¨m  îc chuyÓn  ®  sang n¨m sau  Õp  ôc  ö  ti t s dông. II. u v  § Þ N H  c ô  T H Ó  Q 1/V Ò   Öc  ë   µi   vi m t   kho¶n: ­ §µi TruyÒn  ×nh  Öt Nam   ë   µikho¶n  Òn  öi t¹     h Vi   m t  ti g   i Kho  ¹c nhµ  íc b  n  Trung íng do  t   Tæng  gi¸m  c  µiTruyÒn  ×nh  ÖtNam   µm  ñ  µikho¶n. ®è §   h Vi   l ch t   ­ C¸c  n  Þ  ùcthuéc  µi TruyÒn  ×nh  Öt Nam   ë   µikho¶n  Òn   ®¬ v tr   §  h Vi   m t  ti   göit¹ Kho  ¹c nhµ  ícn¬igiao dÞch    Õp nhËn   i   b  n      ®Ó ti   kinh phÝ  Kho  ¹c nhµ    do  b  nícTrung  ng    ¬ chuyÓn  Ò   v theo  ©n    ña  µiTruyÒn  ×nh  ÖtNam     ph bæ c §   h Vi   ®Ó thùc hiÖn  Ö m  ô  îcgiao.   nhi v®  2/ C«ng    Ëp  ù    t¸cl d to¸n,qu¶n  ý tµichÝnh, .quyÕt to¸n chi ng©n    l           s¸ch  nhµ  íc: n a/Dù     ©n    to¸nng s¸ch n¨m:  
  2. 2 Hµng n¨m   µi TruyÒn  ×nh  Öt  §  h Vi Nam   Ëp  ù   l d to¸n thu, chi theo         quy ®Þnh  öiBé   µi chÝnh  µ  g  T  v Kho  ¹c Nhµ   íctrung ¬ng,trong ®ã   b  n        thuyÕt minh    râ sè    giao thu vµ  ©n          ph bæ c¸ckho¶n    chicho    n  Þ  ùcthuéc. c¸c®¬ v tr   b/Dù     ©n    to¸nng s¸ch quÝ:   Hµng  Ý    vµo  è    ña  µivµ  cÇu  Ò   ùc hiÖn  Ö m   ô  qu c¨n cø  s thu c §   yªu  v th   nhi v chitrong quÝ. §µiTruyÒn  ×nh  Öt Nam   Ëp dù        Ý  öiBé   µi        h Vi   l   to¸nthu,chiqu g   T   chÝnh  µ  v Kho  ¹c Nhµ   íclµm    kiÓm    b  n  c¨n cø  so¸tchi. c/C«ng      t¸cqu¶n  ýtµi Ýnh: l    ch Hµng  ý, c¨n  lÖnh  Èn    ña  ñ   ëng  n   Þ   µiTruyÒn  qu   cø  chu chi c Th tr ®¬ v (§   h×nh  Öt Nam,    n  Þ  ùcthuéc §µi)vµ  å  ¬  Vi   c¸c ®¬ v tr       h s thanh  to¸n,Kho  ¹c nhµ    b  níckiÓm     Ýnh  îp ph¸p  ña  å  ¬    trat h  c h s thanh  to¸n,c¸c ®iÒu  Ön     ki quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  NghÞ   nh  è  48  ®Þ s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ chitiÕtviÖc  ©n  Êp     ph c qu¶n  ý, Ëp,chÊp  µnh  µ  Õt    ©n  l    l h v quy to¸nng s¸ch nhµ    níc®Õ   ùc hiÖn    th   thanh to¸n,     tr¶. chi Bé   µi chÝnh  ùc hiÖn    cho  ©n  T  th   ghi thu  ng s¸ch  µ   íc vµ        Nh n   ghi chicho §µiTruyÒn  ×nh  ÖtNam   è  Òn ®∙  ùc chis¸u th¸ngm ét  Çn  ¾t ®Ç u   õ   h Vi   s ti   th         l (b   t  quÝ  n¨m  3  2001) trªnc¬  ë  c¸o cña  µivÒ   è    è  ùc rót6      s b¸o    §   s thu,s th     th¸ng tr c   í  (theolo¹     ikho¶n,m ôc, tiÓu m ôc)  Ìm  å  ¬  ,       k h s theo quy  nh.   ®Þ d/ K Õ     to¸n vµ  Õt    quy to¸n ng©n    s¸ch:§µi TruyÒn  ×nh  Öt Nam   ùc    h Vi   th   hiÖn  Õ     Õ   ch ®é k to¸n vµ  Õt    quy to¸n c¸c kho¸n      ¶m      thu,chi ® b¶o  ¹t®éng  ho   cña  µitheo  §  quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy Õt  nh  è  ®Þ s 999­ TC/Q§/C§KT  µy  ng 2/11/1996  cña  é   ëng  é   µi chÝnh  B tr BT  ban  µnh  Ö   èng  Õ     Õ     µnh  Ýnh  h H th ch ®é k to¸nh ch sù nghiÖp.Th«ng   è    ts l03/1998/BTC­ ngµy  TT  18/7/1998 cña  é  µichÝnh  ­   BT  h íng dÉn  Öc  ©n    Ëp,chÊp  µnh  µ  Õt    ©n    vi ph c¸p,l   h v quy to¸nng s¸ch nhµ  ícvµ    n  c¸cv¨n b¶n  Ön  µnh.    hi h §µiTruyÒn  ×nh  ÖtNam   Ëp b¸o    Õt      h Vi   l   c¸o quy to¸nn¨m  è  s kinh phÝ  ùc   th   thu,thùc      chi theo  ôc   ôc ng©n  m l  s¸ch  µ  íc,kÌm  nh n   thuyÕt minh  ×nh  ×nh    t h thùc  Ön  Ö m   ô      è  hi nhi v thu,chi;s kinh phÝ     t¨ng thu,tiÕtkiÖm     öi Bé   µi     chig   T   chÝnh    ®Ó tæng  îp tr×nh Ch Ýnh  ñ. h    ph   3/Néi dung       chitheo møc    kho¸n chi230  û®ång     t  bao  å m: g ­ Chi  Òn ¬ng, tiÒn    ti l   c«ng, phô  Êp ¬ng: §µi ® îc vËn  ông    cl     d quy  ®Þnh  . hiÖn  µnh  ña  µ   ícvÒ   Õ     Òn l ng,thu nhËp  i víi h c Nh n   ch ®é ti  ¬     ®è    doanh nghiÖp  nhµ  íc®Ó     nh  Öc      Òn l ng,tiÒn c«ng  n   x¸c®Þ vi chitr¶ti  ¬     cho    é,c«ng  ©n  c¸n b   nh viªntrong biªnchÕ   µ    ng  îp ®ång       v lao ®é h  theo  íng dÉn  ña  é   h  c B Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh vµ    éi.   X∙ h ­ Chi b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ, kinh  Ý   hi x∙ h   hi y    ph c«ng  oµn  ® theo    quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h ­ Chi nghiÖp  ô  ôc  ô     v ph v c«ng    t¸cchuyªn m«n   êng    th xuyªn:chis¶n  Êt    xu   ch¬ng tr×nh  truyÒn h×nh, ph¸t ãng  ¬ng  ×nh truyÒn  ×nh,   s ch tr h mua  b¶n  quyÒn  ¬ng  ×nh truyÒn  ×nh, vËt t  ch tr   h    , b¶o  é    ng, s¸ch,tµiliÖu phôc  h lao ®é        vô chuyªn  m«n...møc     Tæng     chi do  gi¸m  c  µi TruyÒn  ×nh  Öt  ®è §   h Vi Nam   quyÕt ®Þnh  ïhîp víi Æc   iÓ m   ña  µitrong ph¹m    è    ph       ® ® c §    vis kho¸n chi.   ­ Mua   ¾ m     ¹  Ët t  µng    öa  ÷a  êng    s c¸c lo i  ,h v ho¸,s ch th xuyªn,söa  ÷a  ín   ch l   tµis¶n,thiÕtbÞ.      
  3. 3 ­ Chi nép  Õ, phÝ, lÖ  Ý     thu     ph theo  quy  nh  Ön  µnh, trõthuÕ    Þ ®Þ hi h    gi¸tr   gia t¨ng,thuÕ  nhËp      thu  doanh nghiÖp ph¸tsinh tõ ho¹t®éng  qu¶ng           thu  c¸o trªntruyÒn  ×nh  µ    ¹t®éng  Þch  ô    h v c¸cho   d v kh¸c. ­ Chi    kh¸c cã  ªnquan  n   ¹t®éng    li   ®Õ ho   qu¶ng c¸o    trªntruyÒn  ×nh  µ  h v c¸c ho¹t ®éng  dÞch vô cña §µi (® æi qu¶ng c¸o lÊy ch¬ng tr×nh truyÒn    h×nh,.. ) .. 4/ Ng ©n    s¸ch nhµ  íccÊp    u    ©y  ùng  ¬    n  chi®Ç tx d c b¶n,ch¬ng  ×nh m ôc     tr   tiªuquèc      gia,nghiªncøu    khoa  äc    µich¬ng  ×nh cÊp  µ  íc,®µo  ¹o h ®Ò t   tr   nh n   t  t¹    êng  éc  µi TruyÒn  ×nh  Öt Nam   ic¸c tr thu §   h Vi   theo  ù  hoÆc   ù  d ¸n  d to¸n chi    hµng  n¨m  îcduyÖt. ®  5/Sö  ông  è      ÕtkiÖm       d s t¨ngthu,ti   chinh sau: §µi lËp  ¬ng  sö  ông  è    ph ¸n  d s thu  îthoÆc   è    ÕtkiÖm   öi Bé   µi v  s chiti   g  T  chÝnh  µ  v Kho  ¹c nhµ  ícTrung  ng. b  n  ¬ a/ Sè      êng  îp sè    ùc lÔ    ¬n    t¨ngthu:tr h   thu th   t¨ngh møc  kho¸n 230  û ®ång    t  th×  îc tÝnh    ®  chit¨ng t ng   ¬ øng  34%   è  t¨ng thªm    Ý     ã  ån  s thu    (chiph ®Ó c ngu thu qu¶ng  c¸o t¨ng thªm).Ph Çn       t¨ng thu    cßn  ¹  îc sö  ông  li   d ® 70%     ©y  chi x dùng  ¬  c b¶n, 30%       chicho    éidung  c¸c n   quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  Quy Õt  1  7  ®Þnh  è  s 87/2001/Q§­ TTg. b/  è   ÕtkiÖm     µ   è  ÕtkiÖm     víimøc   S ti   chi:L s ti   chi so    kho¸n    chi 230  û t  ®ång, ® îcsö  ông    d cho    éidung    c¸c n   chiquy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  Quy Õt  1  7  ®Þnh  è  s 87/2001/Q§­ TTg. c/ Sè     30%   t¨ng thu    (nªu t¹    ikho¶n  trªn)vµ  è  ÕtkiÖm     a    s ti   chi (nªu  ¹  ti kho¶n  trªn) §µiTruyÒn  ×nh  ÖtNam   îcchicho    éidung  b     , h Vi   ®   c¸cn   sau: ­ T¨ng  Òn ¬ng, tiÒn    ti l   c«ng, phô  Êp ¬ng, nhuËn  ót,c¸c kho¶n  ng    cl   b   ®ã gãp  cho  êilao®éng... ng     ­ Mua   ¾ m     s trang thiÕtbÞ,      t¨ng cêng  ¬  ë  Ët chÊt theo  Õt  nh     csv    quy ®Þ cña  Tæng  gi¸m  c. ®è ­ TrÝch  quü    2  khen  íng,phóc  î tèi®a   th   l     b»ng  th¸ng tiÒn ¬ng, tiÒn i 3    l     c«ng  ùc tÕ  ×nh  ©n  ña    é,c«ng  ©n    th   b qu c c¸n b   nh viªntrong §µi.    ­ N © ng    cao  Öu  hi qu¶,chÊt l ng c«ng       î   t¸ctruyÒn  ×nh;®µo  ¹o, åidìng, h   t  b   n©ng  cao  nghiÖp  ô  v chuyªn m«n     cho  bé, nh©n  c¸n    viªn,hç  î   tr  s¸ng    Þch  t¸ck b¶n  truyÒn  ×nh,th ng  h   ë cho    ¬ng  ×nh truyÒn  ×nh  tgi¶it¹ c¸c cuéc  c¸c ch tr   h ®¹     i     li   ªnhoan. ­ Chi hç  î     tr  thªm  µichÕ     µ   ícquy  nh  Ò   Õ       Öc  ngo   ®é Nh n   ®Þ v ch ®é th«ivi ®èi víic¸n bé, c«ng         chøc      thùc hiÖn  ¾p  Õp  ¹ tæ  d«ira do    s x l   chøc,t¨ng n¨ng  i    suÊtlao®éng.    Møc    ô  Ó  chic th cho    éidung  trªndo  c¸cn   nªu    Tæng  gi¸m  c  µiTruyÒn  ®è §   h×nh  ÖtNam   Õt ®Þnh. Vi   quy   6/'Trong thêikú  ùc hiÖn  Ý  iÓ m       th   th ® kho¸n thu,kho¸n chi, Õu          n ph¸tsinh  chÕ     íicña  µ  íchoÆc   Ö m   ô  Ýnh  Þ®ét  Êt,§µitù s ¾p  Õp   ®é m   nh n   nhi v ch tr   xu       x trong sè      ña  µi.Trêng  îp ® Æc   Öt§µiTruyÒn  ×nh  Öt Nam   Ëp   thu.chic §   h  bi     h Vi   l  dù    to¸nkinh phÝ   öiBé   µi chÝnh    g  T  xem   Ðt    Õt  x gi¶iquy hoÆc   ×nh Thñ íng tr   t  ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh  ph quy   theo thÈm  Òn.   quy 7/ ViÖc    qu¶n  ý,sö  ông  µis¶n  ña  µi:thùc  Ön  l  d t  c§  hi theo quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 14/1998/N§­   µy  CP ng 6/3/1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ýtµi l   
  4. 4 s¶n  µ  íc,Quy Õt  nh   è  nh n   ®Þ s 20/1999/Q§­ BTC   µy  ng 25/2/1999  ña  é   µi c BT  chÝnh  Ò   v quy  Õ   ch qu¶n  ý,sö  ông  ô së  µm  Öc  ¹    ¬  l  d tr   l vi t ic¸c c quan  µnh  h chÝnh  ù  s nghiÖp  µ      v c¸cv¨n b¶n  Ön  µnh. hi h 8/ ViÖc  Óm       ki tra,thanh    tra,khen  ¬ng  µ  ö  ýviph¹m  ùc hiÖn  th v x l    th   theo  quy  nh  ña  Ët Ng ©n  ®Þ c Lu   s¸ch Nhµ   ícvµ        n   c¸cv¨n b¶n  Ön  µnh.§µiTruyÒn  hi h    h×nh  Öt  Vi Nam   èi hîp  íiBé   µi chÝnh  Óm     nh   ú, th ng  ph   v  T   ki tra ®Þ k  ê xuyªn  t×nh  ×nh  ùc hiÖn  Ö m   ô      ña    n  Þ  ùcthuéc §µiTruyÒn  h th   nhi v thu,chic c¸c®¬ v tr      h×nh  ÖtNam. Vi   9/  µng  H n¨m  µi TruyÒn  ×nh  Öt  §  h Vi Nam   b¸o c¸o  é   µi chÝnh  ×nh  BT  t h×nh  ùc hiÖn  ¬  Õ   th   c ch qu¶n  ýtµichÝnh  l    theo nguyªn  ¾c  t kho¸n   thu,kho¸n  chi®Ó   ×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  µn  Ön  ¬  Õ     tr   t Ch ph ho thi c ch qu¶n  ýtµichÝnh  ña  l    c §µiTruyÒn  ×nh  ÖtNam     h Vi   trongnh÷ng    n¨m  sau. III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  t c hi l   t ng 1/1/2001  µy  (ng Quy Õt  nh   è  ®Þ s 87/2001/Q§­TTg  ngµy 1/6/2001  ña Thñ  t ng ChÝnh   ñ  cã  Öu lùc    c í ph hi thi hµnh). Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c     Þ  µiTruyÒn  ×nh  qu¸ tr       cv   ®Ò ngh §   h ViÖtNam     ph¶n    Ò   é  µichÝnh    ¸nh v B T   ®Ó nghiªncøu    Õt    gi¶iquy hoÆc       b¸o c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh. t  ph quy  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2